Kompetensförsörjningsdagarna 3-4 november 2014, Stockholm. Dag 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensförsörjningsdagarna 3-4 november 2014, Stockholm. Dag 1"

Transkript

1 Kompetensförsörjningsdagarna 3-4 november 2014, Stockholm Dag 1 Välkomna Carin Renger, SKL som står värd för dagen hälsade välkomna, gick igenom praktiska frågor inför dagen och presenterade några underlag som SKL tagit fram. Karin Botås, regionernas representant i samordningsgruppen och numera processledare på Reglab gick igenom syfte och mål med kompetensförsörjningsdagarna samt introducerade en presentationsrunda som gick ut på att avslöja en dold talang. I gruppen fanns personer som kan hjula, stå länge på huvudet, dreja, gjuta i betong, 3a i SM i drillning, renovering av kakelugnar. Barbro Lundmark, Region Västerbotten som har rollen som moderator för dagen introducerade dagen ytterligare. Ny regering ny budgetproposition! Carl Klint Näringsdepartementet presenterade budgetpropositionen mer övergripande, budgeten ligger på 856 miljarder. Den regionala tillväxtpolitiken omsluter 2,7 miljarder 2015, därefter 3,3 miljarder fram till Mål Sverige lägsta arbetslösheten Inriktning på den regionala tillväxtpolitiken, modern och aktiv tillväxtpolitik som utgår från regionerna särskilda förutsättningar. Nytt statsråd, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för tillväxtpolitiken sedan en tid tillbaka. Den nationella partnerskapsöverenskommelsen kopplat till strukturfonderna är nu beslutad. Prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken: - Innovation och företagande Nyindustrialiseringsstrategi, Innovationsråd som kommer ledas av statsministern, Exportstrategi uppbyggnad av regionala exportcentra, Strategiska samverkansprogram mellan nationella och regionala aktörer. - Internationellt och gränsöverskridande samarbete ökning med 20 % regeringen har lämnat in 13 förslag till EU-kommissionen - Attraktiva miljöer infrastruktur, fysisk planering, service ny utredning genomförs nu som skall slutrapporteras i mars 2015, samt satsningar inom kulturområdet. - Kompetensförsörjning: Nytt kunskapslyft med platser, traineeplatser för att underlätta generationsskiftet, regionala kompetensplattformarna centrala aktörer, regeringens insatser kräver förbättrad samverkan med och inom hela utbildningssystemet.

2 Jan Rehnstam Utbildningsdepartementet från gymnasie- och vuxenutbildningsenheten. Ett nytt kunskapslyft Bakgrunden är ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och sysselsättning, det finns färre jobb med låga krav på utbildning och det tar lång tid för utrikesfödda att etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen vill därför satsa på vuxenutbildningen med permanenta och stadigvarande platser nya utbildningsplatser på universitet och högskolor, 2000 nya platser på yrkeshögskolan, nya utbildningsplatser inom komvux/yrkesvux samt 1500 utbildningsplatser på folkhögskolornas allmänna kurs. Utbildningskontrakt som är en del av regeringens 90 dagars garanti för individer i åldern år, 3675 utbildningsplatser inom komvux/yrkesvux samt 1600 utbildningsplatser på folkhögskolans studiemotiverande kurs. Jan visade även hur andelen utbildningsplatser framåt kommer att förändras under mandatperioden, för mer information se den bifogade presentationen. Karin Alm Chearnley Arbetsmarknadsdepartement Bakgrund: Sverige har högre arbetslöshet än i jämförbara länder. Till skillnad från tidigare så jämför sig den här regeringen med dem som har lägre arbetslöshet, fortsatt hög ungdomsarbetslöshet. På arbetsmarknadsområdet är 90 dagarsgarantin i fokus, utbildningskontrakt för unga arbetslösa, traineejobb inom välfärdssektorn, Fas 3 ska med bl a. ersättas med extratjänster, förbättrad arbetsförmedling, arbetsmiljösatsningar, högre ersättning i A-kassan, medel för den europiska socialfonden. Den nya arbetsmarknadspolitiken kräver en närmare samverkan med kommunerna. Kompetensförsörjning/matchning/ökad arbetsmarknadsutbildning, stort fokus på samverkan med kommunerna, liksom på kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. Heta stolen För att ta vidare frågor som var uppe under våren så har National qualification Framework (NQF) Stefan Skimutis, Myndigheten för yrkeshögskolan EQF (European Qualification Framework) är en gemensam europeisk referensram och ett översättningssystem som knyter samman olika länders kvalifikationssystem. Det ska göra det lättare att läsa, förstå och jämföra kvalifikationer från olika länder och system. Kärnan i EQF är åtta referensnivåer. Varje nivå ska återge vilken kunskap, färdighet och kompetens en person ska ha uppnått för att få kvalifikationen oberoende av hur den har uppnåtts. De åtta nivåerna spänner över hela skalan av kvalifikationer, från de mest grundläggande till den högsta nivån på akademisk och yrkesinriktad utbildning. Varje land (idag 34 länder) som ställt sig bakom EQF rekommenderas att utifrån EQF skapa ett nationellt kvalifikationsramverk, NQF (National Qualifiction Framework). Myndigheten för yrkeshögskola samordnar EQF i Sverige. Texten kommer från Skolverkets hemsida. För mer information se även https://www.seqf.se/ - Vad är fördelen med EQF/NQF? Det stora lärandet pågår efter att man avslutat den formella utbildningen. NQF är ett verktyg som kan användas för att bedöma en persons

3 hela kompetens, inte endast den formella utbildningen. NQF kan underlätta mobiliteten nationellt och på europeisk nivå, många saknar papper som stärker kompetensen. - En remisspromemoria gick ut innan sommaren och avslutades i mitten av oktober, Departementet gör nu en remissammanställning och detta kommer leda till en proposition som bör komma under februari Myndigheten för yrkeshögskolan är intresserade av att vara bärare av implementeringen men det kommer att ta ett tag innan alla delar är på plats. - Regionernas roll i implementeringen NQF som verktyg kan bli viktigt för att se hur läget i regionerna ser ut vad gäller kompetensförsörjningen och det utbud som finns. Skall verktyget implementeras så krävs en nära samverkan med regioner och kommuner. - Inom det här området smalt eller brett så finns de här kvalifikationerna. Branscherna har ett jättestort uppdrag att förtydliga vad de olika kvalifikationsnivåerna innebär. Arbetsgivare i Sverige är mycket positiva till ramverket. - Planeras något extra stöd till arbetsgivare? Myndigheten för yrkeshögskolan har inte fått några medel avsatta i budgetpropositionen men planerar att söka EU-medel, men ser att det finns ett stort behov av nationell finansiering. - Önskan från MYH att anordna regionala möten med regioner, myndigheter, utbildningsanordnare och arbetsgivare för implementering för NQF Socialfonden Cecilia Eng Jacobsson och Karin Alm Chearnley Arbetsmarknadsdepartementet, Mats Andersson ESF-rådet. - Hur ser det ut inför 2015? Regeringen har beslutat att man tidigarelägger resurser för att kunna komma igång med insatser. - När kommer de första utlysningarna? ESF-rådet räknar med att kunna påbörja de nya utlysningarna i årsskiftet för projekt som kommer igång med regelbundenhet under året. Sysselsättning för ungdomar och uppföljning av förstudier som genomförts kommer att prioriteras. Det kommer att finnas möjligheter för såväl regionala utlysningar som för nationella satsningar. - Ökad dialog med aktörer såsom Arbetsförmedling, Försäkringskassan etc. måste ske på lokal, regional och nationell nivå. - Nu är budgeten lagd och arbetet med regleringsbrev pågår just nu. Ser man till budgeten 2015 så framgår det att Arbetsförmedlingen har en central roll som kräver samverkan med t.ex. kommunerna. Redan i budgeten så ser man fokus på samverkan mellan olika aktörer för att komma vidare i arbetsmarknadspolitiken. - Regionernas roll de socioekonomiska analyserna och de regionalt utvecklingsansvariga för skrivande av handlingsplanerna. Vilken roll regionerna skall ha måste utformas på hemmaplan, detta kommer inte att regleras från departementen och det är viktigt att det finns en nära samverkan mellan lokal och regional nivå ute i landet då kommunerna äger många frågor. Det finns inom programmet stort utrymme för samverkan liksom möjligheter och behov av en samordnande part. Dialogpass & följdfrågor - Myndighet för EQF/NQF, validering osv eller Myndighet för yrkeshögskolan som skall hantera dessa frågor? Som det ser ut i budgetpropositionen så kommer det ligga kvar på

4 Myndigheten för yrkeshögskolan men i många andra länder är det en separat myndighet (ex Holland) Stefan Skimutis ser en fördel med att vara en separat myndighet för att det inte skall knytas för nära till yrkeshögskolan som utbildningsform. - Nya samverkansparter som är viktiga kopplat till Europeiska socialfonden? Vård- och omsorgscollege vill t.ex. samla sig mellan olika regioner. Parterna blir allt viktigare för en nära samverkan, t.ex. i samband med yrkesintroduktionsanställningar osv. några arbetsgivareförbund är mycket aktiva men det finns fortfarande många som inte är involverade. - Samverkan och kvalitetssäkring, inte nödvändigtvis via certifieringar eller legitimeringar. - Ramverket är ett verktyg men arbetsgivare behöver bli bättre på att tala om vilka kompetenser de behöver, kan ESF-medel användas för att stötta arbetsgivarna att formulera vilka behov som finns för att kunna kommunicera detta vidare till utbildningsanordnare. - Behov av neutral arena som kan stötta individen med validering och stöd när man vill byta jobb etc. saknas idag något som verkligen fungerar. Arbetsmarknadsdepartementet vill inte föregå eftermiddagens diskussioner men att hitta välfungerande system för validering är prioriterat. - Den ESF-finansierade förstudien Synliggöra kompetenser i matchningen (SKiM) har genomförts av Arbetsförmedlingens huvudkontor i samarbete med Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) och flera andra intressenter, bland annat representanter från branscher, kommuner, forskningsinstitut m.fl. SKiM-förstudien har kartlagt behovet av att synliggöra kompetenser i matchningen utifrån problem och svårigheter som finns idag på arbetsmarknaden med att matcha arbetsgivares efterfrågan på kompetent arbetskraft med utbudet av arbetssökande. Bifogat finns rapporten. TEMA VALIDERING Län och regioners hinder och möjligheter att verka inom valideringsområdet Monika Kväl, Tillväxtverket började med att ge en kort introduktion till valideringspasset. Validering har en potentiellt viktig funktion i det regionala kompetensförsörjningsarbetet det kan handla om att underlätta matchning, ta vara på kompetenser osv. Fyra förutsättningar för att valideringsarbetet skall fungera väl: det måste finnas ett utbud av valideringsmodeller för branscher och yrkesroller med behov av kompetens, valideringen måste vara tillgänglig (ekonomiskt, geografiskt, infrastrukturmässigt osv) för individer som potentiellt sitter på den efterfrågade kompetensen, valideringen genomförs med hög kvalitet och validering som system är sammanhängande och effektiv. Tillväxtverket har sedan de fått uppdraget att arbeta med kompetensförsörjningsfrågorna och stötta de regionala kompetensplattformarna sett att det finns tydliga kopplingar mellan det regionala kompetensförsörjningsarbetet och validering. Validering Kartbilden Pär Sellberg, Myndigheten för yrkeshögskolan inledde med att berätta om hur roller och ansvar är fördelande i en nationell struktur för validering. Det finns egentligen två spår; validering av reell kompetens och bedömning av utländsk utbildning. Det kan upplevas som att det är många olika aktörer som är involverade i arbetet men det är väl strukturerat utifrån roller och

5 ansvar. En typisk beställare är Arbetsförmedlingen medan branschorganisationer och utbildningsanordnare är utförare av validering. När det gäller de reglerade yrkena så är det de behöriga myndigheterna som ansvarar för valideringen det tas hänsyn till den reella kompetensen i begränsad utsträckning. Det är genom den kommunala vuxenutbildningen som den största mängden validering genomförs men det finns ingen riktigt bra bild av hur mycket som görs i dagsläget. Två intressanta samordningsuppdrag Malmö Högskolan validering för tillträde till yrkeslärarutbildning, Stockholms universitet validering för utökad ämnesbehörighet inom Lärarlyftet II. Myndigheten för yrkeshögskolan ett övergripande främjande uppdrag att samordna en nationell struktur för validering. Validering är ett tvärpolitiskt område som berör arbetsmarknad, näring och utbildning med ett särskilt fokus på integration. Samverkan sker med andra myndigheter, de regionala kompetensplattformarna, arbetsmarknadens parter och nationella branscher. Validering har sitt största värde för individer med hög kompetens men låga formella kvalifikationer, även om det finns värde av andra delar också (tex bedömning av utländsk utbildning). Tips från Pär Sellberg: wwww.valideringsinfo.se Se bifogad rapport om SKIM Uppdrag att föreslå överblickbara system inom valideringsområdet Elin Landell, Utbildningsdepartementet har ett uppdrag att kartlägga valideringssystem, uppdraget planeras att slutrapporteras i december men kan bli framflyttat med tanke på den nya regeringen. Valideringsfrågan står nu högt på den politiska agendan. Validering borde kunna utnyttjas bättre och möjliggöra för fler personer att få sin kompetens validerad. Det är utpekat att det finns resurser i systemet, frågan är hur man använder det på ett mer effektivt sätt som blir mer tillgängligt för den enskilda individen. Samverkan är viktig för att kunna bemöta individen. Validering kan innebära väldigt mycket. Det finns en definition av vad validering innebär som togs fram i samband med en departementsskrivelse 2003, trots detta finns det många spridda sätt att se på validering. Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Erfarenheter från tidigare studier; otydliga begrepp kopplat till validering, oklara ansvarsförhållanden, validering utförs i relativt låg utsträckning, Nytta av validering effektivare matchning, utbildningskostnaderna bli lägre och för individen innebär det en bekräftelse på den faktiska kompetensen. Validering kan ha olika syften det kan handla om att få kompetensen dokumenterad, att påbörja en utbildning på rätt nivå, tillgodoräknande av befintlig kompetens, validering i förhållande till arbetsmarknadens krav. Vuxenutbildningen har inget krav att erbjuda validering utan det är en möjlighet men det är inom denna utbildningsform som validering främst genomförs. Inom yrkeshögskolan och

6 universitet/högskolan så skall validering erbjudas då individen skall kunna ansöka utifrån reell kompetens, det saknas dock stöd för utbildningsanordnarna vid genomförande. Det finns ingen uppföljning av i vilken utsträckning som validering genomförs och vilka resultat det får. Elin Landell har tillsammans med SKL genomfört en enkätundersökning till kommunerna för att kartlägga inriktning och omfattning på valideringen inom vuxenutbildningen. Validering sker främst inom nationella kurser, vård och omsorg dominerar stort. Endast 20-25% som validerar inom ramen för orienteringskurserna. Valideringen leder i regel till förkortad studietid för individen. Validering genomförs även kopplat till de teoretiska ämnena och kan där förkorta studietiden. När valideringen inte avslutas med en prövning prövning/betyg så utfärdas sällan intyg. Intyg har låg giltighet på arbetsmarknaden, många arbetsgivare efterfrågar främst certifieringar och betyg. Arbetsförmedlingen upphandlar validering enligt branschmodell, ca 1000 personer per år. 70 % av de som valideras är män. För att öka omfattningen av validering efterfrågar kommunerna en utvecklad regional samverkan om validering mellan VUX, branscher/arbetsgivare och AF. Många kommuner framhåller också behov av kompetensutveckling för individer som skall arbeta med och genomföra validering. Elin tar gärna emot inspel från regionerna gällande validering kopplat till utredningen. Valle Validering Av Livslångt Lärande (Skåne) Jan Nilsson, Kommunförbundet i Skåne berättar om den förstudie som genomförts under namnet Valle på uppdrag av Kompetenssamverkan Skåne. Valle har innefattat allt från mer generella till mer specifika kompetenser och har fokuserat mycket på metod. Många olika aktörer har varit involverade i arbetet såsom vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheter, folkhögskolor, arbetsförmedlingen, universitet och högskolor, föreningsliv och fritidssektor. Validering diskuteras oftast i stuprör inom de olika verksamhetsområdena, en ambition och framgångsfaktor har varit att låga olika genomförare av valideringen träffas och mer generellt diskutera validering och dess möjligheter och hinder. Nya metoder är egentligen inte önskvärt inom validering det som däremot behövs och efterfrågas är metoder för samverkan och samarbete mellan olika aktörer. De flesta verksamheter arbetar med kompetenskartläggning och kompetensbedömning, det som skiljer sig åt är hur pass strukturerat arbetet är kopplat till modellen. Det som saknas är främst jämförbarhet, överförbarhet, se kopplingar, vilja att se samband mellan olika valideringsfrågor. För att komma vidare för att bygga upp en valideringsplattform i Skåne så är det främst en bransch- och yrkesvalideringen att växa. Behov av enlighet gällande statistik, kompetensutvecklingsinsatser. Men det finns också ett behov av en fördjupad diskussion kring validering av generella kompetenser samt kompetenser tillägnade vid sidan av studier och arbete. Vill du veta mer? Ta del av VALLE-slutrapport på eller kontakta Jan Nilsson på Validering i praktiken CNC-modellen Thomas Petersson, Skärteknikcentrum inledde med att industrin roll för tillväxten i Sverige. Den skärande bearbetningsindustrin förser den övriga industrin med svarvade och frästa detaljer och består till 95 % av legotillverkare. Branschen är oerhört konkurrensutsatt och har en global konkurrens. Skärande bearbetning är en högteknologisk verksamhet som ställer stora krav på

7 kompetens. Sverige behöver hitta hållbara konkurrensfördelar. Skärteknikcentrum arbetar med system för validering och certifiering av yrkeskompetens metodisk och systematisk kompetensutveckling uppbyggt i tre nivåer gymnasie- (grön), eftergymnasial- (blå) samt ingenjörsnivå (svart). Nationellt system 73 ackrediterade testcenter, 114 testledare, 4000 genomförda valideringar drygt 3200 utfärdade certifikat. Framgångsfaktorer tydlig kravspecifikation och förankring kopplat till arbetsgivarna. Tidsfaktorn max 1 dag per validering genomförande 4 timmar teori och 4 timmar praktik, fokus på de kompetenser som är kvalificerade och kvalitetskritiska för yrkesrollen. Det finns tydliga kopplingar mellan NQF. Utvecklingsprojekt på gång för validering av industrigenerella kompetenser underhållsföretagen, IF Metall, Gjuteri föreningen, TMF, Teknikföretagen, IKEM, Industriarbetsgivarna mfl. Thomas avslutade passet med att skicka ut en önskan om att involvera regionala kompetensplattformar i arbetet. Finns intresse av att delta i projektet kontakta då Thomas på mobil: , Tel: För mer information se: TEMA INTEGRATION En outnyttjad arbetskraftsresurs utmaningar, möjligheter och hinder Lena Lundström, Sveriges Kommuner och Landsting, gav en kort introduktion till temat. Skälen till att se integration ur ett kompetensförsörjningsperspektiv rör demografi och kompetens. På längre sikt finns brist på arbetskraft generellt, dessutom finns brist på specifika kompetenser. EU-kommissionen och OECD räknar med att människor i arbetsför ålder inom EU kommer att minska med 7,5 miljoner För Sveriges del skriver SCB: Utrikes födda har stor betydelse för den framtida sysselsättningen då de väntas stå för hela befolkningsökningen i de åldrar då flest arbetar till Det är därför viktigt att utrikes födda lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Det tycks finnas ett arbetslivsglapp mellan högstatusjobb, där invandrade t ex arbetar som läkare, och lågstatusjobb, där de t ex arbetar som städare. Fågel och fisk, men inget mittemellan. Exempel på att gå direkt på lösningar och korta etableringstid: Västra Götalandsregionen, som ska bekosta svenskautbildning för asylsökande läkare redan på flyktingförläggningen. Nationell matchning, som rundar diskriminering och nätverksrekrytering med otraditionella arbetsformer. Anders Barane, Sveriges Kommuner och Landsting, berättade att Rådet för integration i arbetslivet snart publicerar en rapport där de kartlagt alla myndigheter med formella uppdrag kopplade till etablering i arbetslivet för nyanlända. Dialog utifrån rapporten planeras och välkomnas. Dialogpass Kompetensförsörjning och integration Under det här passet fanns det frågor uppsatta vid olika stationer runt om i lokalen som deltagarna kunde gå mellan och diskutera. Punkter skrevs upp från diskussionerna, dessa är sammanfattade under varje fråga.

8 Vilken roll ser du att kompetensplattformarna har kopplat till integration idag? - Kompetensplattformarna har inte någon självskriven roll när det gäller integration - Samverkan med Arbetsförmedlingen och Kommunerna gällande SFI, samhällsintroduktion etc - Erbjuda mötesplatser - Ta fram och stötta ESF-projekt eller liknande för att förkorta etableringstiden - Validering - Skapa forum för dialog och samhandling - Analys och kunskapsunderlag Vad kan man utveckla, göra annorlunda? - Ändra perspektivet på integration från ett socialt problem till en möjlighet för den framtida kompetensförsörjningen - Få regioner klarar sig utan invandring och att ta vara på utlandsföddas kompetens på ett mer effektiv sätt i samband med den demografiska utvecklingen. Hur samarbetar men på regional respektive nationell nivå och hur samarbetar de olika nivåerna med varandra. - På regional nivå finns det på många håll tydliga skiljelinjer mellan Arbetsförmedling, Länsstyrelser och Regionförbund/Regioner, där regionerna inte har ngt uttalat uppdrag i frågorna. Samverkan är mycket personbunden - Nationella nivån har ett stort ansvar att växla upp välfungerande insatser på som gjorts på regional nivå så att det blir mer rikstäckande. - Finansiering det finns pengar i systemen men det är låsta och kommer därför inte alltid till så effektivt användning hur får vi loss finansiering för att tillsammans kunna arbeta mer kreativt och effektivt arbeta med etablering. Hur kan vi synliggöra den outnyttjade arbetskraftsresursen? Anders Axelsson, Region Skåne började med att ge en kort bakgrund till lärprojektet regionala matchningsindikatorer som har drivits inom ramen för Reglab under 2014 med stöd av SCB. Lärprojektet har innefattat de flesta regionerna, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket m.fl. och syftet har varit att med stöd av statistik kunna få ut mer information om matchningen mellan utbud och efterfrågan på regional nivå. Lärprojektet är i sin slutfas och det pågår nu en diskussion om hur förvaltning och utvecklingen framåt skall hanteras. Tillväxtverket har kommit med ett erbjudande att stå som förvaltare och håller nu på att ta fram riktlinjer för hur detta samarbete mellan regionerna och Tillväxtverket skulle kunna se ut. Under den här punkten visade Anders hur man rent praktiskt kan använda sig av matchningsindikatorerna för att belysa läget i regionerna, syftet var att fokusera på integration men Anders valde här att ta en något bredare ansats. När man arbetar med matchning är det viktigt att man har ett systemtänk mellan utbud och efterfrågan. Anders använde sig av Skåne som case för att visa hur man kan använda matchningsindikatorerna som diskussionsunderlag gällande t.ex.:

9 - Sysselsättningsgraden, skillnader mellan regioner - Arbetsmarknadsstrukturen fördelning mellan olika grupper såsom anställda, egenföretagare, studerande (förvärvsarbetande), studerande (ej förvärvsarbetande), inskrivna arbetslösa och övriga ej i arbetskraften. - Skattekraft före och efter inkomstutjämning i storstadsregionerna (detta kommer dock inte från Reglabs-lärprojekt utan är statistik som Region Skåne själva tagit fram från SCB:s hemsida och bearbetat vidare.) - Djupdykning för att få veta mer om gruppen övriga ej i arbetskraften. Bristande matchning kan förklaras med hjälp av Aggregerad matchning (tillgång & efterfrågan på arbetskraft), matchning mellan kompetens/utbildning och yrke, konjunkturella matchningsproblem och strukturella matchningsproblem När det gäller inkomststatistiken och hur olika grupper försörjer sig så baserar detta sig på ett specialbeställt material från SCB och bygger på s.k. RAKS-statistik (Registerbaserad aktivitetsstatistik) som Region Skåne kopplat till populationerna i Reglab-materialet. Anders avslutade sitt pass med några frågeställningar som han funderat på och som borde vara av intresse att diskutera vidare i det här sammanhanget, dessvärre fanns det denna gång inte utrymme till detta. - Hur stimulerar vi efterfrågan på jobb totalt sett? - Matchningsproblem eller jobbpolarisering? - En ny strukturomvandling? - Hur kan utbildning bidra till långsiktig omställning och rörlighet? För mer information se bifogad ppt-presentation. Kommentarer: många lyfte att det här är mycket intressanta underlag att utgå från i olika diskussioner på lokal och regional nivå och att diskussionen kring skattekraften kan få politiker mer intresserade, men också för att prioritera på nationell nivå och jämföra olika regioners förutsättningar med varandra. Det kommer vara två möten kopplat till matchningsindikatorerna, dels ett i samband med Reglabs årskonferens och dels en i samband med HSS-konferensen (Högskola Samhälle i Samverkan) i Kalmar i slutet av maj. Nationell matchning Aljan Fekovic, Arbetsförmedlingen och Hélen Larsson, Södertälje kommun började med att presentera sig och berätta om bakgrunden till projektet. Arbetet började i Södertälje och få på grund av de goda resultaten stor uppmärksamhet och lyftes därför till Nationell matchning där Arbetsförmedlingen, KTH, Södertälje kommun, Göteborg och Malmö Stad samverkat. Det har funnits tre så kallade matchningsteam i Stockholm, Göteborg och Malmö. Syftet med projektet har varit att förkorta etableringstiden för nyanlända akademiker att få arbete inom sitt kompetensområde. Individerna som deltagit i projektet har haft en akademisk examen från sitt

10 hemland men har inte etablerats på arbetsmarknaden, många hade inte ens fått en inledande kontakt med en arbetsgivare innan de fick kontakt med projektet. Projektet har fått mycket goda resultat har fått arbete inom sitt yrke= 40 % har fått minst en Yrkeskompetensbedömning (YKB) inom sin bransch= 36 % har varit på minst en anställningsintervju inom sitt yrke= 76 % Framgångsfaktorer: Personliga möten i samverkan med arbetsgivare, rekryteringsmässor och Yrkeskompetensbedömning (YKB). Fokus för projektet har inte varit att ta fram nya modeller och metoder för det finns en uppsjö av verktyg, metoder och modeller. Det nya med projektet är hur de olika arbetssätten har kombinerats och framförallt att man låtit de duktiga medarbetare som finns ute i kommunerna och på Arbetsförmedlingen få fokusera på målgruppen. Inom projektet har man bland annat arbetat med en arbetsfördelning mellan de parter som individen möter under processen med att etablera sig på arbetsmarknaden. - Universitets- och högskolerådet bedömning av examen - Arbetsförmedlingen branschkartläggning i samverkan med branscherna och matchning - Arbetsgivarna YKB, se till att individerna får möjlighet att vara ute på företagen för att få sin kompetens testad (3 veckor) Nationell matchning har i samverkan med Skärteknikcentrum tagit fram en Validering-light, Yrkeskartläggning för utvärdering av yrkeskunskaper inom tillverkningsindustrin. För mer information om detta och Yrkeskompetensbedömning (YKB) se bifogad ppt-presentation. Projektet börjar gå mot sitt slut och en slutkonferens planeras till den 10 december, det är egentligen inte någon öppen konferens men Aljan och Hélen kommer att skicka ut en inbjudan till alla som deltagit under kompetensförsörjningsdagarna. I dagsläget verkar det inte om verksamheten kommer att permanentas på bred front inom Arbetsförmedlingen. Dialog: en stor frustration fanns hos flera av deltagarna då arbetssättet och resultaten i Nationell matchning verkar var precis det som många regioner efterfrågat/saknat. Varför växlar man inte upp detta och rullar ut det i hela landet och låter metoden komma andra grupper till del (nyanlända med annan utbildningsbakgrund) finns många som vars etableringstid skulle kunna förkortas med hjälp av den här typen av stöd. Summeringen av dagen och information om morgondagen Ingen direkt summering av dagen gjordes men kort information gavs om att dag 2 kommer att vara på Skolverket och vilka teman som kommer att tas upp. Påminnelse om nyval av en koordinator för regionerna kommer ske i slutet av dag 2. Utvärdering av dagen

11 Deltagarna blev ombedda att på post-its skriva ner något om vad som varit positivt, något som kan utvecklas och vad de tar med sig hem. Nedan följer resultaten av den utvärdering som gjordes av dagen. Positivt med dagen Många lyfte att det är positivt med den bredden av deltagare som vi numera kommer på kompetensförsörjningsdagarna, särskilt positivt med så många från departementen. En röd tråd genom programmet, många lyfte att det var positivt att belysa frågorna ur olika perspektiv och att de olika programpunkterna hänvisade till varandra. Heta stolen upplevdes som ett bra inslag som man gärna ser mer av. Några skrev att det var ett intensivt program men som väckte nyfiken och gav inspiration till att ta tag i frågorna på hemmaplan. Kan utvecklas till våren Det som flest ville utveckla var utrymmet för dialog och diskussion, flera av de pass som var inplanerade ströks av olika anledningar från programmet. Flera påpekade att det var dålig luft och tråkigt med teknikstrul. Även om många lyfte att det var positivt med medverkan från departementen så lyfte flera att det var tråkigt att flera av representanterna valde att sitta vid sidan om istället för att sitta tillsammans med övriga vid borden samt att många avvek tidigt under dagen. Att information om översynen av yrkeshögskolan utgick upplevdes som ett antiklimax av många som hade sett fram emot punkten. Det här tar jag med mig/detta har gjort mig nyfiken Det var flera saker som väckt nyfiken, flest lyfte Anders presentation av hur man kan använda sig av matchningsindikatorerna. Nationell matchning väckte stort intresse och många ville ta hem frågan för att se om det går att göra något liknande regionalt med stöd från Europeiska socialfonden. Många ansåg att det var positivt att få en mer konkret bild av hur man kan arbeta med validering och att det är ett arbete som man kommer att ta med sig hem. Vid tangenterna, Diana Unander Nordle, samordningsgruppen (Regionförbundet södra Småland)

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning.

Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning. Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning. Validering - att synliggöra kompetens Pär Sellberg Nationell

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Kompetensförsörjning och matchning

Kompetensförsörjning och matchning Kompetensförsörjning och matchning Arbetslivet behov, utbildningens innehåll och individens kompetens. Hur kan de europeiska verktygen vara ett stöd för samverkan mellan arbetslivet och utbildningsystemet?

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Matchad arbetsmarknad 2020!? Validering spännande möjlighet för flera! Hur tar vi steget vidare?

Matchad arbetsmarknad 2020!? Validering spännande möjlighet för flera! Hur tar vi steget vidare? Matchad arbetsmarknad 2020!? Validering spännande möjlighet för flera! Hur tar vi steget vidare? Dokumentation från konferensen på Scandic Crown, Göteborg 12 november 2014 1 Matchad arbetsmarknad 2020!?

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Universitets- och högskolerådet 2013-09-05 Bengt Landfeldt Avdelningen för internationellt samarbete Ökad kvalité i elevers globala lärande Workshop 2013-09-05 Ny myndighet: Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering Beslutad i BYNs styrelse 2012-04-12 Rubriker 1. Översikt BYNs valideringsmodell... Sid 3 2. Utgångspunkter... Sid 4 3. Översiktlig kompetenskartläggning...

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

2013:6. Kartläggning och bedömning av valideringsinsatser för utrikes födda

2013:6. Kartläggning och bedömning av valideringsinsatser för utrikes födda 2013:6 Kartläggning och bedömning av valideringsinsatser för utrikes födda MISSIV DATUM DIAR ENR 2013-05-27 2013/25-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 A2012/4286/IU Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015

Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015 Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015 Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för som Sverige

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Avsedd för Tillväxtverket Datum December 2014 REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Datum 2014/12/19 Utfört av Kajsa Rosén och Johannes Henriksson Beskrivning Kartläggning av hinder inom

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm Lärarlyftet -där arbetslivserfarenhet och reell kompetens kan ge högskolepoäng 1 Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet Flera av de högskolor och universitet som anordnar Skolverkets

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor Sammanfattning 1 Integration är ett område som befinner sig i den politiska hetluften i dagens Sverige. Hur integrationen kan förbättras är en av de centrala politiska frågorna. Området rymmer en hel del

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Tydliggöra, synliggöra och utveckla kompetenser för en förbättrad matchning

Tydliggöra, synliggöra och utveckla kompetenser för en förbättrad matchning Inför ESF-projektet: Kompetensmatchning Tydliggöra, synliggöra och utveckla kompetenser för en förbättrad matchning 1. Genomförd ESF-förstudie: Synliggöra kompetenser i matchningen (SKiM) 2. Planerat ESF-projekt:

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten?

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Välkommen till en dag om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten! 10.00-10.45 Inledning 10.45 12.00

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Pia Enochsson Sveriges Vägledarförenings rikskonferens 28 oktober Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Pressträff 25 maj 2015 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Regeringens jobbagenda Investeringar för framtiden Infrastruktur Forskning Bostäder

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Bord 1 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad arbetsmarknad 2020?

Bord 1 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad arbetsmarknad 2020? Bord 1 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Europeiska socialfonden är ett viktigt verktyg, både för utveckling av samverkan mellan olika aktörer,

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Reflektioner runt trepartssamtal om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 2015-06-15

Reflektioner runt trepartssamtal om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 2015-06-15 Reflektioner runt trepartssamtal om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 2015-06-15 Problemet: Det finns ett omfattande och ökande kompetensförsörjningsbehov på både kort och lång sikt inom stora delar

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Anna Isaksson Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och samhälle Lektor/forskare i sociologi Ännu ett projekt Samhällets

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet Uppsala 2010-04-29 Näringsdepartementet Regeringen har begärt en nulägesrapport beträffande etablering av en regional kompetensplattformar till den 30 april 2010. Här följer en rapport för läget i Uppsala

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer