Flyktingbarnteamet Göteborg Trauma diagnostik, behandling och förhållningssätt i vardagen Caroline Nilsson, leg. psykolog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flyktingbarnteamet Göteborg Trauma diagnostik, behandling och förhållningssätt i vardagen Caroline Nilsson, leg. psykolog"

Transkript

1 UNHCR/M.Maguire Ett samarbete mellan: Barn- och ungdomspsykiatri, Gamlestaden Flyktingbarnteamet Göteborg Trauma diagnostik, behandling och förhållningssätt i vardagen Caroline Nilsson, leg. psykolog UNHCR UNHCR / B. Szandelszky UNHCR / F. Noy UNHCR UNHCR UNHCR / D. Lom UNHCR / B. Szandelszky

2 Disposition Kris och trauma - vad är skillnaden? Vad är en kris? Vad är ett psykiskt trauma? Reaktioner efter en potentiellt traumatiserande händelse på kort och lång sikt. Vad är PTSD? Andra reaktioner på trauma? Risk och friskfaktorer. Vad hjälper och vem ska göra vad? Stabiliserande insatser i barns vardagsmiljöer. Behandling

3 Vad är en kris? Kriser är svåra händelser där våra vanliga strategier inte räcker till: utvecklings/övergångskriser, som skolstart, flytta hemifrån få barn etc. smärtsamma händelser i livet, dödsfall, skilsmässa, svår sjukdom etc.

4 Krisens olika faser CHOCK REAKTION BEARBETNING NYORIENTERING

5 Hur hanterar man en människa som befinner sig i kris? Värme Vila Vätska Håll om häll i håll ut. Fråga intresserat och hjälp personen att berätta vad som hänt.

6 Vad är en potentiellt traumatiserande händelse? En händelse som innebär död, allvarlig skada (eller hot om detta), eller ett hot mot egen eller andras fysiska integritet. Att en person reagerar med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. Grundtryggheten slås sönder, världen rämnar och man blir intensivt skräckslagen. För barn räcker det att hotet riktas mot viktig närstående.

7 Typ I trauma Enstaka händelser som exempelvis: Bilolycka Olyckshändelse Våld i en för övrigt trygg situation

8 Typ II trauma Kumulativa trauman/organiserat våld: Krig, tortyr Flertaliga sexuella övergrepp Psykisk och fysisk misshandel Bevittna våld Grav omsorgssvikt under längre tid Mobbing

9 Normala kroppsliga reaktioner - fight/flight-reaktioner Puls och blodtryck ökar. Ökad blodtillförsel till musklerna Blodtillförseln till huden stryps Större pupiller så att vi kan se vår fiende Smärtlindring, blockering. Minskad blodtillförsel till pannloben

10 Vad händer i hjärnan? Stresshormoner slår ut hippocampus som är den del av hjärnan som ger tidslinje åt upplevelser Minnesinlagringen förändras Långvarig posttraumatisk stress kan ge permanenta förändringar i hjärnstrukturen

11 Normala reaktioner efter en potentiellt traumatiserande händelse Sårbarhet, rädsla och ångest. Starka minnesbilder. Sömnstörningar, mardrömmar. Skuldkänslor, självförebråelser. Undvikande beteende. Koncentrationssvårigheter. Irritabilitet ilska. Nedstämdhet Psykosomatiska besvär Regression Missuppfattningar feltolkningar Svårigheter med sociala kontakter Dissociation

12 PTSD Post Traumatic Stress Disorder Förutsätter en eller flera skrämmande händelse: Som innebär hot fara eller död Personen reagerar med rädsla, hjälplöshet eller skräck Återupplevande: Flashbacks, mardrömmar Påträngande tankar och starka känslor Undvikande: Apati Undviker det som associeras med traumat, triggers, platser och tankar Överspändhet: Ilska Vredesutbrott Koncentrationssvårigheter Kroppslig överspändhet som kan ge värk Överreaktion på överraskande stimuli alltifrån ljudet av helikoptrar till smällen av en ballong på ett barnkalas.

13 PTSD-diagnoskriterier Störningen har varat >1 månad Störningen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden Akut PTSD; symtom <3 månader Kronisk PTSD; symtom >3 månader

14 Det är inte som om de vore tillbaka mentalt är de tillbaka

15 Några symtom på PTSD hos barn Klängig på vuxna Utbrott, ilska och irration Matproblem Sömnproblem mardrömmar Humörväxlingar Koncentrationssvårigheter Somatiska symptom Regression Talsvårigheter Orealistisk rädsla, panikattacker m m Upprepad lek som är relaterad till traumat

16 Reaktioner på svår stress Utagerande symtom: Trots, aggressivitet, asocialitet, svårighet att reglera känslor och svårigheter med inlärning (kan te sig som ADHD). Viktigt att komma ihåg att barn med traumasymtom också kan ha neuropsykiatriska svårigheter. Inåtvända symtom: Nedstämdhet, depression, ångest, självskadebeteende och somatiska besvär.

17 Komplex posttraumatisk stress Svårigheter med affektreglering Nedsatt impulskontroll Självdestruktivt beteende Dissociation Medicinsk problematik Grundtryggheten förstörs Stark rädsla Världen uppfattas som fientlig Lättriggad aggressivitet Negativa kognitioner skam och skuld Negativ självbild känsla av att vara skadad, dålig och utsatt Uppgivenhet och hopplöshetskänslor Problem med minnesinlagring

18 Dissociation Freeze/spela död. Emotionell avstängdhet. Aktiviteten i kroppen går ner. Emotioner spjälkas av från erfarenheter. En form av undvikande. Vanligt vid sexuella övergrepp och omsorgsvikt.

19 MILD Dissociation Känna sig avstängd Känsla av att zooma ut MÅTTLIG Overklighetskänslor Minnesluckor Inte känna igen sig själv ALLVARLIG Dissociativ identitetsstörning

20 Hur vanligt är det med potentiellt traumatiserande händelser? ACE-studien största studien i världen som kartlägger förekomst och samband mellan traumatiska händelser i barndomen och psykisk och fysisk ohälsa i vuxen ålder Fysisk misshandel 28% Psykisk misshandel 11% Sexuella övergrepp 21% Bevittna våld mot modern 13% Emotionell omsorgssvikt 15% Växa upp med alkohol- eller drogmissbrukande vuxen 27%

21 Samband trauma och ohälsa Ju fler kategorier av trauma upplevda i barndomen desto större sannolikhet att drabbas av: Alkohol- och drogmissbruk Depression Missfall Hjärt-kärlsjukdom Fetma Suicidalitet KOL

22 Trauma och ADHD En analys av 2011 National Survey of Health i USA visade: Barn med ADHD har högre prevalens av traumatiska barndomserfarenheter (42,6 %) än barn utan ADHD (19,6%). Ju fler typer av traumatiska erfarenheter, desto allvarligare bedömdes ADHD-symtomen och desto högre chans att barnen medicinerades. Föräldrar till barn med två eller fler ACE:s skattade sitt barns ADHD som mer allvarlig. (Brown et. al 2013)

23 Hur vanligt är PTSD hos barn och ungdomar som upplevt minst en traumatisk händelse? Flickor, 3 15% (av dem som upplevt trauma). Pojkar 1 6% Barn som bevittnat mord eller våldtäkt upp till 100% Barn utsatta för sexuella övergrepp 90% Exponerade för school-shooting 77% Stadsungdom exponerade för våld i samhället 35% Hämtat från National Center for Post-Traumatic Stress Disorder 2006 PTSD in Children and Adolescents av Jessica Hamblen, Ph.D

24 Alla får inte PTSD vad skyddar? Goda sociala relationer fungerande nätverk. God omsorgsförmåga hos föräldrar, trygg anknytning. Tidigare gynnsamma livsvillkor, socialt och materiellt. Individuella faktorer: begåvad, härdig, lätt att tycka om. Att ha hög grad av kontroll eller aktivitet under händelsen. Det är bättre att kämpa emot

25 Riskfaktorer Belastande faktorer i nätverket: Missbruk Kriminalitet Fattigdom Migration Upprepade separationer Otrygg anknytning Upprepade trauman: Trauman pågående över tid Faktorer hos barnet: Skörhet Låg intellektuell begåvning Låg social begåvning

26 Stabilisering och behandling

27 Stabiliserande insatser Ökad omsorg - anpassad kravnivå Normalisering - psykoedukation Tydlighet, förutsägbarhet och struktur Lågemotionellt bemötande Leka och lära Fysisk aktivitet och andra positiva aktiviteter

28 Bästa omhändertagandet är hög omsorg med låg emotionell intensitet Säg aldrig: Stackars dig Jag vet hur det känns Du ska vara glad som lever Tiden läker alla sår

29 Traumafokuserad KBT TF- KBT Utformad i USA av Judith Cohen, Antony Mannarino och Esther Deblinger. Utvecklad för behandling av barn som utsatts för sexuella övergrepp. Använd i behandling vid mängder av andra trauma. Utprövad på barn från 4 år. Behandlingen är lämplig för små barn och upp till tonåringar.

30 Traumafokuserad KBT - Forskningsstöd Sex randomiserade kontrollerade studier. Systematiska sammanställningar av amerikanska institutioner rekommenderar TF-KBT. Forskningsstöd för komplext traumatiserade barn och ungdomar.

31 TF-KBT Korttidsbehandling, tillfällen. Traumarelaterade interventioner, successiv exponering. KBT principer. Anknytningsteori, barn/ungdom och omvårdnadsperson. Även delar av familjeterapi, humanistisk psykologi och empowerment- metoder. Tydlig struktur med fokus på individens utvecklingsnivå, utrymme för kreativitet och anpassning.

32 Hela behandlingsprocessen = Gradvis exponering Samtal 1-4 Samtal 5-8 Samtal 9-12 STABILISERING BEARBETNING INTEGRERING Psykoedukation Traumanarrativ Gemensamma Avslappning Kognitiv bearbetning samtal Känslor In vivo-exponering Framtidsplanering Kognitiva interventioner Öka trygghet Föräldrafärdigheter

33 EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing Frances Shapiro, S Rogers, RH Tinker

34 EMDR Evidensbaserad psykoterapeutisk metod för behandling av traumatiska minnen och PTSD Manualbaserad korttidsinsats, för mer komplexa trauman kan den användas i kombination med annan mer klassisk individualterapi Ickeverbal Ej klarlagt varför metoden fungerar

35 EMDR MÅL: minskning av stressrelaterade symtom och störande känslor, patienten får redskap för att själv skapa ångest- och spänningsreduktion HUR: stabiliserande insatser, bilateral stimulering

36 ABFT Attached Based Family Therapy Guy Diamond Ph.D Childrens hospital of Philadelphia University of Pensylvania

37 ABFT Korttidsterapi, ca 12 veckor Evidensbaserad (depresson och suicidalitet) Manualbaserad Bygger på familjeterapiteori samt anknytningsteori

38 ABFT MÅL: reparerar relationen mellan ungdomen och föräldrarna HUR: skapa förutsättningar för samtal runt familjetrauman från det förflutna och interpersonella relationer som skadat tilliten Hjälpa ungdomen att formulera och ge uttryck för negativa känslor och hjälpa föräldrarna att ta emot dessa

39 Forskningsstudie på BUP Gamlestaden Två tredjedelar av alla barn som kommer till mottagningen har upplevt våld i någon form! 305 informanter % N Inte utsatt för våld 33% 100 Endast våld utanför familjen 19 % 59 Endast våld i familjen 21% 63 Våld både i och utanför familjen 27% 83

40 Fråga barnet om det har varit med om skrämmande händelser!

Post Traumatisk Stress

Post Traumatisk Stress Post Traumatisk Stress En Självhjälpsguide Sammanställd av Agneta Morelli för Invandrarcentrum, GFTE, Gävle Kommun 2008-04-17 Vad är en traumatisk händelse? En traumatisk händelse är något utöver en vardaglig

Läs mer

Reaktioner vid omskakande händelser

Reaktioner vid omskakande händelser Reaktioner vid omskakande händelser När behövs professionell hjälp? En skrift av Tom Lundin, Kunskapscentrum för traumatisk stress, Akademiska Sjukhuset i Uppsala Innehåll Vad är ett trauma?............................4

Läs mer

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Skrifter från Barn- och Ungdomspsykiatrin nummer

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Barn och unga med sexuell beteendeproblematik

Barn och unga med sexuell beteendeproblematik Barn och unga med sexuell beteendeproblematik Föredrag Trondheim Nov 2009 1 Presentation Michael Larsson, leg psykolog, leg psykoterapeut (fam terapeut), specialist i klinisk psykologi., Linköping Tele:

Läs mer

Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson

Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson Förord Bildskapandet sker i en relation där jag som bildterapeut står för en fast men osynlig ram i arbetet som bygger på barnets utforskande i rummet. Barnet måste få utforska själv och det måste ske

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang.

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang. Sammanfattning I en kvalitativ studie undersöktes sju kvinnors upplevelser av eventuellt höjd livskvalitet efter att de har genomgått den peda-terapeutiska behandlingen i Incestcentrum, Göteborg. Behandlingen

Läs mer

Vårdprogram Godkänt av: A / Agneta Rosling, verksamhetschef Godkänt den: 2010-11-22 Kategori: Organisation, Vård/medicinska riktlinjer,

Vårdprogram Godkänt av: A / Agneta Rosling, verksamhetschef Godkänt den: 2010-11-22 Kategori: Organisation, Vård/medicinska riktlinjer, Titel: Akademiska sjukhuset Division: Psykiatridivisionen Verksamhetsområde: Enhet: Barn- och ungdomspsykiatri ID.nr Handlingsprogram för utsatta barn och ungdomar Barn- och ungdomspsykiatri Dokumenttyp

Läs mer

Tiden läker inte alla sår. Information om barn som upplevt våld

Tiden läker inte alla sår. Information om barn som upplevt våld Tiden läker inte alla sår Information om barn som upplevt våld Barn och våld inom familjen Med våld i par- och närrelationer avses i vid bemärkelse våld som någon använder inom familjen eller i andra släkt-

Läs mer

Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner

Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner före och efter deltagande i Bojens grupprogram Karin Grip, Anders Broberg, Kjerstin Almqvist Stiftelsen Allmänna Barnhuset Delrapport 2 2010

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse

Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse 13 13. Kortfattat om olika diagnoser Texten är hämtad från Infoteket om funktionshinder på Landstinget i Uppsala läns webbplats: www. lul.se/infoteket

Läs mer

för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd

för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd 2013 för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd 2013 I Förord II Denna tredje version av Riktlinjer för bedömning och behandling är inte en uppdaterad

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 SYFTE...3 PROBLEMFORMULERING...3 BAKGRUND...4 PTSD, KOMPLEX PTSD och DISSOCIATION...4 PTSD...4 Komplex PTSD eller DESNOS...6 Dissociativa störningar...7

Läs mer

Om vägledningsdokumentet

Om vägledningsdokumentet Ångesthosbarnochunga medpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI CI NSKMOTTAGNI NG Ångesthosbarnochunga medpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI CI NSKMOTTAGNI

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

TFT och EFT som terapeutiska metoder vid traumabehandling

TFT och EFT som terapeutiska metoder vid traumabehandling 1 TFT och EFT som terapeutiska metoder vid traumabehandling Eila Brandeker Hausmann Cecilia Hjertner Handledare: Bo Sigrell PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 HP, VT 2008 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

UPPLEVELSER AV PSYKOTERAPI VID ANKNYTNINGSTRAUMA. ett relationellt psykodynamiskt perspektiv

UPPLEVELSER AV PSYKOTERAPI VID ANKNYTNINGSTRAUMA. ett relationellt psykodynamiskt perspektiv SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning Examensarbete 15 hp SAPU:s påbyggnadsutbildning i psykoterapi 90 hp 2007-2010 UPPLEVELSER AV PSYKOTERAPI VID ANKNYTNINGSTRAUMA ett relationellt psykodynamiskt

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier som grundar

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? BETEENDETERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

VÅRDPROGRAM BARNMISSHANDEL OCH SEXUELLA ÖVERGREPP

VÅRDPROGRAM BARNMISSHANDEL OCH SEXUELLA ÖVERGREPP DOKUMENT Vårdprogram DATUM Revideras BUP i Dalarna Gäller fr o m januari 2009 och tills vidare DOKUMENTADRESS BUPGem/Policy och rutiner/vårdprogram /Barnmisshandel och sexuella övergrepp Reviderad VÅRDPROGRAM

Läs mer

EMDR-behandling vid posttraumatiskt stress-syndrom. EMDR-treatment for posttraumatic stress disorder

EMDR-behandling vid posttraumatiskt stress-syndrom. EMDR-treatment for posttraumatic stress disorder S:t Lukas utbildningsinstitut Psykoterapeutprogrammet, 90 hp Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp VT 2012 EMDR-behandling vid posttraumatiskt stress-syndrom EMDR-treatment for posttraumatic stress disorder

Läs mer

TRAFIKSKADADE BARN OCH UNGDOMAR RIKTLINJER FÖR OMHÄNDERTAGANDE MED AVSEENDE PÅ POSTTRAUMATISK STRESS

TRAFIKSKADADE BARN OCH UNGDOMAR RIKTLINJER FÖR OMHÄNDERTAGANDE MED AVSEENDE PÅ POSTTRAUMATISK STRESS BILAGA 1 TRAFIKSKADADE BARN OCH UNGDOMAR RIKTLINJER FÖR OMHÄNDERTAGANDE MED AVSEENDE PÅ POSTTRAUMATISK STRESS INNEHÅLL Sid BAKGRUND 2 Trafikskadade barn 2 Trauma och traumatisk stress 2 Barn och trauma

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Inledning till Therese Sterners del av rapporten

Inledning till Therese Sterners del av rapporten Inledning till Therese Sterners del av rapporten Lars-Gunnar Lundh Klinisk erfarenhet ligger långt ner i evidenshierarkin. Men även om klinisk erfarenhet inte kan ligga till grund för några slutsatser

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist Anders Andrén är folkhälsostrateg med betoning på folkhälsorapportering. Arbetar på enheten för Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland. Marina Kalander Blomqvist är sociolog och arbetar

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer