PROTOKOLL kl Föredragande Broo:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. 3.2.2005 kl. 13.15-17.05. Föredragande Broo:"

Transkript

1 PROTOKOLL kl Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Återbesättande av G. A. Lundenius professur i franska 4 Befrielse från styrelseuppdrag och utseende av ersättare 5 Institutionsindelningen 6 Utseende av en suppleant i ESF fakultetsråd Föredragande Sandell: 1 Verksamhets- och ekonomiplanen samt resultatdiskussionerna 2005 Föredragande Lindberg: 1 Godkännande av ändringar i ekonomistadgan för Åbo Akademi Föredragande Vainio: 1 Styrelsens sammansättning, storlek och arbetsformer

2 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN R. Broo, tel Möte 1/240 torsd. den kl Närv. Björkstrand Ginman Back Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Björkqvist Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Burman Engblom Meinander Østern Hagelstam Salmi Alm Ahlström Huvila Smulter Fredriksson Sell Holmberg Wikström Hansén Norrby Lönnroth Sällström Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet Enligt punkt 2.2. Instruktion för behandling av ärenden vid Åbo Akademi (fastställd ) skall kallelse till styrelsens möten utsändas minst tre vardagar före mötet. Kallelsen utsändes Enligt punkt 2.6. Instruktion för behandling av ärenden vid Åbo Akademi är styrelsen beslutför, när mötets ordförande och minst hälften av styrelsens övriga medlemmar är närvarande. Beslutsförslag Mötet torde konstateras lagligt och beslutfört R. Broo Beslut Mötet konstaterades lagligt och beslutfört. Ordförande Gustav Björkstrand Förvaltningdirektör Roger Broo

3 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN R. Broo, tel Möte 1/240 torsd. den kl Närv. Björkstrand Ginman Back Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Björkqvist Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Burman Engblom Meinander Østern Hagelstam Salmi Alm Ahlström Huvila Smulter Fredriksson Sell Holmberg Wikström Hansén Norrby Lönnroth Sällström Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Meddelanden Kansler: Reglemente för studiestödsnämnden fastställts i enlighet med styrelsens beslut Beslutsförslag Meddelandet torde antecknas till kännedom R. Broo Beslut Efter att ytterligare ett meddelande tillfogats: - Utdrag ur Yliopistolaitoksen tuloksellisuus Suomessa (Kivinen, Hedman) antecknades meddelandena till kännedom. Ordförande Gustav Björkstrand Förvaltningsdirektör Roger Broo

4 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN R. Broo, tel Möte 1/240 torsd. den kl Närv. Björkstrand Ginman Back Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Björkqvist Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Burman Engblom Meinander Østern Hagelstam Salmi Alm Ahlström Huvila Smulter Fredriksson Sell Holmberg Wikström Hansén Norrby Lönnroth Sällström Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Återbesättande av G. A. Lundenius professur i franska G. A. Lundenius professur i franska (tjänst 1003) blev vakant då professor Brynja Svane beviljades sökt avsked. Fakulteten har inte tidigare tagit initiativ till återbesättande i brist på potentiella, kvalificerade sökande, men anser nu att läget förbättrats, varför man anhåller om att professuren måtte återbesättas med oförändrat område. Utexamineringen i franska har varit följande: 2000: 10 mag., - dr, 2001: 14 mag., - dr, 2 002: 6 mag., - dr, 2003: 6 mag., - dr, 2004: 8 mag., 1 dr. Antalet studieveckor är 2000: 2005, 2001: 1423, 2002: 1330, 2003: Tjänsteresurserna i franska är utöver den nu aktuella professuren två lektorat och en assistentur samt en med ryska språket delad byråsekreterartjänst. Vid centret för språk och kommunikation finns ytterligare ett lektorat i franska. HF framhåller att franska språket bör bibehållas som huvudämne och därigenom företrädas av en professor för att klara ämneslärarutbildningen i ämnet, för att franskan är viktig och populär och för att ämnet inte kan studeras på svenska på annat håll i Finland. HF har utrett att kompetenta och intresserade sökande verkar finnas. Fakulteten har upptagit professuren i sin personalplan och anser sig ha ekonomiska förutsättningar att finansiera den.

5 Föredragandens bedömning Trots att professuren varit vakant och skötts med tillfälliga arrangmang är utexamineringen helt tillfredsställande. Ämnet är attraktivt för studerandena. Franskan är ett viktigt världsspråk. Jag finner goda skäl för återbesättande av professuren just med den inriktning på modern franska som HF föreslår, dvs. inte romansk filologi el. likn. BILAGOR: 1. HF framställning 2. HF personalplan Beslutsförslag Med de motiveringar som framförs i föredragningen besluter styrelsen återbesätta G. A. Lundenius professur i franska (tjänst 1003) i löneklass A 28 med oförändrat område och med fortsatt placering vid HF, institutionen för språk och kultur R. Broo Beslut Föredragandens förslag godkändes. Ordförande Gustav Björkstrand Förvaltningsdirektör Roger Broo

6 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN R. Broo, tel Möte 1/240 torsd. den kl Närv. Björkstrand Ginman Back Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Björkqvist Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Burman Engblom Meinander Østern Hagelstam Salmi Alm Ahlström Huvila Smulter Fredriksson Sell Holmberg Wikström Hansén Norrby Lönnroth Sällström Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Befrielse från styrelseuppdrag och utseende av ersättare Professor Gunborg Jakobsson anhåller om befrielse från uppdraget som styrelsemedlem hänvisande till hälsoproblem. Enligt 26 förvaltningsinstruktionen kan styrelsen av särskilda skäl på begäran av den som valts till medlem eller suppleant i ett kollegialt förvaltningsorgan bevilja vederbörande befrielse från uppdraget. Föredragandens bedömning Dokumenterade hälsoproblem bör enligt min mening betraktas som särskilda skäl som motiverar befrielse. Ersättare Beviljas prof. Jakobsson befrielse från styrelseuppdraget träder enligt 39 valinstruktionen suppleanten i hennes ställe för den återstående mandatperioden. Suppleant är prof. Kaj Björkqvist. Som ny suppleant för honom skulle tillträda den kandidat i akademivalen som därnäst hade det högsta jämförelsetalet bland professorskandidaterna i SVF. I valet fanns som kandidater emellertid bara Jakobsson och Björkqvist. I detta läge skall styrelsen enligt 39 valintruktionen utse ny suppleant efter att valnämnden berett professorsgruppen i SVF möjlighet att framföra kandidater för uppdraget.

7 Professorerna vid SVF har sammanträtt och föreslår enhälligt att prof. Unni Å. Lindström måtte utses till suppleant för Björkqvist. Föredragandens bedömning Enligt min mening finns inte anledning att avvika från professorsgruppens förslag. Björkqvist företräder samhällsvetenskaperna i fakulteten och Lindström vårdvetenskapen. Beslutsförslag Hänvisande till föredragningen beviljar styrelsen prof. Gunborg Jakobsson på begäran befrielse från uppdraget som styrelsemedlem. Styrelsen konstaterar att suppleanten, prof. Kaj Björkqvist träder i hennes ställe som ordinarie styrelsemedlem. Styrelsen utser prof. Unni Å. Lindström till suppleant för Björkqvist, allt räknat från och med denna dag och för styrelsens återstående mandatperiod R. Broo Beslut Föredragandens förslag godkändes. Ordförande Gustav Björkstrand Förvaltningsdirektör Roger Broo

8 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN R. Broo, tel Möte 1/240 torsd. den kl Närv. Björkstrand Ginman Back Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Björqvist Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Burman Engblom Meinander Østern Hagelstam Salmi Alm Ahlström Huvila Smulter Fredriksson Sell Holmberg Wikström Hansén Norrby Lönnroth Sällström Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Institutionsindelningen Den rådande institutionsindelningen fungerar delvis otillfredsställande. Storinstitutionerna i HF och ESF upplevs som en onödig extra förvaltningsnivå mellan ämnet och fakulteten. De två fakulteterna har i skrivelser till styrelsen yrkat på ändringar. Ett liknande problem åvilar PF. Storinstitutionerna åsamkar också obalans mellan institutionerna i resp. fakultet. Det bör ytterligare observeras att storinstitutionerna med undantag för PF saknar administrativ personal. Då institutionsindelningen nu skall överses av styrelsen bör beaktas: 1. Fakulteterna är resultatenheter, inte institutionerna. 2. Institutionsföreståndarna är redan överbelastade. Nya uppgifter tillkommer t.ex. i samband med det nya individuella lönesystemet. Enligt akademins år 2003 genomförda arbetsklimatundersökning är särskilt professorerna utsatta för stress. De bör därför om möjligt avlastas förvaltningsuppgifter som inte direkt ansluter sig undervisning och forskning. 3. För att akademin skall klara sina examensmål behövs stor samplanering av fakulteternas undervisning. Kollisioner mellan kurserna liksom dubbleringar bör undvikas. De knappa resurserna bör användas koordinerat och optimalt frigjorda resurser inom ett ämne (t.ex. vid tjänstledighet) kan kanske mera effektivt utnyttjas i ett annat.

9 4. Alla våra enheter är små. I stora universitet är institutionerna ofta större än våra fakulteter. Slutsatsen blir enligt min mening att som huvudregel fakulteten borde handha undervisningsplaneringen, personalförvaltningen, ekonomiuppföljningen, utrymmesförvaltningen och resursanvändningen. Den har erfaren förvaltningspersonal för ändamålet dock behövs överföring av administrativ personal från institutionsnivån för att fakultetskanslierna skall mäkta med uppgiften. Även dekanus måste ges ökad tid för förvaltningen. Genom utnyttjande av de nuvarande institutionsföreståndararvodena kunde dekanerna halvtidsanställas som dekaner, dvs till deras förfogande skulle ställas medel motsvarande en halv professorstjänst. Dekanus skulle därmed avlastas undervisning och administration i sitt ämne men bibehålla sådan forskning och handledning som är nödvändig för att upprätthålla sin kompetens i ämnet. Avsikten är givetvis inte att dekanus skulle bli en andra (första) fakultetsdirektör utan hans/hennes ledarskap skall fokuseras på de akademiska och innehållsliga frågorna. För att komma ifrån den förlegade och oändamålsenliga uppfattningen om dekanusuppdraget som en värnplikt för fakultetens samtliga professorer föreslår jag ett liknande anmälningsförfarande som vid valet av rektor och kansler. Dekanusuppdraget är viktigt. Det bör handhas av motiverade och därtill lämpade personer. Enligt ovanstående resonemang skulle institutionen som regel slopas som egentlig förvaltningsnivå. Däremot måste personalens och studerandenas påverkningsmöjligheter inom ämnet givetvis bibehållas och gärna förstärkas. I storinstitutionerna är det mer eller mindre nominellt. Akademins samarbetsavtal med de fackliga organisationerna tillgodoser att all personal skall ha insyn i och möjligheter att påverka arbetet i sin närmiljö. Studenternas inflytande kan ordnas t.ex. så att ämnesföreningens företrädare deltar i regelbundna samarbetsmöten med ämnesföreträdarna och den övriga personalen.andra möjligheter är att Studentkåren utser två studentrepresentanter per ämne eller att de huvudämnesregistrerade studerandena i ämnet vid ett valmöte utser två talesmän för sig. På basen av ovan nämnda resonemang, övervägandena vid styrelsens diskussioner och aftonskola samt diskussioner med ämnesföreträdarna vid HF och ESF utarbetade förvaltningsdirektören ett förslag med alternativa institutionsindelningar som utsändes till fakulteterna, de fackliga organisationerna och Studentkåren för utlåtande. Av de inkomna utlåtandena framgår att HF för sin del förordar en institutionslös fakultet (psykologiska inst. undantagen). KTF och TF delar denna uppfattning. MNF vill inte heller ha storinstitutioner med flera ämnen inom samma institution. PF vill fortsätta med tre institutioner, dock så att specialpedagogiken skulle flyttas från nuvarande pedagogik och specialpedagogik till den redan överstora lärarutbildningsinstitutionen. SVF vill fortsätta med två institutioner. Studentkåren vill öka inflytandet på ämnesnivå, fruktar att en lösning utan institutioner minskar påverkningsmöjligheterna och anser att den nuvarande institutionsindelningen i HF och ESF kräver ändring.

10 Också Personalföreningen anser att storinstitutionerna inte fungerar och önskar större delaktighet inom ämnena. Flera fakulteter önskar emellertid institutioner även framdeles, t.ex. MNF och SVF. Samtidigt har ingen fakultet velat frångå principen om fakulteten som resultatenhet. För att en institution skall ha en reell funktion med egna resurser, personalförvaltning mm. borde den få en sådan storlek att instititutionen kan åta sig fakultetsinterna examensmål, borde ges däremot motsvarande resurser och ha kvalificerad administrativ personal. Undantag från dessa riktlinjer kan möjligen motiveras med a) skild examen (vårdvetenskap i SVF, psykologi i HF) och b) geografiskt läge (barnpedagogik i PF). BILAGOR: 1. Skrivelser från HF och ESF med yrkande om institutionsförändringar 2. Förvaltningsdirektörens PM av Fakulteternas m.fl. utlåtanden Beslutsförslag På basen av utlåtandena och i föredragningen nämnda utgångspunkter besluter styrelsen om följande institutionsindelning räknat fr.o.m : HF: en institution för psykologi och logopedi, övriga ämnen direkt under fakulteten MNF: åtta institutioner: biologi (cellbiologi); biokemi; organisk kemi; fysik; fysikalisk kemi; informationsbehandling; miljövetenskaper (miljöbiologi och geologi); matematik. Det bör i fråga om informationsbehandlingen observeras att förslag framlagts om en IT-fakultet eller alternativt att informationsbehandlingen skulle överföras till KTF. Denna fråga utreds separat. ESF: två institutioner: företagsekonomi (inkl. rättsvetenskaper) och samhällsvetenskaper KTF: inga institutioner (se MNF: överförs informationsbehandlingen från MNF till KTF kan fakulteten få två institutioner: processteknik och datateknik). TF: PF: SVF: inga institutioner en institution för barnpedagogik, övriga ämnen direkt under fakulteten. två institutioner: samhällsvetenskap, vårdvetenskap Styrelsen återkommer till ärendet om utredningen rörande de datatekniska ämnenas organisation föranleder ändring av fakultets- och institutionsstrukturen R. Broo

11 Beslut Efter diskussion återremitterades ärendet enhälligt för vidare behandling. Styrelsegrupperingarna ombads utse två företrädare var för att tillsammans med föredraganden bereda ärendet. Ordförande Gustav Björkstrand Förvaltningsdirektör Roger Broo

12 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN R. Broo, tel Möte 1/240 torsd. den kl Närv. Björkstrand Ginman Back Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Björkqvist Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Burman Engblom Meinander Østern Hagelstam Salmi Alm Ahlström Huvila Smulter Fredriksson Sell Holmberg Wikström Hansén Norrby Lönnroth Sällström Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Utseende av en suppleant i ESF fakultetsråd Beslutsförslag Prof. Dag Anckar som är suppleant för prof. Lauri Karvonen i ESF fakultetsråd, avgick med pension Då han inte längre tillhör akademin och styrelsen inte beslutit tillåta externa medlemmar i fakultetsråden kan han ej fortsätta som suppleant. Från valen till fakultetsrådet finns inga icke-valda kandidater. I detta läge skall styrelsen enligt 39 förvaltningsinstruktionen utse ny suppleant efter att valnämnden berett professorsgruppen i ESF möljlighet att framföra kandidater för uppdraget. Efter hörande av samtliga professorer i ESF har valnämnden fått endast ett förslag, nämligen professor Guy-Erik Isaksson. Föredragandens bedömning Enligt min mening finns inte anledning att avvika från prorfessorsgruppens förslag. Prof. Isaksson representerar liksom prof. Anckar ämnet statskunskap. Hänvisande till föredragningen utser styrelsen prof. Guy-Erik Isaksson till suppleant för prof. Lauri Karvonen i ESF fakultetsråd räknat från och med denna dag och för fakultetsrådets återstående mandatperiod R. Broo

13 Ärende 6, Broo Beslut Föredragandens förslag godkändes. Ordförande Gustav Björkstrand Förvaltningsdirektör Roger Broo

14 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN B. Sandell, tel Möte 1/240 torsd. den kl Närv. Björkstrand Ginman Back Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Björkqvist Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Burman Engblom Meinander Østern Hagelstam Salmi Alm Ahlström Huvila Smulter Fredriksson Sell Holmberg Wikström Hansén Norrby Lönnroth Sällström Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare 1 Verksamhets- och ekonomiplanen samt resultatdiskussionerna 2005 Som underlag för beredningen av verksamhets- och ekonomiplanen och resultatdiskussionerna med undervisningsministeriet 2005 ligger dels undervisningsministeriets feedback på universitetens verksamhet 2003 som separat har distribuerats, dels undervisningsministeriets anvisningar för beredningen av resultatförhandlingarna (dnr 7/202/2004 av ). Av det som framförs i undervisningsministeriets feedback kan bl.a. nämnas: - en betoning av kvalitetssäkringen och att akademin bör gå in för ett tillräckligt heltäckande övergripande kvalitetssäkringssystem, - att akademin förutsätts utgående från den utförda internationella utvärderingen av geovetenskaperna utvärdera tillståndet i sin egen geovetenskapliga enhet och göra upp en plan för den geovetenskapliga forskningens ställning med tanke på hela universitetet, - att akademin bör mera utförligt rapportera om åtgärder för att utveckla undervisningen och effektivera studiehandledningen, fästa allvarlig uppmärksamhet vid att studietakten effektiveras och genomströmningen förbättras samt att utifrån egna erfarenheter och praxis vid andra universitet övergå till ett system med fyra undervisningsperioder, - att undervisningsministeriet uppmuntrar akademin att i framtiden effektivera den internationella rekryteringen av studenter, särskilt från Sverige, de övriga nordiska länderna och Östersjöområdet, - att utvidgningsprogrammet för lärarutbildningen för akademins del har lyckats bra, men att man efterlyser en plan för de handlednings- och stödåt-

15 gärder genom vilka man säkrar att de som fortfarande bedriver studier enligt utvidgningsprogrammet blir färdiga, i synnerhet i den kompletterande klasslärarutbildningen samt att ministeriet fäster uppmärksamheten vid att ett aktivare utnyttjande av virtuella studier kan öka utbildningens regionala tillgänglighet och förbättra studiemöjligheterna för dem som studerar vid sidan av arbetet, - att det virtuella universitetet kommit bra igång och att en central utmaning för de kommande åren är att etablera verksamheten som en del av basverksamheten, och att ge stödtjänsterna för nätundervisningen en etablerad ställning vid universiteten, - att universitetens och yrkeshögskolornas gemensamma regionstrategier bör uppdateras senast , - att man efterlyser en breddning av verksamhetsutbudet och studerandeunderlaget inom det öppna universitetet och fortbildningsverksamheten mot nya områden och målgrupper samt en tydligare arbetsfördelning mellan fortbildning och examensutbildning, - att personalperspektivet tagits med som en del i den nya bokslutsskyldigheten, vilket förutsätter en personalstrategi och uppföljning av densamma; i blickpunkten är bl.a. visstidsanställningarna, kravet på en tidsenlig jämställdhetsplan och verkställigheten av det nya lönesystemet, vilken kräver resurser för personalutbildning samt - framhålls behovet av en utvecklingsplan för kostnadsberäkningen i vilken åtgärder för arbetstidskontroll speciellt inom den externfinansierade projektverksamheten är centrala. I direktiven konstateras att: - de tidigare överenskomna målen preciserats i resultatförhandlingarna mellan undervisningsministeriet och universiteten i april Detta för att beakta utvecklingsplanen för utbildning och forskning och de förändringar som skett i budgetbestämmelserna. I praktiken innebär detta att avtalets uppläggning förändrats men att den innehållsliga förändringen de facto är liten. Främst kan här noteras en betoning av hanteringen och utvecklingen av intellektuella resurser och att man ställt upp mål också för antalet utländska examensstuderande (år studerande), - ett seminarium för undervisningsministeriet och universitetens ledning ordnas i Kuopio , - inom undervisningsministeriets förvaltningsområde under året förbereds ett produktivitetsprogram som eftersträvar betydande och påvisbar förändring av produktiviteten åren , - överenskommelser om målen i produktivitetsprogrammet och uppföljningen av dem träffas som en del av resultatstyrningsprocessen, - det är meningen att det under hösten skall fattas beslut om resultatstyrningsprocedurerna för avtalsperioden och om arbetssätten för den fortsatta utvecklingen av finansieringsmodellen, - resultatavtalet kompletteras med resurserna för 2006 sålunda att - basfinansieringen för omkostnaderna beräknas av undervisningsministeriet enligt samma principer som i budgeten för 2005, - en del av forskarskolorna upphör vid utgången av 2005 och att undervisningsministeriet fattar beslut om den fortsatta finansieringen av

16 forskarskolorna så att de kan tas med i basfinansieringskalkylen innan resultatavtalen undertecknas, - avtal har träffats om finansieringen av riksomfattande uppgifter för hela avtalsperioden, - finansieringen för de riksomfattande programmen i huvudsak är fastställd för hela avtalsperioden med undantag av informationsindustriprogrammet, där undervisningsministeriet för år 2006 lovar anvisa 1/3 av den avtalade finansieringen för år 2004 för stärkning av forsknings- och undervisningsförutsättningarna samt projektet för det virtuella universitetet där måluppfyllelsen bedöms på basis av inlämnade rapporter och behövliga ändringar i finansieringen för 2006 därefter görs, (vid seminariet i Kuopio har direktör Markku Mattila dock ställt i utsikt att framställningar kan göras också inom andra riksomfattande program). - anslagen för resultatbaserad finansiering, som bygger på verksamhetens kvalitet och verkningsfullhet upptas i omkostnaderna på samma sätt som tidigare år beroende på bas- och projektfinansieringens omfattning. - projektfinansiering anvisas för universitetens nya öppningar och för utrustning av nybyggen. Vid tilldelningen av finansiering ställs verkställigheten av den nya examensstrukturen, utvecklingen av antagningen av studerade och projekt som anknyter sig till internationalisering i främsta rummet. - anslagen för övningsskolorna för 2006 bildas av basfinansieringen, projektfinansieringen och den resultatbaserade finansieringen av omkostnaderna. Följande uppgifter har inbegärts av universiteten per : - en rapport om måluppfyllelsen. Om målen väsentligt underskrids, bedöms orsakerna till detta i korthet. I fråga om utvärderingsverksamheten (egna utvärderingsprojekt och externa utvärderingar) redovisas de centralaste utvärderingsresultaten och de fortsatta åtgärder man beslutat om på basis av dem. - separata rapporter om den utvidgade lärarutbildningen, projektet för det virtuella universitetet, informationsindustriprogrammet, biämnesstudier och vuxenutbildningen samt om utvecklingen av undervisningsövningarna vid övningsskolorna. - en lokalstrategi, som också kan läggas fram vid resultatförhandlingen med undervisningsministeriet. Rapporten om måluppfyllelsen och de övriga rapporterna uppgörs av förvaltningsämbetet och insänds å tjänstens vägnar. Bedömningen av resultaten år 2004 upptas till styrelsebehandling i samband med godkännandet av verksamhetsberättelsen (bokslutsakten) vid mötet i mars Avsikten är också att lokalstrategin behandlas vid mötet i mars. Universiteten skall vidare insända en verksamhets- och ekonomiplan för åren I planen skall ingå projektframställningar och planer för lokalprojekt samt kostnadsmotsvarighetskalkyler över offentligrättslig och företagsekonomisk avgiftsbelagd verksamhet samt därtill över samfinansierad

17 verksamhet. Ifall universitetet har donations- eller sponsorinkomster, skall beloppet uppges för sig. Även för övningsskolornas del uppskattas storleken på sådana eventuella inkomster 2006 som skall nettobudgeteras. Resultatavtalet kommer att uppta den affärsekonomiska verksamhetens lönsamhetsmål i euro och procent av inkomsterna. Föredraganden har utarbetat ett förslag till verksamhets- och ekonomiplan för åren ( bilaga 1). Förslaget baserar sig långt på motsvarande plan för åren med beaktande av förändrade omständigheter och de anmärkningar som ministeriet gjort i sin feedback gällande år I planen har speciellt kvalitetssäkringsfrågorna och genomförandet av den nya examen getts större synlighet, vilket också återspeglas i ansökningarna om nya projektanslag. Personalfrågorna (hantering av de intellektuella resurserna) har getts ökat utrymme i avsnittet om förvaltningen och i avsnittet om forskning betonas satsningen på att få fram nya spetsenheter. Den av undervisningsministeriet efterlysta planen för den geovetenskapliga forskningens ställning inom akademin med tanke på hela universitetet föreligger ännu inte i den formen att den kan inkluderas i förslaget till verksamhets- och ekonomiplan men ärendet bör upptas till diskussion utgående från det material som föreligger vid mötet. Kostnadsmotsvarighetskalkylerna och motsvarande uppgifter av teknisk natur uppgörs av förvaltningsämbetet och fogas till planen före den insänds till undervisningsministeriet. Beträffande anslagen för riksomfattande program skulle anslaget för år 2006 enligt undervisningsministeriets plan inom programmet för informationsindustri och informationssamhälle sjunka till 1/3 av anslaget år 2004 dvs. till i. Anslagsbehovet för att bevara den undervisningsvolym som krävs för att svara mot det behov av undervisning och forskning inom de beröra institutionerna och TUCS som föranleds av att antalet nybörjarplatser räknat från år 2000 ökat med 55 uppgår till i. Även om ministeriets avsikt varit att i av projektanslaget för utvecklandet av svenskspråkiga studiemiljöer skulle användas för informationsindustriprogrammet kvarstår ett finansieringsbehov som uppgår till i. Av anslagen inom programmet för utvecklande av studieprocesserna fick akademin år 2005 endast i (0.96% av de utdelade medlen) för projektet Färdig på fem år och härtill bland akademins egna projekt i för att utveckla planerings- styr och kontrollinstrument för studierna (MinPlan-projektet). Det dokumenterade faktiska anslagsbehovet utöver de medel som tidigare utlovats för att projektet med datorstödd studierådgivning skall kunna genomföras och också det öppna universitetet och fortbildningsverksamheten samtidigt integreras i projektet som också inbegriper fortsatt arbete med utveckling av studieprestationsregistret Sture är i. Under det riksomfattande programmet för affärskunskap har akademin inte beviljats anslag åren , vilket i sig är anmärkningsvärt, eftersom

18 verksamheten vid Åbo Akademi med sin tvärvetenskapliga inriktning och utbildning och forskning i företagande vid flera olika fakulteter stöder programmets målsättningar. Därför framförs nu ett projekt som berör tvärvetenskaplig forskning och doktorandutbildning inom entreprenörskap och affärskunnande med ett äskande om i. Under det riksomfattande programmet för regional utveckling äskas som ett tillägg i för samarbete med yrkeshögskolorna för regional utveckling. Vad möjligheterna att anhålla om anslag för universitetens egna nya projekt beträffar, har föredraganden utgått ifrån att det totala projektanslaget blir detsamma år 2006 som 2005 dvs. ca i, varav i redan bundits vid pågående projekt, vilket innebär att i kan disponeras för nya projekt. Åbo Akademi kan rimligen göra anspråk på ca 4% av detta för nya projekt, dvs. ca i. De nya projekt som är framförda i förslaget till verksamhets- och ekonomiplan är i enlighet med undervisningsministeriets rekommendationer inriktade på utvecklingen av kvalitetssystem (kvalitetshandbok), utveckling och planering av nya magisterprogram, marknadsföring av akademins utbildningar utomlands och utveckling av kostnadsberäkningen. Sammanlagt äskas om i för nya projekt. Verksamhets- och ekonomiplanen för Vasa övningsskola följer samma riktlinjer för utveckling av verksamheten som tidigare uppdragits. Bland önskemålen om projektanslag framhålls det återstående behovet av anslag för inredning som föranleds av flyttningen och omstruktureringen av den grundläggande utbildningen ( i för inredning och i för ökade hyror). Utöver detta har övningsskolan aviserat behovet av utvecklingsanslag också för IKT-funktionen, handledningsfunktionen, elever med invandrarbakgrund och specialundervisning i grupp. Beslutsförslag Styrelsen godkänner verksamhets- och ekonomiplanen enligt föredragningen ovan i enlighet med förslaget i bilaga 1 samt ger föredraganden fullmakt att komplettera förslaget med rapporter, projektmotiveringar, planen för den geovetenskapliga forskningens ställning och ekonomiska beräkningar av teknisk natur B. Sandell Beslut Antecknades att till styrelsen separat utsänts motiveringarna för ansökningarna om nya anslag för riksomfattande program och anslag för nya projekt 2006 under avsnitten 2.A.3 och 2.A samt ett utkast till utvärdering och plan för utveckling av geovetenskaperna.

19 I övrigt godkändes verksamhets- och ekonomiplanen enligt föredragandens förslag med smärre ändringar. Målet för andelen utländska studerande inom forskarskolorna skulle vara 10-30% beroende på vetenskapsområdet. Vidare skulle i texten beaktas att samhällsdelegationen avslutat sin verksamhet. Ordförande Gustav Björkstrand Planeringschef Bengt Sandell

20 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN G-B Lindberg, tel Möte 1/240 torsd. den kl Närv. Björkstrand Ginman Back Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Björkqvist Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Burman Engblom Meinander Østern Hagelstam Salmi Alm Ahlström Huvila Smulter Fredriksson Sell Holmberg Wikström Hansén Norrby Lönnroth Sällström Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Godkännande av ändringar i ekonomistadgan för Åbo Akademi Akademins ekonomistadga har fastställts av kansler Till följd av de senaste ändringarna i budgetlagen och -förordningen bör ekonomistadgan uppdateras. I budgetförordningen (ändr. 254/ 2004) finns nu mera detaljerade bestämmelser om ekonomistadgornas innehåll. Men uppbyggnaden av den gällande ekonomistadgan motsvarar dock i huvudsak de nya bestämmelserna varför kapitelindelningen förblir oförändrad. Den främsta ändringen är att förfarandet med betalningsutanordning beträffande utgifterna slopas. Detta har som följd att godkännarens ansvar ökar. En annan ändring är i bokföringen av statens löneutgifter så att den motsvarar lönebokföringen i den privata och kommunala sektorn. Övriga uppdateringar gäller betalningsrörelsen samt behandlingen av inkomster och utgifter. I budgetförordningen finns även större ändringar som gäller verksamhets- och ekonomiplaneringen, redovisningen och bokslutet. Dessa ändringar innebär att ekonomistadgan måste uppdateras ännu en gång under år De föreslagna ändringarna i ekonomistadgan översänds som bilaga 1 och den ändrade stadgan i sin helhet som bilaga 2.

SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN

SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN Åbo Akademis styrelse SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 23.3.2005 kl. 13.15- Föredragande Lindberg: 1 Initiativ rörande fördelningsprinciperna

Läs mer

PROTOKOLL. 11.9.2003 kl. 13.15-13.45. Föredragande Broo:

PROTOKOLL. 11.9.2003 kl. 13.15-13.45. Föredragande Broo: PROTOKOLL 11.9.2003 kl. 13.15-13.45 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Beviljande av befrielse från uppdrag i kemisk-tekniska fakultetens fakultetsråd

Läs mer

RESULTATAVTAL MELLAN ÅBO AKADEMI OCH UNDERVISNINGSMINISTERIET FÖR ÅREN 2001-2003

RESULTATAVTAL MELLAN ÅBO AKADEMI OCH UNDERVISNINGSMINISTERIET FÖR ÅREN 2001-2003 UNDERVISNINGSMINISTERIET 6.9.2000 RESULTATAVTAL MELLAN ÅBO AKADEMI OCH UNDERVISNINGSMINISTERIET FÖR ÅREN 2001-2003 MÅL FÖR VERKSAMHETEN Universitetens gemensamma mål Universitetens uppgifter anges i universitetslagen.

Läs mer

PROTOKOLL. 9.3.2006 kl. 13.15-15.05. Föredragande Broo:

PROTOKOLL. 9.3.2006 kl. 13.15-15.05. Föredragande Broo: 9.3.2006 kl. 13.15-15.05 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Indragning av en professur i sjöfartsrätt 4 Godkännande av ändrat reglemente för IAMSR 5

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH ÅBO AKADEMI OM RESURSERNA ÅR RESULTATAVTALET HÄNFÖR SIG TILL PERIODEN

AVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH ÅBO AKADEMI OM RESURSERNA ÅR RESULTATAVTALET HÄNFÖR SIG TILL PERIODEN UNDERVISNINGSMINISTERIET 29.1.2003 AVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH ÅBO AKADEMI OM RESURSERNA ÅR 2003. RESULTATAVTALET HÄNFÖR SIG TILL PERIODEN 2001-2003 ÅBO AKADEMIS RESURSER ÅR 2003 Mål Universitetens

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

PROTOKOLL. 21.10.2004 kl. 13.15-16.20. Föredragande Broo:

PROTOKOLL. 21.10.2004 kl. 13.15-16.20. Föredragande Broo: PROTOKOLL 21.10.2004 kl. 13.15-16.20 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Omorganisering av Sibeliusmuseum och godkännande av ett reglemente för museet

Läs mer

REVIDERAD AV STYRELSEN

REVIDERAD AV STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR ÅBO AKADEMIS STYRELSE GODKÄND AV STYRELSEN 9.2.2012 REVIDERAD AV STYRELSEN 18.4.2012 1. ALLMÄNT Denna arbetsordning fungerar som interna regler för styrelsens arbete. Arbetsordningen

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Kvalitetssäkring på universitet i Finland och på Åbo Akademi. Henrik Saxén Åbo Akademi

Kvalitetssäkring på universitet i Finland och på Åbo Akademi. Henrik Saxén Åbo Akademi Kvalitetssäkring på universitet i Finland och på Åbo Akademi Henrik Saxén Åbo Akademi Europeisk utveckling Bolognaprocessen: Officiell målsättningen inte att skapa ett homogent utbildningssystem utan jämförbarhet

Läs mer

RESULTATAVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH SVENSKA HANDELS- HÖGSKOLAN FÖR PERIODEN 2004-2006 OCH HÖGSKOLANS RESURSER FÖR 2004

RESULTATAVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH SVENSKA HANDELS- HÖGSKOLAN FÖR PERIODEN 2004-2006 OCH HÖGSKOLANS RESURSER FÖR 2004 UNDERVISNINGSMINISTERIET 22.12.2003 RESULTATAVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH SVENSKA HANDELS- HÖGSKOLAN FÖR PERIODEN 2004-2006 OCH HÖGSKOLANS RESURSER FÖR 2004 MÅLSÄTTNINGAR Målsättningarna för

Läs mer

http://www.minedu.fi/opm/koulutus/yliopistokoulutus/ohjausjarjestelma.html

http://www.minedu.fi/opm/koulutus/yliopistokoulutus/ohjausjarjestelma.html DD 4/02, bilaga 4a ÅBO 25.9.2002 NR 287/20/02 TILL FAKULTETERNA OCH DE FRISTÅENDE INSTITUTIONERNA HÄNVISNING INITIATIV ÄRENDE BEREDNINGEN AV DE AKADEMI-INTERNA RESULTATDISKUSSIONERNA HÖSTEN 2002 OCH DISKUSSIONERNA

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

(Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) Kapitel I Allmänna bestämmelser

(Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) Kapitel I Allmänna bestämmelser 1/10 (Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) 1 Tillämpningsområde Kapitel I Allmänna bestämmelser Detta reglemente tillämpas vid val av studentrepresentanter i

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Val till institutionsstyrelse för mandatperioden

Val till institutionsstyrelse för mandatperioden PM 2014-05-20 Dnr SU FV-1.2.2-1323-14 Anna Riddarström Utredare Ledningskansliet Val till institutionsstyrelse för mandatperioden 2015-01-01 2017-12-31 Allmänt Ny institutionsstyrelse ska väljas under

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer

1 Kvantitativa målsättningar för avtalsperioden 2004-2006

1 Kvantitativa målsättningar för avtalsperioden 2004-2006 PROTOKOLL 12.12.2002 kl. 9.15-12.00 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Beslut om tjänstestrukturen (lärartjänsterna) 4 Utseende av medlemmar till direktionen

Läs mer

PROTOKOLL kl Föredragande Broo:

PROTOKOLL kl Föredragande Broo: PROTOKOLL 20.2.2003 kl. 13.15-15.20 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Procedurerna för val av rektor och uppställande av kanslerskandidater 4 Undervisningsspråket

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av universitetslagen

Beslut. Lag. om ändring av universitetslagen RIKSDAGENS SVAR 60/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen och till lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen Ärende Regeringen

Läs mer

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227 Möteskallelse Datadirektionen sammanträder onsdagen den 2.3.2005 kl 9.15 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap

Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland med campus i Åbo,

Läs mer

PROTOKOLL kl Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden. Föredragande Vainio:

PROTOKOLL kl Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden. Föredragande Vainio: PROTOKOLL 13.11.2003 kl. 13.15-14.25 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden Föredragande Vainio: 1 Beviljande av tjänstledighet åt byråchef Pia Södergård

Läs mer

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse Möteskallelse Datadirektionen sammanträder den 18.9.2000 kl 10.00 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin personliga

Läs mer

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227 Möteskallelse Datadirektionen sammanträder onsdagen den 15.12.2004 kl 9.15 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

PROTOKOLL. 12.9.2002 kl. 13.15-16.50. Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden. Föredragande Nygård:

PROTOKOLL. 12.9.2002 kl. 13.15-16.50. Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden. Föredragande Nygård: PROTOKOLL 12.9.2002 kl. 13.15-16.50 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden Föredragande Nygård: 1 Disciplinärt ärende Föredragande Broo: 3 Ändring av förvaltningsinstruktionen

Läs mer

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi AVTAL OM TRITONIA 0. Tritonias uppgift Tritonia är ett gemensamt bibliotek och lärocenter för nedan

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid för tiden 2017-07-01--2021-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Möte 8, rum C305 tisdagen den 2 oktober 2001 kl mötet ajournerades till måndagen den 8 oktober 2001 kl

Möte 8, rum C305 tisdagen den 2 oktober 2001 kl mötet ajournerades till måndagen den 8 oktober 2001 kl Möte 8, rum C305 tisdagen den 2 oktober 2001 kl. 13.15-15.25 mötet ajournerades till måndagen den 8 oktober 2001 kl. 12.15-13.15, ordf. LIR 8, ärende 1: Konstaterande av mötets beslutförhet Enligt Instruktionen

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation del II

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation del II Version 120108 Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation del II I dokumentet "Fortsatt diskussion om Lnu:s organisation" diskuterades hur en organisation i möjligaste mån kunde fås att uppfylla de av

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen

Arbetsordning för universitetsstyrelsen BESLUT 1 (6) 2016-02-12 Dnr STYR 2016/153 Universitetsstyrelsen Arbetsordning för universitetsstyrelsen Denna arbetsordning för styrelsens arbete är fastställd av universitetsstyrelsen 2016-02-12 och ersätter

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (7) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2014-07-01--2017-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter löper

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2011-10-01--2014-06-30 1 Bakgrund Befintliga fakultetsnämnders mandatperiod 1 är genom beslut av

Läs mer

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal. Bilaga 2 1(5) till rektors beslut 193/2009 11.11.2009 REKRYTERINGSANVISNING FÖR HELSINGFORS UNIVERSITET Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Läs mer

Möte 10, rum C305 måndagen den 17 december 2001 kl

Möte 10, rum C305 måndagen den 17 december 2001 kl , sekr. LIR 10, ärende 1: Konstaterande av mötets beslutförhet Enligt Instruktionen för behandling av ärenden vid Åbo Akademi skall kallelse till lärarutbildningsinstitutionens institutionsråds möte delges

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL (Översättning) FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT 28.9.2010 OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL Med undervisningspersonal avses i detta beslut undervisnings-

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum (UMF) Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund Umeå marina forskningscentrum (UMF) inrättades 1989 vid Umeå universitet,

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-04-15 Dnr 100-828-10 Dokumenttyp:

Läs mer

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom 744/2015 53 Direktiv för placeringsverksamheten Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom Beslut Antecknades för kännedom. Beslutshistoria

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN)

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Allmänt Föreliggande arbetsordning för grundutbildningsnämnden och programnämnder är ett utdrag ur den av MFS fastställda arbetsordning

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN VID SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA R.F.

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN VID SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA R.F. STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN VID SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA R.F. INNEHÅLL ALLMÄNT... 1 STUDENTFÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 FÖRENINGSMÖTE... 3 STYRELSEN... 6 EKONOMIFÖRVALTNING... 7 STUDENTFÖRENINGENS

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012 Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD Rekryteringsförbudets bakgrund och syften Helsingfors universitets

Läs mer

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden HÖGSKOLAN I SKÖVDE Styrelsen BESLUT 2016-09-27 Dnr HS 2016/789 Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden Härmed fastställs föreskrifterför utseende av ledamöter till fakultetsnämnden

Läs mer

Resumé D.nr: 46/54/94 TILLDELNINGEN AV RESURSER ÅT DET LOKALA POLISVÄSENDET

Resumé D.nr: 46/54/94 TILLDELNINGEN AV RESURSER ÅT DET LOKALA POLISVÄSENDET Resumé D.nr: 46/54/94 TILLDELNINGEN AV RESURSER ÅT DET LOKALA POLISVÄSENDET Den offentliga debatten om polisväsendets resurser har fokuserats på de totala resursernas otillräcklighet; i mindre utsträckning

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

Utvecklingsarbete vid ÅA. Kvalitetsledningssystem

Utvecklingsarbete vid ÅA. Kvalitetsledningssystem Utvecklingsarbete vid ÅA Kvalitetsledningssystem Avsikten med arbetet Receptet till den delikata maträtten vilka ingredienser, vilka arbetsredskap, vem håller i vilket redskap, hur garanterar man att det

Läs mer

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna samt rådgivande val av dekaner och prodekaner Dnr 1-620/2013 Fastställd 2013-12-02 Reviderad 2014-02-19 Regler för val

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov.

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. Upprättad 2014-06- Bestämmelser för det nationella landsbygdsnätverket 2020 Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. 1. Ändamål Det svenska landsbygdsnätverket 2020 ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet LEDNINGSKANSLIET 2013-06-05 Dnr C2013/430 Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet 1. Inrättande Forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet har inrättats genom beslut

Läs mer

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden Fakultetskansliet RIKTLINJER 1 / 4 2014-12-11 dnr V 2014/900 Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden 2015-07-01 2018-06-30 FÖRUTSÄTTNINGAR Val till fakultetsstyrelse och

Läs mer

Föreskrifter för val av lärarrepresentanter till Högskolestyrelsen och nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) vid Konstfack

Föreskrifter för val av lärarrepresentanter till Högskolestyrelsen och nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) vid Konstfack 1 Föreskrifter för val av lärarrepresentanter till Högskolestyrelsen och nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) vid Konstfack Fastställda av Högskolestyrelsen per capsulam 2013-01-04 (ersätter

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT 2 ÄNDAMÅL Stiftelsens namn är Stiftelsen för Åbo Akademi sr, på finska Åbo Akademin säätiö sr och på engelska Åbo Akademi University Foundation

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN

SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN GbTEBORG OSLO REGION SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN Parter i detta avtal år GO-regionen; hår definierade som Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, østfold fylkeskommune, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund UMF inrättades 1989 vid Umeå universitet, samtidigt som motsvarande centra

Läs mer

Val av områdes- och fakultetsnämnder mm

Val av områdes- och fakultetsnämnder mm Dnr UFV 2013/1233 Val av områdes- och fakultetsnämnder mm 2014-2017 Anvisningar Beslutad av rektor 2013-09-17 Innehållsförteckning Val till områdesnämnd 3 Elektorsförsamlingens sammansättning 3 Röstberättigad

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

RP 36/1996 rd. Enligt 5 2 mom. lagen om Svenska handelshögskolan

RP 36/1996 rd. Enligt 5 2 mom. lagen om Svenska handelshögskolan RP 36/1996 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Helsingfors handelshögskola och lagen om Svenska handelshögskolan PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar Rekommendation Innehåll 1 Inledning... 3 Rekommendationens syfte och tillämpning...3 Läsanvisning...3 2 Föreningens medlemmar och föreningsmötet... 4 Bakgrund...4 1. Rekommendation

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET INSTRUKTION 1(19) vid Helsingfors universitet INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkänd av högskolans styrelse Till 40 har fogats ett nytt moment 1.3.2010.

Läs mer

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd.

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd. Landskapslag (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 2006:009 Landskapslag (2006:9) Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet LL (2006:9) om AMS 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer