Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 FLYTTNINGSBIDRAG Tertial 2, 1 maj-31 augusti 2013

2 Sida: 2 av 26

3 Sida: 3 av 26 Dnr: Af-2013/ Datum: Flyttningsbidrag Arbetsförmedlingen ska redovisa följande tertialuppföljningar senast en månad efter slutet av respektive tertial. Antal flyttningsbidrag som beviljats under perioden fördelat på respektive bidragsform, och kostnader för dessa. Det ska framgå om bidraget avsett en resa eller flytt inom eller utanför Sverige. Redovisningen av tertial 3 ska även innehålla helårssiffror. Beslut i detta ärende har fattats av t.f. generaldirektör Clas Olsson. Ärendet har föredragits av Kerstin Forsberg. I den slutliga handläggningen har t.f. direktören för avdelningen Förmedlingstjänster Marie Linell-Persson och t.f. chef för Ledningsstaben Elin Bergkvist deltagit. Clas Olsson Arbetsförmedlingens t.f. generaldirektör Kerstin Forsberg Kvalificerad handläggare

4 Sida: 4 av 26

5 Sida: 5 av 26 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Rapportens disposition Bakgrund Metod och källor Flyttningsbidrag Flyttningsbidrag totalt Intervjuresa Bohagstransport Pendlingsstöd Diskussion Tabellbilaga... 21

6 Sida: 6 av 26 Sammanfattning Syftet med denna rapport är att redovisa antal flyttningsbidrag som har beviljats inom och utom landet samt kostnadsutfallet för dessa under andra tertialet En jämförelse görs med samma tertial Flyttningsbidrag är till för att underlätta arbetskraftens geografiska rörlighet inom EU/EES-länderna och Schweiz. Flyttningsbidrag består av tre typer av stöd intervjuresa, bohagstransport och pendlingsstöd och ges i form av ett ekonomiskt bidrag. Nytt fr.o.m. 1 februari 2013 är att ungdomar som har fyllt 20 år har möjlighet till pendlingsstöd och stöd till bohagstransport. Totalt har antalet flyttningsbidrag ökat med åtta procent, från beslut tertial till tertial Av det totala antalet flyttningsbidrag tertial är beslut utanför Sverige. Det är en ökning med 21 procent från 902 beslut tertial Totala antalet intervjuresor och pendlingsstöd har i andelar ökat medan det totala antalet bohagstransporter i andelar har minskat tertial Den totala kostnaden för flyttningsbidrag har ökat med två procent från kronor tertial till kronor tertial Av den totala kostnaden för flyttningsbidrag tertial är kronor kostnader för beslut utanför Sverige. Det är en ökning med 35 procent från kronor tertial Totala kostnaden för intervjuresor och pendlingsstöd har i andelar ökat. Den totala kostnaden för bohagstransporter är i andelar oförändrad tertial Övervägande delen av samtliga flyttningsbidrag görs inom Sverige. Intervjuresor står för 85 procent av det totala antalet beslut om flyttningsbidrag. Ökningen av intervjuresor och pendlingsstöd visar en utveckling att en ökande andel av de arbetssökande söker arbete på hela arbetsmarknaden. Det låga antalet bohagstransporter beror dels på det kostnadstak som infördes 1 februari 2011, dels på det s.k. trapptillägget som kraftigt kan öka kostnaden för bohagstransporten. Förändringen i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag har lett till att 34 ungdomar mellan 20 och 24 år har tagit del av möjligheten till bohagstransport eller pendlingsstöd tertial Oavsett vilket flyttningsbidrag, har intresset att söka arbete och börja en anställning inom EU/EES-länderna och Schweiz ökat. Det kan ha sina förklaringar i dels arbetsmarknadsläget i Sverige, med fortsatt lågkonjunktur, och dels ökade aktiviteter av EURES-rådgivare som informerar om de olika stöden.

7 Sida: 7 av Inledning 1.1 Rapportens disposition Rapporten är indelad tre avsnitt. Första avsnittet innehåller rapportens disposition, bakgrund och metodbeskrivning. I andra avsnittet görs analyser av resultaten för respektive flyttningsbidrag och det totala resultatet för samtliga flyttningsbidrag. I det tredje och avslutande avsnittet finns en diskussion om flyttningsbidragens förändring tertial i jämförelse med tertial Bakgrund Flyttningsbidrag är till för att underlätta arbetskraftens geografiska rörlighet inom EU/EES-länderna och Schweiz. Flyttningsbidrag ges i form av ekonomisk bidrag som består av tre typer av stöd: intervjuresa, bohagstransport och pendlingsstöd. Syftet med de olika stöden är att: - intervjuresa ska stimulera arbetssökande att söka arbete utanför normalt pendlingsavstånd. - bohagstransport ska undanröja direkta hinder i form av kostnader för flytt för den som är arbetssökande och tar ett arbete utanför normalt pendlingsavstånd för att komma ur sin arbetslöshet. - pendlingsstöd ska öka den geografiska rörligheten genom att under en begränsad period ersätta en del av resekostnaderna för att en arbetssökande ska kunna bo kvar i sin hemmiljö och antingen dag- eller veckopendla till arbetet. Den 1 februari 2011 infördes ändringar i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag som i huvudsak innebar att de tre stöden intervjuresa, bohagstransport och pendlingsstöd medges inom hela EU/EES-länderna och Schweiz. Samtidigt infördes ett kostnadstak för de olika stöden. För intervjuresor infördes ett tak på ersättning med högst kronor per tillfälle tur och retur inklusive eventuell logikostnad, därutöver får den arbetssökande själv bekosta resan. För bohagstransport infördes ett tak på kronor. Om den totala kostnaden för bohagstransporten är högre får den sökande själv betala för den extra kostnaden. En begränsning infördes av veckopendlingen till att gälla i sex månader istället för som tidigare 12 månader. Undantag från tak på ersättning finns för veckopendling varannan vecka under längst sex månader. För dagpendling finns sedan tidigare en begränsning till högst kronor per månad.

8 Sida: 8 av 26 Den 1 april 2011 trädde ett nytt ramavtal 1 för bohagstransporter i kraft. Ramavtalet upphandlas av Statens inköpscentral hos Kammarkollegiet. I avtalet finns bl.a. ett tillägg, ett s.k. trapptillägg, om det saknas hiss eller om hissen är mindre än tre kvadratmeter. Möjligheterna ska öka för arbetslösa ungdomar att söka arbete i hela landet för att pendla eller flytta till annan ort för att arbeta. Den 1 februari 2013 infördes en ändring i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag som innebär att även ungdomar mellan 20 och 24 år kan få pendlingsstöd och/eller stöd för bohagstransport. Tidigare var åldersgränsen 25 år för att kunna ta del av pendlingsstöd och stöd för bohagstransport. Stöden lämnas under förutsättning att personen varit arbetslös minst ett år under en ramtid av 15 månader. Ändringen införs under en försöksperiod av tre år. Efter försöksperioden slut kommer en särskild redovisning att göras gemensamt av Arbetsförmedlingen och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Arbetsförmedlingens EURES-rådgivare arbetar aktivt med att informera om möjligheterna med flyttningsbidrag vid arbete i EU/EES-länder och Schweiz, framförallt på orter med hög arbetslöshet. Dessutom finns EURES-resurspersoner, arbetsförmedlare med utbildning inom EURES, på många arbetsförmedlingskontor. Arbetsförmedlingen är delaktig i flera projekt för ungdomar som syftar till att de ska få ett arbete i EU/EES-länder och Schweiz. Sverige är det enda landet av EU/EES-länderna och Schweiz som sedan fyra år tillbaka har en EURES-rådgivare inom Arbetsförmedlingen Kultur Media. EURES-rådgivaren arbetar även utomlands med kontakter med arrangörer och produktionsbolag. Arbetsförmedlingen Kultur Media har medvetet arbetat med att informera om möjligheterna med flyttningsbidrag för arbete i EU/EES-länder och Schweiz för de arbetssökande. 1 Källa: och-formedlingstjanster/bohagstransporter/

9 Sida: 9 av Metod och källor I rapporten redovisas resultat för tertial hur antalet beslut och det ekonomiska utfallet har förändrats i jämförelse med tertial avseende intervjuresor, bohagstransporter och pendlingsstöd. Rapporten innehåller hur de olika stödformerna är fördelade på: kön, ålder, utbildningsbakgrund, inrikes och utrikes födda samt med och utan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt vilka länder och yrken som är mest representerade. Redovisning görs också hur pendlingsstöd är fördelat på dag- och veckopendling och hur bohagstransport är fördelat mellan i egen regi eller av Arbetsförmedlingen upphandlad bohagstransport, flyttfirma. Data som redovisas är hämtad från Arbetsförmedlingens datalager.

10 Sida: 10 av Flyttningsbidrag 2.1 Flyttningsbidrag totalt I det följande avsnittet redovisas resultatet av det totala antalet beslut och kostnadsutfall inom och utom Sverige. En jämförelse görs mellan andra tertialet 2013 och andra tertialet Resultatet av antalet beslut och kostnadsutfall från tertial till tertial redovisas i en tabellbilaga i slutet av rapporten (se tabellbilaga, tabell 1 och 2). I detta avsnitt redovisas även en fördelning av det totala antalet beslut inom och utom Sverige utifrån kön, ålder, utbildningsbakgrund, om funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga finns eller inte finns, inrikes eller utrikes födda samt en redovisning av vilka länder och yrken som är mest representerade av flyttningsbidrag utanför Sverige tertial Förutom fördelningen av kön har ingen redovisning av fördelningen av de övriga faktorerna gjorts i återrapporten för tertial En jämförelse av dessa med tertial är därför inte möjlig. Fördelningen av kön gjordes tertial för varje enskilt flyttningsbidrag. I återrapporterna fr.o.m. tertial redovisas fördelningen av kön på totalt antal beslut inom och utanför Sverige. Tabell 1. Antal beslut, kostnadsutfall (belopp i tkr) och förändring (i procent) flyttningsbidrag tertial 2 år 2013 och Förändring Totalt antal beslut Varav beslut utanför Sverige Totalt kostnadsutfall Varav kostnadsutfall utanför Sverige Vid jämförelse tertial med tertial har det totala antalet beslut ökat med 777 eller åtta procent till Kostnadsutfallet totalt för motsvarande perioder har ökat med kronor eller två procent till kronor. Antal beslut utanför Sverige har tertial ökat med 190 eller 21 procent till beslut och kostnadsutfallet utanför Sverige har ökat med kronor eller 35 procent i jämförelse med tertial Det stöd av flyttningsbidragen som används mest är intervjuresor. Stödet står för 85 procent av det totala antalet flyttningsbidrag.

11 Sida: 11 av 26 Tabell 2. Antal och andel (i procent) beslut flyttningsbidrag fördelat på kvinnor och män tertial 2 år 2013 och Varav beslut Varav beslut Antal Andel utanför Sverige Andel Antal Andel utanför Sverige Andel Kvinnor Män Summa Det är fler män än kvinnor som har flyttningsbidrag. Det är samma fördelning mellan män och kvinnor, 64 respektive 36 procent, tertial 2 både 2013 och För beslut utanför Sverige är andelen män något högre än inom Sverige tertial och i jämförelse med tertial Tabell 3. Antal och andel (i procent) beslut flyttningsbidrag fördelat på ålder tertial 2 år Antal Varav beslut Andel av beslut Ålder beslut Andel utanför Sverige utanför Sverige år år år år år år Summa Fördelningen av antal beslut är ganska jämn i åldrarna 30 till 59 år. Andelen per ålderskategori varierar mellan 21 till 24 procent. Ålderskategorin 60 år och uppåt avviker med att ha en andel på fem procent. Ungdomar år i kategorin år och ålderskategorin år står tillsammans för 27 procent av antalet flyttningsbidrag. Besluten utanför Sverige är ganska jämnt fördelade mellan nästan alla ålderskategorier, andelen varierar mellan 17 och 22 procent. Andelen 60 år eller äldre med beslut utanför Sverige avviker med att ha en andel på tre procent. 36 procent av flyttningsbidragen utanför Sverige består av ungdomar år i kategorin år, och ålderskategorin år.

12 Sida: 12 av 26 Tabell 4. Antal och andel (i procent) beslut flyttningsbidrag fördelat på utbildningsnivå tertial 2 år Antal Varav beslut Andel av beslut beslut Andel utanför Sverige utanför Sverige Förgymnasial utbildning kortare än 9 år Förgymnasial utbildning 9 (10) år Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning kortare än två år Eftergymnasial utbildning två år eller längre Forskarutbildning Summa Flyttningsbidrag fördelat utifrån utbildningsnivå visar att deltagare som har gymnasial eller eftergymnasial utbildning längre än två år står för övervägande delen av besluten med 35 respektive 44 procent. För beslut utanför Sverige är det samma utbildningsnivåer som står för den största andelen beslut, 42 respektive 37 procent. Tabell 5. Antal och andel (i procent) beslut flyttningsbidrag fördelat på om funktionsnedsättning* finns eller inte finns tertial 2 år Antal Varav beslut Andel av beslut beslut Andel utanför Sverige utanför Sverige Utan funktionsnedsättning* Med funktionsnedsättning* Summa * Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Övervägande delen, 92 procent, av de som har flyttningsbidrag inom och utanför Sverige tertial är utan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Fördelningen av flyttningsbidragen inom och utanför Sverige av funktionsnedsatta som medför nedsatt arbetsförmåga är nästan samma tertial och 2012, åtta respektive sju procent.

13 Sida: 13 av 26 Tabell 6. Antal och andel (i procent) beslut flyttningsbidrag fördelat på inrikes eller utrikes född tertial 2 år Antal Varav beslut Andel av beslut beslut Andel utanför Sverige utanför Sverige Inrikes födda Utrikes födda Summa Av det totala antalet beslut av flyttningsbidrag tertial representeras 32 procent av deltagare som är utrikesfödda. För utrikesfödda med beslut utanför Sverige var andelen 27 procent av det totala antalet beslut utanför Sverige. Tabell 7. Antal (antal under tio redovisas inte) beslut flyttningsbidrag utanför Sverige fördelat på land tertial 2 år Intervjuresor och Pendlingsstöd bohagstransporter Norge Danmark Tyskland 57 Storbritannien och Nordirland 39 Finland 15 Polen 13 Spanien 10 Största antalet flyttningsbidrag görs till Norge med 629 beslut tertial Det motsvarar 58 procent av det totala antalet, 1 092, beslut utanför Sverige. Sett till samtliga flyttningsbidrag utanför Sverige är kulturyrken inom journalistik, musik, sång, dans, koreografer, kompositörer m.fl. mest representerade med 14 procent. Därefter kommer säljyrken, yrken inom hotell och restaurang samt bygg och anläggning (se tabellbilaga, tabell 3). Den största yrkesgruppen som har flyttningsbidrag till Norge är lagerpersonal, till Danmark är det mest musiker och sångare medan till Tyskland är det flest beslut inom journalist- och författaryrken (se tabellbilaga, tabell 4).

14 Sida: 14 av Intervjuresa I detta avsnitt redovisas resultatet av antalet beslut och kostnadsutfall för intervjuresor inom och utom Sverige. En jämförelse görs mellan andra tertialet 2013 och andra tertialet Tabell 8. Antal beslut intervjuresa och förändring (i procent) tertial 2 år 2013 och Förändring Intervjuresa inom Sverige Intervjuresa utanför Sverige Summa intervjuresa Totalt har antalet intervjuresor tertial ökat med 657 beslut eller åtta procent till beslut i jämförelse med tertial Andelen intervjuresor utanför Sverige utgör tio procent av det totala antalet intervjuresor tertial Antalet intervjuresor inom landet tertial har ökat med 502 beslut eller sju procent till beslut i jämförelse med tertial En ökning av intervjuresor utanför Sverige har skett tertial med 155 beslut eller 20 procent i jämförelse med samma tertial Tabell 9. Kostnadsutfall (belopp i tkr) och förändring (i procent) intervjuresa tertial 2 år 2013 och Förändring Intervjuresa inom Sverige Intervjuresa utanför Sverige Summa intervjuresa Det totala kostnadsutfallet för intervjuresor andra tertialet 2013 uppgår till kronor. Det är en ökning med kronor eller två procent i jämförelse med tertial Kostnaden för intervjuresor inom Sverige har minskat med kronor men är oförändrad i andelar, noll procent. Kostnaden för intervjuresor utanför Sverige har ökat med kronor eller 24 procent.

15 Sida: 15 av Bohagstransport I detta avsnitt redovisas resultatet av antalet beslut och kostnadsutfall för bohagstransporter inom och utom Sverige. En jämförelse görs mellan andra tertialet 2013 och andra tertialet Redovisning görs av fördelningen om bohagstransporten görs i egen regi eller av Arbetsförmedlingen upphandlad bohagstransport. Redovisning av denna fördelning har inte gjorts i återrapporten för tertial , en jämförelse med tertial är därför inte möjlig. Tabell 10. Antal beslut och förändring (i procent) bohagstransport tertial 2 år 2013 och Förändring Bohagstransport inom Sverige varav flyttfirma via Arbetsförmedlingen varav i egen regi 143 Bohagstransport utanför Sverige varav flyttfirma via Arbetsförmedlingen 2 - varav i egen regi 16 Summa bohagstransport Totalt antal beslut av bohagstransporter andra tertialet 2013 har i jämförelse med samma tertial 2012 minskat med åtta beslut eller två procent till 338. Bohagstransporter utanför Sverige står för fem procent av det totala antalet beslut. Bohagstransporter inom Sverige har tertial ökat med nio beslut eller tre procent till 320 beslut. Bohagstransporter utanför Sverige har minskat med 17 beslut eller 49 procent, från en låg nivå, till 18 beslut i jämförelse mellan tertial och Någon särskild anledning till den kraftiga minskningen finns inte eftersom det rör sig om låga nivåer och en förändring av fler eller färre beslut ger ett stort utslag i andelar. Sättet att flytta på, med flyttfirma via Arbetsförmedlingen eller i egen regi, är ganska jämt fördelade för bohagstransporter inom Sverige tertial Däremot flyttar övervägande delen, 89 procent, av det totala antalet beslut utanför Sverige i egen regi för flytt utomlands. Nytt fr.o.m. 1 februari 2013 är att ungdomar som har fyllt 20 år har möjlighet till stöd till bohagstransport. Under tertial var det sju beslut av bohagstransport för ungdomar som avser åldrarna år i ålderskategorin 18 och 24 år. Ingen ungdom gjorde flytt utanför Sverige.

16 Sida: 16 av 26 Tabell 11. Kostnadsutfall (belopp i tkr) och förändring (i procent) bohagstransport tertial 2 år 2013 och Förändring Bohagstransport inom Sverige varav flyttfirma via Arbetsförmedlingen varav i egen regi 861 Bohagstransport utanför Sverige varav flyttfirma via Arbetsförmedlingen 25 - varav i egen regi 185 Summa bohagstransport Det totala utfallet av kostnaden för bohagstransporter uppgick tertial till kronor. Det är en minskning med kronor men är oförändrad i andelar, noll procent, i jämförelse med tertial Bohagstransporter inom Sverige har minskat med kronor eller två procent till kronor tertial i jämförelse med samma tertial Av denna kostnad står flytt med flyttfirma via Arbetsförmedlingen för kronor eller 72 procent. Kostnaden för bohagstransport utanför Sverige ökade tertial med kronor eller 42 procent till kronor.

17 Sida: 17 av Pendlingsstöd I detta avsnitt redovisas resultatet av antalet beslut och kostnadsutfall för pendlingsstöd inom och utom Sverige samt fördelningen av dag- och veckopendling. En jämförelse görs mellan andra tertialet 2013 och andra tertialet Redovisning av fördelningen mellan dag- och veckopendling har inte gjorts i återrapporten för tertial , en jämförelse med tertial är därför inte möjlig. Tabell 12. Antal beslut och förändring (i procent) pendlingsstöd tertial 2 år 2013 och Förändring Pendlingsstöd inom Sverige varav dagpendling varav veckopendling 626 Pendlingsstöd utanför Sverige varav dagpendling 7 - varav veckopendling 125 Summa pendlingsstöd Under tertial var det totalt beslut av pendlingsstöd, vilket är en ökning med 128 beslut eller 11 procent i jämförelse med samma tertial Pendlingsstöd utanför Sverige står för tio procent av pendlingsstöden totalt tertial Inom Sverige har en ökning skett tertial med 76 beslut eller sju procent till beslut i jämförelse med tertial Fördelningen mellan dag- och veckopendling är ganska jämn för beslut inom Sverige, dock är det något fler som veckopendlar. Pendlingsstöden utanför Sverige har tertial ökat med 52 beslut eller 65 procent, från en låg nivå, till 132 beslut. Veckopendling är vanligast för beslut utanför Sverige. Av totalt 132 beslut står veckopendlingen för 95 procent. Nytt fr.o.m. 1 februari 2013 är att ungdomar som har fyllt 20 år har möjlighet till pendlingsstöd. Under tertial var det 27 beslut av pendlingsstöd varav ett (1) var utanför Sverige.

18 Sida: 18 av 26 Tabell 13. Kostnadsutfall (belopp i tkr) och förändring (i procent) pendlingsstöd tertial 2 år 2013 och Förändring Pendlingsstöd inom Sverige varav dagpendling varav veckopendling Pendlingsstöd utanför Sverige varav dagpendling 50 - varav veckopendling Summa pendlingsstöd Kostnadsutfallet totalt för pendlingsstöd tertial blev kronor vilket är en ökning med kronor eller två procent i jämförelse med tertial Kostnaden för pendlingsstöd inom Sverige minskade med kronor eller två procent till kronor andra tertialet 2013 i jämförelse med samma tertial Veckopendling inom Sverige är den största kostnaden med kronor vilket motsvarar 62 procent av det totala utfallet. Kostnaden för pendlingsstöd utanför Sverige ökade med kronor eller 42 procent till kronor. Av totala kostnaden för pendlingsstöd utanför Sverige står veckopendling för den största delen, 97 procent.

19 Sida: 19 av Diskussion Fler åker på intervjuresor och intresset att söka arbete i EU/EES-länderna och Schweiz är något större tertial (nedan benämnt detta tertial) än samma tertial föregående år. I rapporten framkommer det tydligt att intervjuresor har stor betydelse för arbetssökande att söka arbete utanför det normala pendlingsavståndet och till EU/EES-länder och Schweiz. Av det totala antalet flyttningsbidrag är det intervjuresor som står för största andelen beslut, 85 procent. Bohagstransport är ett stöd som ska undanröja direkta hinder i form av kostnader för flytt till en ort utanför det normala pendlingsområdet så att arbetsökande kan bryta sin arbetslöshet. Detta tertial har det totala antalet beslut av bohagstransporter minskat något i jämförelse med tertial medan bohagstransporter utanför Sverige har minskat med nästan hälften, från en låg nivå. Den differens som finns detta tertial mellan att antalet beslut av bohagstransporter utanför Sverige har minskat samtidigt som kostnadstutfallet har ökat, kan bero på att själva bohagstransporten kan göras en tid efter beslutsdatum, i och med det uppkommer kostnaden i efterskott. Nästan hälften av besluten av bohagstransporter inom Sverige är i egen regi. Kostnadstaket på kr vid bohagstrasport, som infördes 1 februari 2011, och ändringen till det statliga ramavtalet, från den 1 april 2011 som bl.a. medförde ett trapptillägg, leder till att fler flyttar i egen regi för att klara kostnaderna inom ersättningstaket. Det är framförallt tydligt för bohagstransporter utanför Sverige som nästan alla är flytt i egen regi. Ökade antal bohagstransporter i egen regi leder i sin tur till minskade kostnader för staten. De flesta bohagstransporterna görs inom Sverige. Om stödet till bohagstransport vore gynnsammare är det troligt att fler arbetssökande skulle vara benägna att söka arbete på annan ort och villiga till att byta bostadsort för att få ett arbete. Arbetssökande som bor långt ifrån där det nya arbetet finns får inte samma förutsättningar som de som bor närmare den nya arbetsorten. Det beror på att flyttkostnaderna kan bli mycket dyrare än kostnadstaket på kronor pga. de långa avstånden mellan nuvarande bostadsort och den nya bostadsorten. Pendlingsstöd ska öka den geografiska rörligheten genom att under en begränsad period ersätta en del av resekostnaderna för att en arbetssökande ska kunna bo kvar i sin hemmiljö och antingen dag- eller veckopendla till arbetet. Pendlingsstöd totalt har ökat detta tertial jämfört med samma tertial Pendlingsstöd utanför Sverige står för 41 procent av ökningen men utgör endast tio procent av pendlingsstödet totalt. Fortsatt lågkonjunktur i Sverige och fler arbetssökande som söker arbete i ett bredare geografiskt område kan vara bidragande orsaker till att pendlingsstöden totalt ökar detta tertial. Den kraftiga ökningen som har skett av pendlingsstöd utanför Sverige visar att denna form av stöd har stor betydelse för dem som får arbete utomlands.

20 Sida: 20 av 26 Det ökade intresset att söka arbete och pendla utanför Sverige kan ha sina förklaringar dels i arbetsmarknadsläget, med fortsatt lågkonjunktur i Sverige, och dels i ökade aktiviteter av EURES-rådgivare som informerar om de olika stöden. Kulturyrken är mest representerade hos flyttningsbidragen utanför Sverige. Det beror dels på en ökad rörlighet hos kulturarbetare genom att Arbetsförmedlingen Kultur Media medvetet arbetar med att informera om möjligheterna med flyttningsbidrag. Dels på att den Arbetsförmedlingen har en EURES-rådgivare som arbetar för målgruppen både i Sverige och i EU/EES-länderna och Schweiz. Ökningen av intervjuresor och pendlingsstöd visar en utveckling att en ökande andel av de arbetssökande söker arbete på hela arbetsmarknaden. Förändringen i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag har lett till att 34 ungdomar mellan 20 och 24 år har tagit del av möjligheten till bohagstransport eller pendlingsstöd tertial

21 Sida: 21 av 26 Tabellbilaga Tabell 1. Antal beslut flyttningsbidrag från tertial 1 år 2011 till tertial 2 år Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Tertial 1 Tertial 2 Intervjuresa inom Sverige Intervjuresa utanför Sverige Bohagstransport inom Sverige Bohagstransport utanför Sverige Pendlingsstöd inom Sverige Pendlingsstöd utanför Sverige Totalt beslut varav beslut utanför Sverige Tabell 2. Kostnadsutfall (belopp i tkr) flyttningsbidrag från tertial 1 år 2011 till tertial 2 år Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Tertial 1 Tertial 2 Intervjuresa inom Sverige Intervjuresa utanför Sverige Bohagstransport inom Sverige * Bohagstransport utanför Sverige Pendlingsstöd inom Sverige Pendlingsstöd utanför Sverige Totalt kostnadsutfall * varav kostnadsutfall utanför Sverige *Rättelse har gjorts efter föregående återrapport om flyttningsbidrag tertial

22 Sida: 22 av 26 Tabell 3. Antal (antal under tio redovisas inte) beslut av flyttningsbidrag utanför Sverige fördelat på yrke tertial 2 år Antal Musiker, sångare, dansare m.fl.; underhållning 76 Lagerpersonal 57 Försäljare, fackhandel 50 Lastbils- och långtradarförare 38 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 38 Företagssäljare 31 Kompositörer, musiker, sångare; klassisk musik 29 Hovmästare, servitörer och bartendrar 26 Receptionister m.fl. 26 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 25 Journalister, författare, informatörer m.fl. 23 Övrig säkerhetspersonal 23 Köks- och restaurangbiträden 22 Administrativa assistenter 18 Kockar och kokerskor 18 Anläggningsmaskinförare m.fl. 17 Försäljnings- och marknadschefer 17 Övriga dataspecialister 17 Buss- och spårvagnsförare 16 Installationselektriker 16 Koreografer och dansare 15 Systemerare och programmerare 15 Datatekniker 14 Telefonister 14 Flygvärdinnor m.fl. 13 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 13 Regissörer och skådespelare 12 Hotell- och kontorsstädare m.fl. 11 Övriga servicearbetare 11 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 10 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 10 Svetsare och gasskärare 10 Truckförare 10 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 10

23 Sida: 23 av 26 Tabell 4. Antal (antal under tio redovisas inte) beslut av flyttningsbidrag utanför Sverige fördelat på yrke och de tre länder med störst antal flyttningsbidrag utanför Sverige tertial 2 år Norge Antal Lagerpersonal 53 Försäljare, fackhandel 39 Lastbils- och långtradarförare 38 Musiker, sångare, dansare m.fl.; underhållning 31 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 24 Hovmästare, servitörer och bartendrar 23 Övrig säkerhetspersonal 22 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 21 Receptionister m.fl. 20 Anläggningsmaskinförare m.fl. 16 Installationselektriker 16 Köks- och restaurangbiträden 15 Buss- och spårvagnsförare 14 Kockar och kokerskor 14 Företagssäljare 13 Flygvärdinnor m.fl. 12 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 12 Övriga servicearbetare 11 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 10 Truckförare 10 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 10 Danmark Antal Musiker, sångare, dansare m.fl.; underhållning 32 Företagssäljare 13 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 10 Tyskland Antal Journalister, författare, informatörer m.fl. 20

24 Sida: 24 av 26

25 Sida: 25 av 26

26 Sida: 26 av 26

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 FLYTTNINGSBIDRAG 2014-01-31 Tertial 3, 1 september-31 december 2013 Sida: 2 av 36 Sida: 3 av 36 Dnr: Af-2013/445712 Datum: 2014-01-31 Flyttningsbidrag Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sida: 2 av 14. 17b ii): Flyttningsbidrag Helene Dahlström

Sida: 2 av 14. 17b ii): Flyttningsbidrag Helene Dahlström Arbetsförmedlingens Återrapportering -09-28 Tidsperiod: tertial 2 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-/414101 Datum: -09-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet för, Arbetsförmedlingen ska redovisa

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, december månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län december 2013 8 751 (11,7 %) 3 867 kvinnor (11 %) 4 884 män (12,3

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (6) PM Analysavdelningen Nils Holmgren Typfallsberäkningar av pension för de vanligaste yrkena Syftet med beräkningarna är att ge en ungefärlig uppfattning om förväntad pension för de vanligaste yrkena

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Remissyttrande: RUFS Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet

Remissyttrande: RUFS Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet Sida: 1 av 5 V Arbetsförmedlinj Dnr Af-2013-379002 Datum: 2013-11-27 Avsändarens referens: LS 1304-0578 Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550 10422 Stockholm Remissyttrande:

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet Förvärvsarbete I avsnittet förekommer ett antal begrepp som förklaras här: Arbetskraften omfattar personer som antingen är sysselsatta/förvärvsarbetande eller arbetslösa. Ej i arbetskraften är personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015 De till arbete minskade I slutet av september 2015 påbörjade cirka 680

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2016 I oktober 2016 förkom det en viss avmattning i övergångar till arbete i Kalmar län,

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2015

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2015 Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 215 Dalarnas län Analysavdelningen Jan Sundqvist Sammanfattning Dalarna Ingen tillväxt 212, 213 och 214. Svag återhämtning och något fler sysselsatta 215. Svaga förväntningar

Läs mer

Hur integreras utrikesfödda på arbetsmarknaden?

Hur integreras utrikesfödda på arbetsmarknaden? Hur integreras utrikesfödda på arbetsmarknaden? Susanne Gullberg Brännström Therese Hedlund facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Integration hur vi har definierat det Förvärvsintensitet Relation

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2016 Antal till arbete minskade I slutet av oktober 2016 påbörjade 567 av alla

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2017 Oförändrat antal personer som lämnar arbetslöshet för arbete Antalet personer som

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Sverige tillsammans Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Arbetsmarknadsläget 2015-2017 Stark jobbtillväxt framförallt i storstadsregionerna Många jobb tillkommer inom den privata tjänstesektorn,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2013 12 750 (7,4%) 5 850 kvinnor (7,2%) 6 900 män (7,6%) 3 450 unga 18-24 år (15,1%)

Läs mer

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som.

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 juni 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna i arbetslösa i Hallands län, april 2013 9 445 (6,3 %) 4 495 kvinnor (6,2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari 2014 2014-02-11 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Södermanlands län januari 2014 14 939 (11,2 %) 6 880 kvinnor (10,7 %) 8 059 män (11,5 %) 3 594 unga 18-24 år (22,0 %) (Andel av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 985 personer fick arbete Under december påbörjade 985 av alla som var inskrivna

Läs mer

Hur integreras utrikesfödda på arbetsmarknaden?

Hur integreras utrikesfödda på arbetsmarknaden? Hur integreras utrikesfödda på arbetsmarknaden? Susanne Gullberg Brännström Therese Hedlund facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Integration hur vi har definierat det Förvärvsintensitet Relation

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i september 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i september 2016 Fått arbete I september fick 1 109 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna

Läs mer

(8,3 %) Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av augusti 2013

(8,3 %) Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av augusti 2013 Luleå september 2013 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Norrbottens län augusti 2013 10 258 (8,3 %) 4 796 kvinnor (3,9 %) 5 462 män (4,4 %) 2 850 unga 18-24 år (17,6 %) (Andel

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

Siffror om jämställdhet Källa: SCB där ej annat anges I de 30 största yrkena finns 56 procent av alla sysselsatta kvinnor och 36 procent av alla sysselsatta män i åldern 20 64 år. Endast sju yrken är jämställda,

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 februari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län januari 2014 9 689 (8,5 %) 4 249 kvinnor (7,9 %) 5 440 män (9,1 %)

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad. Arbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2015 Fått arbete Under oktober påbörjade 1 343 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Gävleborgs län Söderhamn 13 mars 2017 Bitte Lyrén Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 1 200 påbörjade något arbete, färre än i fjol Under februari månad erhöll 1 180 personer

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 1 300 personer fick arbete i januari Under januari månad erhöll 1 284 personer

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal 7a. 2014-08-04 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-04 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal Detta är en uppdatering av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 mars 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län februari 2014 9 542 (8,4 %) 4 165 kvinnor (7,7 %) 5 377 män (9,1 %) 2 548

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 april 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län mars 2014 9 130 (8,1 %) 4 014 kvinnor (7,5 %) 5 116 män (8,6 %) 2 404

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 1 300 personer fick arbete Under oktober påbörjade 1 315 av alla som var

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 1 100 personer fick arbete i december Under december månad erhöll 1 092 personer

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 8 november 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2013 10 217 (6, 7%) 4 748 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Sysselsättning 012. De nya sysselsattas placering i yrken 2012. Yrke och socioekonomisk ställning

Sysselsättning 012. De nya sysselsattas placering i yrken 2012. Yrke och socioekonomisk ställning Befolkning Sysselsättning Yrke och socioekonomisk ställning De nya sysselsattas placering i yrken Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik kom omkring nya sysselsatta in på arbetsmarknaden år.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 Färre fick arbete i juli Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Linköping 2014-02-11 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Januari 2014 21 377 (10,0 %) 9 496 kvinnor (9,5 %) 11 881 män

Läs mer

År 2011 hade var femte kontorsstädare utländsk härkomst

År 2011 hade var femte kontorsstädare utländsk härkomst Befolkning 2013 Sysselsättning 2011 Yrke och socioekonomisk ställning År 2011 hade var femte kontorsstädare utländsk härkomst Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetade av de personer

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län april månad 2016 Färre fick arbete i april Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

statistik har sammanlagt vilket innebär

statistik har sammanlagt vilket innebär MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 april 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2013 10 509 (6,9 %) 4 867 kvinnor (6,6

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 Färre lediga platser Under mars anmäldes närmare 1 600 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Johan Eklöf Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 Konjunkturen i Stockholms län är fortsatt stark och gynnar många på arbetsmarknaden.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2014 De till arbete minskade I slutet av januari 2015 påbörjade drygt 650 av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av september månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av september månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östersund oktober månad 2013 Maria Salomonsson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jämtlands län september 2013 5 130 (8,1 %) 2 335 kvinnor (7,7 %) 2

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2016 2015-12-09 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Intervjuundersökning två gånger om året Prognoserna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län januari 2016 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade drygt 1 000

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av oktober månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av oktober månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östersund oktober månad 2013 Maria Salomonsson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jämtlands län oktober 2013 5 230 (8,3 %) 2 315 kvinnor (7,7 %) 2 915

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 2013-08-09 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 1 640 av de inskrivna fick jobb Under juli påbörjade 1 643 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län. Jens Sandahl, Analysavdelningen

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län. Jens Sandahl, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län Jens Sandahl, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2015 Prognosmaterial finns på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade knappt 650 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Marcus Löwing Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län oktober månad 2014 Arbetslösa som fått arbete Under oktober månad lämnade 1 242 personer Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Kalmar län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 860 påbörjade något arbete Under mars 2017 påbörjade omkring 860 personer (360 kvinnor och 500 män) som var inskrivna

Läs mer

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. På vår webbplats

Läs mer

Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sida: 1 av 6 Dnr Af-2015/542149 Datum: 2016-02- 02 Socialdepartementet Rosenbad 4 11152 Stockholm Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2016 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande trend

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik

Arbetsmarknadsstatistik ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-05-18 Diarienummer AMN-2017-0181 Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsstatistik Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2013 9 159 (8,1 %) 4 294 kvinnor (8,0 %) 4 865 män (8,2 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 206 Ett åttiotal fler fick arbete i oktober Under oktober månad erhöll 390 personer

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 År 2016 har hittills präglats av en fallande arbetslöshet, med undantag för enstaka

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län mars månad 2016 Fått arbete Under mars påbörjade 1 396 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län februari månad 2016 Fått arbete 1 214 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet

Läs mer