Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 FLYTTNINGSBIDRAG Tertial 2, 1 maj-31 augusti 2013

2 Sida: 2 av 26

3 Sida: 3 av 26 Dnr: Af-2013/ Datum: Flyttningsbidrag Arbetsförmedlingen ska redovisa följande tertialuppföljningar senast en månad efter slutet av respektive tertial. Antal flyttningsbidrag som beviljats under perioden fördelat på respektive bidragsform, och kostnader för dessa. Det ska framgå om bidraget avsett en resa eller flytt inom eller utanför Sverige. Redovisningen av tertial 3 ska även innehålla helårssiffror. Beslut i detta ärende har fattats av t.f. generaldirektör Clas Olsson. Ärendet har föredragits av Kerstin Forsberg. I den slutliga handläggningen har t.f. direktören för avdelningen Förmedlingstjänster Marie Linell-Persson och t.f. chef för Ledningsstaben Elin Bergkvist deltagit. Clas Olsson Arbetsförmedlingens t.f. generaldirektör Kerstin Forsberg Kvalificerad handläggare

4 Sida: 4 av 26

5 Sida: 5 av 26 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Rapportens disposition Bakgrund Metod och källor Flyttningsbidrag Flyttningsbidrag totalt Intervjuresa Bohagstransport Pendlingsstöd Diskussion Tabellbilaga... 21

6 Sida: 6 av 26 Sammanfattning Syftet med denna rapport är att redovisa antal flyttningsbidrag som har beviljats inom och utom landet samt kostnadsutfallet för dessa under andra tertialet En jämförelse görs med samma tertial Flyttningsbidrag är till för att underlätta arbetskraftens geografiska rörlighet inom EU/EES-länderna och Schweiz. Flyttningsbidrag består av tre typer av stöd intervjuresa, bohagstransport och pendlingsstöd och ges i form av ett ekonomiskt bidrag. Nytt fr.o.m. 1 februari 2013 är att ungdomar som har fyllt 20 år har möjlighet till pendlingsstöd och stöd till bohagstransport. Totalt har antalet flyttningsbidrag ökat med åtta procent, från beslut tertial till tertial Av det totala antalet flyttningsbidrag tertial är beslut utanför Sverige. Det är en ökning med 21 procent från 902 beslut tertial Totala antalet intervjuresor och pendlingsstöd har i andelar ökat medan det totala antalet bohagstransporter i andelar har minskat tertial Den totala kostnaden för flyttningsbidrag har ökat med två procent från kronor tertial till kronor tertial Av den totala kostnaden för flyttningsbidrag tertial är kronor kostnader för beslut utanför Sverige. Det är en ökning med 35 procent från kronor tertial Totala kostnaden för intervjuresor och pendlingsstöd har i andelar ökat. Den totala kostnaden för bohagstransporter är i andelar oförändrad tertial Övervägande delen av samtliga flyttningsbidrag görs inom Sverige. Intervjuresor står för 85 procent av det totala antalet beslut om flyttningsbidrag. Ökningen av intervjuresor och pendlingsstöd visar en utveckling att en ökande andel av de arbetssökande söker arbete på hela arbetsmarknaden. Det låga antalet bohagstransporter beror dels på det kostnadstak som infördes 1 februari 2011, dels på det s.k. trapptillägget som kraftigt kan öka kostnaden för bohagstransporten. Förändringen i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag har lett till att 34 ungdomar mellan 20 och 24 år har tagit del av möjligheten till bohagstransport eller pendlingsstöd tertial Oavsett vilket flyttningsbidrag, har intresset att söka arbete och börja en anställning inom EU/EES-länderna och Schweiz ökat. Det kan ha sina förklaringar i dels arbetsmarknadsläget i Sverige, med fortsatt lågkonjunktur, och dels ökade aktiviteter av EURES-rådgivare som informerar om de olika stöden.

7 Sida: 7 av Inledning 1.1 Rapportens disposition Rapporten är indelad tre avsnitt. Första avsnittet innehåller rapportens disposition, bakgrund och metodbeskrivning. I andra avsnittet görs analyser av resultaten för respektive flyttningsbidrag och det totala resultatet för samtliga flyttningsbidrag. I det tredje och avslutande avsnittet finns en diskussion om flyttningsbidragens förändring tertial i jämförelse med tertial Bakgrund Flyttningsbidrag är till för att underlätta arbetskraftens geografiska rörlighet inom EU/EES-länderna och Schweiz. Flyttningsbidrag ges i form av ekonomisk bidrag som består av tre typer av stöd: intervjuresa, bohagstransport och pendlingsstöd. Syftet med de olika stöden är att: - intervjuresa ska stimulera arbetssökande att söka arbete utanför normalt pendlingsavstånd. - bohagstransport ska undanröja direkta hinder i form av kostnader för flytt för den som är arbetssökande och tar ett arbete utanför normalt pendlingsavstånd för att komma ur sin arbetslöshet. - pendlingsstöd ska öka den geografiska rörligheten genom att under en begränsad period ersätta en del av resekostnaderna för att en arbetssökande ska kunna bo kvar i sin hemmiljö och antingen dag- eller veckopendla till arbetet. Den 1 februari 2011 infördes ändringar i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag som i huvudsak innebar att de tre stöden intervjuresa, bohagstransport och pendlingsstöd medges inom hela EU/EES-länderna och Schweiz. Samtidigt infördes ett kostnadstak för de olika stöden. För intervjuresor infördes ett tak på ersättning med högst kronor per tillfälle tur och retur inklusive eventuell logikostnad, därutöver får den arbetssökande själv bekosta resan. För bohagstransport infördes ett tak på kronor. Om den totala kostnaden för bohagstransporten är högre får den sökande själv betala för den extra kostnaden. En begränsning infördes av veckopendlingen till att gälla i sex månader istället för som tidigare 12 månader. Undantag från tak på ersättning finns för veckopendling varannan vecka under längst sex månader. För dagpendling finns sedan tidigare en begränsning till högst kronor per månad.

8 Sida: 8 av 26 Den 1 april 2011 trädde ett nytt ramavtal 1 för bohagstransporter i kraft. Ramavtalet upphandlas av Statens inköpscentral hos Kammarkollegiet. I avtalet finns bl.a. ett tillägg, ett s.k. trapptillägg, om det saknas hiss eller om hissen är mindre än tre kvadratmeter. Möjligheterna ska öka för arbetslösa ungdomar att söka arbete i hela landet för att pendla eller flytta till annan ort för att arbeta. Den 1 februari 2013 infördes en ändring i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag som innebär att även ungdomar mellan 20 och 24 år kan få pendlingsstöd och/eller stöd för bohagstransport. Tidigare var åldersgränsen 25 år för att kunna ta del av pendlingsstöd och stöd för bohagstransport. Stöden lämnas under förutsättning att personen varit arbetslös minst ett år under en ramtid av 15 månader. Ändringen införs under en försöksperiod av tre år. Efter försöksperioden slut kommer en särskild redovisning att göras gemensamt av Arbetsförmedlingen och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Arbetsförmedlingens EURES-rådgivare arbetar aktivt med att informera om möjligheterna med flyttningsbidrag vid arbete i EU/EES-länder och Schweiz, framförallt på orter med hög arbetslöshet. Dessutom finns EURES-resurspersoner, arbetsförmedlare med utbildning inom EURES, på många arbetsförmedlingskontor. Arbetsförmedlingen är delaktig i flera projekt för ungdomar som syftar till att de ska få ett arbete i EU/EES-länder och Schweiz. Sverige är det enda landet av EU/EES-länderna och Schweiz som sedan fyra år tillbaka har en EURES-rådgivare inom Arbetsförmedlingen Kultur Media. EURES-rådgivaren arbetar även utomlands med kontakter med arrangörer och produktionsbolag. Arbetsförmedlingen Kultur Media har medvetet arbetat med att informera om möjligheterna med flyttningsbidrag för arbete i EU/EES-länder och Schweiz för de arbetssökande. 1 Källa: och-formedlingstjanster/bohagstransporter/

9 Sida: 9 av Metod och källor I rapporten redovisas resultat för tertial hur antalet beslut och det ekonomiska utfallet har förändrats i jämförelse med tertial avseende intervjuresor, bohagstransporter och pendlingsstöd. Rapporten innehåller hur de olika stödformerna är fördelade på: kön, ålder, utbildningsbakgrund, inrikes och utrikes födda samt med och utan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt vilka länder och yrken som är mest representerade. Redovisning görs också hur pendlingsstöd är fördelat på dag- och veckopendling och hur bohagstransport är fördelat mellan i egen regi eller av Arbetsförmedlingen upphandlad bohagstransport, flyttfirma. Data som redovisas är hämtad från Arbetsförmedlingens datalager.

10 Sida: 10 av Flyttningsbidrag 2.1 Flyttningsbidrag totalt I det följande avsnittet redovisas resultatet av det totala antalet beslut och kostnadsutfall inom och utom Sverige. En jämförelse görs mellan andra tertialet 2013 och andra tertialet Resultatet av antalet beslut och kostnadsutfall från tertial till tertial redovisas i en tabellbilaga i slutet av rapporten (se tabellbilaga, tabell 1 och 2). I detta avsnitt redovisas även en fördelning av det totala antalet beslut inom och utom Sverige utifrån kön, ålder, utbildningsbakgrund, om funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga finns eller inte finns, inrikes eller utrikes födda samt en redovisning av vilka länder och yrken som är mest representerade av flyttningsbidrag utanför Sverige tertial Förutom fördelningen av kön har ingen redovisning av fördelningen av de övriga faktorerna gjorts i återrapporten för tertial En jämförelse av dessa med tertial är därför inte möjlig. Fördelningen av kön gjordes tertial för varje enskilt flyttningsbidrag. I återrapporterna fr.o.m. tertial redovisas fördelningen av kön på totalt antal beslut inom och utanför Sverige. Tabell 1. Antal beslut, kostnadsutfall (belopp i tkr) och förändring (i procent) flyttningsbidrag tertial 2 år 2013 och Förändring Totalt antal beslut Varav beslut utanför Sverige Totalt kostnadsutfall Varav kostnadsutfall utanför Sverige Vid jämförelse tertial med tertial har det totala antalet beslut ökat med 777 eller åtta procent till Kostnadsutfallet totalt för motsvarande perioder har ökat med kronor eller två procent till kronor. Antal beslut utanför Sverige har tertial ökat med 190 eller 21 procent till beslut och kostnadsutfallet utanför Sverige har ökat med kronor eller 35 procent i jämförelse med tertial Det stöd av flyttningsbidragen som används mest är intervjuresor. Stödet står för 85 procent av det totala antalet flyttningsbidrag.

11 Sida: 11 av 26 Tabell 2. Antal och andel (i procent) beslut flyttningsbidrag fördelat på kvinnor och män tertial 2 år 2013 och Varav beslut Varav beslut Antal Andel utanför Sverige Andel Antal Andel utanför Sverige Andel Kvinnor Män Summa Det är fler män än kvinnor som har flyttningsbidrag. Det är samma fördelning mellan män och kvinnor, 64 respektive 36 procent, tertial 2 både 2013 och För beslut utanför Sverige är andelen män något högre än inom Sverige tertial och i jämförelse med tertial Tabell 3. Antal och andel (i procent) beslut flyttningsbidrag fördelat på ålder tertial 2 år Antal Varav beslut Andel av beslut Ålder beslut Andel utanför Sverige utanför Sverige år år år år år år Summa Fördelningen av antal beslut är ganska jämn i åldrarna 30 till 59 år. Andelen per ålderskategori varierar mellan 21 till 24 procent. Ålderskategorin 60 år och uppåt avviker med att ha en andel på fem procent. Ungdomar år i kategorin år och ålderskategorin år står tillsammans för 27 procent av antalet flyttningsbidrag. Besluten utanför Sverige är ganska jämnt fördelade mellan nästan alla ålderskategorier, andelen varierar mellan 17 och 22 procent. Andelen 60 år eller äldre med beslut utanför Sverige avviker med att ha en andel på tre procent. 36 procent av flyttningsbidragen utanför Sverige består av ungdomar år i kategorin år, och ålderskategorin år.

12 Sida: 12 av 26 Tabell 4. Antal och andel (i procent) beslut flyttningsbidrag fördelat på utbildningsnivå tertial 2 år Antal Varav beslut Andel av beslut beslut Andel utanför Sverige utanför Sverige Förgymnasial utbildning kortare än 9 år Förgymnasial utbildning 9 (10) år Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning kortare än två år Eftergymnasial utbildning två år eller längre Forskarutbildning Summa Flyttningsbidrag fördelat utifrån utbildningsnivå visar att deltagare som har gymnasial eller eftergymnasial utbildning längre än två år står för övervägande delen av besluten med 35 respektive 44 procent. För beslut utanför Sverige är det samma utbildningsnivåer som står för den största andelen beslut, 42 respektive 37 procent. Tabell 5. Antal och andel (i procent) beslut flyttningsbidrag fördelat på om funktionsnedsättning* finns eller inte finns tertial 2 år Antal Varav beslut Andel av beslut beslut Andel utanför Sverige utanför Sverige Utan funktionsnedsättning* Med funktionsnedsättning* Summa * Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Övervägande delen, 92 procent, av de som har flyttningsbidrag inom och utanför Sverige tertial är utan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Fördelningen av flyttningsbidragen inom och utanför Sverige av funktionsnedsatta som medför nedsatt arbetsförmåga är nästan samma tertial och 2012, åtta respektive sju procent.

13 Sida: 13 av 26 Tabell 6. Antal och andel (i procent) beslut flyttningsbidrag fördelat på inrikes eller utrikes född tertial 2 år Antal Varav beslut Andel av beslut beslut Andel utanför Sverige utanför Sverige Inrikes födda Utrikes födda Summa Av det totala antalet beslut av flyttningsbidrag tertial representeras 32 procent av deltagare som är utrikesfödda. För utrikesfödda med beslut utanför Sverige var andelen 27 procent av det totala antalet beslut utanför Sverige. Tabell 7. Antal (antal under tio redovisas inte) beslut flyttningsbidrag utanför Sverige fördelat på land tertial 2 år Intervjuresor och Pendlingsstöd bohagstransporter Norge Danmark Tyskland 57 Storbritannien och Nordirland 39 Finland 15 Polen 13 Spanien 10 Största antalet flyttningsbidrag görs till Norge med 629 beslut tertial Det motsvarar 58 procent av det totala antalet, 1 092, beslut utanför Sverige. Sett till samtliga flyttningsbidrag utanför Sverige är kulturyrken inom journalistik, musik, sång, dans, koreografer, kompositörer m.fl. mest representerade med 14 procent. Därefter kommer säljyrken, yrken inom hotell och restaurang samt bygg och anläggning (se tabellbilaga, tabell 3). Den största yrkesgruppen som har flyttningsbidrag till Norge är lagerpersonal, till Danmark är det mest musiker och sångare medan till Tyskland är det flest beslut inom journalist- och författaryrken (se tabellbilaga, tabell 4).

14 Sida: 14 av Intervjuresa I detta avsnitt redovisas resultatet av antalet beslut och kostnadsutfall för intervjuresor inom och utom Sverige. En jämförelse görs mellan andra tertialet 2013 och andra tertialet Tabell 8. Antal beslut intervjuresa och förändring (i procent) tertial 2 år 2013 och Förändring Intervjuresa inom Sverige Intervjuresa utanför Sverige Summa intervjuresa Totalt har antalet intervjuresor tertial ökat med 657 beslut eller åtta procent till beslut i jämförelse med tertial Andelen intervjuresor utanför Sverige utgör tio procent av det totala antalet intervjuresor tertial Antalet intervjuresor inom landet tertial har ökat med 502 beslut eller sju procent till beslut i jämförelse med tertial En ökning av intervjuresor utanför Sverige har skett tertial med 155 beslut eller 20 procent i jämförelse med samma tertial Tabell 9. Kostnadsutfall (belopp i tkr) och förändring (i procent) intervjuresa tertial 2 år 2013 och Förändring Intervjuresa inom Sverige Intervjuresa utanför Sverige Summa intervjuresa Det totala kostnadsutfallet för intervjuresor andra tertialet 2013 uppgår till kronor. Det är en ökning med kronor eller två procent i jämförelse med tertial Kostnaden för intervjuresor inom Sverige har minskat med kronor men är oförändrad i andelar, noll procent. Kostnaden för intervjuresor utanför Sverige har ökat med kronor eller 24 procent.

15 Sida: 15 av Bohagstransport I detta avsnitt redovisas resultatet av antalet beslut och kostnadsutfall för bohagstransporter inom och utom Sverige. En jämförelse görs mellan andra tertialet 2013 och andra tertialet Redovisning görs av fördelningen om bohagstransporten görs i egen regi eller av Arbetsförmedlingen upphandlad bohagstransport. Redovisning av denna fördelning har inte gjorts i återrapporten för tertial , en jämförelse med tertial är därför inte möjlig. Tabell 10. Antal beslut och förändring (i procent) bohagstransport tertial 2 år 2013 och Förändring Bohagstransport inom Sverige varav flyttfirma via Arbetsförmedlingen varav i egen regi 143 Bohagstransport utanför Sverige varav flyttfirma via Arbetsförmedlingen 2 - varav i egen regi 16 Summa bohagstransport Totalt antal beslut av bohagstransporter andra tertialet 2013 har i jämförelse med samma tertial 2012 minskat med åtta beslut eller två procent till 338. Bohagstransporter utanför Sverige står för fem procent av det totala antalet beslut. Bohagstransporter inom Sverige har tertial ökat med nio beslut eller tre procent till 320 beslut. Bohagstransporter utanför Sverige har minskat med 17 beslut eller 49 procent, från en låg nivå, till 18 beslut i jämförelse mellan tertial och Någon särskild anledning till den kraftiga minskningen finns inte eftersom det rör sig om låga nivåer och en förändring av fler eller färre beslut ger ett stort utslag i andelar. Sättet att flytta på, med flyttfirma via Arbetsförmedlingen eller i egen regi, är ganska jämt fördelade för bohagstransporter inom Sverige tertial Däremot flyttar övervägande delen, 89 procent, av det totala antalet beslut utanför Sverige i egen regi för flytt utomlands. Nytt fr.o.m. 1 februari 2013 är att ungdomar som har fyllt 20 år har möjlighet till stöd till bohagstransport. Under tertial var det sju beslut av bohagstransport för ungdomar som avser åldrarna år i ålderskategorin 18 och 24 år. Ingen ungdom gjorde flytt utanför Sverige.

16 Sida: 16 av 26 Tabell 11. Kostnadsutfall (belopp i tkr) och förändring (i procent) bohagstransport tertial 2 år 2013 och Förändring Bohagstransport inom Sverige varav flyttfirma via Arbetsförmedlingen varav i egen regi 861 Bohagstransport utanför Sverige varav flyttfirma via Arbetsförmedlingen 25 - varav i egen regi 185 Summa bohagstransport Det totala utfallet av kostnaden för bohagstransporter uppgick tertial till kronor. Det är en minskning med kronor men är oförändrad i andelar, noll procent, i jämförelse med tertial Bohagstransporter inom Sverige har minskat med kronor eller två procent till kronor tertial i jämförelse med samma tertial Av denna kostnad står flytt med flyttfirma via Arbetsförmedlingen för kronor eller 72 procent. Kostnaden för bohagstransport utanför Sverige ökade tertial med kronor eller 42 procent till kronor.

17 Sida: 17 av Pendlingsstöd I detta avsnitt redovisas resultatet av antalet beslut och kostnadsutfall för pendlingsstöd inom och utom Sverige samt fördelningen av dag- och veckopendling. En jämförelse görs mellan andra tertialet 2013 och andra tertialet Redovisning av fördelningen mellan dag- och veckopendling har inte gjorts i återrapporten för tertial , en jämförelse med tertial är därför inte möjlig. Tabell 12. Antal beslut och förändring (i procent) pendlingsstöd tertial 2 år 2013 och Förändring Pendlingsstöd inom Sverige varav dagpendling varav veckopendling 626 Pendlingsstöd utanför Sverige varav dagpendling 7 - varav veckopendling 125 Summa pendlingsstöd Under tertial var det totalt beslut av pendlingsstöd, vilket är en ökning med 128 beslut eller 11 procent i jämförelse med samma tertial Pendlingsstöd utanför Sverige står för tio procent av pendlingsstöden totalt tertial Inom Sverige har en ökning skett tertial med 76 beslut eller sju procent till beslut i jämförelse med tertial Fördelningen mellan dag- och veckopendling är ganska jämn för beslut inom Sverige, dock är det något fler som veckopendlar. Pendlingsstöden utanför Sverige har tertial ökat med 52 beslut eller 65 procent, från en låg nivå, till 132 beslut. Veckopendling är vanligast för beslut utanför Sverige. Av totalt 132 beslut står veckopendlingen för 95 procent. Nytt fr.o.m. 1 februari 2013 är att ungdomar som har fyllt 20 år har möjlighet till pendlingsstöd. Under tertial var det 27 beslut av pendlingsstöd varav ett (1) var utanför Sverige.

18 Sida: 18 av 26 Tabell 13. Kostnadsutfall (belopp i tkr) och förändring (i procent) pendlingsstöd tertial 2 år 2013 och Förändring Pendlingsstöd inom Sverige varav dagpendling varav veckopendling Pendlingsstöd utanför Sverige varav dagpendling 50 - varav veckopendling Summa pendlingsstöd Kostnadsutfallet totalt för pendlingsstöd tertial blev kronor vilket är en ökning med kronor eller två procent i jämförelse med tertial Kostnaden för pendlingsstöd inom Sverige minskade med kronor eller två procent till kronor andra tertialet 2013 i jämförelse med samma tertial Veckopendling inom Sverige är den största kostnaden med kronor vilket motsvarar 62 procent av det totala utfallet. Kostnaden för pendlingsstöd utanför Sverige ökade med kronor eller 42 procent till kronor. Av totala kostnaden för pendlingsstöd utanför Sverige står veckopendling för den största delen, 97 procent.

19 Sida: 19 av Diskussion Fler åker på intervjuresor och intresset att söka arbete i EU/EES-länderna och Schweiz är något större tertial (nedan benämnt detta tertial) än samma tertial föregående år. I rapporten framkommer det tydligt att intervjuresor har stor betydelse för arbetssökande att söka arbete utanför det normala pendlingsavståndet och till EU/EES-länder och Schweiz. Av det totala antalet flyttningsbidrag är det intervjuresor som står för största andelen beslut, 85 procent. Bohagstransport är ett stöd som ska undanröja direkta hinder i form av kostnader för flytt till en ort utanför det normala pendlingsområdet så att arbetsökande kan bryta sin arbetslöshet. Detta tertial har det totala antalet beslut av bohagstransporter minskat något i jämförelse med tertial medan bohagstransporter utanför Sverige har minskat med nästan hälften, från en låg nivå. Den differens som finns detta tertial mellan att antalet beslut av bohagstransporter utanför Sverige har minskat samtidigt som kostnadstutfallet har ökat, kan bero på att själva bohagstransporten kan göras en tid efter beslutsdatum, i och med det uppkommer kostnaden i efterskott. Nästan hälften av besluten av bohagstransporter inom Sverige är i egen regi. Kostnadstaket på kr vid bohagstrasport, som infördes 1 februari 2011, och ändringen till det statliga ramavtalet, från den 1 april 2011 som bl.a. medförde ett trapptillägg, leder till att fler flyttar i egen regi för att klara kostnaderna inom ersättningstaket. Det är framförallt tydligt för bohagstransporter utanför Sverige som nästan alla är flytt i egen regi. Ökade antal bohagstransporter i egen regi leder i sin tur till minskade kostnader för staten. De flesta bohagstransporterna görs inom Sverige. Om stödet till bohagstransport vore gynnsammare är det troligt att fler arbetssökande skulle vara benägna att söka arbete på annan ort och villiga till att byta bostadsort för att få ett arbete. Arbetssökande som bor långt ifrån där det nya arbetet finns får inte samma förutsättningar som de som bor närmare den nya arbetsorten. Det beror på att flyttkostnaderna kan bli mycket dyrare än kostnadstaket på kronor pga. de långa avstånden mellan nuvarande bostadsort och den nya bostadsorten. Pendlingsstöd ska öka den geografiska rörligheten genom att under en begränsad period ersätta en del av resekostnaderna för att en arbetssökande ska kunna bo kvar i sin hemmiljö och antingen dag- eller veckopendla till arbetet. Pendlingsstöd totalt har ökat detta tertial jämfört med samma tertial Pendlingsstöd utanför Sverige står för 41 procent av ökningen men utgör endast tio procent av pendlingsstödet totalt. Fortsatt lågkonjunktur i Sverige och fler arbetssökande som söker arbete i ett bredare geografiskt område kan vara bidragande orsaker till att pendlingsstöden totalt ökar detta tertial. Den kraftiga ökningen som har skett av pendlingsstöd utanför Sverige visar att denna form av stöd har stor betydelse för dem som får arbete utomlands.

20 Sida: 20 av 26 Det ökade intresset att söka arbete och pendla utanför Sverige kan ha sina förklaringar dels i arbetsmarknadsläget, med fortsatt lågkonjunktur i Sverige, och dels i ökade aktiviteter av EURES-rådgivare som informerar om de olika stöden. Kulturyrken är mest representerade hos flyttningsbidragen utanför Sverige. Det beror dels på en ökad rörlighet hos kulturarbetare genom att Arbetsförmedlingen Kultur Media medvetet arbetar med att informera om möjligheterna med flyttningsbidrag. Dels på att den Arbetsförmedlingen har en EURES-rådgivare som arbetar för målgruppen både i Sverige och i EU/EES-länderna och Schweiz. Ökningen av intervjuresor och pendlingsstöd visar en utveckling att en ökande andel av de arbetssökande söker arbete på hela arbetsmarknaden. Förändringen i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag har lett till att 34 ungdomar mellan 20 och 24 år har tagit del av möjligheten till bohagstransport eller pendlingsstöd tertial

21 Sida: 21 av 26 Tabellbilaga Tabell 1. Antal beslut flyttningsbidrag från tertial 1 år 2011 till tertial 2 år Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Tertial 1 Tertial 2 Intervjuresa inom Sverige Intervjuresa utanför Sverige Bohagstransport inom Sverige Bohagstransport utanför Sverige Pendlingsstöd inom Sverige Pendlingsstöd utanför Sverige Totalt beslut varav beslut utanför Sverige Tabell 2. Kostnadsutfall (belopp i tkr) flyttningsbidrag från tertial 1 år 2011 till tertial 2 år Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Tertial 1 Tertial 2 Intervjuresa inom Sverige Intervjuresa utanför Sverige Bohagstransport inom Sverige * Bohagstransport utanför Sverige Pendlingsstöd inom Sverige Pendlingsstöd utanför Sverige Totalt kostnadsutfall * varav kostnadsutfall utanför Sverige *Rättelse har gjorts efter föregående återrapport om flyttningsbidrag tertial

22 Sida: 22 av 26 Tabell 3. Antal (antal under tio redovisas inte) beslut av flyttningsbidrag utanför Sverige fördelat på yrke tertial 2 år Antal Musiker, sångare, dansare m.fl.; underhållning 76 Lagerpersonal 57 Försäljare, fackhandel 50 Lastbils- och långtradarförare 38 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 38 Företagssäljare 31 Kompositörer, musiker, sångare; klassisk musik 29 Hovmästare, servitörer och bartendrar 26 Receptionister m.fl. 26 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 25 Journalister, författare, informatörer m.fl. 23 Övrig säkerhetspersonal 23 Köks- och restaurangbiträden 22 Administrativa assistenter 18 Kockar och kokerskor 18 Anläggningsmaskinförare m.fl. 17 Försäljnings- och marknadschefer 17 Övriga dataspecialister 17 Buss- och spårvagnsförare 16 Installationselektriker 16 Koreografer och dansare 15 Systemerare och programmerare 15 Datatekniker 14 Telefonister 14 Flygvärdinnor m.fl. 13 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 13 Regissörer och skådespelare 12 Hotell- och kontorsstädare m.fl. 11 Övriga servicearbetare 11 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 10 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 10 Svetsare och gasskärare 10 Truckförare 10 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 10

23 Sida: 23 av 26 Tabell 4. Antal (antal under tio redovisas inte) beslut av flyttningsbidrag utanför Sverige fördelat på yrke och de tre länder med störst antal flyttningsbidrag utanför Sverige tertial 2 år Norge Antal Lagerpersonal 53 Försäljare, fackhandel 39 Lastbils- och långtradarförare 38 Musiker, sångare, dansare m.fl.; underhållning 31 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 24 Hovmästare, servitörer och bartendrar 23 Övrig säkerhetspersonal 22 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 21 Receptionister m.fl. 20 Anläggningsmaskinförare m.fl. 16 Installationselektriker 16 Köks- och restaurangbiträden 15 Buss- och spårvagnsförare 14 Kockar och kokerskor 14 Företagssäljare 13 Flygvärdinnor m.fl. 12 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 12 Övriga servicearbetare 11 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 10 Truckförare 10 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 10 Danmark Antal Musiker, sångare, dansare m.fl.; underhållning 32 Företagssäljare 13 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 10 Tyskland Antal Journalister, författare, informatörer m.fl. 20

24 Sida: 24 av 26

25 Sida: 25 av 26

26 Sida: 26 av 26

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 FLYTTNINGSBIDRAG 2014-01-31 Tertial 3, 1 september-31 december 2013 Sida: 2 av 36 Sida: 3 av 36 Dnr: Af-2013/445712 Datum: 2014-01-31 Flyttningsbidrag Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-29 Sida: 2 av 15 Sida: 3 av 15 Dnr: Af-2012/445712 Datum: 2013-11-29 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa den ekonomiska

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1401 Yrkesstrukturen i Sverige 2012 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN 36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver fler programmerare Tjänstesektorn växer i Sverige. Allra

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1201 Yrkesstrukturen i Sverige 2010 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-08-30 Dnr 101-4716-2011 Version 1.3 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN Innehåll Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period... 3 Födda

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Rapport 2011:3. Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland

Rapport 2011:3. Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland Rapport 2011:3 Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland Länsstyrelsen Ansvarig utgivare År 2011 611 86 Nyköping Lucie Riad Nr 3 Tel växeln: 0155-26 40 00 ISSN 1400-0792 E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Flyttningsbidrag och unionsrätten

Flyttningsbidrag och unionsrätten Flyttningsbidrag och unionsrätten Betänkande av Utredningen om flyttningsbidrag Stockholm 2010 SOU 2010:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet De äldre på arbetsmarknaden i Sverige En rapport till Finanspolitiska Rådet Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet 1. Den demografiska utvecklingen

Läs mer

Statistik sydöstra Skåne

Statistik sydöstra Skåne Leader Sydöstra Statistik sydöstra Tabeller och grafer: Sida: Områdets storlek 2 Medelålder 2 Befolkning i och utanför tätorter 2 Befolkning - åldersuppdelad 3 Befolkning - ålder- och könsuppdelad 3 Andel

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 4. 2014-08-01 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-01 Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 4) och som lämnades till regeringen den

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 1 (7) Jan Eriksson Analysavdelningen Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 Inledning Denna pm är en uppdatering av den uppföljning som gjordes i början på juni och som handlade om hur

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 VÄXJÖ KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 VÄXJÖ KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 VÄXJÖ KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning 2 Folkmängd 2 Förändring i folkmängd 2 Befolkningsstruktur 2013 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period 3 Födda och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 ARBETSGIVARKONTAKTER 2014-02-21 Tidsperiod: År 2013 Sida: 2 av 40 Sida: 3 av 40 Dnr: Af-2012/445712 Datum: 2014-02-21 Arbetsförmedlingen ska fortsätta att utveckla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Sysselsättning inom hotell och restaurang

Sysselsättning inom hotell och restaurang Sysselsättning inom hotell och restaurang I det här avsnittet ser vi på dem som lagar den mat vi äter ute: på restaurang och i storkök. I Jordbruksstatistisk årsbok 2010 kan man ta del av statistik från

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning 2 Förändring i folkmängd 2 Befolkningsstruktur 2013 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period 2 Födda och döda samt

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Föreställningar om landsbygden - mer myter än faktiska fakta

Föreställningar om landsbygden - mer myter än faktiska fakta Föreställningar om landsbygden - mer myter än faktiska fakta Nationell konferens för kommunala landsbygdsutvecklare Quality Airport Hotel Arlanda, 20-21 mars 2013 Susanne Stenbacka, Uppsala universitet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 Något färre fick arbete December är den månad under ett år som övergångarna

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

1. Vd 2. Personalchef 3. Entreprenör 4. Ingenjör 5. Ekonom 6. Författare 7. Managementkonsult 8. Marknadsförare 9. Musiker 10.

1. Vd 2. Personalchef 3. Entreprenör 4. Ingenjör 5. Ekonom 6. Författare 7. Managementkonsult 8. Marknadsförare 9. Musiker 10. 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 7 LEKTION 7: 10 april 2015 1. Vanliga jobb, drömjobb, säkra jobb Säkra jobb (Arbetsförmedlingen 2014) Sveriges vanligaste jobb (www.dn.se) 1. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 2016 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015 och 2016. Jobben blir fler och finns framförallt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer