Rapport. Slutrapport om möjligheter att ta fram en yrkesbalans för Fyrbodal/Östfold. KUSK interrreg Sverige Norge. Dnr: Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Slutrapport om möjligheter att ta fram en yrkesbalans för Fyrbodal/Östfold. KUSK interrreg Sverige Norge. Dnr: Datum: 2013-12-05"

Transkript

1 Rapport Sida: 1 av 11 Dnr: Datum: Slutrapport om möjligheter att ta fram en yrkesbalans för Fyrbodal/Östfold KUSK interrreg Sverige Norge Rapporten er utarbeidet av Sara Andersson Arbetsförmedlingen Hans Ole Johnsen NAV Østfold

2 Sida: 2 av 11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Fördjupningsstudie om möjligheten att utveckla en yrkesbalans för Fyrbodal/Östfold... 4 Mål... 4 Resultat... 5 Befintliga metoder... 5 Norge... 5 Sverige... 6 Danmark... 6 Öresundsbalansen... 6 Skillnader av avgörande betydelse... 7 Urval... 7 Intervjuformulär... 7 Yrkesklassificering... 7 Metod i avvaktan på anpassning av svensk datainsamling... 7 Yrkesbalans för Fyrbodal/Östfold... 9

3 Sida: 3 av 11 Sammanfattning Det finns en vilja och ambition att främja tillväxten i gränsregionen mellan Sverige och Norge. Att företag kan hitta den arbetskraft det behöver för att kunna växa är central för tillväxten. Det finns en stor gränspendling redan idag av arbetskraft mellan Norge och Sverige. Något som ofta ses som negativt i Sverige, då det inom flera yrkesområden med brist i Sverige ökar konkurrensen. I Fyrbodal finns dock kommuner med de högsta arbetslöshetstalen i Sverige, såväl som de lägsta. Det finns många relevanta frågor att ställa i sammanhanget. Är det värt att satsa på ökad pendling och utbyggnad av kommunikationsmöjligheter mellan länderna för båda parter eller är det snarare så att det ökar konkurrensen länderna emellan? Ökad kunskap och analysmöjligheter på området som grund för politiska beslut är mycket viktigt. En del i detta underlag är att på ett enhetligt sätt analysera om det finns ett överskott av yrkesgrupper på ena sidan landgränsen där det finns ett underskott på andra sidan. Inom temat arbetskraft och kompetensförsörjning i KUSK-projektet har en fördjupningsstudie därför tittat på möjligheten att ta fram en gemensam yrkesbalans för gränsregionen. Resultatet visar att det i dagsläget inte går att göra en gemensam kvantifiering av brist och överskottsyrken, vilket är den långsiktiga målsättningen. Det går dock att ta fram information med hjälp av den statistik som finns på området. Resultaten visar som väntat att det är stor efterfrågan på samma yrkesgrupper i gränsregionen, men att det finns områden där ett ökat samarbete och gemensamma satsningar skulle kunna leda till att personer som står till arbetsmarknadens förfogande i Sverige, men inte finner ett jobb där skulle kunna arbetspendla till Norge istället. I denne rapporten kan vi desverre ikke presentere en optimal metode for å måle og presentere sammenlignbare data på norsk og svensk side om situasjonen på arbeidsmarkedet. Det er særlig ulike klassifiseringskoder i de to land som vanskeliggjør det. När Arbetsförmedlingen har implementerat den nya yrkesindelningen SSYK-12 (Standard för Svensk Yrkesklassificering 2012), bör arbetet med att vidarutveckla den påbörjade metoden för att ta fram en gemensam yrkesbalans för gränsregionen Fyrbodal och Östfold. Det är då viktigt att involvera de arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen och NAV som arbetar med förmedling av jobb över gränsen (Eureshandläggare), för att på bästa sätt finna vägar att sprida informationen såväl internt som externt till arbetsökande och arbetsgivare. En annan viktig del i det fortsatta arbetet är att involvera de båda myndigheternas representanter norr ut och ta fram motsvarande statistik för gränsregionen mot Värmland och Jämtland.

4 Sida: 4 av 11 Bakgrund Det övergripande syftet med KUSK-projektet är att ta fram underlag till analyser för att förbättra kunskaperna om förutsättningarna för att främja tillväxten i gränsregionen. Statistik och analyser av utbud och efterfrågan på arbetskraft är centrala hörnstenar i detta sammanhang. Fördjupningsstudien ger Økt kunnskap om arbeidsmarkedet i eget område som ikke dekkes av egne gjennomførte analyser vil også være nyttig for Arbetsförmedlingen og NAV. Fördjupningsstudie om möjligheten att utveckla en yrkesbalans för Fyrbodal/Östfold I Fyrbodal finns några av de kommuner som har den högsta arbetslösheten såväl som några av de kommuner som har bland de lägsta arbetslöshetstalen i Sverige. Eftersom det finns en stor efterfrågan på arbetskraft i Norge finns det ett stort intresse på båda sidor gränsen att undersöka om utbudet av arbetskraft i Fyrbodal matchar efterfrågan av arbetskraft i Östfold eller längre väster ut i Norge. En ökad rörlighet och integration i gränsregionen gynnar både företag och individer. Syftet med att skapa en gemensam yrkesbalans är att öka medvetandet om möjligheterna på arbetsmarknaden på båda sidor gränsen. Bättre och tydligare information om jobbmöjligheter och rekryteringsbehov i gränsregionen kan leda till ökad rörlighet samt bättre underlag för analyser och planering av kompetensförsörjning och utbildningsplanering i gränsregionen. Mål Målet med denna fördjupningsstudie är att ta fram en gemensam metod för att kvantifiera brist och överskottsyrken i gränsregionen för att på sikt ta fram en gemensam yrkesbalans. Målet är vidare att Arbetsförmedlingen och NAV går vidare med arbetet att kontinuerligt presentera en yrkesbanas för gränsregionen. Frågeställningar: Kan resultater fra bedriftsundersøkelsen fra NAV Østfold og prognosen fra Arbetsförmedlingen för Västra Götalands län benyttes som grunnlag for en «yrkesbalans»? Är en samordning med Öresundsbalansen möjlig? Finns det andre metoder for å identifisere mangel- (brist) og overskuddsyrker i grenseregionen?

5 Sida: 5 av 11 Resultat Projektet har tagit fram en första grov metod för att skatta brist- och överskottsyrken i gränsregionen. Metoden bygger på att statistik från ett flertal källor används, bland annat, yrkesstatistik insamlad av de statistiska centralbyråerna i länderna, uppgifter om nyanmälda platser och antal arbetslösa per yrkesgrupp. När implementeringen av SSYK- 12 är genomförd av Arbetsförmedlingen, bör arbetet med yrkesbalansen för Fyrbodal/Östfold fortsätta. Metoden kan förfinas ytterligare (se bilaga 1, Utvärdering av Öresundsbalansen). När arbetet tas upp igen, bör Eures-handläggare från de båda länderna delta i arbetet, för att utröna hur informationen på bästa sätt skall spridas bland medarbetare och kunder till Arbetsförmedlingen och NAV. En annan del i ett fortsatt arbete är att utvidga balansen till övriga gränsregioner med Norge. För svenskt vidkommande är Norge en viktig del av arbetsmarknaden i så väl Värmland som Jämtland. Motsvarande statistik bör även tas fram för dessa gränsregioner. Befintliga metoder I Norge såväl som Danmark kvantifieras brist på arbetskraft inom olika yrkesgrupper genom de nationella undersökningarna som utförs av NAV (Bedriftsundersökelse) samt den danske arbejdskraftbalance som utförs av Ramböll. I Sverige görs ingen kvantifiering av brist. Istället gör arbetsförmedlarna en bedömning av arbetsmarknadsläget för cirka 200 yrkesgrupper på den lokala arbetsmarknaden, enligt graderingen mycket stort överskott, överskott, balans, underskott eller mycket stort underskott. Nedan beskrivs de olika nationella undersökningarna med de olikheter som finns. En presentation av den danska företagsundersökningen görs också, eftersom samordning med det Dansk/Svenska projektet Örestatt är önskvärd. Norge NAV Østfold gjennomfører sin bedriftsundersøkelse hver vår. Undersøkelsen gjennomføres og i alle fylker og resultatene inngår i en samlet nasjonal undersøkelse. Det betyr også at det er lite rom for store regionale tilpassinger i undersøkelsen. NAV sender brev til litt mer enn 1000 virksomheter. De fleste svarer ved å logge seg inn på en internettbasert løsning, men noen svarer også ved å sende utfylte skjemaer pr post. Etternølere blir oppringt og svarer på spørsmålene ved et intervju. Vanligvis oppnås en svarprosent på over 70. For store arbeidsgivere med mer enn 100 ansatte tilstrebes det å få svar fra alle. Arbetsgivarna utgörs av ett urval av arbetsställen, stratifierat på bransch (NACE 2), storlek och geografisk belägenhet.

6 Sida: 6 av 11 Frågeställningen lyder: - Har företaget misslyckats med att rekrytera personal de senaste tre månaderna? Om svaret är jakande skall antal platser per yrke anges. Svaren viktas. Brist estimeras och kvantifieras genom en modell som tar hänsyn till arbetsställets geografiska belägenhet, näringsgren och antalet anställda. Ett konfidensintervall beräknas för varje brist estimat. Överskottsyrken kvantifieras ej. Resultatene fra undersøkelsen gir et bilde av nåsituasjonen og ett år fram i tid. Sverige I den svenska undersökningen som Arbetsförmedlingen genomför samlas uppgifter om brist in genom frågan: Har du upplevt brist på arbetskraft under de senaste sex månaderna. Arbetsgivaren ombeds också kvantifiera antalet platser efter yrke. Sedan gör arbetsförmedlare bedömning av brist och överskott på cirka 200 yrkesgrupper. Hänsyn tas till antal inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen, samt uppgifter om nyanmälda platser. För privat sektor bygger undersökningen på ett urval av företag stratifierat på bransch, storleksklass och län (i Västra Götalands län fyra kommungrupper, varav en Fyrbodal). Arbetsställen med minst 5 anställda ingår i populationen och arbetsställen med fler än 100 anställda totalundersöks. Offentlig sektor skall totalundersökas (med undantag statlig sektor där ett urval av arbetsställen görs). Arbetsförmedlare genomför besöksintervjuer alternativt telefonintervjuer. Danmark I den danska företagsundersökningen samlas information om brist in genom att fråga arbetsgivare om de misslyckats rekrytera personal under de senaste 2 månaderna. Företagen får också besvara hur många platser per yrkesgrupp de misslyckats att rekrytera personal till. Populationen utgörs av arbetsställen med minst en anställd. Urvalet (proportionell allokering?) är stratifierat på 21 branschgrupper samt fem storleksklassgrupper (varav ingen storleksklass totalundersöks). Brist beräknas genom att antalet misslyckade rekryteringar summeras för varje yrkesgrupp. Datat vikas för att representera hela populationen och inte enbart stickprovet. Ett konfidensinterval som visar osäkerheten i bristen per yrke redovisas. Öresundsbalansen Idag beskriver Öresundsbalansen det aktuella läget för utbud och efterfrågan på arbetskraft i Öresundsregionen. Den visar jobbmöjligheter för cirka 200 yrken i Skåne och östra Danmark. För varje yrke analyseras om jobbmöjligheterna är mycket bra, bra, ganska bra eller mindre bra. Dessutom kan det uppstå en paradoxal situation där det både finns många arbetslösa och företag som saknar arbetskraft inom en viss yrkeskategori. Mer information om balansen finns på

7 Sida: 7 av 11 Balansen tas fram var 6:e månad baserat på data från stora intervjuundersökningar om företagens rekryteringssituation och från registerdata om jobbomsättning, arbetslöshet och sysselsättning. Intervjuundersökningarna riktas mot arbetsgivare i privat och offentlig sektor och genomförs i den danska huvudstadsregionen och på Själland på uppdrag av Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. I Skåne intervjuar Arbetsförmedlingen själv företagen inom ramen av sin prognosverksamhet. Skillnader av avgörande betydelse Urval I Sverige görs endast urval för privat och statlig sektor, medan ambitionen är att kommunal och landstingskommunal verksamhet skall totalundersökas på verksamhetsnivå. Detta medför i dagsläget att det inte går att göra några estimeringar av brist för hela arbetsmarknaden för svenskt vidkommande. Intervjuformulär I Sverige är bristfrågan mer diffust ställd än i Norge och Danmark. Arbetsförmedlingen frågar arbetsgivarna om de har upplevt brist på arbetskraft de senaste sex månaderna, medan NAV och Ramböll frågar om arbetsgivarna har misslyckats att rekrytera personal de senaste tre respektive två månaderna. Yrkesklassificering En god modell for sammenligning av data mellom Sverige og Norge er avhengig av at de to land benytter de samme klassifiseringssystemer. Arbeidsledige skal fordeles etter yrkesønske og ledige stillinger etter hva slags yrke man ønsker å rekruttere til. Norge har antagit en ny yrkesklassificering STYRK-08 (Standrard for yrkesklassifisering 2008), som bygger på den internationella yrkesindelningen ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations 2008). För Svenskt vidkommande tar SCB den nya svenska yrkesnomenklaturen SSYK12 (Standard för Svensk Yrkesklassificering 2012), som bygger på ISCO-08, i bruk 1 januari Arbetsförmedlingen kommer under loppet av 2014 att övergå till SSYK-12. De stora skillnaderna mellan den nya och gamla yrkesindelningen gör att det inte är möjligt att nyckla yrkesdata mellan STYRK-08 och SSYK-96, varför det inte är möjligt att ta fram några resultat innan Arbetsförmedlingen har implementerat SSYK-12. Metod i avvaktan på anpassning av svensk datainsamling I Öresundsregionen har man tagit fram en gemensam metod för att skatta brist och överskottsyrken där man använder data från befintliga intervjuundersökningar om företagens rekryteringssituation samt statistik från registerdata om jobbomsättning,

8 Sida: 8 av 11 arbetslöshet och sysselsättning, i avvaktan på att Arbetsförmedlingen anpassar metoden för att möjliggöra kvantifiering. I detta fördjupningsprojekt inom KUSK har en liknande metod tagits fram som bygger på att man tittar på antalet sysselsatta inom yrkesgruppen, med hjälp av registerdata i relation till antalet arbetslösa, samt antalet nyanmälda platser. På denne måten kan man beregne et forholdstall mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft. I vår modell har vi valgt å beregne hvor mange nye stillinger som lyses ut pr. arbeidsledig. Det betyr at jo høyere forholdstallet er, jo større brist/mangel er det på tilgjengelig arbeidskraft. Arbeidsledige oppgitt yrkesønske Personer som registeres som arbeidsledige skal, både Sverige og Norge, oppgi hva slags yrker de kan tenke seg å gå til. Som oftest er det godt samsvar mellom det primære yrkesønsket og nødvendige kvalifikasjoner til yrket. Antall arbeidsledige vil av naturlige årsaker variere gjennom året, både fordi det finnes mange typiske sesongrelaterte yrker og fordi prosesser og systemer vil påvirke ledighetstallene. Etter at mange elever i skolene avslutter sin skolegang om sommeren, vil arbeidsledigheten f.eks. stige når mange av disse elevene registerer seg som arbeidsledige. I vår modell har vi valgt å benytte summen av helt arbeidsledige pluss deltakere i tiltak/program. Disse utgjør altså den ledige kapasiteten av arbeidskraft. Nyanmälda platser / tilgang på stillinger Arbetsförmedlingen og NAV administerer de mest brukte stillingsdatabasene i sine land. Det er tall fra disse databasene som vi ønsker å benytte for å kvantifisere tilgangen på nye stillinger i våre områder. Tilgangen på stillinger vil av flere årsaker variere fra måned til måned. Det finnes en rekke typiske sesongjobber og før sommerferien vil tilgangen på ferievikariater være høy. Tidsperspektivet. Kunnskap om arbeidsmarkedet er svært viktig både for NAV og Arbetsförmedlingen for å løse sine oppgaver. Man må kjenne til de naturlige svingningene i arbeidsmarkedet gjennom året og man må fange opp endringer i arbeidsmarkedet som skyldes konjunkturutviklingen eller i næringsstrukturen. Vår modell kan i prinsippet tjene som et barometer for tilstanden i arbeidsmarkedet både i et kort tidspersektiv fra måned til måned gjennom året og i et lengre perspektiv gjennom flere år.

9 Sida: 9 av 11 I våre eksempler i denne rapporten har vi valgt å måle balansen mellom tilbud og etterspørsel våren Yrkesbalans för Fyrbodal/Östfold Selv om forutsetningene for direkte sammenligning av data fra Sverige og Norge enda ikke er til stede på grunn av ulik yrkesklassifisering har vi likevel valgt å presentere forholdstall for noen yrker. Yrkene er altså ikke helt sammenlignbare, men resultatene viser likevel noen trekk som kan være interessante. Tabellene nedenfor viser beregninger av forholdstall i Fyrbodal og Østfold. Yrkene er sortert etter den beregnede verdien i kollonnen lengst til høyre (stillinger/arbeidssøkere) Yrker med størst brist/mangel på arbeidskraft har høye verdier mens yrker der det er med et overskudd av ledig arbeidskraft har lave verdier. Datagrunnlag Tilgang på stillinger/nyanmälda platser i perioden januar mai 2013 beregnet månedsgjennomsnitt. Helt arbeidsledige + deltakere i tiltak/program ved utgangen av mai Yrker der færre enn gjennomsnittlig 10 nye stillinger er utlyst og samtidig færre enn 40 arbeidssøkere er utelatt i dette eksempelet.

10 Sida: 10 av 11 Tabell 1 Yrkesbalanse Fyrbodal Totalt antal inskrivna maj 2013 Stillinger pr mnd / arbeidssøkere SSYK Yrke Nyanmälda pl jan-mai 2013 Nyanm. Pr mnd 3231 sjuksköterskor, medicin/kirurgi , geriatriksjuksköterskor , speciallärare , receptarier , torg- och marknadsförsäljare , akutsjuksköterskor m.fl , läkare , odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare , förskollärare och fritidspedagoger , kockar och kokerskor , demonstratörer, uthyrare m.fl , grundskollärare , hovmästare, servitörer och bartendrar , behandlingsassistenter m.fl , undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl , socialsekreterare och kuratorer , gymnasielärare i allmänna ämnen , tidningsdistributörer m.fl , företagssäljare , språkvetare, översättare och tolkar , vårdbiträden, personliga assistenter m.fl , civilingenjörer m.fl., maskin , bagare och konditorer , barnskötare m.fl , maskiningenjörer och maskintekniker , köks- och restaurangbiträden , datatekniker , receptionister m.fl , systemerare och programmerare , frisörer, hudterapeuter m.fl , trädgårdsanläggare m.fl , lastbils- och långtradarförare , bokförings- och redovisningsassistenter , elmontörer och elreparatörer , truckförare , hotell- och kontorsstädare m.fl , installationselektriker , försäljare, dagligvaror , övrig kontorspersonal , försäljare, fackhandel , fritidsledare m.fl , administrativa assistenter , renhållnings- och återvinningsarbetare , tele- och elektronikreparatörer m.fl , lagerassistenter m.fl , maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer , svetsare och gasskärare , butikskassörer, biljettförsäljare m.fl , vaktmästare m.fl , fastighetsskötare , byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl , anläggningsmaskinförare m.fl , övriga djuruppfödare och djurskötare , montörer, metall-, gummi- och plastprodukter , bil- och taxiförare , verktygsmaskinoperatörer , fordonsmontörer m.fl , övriga servicearbetare , övriga byggnads- och anläggningsarbetare , motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer , buss- och spårvagnsförare , slipare m.fl , murare m.fl , handpaketerare och andra fabriksarbetare , maskinoperatörer, plastindustri , skogsbrukare , lackerare , processoperatörer, papper , husdjursuppfödare och husdjursskötare ,0 2 yrke okänt ,0

11 Sida: 11 av 11 Tabell 2 Yrkesbalanse Østfold Yrkesk ode (4- siffer) Stilling yrke (4-siffer) Tilgang Tilgang stillingerjan - stillinger mai 2013 gj.sn. Pr mnd Arb.søk Stillinger pr arb.søker 2330 Lektorer mv. i videregående skole , Elektronikkingeniører , Elektrikere , Sykepleiere , Vernepleiere , Førskolelærere , Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet , Rørleggere og VVS-montører , Grunnskolelærere , Bartendere , Servitører , Lastebil- og trailersjåfører , Helsefagarbeidere , Bilmekanikere , Anleggsmaskin- og industrimekanikere , Anleggsmaskinførere , Kontormedarbeidere , Butikkmedarbeidere , Uoppgitt eller yrker som ikke kan identifiseres , Tømrere og snekkere , Andre pleiemedarbeidere , Regnskapsmedarbeidere , Renholdere i bedrifter , Vektere , Truckførere , Barnehage- og skolefritidsassistenter mv , Bil-, drosje- og varebilførere , Driftsteknikere, IKT , Operatører innen næringsmiddelproduksjon , Malere og byggtapetserere , Kjøkkenassistenter , Lagermedarbeidere og materialforvaltere , Skoleassistenter , Logistikkmedarbeidere , Andre håndverkere , Bud mv , Lønningsmedarbeidere ,0-1 UKJENT , Laste- og lossearbeidere , Varepåfyllere , Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon , Hjelpearbeidere i bygg , Andre hjelpearbeidere i industri ,0

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (6) PM Analysavdelningen Nils Holmgren Typfallsberäkningar av pension för de vanligaste yrkena Syftet med beräkningarna är att ge en ungefärlig uppfattning om förväntad pension för de vanligaste yrkena

Läs mer

Antal av Radetiketter Dossienr

Antal av Radetiketter Dossienr Radetiketter Antal av Dossienr Soldater m.fl. 32 Övriga servicearbetare 30 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl 29 Övrig servicepersonal 29 Militärer 17 Butikssäljare, fackhandel 16 Butikssäljare,

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1401 Yrkesstrukturen i Sverige 2012 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Grums Hammarö Ann Mannerstedt, arbetsmarknadsanalytiker Inskrivna arbetslösa i oktober 2016 som

Läs mer

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän AM 33 SM 1501 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2013 Yrkesstrukturen I Sverige The Swedish Occupational Register with statistics 2013 I korta drag Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1201 Yrkesstrukturen i Sverige 2010 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. På vår webbplats

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet Förvärvsarbete I avsnittet förekommer ett antal begrepp som förklaras här: Arbetskraften omfattar personer som antingen är sysselsatta/förvärvsarbetande eller arbetslösa. Ej i arbetskraften är personer

Läs mer

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland.

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland. Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2007 för 323 jobb, för hela landet och för olika regioner där sådan statistik

Läs mer

Rekryteringssituation och arbetsmarknadsbalans för Öresundsregionen, första halvåret 2010

Rekryteringssituation och arbetsmarknadsbalans för Öresundsregionen, första halvåret 2010 Rekryteringssituation och arbetsmarknadsbalans för Öresundsregionen, första halvåret 2010 Företagens rekryteringssituation, jobbmöjligheter och bristen på arbetskraft i Östdanmark och i Skåne 3 september

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Lönespridning Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Innehåll 1 Inledning...3 2. Sammanfattning av resultat...4 3. Insamlingsmetodik...5 3.1 Grundmaterial...5

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Sysselsättning 012. De nya sysselsattas placering i yrken 2012. Yrke och socioekonomisk ställning

Sysselsättning 012. De nya sysselsattas placering i yrken 2012. Yrke och socioekonomisk ställning Befolkning Sysselsättning Yrke och socioekonomisk ställning De nya sysselsattas placering i yrken Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik kom omkring nya sysselsatta in på arbetsmarknaden år.

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Vad påverkar matchningseffektiviteten? Om prognoserna Antagandena i långtidsutredningen (LU 2015) om produktion och sysselsättning

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1101 Yrkesstrukturen i Sverige 2009 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 FLYTTNINGSBIDRAG 2014-01-31 Tertial 3, 1 september-31 december 2013 Sida: 2 av 36 Sida: 3 av 36 Dnr: Af-2013/445712 Datum: 2014-01-31 Flyttningsbidrag Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 FLYTTNINGSBIDRAG 2013-09-30 Tertial 2, 1 maj-31 augusti 2013 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr: Af-2013/445712 Datum: 2013-09-30 Flyttningsbidrag Arbetsförmedlingen

Läs mer

Välkommen till Inspiration Roslagen 2010

Välkommen till Inspiration Roslagen 2010 Välkommen till Inspiration Roslagen 2010 Var finns jobben? Bedömning för 2010 och en långsiktig utblick Clas Olsson, Analyschef Norrtälje 25 februari Bild 2 Bild 3 Slutsatser Sysselsättningen stabiliseras

Läs mer

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1 Bilaga 1 (7) och sjukfall Figur 1 sgrupper fördelade efter nivå och förändring på sjukfrånvaron. Bubblans storlek motsvarar yrkets storlek i antalet anställda Bilaga 2 (7) Figur 2 sgruppen kontaktyrken

Läs mer

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län)

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2009. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2008. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1301 Yrkesstrukturen i Sverige 2011 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag

Fakta om löner i våra medlemsföretag JANUARI 2014 KAJSA LINDELL Fakta om löner i våra medlemsföretag Övergripande lönestatistik avseende september 2013 Innehåll 1. Inledning...2 2. Lönenivåer 2013...3 3. Löneutveckling....4 4. Lönespridning

Läs mer

Siffror om jämställdhet Källa: SCB där ej annat anges I de 30 största yrkena finns 56 procent av alla sysselsatta kvinnor och 36 procent av alla sysselsatta män i åldern 20 64 år. Endast sju yrken är jämställda,

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län. Jens Sandahl, Analysavdelningen

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län. Jens Sandahl, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län Jens Sandahl, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2015 Prognosmaterial finns på

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

Arbetsmarknad Dalarnas län

Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN AVVAKTANDE ARBETSMARKNAD År 2011 blev ett bra år på Dalarnas arbetsmarknad med ökad sysselsättning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Intervjuundersökning 17 sep-19 okt Prognosen

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013-2014 Välkommen! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker, Analysavdelningen 010-486 73

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Jämtlands län

PROGNOS Arbetsmarknad Jämtlands län PROGNOS 2013 Arbetsmarknad Jämtlands län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden försvagas 2013 Jämtlands län hade en ganska stabil arbetsmarknad när det gällde arbetslösa och varsel 2012 jämfört med de flesta andra

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 AM 52 SM 1401 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2013 I korta drag Medellönen var 26 410 kronor i kommunerna 2013 Den genomsnittliga

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 Konjunkturförbättringen starkare än väntat Resultatet av Arbetsförmedlingens samlade intervjuer med 12 500 arbetsgivare

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Kalmar län

PROGNOS Arbetsmarknad Kalmar län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Kalmar län 1 PROGNOSEN Konjunkturen i länet förbättras under 2014 och 2015 Den globala tillväxten 2014-2015 får kraft från USA, Japan och Storbritannien. USA leder återhämtningen.

Läs mer

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009 Bild 1 80 70 60 50 40 30 20 10 Tusental Nyanmälda lediga platser januari 1993 - juli 2009 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Med mer än 10 dagars varaktighet.

Läs mer

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS ES/FRS 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 Egna företagare Yrkesuppgifter för egna företagare saknas i stor utsträckning i Yrkesregistret och ingår inte i den officiella statistiken.

Läs mer

Två huvudsakliga orsaker till en ökande brist på arbetskraft: Befolkningsutvecklingen. En allt mer specialiserad arbetsmarknad

Två huvudsakliga orsaker till en ökande brist på arbetskraft: Befolkningsutvecklingen. En allt mer specialiserad arbetsmarknad Två huvudsakliga orsaker till en ökande brist på arbetskraft: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad Förändring av antal invånare 20-64 år från år 2008 till 2018 Källa: Den demografiska

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Livsmedelsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Livsmedelsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Jämtlands län

PROGNOS Arbetsmarknad Jämtlands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Jämtlands län 1 PROGNOSEN Företagen försiktigt positiva 2013-2014 Jämtlands län har haft en ganska stabil arbetsmarknad när det gäller arbetslösa och varsel första halvan

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2015

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2015 Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 215 Dalarnas län Analysavdelningen Jan Sundqvist Sammanfattning Dalarna Ingen tillväxt 212, 213 och 214. Svag återhämtning och något fler sysselsatta 215. Svaga förväntningar

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar som äger rum av arbetskraftens kompetensmässiga

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2005 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2005 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 0701 Yrkesstrukturen i Sverige 2005 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2005 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

Arbetskraftsförsörjning med grön kompetens. Lars Roth

Arbetskraftsförsörjning med grön kompetens. Lars Roth Arbetskraftsförsörjning med grön kompetens Lars Roth Innehåll Arbetsmarknadsläget Aktuell arbetslöshet Arbetsförmedlingens arbete med Grön kompetens Totalt 16-64 år Totalt 16-64 år Prognos BD län

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden i Kalmar län 2017 Ronnie Kihlman, utredare Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Totalt ingick cirka 450

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN Många lediga jobb och lägre arbetslöshet Trots en mycket svag eller till och med negativ sysselsättningsutveckling de senaste åren har efterfrågan

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län 1 PROGNOSEN Stark konjunktur i Hallands län Den globala ekonomin fortsätter att förstärkas under 2014 och 2015, vilket medför att världshandeln ökar. Utvecklingen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen!

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen! Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Välkommen! Daniel Nilsson Arbetsförmedlingschef Luleå-Boden, 010 486 75 55 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 2016 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015 och 2016. Jobben blir fler och finns framförallt

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Västra Götalands län 1 PROGNOSEN Många nya arbetstillfällen under 2014 och 2015 Den ekonomiska konjunkturen förbättras gradvis och de närmaste åren kommer att kännetecknas

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012 2012-08-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012 Lägre aktivitet under juli Juli är semestermånad och det medför en sjunkande aktivitet på länets arbetsmarknad.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 1 Fler jobb 2015 I Skåne väntas arbetsmarknaden bli ganska bra under 2015. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar. De yrken det är bäst möjlighet att få jobb inom

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2016 2015-12-09 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Intervjuundersökning två gånger om året Prognoserna

Läs mer

Arbetsmarknad för unga med funktionsnedsättning. Bengt Eklund Avdelningen Rehabilitering Strategienheten Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknad för unga med funktionsnedsättning. Bengt Eklund Avdelningen Rehabilitering Strategienheten Arbetsförmedlingen Arbetsmarknad för unga med funktionsnedsättning Bengt Eklund Avdelningen Rehabilitering Strategienheten Arbetsförmedlingen Arbetsmarknaden Hur ser den ut? Vilka möjligheter finns det? Vad kan vi göra?

Läs mer

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN 36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver fler programmerare Tjänstesektorn växer i Sverige. Allra

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Visionen: Vi gör Sverige rikare genom att få människor och FÖRETAG att växa! Niklas Pettersson Branschstrateg Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Prognos

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Vad påverkar matchningseffektiviteten? Om prognoserna Antagandena i långtidsutredningen (LU 2015) om produktion och sysselsättning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

ARBETSLÖSHETEN MINSKAR 2011 MEN ÖKAR NÅGOT

ARBETSLÖSHETEN MINSKAR 2011 MEN ÖKAR NÅGOT Prognos 2012 Gävleborgs län: Länets arbetsmarknad försvagas Våren 2011 trodde företagen att deras varor och tjänster skulle efterfrågas väsentligt mer än tidigare. Hösten 2011 ser de att efterfrågan i

Läs mer

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 26 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT Prognos 2012 Hallands län: Dämpad framtidsoptimism bland de halländska företagen I Hallands län har företag inom alla branscher upplevt två mycket goda år av återhämtning efter finanskrisen. Det har lett

Läs mer