3 Skrivelse angående hörslingor i kommunalhusets stora möteslokaler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Skrivelse angående hörslingor i kommunalhusets stora möteslokaler"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunala pensionärsrådet Tid , Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Alytus 2:2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna 2 Dialog med socialnämnden 3 Skrivelse angående hörslingor i kommunalhusets stora möteslokaler 4 Äldredagarna 2015 muntlig information 5 Sammanträdestider Anmälningsärenden 7 Revidering av ärendelistan 8 Övriga frågor Gruppsammanträden: organisationerna disponerar bord i restaurangen på plan 2 från klockan 15:00. Kaffe/te och smörgås kommer att serveras från klockan 15:30 på plan 2, utanför konferensrummet.

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Kommunala pensionärsrådet Vid förhinder kontakta Birgitta El Idrissi på telefonnummer eller e-post Varmt välkomna! Tuva Lund Ordförande Birgitta El Idrissi Sekreterare

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunala pensionärsrådet Aktuellt från organisationerna

4 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunala pensionärsrådet Dialog med socialnämnden socialnämndens ordförande Mats Einarsson (S)

5 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunala pensionärsrådet Skrivelse angående hörslingor i kommunalhusets stora möteslokaler Förslag till beslut Kommunala pensionärsrådet beslutar att stå bakom den skrivelse som har tagits fram angående hörslingor i kommunalhusets stora möteslokaler. Skrivelsen undertecknas av Kommunala pensionärsrådets ordförande Tuva Lund (S).

6 Till Kommunens alla nämndpresidier Kommunstyrelsen Presidiet för Kommunfullmäktige Skrivelse från Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet i Botkyrka vill genom denna skrivelse uppmana Er att använda hörselslinga vid nämndmöten eller vid andra sammankomster. I kommunhusets konferenslokal Alytus finns en stationerad hörselslinga. Det finns även en portabel hörselslinga som kan användas vid möten i konferenslokalen Stange eller i något annat av kommunens sammanträdesrum. Det är genom receptionen som man kan säga till om att hörselslingan ska vara påslagen i Alytus eller boka den portabla hörselslingan. Vad är en hörselslinga? Många gånger så behöver personer med hörapparat använda så kallad hörselslinga för att höra vad som sägs i ett möte. Hörselslingan överför ljudet från den som talar (ljudkällan) till hörapparaten direkt. Detta gör att den som bär hörapparaten kan höra direkt från ljudkällan utan att störas av annat ljud. Vi i kommunala pensionärsrådet anser att det ska vara en regel att använda den utrustning som finns tillgänglig vid sammanträden i kommunhuset. Det är viktigt för att säkerställa att alla som deltar på mötet kan höra vad som sägs och därmed vara delaktiga och delta i diskussionerna. I grunden handlar det om demokrati. Med vänliga hälsningar, Tuva Lund Ordförande Kommunala pensionärsrådet

7 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunala pensionärsrådet Äldredagarna 2015 muntlig information

8 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunala pensionärsrådet Sammanträdestider 2016 Förslag till beslut Kommunala pensionärsrådet godkänner föreslagna datum för rådets sammanträden februari 5 april 31 maj 6 september 25 oktober 6 december

9 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunala pensionärsrådet Anmälningsärenden Förslag till beslut Kommunala pensionärsrådet noterar till protokollet att man tagit del av följande ärenden: Minnesanteckningar från Stockholms läns landstings samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden. Information om äldredagarna på Botkyrka.se

10 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunala pensionärsrådet Revidering av ärendelistan Kommunalisering av hemsjukvården Bjuda in respektive nämndordförande till kommunala pensionärsrådet Fallolyckor bland äldre Bostäder för äldre Vinkbuss Kultur- och fritidsförvaltningens nya förslag på bidragsregler för organisationer Myndighet och biståndshandläggning

11 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunala pensionärsrådet Övriga frågor Mötesplatser Ann-Marie Peters (SPF Botkyrka)

12 1 (5) Verksamhetsstyrning och stöd Kansli MÖTESANTECKNINGAR Minnesanteckningar med samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden Datum Tid Plats Landstingssalen, Hantverkargatan 45 1 Inledning Marie Ljungberg Schött (M), ordförande för samverkan med pensionärsorganisationerna inom Stockholms län hälsar alla välkomna till dagens möte och förklarar syftet med mötet. Marie berättar om vilka utmaningar som Stockholms läns landsting står inför. 2 Information om Framtidens hälso- och sjukvård (FHS) och Nya Karolinska sjukhuset (NKS) Lolita Lekander, chef för Programkontoret, presenterar sig och berättar om sitt uppdrag. Lolita om framtidens hälso- och sjukvård (FHS), vad som planeras framöver och de satsningar som görs. En grund för vården är att alla får rätt vård i rätt tid. Det är därför viktigt att hela flödet mellan vårdgivarna fungerar bra. Vårdcentralena är en bas för befolkningens sjukvård och patienten står i centrum. E-hälsan är ett relativt nytt begrepp som hela tiden utvecklas och där landstinget gör en stor satsning. Framtidsplanen utgår från visionen som Stockholms läns landsting har tagit fram och beskrivning av hur vården ska organiseras. Genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård har redan påbörjats. Lolita beskriver olika delar i framtidens hälsovård samt hur sjukvården ska fungera i hemmet. Lolita informerar om att Thoraxkliniken är den enhet som först kommer att flytta in i Nya Karolinska sjukhuser. Därefter kommer barnsjukvården och Astrid Lindgrens barnsjukhus att flytta in. Landstinget gör stora satsningar inom geriatriken, där en viktig del är vårdplaneringar. Jourläkare resursen utökas och akutsjukvård i hemmet, ASIH, ökar också. Husläkaren/Vårdcentralen har en viktig roll i den samverkan som måste ske med och runt patienten. Stockholms läns landsting Box Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Hantverkargatan 11 B. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 62 och 69

13 2 (5) MÖTESANTECKNINGAR Akutvården Claes-Roland Martling, handläggare, Programkontoret informerar om akutsjukhusvården. Akutsjukhusen renoveras och moderniseras. Viss vård vid sjukhuset flyttas till andra lokaler i sjukhuset och en del verksamhet flyttas ut från akutsjukhusen. E-hälsa blir viktigare i framtiden, det gör att det blir lätt att söka och få fram information. Dessutom satsas det mycket på forskning. Akutsjukhusens uppdrag kommer att renodlas. Samtidigt görs stora satsningar på geriatriken. De geriatriska klinikerna får i uppdrag att stödja husläkare och andra vårdgivare med konsultationer. Husläkarens uppdrag utökat och omfattar också att lotsa patienter i framtidens nätverkssjukvård samt att öka samverkan med specialistvården. Allt enligt planen för hur vården i Stockholms län ska byggas ut till Nya Karolinska Sjukhuset (NSK) Claes-Roland Martling, beskriver byggnaden, Nya Karolinska sjukhuset. Sjukhus som, liksom Nya Karolinska sjukhuset, byggs idag planeras på annat sätt som tidigare. Tanken är vården ska komma till patienten. Samordning av olika verksamheter är viktig och det kommer att vara olika teman på sjukhuset. Sjukhuset kommer att vara en naturlig del av Hagastaden. Första patient tas emot Sjukhuset ska vara i full drift år Alla patientrum är enkelrum. Akutmottagning får ett särskilt uppdrag. Karolinska Huddinge kommer även i fortsättningen att vara en viktig del av universitetssjukhuset. 3 Frågor som diskuteras under mötet Akutvård hur ska den fungera? Uppdraget är specialiserat. Tydlighet - alternativ kompetensförsörjning strukturering. Personsstrategin är viktig. Det gäller att ta vara på kompetensen. Samverkan mellan kommun och landsting är viktig? Ökade samverkan är angeläget, inte minst för patienter som får vård i hemmet. Hur planeras samverkan för att det ska bli bra för den enskilde. Arbetstillfredsställelse Akutvården Det bör fungera bättre. Diskuterades vikten av att lösa situationen inför sommaren, så att det finns tillräckligt med vikarier under semesterperioden.

14 3 (5) MÖTESANTECKNINGAR Geriatrik är viktig för många äldre. Det framfördes önskemål om att den bör kompletteras med någon form av geriatrik öppenvård? Kan vi ha Äldrevårdcentraler i Stockholm? Förbättra öppenvården Det planeras att starta ett sådant projekt i Jakobsbergs vårdcentral. Det bör vara ett uppdrag. Geriatrisk kompetens bör finnas på vårdcentralen. Öppenvårdskontakt och husläkamottagningar vårdval geriatrik särskild geriatrikutbildning för de som arbetar i äldrevårdscentraler. Det kan skötas av husläkarmottagningar och de äldre behöver ha bra vård. Jourläkarbilen hur fungerar det? Det är sjukvårdsupplysningen som hanterar det. Bedömningen görs av specialistsjuksköterskan. Alla har rätt till bra vård. Vad händer med varmvatten bassängen vid Sollentuna sjukhus? Ska den rivas och en ny byggas på ett annat ställe? Det är personer som använder bassängen. Frågor om renovering och lokaler diskuterades. Samverkan med överenskommelse kommun och landsting. Förteckningen över rehabbassäng bifogas tillsammans med anteckningarna. Ärendet har behandlats av hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 juni Övergripande frågor lokala frågor Om man bor i ordinärt boende då har man tillgång till ASIH men bor man på ett äldreboende då har man inte tillgång till ASIH. Landsting och kommun har en god samverkan och det är viktigt att fortsätta med det. Basala hemsjukvården Det finns ingen tidsplan för när vården tas över av kommunerna. Kommunalisering av hemsjukvård har lagts på is för närvarande. De angelägna frågorna är hur man på bästa sätt kan ge patienter som behöver hemsjukvård en vård som samarbetar nära med husläkare och andra behandlande läkare samtidigt som dialog och samarbete med kommunen och den individuella hemtjänsten stärks. Framtidsplan Hur ser det ut i verkligheten? Det pågår flera ombyggnationer på de olika sjukhusen. Exempelvis Rosenslunds sjukhus. Tidsplanen följs genomförandeplan för de mindre sjukhusen? Tidsplanen ska hållas. Det är möjligt att en del korrigeringar

15 4 (5) MÖTESANTECKNINGAR bör göras. Förändringar sker hela tiden. Det handlar om benchmarking som innebär samverkan planering. Framtidens hälso- och sjukvård (FHS) och Nya Karolinska universitetssjukhuset Det handlar om att bli spetssjukhus tänka på annat sätt och lyfta fram personalen. Samråd med pensionärsråden gällande Nya Karolinska Sjukhuset (NKS)? Pensionärsråden önskar mer samråd om NKS. Marie tar med frågan. Planer för Södertörn hur kommer sjukhusen att planeras i Söderort. Hur planeras ombyggnationer i Handen och Farsta? Hur hittar man bra chefer till Nya Karolinska sjukhuset (NKS)? 4 Övriga frågor Äldrevårdcentraler prövas i Region Skåne och Västra Götaland. Det borde även testas i Stockholm Träffa de personer som erfarenheter från äldrevårdcentralerna. Linköping har också olika modeller för det. Primärvården har kompetens att ta hand om eller lotsa vidare alla typer av patienter. Dyrt att bygga upp parallella system. Ett bra sätt är att låta husläkarna profilera sig. De som är 80 år och är multisjuka som behöver mer hjälp. Samråd med kommunala pensionärsrådet ska regelmässigt ske innan beslut fattas. Samspel med kommun och landsting ska fungera. Samarbetet är viktigt för att utveckla det goda. Angeläget att diskutera det som är väsentligt för de äldre. Vad är framtidsplanen för de olika byggprojekten. Representanterna träffas regelbundet. Rådets medlemmar vill veta vad som skett när det gäller planering av ombyggnationer. Det är viktiga frågor. Hemsjukvården, som sköts av husläkarmottagningarna, diskuterades. Kvalitén av läkemedel för äldre personer? Det verkar ske en ökning av utskrivning av olämpliga läkemedel till äldre.

16 5 (5) MÖTESANTECKNINGAR Frågor till nästa möte Nästa möte Punkter till nästa möte. Nästa gång diskuteras följande punkter: - Samverkan mellan kommun och landsting - IT-frågor bland annat boka läkarbesök via appen - Äldrevårdcentraler - Minnesmottagningar - Demensvården - Kommunalisering av hemsjukvård - Rehabilitering Nästa möte är den 20 november 2015 klockan Lokal: Landstingssalen. Marie Ljungberg Schött (M) tackar alla deltagare och avslutar mötet. Vid anteckningarna Leila Koivumäki Nämndsekreterare

17 Framtidsplan för hälso- och sjukvården Lolita Lekander, Claes-Roland Martling Programkontoret Framtidsplan för hälso- och sjukvården

18 Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca nya invånare varje år. Ytterligare invånare till 2020 jämfört med Antalet äldre med stora vårdbehov blir fler. Invånarna ställer allt högre krav på vården. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

19 Vården behöver förändras Resurserna behöver användas bättre. Tydligare roller och samverkan. Förändringen ska ske på alla nivåer i hela länet. Vården ska fungera som en patientfokuserad helhet. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

20 Mer vård, bättre lokaler, nya arbetssätt Film om Framtidsplanen på Vårdgivarguiden: Framtidsplan för hälso- och sjukvården

21 Framtidsplanen i korthet En av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i Stockholms län Mer vård i hemmet. Husläkarna får stärkt roll. De mindre sjukhusen rustas. Akutsjukhusen byggs ut. Nya Karolinska Solna. Fler vårdplatser. Nätverkssjukvård. Satsning på e-hälsotjänster. Forskning närmare vården. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

22 Framtidsplanen utgår från en gemensam vision och målbild för 2025 Länets befolkning är friskare och har ett större förtroende för hälso- och sjukvården. Patientens vårdbehov tillgodoses i en sammanhållen vårdkedja. Den informerade patienten orienterar sig enkelt i en lättillgänglig vård som erbjuder goda valmöjligheter på lika villkor. Patienten har tillgång till öppen och säker information om sin vård och hälsa. Målinriktade vårdgivare levererar en hälsofrämjande sjukvård med hög effektivitet och patientsäkerhet i fokus. Med beaktande av patientens integritet utförs all offentligt finansierad vård i en sammanhållen struktur för ehälsa. Hög tillgänglighet Vård i rätt tid God kvalitet och delaktighet säker vård till rätt patient på rätt plats Hög effektivitet säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt ställe till rätt kostnad Framtidsplan för hälso- och sjukvården

23 Flytt av akutsjukhusvård enligt Framtidsplanen 1 Patienter som idag vårdas i slutenvård vårdas i istället i öppenvård Akutsjukhus Sjukhus/annan vårdgivare 2 Patienter som idag vårdas på akutsjukhus vårdas i stället i hos andra vårdgivare Akutsjukhus Sjukhus/annan vårdgivare 3 Patienter som idag vårdas på akutsjukhus avslutar sin vård oftare eller tidigare än idag hos vårdgivare utanför akut-sjukhusen eller i hemmet Akutsjukhus

24 Vård på rätt plats för bättre omhändertagande 15 % akutpatienter vid akutsjukhusen kan tas om hand av andra vårdgivare. En del verksamhet flyttas ut från akutsjukhusen till sjukhusen. Sjukhusen renoveras och moderniseras. Vissa vårdgivare vid sjukhusen flyttas till andra lokaler. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

25 Framtidsplanen uppdateras årligen och samordnas med behov och ekonomiska ramar Juni 2011 Första steget 2012 Andra steget 2013 Tredje steget 2014 Framtidsplan Målbild och vision Första steget Planering och inriktning Investeringsplan Andra steget Konkretisering och förslag till de förändringar som behöver göras för att nå målbilden för framtidens hälso- och sjukvård Tredje steget Första genomförandeplanerna Åtgärder för ökad effektivitet Summering av genomfört arbete Fokus för fortsatt arbete Framtidsplan för hälso- och sjukvården

26 Framtidsplanens faser Arbetet har gått från mål- och strategiformuleringar till genomförande. 1:a steget 2:a steget 3:e steget Målsättning Planering Konkretisering Genomförande Mål- och strategiformulering Genomförande Framtidsplan för hälso- och sjukvården

27 Framtidsplan för hälso- och sjukvården

28 Framtidsplan för hälso- och sjukvården Nätverkssjukvård

29 Nätverkssjukvård med individens samlade behov i fokus Avtal, uppdrag och stöd som utvecklar samverkan. Oavsett vart invånarna vänder sig ska de få stöd att hitta rätt. Individens hälsa i fokus vid varje möte med vården. Individens samlade behov är utgångspunkten. Tillräcklig information och kompetens i hela vården. e-hälsotjänster och IT-stöd. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

30 Vårdformer inom nätverkssjukvården Primärvård/ Öppenvård Vårdcentraler Vård i hemmet Avancerad sjukvård i hemmet Basal hemsjukvård Slutenvård utanför akutsjukhusen Fokus på behov av medicinsk sakkunskap, omvårdnad, funktions-träning, andningshjälp och smärtlindring Vård på akutsjukhus Fokus på akutmedicinska behov Specialiserad vård Närakuter Kommunalt korttidsboende Geriatrisk vård Åldrandets sjukdomar Högspecialiserad vård Primärvårdsrehab Kommunal omsorg Rehabilitering Funktionsförbättring Stödjande vård/avancerad eftervård Specialiserad omvårdnad NY! Palliativ vård Lindrande vård Sjukhus Psykiatrisk och somatisk vård

31 Några prioriterade områden Framtidsplan för hälso- och sjukvården

32 Några prioriterade områden Geriatriken byggs ut och integreras Ökad möjlighet till vård i hemmet Husläkaren får utökat uppdrag Akuta omhändertagande - styrs tydligare och med ökad samverkan Genomlysning av barnsjukvården. Psykiatrin integreras bättre med somatisk vård. Samverkan med kommunerna Framtidsplan för hälso- och sjukvården

33 Satsning på geriatriken Majoriteten av vårdplatserna på de mindre sjukhusen byggs för geriatrik. Geriatriken ska kunna ta emot flera patienter direkt från hemmet eller tidigare i sjukdomsförloppet. De geriatriska klinikerna ska få i uppdrag att stödja husläkare och andra vårdgivare i den lokala vården med konsultationer. Genom tilläggsuppdrag kan geriatriska kliniker knyta till sig andra kompetenser som stöd. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

34 Ökad möjlighet till vård i hemmet Utökade möjligheter till egenvård. Fler e-hälsotjänster på 1177 Vårdguiden. Fördubblat uppdrag för jourläkarbilar. Utökat uppdrag för avancerad vård i hemmet (ASiH). Basal hemsjukvård flyttas över till kommunerna. Barnsjukvård i hemmet (SABH) utvecklas ytterligare. Nytt vårduppdrag: avancerad eftervård. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

35 Husläkaren får utökat uppdrag Husläkaren får en stärkt roll att: Lotsa patienter i framtidens nätverkssjukvård. Öka samverkan med specialistvården. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

36 Samverkan med kommunerna Framtidens vård närmare invånarna. Ökad samverkan med kommunernas vård och omsorg. Extra viktigt för dem som får vård från flera huvudmän. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

37 Akut omhändertagande Behovet av akut vård kan bättre förebyggas. Tydlig styrning och helhetsansvar kräver stärkta samverkansrutiner mellan: 1177 Vårdguiden Prehospital vård Akutsjukhus och övriga sjukhus Närakuter Husläkare Jourläkarbilar Somatiska specialistläkare Geriatrik Barnsjukvård Framtidsplan för hälso- och sjukvården Tredje steget

38 Genomlysning av barnsjukvården Högspecialiserad och specialiserad barnsjukvård första verksamhet som flyttar in i nybyggda Karolinska Solna (NKS) Inledningsvis även icke högspecialiserad vård och öppen akut för barn vid NKS. Möjlighet att utöka uppdrag för Sachsska och Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge ses över. Barnsjukvård i hemmet (SABH) utvecklas ytterligare. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

39 Psykiatrin Satsning på upprustning av lokaler för psykiatri vid de mindre sjukhusen. Möjligheter öppnas för att bättre integrera psykiatrisk vård med annan vård. En ny byggnad för den psykiatriska vården planeras vid S:t Görans sjukhus. Cirka 15 vårdplatser (motsvarar cirka 2000 vårdtillfällen) vid Nya Karolinska Solna. Enkelrum utreds på Huddinge sjukhus och på Danderyds sjukhus. Samlokalisering av rättspsykiatri på Löwenströmska sjukhuset. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

40 Framtidsplan för hälso- och sjukvården e-hälsa

41 Digital utveckling ger möjligheter Invånarna Ökad tillgänglighet och delaktighet Hälso- och sjukvårdspersonal Dagliga arbete underlättas Beställare av vård Stöd för effektiv styrning och uppföljning Framtidsplan för hälso- och sjukvården

42 Framtidsplan för hälso- och sjukvården Forskning

43 Forskning i hela sjukvårdssystemet Koppling till forskning, utveckling, innovation och utbildning av stor betydelse. Samverkan med Karolinska Institutet. Karolinska Universitetssjukhuset i central roll. Universitetssjukvård. Samarbete med akut- och specialistsjukhus och primärvård. Identifiera, följa upp och bedriva forskning. Syfte att förbättra vården genom forskningsresultat. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

44 Framtidsplan för hälso- och sjukvården Kompetensförsörjningen

45 Bemanningen behöver säkras Stora förändringar i hela hälsooch sjukvårdssystemet. Befintliga kompetenser behöver nyttjas bättre. Ny personal behöver rekryteras. Kompetensutvecklingen behöver öka. Nya kompetenser behövs. Riktlinjer för samverkan mellan vårdgivare tas fram. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

46 Framtidsplan för hälso- och sjukvården Satsningar per sjukhus

47 Mindre sjukhusen rustas upp- präglas av utvecklad samverkan mellan olika vårdgivare Mottagningsplattform Diagnostik Rehab, sjukgymnastik och träningslokal Servicefunktioner Forskning Utbildning Framtidsplan för hälso- och sjukvården

48 Majoriteten av vårdplatser på mindre sjukhus kommer nyttjas för geriatrisk vård Målbild 1. Patienter i slutenvården får sin vård tillgodosedd på sjukhuset och behöver enbart i undantagsfall transporteras till akutsjukhus. 2. Sjukhuset präglas av en sammanhållen verksamhet som utmärkes av god samverkan mellan vårdgivare. 3. Majoriteten av vårdplatserna nyttjas för geriatrisk vård. 4. Sjukhuset har en gemensam huvudentré, reception och kassa för samtliga mottagningar, samt gemensamma journal- och bokningssystem. 5. Det finns förutsättningar för att bedriva forskning, utveckling och utbildning. Slutenvårdsinriktning Fördelning slutenvårdsplatser vid samtliga sjukhus Andel vårdplatser för somatisk vård. Andel vårdplatser för geriatrik. Andel vårdplatser för psykiatri. Majoriteten av slutenvårdsplatserna geriatriska. Mindre antal vårdplatser för somatisk vård. Heldygnsplatser för psykiatri på några sjukhus.

49 Satsningar på akutsjukhusen Framtidsplan för hälso- och sjukvården

50 Akutsjukhusens uppdrag renodlas För patienter som behöver den vård som akutsjukhus kan ge. Vårdinnehåll har preciserats. Ny- och ombyggnationer har påbörjats. Vården anpassas och upprätthålls under förändringsarbetet. Omställningsavtal tas fram med akutsjukhusen Framtidsplan för hälso- och sjukvården

51 Nya Karolinska Solna, NKS Framtidsplan för hälso- och sjukvården

52 Nybyggt universitetssjukhus i världsklass Central del av Framtidsplanen. Patientens säkerhet, integritet och omvårdnad i fokus från planering till färdigt sjukhus. Ansvar för de svårast sjuka och skadade. Ett av världens mest hållbara sjukhus. Naturlig del av Hagastaden. Första patient tas emot I full drift Framtidsplan för hälso- och sjukvården Tredje steget

53 Framtida Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Högspecialiserad vård. Vården bedrivs i teman. Alla patientrum är enkelrum. Akutmottagning med särskilt uppdrag. Integrerad vård, forskning och utbildning. Karolinska Huddinge fortsatt viktigt del av universitetssjukhuset. Ladda ned NKS-appen. Läs mer på Framtidsplan för hälso- och sjukvården Tredje steget

54 Placering gjord utifrån sex teman vid Nya Karolinska Solna Tema Barn & Reproduktion Tema Cancer Tema Inflammation Tema Hjärta-Kärl Tema Reparativ Medicin Tema Neuro

55 Utveckling av den högspecialiserade vården Mer avancerad än tidigare, tack vare ny teknik, nya metoder och nya läkemedel Möjlighet att vara mer effektiv än tidigare, av samma skäl Kräver närhet till avancerad vård och viss bassjukvård för att fungera optimalt Liten del av totala vården i Stockholm är högspec, ca 6-8 procent

56 FHS Programkontor SLL 40

57 Östra sidan - Akuten

58

59

60 FHS Programkontor SLL TACK!

61 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rehabbassänger i Stockholms län Behandling i bassäng är en behandlingsmetod som tillämpas inom flertalet olika verksamheter. Inom vårdval primärvårdsrehabilitering samt i vårdvalet specialiserad fysioterapi har godkända vårdgivare möjlighet att ansöka om tilläggstjänst bassäng. Inom specialiserad rehabilitering finns det också verksamheter som bedriver bassängverksamhet. För att tillmötesgå behoven för gruppen som är i behov av varmvatten bassäng som friskvård/egen vård beviljar landstinget organisationsbidrag bland annat till Reumatikerförbundet för träning i bassäng. Nedan följer en förteckning över de verksamheter som förvaltningen har avtal med. Primärvårdsrehabilitering med bassängverksamhet Mottagningens Mottagningens postnummer Stadsdel Kommun namn adress MåBra Care GolfVägen Danderyd Danderyd Täby Attundafältet Täby Täby Primärvårdsrehab A Vallentuna Åby gata Vallentuna Primärvårdsrehab Vallentuna Åkersberga Rehab, Hackstavägen Österåker AktivaRe Åkersberga Lidingö Rehab Högsätravägen Lidingö Lidingö Rehab Nordväst Lövgatan Solna Solna Solna Sundbyberg Rehab Sturegatan Sundbyberg Nordväst Sundbyberg Sundbybergskliniken Löfströms Allé Sundbyberg Sundbyberg Märsta Rehab Södergatan 19 A Märsta Sigtuna

62 2 (4) Järfälla Rehab Nordväst Sollentuna rehab Praktikertjänst Väsby Rehab Praktikertjänst Bromma Rehab Västra Kista Rehab Västra Spånga Rehab Västra Stockholms sjukhem Kungsholmens Rehabcentrum Aleris Rehab Liljeholmen Aleris Rehab Skärholmen Aleris Rehab Älvsjö Birgittavägen Järfälla Järfälla Nytorpsvägen Sollentuna Dragonvägen A Upplands Väsby Tranebergsplan Bromma 3, 3 tr Bromma Kista Galleria, Trapphus 2 1tr Rinkebysvägen Spånga Spånga 70c, plan 3 Tensta Mariebergsgatan 22 Sollentuna Upplands Väsby Stockholm Kista Rinkeby Kista Stockholm Stockholm Kungsholmen Stockholm Stockholm Liljeholmstorget 7, hiss A Stockholm Hägersten Liljeholmen Stockholm Skärholmsgången Skärholmen Stockholm 1 Skärholmen Solberga Hagväg Älvsjö Älvsjö Stockholm 1 Nacka Nacka Nacka Nacka RehabCentrum Närsjukhus Må Bra Care Rösundavägen Nacka Saltsjöbaden Värmdö Rehab Odelbergs väg Värmdö Gustavsberg Primärvårdsrehab Bollmoravägen Tyresö Tyresö Bollmora VC 14 Aleris Rehab Tyresö Björkbacksvägen Tyresö Tyresö 10, Box 44 Aleris Rehab Hallunda torg, Botkyrka Hallunda box 104 Norsborg Aleris Rehab Patron Pehrs väg Huddinge Huddinge 4 Huddinge Salems Rehab Säbytorgsv Salem Rönninge Haninge Rehab Dalarövägen Haninge Haninge Rudans Rehab Dalarövägen Haninge

63 3 (4) Haninge Akka Rehab Klockargatan 17, Haninge (Filial)Praktikertjänst Box 74 Västerhaninge Hovsjö Björnövägen Södertälje Primärvårdsrehab Södertälje Telge Rehab Östra Kanalgatan Södertälje 2 Södertälje Aleris Rehab Centrumvägen Nykvarn Nykvarn(filial) Nykvarn Södertälje Rehab Tallhöjdsvägen Södertälje Tallhöjdens vårdcentral Södertälje Aleris Rehab Järna Storgatan Järna Södertälje 30 Järna Telge Rehab Ronna Robert Arnbergsväg Södertälje Södertälje Specialiserad fysioterapi mottagningar med bassängverksamhet Mottagningens adress postadress Stadsdel Kommun Vendevägen Djursholm Danderyd Åbygata Vallentuna Vallentuna Bosön Lidingö Lidingö Södergatan 19 a Märsta Sigtuna Grev Turegatan Stockholm Östermalm Stockholm Kista Galleria trapphus 2, Kista Kista Stockholm 1 tr Mårbacka gatan Farsta Farsta Stockholm Skärholmsgången Skärholmen Skärholmen Stockholm Tideliusgatan 12, Östra Stockholm Södermalm Stockholm Entrén Östermalmsgatan Stockholm Östermalm Stockholm Åkeshovshallen, Bromma Bromma Stockholm Bergslagsvägen 60 Liljeholmstorget Stockholm Hägersten/Liljeholmen Stockholm Östra Kanalgatan Södertälje Södertälje

64 4 (4) Björkbacksvägen Tyresö Tyresö Bollmoravägen Tyresö Tyresö Nacka Närsjukhus, Nacka Nacka Lasarettsvägen 4 Algatan Gustavsberg Värmdö Rörvägen Haninge Haninge Enheten för individuella vårdärende Vårdgivare Adress Postadress Stadsdel/kommun Furuhöjdens Gribbylundsv Täby Täby Rehabiliteringshem Humlegården Stora Gatan 64 Box 36, Sigtuna Sigtuna Mälargården Rehab Center Hertigvägen 5 Box 46, Sigtuna Sigtuna Stockholms sjukhem Mariebergsgatan 22 Box 12230, Stockholm Kungsholmen Stiftelsen Vidarkliniken Ytterjärna Järna Södertälje Stockholms läns landsting har även slutit avtal med verksamheter utanför Stockholms län. Stiftelsen FrykCenter Box Torsby Värmland Rehabcenter Mösseberg Mössebergsparken Falköping Västra Götaland Rehabcenter Treklöverhemmet Treklövervägen Ljungskile Bohuslän Sommarsol Haragårdsvägen Vejbystrand Skåne Valjeviken Herrgårdsvägen 97 Box 94, Sölvesborg Blekinge Utöver dessa verksamheter finns det även bassänger vid våra akutsjukhus.

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om kartläggning av tillgången och behovet av rehabbassänger i Stockholms län

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om kartläggning av tillgången och behovet av rehabbassänger i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Cecilia Matzon TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-24 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P 26 1 (5) HSN 1502-0287 Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om kartläggning

Läs mer

Thomas Karlsson (TUP) Jean Pierre Zune (PRO Tumba) Gudrun Carlsson (PRO Tumba) Anders Magnusson (SPF Botkyrka)

Thomas Karlsson (TUP) Jean Pierre Zune (PRO Tumba) Gudrun Carlsson (PRO Tumba) Anders Magnusson (SPF Botkyrka) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Kommunala pensionärsrådet 2015-09-08 Plats och tid Kommunalhuset konferensrum Alytus, kl 16:00-18:00 Beslutande Tuva Lund (S) ordförande Heleena Jyrkkä (PRO Finska) Anny Mejdahl

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Primärvårdsrehabilitering

Primärvårdsrehabilitering ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primärvårdsrehabilitering VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 SIDA 2 AV 20 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat

Läs mer

Vårdcentral (ctrl+f för att söka

Vårdcentral (ctrl+f för att söka Ägare/Drivs av (ctrl+f för att söka ) Vårdcentral (ctrl+f för att söka ) Grundstenen 118578 Nacka Närsjukhus Proxima landsting/boo landsting/ektorps landsting/fisksätra landsting/forums Familjeläkarna

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN! STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö. Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) (S) (M) (M) Margareta Åkerberg

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö. Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) (S) (M) (M) Margareta Åkerberg 1 (10) Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö Datum Tid 14.00 15.45 Plats Mälarsalen, Landstingshuset Ledamöter Inger Akalla Ordförande (KD) (S) Margareta Åkerberg Petra Larsson Jane

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förklaring Hallunda Folkets Hus = byggnad som finns kvar idag Tungelsta Folkets Hus = byggnad som inte finns kvar idag Botkyrka Hallunda Folkets

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:44 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Reviderad budget 2006 Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsrådsberedningen lämnar förslag på reviderad budget

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

Utredning och behandling av barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning inom Stockholms län

Utredning och behandling av barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning inom Stockholms län Utredning och behandling av barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning inom Stockholms län Riktlinjer för vårdgivare som bemannar remissgrupper Utgivare: Olav Bengtsson Kerstin

Läs mer

Vilk h an l dlar d t e om?

Vilk h an l dlar d t e om? Vilka handlar det om? De mest sjuka äldre vilka är de? Mest sjuka äldre är personer 65 år och äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Innerstaden Anitas Fotvård Gester Institut Stureplans Fotvårdsklinik Thula Medicinsk Fotvård, Rio Servicehus (Gärdet) Dina Fötter Lena Fötter

Innerstaden Anitas Fotvård Gester Institut Stureplans Fotvårdsklinik Thula Medicinsk Fotvård, Rio Servicehus (Gärdet) Dina Fötter Lena Fötter Innerstaden Anitas Fotvård Högalidsgatan 46 Tel. 669 53 87 Gester Institut Norr Mälarstrand 3 Tel. 651 11 09 Stureplans Fotvårdsklinik Linnégatan 61 Tel. 665 09 33 Thula Medicinsk Fotvård, Rio Servicehus

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd 1(7) Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd Ärendet Marina Läroverket Marinteknik AB har hos Skolinspektionen ansökt om att

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder 1 (8) Sjukvårdsstyrelse Söder Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder Datum Tid 13.30 15.30 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande, jäv 71 (FP Jessica Ericsson 1:e

Läs mer

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård HSNNYTT 05/15 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April E-tjänsterna frigör resurser Utveckling av organisation för onkologisk

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) ANSLAG/BEVIS 2014-12-16 2015-01-06. Vård- och omsorgsförvaltningen

Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) ANSLAG/BEVIS 2014-12-16 2015-01-06. Vård- och omsorgsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset Tumba rum 2:2 Alytus, klockan 16:00-18:00 ande Tuva Lund (S) ordförande Jörgen Andersson (PRO Norra) Anny Mejdahl (S) Karin Recksén (PRO Tullinge)

Läs mer

500 000 Insatser till våldsutövare samt metoduveckling på det området 900 000 Implementering av organisation samt insatser till våldsutsatta

500 000 Insatser till våldsutövare samt metoduveckling på det området 900 000 Implementering av organisation samt insatser till våldsutsatta Kommuner och stadsdelar- Fördelat 2011 Våld i nära relation med följande inriktningar: Botkyrka 300 000 Samordning av arbetet med våld i nära relation Bromma 800 000 Organisationsutveckling - insatser

Läs mer

Salkhallen, Alvik Christina Sylwan Kista Rygg och Rehabklinik Johan Lindqvist. 08-753 23 70 Knarranäsgatan 3, Kista Entré 08-720 75 00 Farsta

Salkhallen, Alvik Christina Sylwan Kista Rygg och Rehabklinik Johan Lindqvist. 08-753 23 70 Knarranäsgatan 3, Kista Entré 08-720 75 00 Farsta Skandias samarbetspartners Naprapater Bromma Kista Brommaplans Fysioterapi Backbonekliniken Kista Tunnlandsvägen 99 Kista Science Tower, entréplan 08-26 47 00 08-5621-5280 www.brommaplansfysioterapi.se

Läs mer

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring 18 Minuter 18600 18100 2,8% Affarsliv.biz 42800 41800 2,4% Affärsresenären 18600 - Aktuell Produktion 20000 20000 0,0% Alingsås Kuriren 25700 25600 0,4% Amos

Läs mer

Genomlysning av Stockholms fem stora akutmottagningar

Genomlysning av Stockholms fem stora akutmottagningar Genomlysning av Stockholms fem stora akutmottagningar Slutrapportering Oktober 2013 Innehåll Genomlysning av Stockholms fem stora akutmottagningar Sammanfattning 2 1. Bakgrund, deltagare och metod 5 1.1

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre -Handlingsplan för år 2014-2015

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre -Handlingsplan för år 2014-2015 Gunilla Benner-Forsberg HSF 2014-06-24 Barbro Hansson HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg KSL Diarienummer: 09/5304 Sveriges kommuner och landsting Att: Sara Rydell Avdelningen för vård och omsorg 118 82 Stockholm

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Godkända mottagningar specialisttandvård för barn och ungdomar

Godkända mottagningar specialisttandvård för barn och ungdomar 1(7) Godkända mottagningar specialisttandvård för barn och ungdomar uppdaterad 2015-05-29 Pedodonti Tillfällig adress fr.o.m. 2013-11-28: Vällingbyplan 17 162 65 Vällingby Tillfällig adress fr.o.m. 2013-11-21:

Läs mer

Sammanfattning av vården i SLL under sommaren 2014

Sammanfattning av vården i SLL under sommaren 2014 1 (13) Chefläkare Anna Nergårdh Medicinsk stab Sammanfattning av vården i SLL under sommaren 2014 Sammanfattning Arbetet med att samordna vården inför och under sommaren syftar till att ge alla patienter

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning

Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning 1 1 Botkyrka Alby sporthall 40 x 20 nej Ja Ståplats 4 seriehallar 85 000 1 Botkyrka Botkyrka hallen PL1 40 x 20 nej Ja 1000 1 Botkyrka

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård.

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Dokumentets namn Ansvarsfördelning yrkesgrupper Kommunal Hälsooch sjukvård Riktlinje till KHV och BHV Beslutat styrgrupp kundval 2010 05 17 Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

DPD Företagspaket 16.00

DPD Företagspaket 16.00 DPD Företagspaket 16.00 Kollitaxering Frakt beräknas enligt tjänstens villkor, efter den fraktdragande vikten, d v s den högsta av den verkliga vikten eller den volymberäknade vikten. Enstaka kollin med

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan Vidar Vårdcentral Med fokus på det friska hos människan Fotograf: Katerina Tzigotzidou Innehållsförteckning VIDAR VÅRDCENTRAL... 1 Vad utmärker Vidar Vårdcentral?... 1 Hur listar jag mig som husläkarpatient?...

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-02 1 (2) HSN 1406-0721 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-17, p [xx] Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Rapport om Handslaget och skolorna år 4

Rapport om Handslaget och skolorna år 4 Rapport om Handslaget och skolorna år 4 Beskrivning av verksamheten i Stockholmsdistriktet under perioden 2006-07-01-2007-06-30 Bakgrund och ambition Med Handslaget vill Stockholms Idrottsförbund (SIF)

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte När vården flyttar hem Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte Arbetsgrupp Robin Åberg Marianne Brindbergs Tina Kall Haide Gårdlind Mellgren Rapporten: När vården flyttar

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Vårdmarknad och företagsklimat

Vårdmarknad och företagsklimat Vårdmarknad och företagsklimat Stockholms läns landsting Projektet Företagande Ida Nyström 2012 Stockholms läns landsting Innehåll SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 METOD OCH DATA... 4 LEVERANTÖRER, AVTAL

Läs mer

HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten

HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten HSNNYTT 03/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April Nya regler för hur högkostnadskortet ska stämplas De förändrade reglerna

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

Mobil Närvård Skaraborg

Mobil Närvård Skaraborg Välkomna Mobil Närvård Skaraborg Bakgrund 96.000 invånare 6 kommuner 10 vårdcentraler varav 4 privata Skaraborgs sjukhus Lidköping Startskottet för Närvård västra Skaraborg år 2001 Ledningsgruppen träffas

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik 1 Missbruksorganisationer i Stockholm Historik Missbrukskliniker inom och utom psykiatrin Olika behandlingstraditioner och personberoende Sjukvård socialtjänst på olika håll Tillnyktring avgiftning behandling

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180136 Norra Djurgården, Stockholm kommun 0180138 Hjorthagen, Albano, Stockholm kommun 0180140 Gärdet, Stockholm kommun 0180141 Askrikegatan, Stockholm kommun 0180142

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 1 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 2 Bakgrund Huvudproblemet har definierats som att patienter som behöver fortsatt

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Rådslag. Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland

Rådslag. Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland Rådslag Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland Socialdemokraterna, LO och Kommunal i Östergötland inbjuder till rådslag om hälso- och sjukvården. Förord En god hälsa är det allra viktigaste i livet

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer