Hälsans betydelse för nyanlända barn i skolan och skolans betydelse för nyanlända barns hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsans betydelse för nyanlända barn i skolan och skolans betydelse för nyanlända barns hälsa"

Transkript

1 Hälsans betydelse för nyanlända barn i skolan och skolans betydelse för nyanlända barns hälsa Center för skolutveckling, Göteborg Henry Ascher MD, professor i Folkhälsovetenskap, NHV docent i barnmedicin Flyktingbarnteamet Göteborg Svenska Barnläkarföreningens Arbetsgrupp för flyktingbarn Rosengrenska

2

3

4

5

6

7 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Artikel Envar har rätt a* i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse.

8

9

10

11

12

13 Varför prata om hälsa? Begreppet hälsa Hälsa en förutsättning för att lära sig och kunna tillgodogöra sig skolundervisning Skolan/förskolan en av de viktigaste hälsofrämjande faktorerna för barn

14 Hälsa och välbefinnande Det förflutna Det som sker i nuet Knutte Wester. Gzim och den frusna sjön

15 Hur mår nyanlända barn? Traumatiserande faktorer Salutogena faktorer

16 Dåtid Nutid livet före flykten flykten asylprocessen det nya livet hur skall det gå? Framtid planer, drömmar

17 Begreppet trauma HÄNDELSE Potentiellt traumatiserande Akut reaktion Fight Fright Flight Kronisk reaktion Avklingande reaktion

18 Symtom: PTSD Återupplevande Undvikande Överspändhet

19 Traumasymtom i skolan Inlärningssvårigheter Koncentrationssvårigheter Svårt med tid och plats Påträngande minnesbilder Trötthet Överspändhet bristande impulskontroll Undvikande Nedstämdhet depression Ont i magen, huvudvärk

20 Vanliga hälsoproblem Alla åldersgrupper: PTSD Depression Utagerande symtom Sömnproblem invasiva mardrömmar Ångest Buksmärtor, huvudvärk Aptitlöshet Påverkan på sociala, kognitiva och känslomässiga funktioner

21 Vanliga hälsoproblem Skolåldern Ångest (inkl separationsångest) Koncentrationsstörningar Flashbacks Sömnstörningar, mardrömmar Utagerande beteende Depression, inåtvändhet Enures Förlorad barndom tidigt vuxenansvar

22 Vanliga hälsoproblem Tonåringar Stort ansvar Kompetenta ç è depression Suicidförsök, apati Förlust av tonårsperiod

23 Skyddande faktorer Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet KASAM (Aaron Antonovsky) Föräldrarnas betydelse

24 Föräldrarnas betydelse Anknytning Omsorg och skydd Förmedla KASAM à TILLIT OCH TRYGGHET BARNET à DEN OMNIPOTENTA ILLUSIONEN FÖRÄLDRAR Vad händer vid hot och fara?

25 Asylsökande barns tankar om hälsa och välbefinnande Vad är viktigt för att må bra? 1. Föräldrar och familj 2. Skolan 3. Vänner och fritid 4. Ekonomi 5. Hopp om framtiden

26 Asylsökande barns tankar om hälsa och välbefinnande Vad mår man dåligt av? 1. Mardrömmar och plågsamma minnen 2. Familjesplittring och oro för dem som är kvar 3. Brist på pengar 4. Utanförskap och ensamhet 5. Att inte gå i skola 6. Framtiden Avslag

27 Ensamkommande barn i asylprocessen Bevisbördan på barnet ålder asylskäl svårt att berätta Misstroende, ifrågasättande

28 Ensamkommande barn Vanliga barn? Sårbara barn? Vanliga OCH sårbara?? eller

29

30 Hälsa och välbefinnande Det förflutna Framtiden Det som sker i nuet Knutte Wester. Gzim och den frusna sjön

31 Hur går det på sikt? Sarah Moskowitz (USA, England, Israel) Hans Keilson (Holland) Dalianis-Karambatzakis (Grekland) Anders Hjern Birgitta Angel (Sverige) Edith Montgomery (Danmark) Händelser före flykten har stor betydelse för psykisk hälsa den första perioden efter ankomsten Händelser i det nya landet har stor betydelse för senare psykisk hälsa och välbefinnande

32 Betydelsen av Breda och långsiktiga befolkningsstrategier! Betrakta alla nyanlända flyktingbarn som sårbara barn men också som resursstarka Helhetsperspektiv

33 Barns basbehov Mat och sömn Omsorg Lek och lärande Trygg livssituation 1. Familj 2. Boende 3. Skola 4. Vänner 5. Fritid

34 Andra viktiga behov Återskapa trygghet och tillit Bekräftelse Skydd mot våld, främlingsfientlighet, rasism, kriminalitet Skydd mot fattigdom och utanförskap Trygga och kärleksfulla vuxna Kontinuitet i relationer ersättningsfamilj för ensamkommande barn nya sociala nätverk

35 Andra viktiga behov Återknyta och upprätthålla relationer till viktiga personer i ursprungslandet Psykosocialt stöd, t.ex. identitetsstöd traumasymtom överlevnadsskuld Tillhörighet Delaktighet, möjlighet att påverka sin situation Framtidshopp

36 Föräldrastöd Viktigt att stärka föräldrarna så att de kan utgöra starka trygga föräldrar för sina barn Stärk föräldrars egenmakt, gör dem delaktiga i t.ex. skolarbetet Motverka isolering genom stöd till att skapa nya sociala nätverk Motverka rollförskjutningar föräldrar-barn

37 Linje 1 Stödjande vardagsmiljöer Skola Förskola Fritidshem Fritidsgårdar Fotbollsklubbar, typ

38 Förskolans / skolans / fritids betydelse 1. Kunskap i bred bemärkelse 2. Tillhörighet, sammanhang Men även: Struktur Ingång till det svenska samhället Vänner Socialt nätverk Viktiga vuxna à En bra skola/förskola är den bästa medicinen för ledsna flyktingbarn (Anders Hjern)

39 Hurdå?? Ru<ner och vardagsak<viteter Goda rela<oner Göra roliga saker Hög omsorg Låg emo<onell nivå Inte prata om känslor och trauma<ska erfarenheter

40 Praktiskt om papperslösa barn i förskolan / skolan? Vilka ska veta? Vad ska man veta? Klasslistor? Klassfoton Säkerhet Kontaktuppgifter Ø Utgå från det vi redan har rutiner för: barn med skyddad identitet Ø Rådgör med föräldrarna!

41 Praktiskt om papperslösa barn i skolan? v Anmälningsplikt?

42 Undocumented refugee children What can we do? (Preliminary conclusions) Individual level Reduce the vulnerability support children s strategies of protection and security support parents Support the strategies of resilience support the creating of spaces of normality, e.g. football, music, dance activities support the creation of networks around child and family

43 Ska vi inte fråga om traumatiska upplevelser??

44 Linje 2 Resurser på basnivå Skolhälsovård Barnhälsovård Primärvård Ungdomshälsa

45 Linje 2 Exempel på insatser Stöd till linje 1 Basutredning Initiativ till åtgärdsprogram Elevvårdskonferens à insatser Uppmärksamma behov av samverkan Uppmärksamma behov av specialistinsatser

46 Linje 3 Resurser på specialistnivå Barn- och ungdomsmedicin Barn- och ungdomspsykiatri Flyktingbarnteam

47 UNHCR/M.Maguire E* samarbete mellan: Barn- och ungdomsmedicin och Barn- och ungdomspsykiatri, Gamlestaden Flyktingbarnteamet Göteborg UNHCR UNHCR / B. Szandelszky UNHCR / F. Noy UNHCR UNHCR UNHCR / D. Lom UNHCR / B. Szandelszky

48 Flyk<ngbarnteamet - Gamlestaden Barnkonven<onen Ar<kel 3: Verksamheter som ansvarar för barns vård eller skydd ska ha barnets bästa i fokus Ar<kel 6: Rä* <ll överlevnad och utveckling Ar<kel 12: Rä* a* u*rycka sin mening Barnets åsikt ska beaktas Ar<kel 24: Rä* <ll god hälsa och sjukvård Uppdrag: 1. Barnmedicinska och barnpsykiatriska bedömnings och behandlingsinsatser <ll flyk<ngbarn och deras familjer. 2. Utgöra en samlad kompetens kring medicinska och barnpsykiatriska aspekter av flyk<ngproblema<k, genom a* erbjuda utbildning och konsulta<oner Flyktingbarnteamet ett samarbete mellan: Barn- och ungdomsmedicin och Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Gamlestaden

49 Bakomliggande tankar Barnkonven<onen Ar<kel 28-29: Barns rä* <ll skolgång anpassad <ll barnets förutsä*ningar Ar<kel 31: Barns rä* <ll lek, vila och fri<d Ar<kel 39: E* barn som utsa*s för övergrepp eller utny*jande har rä* <ll rehabilitering och social återanpassning Holis<skt perspek<v: Kropp - själ Sjukdom - hälsa Salutogent arbetssä* Vetenskap och beprövad erfarenhet Barnkonven<onen och e* barnrä[ghetstänk Utgångspunkt från barnens och föräldrarnas önskemål Empowerment är salutogent Flyktingbarnteamet ett samarbete mellan: Barn- och ungdomsmedicin och Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Gamlestaden

50 Bakomliggande tankar Barnkonven<onen Ar<kel 3: Verksamheter som ansvarar för barns vård eller skydd ska ha barnets bästa i fokus Ar<kel 6: Rä* <ll överlevnad och utveckling Ar<kel 12: Rä* a* u*rycka sin mening Barnets åsikt ska beaktas Teamarbete Gemensam kunskapsbas olika specialistkompetens Gemensamma ronder samsyn Kombina<on omhändertagande/hållande och högspecialiserade insatser Ar<kel 24: Rä* <ll god hälsa och sjukvård Flyktingbarnteamet ett samarbete mellan: Barn- och ungdomsmedicin och Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Gamlestaden

51 Behandling Barnkonven<onen Ar<kel 3: Verksamheter som ansvarar för barns vård eller skydd ska ha barnets bästa i fokus Ar<kel 6: Rä* <ll överlevnad och utveckling Ar<kel 12: Rä* a* u*rycka sin mening Barnets åsikt ska beaktas Ar<kel 24: Rä* <ll god hälsa och sjukvård Stabiliserande insatser: Vardagsru<ner och fungerande skolgång Stärka det som fungerar i familjen/ nätverket Psykoeduka<on om PTSD och depression Stödjande samtal <ll barn/ungdom eller förälder Soma<ska insatser Samverkan Traumaterapi på specialistnivå Flyktingbarnteamet ett samarbete mellan: Barn- och ungdomsmedicin och Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Gamlestaden

52 Samverkan i nätverket Lokalsamhälle Skola Elevhälsan Frivillig- organisa<oner Barn hälsovård Migra<ons- verket Barn Föräldrar Familj Barnmedicin Primärvård Socialtjänst BUP Psykiatri

53 Slutsatser En trygg och bra vardagsmiljö är den viktigaste hälsofrämjande faktorn för traumatiserade flyktingbarn Små insatser har stor betydelsen Bygg bra och tydliga strukturer runt nyanlända barn Arbeta tillsammans Samverkan Stöd till stödjarna

54 Vad kan vi göra? Bygg bra strukturer Samverka! Tillräckligt många vuxna! Stöd till personalen! utrymme för reflexion arbeta från en gemensam och levande! värdegrund utbildning fortbildning handledning stöd och uppmuntran Betydelsen av mänskliga rättigheter

55 data/files/ Satsa_p_barnens_vardagsmilj_er.p df

56 Nobody need wait a single moment before starting to improve the world

Informella minnesanteckningar från konferens kring ensamkommande asylsökande barn- och ungdomar 080129

Informella minnesanteckningar från konferens kring ensamkommande asylsökande barn- och ungdomar 080129 Informella minnesanteckningar från konferens kring ensamkommande asylsökande barn- och ungdomar 080129 www.grkom.se/fouivast Presentationerna ligger där. Mia Sjödahl, Mölndal Bildspel producerat genom

Läs mer

Flyktingbarnteamet Göteborg Trauma diagnostik, behandling och förhållningssätt i vardagen Caroline Nilsson, leg. psykolog

Flyktingbarnteamet Göteborg Trauma diagnostik, behandling och förhållningssätt i vardagen Caroline Nilsson, leg. psykolog UNHCR/M.Maguire Ett samarbete mellan: Barn- och ungdomspsykiatri, Gamlestaden Flyktingbarnteamet Göteborg Trauma diagnostik, behandling och förhållningssätt i vardagen Caroline Nilsson, leg. psykolog UNHCR

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Vårdprogram Godkänt av: A / Agneta Rosling, verksamhetschef Godkänt den: 2010-11-22 Kategori: Organisation, Vård/medicinska riktlinjer,

Vårdprogram Godkänt av: A / Agneta Rosling, verksamhetschef Godkänt den: 2010-11-22 Kategori: Organisation, Vård/medicinska riktlinjer, Titel: Akademiska sjukhuset Division: Psykiatridivisionen Verksamhetsområde: Enhet: Barn- och ungdomspsykiatri ID.nr Handlingsprogram för utsatta barn och ungdomar Barn- och ungdomspsykiatri Dokumenttyp

Läs mer

Skolsköterskornas möte med asylsökande och andra nyanlända invandrar- och flyktingbarn

Skolsköterskornas möte med asylsökande och andra nyanlända invandrar- och flyktingbarn STRESSFORSKNINGSRAPPORTER Stress Research Reports Skolsköterskornas möte med asylsökande och andra nyanlända invandrar- och flyktingbarn Fokusgruppsintervju med skolsköterskor i en av södra Stockholms

Läs mer

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre A Barnkonsekvensanalys i frågan integration flyktingbarn Simrishamn kommuns skyldigheter och möjligheter Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Bakgrund

Läs mer

Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2010 ATT LÄKA SJÄLENS SÅR

Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2010 ATT LÄKA SJÄLENS SÅR Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2010 ATT LÄKA SJÄLENS SÅR En kvalitativ studie om flyktingbarn i förskolan Tomasine Kobrosli Fatima Kharouach Förord Att läsa eller forska

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

adhd Kort om hos barn och ungdomar

adhd Kort om hos barn och ungdomar Kort om adhd hos barn och ungdomar Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information till föräldrar

Läs mer

Rätt insatser i rimlig tid för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Rätt insatser i rimlig tid för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. 080915 Arbetsmaterial Version 2- för synpunkter Rätt insatser i rimlig tid för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Delprojekt: Enhetliga medicinska indikationer Läsanvisningar: Detta är en första version

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Landstinget Kronoberg. Det är bättre att stämma i bäcken än i ån

Främjande av psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Landstinget Kronoberg. Det är bättre att stämma i bäcken än i ån Främjande av psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Landstinget Kronoberg Det är bättre att stämma i bäcken än i ån April 2009 Främjande av psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Landstinget Kronoberg Främjande

Läs mer

Ensamkommande barns och ungas behov. En kartläggning

Ensamkommande barns och ungas behov. En kartläggning Ensamkommande barns och ungas behov En kartläggning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa en kunskapssammanställning Förord Denna kunskapssammanställning är en del av det arbete som bedrivs på Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Guide för skolsköterskan. vid risk för, eller vid indikerad, psykisk ohälsa hos elever

Guide för skolsköterskan. vid risk för, eller vid indikerad, psykisk ohälsa hos elever Guide för skolsköterskan vid risk för, eller vid indikerad, psykisk ohälsa hos elever Innehåll Bakgrund Elever med psykisk ohälsa Hälsofrämjande Samlad bedömning identifierar behov Prevention och stöd

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C,

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan Johannes Lunneblad Migration Legal migration : Tvingad migration Familjeanknytning Illegal migration (pappers lösa) Flyktingar och nyanlända Konventionsflykting:

Läs mer

Stress hos fo rä ldrär till bärn med äutism

Stress hos fo rä ldrär till bärn med äutism Stress hos fo rä ldrär till bärn med äutism Linda Grann linda@jenglacoaching.se Studier visar att föräldrar till barn med autism upplever mer stress än andra föräldrar. Jag har försökt utreda och belysa

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar. en vägledning

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar. en vägledning Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar en vägledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn Upplevelser av att bo på ett gruppboende och att flytta därifrån

Ensamkommande flyktingbarn Upplevelser av att bo på ett gruppboende och att flytta därifrån ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng Vt 2013 Ensamkommande flyktingbarn Upplevelser av att bo på ett

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län OMSORGSFÖRVALTNIGNEN Handläggare Folkesson Thomas (OMF) Hedberg Jenny (OMF) Datum 2015-03-13 Diarienummer OSN-2015-0155 Omsorgsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga

Läs mer