Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 FLYTTNINGSBIDRAG Tertial 2, 1 maj-31 augusti 2013

2 Sida: 2 av 26

3 Sida: 3 av 26 Dnr: Af-2013/ Datum: Flyttningsbidrag Arbetsförmedlingen ska redovisa följande tertialuppföljningar senast en månad efter slutet av respektive tertial. Antal flyttningsbidrag som beviljats under perioden fördelat på respektive bidragsform, och kostnader för dessa. Det ska framgå om bidraget avsett en resa eller flytt inom eller utanför Sverige. Redovisningen av tertial 3 ska även innehålla helårssiffror. Beslut i detta ärende har fattats av t.f. generaldirektör Clas Olsson. Ärendet har föredragits av Kerstin Forsberg. I den slutliga handläggningen har t.f. direktören för avdelningen Förmedlingstjänster Marie Linell-Persson och t.f. chef för Ledningsstaben Elin Bergkvist deltagit. Clas Olsson Arbetsförmedlingens t.f. generaldirektör Kerstin Forsberg Kvalificerad handläggare

4 Sida: 4 av 26

5 Sida: 5 av 26 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Rapportens disposition Bakgrund Metod och källor Flyttningsbidrag Flyttningsbidrag totalt Intervjuresa Bohagstransport Pendlingsstöd Diskussion Tabellbilaga... 21

6 Sida: 6 av 26 Sammanfattning Syftet med denna rapport är att redovisa antal flyttningsbidrag som har beviljats inom och utom landet samt kostnadsutfallet för dessa under andra tertialet En jämförelse görs med samma tertial Flyttningsbidrag är till för att underlätta arbetskraftens geografiska rörlighet inom EU/EES-länderna och Schweiz. Flyttningsbidrag består av tre typer av stöd intervjuresa, bohagstransport och pendlingsstöd och ges i form av ett ekonomiskt bidrag. Nytt fr.o.m. 1 februari 2013 är att ungdomar som har fyllt 20 år har möjlighet till pendlingsstöd och stöd till bohagstransport. Totalt har antalet flyttningsbidrag ökat med åtta procent, från beslut tertial till tertial Av det totala antalet flyttningsbidrag tertial är beslut utanför Sverige. Det är en ökning med 21 procent från 902 beslut tertial Totala antalet intervjuresor och pendlingsstöd har i andelar ökat medan det totala antalet bohagstransporter i andelar har minskat tertial Den totala kostnaden för flyttningsbidrag har ökat med två procent från kronor tertial till kronor tertial Av den totala kostnaden för flyttningsbidrag tertial är kronor kostnader för beslut utanför Sverige. Det är en ökning med 35 procent från kronor tertial Totala kostnaden för intervjuresor och pendlingsstöd har i andelar ökat. Den totala kostnaden för bohagstransporter är i andelar oförändrad tertial Övervägande delen av samtliga flyttningsbidrag görs inom Sverige. Intervjuresor står för 85 procent av det totala antalet beslut om flyttningsbidrag. Ökningen av intervjuresor och pendlingsstöd visar en utveckling att en ökande andel av de arbetssökande söker arbete på hela arbetsmarknaden. Det låga antalet bohagstransporter beror dels på det kostnadstak som infördes 1 februari 2011, dels på det s.k. trapptillägget som kraftigt kan öka kostnaden för bohagstransporten. Förändringen i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag har lett till att 34 ungdomar mellan 20 och 24 år har tagit del av möjligheten till bohagstransport eller pendlingsstöd tertial Oavsett vilket flyttningsbidrag, har intresset att söka arbete och börja en anställning inom EU/EES-länderna och Schweiz ökat. Det kan ha sina förklaringar i dels arbetsmarknadsläget i Sverige, med fortsatt lågkonjunktur, och dels ökade aktiviteter av EURES-rådgivare som informerar om de olika stöden.

7 Sida: 7 av Inledning 1.1 Rapportens disposition Rapporten är indelad tre avsnitt. Första avsnittet innehåller rapportens disposition, bakgrund och metodbeskrivning. I andra avsnittet görs analyser av resultaten för respektive flyttningsbidrag och det totala resultatet för samtliga flyttningsbidrag. I det tredje och avslutande avsnittet finns en diskussion om flyttningsbidragens förändring tertial i jämförelse med tertial Bakgrund Flyttningsbidrag är till för att underlätta arbetskraftens geografiska rörlighet inom EU/EES-länderna och Schweiz. Flyttningsbidrag ges i form av ekonomisk bidrag som består av tre typer av stöd: intervjuresa, bohagstransport och pendlingsstöd. Syftet med de olika stöden är att: - intervjuresa ska stimulera arbetssökande att söka arbete utanför normalt pendlingsavstånd. - bohagstransport ska undanröja direkta hinder i form av kostnader för flytt för den som är arbetssökande och tar ett arbete utanför normalt pendlingsavstånd för att komma ur sin arbetslöshet. - pendlingsstöd ska öka den geografiska rörligheten genom att under en begränsad period ersätta en del av resekostnaderna för att en arbetssökande ska kunna bo kvar i sin hemmiljö och antingen dag- eller veckopendla till arbetet. Den 1 februari 2011 infördes ändringar i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag som i huvudsak innebar att de tre stöden intervjuresa, bohagstransport och pendlingsstöd medges inom hela EU/EES-länderna och Schweiz. Samtidigt infördes ett kostnadstak för de olika stöden. För intervjuresor infördes ett tak på ersättning med högst kronor per tillfälle tur och retur inklusive eventuell logikostnad, därutöver får den arbetssökande själv bekosta resan. För bohagstransport infördes ett tak på kronor. Om den totala kostnaden för bohagstransporten är högre får den sökande själv betala för den extra kostnaden. En begränsning infördes av veckopendlingen till att gälla i sex månader istället för som tidigare 12 månader. Undantag från tak på ersättning finns för veckopendling varannan vecka under längst sex månader. För dagpendling finns sedan tidigare en begränsning till högst kronor per månad.

8 Sida: 8 av 26 Den 1 april 2011 trädde ett nytt ramavtal 1 för bohagstransporter i kraft. Ramavtalet upphandlas av Statens inköpscentral hos Kammarkollegiet. I avtalet finns bl.a. ett tillägg, ett s.k. trapptillägg, om det saknas hiss eller om hissen är mindre än tre kvadratmeter. Möjligheterna ska öka för arbetslösa ungdomar att söka arbete i hela landet för att pendla eller flytta till annan ort för att arbeta. Den 1 februari 2013 infördes en ändring i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag som innebär att även ungdomar mellan 20 och 24 år kan få pendlingsstöd och/eller stöd för bohagstransport. Tidigare var åldersgränsen 25 år för att kunna ta del av pendlingsstöd och stöd för bohagstransport. Stöden lämnas under förutsättning att personen varit arbetslös minst ett år under en ramtid av 15 månader. Ändringen införs under en försöksperiod av tre år. Efter försöksperioden slut kommer en särskild redovisning att göras gemensamt av Arbetsförmedlingen och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Arbetsförmedlingens EURES-rådgivare arbetar aktivt med att informera om möjligheterna med flyttningsbidrag vid arbete i EU/EES-länder och Schweiz, framförallt på orter med hög arbetslöshet. Dessutom finns EURES-resurspersoner, arbetsförmedlare med utbildning inom EURES, på många arbetsförmedlingskontor. Arbetsförmedlingen är delaktig i flera projekt för ungdomar som syftar till att de ska få ett arbete i EU/EES-länder och Schweiz. Sverige är det enda landet av EU/EES-länderna och Schweiz som sedan fyra år tillbaka har en EURES-rådgivare inom Arbetsförmedlingen Kultur Media. EURES-rådgivaren arbetar även utomlands med kontakter med arrangörer och produktionsbolag. Arbetsförmedlingen Kultur Media har medvetet arbetat med att informera om möjligheterna med flyttningsbidrag för arbete i EU/EES-länder och Schweiz för de arbetssökande. 1 Källa: och-formedlingstjanster/bohagstransporter/

9 Sida: 9 av Metod och källor I rapporten redovisas resultat för tertial hur antalet beslut och det ekonomiska utfallet har förändrats i jämförelse med tertial avseende intervjuresor, bohagstransporter och pendlingsstöd. Rapporten innehåller hur de olika stödformerna är fördelade på: kön, ålder, utbildningsbakgrund, inrikes och utrikes födda samt med och utan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt vilka länder och yrken som är mest representerade. Redovisning görs också hur pendlingsstöd är fördelat på dag- och veckopendling och hur bohagstransport är fördelat mellan i egen regi eller av Arbetsförmedlingen upphandlad bohagstransport, flyttfirma. Data som redovisas är hämtad från Arbetsförmedlingens datalager.

10 Sida: 10 av Flyttningsbidrag 2.1 Flyttningsbidrag totalt I det följande avsnittet redovisas resultatet av det totala antalet beslut och kostnadsutfall inom och utom Sverige. En jämförelse görs mellan andra tertialet 2013 och andra tertialet Resultatet av antalet beslut och kostnadsutfall från tertial till tertial redovisas i en tabellbilaga i slutet av rapporten (se tabellbilaga, tabell 1 och 2). I detta avsnitt redovisas även en fördelning av det totala antalet beslut inom och utom Sverige utifrån kön, ålder, utbildningsbakgrund, om funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga finns eller inte finns, inrikes eller utrikes födda samt en redovisning av vilka länder och yrken som är mest representerade av flyttningsbidrag utanför Sverige tertial Förutom fördelningen av kön har ingen redovisning av fördelningen av de övriga faktorerna gjorts i återrapporten för tertial En jämförelse av dessa med tertial är därför inte möjlig. Fördelningen av kön gjordes tertial för varje enskilt flyttningsbidrag. I återrapporterna fr.o.m. tertial redovisas fördelningen av kön på totalt antal beslut inom och utanför Sverige. Tabell 1. Antal beslut, kostnadsutfall (belopp i tkr) och förändring (i procent) flyttningsbidrag tertial 2 år 2013 och Förändring Totalt antal beslut Varav beslut utanför Sverige Totalt kostnadsutfall Varav kostnadsutfall utanför Sverige Vid jämförelse tertial med tertial har det totala antalet beslut ökat med 777 eller åtta procent till Kostnadsutfallet totalt för motsvarande perioder har ökat med kronor eller två procent till kronor. Antal beslut utanför Sverige har tertial ökat med 190 eller 21 procent till beslut och kostnadsutfallet utanför Sverige har ökat med kronor eller 35 procent i jämförelse med tertial Det stöd av flyttningsbidragen som används mest är intervjuresor. Stödet står för 85 procent av det totala antalet flyttningsbidrag.

11 Sida: 11 av 26 Tabell 2. Antal och andel (i procent) beslut flyttningsbidrag fördelat på kvinnor och män tertial 2 år 2013 och Varav beslut Varav beslut Antal Andel utanför Sverige Andel Antal Andel utanför Sverige Andel Kvinnor Män Summa Det är fler män än kvinnor som har flyttningsbidrag. Det är samma fördelning mellan män och kvinnor, 64 respektive 36 procent, tertial 2 både 2013 och För beslut utanför Sverige är andelen män något högre än inom Sverige tertial och i jämförelse med tertial Tabell 3. Antal och andel (i procent) beslut flyttningsbidrag fördelat på ålder tertial 2 år Antal Varav beslut Andel av beslut Ålder beslut Andel utanför Sverige utanför Sverige år år år år år år Summa Fördelningen av antal beslut är ganska jämn i åldrarna 30 till 59 år. Andelen per ålderskategori varierar mellan 21 till 24 procent. Ålderskategorin 60 år och uppåt avviker med att ha en andel på fem procent. Ungdomar år i kategorin år och ålderskategorin år står tillsammans för 27 procent av antalet flyttningsbidrag. Besluten utanför Sverige är ganska jämnt fördelade mellan nästan alla ålderskategorier, andelen varierar mellan 17 och 22 procent. Andelen 60 år eller äldre med beslut utanför Sverige avviker med att ha en andel på tre procent. 36 procent av flyttningsbidragen utanför Sverige består av ungdomar år i kategorin år, och ålderskategorin år.

12 Sida: 12 av 26 Tabell 4. Antal och andel (i procent) beslut flyttningsbidrag fördelat på utbildningsnivå tertial 2 år Antal Varav beslut Andel av beslut beslut Andel utanför Sverige utanför Sverige Förgymnasial utbildning kortare än 9 år Förgymnasial utbildning 9 (10) år Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning kortare än två år Eftergymnasial utbildning två år eller längre Forskarutbildning Summa Flyttningsbidrag fördelat utifrån utbildningsnivå visar att deltagare som har gymnasial eller eftergymnasial utbildning längre än två år står för övervägande delen av besluten med 35 respektive 44 procent. För beslut utanför Sverige är det samma utbildningsnivåer som står för den största andelen beslut, 42 respektive 37 procent. Tabell 5. Antal och andel (i procent) beslut flyttningsbidrag fördelat på om funktionsnedsättning* finns eller inte finns tertial 2 år Antal Varav beslut Andel av beslut beslut Andel utanför Sverige utanför Sverige Utan funktionsnedsättning* Med funktionsnedsättning* Summa * Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Övervägande delen, 92 procent, av de som har flyttningsbidrag inom och utanför Sverige tertial är utan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Fördelningen av flyttningsbidragen inom och utanför Sverige av funktionsnedsatta som medför nedsatt arbetsförmåga är nästan samma tertial och 2012, åtta respektive sju procent.

13 Sida: 13 av 26 Tabell 6. Antal och andel (i procent) beslut flyttningsbidrag fördelat på inrikes eller utrikes född tertial 2 år Antal Varav beslut Andel av beslut beslut Andel utanför Sverige utanför Sverige Inrikes födda Utrikes födda Summa Av det totala antalet beslut av flyttningsbidrag tertial representeras 32 procent av deltagare som är utrikesfödda. För utrikesfödda med beslut utanför Sverige var andelen 27 procent av det totala antalet beslut utanför Sverige. Tabell 7. Antal (antal under tio redovisas inte) beslut flyttningsbidrag utanför Sverige fördelat på land tertial 2 år Intervjuresor och Pendlingsstöd bohagstransporter Norge Danmark Tyskland 57 Storbritannien och Nordirland 39 Finland 15 Polen 13 Spanien 10 Största antalet flyttningsbidrag görs till Norge med 629 beslut tertial Det motsvarar 58 procent av det totala antalet, 1 092, beslut utanför Sverige. Sett till samtliga flyttningsbidrag utanför Sverige är kulturyrken inom journalistik, musik, sång, dans, koreografer, kompositörer m.fl. mest representerade med 14 procent. Därefter kommer säljyrken, yrken inom hotell och restaurang samt bygg och anläggning (se tabellbilaga, tabell 3). Den största yrkesgruppen som har flyttningsbidrag till Norge är lagerpersonal, till Danmark är det mest musiker och sångare medan till Tyskland är det flest beslut inom journalist- och författaryrken (se tabellbilaga, tabell 4).

14 Sida: 14 av Intervjuresa I detta avsnitt redovisas resultatet av antalet beslut och kostnadsutfall för intervjuresor inom och utom Sverige. En jämförelse görs mellan andra tertialet 2013 och andra tertialet Tabell 8. Antal beslut intervjuresa och förändring (i procent) tertial 2 år 2013 och Förändring Intervjuresa inom Sverige Intervjuresa utanför Sverige Summa intervjuresa Totalt har antalet intervjuresor tertial ökat med 657 beslut eller åtta procent till beslut i jämförelse med tertial Andelen intervjuresor utanför Sverige utgör tio procent av det totala antalet intervjuresor tertial Antalet intervjuresor inom landet tertial har ökat med 502 beslut eller sju procent till beslut i jämförelse med tertial En ökning av intervjuresor utanför Sverige har skett tertial med 155 beslut eller 20 procent i jämförelse med samma tertial Tabell 9. Kostnadsutfall (belopp i tkr) och förändring (i procent) intervjuresa tertial 2 år 2013 och Förändring Intervjuresa inom Sverige Intervjuresa utanför Sverige Summa intervjuresa Det totala kostnadsutfallet för intervjuresor andra tertialet 2013 uppgår till kronor. Det är en ökning med kronor eller två procent i jämförelse med tertial Kostnaden för intervjuresor inom Sverige har minskat med kronor men är oförändrad i andelar, noll procent. Kostnaden för intervjuresor utanför Sverige har ökat med kronor eller 24 procent.

15 Sida: 15 av Bohagstransport I detta avsnitt redovisas resultatet av antalet beslut och kostnadsutfall för bohagstransporter inom och utom Sverige. En jämförelse görs mellan andra tertialet 2013 och andra tertialet Redovisning görs av fördelningen om bohagstransporten görs i egen regi eller av Arbetsförmedlingen upphandlad bohagstransport. Redovisning av denna fördelning har inte gjorts i återrapporten för tertial , en jämförelse med tertial är därför inte möjlig. Tabell 10. Antal beslut och förändring (i procent) bohagstransport tertial 2 år 2013 och Förändring Bohagstransport inom Sverige varav flyttfirma via Arbetsförmedlingen varav i egen regi 143 Bohagstransport utanför Sverige varav flyttfirma via Arbetsförmedlingen 2 - varav i egen regi 16 Summa bohagstransport Totalt antal beslut av bohagstransporter andra tertialet 2013 har i jämförelse med samma tertial 2012 minskat med åtta beslut eller två procent till 338. Bohagstransporter utanför Sverige står för fem procent av det totala antalet beslut. Bohagstransporter inom Sverige har tertial ökat med nio beslut eller tre procent till 320 beslut. Bohagstransporter utanför Sverige har minskat med 17 beslut eller 49 procent, från en låg nivå, till 18 beslut i jämförelse mellan tertial och Någon särskild anledning till den kraftiga minskningen finns inte eftersom det rör sig om låga nivåer och en förändring av fler eller färre beslut ger ett stort utslag i andelar. Sättet att flytta på, med flyttfirma via Arbetsförmedlingen eller i egen regi, är ganska jämt fördelade för bohagstransporter inom Sverige tertial Däremot flyttar övervägande delen, 89 procent, av det totala antalet beslut utanför Sverige i egen regi för flytt utomlands. Nytt fr.o.m. 1 februari 2013 är att ungdomar som har fyllt 20 år har möjlighet till stöd till bohagstransport. Under tertial var det sju beslut av bohagstransport för ungdomar som avser åldrarna år i ålderskategorin 18 och 24 år. Ingen ungdom gjorde flytt utanför Sverige.

16 Sida: 16 av 26 Tabell 11. Kostnadsutfall (belopp i tkr) och förändring (i procent) bohagstransport tertial 2 år 2013 och Förändring Bohagstransport inom Sverige varav flyttfirma via Arbetsförmedlingen varav i egen regi 861 Bohagstransport utanför Sverige varav flyttfirma via Arbetsförmedlingen 25 - varav i egen regi 185 Summa bohagstransport Det totala utfallet av kostnaden för bohagstransporter uppgick tertial till kronor. Det är en minskning med kronor men är oförändrad i andelar, noll procent, i jämförelse med tertial Bohagstransporter inom Sverige har minskat med kronor eller två procent till kronor tertial i jämförelse med samma tertial Av denna kostnad står flytt med flyttfirma via Arbetsförmedlingen för kronor eller 72 procent. Kostnaden för bohagstransport utanför Sverige ökade tertial med kronor eller 42 procent till kronor.

17 Sida: 17 av Pendlingsstöd I detta avsnitt redovisas resultatet av antalet beslut och kostnadsutfall för pendlingsstöd inom och utom Sverige samt fördelningen av dag- och veckopendling. En jämförelse görs mellan andra tertialet 2013 och andra tertialet Redovisning av fördelningen mellan dag- och veckopendling har inte gjorts i återrapporten för tertial , en jämförelse med tertial är därför inte möjlig. Tabell 12. Antal beslut och förändring (i procent) pendlingsstöd tertial 2 år 2013 och Förändring Pendlingsstöd inom Sverige varav dagpendling varav veckopendling 626 Pendlingsstöd utanför Sverige varav dagpendling 7 - varav veckopendling 125 Summa pendlingsstöd Under tertial var det totalt beslut av pendlingsstöd, vilket är en ökning med 128 beslut eller 11 procent i jämförelse med samma tertial Pendlingsstöd utanför Sverige står för tio procent av pendlingsstöden totalt tertial Inom Sverige har en ökning skett tertial med 76 beslut eller sju procent till beslut i jämförelse med tertial Fördelningen mellan dag- och veckopendling är ganska jämn för beslut inom Sverige, dock är det något fler som veckopendlar. Pendlingsstöden utanför Sverige har tertial ökat med 52 beslut eller 65 procent, från en låg nivå, till 132 beslut. Veckopendling är vanligast för beslut utanför Sverige. Av totalt 132 beslut står veckopendlingen för 95 procent. Nytt fr.o.m. 1 februari 2013 är att ungdomar som har fyllt 20 år har möjlighet till pendlingsstöd. Under tertial var det 27 beslut av pendlingsstöd varav ett (1) var utanför Sverige.

18 Sida: 18 av 26 Tabell 13. Kostnadsutfall (belopp i tkr) och förändring (i procent) pendlingsstöd tertial 2 år 2013 och Förändring Pendlingsstöd inom Sverige varav dagpendling varav veckopendling Pendlingsstöd utanför Sverige varav dagpendling 50 - varav veckopendling Summa pendlingsstöd Kostnadsutfallet totalt för pendlingsstöd tertial blev kronor vilket är en ökning med kronor eller två procent i jämförelse med tertial Kostnaden för pendlingsstöd inom Sverige minskade med kronor eller två procent till kronor andra tertialet 2013 i jämförelse med samma tertial Veckopendling inom Sverige är den största kostnaden med kronor vilket motsvarar 62 procent av det totala utfallet. Kostnaden för pendlingsstöd utanför Sverige ökade med kronor eller 42 procent till kronor. Av totala kostnaden för pendlingsstöd utanför Sverige står veckopendling för den största delen, 97 procent.

19 Sida: 19 av Diskussion Fler åker på intervjuresor och intresset att söka arbete i EU/EES-länderna och Schweiz är något större tertial (nedan benämnt detta tertial) än samma tertial föregående år. I rapporten framkommer det tydligt att intervjuresor har stor betydelse för arbetssökande att söka arbete utanför det normala pendlingsavståndet och till EU/EES-länder och Schweiz. Av det totala antalet flyttningsbidrag är det intervjuresor som står för största andelen beslut, 85 procent. Bohagstransport är ett stöd som ska undanröja direkta hinder i form av kostnader för flytt till en ort utanför det normala pendlingsområdet så att arbetsökande kan bryta sin arbetslöshet. Detta tertial har det totala antalet beslut av bohagstransporter minskat något i jämförelse med tertial medan bohagstransporter utanför Sverige har minskat med nästan hälften, från en låg nivå. Den differens som finns detta tertial mellan att antalet beslut av bohagstransporter utanför Sverige har minskat samtidigt som kostnadstutfallet har ökat, kan bero på att själva bohagstransporten kan göras en tid efter beslutsdatum, i och med det uppkommer kostnaden i efterskott. Nästan hälften av besluten av bohagstransporter inom Sverige är i egen regi. Kostnadstaket på kr vid bohagstrasport, som infördes 1 februari 2011, och ändringen till det statliga ramavtalet, från den 1 april 2011 som bl.a. medförde ett trapptillägg, leder till att fler flyttar i egen regi för att klara kostnaderna inom ersättningstaket. Det är framförallt tydligt för bohagstransporter utanför Sverige som nästan alla är flytt i egen regi. Ökade antal bohagstransporter i egen regi leder i sin tur till minskade kostnader för staten. De flesta bohagstransporterna görs inom Sverige. Om stödet till bohagstransport vore gynnsammare är det troligt att fler arbetssökande skulle vara benägna att söka arbete på annan ort och villiga till att byta bostadsort för att få ett arbete. Arbetssökande som bor långt ifrån där det nya arbetet finns får inte samma förutsättningar som de som bor närmare den nya arbetsorten. Det beror på att flyttkostnaderna kan bli mycket dyrare än kostnadstaket på kronor pga. de långa avstånden mellan nuvarande bostadsort och den nya bostadsorten. Pendlingsstöd ska öka den geografiska rörligheten genom att under en begränsad period ersätta en del av resekostnaderna för att en arbetssökande ska kunna bo kvar i sin hemmiljö och antingen dag- eller veckopendla till arbetet. Pendlingsstöd totalt har ökat detta tertial jämfört med samma tertial Pendlingsstöd utanför Sverige står för 41 procent av ökningen men utgör endast tio procent av pendlingsstödet totalt. Fortsatt lågkonjunktur i Sverige och fler arbetssökande som söker arbete i ett bredare geografiskt område kan vara bidragande orsaker till att pendlingsstöden totalt ökar detta tertial. Den kraftiga ökningen som har skett av pendlingsstöd utanför Sverige visar att denna form av stöd har stor betydelse för dem som får arbete utomlands.

20 Sida: 20 av 26 Det ökade intresset att söka arbete och pendla utanför Sverige kan ha sina förklaringar dels i arbetsmarknadsläget, med fortsatt lågkonjunktur i Sverige, och dels i ökade aktiviteter av EURES-rådgivare som informerar om de olika stöden. Kulturyrken är mest representerade hos flyttningsbidragen utanför Sverige. Det beror dels på en ökad rörlighet hos kulturarbetare genom att Arbetsförmedlingen Kultur Media medvetet arbetar med att informera om möjligheterna med flyttningsbidrag. Dels på att den Arbetsförmedlingen har en EURES-rådgivare som arbetar för målgruppen både i Sverige och i EU/EES-länderna och Schweiz. Ökningen av intervjuresor och pendlingsstöd visar en utveckling att en ökande andel av de arbetssökande söker arbete på hela arbetsmarknaden. Förändringen i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag har lett till att 34 ungdomar mellan 20 och 24 år har tagit del av möjligheten till bohagstransport eller pendlingsstöd tertial

21 Sida: 21 av 26 Tabellbilaga Tabell 1. Antal beslut flyttningsbidrag från tertial 1 år 2011 till tertial 2 år Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Tertial 1 Tertial 2 Intervjuresa inom Sverige Intervjuresa utanför Sverige Bohagstransport inom Sverige Bohagstransport utanför Sverige Pendlingsstöd inom Sverige Pendlingsstöd utanför Sverige Totalt beslut varav beslut utanför Sverige Tabell 2. Kostnadsutfall (belopp i tkr) flyttningsbidrag från tertial 1 år 2011 till tertial 2 år Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Tertial 1 Tertial 2 Intervjuresa inom Sverige Intervjuresa utanför Sverige Bohagstransport inom Sverige * Bohagstransport utanför Sverige Pendlingsstöd inom Sverige Pendlingsstöd utanför Sverige Totalt kostnadsutfall * varav kostnadsutfall utanför Sverige *Rättelse har gjorts efter föregående återrapport om flyttningsbidrag tertial

22 Sida: 22 av 26 Tabell 3. Antal (antal under tio redovisas inte) beslut av flyttningsbidrag utanför Sverige fördelat på yrke tertial 2 år Antal Musiker, sångare, dansare m.fl.; underhållning 76 Lagerpersonal 57 Försäljare, fackhandel 50 Lastbils- och långtradarförare 38 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 38 Företagssäljare 31 Kompositörer, musiker, sångare; klassisk musik 29 Hovmästare, servitörer och bartendrar 26 Receptionister m.fl. 26 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 25 Journalister, författare, informatörer m.fl. 23 Övrig säkerhetspersonal 23 Köks- och restaurangbiträden 22 Administrativa assistenter 18 Kockar och kokerskor 18 Anläggningsmaskinförare m.fl. 17 Försäljnings- och marknadschefer 17 Övriga dataspecialister 17 Buss- och spårvagnsförare 16 Installationselektriker 16 Koreografer och dansare 15 Systemerare och programmerare 15 Datatekniker 14 Telefonister 14 Flygvärdinnor m.fl. 13 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 13 Regissörer och skådespelare 12 Hotell- och kontorsstädare m.fl. 11 Övriga servicearbetare 11 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 10 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 10 Svetsare och gasskärare 10 Truckförare 10 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 10

23 Sida: 23 av 26 Tabell 4. Antal (antal under tio redovisas inte) beslut av flyttningsbidrag utanför Sverige fördelat på yrke och de tre länder med störst antal flyttningsbidrag utanför Sverige tertial 2 år Norge Antal Lagerpersonal 53 Försäljare, fackhandel 39 Lastbils- och långtradarförare 38 Musiker, sångare, dansare m.fl.; underhållning 31 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 24 Hovmästare, servitörer och bartendrar 23 Övrig säkerhetspersonal 22 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 21 Receptionister m.fl. 20 Anläggningsmaskinförare m.fl. 16 Installationselektriker 16 Köks- och restaurangbiträden 15 Buss- och spårvagnsförare 14 Kockar och kokerskor 14 Företagssäljare 13 Flygvärdinnor m.fl. 12 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 12 Övriga servicearbetare 11 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 10 Truckförare 10 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 10 Danmark Antal Musiker, sångare, dansare m.fl.; underhållning 32 Företagssäljare 13 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 10 Tyskland Antal Journalister, författare, informatörer m.fl. 20

24 Sida: 24 av 26

25 Sida: 25 av 26

26 Sida: 26 av 26

Flyttningsbidrag och unionsrätten

Flyttningsbidrag och unionsrätten Flyttningsbidrag och unionsrätten Betänkande av Utredningen om flyttningsbidrag Stockholm 2010 SOU 2010:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2015-02-20 Avser januari till december 2014 Sida: 2 av 42 Sida: 3 av 42 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2015-02-20 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2013:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Sida: 2 av 47

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Sida: 2 av 47 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 15 mars 2013 Sida: 2 av 47 Sida: 3 av 47 Dnr: Af - 2011/333721 Datum: 2013-03-15 Återrapportering

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning 2009-03-31 Dnr 2009/417 MZ 2009:7 Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning En redovisning till regeringen i samverkan mellan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan?

Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan? Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan? Patrik Lind Alexander Westerberg RAPPORT 2015:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Studiestödet 2013. CSN, rapport 2014:2

Studiestödet 2013. CSN, rapport 2014:2 Studiestödet 213 CSN, rapport 214:2 Dnr 213 1 9623 Studiestödet 213 Sammanfattning... 3 1 Inledning... 9 1.1 Uppdraget... 9 1.2 Faktaunderlag... 9 1.3 Utveckling och förändring av CSN:s uppföljningssystem...

Läs mer

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv URA 2010:2 Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv Av: Erika Rosén Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Innehållsförteckning Sid 1. INLEDNING...1 2. BAKGRUND...2 2.1 INNEHÅLLET

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning 2005 och 2006

Arbetsmarknadsutbildning 2005 och 2006 Ura 2008:1 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutbildning 2005 och 2006 - uppföljning av deltagare som slutat arbetsmarknadsutbildning andra kvartalen 2005 och 2006 Arbetsförmedlingen Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Studiestödet 2009 CSN, april 2010

Studiestödet 2009 CSN, april 2010 Studiestödet 2009 CSN, april 2010 Sammanfattning... 3 1 Inledning... 9 1.1 Uppdraget... 9 1.2 Faktaunderlag... 9 1.3 Avgränsningar m.m... 9 2 Studiestödssystemet i korthet...10 3 Övergripande utveckling...11

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 1 Arbetssökande 1 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

2012:28. Kostnader för arbetsmarknadsutbildning. yrkesvux. en jämförelse

2012:28. Kostnader för arbetsmarknadsutbildning. yrkesvux. en jämförelse 2012:28 Kostnader för arbetsmarknadsutbildning och yrkesvux en jämförelse MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-15 2012/54-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-01 A2012/857/A A2012/1469/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX)

Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX) Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX) Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN. Ett kunskapsunderlag. Centerkvinnornas föräldraförsäkringsgrupp 2011-12-21

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN. Ett kunskapsunderlag. Centerkvinnornas föräldraförsäkringsgrupp 2011-12-21 FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN Ett kunskapsunderlag Centerkvinnornas föräldraförsäkringsgrupp 2011-12-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Tabellförteckning... 2 Figurförteckning... 2 Så funkar föräldraförsäkringen...

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin närmar sig 50 000 deltagare

Jobb- och utvecklingsgarantin närmar sig 50 000 deltagare Lars Sjöström 2008-08-08 1(15) Jobb- och utvecklingsgarantin närmar sig 50 000 deltagare Sammanfattning Vid halvårsskiftet 2007 infördes jobb- och utvecklingsgarantin, JOB, som ett av arbetsmarknadspolitikens

Läs mer

Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009

Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009 Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009 Innehåll Generaldirektören har ordet............................................................................................................ 2 Arbetsförmedlingens

Läs mer

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 047164-2010 Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 1 (20) 1. Återrapportering

Läs mer

Friårets arbetsmarknadseffekter

Friårets arbetsmarknadseffekter Friårets arbetsmarknadseffekter Linus Lindqvist Laura Larsson Oskar Nordström Skans RAPPORT 2005:10 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet

Läs mer