Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00"

Transkript

1 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl (Information kl ) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch samt för gruppmöte Tjänstgörande Ersättare Justerare Marléne Lund Kopparklint (M) ordförande Ingela Wretling (S) 1:e vice ordförande Anita Hall (C) 2:e vice ordförande Ingrid Rohlin (MP) Eva Wikström Hallonstén (FP) Mattias J Fröding (KD) Brittkarin Öijen (M) tjänstgör för Simon Olsson (M) Lennart Halvarsson (S) tjänstgör för Mats Thunér (S) Sofia Magnusson (S) Jan Bergergård (S) Andreas Eriksson (V) tjänstgör för Gun Partanen (V) Magnus Jarneman (M) Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl Ingela Wretling (S) Tid och plats för justering ANSLAG/BEVIS Paragraf 1 och 3-4 är justerade. Paragraf 2 justerades den 12 juni Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgsförvaltningen, Järnvägsgatan 4 Underskrift

2 sid 2 (10) Övriga närvarande Gunilla Öberg, vård- och omsorgsdirektör Christina Millner, administrativ chef Lars-Göran Melin, verksamhetschef Lena Jonsson, personalchef Per-Olov Johansson, verksamhetschef Peter Nylander, verksamhetschef Mikael Lind, beställarchef Per Nilsson, kommunrevisor Lotta Karlsson, Facklig representant kommunal Linda Eklind, kommunikatör Monica Fredriksson, vik upphandlingsledare Rakel Salomonsson, förvaltningssekreterare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Rakel Salomonsson Marléne Lund Kopparklint Ingela Wretling

3 sid 3 (10) Information Information om byggandet av kommunens nya vårdboende Ann-Sophie Gustafsson, Ingela Marberg och Conny Andersson informerar kring planerna för kommunens nya vårdboende på Oskarslund. Information om kund- och brukarundersökningen 2013 Pia Adenmark informerar om resultatet av årets kund- och brukarundersökning. Information från utbytesprojekt med Kroatien Medarbetare som under våren besökt Karlovac genom vård- och omsorgsförvaltningens utbytesprojekt med Kroatien, berättar om upplevelser och erfarenheter från besöket. Föredragningar av dagens ärenden Tillsynsärenden Vård- och omsorgsnämnden har gjort tre anmälningar enligt Lex Maria till Socialstyrelsen. Skälen till anmälan är brister i informationsöverföring och dokumentation, en medicinförväxling och en läkemedelsstöld. Socialstyrelsen har granskat en anmälan enligt Lex Sarah som vård- och omsorgsnämnden gjort då nattpatrullen prioriterade två planerade besök innan man åkte på ett larm. Mannen som larmade på grund av törst hittades livlös. Socialstyrelsen bedömer att vård- och omsorgsnämnden gjort en utredning och vidtagit adekvata åtgärder. Ärendet avslutas. Socialstyrelsen har granskat ett enskilt ärende efter en anmälan från anhörig. Socialstyrelsen anser att det bland annat varit brister i planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av den enskildes vård och omsorg. Socialstyrelsen konstaterar också att det finns brister i dokumentationen och i genomförandeplanen samt att en individuell vårdplan saknas. Parallellt har även landstinget granskats. Ärendet avslutas men Socialstyrelsen har öppnat nytt ärende där vårdboendet granskas. Socialstyrelsen har granskat ett enskilt ärende efter en anmälan från anhörig. Anmälan gällde fel i vården vid fallskada. Socialstyrelsen riktar kritik mot Karlstads kommun för en del brister. Ärendet avslutas.

4 sid 4 (10) 1 Godkännande av extra ärende Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner att ärendet Julafton för alla, ett initiativ från den politiska majoriteten, tas upp vid dagens sammanträde.

5 sid 5 (10) 2 Entreprenadupphandling av personlig assistans - Tilldelningsbeslut Dnr VON Dpl 14 Vård- och omsorgsnämndens beslut 1. Frösunda Omsorg AB antas som utförare av personlig assistans för område 1 för avtalsperioden Frösunda Omsorg AB antas som utförare av personlig assistans för område 2 för avtalsperioden Frösunda Omsorg AB antas som utförare av personlig assistans för område 3 för avtalsperioden Vård- och omsorgsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med utförare för respektive område. 5. Vård- och omsorgsdirektören får i uppdrag att besluta om eventuella avtalsjusteringar under löpande avtalsperiod. 6. Vård- och omsorgsdirektören får i uppdrag att vid en eventuell framtida förlängning av avtalen teckna förlängningsöverenskommelser. 7. Paragrafen justeras omedelbart. Reservation Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Sammanfattning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden beslutade i januari 2013 att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag om entreprenad inom personlig assistans. I början av april 2013 fattades beslut att anta förfrågningsunderlaget. Prövning av anbud har skett i två steg, kvalificeringsfas samt utvärderingsfas. Priset är fast och uppgår 2013 till 275 kr per timme. Det anbud som erbjudit högst kvalitet, och därmed är det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet per geografiskt område, antas som utförare. Beslutsunderlag Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteyttrande den 31 maj 2013.

6 sid 6 (10) Yrkanden Ingela Wretling (S) och Andreas Eriksson (V) yrkar avslag av vård- och omsorgsförvaltningens förslag. Marléne Lund Kopparklint (M) yrkar bifall till vård- och omsorgsförvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande Marléne Lund Kopparklints (M) ställer yrkande om bifall till förvaltningens förslag mot Ingela Wretlings (S) och Andreas Erikssons (V) yrkande om avslag och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. Omröstning begärs och genomförs. Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till Marléne Lund Kopparklints (M) yrkande om bifall till vårdoch omsorgsförvaltningens förslag. Nej-röst för bifall till Ingela Wretlings (S) och Andreas Erikssons (V) yrkande om avslag av vård- och omsorgsförvaltningens förslag Omröstningsresultat Ledamot Ja Nej Avstår Marléne Lund Kopparklint (M) ordförande Ingela Wretling (S) 1:e vice ordförande Anita Hall (C) 2:e vice ordförande Brittkarin Öijen (M) Ingrid Rohlin (MP) Eva Wikström Hallonstén (FP) Mattias J Fröding (KD) Lennart Halvarsson (S) Sofia Magnusson (S) Jan Bergergård (S) Andreas Eriksson (V) Summa 6 5 Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar vård- och omsorgsnämnden enligt vårdoch omsorgsförvaltningens förslag. Beslutet skickas till Mikael Lind Christina Millner Lars-Göran Melin Peter Nylander

7 sid 7 (10) Lena Jonsson Susanne Göransson Monica Fredriksson Jeanette Karlsson, Upphandlingsenheten

8 sid 8 (10) 3 Redovisning av delegeringsbeslut Sammanfattning av ärendet Nedanstående beslut har delegerats av vård- och omsorgsnämnden till arbetsutskott och tjänstemän i enlighet med vård- och omsorgsnämndens delegeringsordning. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut Yttrande i ärende / Hörselskadades förening ansöker om projektbidrag Separat möte 1 Förslag till fondutdelning kommunstyrelsens fonder Trotjänarinnefonden 2 Förslag till fondutdelning kommunstyrelsens fonder Bröderna Johanssons fond Biståndskontorets beslut Biståndsbeslut från och med 1 maj till och med 31 maj /13 Avtal för köp av plats i särskilt boende Vård- och omsorgsdirektörens beslut 12/13 Hyreskontrakt för hemtjänstlokal i Vålberg, kontraktsnummer IU001

9 sid 9 (10) 4 Politiskt initiativ från M, C, KD, FP, MP - Julafton för alla Dnr VON Dpl 01 Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att anordna julfirande på julafton, samordna transporter samt eftersträva samarbete med intresse- och frivilligorganisationer samt andra förvaltningar. Sammanfattning av ärendet Den politiska majoriteten lämnar ett politiskt initiativ till vård- och omsorgsnämnden. Initiativet innehåller förslag om att anordna gemensamt julfirande för kunder inom äldre- och handikappomsorgen för att förebygga ensamhet på julafton. Beslutsunderlag Politiskt initiativ från (M), (C), (KD), (MP) och (FP) den 12 juni Yrkanden Ingela Wretling (S) yrkar bifall till det politiska initiativet.

10 sid 10 (10) Information Ärenden för kännedom En sammanställning över ärenden för kännedom har skickats ut. Information från förvaltning och ledamöter Ledamöter som deltagit i olika konferenser refererar från dessa. Peter Nylander, verksamhetschef på hälso- och sjukvård, informerar om att det kommer att vara brist på sjuksköterskor under sommaren. Ingela Wretling och Marléne Lund Kopparklint önskar ledamöter och förvaltningen en trevlig sommar.

Onsdag den 25 september 2013 13.00-15.50 Fågelviksalen Mötet ajourneras för gruppmöten kl. 14.50-15.25

Onsdag den 25 september 2013 13.00-15.50 Fågelviksalen Mötet ajourneras för gruppmöten kl. 14.50-15.25 sid 1 (16) Tid och plats Ledamöter Ersättare Onsdag den 25 september 2013 13.00-15.50 Fågelviksalen Mötet ajourneras för gruppmöten kl. 14.50-15.25 Martin Oscarsson (MP) ordförande Katrin Rundström (V)

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M) ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Figge Bergquist (V) Tommy Falk

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8 Torsdagen den 24 januari 2013 kl 19:00 21:00 Beslutande Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset

Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset sid 1 (33) Tid och plats Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset Ledamöter Bo Hidén (M) ordförande Magnus Persson (S) 1:e vice ordförande Karin Granström (MP) 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

Sida 1(19) PROTOKOLL 2014-09-18. Vård- och Omsorgsnämnden 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter

Sida 1(19) PROTOKOLL 2014-09-18. Vård- och Omsorgsnämnden 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter 1(19) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset, Bjuv 13.00-15.00 Arvo Hellman (S) ordförande Rolf Olsson (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Gun Törnkvist

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden Datum Tid 13.00 15.30 1(16) Plats Beslutande Övriga närvarande B- och C-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer