Rapport. Slutrapport om möjligheter att ta fram en yrkesbalans för Fyrbodal/Östfold. KUSK interrreg Sverige Norge. Dnr: Datum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Slutrapport om möjligheter att ta fram en yrkesbalans för Fyrbodal/Östfold. KUSK interrreg Sverige Norge. Dnr: Datum: 2013-12-05"

Transkript

1 Rapport Sida: 1 av 11 Dnr: Datum: Slutrapport om möjligheter att ta fram en yrkesbalans för Fyrbodal/Östfold KUSK interrreg Sverige Norge Rapporten er utarbeidet av Sara Andersson Arbetsförmedlingen Hans Ole Johnsen NAV Østfold

2 Sida: 2 av 11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Fördjupningsstudie om möjligheten att utveckla en yrkesbalans för Fyrbodal/Östfold... 4 Mål... 4 Resultat... 5 Befintliga metoder... 5 Norge... 5 Sverige... 6 Danmark... 6 Öresundsbalansen... 6 Skillnader av avgörande betydelse... 7 Urval... 7 Intervjuformulär... 7 Yrkesklassificering... 7 Metod i avvaktan på anpassning av svensk datainsamling... 7 Yrkesbalans för Fyrbodal/Östfold... 9

3 Sida: 3 av 11 Sammanfattning Det finns en vilja och ambition att främja tillväxten i gränsregionen mellan Sverige och Norge. Att företag kan hitta den arbetskraft det behöver för att kunna växa är central för tillväxten. Det finns en stor gränspendling redan idag av arbetskraft mellan Norge och Sverige. Något som ofta ses som negativt i Sverige, då det inom flera yrkesområden med brist i Sverige ökar konkurrensen. I Fyrbodal finns dock kommuner med de högsta arbetslöshetstalen i Sverige, såväl som de lägsta. Det finns många relevanta frågor att ställa i sammanhanget. Är det värt att satsa på ökad pendling och utbyggnad av kommunikationsmöjligheter mellan länderna för båda parter eller är det snarare så att det ökar konkurrensen länderna emellan? Ökad kunskap och analysmöjligheter på området som grund för politiska beslut är mycket viktigt. En del i detta underlag är att på ett enhetligt sätt analysera om det finns ett överskott av yrkesgrupper på ena sidan landgränsen där det finns ett underskott på andra sidan. Inom temat arbetskraft och kompetensförsörjning i KUSK-projektet har en fördjupningsstudie därför tittat på möjligheten att ta fram en gemensam yrkesbalans för gränsregionen. Resultatet visar att det i dagsläget inte går att göra en gemensam kvantifiering av brist och överskottsyrken, vilket är den långsiktiga målsättningen. Det går dock att ta fram information med hjälp av den statistik som finns på området. Resultaten visar som väntat att det är stor efterfrågan på samma yrkesgrupper i gränsregionen, men att det finns områden där ett ökat samarbete och gemensamma satsningar skulle kunna leda till att personer som står till arbetsmarknadens förfogande i Sverige, men inte finner ett jobb där skulle kunna arbetspendla till Norge istället. I denne rapporten kan vi desverre ikke presentere en optimal metode for å måle og presentere sammenlignbare data på norsk og svensk side om situasjonen på arbeidsmarkedet. Det er særlig ulike klassifiseringskoder i de to land som vanskeliggjør det. När Arbetsförmedlingen har implementerat den nya yrkesindelningen SSYK-12 (Standard för Svensk Yrkesklassificering 2012), bör arbetet med att vidarutveckla den påbörjade metoden för att ta fram en gemensam yrkesbalans för gränsregionen Fyrbodal och Östfold. Det är då viktigt att involvera de arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen och NAV som arbetar med förmedling av jobb över gränsen (Eureshandläggare), för att på bästa sätt finna vägar att sprida informationen såväl internt som externt till arbetsökande och arbetsgivare. En annan viktig del i det fortsatta arbetet är att involvera de båda myndigheternas representanter norr ut och ta fram motsvarande statistik för gränsregionen mot Värmland och Jämtland.

4 Sida: 4 av 11 Bakgrund Det övergripande syftet med KUSK-projektet är att ta fram underlag till analyser för att förbättra kunskaperna om förutsättningarna för att främja tillväxten i gränsregionen. Statistik och analyser av utbud och efterfrågan på arbetskraft är centrala hörnstenar i detta sammanhang. Fördjupningsstudien ger Økt kunnskap om arbeidsmarkedet i eget område som ikke dekkes av egne gjennomførte analyser vil også være nyttig for Arbetsförmedlingen og NAV. Fördjupningsstudie om möjligheten att utveckla en yrkesbalans för Fyrbodal/Östfold I Fyrbodal finns några av de kommuner som har den högsta arbetslösheten såväl som några av de kommuner som har bland de lägsta arbetslöshetstalen i Sverige. Eftersom det finns en stor efterfrågan på arbetskraft i Norge finns det ett stort intresse på båda sidor gränsen att undersöka om utbudet av arbetskraft i Fyrbodal matchar efterfrågan av arbetskraft i Östfold eller längre väster ut i Norge. En ökad rörlighet och integration i gränsregionen gynnar både företag och individer. Syftet med att skapa en gemensam yrkesbalans är att öka medvetandet om möjligheterna på arbetsmarknaden på båda sidor gränsen. Bättre och tydligare information om jobbmöjligheter och rekryteringsbehov i gränsregionen kan leda till ökad rörlighet samt bättre underlag för analyser och planering av kompetensförsörjning och utbildningsplanering i gränsregionen. Mål Målet med denna fördjupningsstudie är att ta fram en gemensam metod för att kvantifiera brist och överskottsyrken i gränsregionen för att på sikt ta fram en gemensam yrkesbalans. Målet är vidare att Arbetsförmedlingen och NAV går vidare med arbetet att kontinuerligt presentera en yrkesbanas för gränsregionen. Frågeställningar: Kan resultater fra bedriftsundersøkelsen fra NAV Østfold og prognosen fra Arbetsförmedlingen för Västra Götalands län benyttes som grunnlag for en «yrkesbalans»? Är en samordning med Öresundsbalansen möjlig? Finns det andre metoder for å identifisere mangel- (brist) og overskuddsyrker i grenseregionen?

5 Sida: 5 av 11 Resultat Projektet har tagit fram en första grov metod för att skatta brist- och överskottsyrken i gränsregionen. Metoden bygger på att statistik från ett flertal källor används, bland annat, yrkesstatistik insamlad av de statistiska centralbyråerna i länderna, uppgifter om nyanmälda platser och antal arbetslösa per yrkesgrupp. När implementeringen av SSYK- 12 är genomförd av Arbetsförmedlingen, bör arbetet med yrkesbalansen för Fyrbodal/Östfold fortsätta. Metoden kan förfinas ytterligare (se bilaga 1, Utvärdering av Öresundsbalansen). När arbetet tas upp igen, bör Eures-handläggare från de båda länderna delta i arbetet, för att utröna hur informationen på bästa sätt skall spridas bland medarbetare och kunder till Arbetsförmedlingen och NAV. En annan del i ett fortsatt arbete är att utvidga balansen till övriga gränsregioner med Norge. För svenskt vidkommande är Norge en viktig del av arbetsmarknaden i så väl Värmland som Jämtland. Motsvarande statistik bör även tas fram för dessa gränsregioner. Befintliga metoder I Norge såväl som Danmark kvantifieras brist på arbetskraft inom olika yrkesgrupper genom de nationella undersökningarna som utförs av NAV (Bedriftsundersökelse) samt den danske arbejdskraftbalance som utförs av Ramböll. I Sverige görs ingen kvantifiering av brist. Istället gör arbetsförmedlarna en bedömning av arbetsmarknadsläget för cirka 200 yrkesgrupper på den lokala arbetsmarknaden, enligt graderingen mycket stort överskott, överskott, balans, underskott eller mycket stort underskott. Nedan beskrivs de olika nationella undersökningarna med de olikheter som finns. En presentation av den danska företagsundersökningen görs också, eftersom samordning med det Dansk/Svenska projektet Örestatt är önskvärd. Norge NAV Østfold gjennomfører sin bedriftsundersøkelse hver vår. Undersøkelsen gjennomføres og i alle fylker og resultatene inngår i en samlet nasjonal undersøkelse. Det betyr også at det er lite rom for store regionale tilpassinger i undersøkelsen. NAV sender brev til litt mer enn 1000 virksomheter. De fleste svarer ved å logge seg inn på en internettbasert løsning, men noen svarer også ved å sende utfylte skjemaer pr post. Etternølere blir oppringt og svarer på spørsmålene ved et intervju. Vanligvis oppnås en svarprosent på over 70. For store arbeidsgivere med mer enn 100 ansatte tilstrebes det å få svar fra alle. Arbetsgivarna utgörs av ett urval av arbetsställen, stratifierat på bransch (NACE 2), storlek och geografisk belägenhet.

6 Sida: 6 av 11 Frågeställningen lyder: - Har företaget misslyckats med att rekrytera personal de senaste tre månaderna? Om svaret är jakande skall antal platser per yrke anges. Svaren viktas. Brist estimeras och kvantifieras genom en modell som tar hänsyn till arbetsställets geografiska belägenhet, näringsgren och antalet anställda. Ett konfidensintervall beräknas för varje brist estimat. Överskottsyrken kvantifieras ej. Resultatene fra undersøkelsen gir et bilde av nåsituasjonen og ett år fram i tid. Sverige I den svenska undersökningen som Arbetsförmedlingen genomför samlas uppgifter om brist in genom frågan: Har du upplevt brist på arbetskraft under de senaste sex månaderna. Arbetsgivaren ombeds också kvantifiera antalet platser efter yrke. Sedan gör arbetsförmedlare bedömning av brist och överskott på cirka 200 yrkesgrupper. Hänsyn tas till antal inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen, samt uppgifter om nyanmälda platser. För privat sektor bygger undersökningen på ett urval av företag stratifierat på bransch, storleksklass och län (i Västra Götalands län fyra kommungrupper, varav en Fyrbodal). Arbetsställen med minst 5 anställda ingår i populationen och arbetsställen med fler än 100 anställda totalundersöks. Offentlig sektor skall totalundersökas (med undantag statlig sektor där ett urval av arbetsställen görs). Arbetsförmedlare genomför besöksintervjuer alternativt telefonintervjuer. Danmark I den danska företagsundersökningen samlas information om brist in genom att fråga arbetsgivare om de misslyckats rekrytera personal under de senaste 2 månaderna. Företagen får också besvara hur många platser per yrkesgrupp de misslyckats att rekrytera personal till. Populationen utgörs av arbetsställen med minst en anställd. Urvalet (proportionell allokering?) är stratifierat på 21 branschgrupper samt fem storleksklassgrupper (varav ingen storleksklass totalundersöks). Brist beräknas genom att antalet misslyckade rekryteringar summeras för varje yrkesgrupp. Datat vikas för att representera hela populationen och inte enbart stickprovet. Ett konfidensinterval som visar osäkerheten i bristen per yrke redovisas. Öresundsbalansen Idag beskriver Öresundsbalansen det aktuella läget för utbud och efterfrågan på arbetskraft i Öresundsregionen. Den visar jobbmöjligheter för cirka 200 yrken i Skåne och östra Danmark. För varje yrke analyseras om jobbmöjligheterna är mycket bra, bra, ganska bra eller mindre bra. Dessutom kan det uppstå en paradoxal situation där det både finns många arbetslösa och företag som saknar arbetskraft inom en viss yrkeskategori. Mer information om balansen finns på

7 Sida: 7 av 11 Balansen tas fram var 6:e månad baserat på data från stora intervjuundersökningar om företagens rekryteringssituation och från registerdata om jobbomsättning, arbetslöshet och sysselsättning. Intervjuundersökningarna riktas mot arbetsgivare i privat och offentlig sektor och genomförs i den danska huvudstadsregionen och på Själland på uppdrag av Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. I Skåne intervjuar Arbetsförmedlingen själv företagen inom ramen av sin prognosverksamhet. Skillnader av avgörande betydelse Urval I Sverige görs endast urval för privat och statlig sektor, medan ambitionen är att kommunal och landstingskommunal verksamhet skall totalundersökas på verksamhetsnivå. Detta medför i dagsläget att det inte går att göra några estimeringar av brist för hela arbetsmarknaden för svenskt vidkommande. Intervjuformulär I Sverige är bristfrågan mer diffust ställd än i Norge och Danmark. Arbetsförmedlingen frågar arbetsgivarna om de har upplevt brist på arbetskraft de senaste sex månaderna, medan NAV och Ramböll frågar om arbetsgivarna har misslyckats att rekrytera personal de senaste tre respektive två månaderna. Yrkesklassificering En god modell for sammenligning av data mellom Sverige og Norge er avhengig av at de to land benytter de samme klassifiseringssystemer. Arbeidsledige skal fordeles etter yrkesønske og ledige stillinger etter hva slags yrke man ønsker å rekruttere til. Norge har antagit en ny yrkesklassificering STYRK-08 (Standrard for yrkesklassifisering 2008), som bygger på den internationella yrkesindelningen ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations 2008). För Svenskt vidkommande tar SCB den nya svenska yrkesnomenklaturen SSYK12 (Standard för Svensk Yrkesklassificering 2012), som bygger på ISCO-08, i bruk 1 januari Arbetsförmedlingen kommer under loppet av 2014 att övergå till SSYK-12. De stora skillnaderna mellan den nya och gamla yrkesindelningen gör att det inte är möjligt att nyckla yrkesdata mellan STYRK-08 och SSYK-96, varför det inte är möjligt att ta fram några resultat innan Arbetsförmedlingen har implementerat SSYK-12. Metod i avvaktan på anpassning av svensk datainsamling I Öresundsregionen har man tagit fram en gemensam metod för att skatta brist och överskottsyrken där man använder data från befintliga intervjuundersökningar om företagens rekryteringssituation samt statistik från registerdata om jobbomsättning,

8 Sida: 8 av 11 arbetslöshet och sysselsättning, i avvaktan på att Arbetsförmedlingen anpassar metoden för att möjliggöra kvantifiering. I detta fördjupningsprojekt inom KUSK har en liknande metod tagits fram som bygger på att man tittar på antalet sysselsatta inom yrkesgruppen, med hjälp av registerdata i relation till antalet arbetslösa, samt antalet nyanmälda platser. På denne måten kan man beregne et forholdstall mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft. I vår modell har vi valgt å beregne hvor mange nye stillinger som lyses ut pr. arbeidsledig. Det betyr at jo høyere forholdstallet er, jo større brist/mangel er det på tilgjengelig arbeidskraft. Arbeidsledige oppgitt yrkesønske Personer som registeres som arbeidsledige skal, både Sverige og Norge, oppgi hva slags yrker de kan tenke seg å gå til. Som oftest er det godt samsvar mellom det primære yrkesønsket og nødvendige kvalifikasjoner til yrket. Antall arbeidsledige vil av naturlige årsaker variere gjennom året, både fordi det finnes mange typiske sesongrelaterte yrker og fordi prosesser og systemer vil påvirke ledighetstallene. Etter at mange elever i skolene avslutter sin skolegang om sommeren, vil arbeidsledigheten f.eks. stige når mange av disse elevene registerer seg som arbeidsledige. I vår modell har vi valgt å benytte summen av helt arbeidsledige pluss deltakere i tiltak/program. Disse utgjør altså den ledige kapasiteten av arbeidskraft. Nyanmälda platser / tilgang på stillinger Arbetsförmedlingen og NAV administerer de mest brukte stillingsdatabasene i sine land. Det er tall fra disse databasene som vi ønsker å benytte for å kvantifisere tilgangen på nye stillinger i våre områder. Tilgangen på stillinger vil av flere årsaker variere fra måned til måned. Det finnes en rekke typiske sesongjobber og før sommerferien vil tilgangen på ferievikariater være høy. Tidsperspektivet. Kunnskap om arbeidsmarkedet er svært viktig både for NAV og Arbetsförmedlingen for å løse sine oppgaver. Man må kjenne til de naturlige svingningene i arbeidsmarkedet gjennom året og man må fange opp endringer i arbeidsmarkedet som skyldes konjunkturutviklingen eller i næringsstrukturen. Vår modell kan i prinsippet tjene som et barometer for tilstanden i arbeidsmarkedet både i et kort tidspersektiv fra måned til måned gjennom året og i et lengre perspektiv gjennom flere år.

9 Sida: 9 av 11 I våre eksempler i denne rapporten har vi valgt å måle balansen mellom tilbud og etterspørsel våren Yrkesbalans för Fyrbodal/Östfold Selv om forutsetningene for direkte sammenligning av data fra Sverige og Norge enda ikke er til stede på grunn av ulik yrkesklassifisering har vi likevel valgt å presentere forholdstall for noen yrker. Yrkene er altså ikke helt sammenlignbare, men resultatene viser likevel noen trekk som kan være interessante. Tabellene nedenfor viser beregninger av forholdstall i Fyrbodal og Østfold. Yrkene er sortert etter den beregnede verdien i kollonnen lengst til høyre (stillinger/arbeidssøkere) Yrker med størst brist/mangel på arbeidskraft har høye verdier mens yrker der det er med et overskudd av ledig arbeidskraft har lave verdier. Datagrunnlag Tilgang på stillinger/nyanmälda platser i perioden januar mai 2013 beregnet månedsgjennomsnitt. Helt arbeidsledige + deltakere i tiltak/program ved utgangen av mai Yrker der færre enn gjennomsnittlig 10 nye stillinger er utlyst og samtidig færre enn 40 arbeidssøkere er utelatt i dette eksempelet.

10 Sida: 10 av 11 Tabell 1 Yrkesbalanse Fyrbodal Totalt antal inskrivna maj 2013 Stillinger pr mnd / arbeidssøkere SSYK Yrke Nyanmälda pl jan-mai 2013 Nyanm. Pr mnd 3231 sjuksköterskor, medicin/kirurgi , geriatriksjuksköterskor , speciallärare , receptarier , torg- och marknadsförsäljare , akutsjuksköterskor m.fl , läkare , odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare , förskollärare och fritidspedagoger , kockar och kokerskor , demonstratörer, uthyrare m.fl , grundskollärare , hovmästare, servitörer och bartendrar , behandlingsassistenter m.fl , undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl , socialsekreterare och kuratorer , gymnasielärare i allmänna ämnen , tidningsdistributörer m.fl , företagssäljare , språkvetare, översättare och tolkar , vårdbiträden, personliga assistenter m.fl , civilingenjörer m.fl., maskin , bagare och konditorer , barnskötare m.fl , maskiningenjörer och maskintekniker , köks- och restaurangbiträden , datatekniker , receptionister m.fl , systemerare och programmerare , frisörer, hudterapeuter m.fl , trädgårdsanläggare m.fl , lastbils- och långtradarförare , bokförings- och redovisningsassistenter , elmontörer och elreparatörer , truckförare , hotell- och kontorsstädare m.fl , installationselektriker , försäljare, dagligvaror , övrig kontorspersonal , försäljare, fackhandel , fritidsledare m.fl , administrativa assistenter , renhållnings- och återvinningsarbetare , tele- och elektronikreparatörer m.fl , lagerassistenter m.fl , maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer , svetsare och gasskärare , butikskassörer, biljettförsäljare m.fl , vaktmästare m.fl , fastighetsskötare , byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl , anläggningsmaskinförare m.fl , övriga djuruppfödare och djurskötare , montörer, metall-, gummi- och plastprodukter , bil- och taxiförare , verktygsmaskinoperatörer , fordonsmontörer m.fl , övriga servicearbetare , övriga byggnads- och anläggningsarbetare , motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer , buss- och spårvagnsförare , slipare m.fl , murare m.fl , handpaketerare och andra fabriksarbetare , maskinoperatörer, plastindustri , skogsbrukare , lackerare , processoperatörer, papper , husdjursuppfödare och husdjursskötare ,0 2 yrke okänt ,0

11 Sida: 11 av 11 Tabell 2 Yrkesbalanse Østfold Yrkesk ode (4- siffer) Stilling yrke (4-siffer) Tilgang Tilgang stillingerjan - stillinger mai 2013 gj.sn. Pr mnd Arb.søk Stillinger pr arb.søker 2330 Lektorer mv. i videregående skole , Elektronikkingeniører , Elektrikere , Sykepleiere , Vernepleiere , Førskolelærere , Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet , Rørleggere og VVS-montører , Grunnskolelærere , Bartendere , Servitører , Lastebil- og trailersjåfører , Helsefagarbeidere , Bilmekanikere , Anleggsmaskin- og industrimekanikere , Anleggsmaskinførere , Kontormedarbeidere , Butikkmedarbeidere , Uoppgitt eller yrker som ikke kan identifiseres , Tømrere og snekkere , Andre pleiemedarbeidere , Regnskapsmedarbeidere , Renholdere i bedrifter , Vektere , Truckførere , Barnehage- og skolefritidsassistenter mv , Bil-, drosje- og varebilførere , Driftsteknikere, IKT , Operatører innen næringsmiddelproduksjon , Malere og byggtapetserere , Kjøkkenassistenter , Lagermedarbeidere og materialforvaltere , Skoleassistenter , Logistikkmedarbeidere , Andre håndverkere , Bud mv , Lønningsmedarbeidere ,0-1 UKJENT , Laste- og lossearbeidere , Varepåfyllere , Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon , Hjelpearbeidere i bygg , Andre hjelpearbeidere i industri ,0

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND 2011-2012

REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND 2011-2012 REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND 2011-2012 En undersökning genomförd för Region Värmland/projekt Attraktiva Värmland av Attityd i Karlstad AB 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012

KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012 KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012 Förord Relationerna mellan Norge och Sverige är viktiga för båda ländernas utveckling. Exempel är arbetspendlingen främst

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Var finns jobben år 2007?

Var finns jobben år 2007? Ura 2007:1 ISSN 1401-0844 Var finns jobben år 2007? AMS Torbjörn Israelsson Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Var finns jobben år 2007? Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

Mycket snack och fel verkstad?

Mycket snack och fel verkstad? Mycket snack och fel verkstad? Den svenska arbetsmarknadspolitikens inriktning och omfattning. Ossian Wennström 2003 Innehållsförteckning Förord... 1 Inledning... 2 Arbetsmarknadspolitikens rötter... 3

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Text Håkan Gustavsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Gun Westberg Eftertryck tillåten med angivande av

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jens Lotterberg Analysavdelningen Telefon: 010-486 66 68 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 2016 1 Har du bra jobbmöjligheter? Fler personer behöver anställas. En orsak är att många går i pension och ska ersättas, en annan att arbetsgivare får mer att göra

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793 Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411 22 Göteborg

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 1 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 FLYTTNINGSBIDRAG 2013-09-30 Tertial 2, 1 maj-31 augusti 2013 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr: Af-2013/445712 Datum: 2013-09-30 Flyttningsbidrag Arbetsförmedlingen

Läs mer