PROTOKOLL kl Föredragande Broo:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. 3.2.2005 kl. 13.15-17.05. Föredragande Broo:"

Transkript

1 PROTOKOLL kl Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Återbesättande av G. A. Lundenius professur i franska 4 Befrielse från styrelseuppdrag och utseende av ersättare 5 Institutionsindelningen 6 Utseende av en suppleant i ESF fakultetsråd Föredragande Sandell: 1 Verksamhets- och ekonomiplanen samt resultatdiskussionerna 2005 Föredragande Lindberg: 1 Godkännande av ändringar i ekonomistadgan för Åbo Akademi Föredragande Vainio: 1 Styrelsens sammansättning, storlek och arbetsformer

2 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN R. Broo, tel Möte 1/240 torsd. den kl Närv. Björkstrand Ginman Back Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Björkqvist Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Burman Engblom Meinander Østern Hagelstam Salmi Alm Ahlström Huvila Smulter Fredriksson Sell Holmberg Wikström Hansén Norrby Lönnroth Sällström Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet Enligt punkt 2.2. Instruktion för behandling av ärenden vid Åbo Akademi (fastställd ) skall kallelse till styrelsens möten utsändas minst tre vardagar före mötet. Kallelsen utsändes Enligt punkt 2.6. Instruktion för behandling av ärenden vid Åbo Akademi är styrelsen beslutför, när mötets ordförande och minst hälften av styrelsens övriga medlemmar är närvarande. Beslutsförslag Mötet torde konstateras lagligt och beslutfört R. Broo Beslut Mötet konstaterades lagligt och beslutfört. Ordförande Gustav Björkstrand Förvaltningdirektör Roger Broo

3 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN R. Broo, tel Möte 1/240 torsd. den kl Närv. Björkstrand Ginman Back Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Björkqvist Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Burman Engblom Meinander Østern Hagelstam Salmi Alm Ahlström Huvila Smulter Fredriksson Sell Holmberg Wikström Hansén Norrby Lönnroth Sällström Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Meddelanden Kansler: Reglemente för studiestödsnämnden fastställts i enlighet med styrelsens beslut Beslutsförslag Meddelandet torde antecknas till kännedom R. Broo Beslut Efter att ytterligare ett meddelande tillfogats: - Utdrag ur Yliopistolaitoksen tuloksellisuus Suomessa (Kivinen, Hedman) antecknades meddelandena till kännedom. Ordförande Gustav Björkstrand Förvaltningsdirektör Roger Broo

4 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN R. Broo, tel Möte 1/240 torsd. den kl Närv. Björkstrand Ginman Back Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Björkqvist Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Burman Engblom Meinander Østern Hagelstam Salmi Alm Ahlström Huvila Smulter Fredriksson Sell Holmberg Wikström Hansén Norrby Lönnroth Sällström Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Återbesättande av G. A. Lundenius professur i franska G. A. Lundenius professur i franska (tjänst 1003) blev vakant då professor Brynja Svane beviljades sökt avsked. Fakulteten har inte tidigare tagit initiativ till återbesättande i brist på potentiella, kvalificerade sökande, men anser nu att läget förbättrats, varför man anhåller om att professuren måtte återbesättas med oförändrat område. Utexamineringen i franska har varit följande: 2000: 10 mag., - dr, 2001: 14 mag., - dr, 2 002: 6 mag., - dr, 2003: 6 mag., - dr, 2004: 8 mag., 1 dr. Antalet studieveckor är 2000: 2005, 2001: 1423, 2002: 1330, 2003: Tjänsteresurserna i franska är utöver den nu aktuella professuren två lektorat och en assistentur samt en med ryska språket delad byråsekreterartjänst. Vid centret för språk och kommunikation finns ytterligare ett lektorat i franska. HF framhåller att franska språket bör bibehållas som huvudämne och därigenom företrädas av en professor för att klara ämneslärarutbildningen i ämnet, för att franskan är viktig och populär och för att ämnet inte kan studeras på svenska på annat håll i Finland. HF har utrett att kompetenta och intresserade sökande verkar finnas. Fakulteten har upptagit professuren i sin personalplan och anser sig ha ekonomiska förutsättningar att finansiera den.

5 Föredragandens bedömning Trots att professuren varit vakant och skötts med tillfälliga arrangmang är utexamineringen helt tillfredsställande. Ämnet är attraktivt för studerandena. Franskan är ett viktigt världsspråk. Jag finner goda skäl för återbesättande av professuren just med den inriktning på modern franska som HF föreslår, dvs. inte romansk filologi el. likn. BILAGOR: 1. HF framställning 2. HF personalplan Beslutsförslag Med de motiveringar som framförs i föredragningen besluter styrelsen återbesätta G. A. Lundenius professur i franska (tjänst 1003) i löneklass A 28 med oförändrat område och med fortsatt placering vid HF, institutionen för språk och kultur R. Broo Beslut Föredragandens förslag godkändes. Ordförande Gustav Björkstrand Förvaltningsdirektör Roger Broo

6 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN R. Broo, tel Möte 1/240 torsd. den kl Närv. Björkstrand Ginman Back Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Björkqvist Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Burman Engblom Meinander Østern Hagelstam Salmi Alm Ahlström Huvila Smulter Fredriksson Sell Holmberg Wikström Hansén Norrby Lönnroth Sällström Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Befrielse från styrelseuppdrag och utseende av ersättare Professor Gunborg Jakobsson anhåller om befrielse från uppdraget som styrelsemedlem hänvisande till hälsoproblem. Enligt 26 förvaltningsinstruktionen kan styrelsen av särskilda skäl på begäran av den som valts till medlem eller suppleant i ett kollegialt förvaltningsorgan bevilja vederbörande befrielse från uppdraget. Föredragandens bedömning Dokumenterade hälsoproblem bör enligt min mening betraktas som särskilda skäl som motiverar befrielse. Ersättare Beviljas prof. Jakobsson befrielse från styrelseuppdraget träder enligt 39 valinstruktionen suppleanten i hennes ställe för den återstående mandatperioden. Suppleant är prof. Kaj Björkqvist. Som ny suppleant för honom skulle tillträda den kandidat i akademivalen som därnäst hade det högsta jämförelsetalet bland professorskandidaterna i SVF. I valet fanns som kandidater emellertid bara Jakobsson och Björkqvist. I detta läge skall styrelsen enligt 39 valintruktionen utse ny suppleant efter att valnämnden berett professorsgruppen i SVF möjlighet att framföra kandidater för uppdraget.

7 Professorerna vid SVF har sammanträtt och föreslår enhälligt att prof. Unni Å. Lindström måtte utses till suppleant för Björkqvist. Föredragandens bedömning Enligt min mening finns inte anledning att avvika från professorsgruppens förslag. Björkqvist företräder samhällsvetenskaperna i fakulteten och Lindström vårdvetenskapen. Beslutsförslag Hänvisande till föredragningen beviljar styrelsen prof. Gunborg Jakobsson på begäran befrielse från uppdraget som styrelsemedlem. Styrelsen konstaterar att suppleanten, prof. Kaj Björkqvist träder i hennes ställe som ordinarie styrelsemedlem. Styrelsen utser prof. Unni Å. Lindström till suppleant för Björkqvist, allt räknat från och med denna dag och för styrelsens återstående mandatperiod R. Broo Beslut Föredragandens förslag godkändes. Ordförande Gustav Björkstrand Förvaltningsdirektör Roger Broo

8 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN R. Broo, tel Möte 1/240 torsd. den kl Närv. Björkstrand Ginman Back Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Björqvist Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Burman Engblom Meinander Østern Hagelstam Salmi Alm Ahlström Huvila Smulter Fredriksson Sell Holmberg Wikström Hansén Norrby Lönnroth Sällström Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Institutionsindelningen Den rådande institutionsindelningen fungerar delvis otillfredsställande. Storinstitutionerna i HF och ESF upplevs som en onödig extra förvaltningsnivå mellan ämnet och fakulteten. De två fakulteterna har i skrivelser till styrelsen yrkat på ändringar. Ett liknande problem åvilar PF. Storinstitutionerna åsamkar också obalans mellan institutionerna i resp. fakultet. Det bör ytterligare observeras att storinstitutionerna med undantag för PF saknar administrativ personal. Då institutionsindelningen nu skall överses av styrelsen bör beaktas: 1. Fakulteterna är resultatenheter, inte institutionerna. 2. Institutionsföreståndarna är redan överbelastade. Nya uppgifter tillkommer t.ex. i samband med det nya individuella lönesystemet. Enligt akademins år 2003 genomförda arbetsklimatundersökning är särskilt professorerna utsatta för stress. De bör därför om möjligt avlastas förvaltningsuppgifter som inte direkt ansluter sig undervisning och forskning. 3. För att akademin skall klara sina examensmål behövs stor samplanering av fakulteternas undervisning. Kollisioner mellan kurserna liksom dubbleringar bör undvikas. De knappa resurserna bör användas koordinerat och optimalt frigjorda resurser inom ett ämne (t.ex. vid tjänstledighet) kan kanske mera effektivt utnyttjas i ett annat.

9 4. Alla våra enheter är små. I stora universitet är institutionerna ofta större än våra fakulteter. Slutsatsen blir enligt min mening att som huvudregel fakulteten borde handha undervisningsplaneringen, personalförvaltningen, ekonomiuppföljningen, utrymmesförvaltningen och resursanvändningen. Den har erfaren förvaltningspersonal för ändamålet dock behövs överföring av administrativ personal från institutionsnivån för att fakultetskanslierna skall mäkta med uppgiften. Även dekanus måste ges ökad tid för förvaltningen. Genom utnyttjande av de nuvarande institutionsföreståndararvodena kunde dekanerna halvtidsanställas som dekaner, dvs till deras förfogande skulle ställas medel motsvarande en halv professorstjänst. Dekanus skulle därmed avlastas undervisning och administration i sitt ämne men bibehålla sådan forskning och handledning som är nödvändig för att upprätthålla sin kompetens i ämnet. Avsikten är givetvis inte att dekanus skulle bli en andra (första) fakultetsdirektör utan hans/hennes ledarskap skall fokuseras på de akademiska och innehållsliga frågorna. För att komma ifrån den förlegade och oändamålsenliga uppfattningen om dekanusuppdraget som en värnplikt för fakultetens samtliga professorer föreslår jag ett liknande anmälningsförfarande som vid valet av rektor och kansler. Dekanusuppdraget är viktigt. Det bör handhas av motiverade och därtill lämpade personer. Enligt ovanstående resonemang skulle institutionen som regel slopas som egentlig förvaltningsnivå. Däremot måste personalens och studerandenas påverkningsmöjligheter inom ämnet givetvis bibehållas och gärna förstärkas. I storinstitutionerna är det mer eller mindre nominellt. Akademins samarbetsavtal med de fackliga organisationerna tillgodoser att all personal skall ha insyn i och möjligheter att påverka arbetet i sin närmiljö. Studenternas inflytande kan ordnas t.ex. så att ämnesföreningens företrädare deltar i regelbundna samarbetsmöten med ämnesföreträdarna och den övriga personalen.andra möjligheter är att Studentkåren utser två studentrepresentanter per ämne eller att de huvudämnesregistrerade studerandena i ämnet vid ett valmöte utser två talesmän för sig. På basen av ovan nämnda resonemang, övervägandena vid styrelsens diskussioner och aftonskola samt diskussioner med ämnesföreträdarna vid HF och ESF utarbetade förvaltningsdirektören ett förslag med alternativa institutionsindelningar som utsändes till fakulteterna, de fackliga organisationerna och Studentkåren för utlåtande. Av de inkomna utlåtandena framgår att HF för sin del förordar en institutionslös fakultet (psykologiska inst. undantagen). KTF och TF delar denna uppfattning. MNF vill inte heller ha storinstitutioner med flera ämnen inom samma institution. PF vill fortsätta med tre institutioner, dock så att specialpedagogiken skulle flyttas från nuvarande pedagogik och specialpedagogik till den redan överstora lärarutbildningsinstitutionen. SVF vill fortsätta med två institutioner. Studentkåren vill öka inflytandet på ämnesnivå, fruktar att en lösning utan institutioner minskar påverkningsmöjligheterna och anser att den nuvarande institutionsindelningen i HF och ESF kräver ändring.

10 Också Personalföreningen anser att storinstitutionerna inte fungerar och önskar större delaktighet inom ämnena. Flera fakulteter önskar emellertid institutioner även framdeles, t.ex. MNF och SVF. Samtidigt har ingen fakultet velat frångå principen om fakulteten som resultatenhet. För att en institution skall ha en reell funktion med egna resurser, personalförvaltning mm. borde den få en sådan storlek att instititutionen kan åta sig fakultetsinterna examensmål, borde ges däremot motsvarande resurser och ha kvalificerad administrativ personal. Undantag från dessa riktlinjer kan möjligen motiveras med a) skild examen (vårdvetenskap i SVF, psykologi i HF) och b) geografiskt läge (barnpedagogik i PF). BILAGOR: 1. Skrivelser från HF och ESF med yrkande om institutionsförändringar 2. Förvaltningsdirektörens PM av Fakulteternas m.fl. utlåtanden Beslutsförslag På basen av utlåtandena och i föredragningen nämnda utgångspunkter besluter styrelsen om följande institutionsindelning räknat fr.o.m : HF: en institution för psykologi och logopedi, övriga ämnen direkt under fakulteten MNF: åtta institutioner: biologi (cellbiologi); biokemi; organisk kemi; fysik; fysikalisk kemi; informationsbehandling; miljövetenskaper (miljöbiologi och geologi); matematik. Det bör i fråga om informationsbehandlingen observeras att förslag framlagts om en IT-fakultet eller alternativt att informationsbehandlingen skulle överföras till KTF. Denna fråga utreds separat. ESF: två institutioner: företagsekonomi (inkl. rättsvetenskaper) och samhällsvetenskaper KTF: inga institutioner (se MNF: överförs informationsbehandlingen från MNF till KTF kan fakulteten få två institutioner: processteknik och datateknik). TF: PF: SVF: inga institutioner en institution för barnpedagogik, övriga ämnen direkt under fakulteten. två institutioner: samhällsvetenskap, vårdvetenskap Styrelsen återkommer till ärendet om utredningen rörande de datatekniska ämnenas organisation föranleder ändring av fakultets- och institutionsstrukturen R. Broo

11 Beslut Efter diskussion återremitterades ärendet enhälligt för vidare behandling. Styrelsegrupperingarna ombads utse två företrädare var för att tillsammans med föredraganden bereda ärendet. Ordförande Gustav Björkstrand Förvaltningsdirektör Roger Broo

12 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN R. Broo, tel Möte 1/240 torsd. den kl Närv. Björkstrand Ginman Back Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Björkqvist Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Burman Engblom Meinander Østern Hagelstam Salmi Alm Ahlström Huvila Smulter Fredriksson Sell Holmberg Wikström Hansén Norrby Lönnroth Sällström Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Utseende av en suppleant i ESF fakultetsråd Beslutsförslag Prof. Dag Anckar som är suppleant för prof. Lauri Karvonen i ESF fakultetsråd, avgick med pension Då han inte längre tillhör akademin och styrelsen inte beslutit tillåta externa medlemmar i fakultetsråden kan han ej fortsätta som suppleant. Från valen till fakultetsrådet finns inga icke-valda kandidater. I detta läge skall styrelsen enligt 39 förvaltningsinstruktionen utse ny suppleant efter att valnämnden berett professorsgruppen i ESF möljlighet att framföra kandidater för uppdraget. Efter hörande av samtliga professorer i ESF har valnämnden fått endast ett förslag, nämligen professor Guy-Erik Isaksson. Föredragandens bedömning Enligt min mening finns inte anledning att avvika från prorfessorsgruppens förslag. Prof. Isaksson representerar liksom prof. Anckar ämnet statskunskap. Hänvisande till föredragningen utser styrelsen prof. Guy-Erik Isaksson till suppleant för prof. Lauri Karvonen i ESF fakultetsråd räknat från och med denna dag och för fakultetsrådets återstående mandatperiod R. Broo

13 Ärende 6, Broo Beslut Föredragandens förslag godkändes. Ordförande Gustav Björkstrand Förvaltningsdirektör Roger Broo

14 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN B. Sandell, tel Möte 1/240 torsd. den kl Närv. Björkstrand Ginman Back Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Björkqvist Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Burman Engblom Meinander Østern Hagelstam Salmi Alm Ahlström Huvila Smulter Fredriksson Sell Holmberg Wikström Hansén Norrby Lönnroth Sällström Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare 1 Verksamhets- och ekonomiplanen samt resultatdiskussionerna 2005 Som underlag för beredningen av verksamhets- och ekonomiplanen och resultatdiskussionerna med undervisningsministeriet 2005 ligger dels undervisningsministeriets feedback på universitetens verksamhet 2003 som separat har distribuerats, dels undervisningsministeriets anvisningar för beredningen av resultatförhandlingarna (dnr 7/202/2004 av ). Av det som framförs i undervisningsministeriets feedback kan bl.a. nämnas: - en betoning av kvalitetssäkringen och att akademin bör gå in för ett tillräckligt heltäckande övergripande kvalitetssäkringssystem, - att akademin förutsätts utgående från den utförda internationella utvärderingen av geovetenskaperna utvärdera tillståndet i sin egen geovetenskapliga enhet och göra upp en plan för den geovetenskapliga forskningens ställning med tanke på hela universitetet, - att akademin bör mera utförligt rapportera om åtgärder för att utveckla undervisningen och effektivera studiehandledningen, fästa allvarlig uppmärksamhet vid att studietakten effektiveras och genomströmningen förbättras samt att utifrån egna erfarenheter och praxis vid andra universitet övergå till ett system med fyra undervisningsperioder, - att undervisningsministeriet uppmuntrar akademin att i framtiden effektivera den internationella rekryteringen av studenter, särskilt från Sverige, de övriga nordiska länderna och Östersjöområdet, - att utvidgningsprogrammet för lärarutbildningen för akademins del har lyckats bra, men att man efterlyser en plan för de handlednings- och stödåt-

15 gärder genom vilka man säkrar att de som fortfarande bedriver studier enligt utvidgningsprogrammet blir färdiga, i synnerhet i den kompletterande klasslärarutbildningen samt att ministeriet fäster uppmärksamheten vid att ett aktivare utnyttjande av virtuella studier kan öka utbildningens regionala tillgänglighet och förbättra studiemöjligheterna för dem som studerar vid sidan av arbetet, - att det virtuella universitetet kommit bra igång och att en central utmaning för de kommande åren är att etablera verksamheten som en del av basverksamheten, och att ge stödtjänsterna för nätundervisningen en etablerad ställning vid universiteten, - att universitetens och yrkeshögskolornas gemensamma regionstrategier bör uppdateras senast , - att man efterlyser en breddning av verksamhetsutbudet och studerandeunderlaget inom det öppna universitetet och fortbildningsverksamheten mot nya områden och målgrupper samt en tydligare arbetsfördelning mellan fortbildning och examensutbildning, - att personalperspektivet tagits med som en del i den nya bokslutsskyldigheten, vilket förutsätter en personalstrategi och uppföljning av densamma; i blickpunkten är bl.a. visstidsanställningarna, kravet på en tidsenlig jämställdhetsplan och verkställigheten av det nya lönesystemet, vilken kräver resurser för personalutbildning samt - framhålls behovet av en utvecklingsplan för kostnadsberäkningen i vilken åtgärder för arbetstidskontroll speciellt inom den externfinansierade projektverksamheten är centrala. I direktiven konstateras att: - de tidigare överenskomna målen preciserats i resultatförhandlingarna mellan undervisningsministeriet och universiteten i april Detta för att beakta utvecklingsplanen för utbildning och forskning och de förändringar som skett i budgetbestämmelserna. I praktiken innebär detta att avtalets uppläggning förändrats men att den innehållsliga förändringen de facto är liten. Främst kan här noteras en betoning av hanteringen och utvecklingen av intellektuella resurser och att man ställt upp mål också för antalet utländska examensstuderande (år studerande), - ett seminarium för undervisningsministeriet och universitetens ledning ordnas i Kuopio , - inom undervisningsministeriets förvaltningsområde under året förbereds ett produktivitetsprogram som eftersträvar betydande och påvisbar förändring av produktiviteten åren , - överenskommelser om målen i produktivitetsprogrammet och uppföljningen av dem träffas som en del av resultatstyrningsprocessen, - det är meningen att det under hösten skall fattas beslut om resultatstyrningsprocedurerna för avtalsperioden och om arbetssätten för den fortsatta utvecklingen av finansieringsmodellen, - resultatavtalet kompletteras med resurserna för 2006 sålunda att - basfinansieringen för omkostnaderna beräknas av undervisningsministeriet enligt samma principer som i budgeten för 2005, - en del av forskarskolorna upphör vid utgången av 2005 och att undervisningsministeriet fattar beslut om den fortsatta finansieringen av

16 forskarskolorna så att de kan tas med i basfinansieringskalkylen innan resultatavtalen undertecknas, - avtal har träffats om finansieringen av riksomfattande uppgifter för hela avtalsperioden, - finansieringen för de riksomfattande programmen i huvudsak är fastställd för hela avtalsperioden med undantag av informationsindustriprogrammet, där undervisningsministeriet för år 2006 lovar anvisa 1/3 av den avtalade finansieringen för år 2004 för stärkning av forsknings- och undervisningsförutsättningarna samt projektet för det virtuella universitetet där måluppfyllelsen bedöms på basis av inlämnade rapporter och behövliga ändringar i finansieringen för 2006 därefter görs, (vid seminariet i Kuopio har direktör Markku Mattila dock ställt i utsikt att framställningar kan göras också inom andra riksomfattande program). - anslagen för resultatbaserad finansiering, som bygger på verksamhetens kvalitet och verkningsfullhet upptas i omkostnaderna på samma sätt som tidigare år beroende på bas- och projektfinansieringens omfattning. - projektfinansiering anvisas för universitetens nya öppningar och för utrustning av nybyggen. Vid tilldelningen av finansiering ställs verkställigheten av den nya examensstrukturen, utvecklingen av antagningen av studerade och projekt som anknyter sig till internationalisering i främsta rummet. - anslagen för övningsskolorna för 2006 bildas av basfinansieringen, projektfinansieringen och den resultatbaserade finansieringen av omkostnaderna. Följande uppgifter har inbegärts av universiteten per : - en rapport om måluppfyllelsen. Om målen väsentligt underskrids, bedöms orsakerna till detta i korthet. I fråga om utvärderingsverksamheten (egna utvärderingsprojekt och externa utvärderingar) redovisas de centralaste utvärderingsresultaten och de fortsatta åtgärder man beslutat om på basis av dem. - separata rapporter om den utvidgade lärarutbildningen, projektet för det virtuella universitetet, informationsindustriprogrammet, biämnesstudier och vuxenutbildningen samt om utvecklingen av undervisningsövningarna vid övningsskolorna. - en lokalstrategi, som också kan läggas fram vid resultatförhandlingen med undervisningsministeriet. Rapporten om måluppfyllelsen och de övriga rapporterna uppgörs av förvaltningsämbetet och insänds å tjänstens vägnar. Bedömningen av resultaten år 2004 upptas till styrelsebehandling i samband med godkännandet av verksamhetsberättelsen (bokslutsakten) vid mötet i mars Avsikten är också att lokalstrategin behandlas vid mötet i mars. Universiteten skall vidare insända en verksamhets- och ekonomiplan för åren I planen skall ingå projektframställningar och planer för lokalprojekt samt kostnadsmotsvarighetskalkyler över offentligrättslig och företagsekonomisk avgiftsbelagd verksamhet samt därtill över samfinansierad

17 verksamhet. Ifall universitetet har donations- eller sponsorinkomster, skall beloppet uppges för sig. Även för övningsskolornas del uppskattas storleken på sådana eventuella inkomster 2006 som skall nettobudgeteras. Resultatavtalet kommer att uppta den affärsekonomiska verksamhetens lönsamhetsmål i euro och procent av inkomsterna. Föredraganden har utarbetat ett förslag till verksamhets- och ekonomiplan för åren ( bilaga 1). Förslaget baserar sig långt på motsvarande plan för åren med beaktande av förändrade omständigheter och de anmärkningar som ministeriet gjort i sin feedback gällande år I planen har speciellt kvalitetssäkringsfrågorna och genomförandet av den nya examen getts större synlighet, vilket också återspeglas i ansökningarna om nya projektanslag. Personalfrågorna (hantering av de intellektuella resurserna) har getts ökat utrymme i avsnittet om förvaltningen och i avsnittet om forskning betonas satsningen på att få fram nya spetsenheter. Den av undervisningsministeriet efterlysta planen för den geovetenskapliga forskningens ställning inom akademin med tanke på hela universitetet föreligger ännu inte i den formen att den kan inkluderas i förslaget till verksamhets- och ekonomiplan men ärendet bör upptas till diskussion utgående från det material som föreligger vid mötet. Kostnadsmotsvarighetskalkylerna och motsvarande uppgifter av teknisk natur uppgörs av förvaltningsämbetet och fogas till planen före den insänds till undervisningsministeriet. Beträffande anslagen för riksomfattande program skulle anslaget för år 2006 enligt undervisningsministeriets plan inom programmet för informationsindustri och informationssamhälle sjunka till 1/3 av anslaget år 2004 dvs. till i. Anslagsbehovet för att bevara den undervisningsvolym som krävs för att svara mot det behov av undervisning och forskning inom de beröra institutionerna och TUCS som föranleds av att antalet nybörjarplatser räknat från år 2000 ökat med 55 uppgår till i. Även om ministeriets avsikt varit att i av projektanslaget för utvecklandet av svenskspråkiga studiemiljöer skulle användas för informationsindustriprogrammet kvarstår ett finansieringsbehov som uppgår till i. Av anslagen inom programmet för utvecklande av studieprocesserna fick akademin år 2005 endast i (0.96% av de utdelade medlen) för projektet Färdig på fem år och härtill bland akademins egna projekt i för att utveckla planerings- styr och kontrollinstrument för studierna (MinPlan-projektet). Det dokumenterade faktiska anslagsbehovet utöver de medel som tidigare utlovats för att projektet med datorstödd studierådgivning skall kunna genomföras och också det öppna universitetet och fortbildningsverksamheten samtidigt integreras i projektet som också inbegriper fortsatt arbete med utveckling av studieprestationsregistret Sture är i. Under det riksomfattande programmet för affärskunskap har akademin inte beviljats anslag åren , vilket i sig är anmärkningsvärt, eftersom

18 verksamheten vid Åbo Akademi med sin tvärvetenskapliga inriktning och utbildning och forskning i företagande vid flera olika fakulteter stöder programmets målsättningar. Därför framförs nu ett projekt som berör tvärvetenskaplig forskning och doktorandutbildning inom entreprenörskap och affärskunnande med ett äskande om i. Under det riksomfattande programmet för regional utveckling äskas som ett tillägg i för samarbete med yrkeshögskolorna för regional utveckling. Vad möjligheterna att anhålla om anslag för universitetens egna nya projekt beträffar, har föredraganden utgått ifrån att det totala projektanslaget blir detsamma år 2006 som 2005 dvs. ca i, varav i redan bundits vid pågående projekt, vilket innebär att i kan disponeras för nya projekt. Åbo Akademi kan rimligen göra anspråk på ca 4% av detta för nya projekt, dvs. ca i. De nya projekt som är framförda i förslaget till verksamhets- och ekonomiplan är i enlighet med undervisningsministeriets rekommendationer inriktade på utvecklingen av kvalitetssystem (kvalitetshandbok), utveckling och planering av nya magisterprogram, marknadsföring av akademins utbildningar utomlands och utveckling av kostnadsberäkningen. Sammanlagt äskas om i för nya projekt. Verksamhets- och ekonomiplanen för Vasa övningsskola följer samma riktlinjer för utveckling av verksamheten som tidigare uppdragits. Bland önskemålen om projektanslag framhålls det återstående behovet av anslag för inredning som föranleds av flyttningen och omstruktureringen av den grundläggande utbildningen ( i för inredning och i för ökade hyror). Utöver detta har övningsskolan aviserat behovet av utvecklingsanslag också för IKT-funktionen, handledningsfunktionen, elever med invandrarbakgrund och specialundervisning i grupp. Beslutsförslag Styrelsen godkänner verksamhets- och ekonomiplanen enligt föredragningen ovan i enlighet med förslaget i bilaga 1 samt ger föredraganden fullmakt att komplettera förslaget med rapporter, projektmotiveringar, planen för den geovetenskapliga forskningens ställning och ekonomiska beräkningar av teknisk natur B. Sandell Beslut Antecknades att till styrelsen separat utsänts motiveringarna för ansökningarna om nya anslag för riksomfattande program och anslag för nya projekt 2006 under avsnitten 2.A.3 och 2.A samt ett utkast till utvärdering och plan för utveckling av geovetenskaperna.

19 I övrigt godkändes verksamhets- och ekonomiplanen enligt föredragandens förslag med smärre ändringar. Målet för andelen utländska studerande inom forskarskolorna skulle vara 10-30% beroende på vetenskapsområdet. Vidare skulle i texten beaktas att samhällsdelegationen avslutat sin verksamhet. Ordförande Gustav Björkstrand Planeringschef Bengt Sandell

20 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN G-B Lindberg, tel Möte 1/240 torsd. den kl Närv. Björkstrand Ginman Back Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Björkqvist Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Burman Engblom Meinander Østern Hagelstam Salmi Alm Ahlström Huvila Smulter Fredriksson Sell Holmberg Wikström Hansén Norrby Lönnroth Sällström Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Godkännande av ändringar i ekonomistadgan för Åbo Akademi Akademins ekonomistadga har fastställts av kansler Till följd av de senaste ändringarna i budgetlagen och -förordningen bör ekonomistadgan uppdateras. I budgetförordningen (ändr. 254/ 2004) finns nu mera detaljerade bestämmelser om ekonomistadgornas innehåll. Men uppbyggnaden av den gällande ekonomistadgan motsvarar dock i huvudsak de nya bestämmelserna varför kapitelindelningen förblir oförändrad. Den främsta ändringen är att förfarandet med betalningsutanordning beträffande utgifterna slopas. Detta har som följd att godkännarens ansvar ökar. En annan ändring är i bokföringen av statens löneutgifter så att den motsvarar lönebokföringen i den privata och kommunala sektorn. Övriga uppdateringar gäller betalningsrörelsen samt behandlingen av inkomster och utgifter. I budgetförordningen finns även större ändringar som gäller verksamhets- och ekonomiplaneringen, redovisningen och bokslutet. Dessa ändringar innebär att ekonomistadgan måste uppdateras ännu en gång under år De föreslagna ändringarna i ekonomistadgan översänds som bilaga 1 och den ändrade stadgan i sin helhet som bilaga 2.

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse Möteskallelse Datadirektionen sammanträder den 18.9.2000 kl 10.00 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin personliga

Läs mer

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi AVTAL OM TRITONIA 0. Tritonias uppgift Tritonia är ett gemensamt bibliotek och lärocenter för nedan

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom 744/2015 53 Direktiv för placeringsverksamheten Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom Beslut Antecknades för kännedom. Beslutshistoria

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET INSTRUKTION 1(19) vid Helsingfors universitet INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkänd av högskolans styrelse Till 40 har fogats ett nytt moment 1.3.2010.

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN

SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN Åbo Akademis styrelse SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN 15.11.2001 kl. 13.15- Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Antagande av en vuxenutbildningsstrategi för

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Handbok för. förtroendevalda

Handbok för. förtroendevalda Handbok för förtroendevalda Denna handbok möjliggjordes tack vare ett generöst bidrag av Akademiföreningen Åbo Akademiker r.f. Handbok för förtroendevalda andra reviderade upplagan Utgivare: Åbo Akademis

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 2.12.2014 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNING I JANUARI 2015 Mål Stärkandet av de finländska universitetens forskningsprofiler och effektiverandet

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Innehåll Syfte och verksamhet... 3 Mandatperiod 3 Ungdomsfullmäktigeval... 3 Ekonomi..... 5 Mötespraxis... 5 Utträde ur ungdomsfullmäktige. 5 Ungdomsfullmäktiges styrelse

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Version 120108 Följande principer är utgångspunkter för organisationen vid Linnéuniversitetet: a. Akademisk basnivå: Grunden för verksamheten inom utbildning

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 PROTOKOLL Nummer 36 5.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Carina Aaltonen Avdelningschef

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor PROTOKOLL s Arbetsutskott Närvarande Magnus Alm studeranderepresenta nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor Övriga Elna Jönsson

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Tid Tisdagen den 24 maj 2011 kl. 19 Plats Mikaelsalens kafé, Västra Kyrkogatan 15 Närvarande Kankkonen, Peter - ordförande Ahola, Ann-Charlotte Björkgren,

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Paragrafer: 50 60 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55 Plats: Hotell Elvira, Eckerö Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Folke

Läs mer

STADGAR Augusti 2014

STADGAR Augusti 2014 STADGAR Augusti 2014 INNEHÅLL KAPITEL 1. ALLMÄNNA STADGAR 1 Namn 2 Ändamål 3 Obundenhet 4 Föreningens säte KAPITEL 2. VERKSAMHET 1 Verksamheten 2 Räkenskapsår KAPITEL 3. MEDLEMMAR 1 Medlemskap 2 Medlemskrav

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer