Familjehemsplacerade barns hälsa. Ulf Svensson, chefläkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Familjehemsplacerade barns hälsa. Ulf Svensson, chefläkare 2013-11-25"

Transkript

1 Familjehemsplacerade barns hälsa Ulf Svensson, chefläkare

2 Alla barn har rätt till fysisk och psykisk hälsa FN:s konvention om mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter Ulf Svensson, chefläkare 2

3 Lagar Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Smittskyddslagen (SML) Socialtjänstlagen Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Sekretesslagen

4 Hälsoproblem är överrepresenterade för placerade barn. Påträngande sociala behov Akuta problem Tidigare separationer Byte av bostadsort Förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov Ulf Svensson, chefläkare 4

5 Placeringsorsak Vanligaste orsak är brister i omgivningen Missbruk Omsorgssvikt Psykisk sjukdom Mindre vanligt är barnets beteende Ulf Svensson, chefläkare 5

6 Stefan Kling: 223 barn i samhällsvård Malmö Hög nivå psykisk ohälsa Låg vaccinationstäckning Låg andel genomförda hälsobesök i skolan Stort bortfall i hälsokontroller (syn, hörsel m.m.) både på BVC och i skolhälsovården. Tandvårdsrädsla och tandbehandlingsproblem är vanliga brister i uppföljning av tandhälsa Ulf Svensson, chefläkare 6

7 Stefan Kling, forts Barnets skolresultat i allmänhet inte tillgängliga, varken för hälsovården eller socialtjänsten (Inlärnings- och koncentrationssvårigheter, ofullständiga skolbetyg, mobbing, gått om skolår) Betydande brister i socialtjänstens dokumentation av barnens hälsa Brister i kommunikationen mellan olika aktörer inom hälsovården och mellan socialtjänsten och hälsovården Ulf Svensson, chefläkare 7

8 Prof. Anders Hjern: Behov av hälsovårdsinsatser Har ofta fått bristfällig hälsovård före placeringen. Behov av vaccinering, syn- hörsel- och allmän hälsoundersökning Har ofta kroniska kroppsliga sjukdomar som inte tagits om hand på bästa sätt på grund av ursprungsfamiljens sociala problematik t ex eksem och astma. Har ofta beteendeproblematik och andra former av psykisk ohälsa som fosterföräldrarna behöver stöd i att hantera. Har ofta utvecklingsavvikelser som leder till svårigheter i skolan Saknar vårdnadshavare med fullständig kunskap om deras hälsohistoria som kan se till att de får sin behov av hälsovård tillgodosedda Ulf Svensson, chefläkare 8

9 Hälsoproblem (Kling) 75% mycket omfattande sjukdomshistoria Mer än hälften av barnen har dokumenterade värkproblem huvudvärk, återkommande magsmärtor, muskelvärk 45 % av de undersökta tonåringarna har övervikt/fetma En majoritet har dokumenterade psykiatriska problem och symtom på kronisk stress; oro, nedstämdhet, ångest, sömnsvårigheter, trötthet Kroppsliga symtom och obehandlade sjukdomar nedsatt hörsel, synproblem, allergi och astma Tonåringar: alkohol, droger, rökning Ulf Svensson, chefläkare 9

10 Primärvårdsnivå Vårdcentraler, VG-primärvård Tandvård Elevhälsa i skolan

11 Specialistvårdsnivå Barn- och ungdomsmedicin (BUM) Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Övriga sjukhuskliniker Urologi rtopedi Specialisttandvård

12 Primärvård, första bedömningen. På vårdcentralen görs en första bedömning och basal medicinsk utredning av kroppsliga och psykiska symtom. Det gäller vårdcentralens insatser där sjukhusets resurser inte behövs. Vid brådskande ärenden, som behöver specialistnivåns resurser utan dröjsmål, görs en första bedömning på specialistnivån.

13 Skolans ansvar där den pedagogiska situationen avgör. Pedagogisk utredning Social utredning Medicinsk utredning Psykologisk utredning Insatser eller remiss med ovanstående som underlag

14 Innehåll i hälsoundersökning. Hälsoanamnes Graviditeter Tidigare sjukdomar Infektionssjukdomar Riskfaktorer Skador, övergrepp, misshandel Psykisk situation Vaccinationer

15 Vacciantionsanamnes Skriftliga dokument om det finns Muntliga uppgifter Rimlig bedömning

16 Vaccinationer Vårdcentralen gör en bedömning av barnets vaccinationsstatus. För barn upp till 5 år sköter BVC vaccination För de vaccinationer, som utförs inom elevhälsan görs en rekommendation där skolläkaren fattar beslut om erbjudande och genomförande av vaccination.

17 Tandvård Beställa tid på folktandvården för en undersökning och kartläggning av tandstatus. Gäller även barn som inte har aktuella tandproblem.

18 Psykisk hälsa Avgörande är hur barnet/ungdomen fungerar i sin vardag, skola, kamrater umgänge. Vilket uttryck tar oro, sömnsvårighet, nedstämdhet? Kroppsliga besvär, koncentrationssvårighet, uthållighet, passiv, irritabel, humörutbrott, konflikt med omgivningen. Graden av påverkan i det dagliga livet är viktig för vilken nivå som kan hjälpa barnet/ungdomen

19 Primärvård, psykisk hälsa. Råd och stödjande kontakt på vårdcentral vid sömnstörning, nedstämdhet/ångest. All sjukvårdspersonal kan göra en värdering av självmordsrisk inom sin kompetensnivå och vid behov hänvisa vidare. Behov av somatisk bedömning, vårdcentral Skolrelaterade besvär handläggs via elevhälsan Vid missbruk har även kommunens socialtjänst en uppgift.

20 Självskada/självmordsrisk Vid tankar/handlingar med självskada eller självmordstankar eller handlingar skall det göras en bedömning på vårdcentral eller BUP Vårdcentral eller BUP skall alltid göra en värdering. Förebyggande faktorer.

21 BUP-kontakt, specialistinsats. Direkt eller via remiss beroende på situation. Självdestruktivitet Mycket låg funktionsnivå Uttalade utåtagerande symtom Störd verklighetsuppfattning (paranoia, psykos mm) Självmordsrisk Vid behov av läkemedel hos yngre ungdomar

22 Rådgivning i ärenden som gäller psykisk hälsa 1177 Vårdcentralen BUP egenanmälan vardagar kl 16-18, vx KSS BUP är tillgängligt via jourteam 24 tim dagligen alla dagar. Vx KSS

23 Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga. Förbättra livsvillkoren för familjehemsplacerade barn Förtydliga ansvar inom respektive uppdrag Förskola Skola Socialtjänst Hälso- och sjukvård Ulf Svensson, chefläkare 23

24 Socialtjänsten i placeringskommunen, ansvar bla Inhämta samtycke om uppgiftsöverlämnande från vårdnadshavare (gäller inte vid LVU) Informera socialtjänsten i vistelsekommunen om placeringen Informera avlämnande och mottagande skola om att barnet familjehemplaceras Informera placeringskommunen om att barnet familjehemsplaceras Barnhälsovård Primärvård Tandvård Ulf Svensson, chefläkare 24

25 Socialtjänsten i placeringskommunen Hälsoundersökning efter begäran av socialtjänsten Vid akut familjehemsplacering eventuell i vistelsekommunen Resultat av hälsoundersökningen rapporteras till socialtjänsten i placeringskommunen Ulf Svensson, chefläkare 25

26 Hälso- och sjukvårdens ansvar Listad vårdcentral ansvarar för basal hälso- och sjukvård Specialistnivån BUM/BUP ansvarar för de tillstånd som kräver specialistinsats. För barn <6 år skall vistelsekommunens BVC underrättas av ordinarie BVC. Tandvården skall meddelas av socialtjänsten Hälsoundersökning skall göras efter begäran Ulf Svensson, chefläkare 26

27 Bakgrundsmaterial Vårdnadshavarens samtycke BVC-journal Elevhälsans journal Tandvårdsjournal Journalkopior från t ex vårdcentral, barnklinik, BUP-klinik Anamnes: barnets egen beskrivning, vårdnadshavare, andra källor Ulf Svensson, chefläkare 27

28 Klinisk undersökning, syfte med bedömning Fysisk och psykisk hälsa Depression, oro, stämningsläge Tandstatus Eventuell funktionsnedsättning Eventuellt funktionshinder i förhållande till miljön Identifiera akut eller kronisk sjukdom Tecken till misshandel, vanvård, självdestruktion Näringstillstånd, fysisk utveckling, tillväxt Åldersadekvat psykosocial utveckling Ulf Svensson, chefläkare 28

29 Vad skall framgå i utlåtande? Tidsåtgång Närvarande personer Barnets förmåga att medverka Tillgängliga dokument och journaler Akut och långsiktigt hälso- och sjukvårdsbehov Förhållanden att beakta vid placering Ulf Svensson, chefläkare 29

30 Åtgärder och planering Kort- och långsiktig vårdplanering Utredning, provtagning Smittsamma sjukdomar, STI Ev. remiss BUM, BUP, gyn, infektion, barnhabilitering, tandvård Koppling till vårdcentral Gemensam planering med barn, vårdnadshavare, soc, familjehem Ulf Svensson, chefläkare 30

31 Tack! 31

32 MED HUNDRATALS MOTTAGNINGAR runt om i Västra Götaland är hjälpen inte långt borta. För oss är din hälsa den enda vinsten narhalsan.se Enhetsnamn/avsändare 32

Riktlinjer angående hälsoundersökning av barn som placeras enl. Socialtjänstlagen (SoL) 1

Riktlinjer angående hälsoundersökning av barn som placeras enl. Socialtjänstlagen (SoL) 1 Riktlinjer angående hälsoundersökning av barn som placeras enl. Socialtjänstlagen (SoL) 1 Landstinget och kommunerna i Jönköpings län har beslutat om riktlinjer för hälsoundersökningar av barn som placeras

Läs mer

Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård - uppföljning av 105 barn

Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård - uppföljning av 105 barn Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård - uppföljning av 105 barn Stefan Kling Ingemar Nilsson 2015-03-24 Vi vill rikta ett tack till Allmänna Barnhuset som genom sitt finansiella stöd möjliggjort

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län OMSORGSFÖRVALTNIGNEN Handläggare Folkesson Thomas (OMF) Hedberg Jenny (OMF) Datum 2015-03-13 Diarienummer OSN-2015-0155 Omsorgsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2008-09-18 Sida 231 av 248 198 Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov En arbetsgrupp med representanter för skola,

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 92 Den 2007-11-26 Kommunfullmäktige 2007-11-26 110 Kommunstyrelsen 2007-11-12 203 Kf 92 Ks 169 Dnr 2007.311 750 Reviderad handlingsplan Våld mot kvinnor Smedjebacken Kommunfullmäktige

Läs mer

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vem tar hand om dem?

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vem tar hand om dem? Barn och ungdomar med psykisk ohälsa Vem tar hand om dem? Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete 2005 BUS Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter Rekommendationer och stöd BUS Medicinskt programarbete Innehåll 1. Förord... 3 Del 1 - Kunskapsdel och lägesbeskrivning 2. Program

Läs mer