Smärttillstånd i muskler och senor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smärttillstånd i muskler och senor"

Transkript

1 Peter Rosenberg & Jan Hasselström Smärttillstånd i muskler och senor»kärt barn har många namn«studiebrev från SFAM om smärttillstånd i muskler och senor Tendinit? Mjukdelsreumatism? Muskelinflammation? Myalgi? Myofasciell smärta? Entesopati? Impingement? Löparknä? Tendinopati? Epikondylit? Supraspinatussyndrom? Insertalgi? Epikondylopati?, Tendinos? Golfarmbåge? Trokanterbursit? Periartrit? Subakromialbursit? Kastaraxel? Seninflammation? Ligamentsjukdom? Fibrosit? Muskelvärk? Mjukvävnadssjukdom? Skulderledssjukdom? Tennisarmbåge? Myosit? SFAM:s STUDIEBREV Svensk förening för allmänmedicin

2 Inledning Smärtor i rörelse- och stödjeapparaten som inte beror på inflammatorisk ledsjukdom, artros eller skador är mycket vanliga i allmänläkarens verksamhet. Det vetenskapliga underlaget för behandling är dock ganska magert. Bland annat används NSAID oftare än vad tillgängliga studier borde ge anledning till. (Se diagnosprofil, avsnitt 3). Detta studiebrev har vi lagt upp på följande sätt: först kommer en avdelning där vi presenterar fyra fall som vi tror de flesta av oss känner igen från vår vardag. Därefter hade vi tänkt att FQ-gruppen skulle diskutera hur man brukar behandla. I avdelning två finns en sammanställning över utvärderade behandlingsstudier. Sammanställningen ska inte betraktas som något facit eftersom det saknas studier inom många områden. Det är viktigt att komma ihåg att om det saknas bevis för en viss metod behöver det inte betyda att metoden inte har effekt. Ibland visar dock studiegenomgångarna att en del behandlingsmetoder har vetenskapligt stöd. För andra metoder finns evidens att effekten är dålig eller saknas. När FQ-gruppen jämför sina egna behandlingsmetoder med de studier som finns, kan man få en viss uppfattning om det man använder har vetenskapligt stöd, om det finns studier som talar emot metoden eller om det (som i många fall) helt saknas studier på området. Vilka namn man skall ha på dessa tillstånd råder olika uppfattningar om. Såväl ändelserna -os, -algi som -pati har föreslagits. Tyvärr passar de dåligt in i dagens diagnossystem. Vi förespråkar dock att man går ifrån användning av -it i dessa sammanhang. I avdelning tre finns mer övergripande material om dessa sjukdomstillstånds patologi. Vi som sammanställt detta studiebrev är Peter Rosenberg och Jan Hasselström. Vi är båda allmänläkare och medlemmar av SFAM:s läkemedelsråd. Värdefulla synpunkter har lämnats av Stefan Bergman, allmänläkare i Halmstad, samt en FQ-grupp i Gävle. 3

3 Avdelning 1. Fallbeskrivningar Anders Anders är 47 år och arbetar på en mekanisk verkstad. Sedan över ett år har han märkt smärtor i höger armbåge. Först bara vid vissa arbetsmoment men på senare tid har det förvärrats. Nu är det många rörelser han måste göra annorlunda och han har även besvär i hemmet och på fritiden. Han har bara lätt vilovärk. Vid undersökningen finner man normalt status i nacke och axel. Inga artrittecken i armbågen eller annan led. Fingerextension mot motstånd ger distinkt smärta i höger armbåge, liksom töjning av underarmens extensormuskulatur. Han är palpationsöm på ett litet område vid laterala epikondylen. Hur behandlar ni och vilka metoder finns det evidens för? Vid undersökning noterar man att hon rör sig obehindrat och inte har någon hälta. Ländrygg u.a. Höftleder fullgod och liksidig rörlighet, även i rotation. Lite smärta förlagd till skinkan vid passiv inåtrotation i ena höften. Distinkt palpationsöm på trokanter major. Senreflexer, beröringssinne och vibrationssinne u.a. i benen. Normala pulsar på fotryggarna. Hur behandlar ni och vilka metoder finns det evidens för? Carl Carl är en 40-årig man med smärtor i ena hälen sedan några månader, när han går och står. Inget trauma. Normalt utseende på fotled och fot. Normal, smärtfri rörlighet i fotleden. Palpationsöm plantart-medialt på hälbenet. Normala artärpulsar i fötterna. Hur behandlar ni och vilka metoder finns det evidens för? Beda Beda är änka, 75 år. Tidigare handledssmärta (tendinos) och stel axel ett par år. Axeln nu bättre, ej handleden. Hypertoni, yrsel. Halkade till när det var halt ute men föll ej. Söker efter ett par månader på grund av tilltagande besvär med värk på utsidan av höften, viss utstrålning på utsidan av låret och lite stickningar i underbenet. Mest besvär när hon suttit en stund och reser sig men även när hon gått långt. Värre när hon bär saker och när hon använder Dramaten (shoppingvagnen). Bättre när hon cyklar. Dolores Dolores är en 50-årig kvinna som arbetar i hemtjänsten. Sedan ungefär en månad ont i höger axel, mest vid rörelser och lyft men även vilovärk på natten. Vid undersökning finner man att axelleden varken är rodnad, svullen eller värmeökad. Passivt full rörlighet men smärta i ytterlägena, mest i flexion och inåtrotation. Distinkt smärta vid aktiva rörelser mot motstånd, särskilt abduktion. Palpationsöm på tuberkulum majus. SR 12 mm. Hur behandlar ni och vilka metoder finns det evidens för? 4 5

4 Avdelning 2. Kommentarer till fallen Anders Symptomen tyder på smärta utlöst från fästet för underarmens extensormuskulatur vid laterala humerusepikondylen. Första gången sjukdomen beskrevs i den medicinska litteraturen var det efter att man observerat tillståndet hos tennisspelare. Alltsedan dess har tillståndet kallats tennisarmbåge även om många andra aktiviteter är betydligt vanligare som utlösande orsak, t.ex. att snickra. I sjukvården har man länge använt uttrycket epikondylit. Den benämningen är olycklig då ändelsen -it pekar på att det skulle röra sig om en inflammation. Många undersökningar har nu visat att detta inte är fallet (mer om det i avdelning 3). Istället har beteckningen epikondylos föreslagits. Behandlingsmetoder som utvärderats systematiskt: Akupunktur: Otillräcklig evidens för att avgöra om det har effekt. Kortisonspruta: Begränsad evidens för bättre symptomlindring på kort sikt jämfört med placebo, lokalanestesi, fysioterapi och bandage. Inga goda evidens för långtidseffekt. En studie fann sämre effekt än fysioterapi vid uppföljning efter ½ och 1 år. Bättre effekt än oralt NSAID vid 4 veckors uppföljning men sämre vid ½ år. Träning: Begränsad evidens för bättre effekt av träning än av ultraljud + massage vid 8 veckor. Extrakorporal chockvågsterapi: Motsägande resultat. 6 Figuren visar effekten på lateral epikondylit av kortisoninjektion, fysioterapi respektive ingen behandling [3]. NSAID, långtidseffekt: Otillräcklig evidens för att fastställa långtidseffekten av oralt eller topikalt NSAID. NSAID, oralt: Begränsad evidens för korttidseffekt jämfört med placebo. Begränsad evidens för sämre smärtstillande effekt än kortisoninjektion vid 4 veckor. NSAID, topikalt (gel) Signifikant bättre smärtlindrande effekt än placebo på kort sikt. Inga jämförelser mellan topikal och oral NSAID finns. Ortos: Otillräcklig evidens. Kirurgi: Inga kontrollerade studier. (Källa till ovanstående: Clinical Evidence.) 7

5 En systematisk utvärdering av NSAID omfattande 14 studier finns publicerad i Cochrane Database of Systematic Reviews: Det finns visst stöd för användningen av topikalt NSAID för att lindra lateral armbågssmärta, åtminstone på kort sikt. Det finns otillräcklig evidens för att rekommendera eller avråda från att använda perorala NSAID. Ingen direkt jämförelse är gjord mellan topikalt och peroralt NSAID. Det tycks som om steroidinjektion är mer effektiv än peroral NSAID på kort sikt [2]. Beda Symptomen tyder på smärta utlöst från glutealmusklernas fästen på trokanter major och deras bursor. Tillståndet kallas ofta trokanterit men man bör försöka frångå -it och ett logiskt namn blir då trokanteros. Det finns inga systematiska genomgångar av kontrollerade randomiserade studier. I Clinical Evidence finns ämnet inte alls, inte heller i Cochranes databas över systematiska översikter. I Cochranes förteckning över enskilda studier återfinns två. Vid sökning i Medline (trochanteric tendinitis/bursitis) har ytterligare fem behandlingsstudier hittats. Fem studier tar upp behandling med injektioner. Fyra av dem är varken blindade eller har kontrollgrupp mg betametason tillsammans med lidokain gav förbättring hos 77% av patienterna efter en vecka och kvarstod hos 61% efter 26 veckor. Högre dos gav signifikant bättre effekt [4]. En eller två injektioner av kortikosteroid gav utmärkt resultat i 67% av fallen och förbättring i 33% [5]. Patienter med reumatoid artrit. 67% blev bra av en injektion med kortikosteroid, resterande 33% blev bra av två injektioner [6]. Patienterna fick injektioner med kortikosteroid + lokalbedövning. 74% blev bra av en spruta, 20% av två sprutor och övriga av tre sprutor [7]. Den femte är bara ett abstrakt från en kongress. Det finns en kontrollgrupp men det går inte att utläsa om studien är blind eller vad som injicerats. 300 patienter följdes i 4 år. Gruppen som fått lokal injektion var signifikant bättre hela tiden [8]. Ingen studie har utvärderat effekten av analgetika, NSAID, TENS, akupunktur eller någon form av fysioterapi. En studie har utvärderat bisfosfonat i refraktära fall och en studie operation. Det är således ont om evidens för behandling av trokanteros. Det som ofta prövas är värme, töjningar, akupunktur, TENS, injektion med lokalbedövning och/eller kortison. Effekten av paracetamol och NSAID är oklar men den skulle kunna vara bättre om det finns en underliggande artros. Förloppet är ofta långvarigt, många månader. Carl Bilden tyder på plantar hälsmärta ( plantarfasciit ). Kommer ofta från den centrala delen av hälkudden eller mediala tuberkeln på calcaneus. Kan sträcka sig längs plantarfascian. Hälsporre betecknar den kalkinlagring i plantarfascians ursprung vid calcaneus man ibland kan se på röntgen efter att besvären funnits ett tag och som sedan kvarstår även när man tillfrisknat. Systematisk utvärdering av studier: Injektion med enbart kortison: Ingen skillnad mot placebo efter 6 18 månader (en liten studie) Kortison + lokalbedövning: Bättre effekt efter 1 månad jämfört med enbart lokalbedövning (skillnaden liten kliniskt). 8 9

6 Bättre än hälkuddar (pads) vid 1 månad. Injektion + hälkuddar bättre än enbart hälkuddar efter 1 3 månader men ej vid 6 månader. NSAID + injektion med kortison och lokalbedövning: Ej bättre än hälkudde/ortos vid tre månader. Ortos (specialgjorda inlägg): Inga studier som jämför mot placebo eller mot ingen behandling. Begränsad och motstridig evidens för bättre effekt än prefabricerade skoinlägg eller hälkuddar. Hälkuddar Begränsade och motstridiga resultat av studier. Extrakorporal chockvågsterapi Bättre effekt vid 6 veckor och förbättring (icke-signifikant) vid 2 och 3 mån jämfört med låtsasbehandling. Bättre effekt vid högre dos. Kirurgi: Inga kontrollerade studier. Laser: Ingen effekt (en studie, jämfört med avstängd apparat). Ultraljud: Ingen effekt. (en studie, jämfört med låtsasbehandling). Skena: Ingen effekt av nattlig skena som dorsiflekterar fotleden fem grader i tre månader. (Källa: Clinical Evidence.) Vi vill utfärda en liten varning angående injektion av kortison i närheten av fotsulan. Atrofi av fotsulans bärande fettkuddar har rapporterats vid felaktig injektionsteknik. 10 Dolores Symptomen talar för smärtor från rotatorcuffen, mest supraspinatus-muskeln. Vid långvariga besvär blir ofta flera strukturer i skuldran engagerade. Vid utvärderingar av behandlingseffekter är de smärtande strukurerna många gånger dåligt definierade. Flera studier är gjorda på ospecificerade skuldersmärtor. NSAID (per oralt): I en systematisk genomgång fann man en undergrupp av patienter med rotatorcuffstendinos som haft besvär mer än tre dygn. NSAID var inte bättre än placebo vid utvärdering efter fyra veckor. I en studie av patienter med akut skuldersmärta som varat kortare tid än fyra dygn var NSAID bättre än placebo. Studien varade i två veckor. NSAID (topikalt): Inga studier. Paracetamol eller opiater: Inga studier. Injektion subakromiellt: Triamcinolon + lidokain bättre än bara lidokain efter 4 veckor. Metylprednisolon + lidokain ej bättre än bara lidokain efter 12 veckor. Injektion både subakromiellt och intraartikulärt: Triamcinolon + lidokain bättre än enbart lidokain vid 4 veckor. Ultraljud: Studier på olika typer av axelbesvär har ej visat bättre effekt än i kontrollgrupper. Laser: Bättre effekt än placebo vid 2 4 veckor. Ej bättre vid 8 12 veckor. 11

7 Extrakorporal chockvågsterapi: Vid kalkaxel bättre effekt än låtsasbehandling. Vid vanlig rotatorcuffstendinos ej bättre effekt. (Källa: Clinical Evidence.) I Cochranebiblioteket finns översikter om behandling av axelsmärta. I en av dem fann man ingen skillnad mellan subacromiell injektion och NSAID [13]. En annan översikt handlar om fysioterapi. Där fann man att träning gav snabbare återhämtning samt större sannolikhet för återställd funktionsförmåga på lång sikt vid besvär från rotatorcuffen. Vid samtidig mobilisering sågs ökad effekt [14]. Kommentar: Det finns inga studier av god kvalitet av injektion mot tuberkulum majus. Avdelning 3. Allmänna kommentarer om tendinoser och NSAID Felaktiga benämningar leder tanken åt fel håll. Utdrag ur artikel av ortopeden Sven-Anders Sölveborn i Läkartidningen 1999 [9]. Det är viktigt att man tillämpar beteckningar och diagnoser som är medicinskt riktiga och inte leder tankarna åt ett håll som kan medföra att tvivelaktig eller rent av felaktig behandling ordineras. Exempel på detta är en rad tillstånd som, sannolikt av gammal hävd och slentrian, fått ändelsen -it, dvs. inflammation, men där det inte föreligger någon dylik, åtminstone inte efter det alldeles akuta skedet. Det gäller t.ex. lateral epikondylit, tennisarmbågesmärta, mer adekvat benämnd radial epikondylalgi. I flera studier där man gjort provexcision vid sådana tillstånd har PAD aldrig varit inflammation. Istället har det rört sig om angiofibroblastisk hyperplasi och/eller mukoid degeneration. 12 Liknande förhåller det sig med Akilles-/hälsenetendinit, där det rätteligen handlar om Akillesparatendinos, i de allra flesta fallen. Även en slaskgrupp som peritendinit, t.ex. kring axeln, är med en till visshet gränsande sannolikhet felbenämnd. Vid många av sådana smärttillstånd föreligger en fibros- eller adherensbildning i aktuellt område, där involverade fria nervändslut kläms och sänder smärtimpulser, vilket kan leda till uppkomst av mer permanenta smärtcirklar. Det är självklart bättre att använda en symtomatologisk term såsom tendalgi, tendinos, insertalgi, epikondylalgi, epikondylopati eller, efter mönster från idrottsmedicinen, mer verksamhetsrelaterade benämningar, såsom löparknä, hopparknä, kastaraxel, tennisarmbåge, golfarmbåge, fotbollsvrist, än en pseudoexakt men i grunden felaktig patologisk/anatomisk benämning. De föråldrade -it -benämningarna leder säkert till att många griper efter receptblocket och förskriver antiinflammatoriska medel vid tillstånd där det inte föreligger inflammation, vilket kan leda till magsår hos patienten som biverkan och hos doktorn eftersom denna ordination inte botar! Dags att överge tendinit -myten: Smärtsamma överansträngningstillstånd i senor har en icke-inflammatorisk patologi. Referat av en ledare i British Medical Journal [10]. Tendiniter såsom i achillessenan, lateralt i armbågen och i rotatorkuffen är vanliga. De flesta läkare har fått lära sig att det är huvudsakligen inflammatoriska tillstånd och att anti-inflammatorisk medicin gör nytta. Tio av elva aktuella böcker i idrottsmedicin rekommenderar specifikt NSAID vid achillestendinit och patellarsenetendinit trots att det saknas biologiskt underlag eller klinisk evidens för detta. Istället för att hålla fast vid dessa myter skall läkarna inse att dessa tillstånd har en icke-inflammatorisk patologi. Ljusmikroskopiska undersökningar av patienter opererade för sensmärtor visar collagen separation och en ökning av tendon repair cells. Klassiska inflammatoriska celler saknas vanligen. Detta är tendinos och det beskrevs första gången för 25 år sedan men detta grundläggande faktum i muskuloskelettal medicin har ännu inte ersatt tendinit-myten. 13

8 En kritisk utvärdering av olika antiinflammatoriska läkemedels roll vid mjukdelsbesvär fann begränsad evidens för smärtlindrande effekt på kort sikt och ingen evidens för att de ger förbättring av tillståndet ens på medellång sikt. Laboratoriestudier har inte visat att dessa medel har någon terapeutisk roll. Injektioner med kortikosteroid har visat blandat resultat när det gäller smärtlindring vid tendinopati. Ordet tendinit borde sällan komma över läkarna läppar. Istället ska vi använda begreppet tendinopati för kliniska diagnoser. Men framförallt ska vi inse att antiinflammatorisk medicin inte ger några långtidseffekter av betydelse. Om vi anammade det nya paradigmet skulle våra patienter (äntligen) få en riktig beskrivning av sitt tillstånd. Det skulle få oss att undvika felaktig terapi med dess kostnader och biverkningar. Det skulle också få oss att inse att det tar tid för kollagenet att omsättas och remodelleras och vi skulle ge patienterna en mer realistisk prognos som stämmer med fynden från prospektiva kliniska studier. Dessa tillstånd tar snarare månader än veckor att läka. Diagnosprofil NSAID Procent Artros 10 R.A. 4 Gikt 1 Ledsmärtor 8 Synovit, bursit, tendinit mm 10 Lumbago, ischias 5 Muskelvärk 8 Övrig ryggvärk 7 Ospecificerad värk 14 Dysmenorré + njursten 6 Migrän 2 Övriga diagnoser 17 Diagnos-/receptstudien 1999 [11]. Källor Vår huvudsakliga källa har varit boken Clinical Evidence från BMJ Publishing Group, som kommer i nya utgåvor två gånger per år. Vi har även kompletterat med uppgifter från Cochranes databaser när detta material inte redan ingått i Clinical Evidence. För ett av fallen saknas uppgifter i Clinical Evidens och är sparsamma också i Cochrane. Då har vi även sökt på Medline. Cochrane Collaboration sammanställer systematiska översikter. I en sådan letar man med bestämda sökmetoder efter samtliga randomiserade, blindade studier med kontrollgrupp, även opublicerade. Därefter bedöms alla studier efter ett förutbestämt protokoll och bara sådana som uppfyller vissa minimikrav på kvalitet tas med. Där det är möjligt sammanförs sedan resultatet av flera studier. Målet för Clinical Evidence är att presentera bästa tillgängliga evidens för effekten av vanliga kliniska åtgärder. Boken sammanfattar det aktuella kunskapsläget. Finns det ingen bra evidens säger man det också. Clinical Evidence utgår i första hand från systematiska översikter, bl.a. från Cochrane-biblioteket. Där det inte finns sådana söker man efter randomiserade, kontrollerade prövningar som bedöms efter en kvalitetsmall. På områden där det också saknas sådana studier tar man även med andra typer av studier men anger då deras begränsningar. Clinical Evidence finns även tillgängligt på internet (www.clinicalevidence. com). Användarnamn och lösenord krävs, men många landsting har en kollektivprenumeration. Lästips I Läkemedelsbokens kapitel om smärtbehandling finns ett avsnitt om mjukdelssmärta där konkreta förslag till behandling vid olika tillstånd ges [12]

9 Referenser [1] BMJ Publishing Group. Clinical Evidence 2003; issue 9. [2] Green S, Buchbinder R, Barnsley L, Hall S, White M, Smidt N, Assendelft W. NSAID for treating lateral elbow pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 4, [3] Smidt N, van der Windt DA, Assendelft WJ, Deville WL, Korthals-de Bos IB, Bouter LM. Corticosteroid injections, physiotherapy, or a wait-and-see policy for lateral epicondylitis: a randomised controlled trial. Lancet. 2002;359: [4] Shbeeb MI, O Duffy JD, Michet CJ Jr, O Fallon WM, Matteson EL.Evaluation of glucocorticosteroid injection for the treatment of trochanteric bursitis. J Rheumatol Dec;23(12): [5] Ege Rasmussen KJ, Fano N. Trochanteric bursitis.treatment by corticosteroid injection. Scand J Rheumatol. 1985;14(4): [6] Raman D, Haslock I. Trochanteric bursitis a frequent cause of hip pain in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis Dec;41(6): [7] Schapira D, Nahir M, Scharf Y.Trochanteric bursitis: a common clinical problem. Arch Phys Med Rehabil Nov;67(11): [8] Sayegh F, Kapetanos G, Dimitriou C, Papadimitriou N, Pournaras J. Greater trochanteric bursitis pain syndrome in patients with chronic low back pain and sciatica. J Bone Surg Br 1999;81-B Supplement II;240. [9] Sölveborn S. Ortopedins språk 2. Felaktiga benämningar leder tanken åt fel håll. Läkartidningen 1999;96:4559. [10] Khan KM, Cook JL, Kannus P, Maffulli N, Bonar SF. Time to abandon the tendinitis myth: Painful, overuse tendon conditions have a non-inflammatory pathology. BMJ 2002;324; [11] Apoteket AB. Diagnos/recept-studien [12] Apoteket AB. Läkemedelsboken Sid 701 ff. [13] Buchbinder R, Green S, Youd JM. Corticosteroid injections for shoulder pain (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 4, Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. [14] Green S, Buchbinder R, Hetrick S. Physiotherapy interventions for shoulder pain (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 4, Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. 16 Smärttillstånd i muskler och senor Smärtor i muskler och senor är mycket vanliga i allmänläkarens verksamhet. Dagligen behandlar vi patienter med sådana besvär men det vetenskapligt underlaget för behandlingen är ofta magert. I detta studiebrev utgår vi från fyra fallbeskrivningar som representerar tillstånd vi alla känner igen från vår vardag. Vi har tänkt att medlemmarna i FQ-gruppen ska samtala om hur man brukar behandla sådana patienter. I studiebrevet finns också en sammanställning över utvärderade behandlingsstudier. FQ-gruppen kan jämföra sin praxis med vad som är vetenskapligt bevisat. Finns stöd för min behandlingsmetod? Finns det andra behandlingar som kan vara värda att prova? Ofta finner man dock att studier saknas på området. Författare Jan Hasselström, verksam som allmänläkare sedan cirka tio år vid Storvretens vårdcentral i Tumba, Stockholm och innan dess klinisk farmakolog. Har intresserat mig för smärtfrågeställningar i allmänmedicinsk praxis sedan lång tid och bedriver en del forskning via Centrum för allmänmedicin, KI. Jobbar också som ordförande för Sydvästra läkemedelskommittén i Stockholm. Medlem av SFAMs läkemedelsråd. Peter Rosenberg, allmänläkare vid Södertulls Hälsocentral i Gävle sedan 1980-talet. Jag intresserade mig tidigt för ortopedisk medicin och den undersökningstekniken har jag ofta glädje av. Jag arbetar nu också som informationsläkare i Läkemedelskommittén i Gävleborgs län och har argumenterat för en mer restriktiv användning av NSAID, såväl oselektiva som coxiber. Medlem av SFAMs läkemedelsråd. SFAM:s Studiebrev SFAM:s studiebrev är arbetsmaterial för FQ-grupper men vissa brev kan också användas för självstudier. Ett studiebrev ska: Ge tillgång till ett faktaunderlag Föreslå olika sätt att närma sig faktainnehållet Öppna för kritisk reflektion Inspirera gruppdeltagarna till att aktivt väga brevets innehåll mot sina egna erfarenheter Vara okomplicerat och roligt att arbeta med Studiebrev kan beställas från: Helene Swärd SFAM:s kansli Skeppsbron Stockholm Tel: Fax: E-post: Hemsida:

kommentar och sammanfattning

kommentar och sammanfattning SBU kommenterar och sammanfattar utländska medicinska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna. Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare. Kortikosteroidinjektioner

Läs mer

Axelpatient på vårdcentral

Axelpatient på vårdcentral Axelpatient på vårdcentral Vanligt 7-26 % prevalens Svårt? Skuldran utgörs av fyra leder, 20 muskler Stort rörelseomfång (ROM) Behov god koordination för att få stabilitet och styrka Rygg, bål och nacke

Läs mer

Text: Anna Wänerhag leg. sjukgymnast, cert idrottssjukgymnast, spec. i ortopedisk medicin, medlem i SKF:s medicinska kommitté

Text: Anna Wänerhag leg. sjukgymnast, cert idrottssjukgymnast, spec. i ortopedisk medicin, medlem i SKF:s medicinska kommitté Text: Anna Wänerhag leg. sjukgymnast, cert idrottssjukgymnast, spec. i ortopedisk medicin, medlem i SKF:s medicinska kommitté Det finns ca 5 miljoner utövare av klättring i världen, inkluderat både utomhusoch

Läs mer

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF Rotatorcuffsutur Anatomi Rotatorcuffen består av ff a fyra st muskler som omger axelleden. Dessa fäster in som senor runt överarmens ledhuvud. Dessa muskler/senor har som funktion att dels att hålla överarmens

Läs mer

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge Lateral epikondylit - tennisarmbåge Epikondylit är en inflammation i muskelfästen på utsidan

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion

ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion Impingement (inklämning) Anatomi Inklämningssyndrom, eller så kallat impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Stötvågsbehandling. Shockwave therapy (reswt) Läkarhuset i Östersund. Specialistklinik Ortopedisk medicin - Idrottsmedicin. Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling. Shockwave therapy (reswt) Läkarhuset i Östersund. Specialistklinik Ortopedisk medicin - Idrottsmedicin. Stötvågsbehandling Stötvågsbehandling Shockwave therapy (reswt) Läkarhuset i Östersund Specialistklinik Ortopedisk medicin - Idrottsmedicin Stötvågsbehandling Stötvågsbehandling eller shockwave therapy är en vetenskapligt

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder Apotekets råd om Värk i muskler och leder Värk i muskler och leder är vanliga åkommor som kan bero på olika saker. Led- och muskelskador hänger till exempel ofta ihop med idrott och motion. Den vanligaste

Läs mer

Mjukdelssmärtor. mot reumatisk sjukdom. Dr Göran Lindahl Reumatologkliniken Danderyds sjukhus

Mjukdelssmärtor. mot reumatisk sjukdom. Dr Göran Lindahl Reumatologkliniken Danderyds sjukhus Mjukdelssmärtor differentialdiagnoser mot reumatisk sjukdom Dr Göran Lindahl Reumatologkliniken Danderyds sjukhus Värk i rörelseorganen Ca 40% av befolkningen 50-70 år har värk en given tidpunkt (Malmö

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression

ASD artroskopisk subacromiell dekompression ASD artroskopisk subacromiell dekompression Impingement Anatomi Inklämningssyndrom, eller s k impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i axelleden. Oftast orsakas detta av ett begränsat utrymme

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Injektions och infiltrations teknik i skuldran

Injektions och infiltrations teknik i skuldran Injektions och infiltrations teknik i skuldran Litteratur: L. Ombregt. P Bisshop, H.J. ter Veer, T. Van de Velde. A System of Orthopaedic Medicine 1 INNEHÅLL Artriter i humero-scapularleden 3 Intra-articulär

Läs mer

HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare

HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare 2 VAR FEMTE HUND DRABBAS AV ARTROS Artros är en sjukdom som bryter ned brosket i lederna och kan förorsaka stelhet och smärta redan i hundens medelålder.

Läs mer

Undersökning och behandling av patienter med extremitetsbesvär -rapport och reflektion från Austin

Undersökning och behandling av patienter med extremitetsbesvär -rapport och reflektion från Austin Undersökning och behandling av patienter med extremitetsbesvär -rapport och reflektion från Austin Ett välkommet inslag under konferensens många föreläsningar var undersökning och behandling av patienter

Läs mer

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser The Cochrane Library Vad är The Cochrane Library? Cochrane-bibliotekets syfte är att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Cochrane-biblioteket

Läs mer

Artrosskola i praktiken

Artrosskola i praktiken Artrosskola i praktiken Thérése Olsson, Leg. sjukgymnast Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus -Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Vad kan vi göra åt artrosen? Få Några Alla Zhang

Läs mer

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras Artrox är Sveriges mest sålda läkemedel med glukosamin för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Artrox kan lindra smärta och öka rörligheten i dina leder. Studier tyder på att glukosamin även kan

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Mats Djupsjöbacka Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle Översikt Perspektiv på problemet Vad säger vetenskapen om metoder

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Proximala humerusfrakturer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Proximala humerusfrakturer Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Proximala humerusfrakturer Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Sofia Svanteson Founder & Design strategist @sofiasvanteson www.oceanobservations.com Digitaliseringen anses vara den enskilt största förändringsfaktorn i världen

Läs mer

Projektarbete vid Företagsläkarkursen Väst 2009, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet.

Projektarbete vid Företagsläkarkursen Väst 2009, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Ortopedmedicinsk behandling av patienter med frusen axel Gert Persson, Svedenborgsatan 54, 441 43 Alingsås. 070-322 34 39. gert.persson@omialingsas.se Handledare Eva Andersson, Arbets- och miljömedicin,

Läs mer

2014-01-13 MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Namn: Personnummer: Datum: Undersökare:

2014-01-13 MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Namn: Personnummer: Datum: Undersökare: 2014-01-13 MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete Namn: Personnummer: Datum: Undersökare: 1 MEBA är uppdelad i två delar, nacke och axlar samt armbåge och handleder/händer. Vardera del

Läs mer

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Sofia Svahn 2010-08-25 Tips och uppgifter kring E-tidskrifter Handout Datorintro II Introduktionskurs 10,5hp Receptarieprogrammet 180hp Hur du hittar

Läs mer

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk En liten informationsskrift med basfakta om mens och mensvärk Framtagen av Orion Pharma AB och faktagranskad av gynekolog Bo

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros Broschyren är utformad av Nina Almgren, legitimerad sjukgymnast Orto pediska

Läs mer

Barnortopedi - för akutmottagningsbruk 2015-05-28 E Fridh DSBUS 1 Vad ska vi prata om? Ortopediskt trauma hos barn Ortopediska sjukdomar som kan dyka upp akut Viktigaste icke ortopediska diff-diagnoserna

Läs mer

Sjukgymnastisk behandling vid subakromiell smärta

Sjukgymnastisk behandling vid subakromiell smärta Sjukgymnastisk behandling vid subakromiell smärta Fredrikstad, Norge 20110926 Ingrid Hultenheim Klintberg, RPT, PhD Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet Impingement

Läs mer

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Inledning Denna genomgång hade som syfte att uppskatta de ekvianalgetiska

Läs mer

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn.

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn. Jag vill beställa hemövningar för: Nacke Rygg Knän Hand och tumme Axlar Höfter Fot och tå Hemövningar axel Hemövningar nacke Hemövningar rygg Hemövningar knä Ett rörligare Ett rörligare liv liv Hemövningar

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Injektioner med koncentrerade blodplättar för behandling av tendinopatier

Injektioner med koncentrerade blodplättar för behandling av tendinopatier Detta är ett uppdaterat svar (från 2011-12-21) från SBU:s Upplysningstjänst 2015-05-27. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt,

Läs mer

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK Här får du svar på frågor som: Vad händer i kroppen och varför får man mens?

Läs mer

Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär

Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär En sammanställning av det vetenskapliga underlaget Mars 2007 Ansvariga: Georg Lohse, Jenny Forsberg Uppdraget Hälsokansliet har under 2006 på uppdrag

Läs mer

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department GynObstetrik Endometrios Health Department Innehållsförteckning 1 Endometrios.......2 Definition och incidens........2 Orsaker.......2 Symtom..........2 Handläggning.......3 Att bekräfta diagnosen.....

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression + ev klavikelresektion

ASD artroskopisk subacromiell dekompression + ev klavikelresektion ASD artroskopisk subacromiell dekompression + ev klavikelresektion Axelleden Axelleden är en kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden stabiliseras av fyra korta muskler (den

Läs mer

information till dig om Acromioplastik

information till dig om Acromioplastik information till dig om Acromioplastik Axelleden Anatomi Axelleden består av ett ledhuvud i överarmen och en ledpanna som är formad i skulderbladet. Skuldran är ett samlingsnamn på flera olika leder; axelleden,

Läs mer

Tag hand om hundens leder

Tag hand om hundens leder Tag hand om hundens leder En informationsguide för hundägare Länge leve friheten! Många år med ett aktivt liv sätter sina spår Lek, apport, hundsport, jakt och långa promenader är bara några av de aktiviteter

Läs mer

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper 88 Kraftnedsättning/förlamning Neuroanatomi och neurofysiologi Utbredningen av dermatom och myotom Nociceptiv och neurogen smärta Diagnostik och behandling vid perifer nervinklämning Diagnostik och handläggning

Läs mer

Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Axelleder Senor Muskulatur Bursor Mjukdelstumörer Icke mineraliserade barnskelettet Punktionshjälp Trauma Preoperativt Ej ungdomar - sällsynt med

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder 1 Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder Det finns ett antal olika

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Artrosskola för ett Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Leg sjukgymnast, Dr Med Vet Registeransvarig BOA-registret Registercentrum VGR Att komma ihåg Artros är en sjukdom

Läs mer

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss:

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: MEQ 2 Arne (Max 23 p) Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: I släkten finns psoriasis hos fader men ingen säker artrit. Tidigare opererad för gallsten och njursten.

Läs mer

Evidensbaserad medicin (EBM)

Evidensbaserad medicin (EBM) Evidensbaserad medicin (EBM) En guide för brukare Inge Axelsson november 2007 Östersunds sjukhus och Mittuniversitetet www.peditop.com EBM - en guide för brukare 1 Definition av evidensbaserad medicin

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Smärttillstånd i axeln. Kliniska symtom Impingement. Klinisk undersökning Impingement

Smärttillstånd i axeln. Kliniska symtom Impingement. Klinisk undersökning Impingement Smärttillstånd i axeln / subacromiellt smärttillstånd Axelinstabilitet Uni- kontra multidirektionell Kliniska symtom Rörelsesmärta painful arc Ofta postfunktionell smärta och värk Uttalad nattligvärk ska

Läs mer

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk KORTSVARSFRÅGOR Då vetenskapliga sanningar i många fall är relativa, ibland ändras över tid och i värsta fall kan vara rent lokala, är det viktigt att ha en norm för sanningen. Så, även om en del av nedanstående

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Erica Grealish Leg sjukgymnast Klarälvskliniken

Erica Grealish Leg sjukgymnast Klarälvskliniken Erica Grealish Leg sjukgymnast Klarälvskliniken Fotens ben 1 Calcaneus 2 Talus 3 Naviculare 4 Cuneiforme I 5 Cuneiforme II 6 Cuneiforme III 7 Cuboideum 8-12 Metatarsalia I-V 13-17 Falanger Leder Talocruralled

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression

ASD artroskopisk subacromiell dekompression ASD artroskopisk subacromiell dekompression Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Överenskommelse. mellan Primärvården södra Bohuslän och ortopedisk specialistvård på Kungälvs sjukhus

Överenskommelse. mellan Primärvården södra Bohuslän och ortopedisk specialistvård på Kungälvs sjukhus Fler exemplar av denna broschyr kan beställas från kirurg-/ortopedkliniken på Kungälvs sjukhus: kirort.ksh@vgregion.se Överenskommelse en södra Bohuslän Kämpegatan 3 411 04 Göteborg Tfn 0303-72 85 50 www.vgregion.se/primarvardensodrabohuslan

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Axelledsluxation

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Axelledsluxation Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Axelledsluxation Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Vårdprogrammen

Läs mer

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd Sökhjälp ändrad 2015-08-25/eld Beslutsstöd för diagnostik och behandling Innehållet är strukturerat i en steg-för-steg process uppbyggt kring patientkonsultationer och omfattar diagnos, prognos, behandling

Läs mer

Artroskopisk rotatorkuffsutur

Artroskopisk rotatorkuffsutur Artroskopisk rotatorkuffsutur Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst

Läs mer

Rehabilitering efter Bankarts operation

Rehabilitering efter Bankarts operation Rehabilitering efter Bankarts operation Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt över huvudet

Läs mer

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7)

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) En 40-årig man inkommer med intensiv ländryggsmärta som tilltagit det senaste dygnet. Han skottade snö igår och har dessutom fått en kraftig snuva och känner sig

Läs mer

Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000

Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000 Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000 Uppsala januari 2002 Telefonrådgivningsprocess för akut ländryggssmärta Identifiering Behov av Röd flagga?

Läs mer

ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD

ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD En beprövad substans i innovativ beredning Plasmakoncentration IL- (pg/ml) IL- Intag Frisättning Intag prednison Prednison Schematisk bild, adapterad från

Läs mer

Vanliga symtom eller sjukdomsbilder

Vanliga symtom eller sjukdomsbilder 2012-01-20 Vanliga symtom eller sjukdomsbilder. Jag kan konstatera att vissa tillstånd återkommer både hos elitidrottare samt hos de individer som är stilla sittande med monotona arbetsuppgifter. Med Fuji

Läs mer

MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Bruksanvisning

MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Bruksanvisning MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete Bruksanvisning Kontaktpersoner vid Arbets- och miljömedicinska kliniker: AMM Lund: Jenny Gremark Simonsen 046 173185, Jenny.Gremark-Simonsen@skane.se

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

När din hund får artros

När din hund får artros ELIXIR När din hund får artros Box 334, 192 30 Sollentuna. Tel. 08-623 64 40. Fax 08-623 64 80 2 Det vanligaste ledproblemet hos både människor och djur Ungefär en av fem hundar anses lida av artros. Ofta

Läs mer

Preoperativa ljumskbråcksbesvär

Preoperativa ljumskbråcksbesvär Kirurgkliniken Västerås Preoperativa ljumskbråcksbesvär, Johanna Sigurdardottir Bakgrund Många drabbas av ljumsksmärta efter sin ljumskbråcksoperation 50-60% får någon form av besvär efter sin ljumskbråcksoperation

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10-30.000 personer av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer då man själv sitter i en bil och blir

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Innehållsförteckning: Sid Specifika regler för området 2 06 Ortoser och proteser 06 03 Spinala ortoser 06 03 09 Thoraco- lumbo- sacrala ortoser 4 06 03

Läs mer

Den vidunderliga smärtan

Den vidunderliga smärtan Den vidunderliga smärtan Artros och annan långvarig smärta Stefan Bergman Distriktsläkare och Forskningschef Landstinget Halland och Spenshult Smärta är en upplevelse Smärta är en obehaglig sensorisk och

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2012-08-25 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 67 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Ulrika Fernberg

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 1 Detta frågeformulär innehåller frågor om Era symptom i andningsorganen, andnöd, smärtor i bröstet, allergiska symptom

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Exempel på besvär vi behandlar. HUVUD Spänningshuvudvärk Ansiktssmärta Yrsel

Exempel på besvär vi behandlar. HUVUD Spänningshuvudvärk Ansiktssmärta Yrsel danos naprapati Exempel på besvär vi behandlar ARM Musarm Tennisarmbåge Golfarmbåge Carpaltunnelsyndrom Ytlig axelvärk Frozen shoulder (kapsulit) Inklämningssyndrom Kalkaxel HÖFT Gångsmärtor Värk Trochanterit

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Proximala humerusfrakturer Sjukgymnastik. Mia Gustafsson

Proximala humerusfrakturer Sjukgymnastik. Mia Gustafsson Proximala humerusfrakturer Sjukgymnastik Immobiliseringstid Icke opererade Okomplicerad collum chirurgicum: 1 2 veckor Collum chirurgicum med tuberculum majusfraktur: 3 4 veckor Flerfragmentsfraktur: 3

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA 1 Detta frågeformulär innehåller frågor t.ex. om Era allergiska symptom och symptom i stöd- och rörelseorganen.

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Jakten på Severs skada Raiders of Severs disease Disposition

Jakten på Severs skada Raiders of Severs disease Disposition Jakten på Severs skada Raiders of Severs disease Disposition Varför valde jag just detta ämne? Vad är Severs skada? Vem får det? Hur många har det? Varför får man det? Vad ända in i gör man för att bli

Läs mer

UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS. Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping

UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS. Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping Grundkurs - Öronakupunktur Öronakupunktur är precis som namnet

Läs mer

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Rev Nov 2013 SCHEMA vt 2014 Vecka 4-6 * Kolla att Cambro fungerar

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA)

Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson, leg sjukgymnast Docent Göteborgs Universitet Registeransvarig BOA-registret carina.thorstensson@registercentrum.se Behandlingsrekommendationer

Läs mer

Information till dig som har opererats för höftfraktur

Information till dig som har opererats för höftfraktur Information till dig som har opererats för höftfraktur Höftfraktur Den här informationen vänder sig till dig som har ramlat och brutit höften. Namn:... Operationsmetod:... Operationsdag:... Operationsläkare:...

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

jamtmedel årgång 36 nr 2 juni 2011

jamtmedel årgång 36 nr 2 juni 2011 jamtmedel Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands län årgång 36 nr 2 juni 2011 U R I N N E H Å L L E T: Läkemedelsfrågor i nationell enkät på akutmottagningar 5 Rekommenderade preparat när

Läs mer

Opererade bort. men smärtan

Opererade bort. men smärtan LÄGG IN ANNONS KÖP Välj & din SÄLJ ort JOBB Publicerad 17 jun 2015 10:00 Uppdaterad 22 jun 2015 08:57 För ökad kunskap. Monica Könberg hoppas att hon genom att berätta om endometrios kan bidra till att

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

Bankarts operation. Axelleden. Bankart-skada

Bankarts operation. Axelleden. Bankart-skada Bankarts operation Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst av fyra korta

Läs mer