Tydliggöra, synliggöra och utveckla kompetenser för en förbättrad matchning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tydliggöra, synliggöra och utveckla kompetenser för en förbättrad matchning"

Transkript

1 Inför ESF-projektet: Kompetensmatchning Tydliggöra, synliggöra och utveckla kompetenser för en förbättrad matchning 1. Genomförd ESF-förstudie: Synliggöra kompetenser i matchningen (SKiM) 2. Planerat ESF-projekt: Kompetensmatchning Version

2 Dagens presentation Arbetsförmedlingens huvudkontor genomförde under 2014 en ESF-förstudie om att Synliggöra kompetenser i matchningen (SKiM). Under 2015 planeras start av ett nationellt ESF-projekt: Kompetensmatchning Tydliggöra, synliggöra och utveckla kompetenser för en förbättrad matchning Utvecklingsarbetet ska förbättra matchningen på arbetsmarknaden genom att bryta ner den till kompetensnivån och på så sätt få en mer detaljerad information om utbud och efterfrågan

3 Arbetsförmedlingens huvudkontor har genomfört en ESF-förstudie om att Synliggöra KOMPETENSER i matchningen (SKiM) Arbetsförmedlingens huvudkontor har genomfört förstudien tillsammans med Myndigheten för Yrkeshögskolan. Dessutom har Folkbildningsrådet och representanter för branscher som Biik (Branschernas intresseförening inom kompetenssäkring) och Företagarna samt andra intressenter medverkat i utvecklingsarbetet.

4 2010: Uppdrag från Af:s ledning till Internationella staben och arbetsgrupp på huvudkontoret: Studie/rapport av hur man i Nederländerna tar tillvara och synliggör arbetssökandes så kallade mjuka kompetenser eller soft skills i den digitala matchningen VARFÖR? Bakgrund till utvecklingsarbetet Arbetsförmedlingarna i Nederländerna och Belgien är förebilder Nederländerna: Kompetensatlas 2011: Utredning av förutsättningarna för ett EU-fondsfinansierat projekt (ESF/Progress) om kompetensbaserad matchning. Seminarium med yrkessektorer och EU-kommissionen : Uppdrag om att ta fram ett projektdirektiv om Synliggöra kompetenser i matchningen 2013: Förnyat uppdrag om kompetenser utifrån PES bidrag till målen i Europa 2020-strategin. Bjuder in VDAB:s GD Fons Leroy till ett seminarium om hur man på den belgiska arbetsförmedlingen har infört ett kompetensbaserat matchningssystem. Skriver ansökan till ESF-rådet om förstudie: Synliggöra kompetens i matchningen. Belgien: Vision från 2010 videopresentation: 2014: ESF-förstudie genomförd 2015: Planerar för ett ESF-projekt: Kompetensmatchning Utbud Efterfrågan

5 Problem Matchningsproblem på arbetsmarknaden

6 Skills Mismatch Orsaker till matchningsproblemen på arbetsmarknaden Problem Arbetssökande söker inte lediga arbeten i tillräcklig hög grad Arbetssökande saknar de efterfrågade kompetenserna Arbetssökande har svårt att synliggöra och kommunicera sina kompetenser till arbetsgivare Arbetsgivare har svårt att tydliggöra vilka kompetenser de behöver Bristfälliga matchningsverktyg IT-verktygen för att arbetsgivare och arbetssökande ska hitta varandra utifrån kompetenser är bristfälliga Verifiera resultatet av lärandet i form av generella kompetenser

7 Kompetensbrist på arbetsmarknaden Kritik mot utbildningssystemen för att de inte i tillräcklig grad förmår utbilda arbetskraften i de kompetenser som arbetsmarknaden efterfrågar. Särskilt efterfrågas generella kompetenser Over-educated, but under-skilled (OECD 2011) Aldrig tidigare har vi varit så formellt välutbildade som nu men ändå finns en kompetensbrist på arbetsmarknaden. Utbildningssystemen är dåliga på att synliggöra, verifiera och kvalitetssäkra de studerandes läranderesultat i form av färdigheter och kompetenser THE ONLY SKILL OF THE TWENTYFIRST CENTURY IS THE SKILL OF LEARNING HOW TO LEARN. DYLAN WILIAM, PROFESSOR VID INSTITUTE OF EDUCATION UNIVERSITY OF LONDON

8 Skills Mismatch Orsaker till matchningsproblemen på arbetsmarknaden Problem Arbetssökande söker inte lediga arbeten i tillräcklig hög grad Arbetssökande saknar de efterfrågade kompetenserna Arbetssökande har svårt att synliggöra och kommunicera sina kompetenser till arbetsgivare Arbetsgivare har svårt att tydliggöra vilka kompetenser de behöver Bristfälliga matchningsverktyg IT-verktygen för att arbetsgivare ska hitta arbetssökande med efterfrågade kompetenserna är bristfälliga Kompetensprofilering som kan användas för att matcha arbetssökandes kompetenser

9 Arbetssökande har svårt att synliggöra och kommunicera sina kompetenser till arbetsgivare Det finns ett behov av att synliggöra kompetenser! Många arbetssökande saknar referenser eller andra möjligheter till att verifiera och validera sina kompetenser. Sverige saknar en fungerande nationell struktur för valideringsinsatser utifrån behovet på arbetsmarknaden och branschvalideringar fungerar dåligt för många arbetssökande och det är svårt att få generella kompetenser eller det informella eller icke-formella lärandet bedömt och validerat. Vi hoppar ofta över det första steget: Att den arbetssökande själv blir medveten om sina egna resurser och kompetenser = det behövs mer vägledningsstöd för att utveckla den arbetssökandes karriärkompetenser. Från validering till kompetensprofilering (självskattning, kartläggning, bedömning, validering). Det finns brister i att dokumentera resultaten av valideringar för matchningsändamål. Kopplingen mellan självskattningen/verifieringen av arbetssökandes kompetenser och den digitala matchningen behöver förstärkas så att kompetenserna kan nyttogöras i matchningen.

10 Skills Mismatch Orsaker till matchningsproblemen på arbetsmarknaden Problem Arbetssökande söker inte lediga arbeten i tillräcklig hög grad Arbetssökande saknar de efterfrågade kompetenserna Arbetssökande har svårt att synliggöra och kommunicera sina kompetenser till arbetsgivare Arbetsgivare har svårt att tydliggöra vilka kompetenser de behöver Bristfälliga matchningsverktyg IT-verktygen för att arbetsgivare ska hitta arbetssökande med efterfrågade kompetenserna är bristfälliga Arbetsgivare behöver stöd i att tydliggöra kompetensbehov vid rekrytering

11 Det behövs ett gemensamt språk för matchning, kompetensprofilering och utbildning = en standard för kompetensord Det behövs en bättre samsyn om ett gemensamt språk, eller gemensam terminologi, för att definiera och beskriva kompetenser, inklusive generella kompetenser, för såväl matchnings-, validerings- och utbildningssammanhang Flandern i Belgien som förebild: Där är det den socioekonomiska organisationen SERV som utgörs av arbetsmarknadens parter som definierar och tar fram (genom utsedda experter) de kompetensprofiler som används på arbetsmarknaden.

12 Generella kompetenser och soft skills Sociala färdigheter samt kognitiva och ickekognitiva färdigheter/förmågor har blivit allt viktigare i arbetslivet. S O F T S K I L L S H A R D S K I L L S Attityder och värderingar på arbetsplatsen Kognitiva färdigheter och kompetens Sociala färdigheter och social kompetens Kunskapstillämpning Språk och kommunikation Kreativt tänkande och entreprenörsanda Kritiskt tänkande Lärande Planera eget arbete Problemlösning Arbeta med andra Leda andra Hälsa, säkerhet och arbetsmiljö Information och kommunikation Räknefärdighet och matematik Icke-verbal kommunikation Språk Verbal kommunikation

13 Skills Mismatch Orsaker till matchningsproblemen på arbetsmarknaden Problem Arbetssökande söker inte lediga arbeten i tillräcklig hög grad Arbetssökande saknar de efterfrågade kompetenserna Arbetssökande har svårt att synliggöra och kommunicera sina kompetenser till arbetsgivare Arbetsgivare har svårt att tydliggöra vilka kompetenser de behöver Bristfälliga matchningsverktyg IT-verktygen för att arbetsgivare ska hitta arbetssökande med efterfrågade kompetenserna är bristfälliga Den digitala matchningen har inte möjliggjort en kompetensbaserad matchning

14 Huvudproblem: Skills Mismatch Omvärldsanalys Viktigt verktyg: ESCO 21st-Century Skills lyfter fram behoven av att utbilda i rätt kompetenser. OECD kommer nästa år i sin PISA-undersökning att mäta nyckelkompetenser hos skolelever som samarbetsförmåga och i PIAAC-undersökningen, som mäter vuxnas grundläggande färdigheter prioriteras olika praktiska färdigheter som läsförståelse, räknefärdigheter och problemlösning med hjälp av IT/dator som används i vardagen och som behövs för ett framgångsrikt deltagande i samhället. Europa 2020-strategin om en smart och hållbar tillväxt för alla inkluderar en agenda för ny kompetens och arbetstillfällen samt 2008 års utvecklingsinitiativ ny kompetens för nya arbetstillfällen. EU: Rethinking Education. Utbildningssystemen utbildar inte i tillräcklig utsträckning utifrån de kompetenskrav som ställs på arbetsmarknaden. Europeiska unionens råd antog i december 2012 en rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande. Europaparlamentets och rådets rekommendation från 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande EU-kommissionen genomförde under våren 2014 ett offentligt samråd angående arbetet med färdigheter och kompetenser i Europa (EASQ). En övergripande slutsats från konsultationen är att utbytet av information mellan arbetsmarknads- och utbildningsvärlden behöver förbättras. En gemensam princip bakom många EUverktyg för erkännande av kompetenser och kvalifikationer är att de utgår från läranderesultat (learning outcomes). Europaparlamentet och rådet antog 2008 en rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande: EQF (European Qualifications Framework).

15 Varför fokus på kompetenser? Genom att tydliggöra, synliggöra eller utveckla kompetenser: Stärks de arbetssökandes egenmakt. Möjliggörs en mer träffsäker matchning Skapas nya matchningsmöjligheter som ökar den yrkesmässiga rörligheten på arbetsmarknaden (även för omställning) Kan praktik och utbildningsinsatser skräddarsys utifrån mer specifika kompetensutvecklingsbehov Får vi mer information om de verkliga kompetensbehoven på arbetsmarknaden (genom användardata om vilka kompetenser som efterfrågas) Arbetsgivare (särskilt småföretagare) kan erbjudas bättre stöd i sin rekrytering genom att deras behov av att få arbetsuppgifter utförda direkt kan kopplas till de kompetenser som behövs. Möjliggörs en mer träffsäker profilering av arbetssökandes och arbetsgivares förutsättningar på arbetsmarknaden (även bättre underlag för gap-analyser och data mining) Mer detaljerad information om utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden och fokus på resultat av lärande i form av kompetenser

16 Process och sakområden för ett projekt Kompetensmatchning Kompetensutveckling och utbildning Arbetssökande Arbetsgivare Kompetensverifiering och validering Utveckling av karriärkompetenser Kompetensorientering och självskattning Kompetenprofilering och kartläggning Standard för kompetenser och arbetsmarknadsanalys

17 Process och sakområden för Ag-projekt Kompetensmatchning Kartlägga kompetensbrist Arbetssökande Arbetsgivare Analysera utveckling Utveckling av karriärkompetenser Identifiera kompetenskrav Identifiera arbetsuppgifter Standard för kompetenser och kompetensprofilering

18 Målområden för planerat ESF-projekt: Kompetensmatchning Tydliggöra, identifiera, synliggöra och utveckla kompetenser Förbättrad matchning genom mer detaljerad information om utbud och efterfrågan Mål 1: Synliggöra och utveckla arbetsmarknadsutbudets kompetenser Mål 2: Tydliggöra efterfrågan av kompetenser på arbetsmarknaden (standardiseringsarbete mm) Kompetensbaserade vägledningsmetoder och matchningsverktyg för att motverka diskriminering och könssegregering på arbetsmarknaden Mål 3: Organisatoriskt lärande för att säkra långsiktiga resultat och effekter av införda metoder och verktyg (uthållighetsmål)

19 Mål 1: Synliggöra och utveckla arbetssökandes kompetenser Projektet ska bidra till ett ökat kundfokus för Arbetsförmedlingen genom arbetssätt som uppmuntrar arbetssökande och arbetsgivare att agera och att ha kontroll över sin situation. Vägledningsmetoder ge stöd till arbetssökande att själva identifiera och tydliggöra sina egna resurser/kompetenser. Utveckla arbetssökandes karriärkompetenser och vid behov hjälpa arbetssökande att träna upp och utveckla sina generella kompetenser. Projektet ska bidra till Arbetsförmedlingens målbild 2021 om att vara matchningsmotorn på arbetsmarknaden samt bidra till att tjänster och service till arbetssökande och arbetsgivare i allt högre utsträckning kan levereras via digitala kanaler och verktyg. Digitala verktyg för kompetensprofilering (självskattning, kartläggning, validering) som ska hjälpa arbetssökande att synliggöra sina kompetenser, inklusive generella kompetenser. Möjliggöra en matchning av självskattade/verifierade kompetenser utifrån standardiserade begrepp.

20 Mål 2: Tydliggöra efterfrågan av kompetenser på arbetsmarknaden Projektet ska bidra till att Arbetsförmedlingen förstärker sina arbetsgivarkontakter. Projektet ska bidra till att tydliggöra arbetsgivares kompetensbehov vid rekrytering (nutida och framtida) samt bidra till ett standardiserat språk för kompetenser på arbetsmarknaden. De kompetensord som används i profilerings- utbildnings- och matchningssammanhang på arbetsmarknaden kan tydliggöras genom att en ökad samsyn kring kompetensstandarder uppnås. Det finns ett särskilt behov av att ta fram en standard för generella kompetenser.

21 Projektorganisation

22 Kompetensmatchning Tydliggöra och beskriva arbetsgivares kompetensbehov

23 Kompetensmatchning Synliggöra och utveckla arbetssökandes kompetenser

24 Förstärkt koppling mellan metoder/verktyg för kompetensprofilering och den digitala matchningen

25 Digitala Yrkeskartläggningstester Eller webbaserade light tester som är förenklade versioner av branschernas valideringsmodeller. Är ett vägledningsunderlag som också erbjuder branschkunskap till arbetsförmedlare och arbetssökande

26 Kompetensmatchning Tydliggöra, synliggöra och utveckla kompetenser för en förbättrad matchning Kontaktuppgifter: Pär Skoglund, Arbetsförmedlingen Tfn: E-post: Övriga kontaktpersoner: Arbetsförmedlingen: Rita Bergenhill Tarja Ståhl Fredrik Ribbing Soledad Grafeuille Myndigheten för Yrkeshögskolan: Pär Sellberg Folkbildningsrådet: Björn Garefelt

27

Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning.

Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning. Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning. Validering - att synliggöra kompetens Pär Sellberg Nationell

Läs mer

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Avsedd för Tillväxtverket Datum December 2014 REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Datum 2014/12/19 Utfört av Kajsa Rosén och Johannes Henriksson Beskrivning Kartläggning av hinder inom

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 UPPDRAG TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN ATT UTVECKLA METODERNA FÖR OCH OMFATTNINGEN AV VALIDERING AV NYANLÄNDA INVANDRARES KOMPETENS 20 februari 2015 Avser januari 2014

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

Rapporttitel Dokumentdatum Agreement number D2.2 Koncept för storskalig. Skapat av Åsa Douhan

Rapporttitel Dokumentdatum Agreement number D2.2 Koncept för storskalig. Skapat av Åsa Douhan Dokumentdatum D2.2 Koncept för storskalig byggarbetsplatsförlagd utbildning. 2015-06-25 IEE/13/BWI/708/SI2.680176 Skapat av Åsa Douhan WP2-ledare Sveriges Byggindustrier Författare: Sveriges Byggindustrier

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning

Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning Slutrapport Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning Denna förstudie har bedrivits på uppdrag av Region Gävleborg. Förstudiens huvudlinje har varit att försöka fånga de mest

Läs mer

Reportage och intervjuer kring: Att göra lärandet synligt i Norden. Nordisk EQF-konferens 19 september 2014 Reykjavík, Island

Reportage och intervjuer kring: Att göra lärandet synligt i Norden. Nordisk EQF-konferens 19 september 2014 Reykjavík, Island Reportage och intervjuer kring: Att göra lärandet synligt i Norden Nordisk EQF-konferens 19 september 2014 Reykjavík, Island Program 2014-09-19 8.30 Registrering och kaffe 9.00 Välkomsttal Stefan Stefansson

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2015-02-20 Avser januari till december 2014 Sida: 2 av 42 Sida: 3 av 42 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2015-02-20 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner

Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation

Läs mer

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, nationella medel

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, nationella medel Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29 Handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, nationella medel 1 Innehåll Inledning... 4 Socialfondens nationella medel... 5 Handlingsplanens

Läs mer

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Kraftsamling - för halverad ungdomsarbetslöshet i Blekinge 2017 Nu halverar vi ungdomsarbetslösheten! De unga är Sveriges framtid. Men många unga saknar idag den biljett

Läs mer

Standard för jämställdhetsintegrering

Standard för jämställdhetsintegrering ver. 2015-02-04, s. 1/21 Standard för jämställdhetsintegrering ett verktyg för dig som arbetar med ESF i planering, programskrivande, genomförande, övervakning eller utvärdering på nationell, regional

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

KOMPETENSER FÖR HANDLINGSKRAFT. Baskunskaper viktig grund men handlingskompetenser gör skillnaden!

KOMPETENSER FÖR HANDLINGSKRAFT. Baskunskaper viktig grund men handlingskompetenser gör skillnaden! KOMPETENSER FÖR HANDLINGSKRAFT Baskunskaper viktig grund men handlingskompetenser gör skillnaden! INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Undersökningen 4 2. Handlingskompetenser i ett internationellt perspektiv

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Erfarenheter från Europeiska socialfonden 2007-2013

Erfarenheter från Europeiska socialfonden 2007-2013 Erfarenheter från Europeiska socialfonden 2007-2013 Innehåll Sammanfattning... 4 Uppdrag... 6 Svenska ESF-rådets bidrag till nästa programperiod... 6 Disposition... 6 Resultat och erfarenheter... 7 Tillgänglighet

Läs mer

Nordisk forskning och exempel på validering

Nordisk forskning och exempel på validering Nordisk forskning och exempel på validering Per Andersson, Linköpings universitet Tova Stenlund, Umeå universitet NVL Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, 2012 Sammanfattning Syftet med denna rapport är

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE

TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE Innehåll Effektiva metoder och arbetssätt...3 Nya möjligheter i programmet 2014-2020...8 Viktigt

Läs mer

Sida: 2 av 56. Informationsportal med samlad information om insatser för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga

Sida: 2 av 56. Informationsportal med samlad information om insatser för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Förstudie informationsportal med samlad information om insatser för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga Sida: 2 av 56 Sida: 3 av

Läs mer

Slutrapport Lokala Kompetenscentra i Gävleborg 2012-2014

Slutrapport Lokala Kompetenscentra i Gävleborg 2012-2014 Slutrapport Lokala Kompetenscentra i Gävleborg 2012-2014 Dnr: REGX-2012-000057 Projektledare Jens Olofsson Jonny Engström Lotta Delin Innehåll Sammanfattning... 3 Nyskapande och innovativt i projektet...

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

AdvisoryBoard Trygg i livet 2020. Erbjudande Partnerskap. Advisoryboard.se 2014-02- 06

AdvisoryBoard Trygg i livet 2020. Erbjudande Partnerskap. Advisoryboard.se 2014-02- 06 AdvisoryBoard Trygg i livet 2020 Erbjudande Partnerskap Uppdrag Under innovations- och utvecklingsarbeten med organisationer i vårt nätverk har vi förstått att det finns ett stort behov av att arbeta med

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Q-Placements Handbok En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Introduktion Fördelar med en Europeisk dimension Behovet av Europeisk praktik Definition

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer