Bokslutsrapport Ekonomikontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutsrapport 2013. Ekonomikontoret 2014-01-31"

Transkript

1 Bokslutsrapport 2013 Ekonomikontoret

2 Bokslutet i korthet Skatteintäkter 2 701,8 mkr, 9,3 mkr bättre än budget. Nämndernas nettokostnader 2 677,9 mkr, 17,8 mkr lägre än budget. Utbildningsnämnden är störst med 875,0 mkr, 11,2 mkr lägre än budget. Omsorgsnämnden näst störst 826,6 mkr, 5,2 mkr mer än budget. Verksamhetens totala nettokostnader är 2 679,0 mkr, 98,4 mkr lägre än budget. Återbetalning av arbetsgivaravgifter AGS står för 50,0 mkr. En yttersta anslagsreserv på 25,0 mkr har inte använts. Tillfällig kostnad för ändrad ränteberäkning av pensionsskuld -19,9 mkr. Finansnettot är ändå positivt med 20,6 mkr genom utlåning till koncernbolagen. Resultat 43,3 mkr vilket är 1,6 % av skatteintäkterna. Investeringar 108,3 mkr. Tillgångar mkr. Skulder 962 mkr. Soliditet 65 %. Pensionsskuld i ansvarförbindelse mkr.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Skrivelse/sammanfattning 1 Resultaträkning 16 Kassaflödesanalys 16 Balansräkning 17 Noter 18 Driftredovisning 22 Kommentarer till driftredovisning 23 Investeringsredovisning 39 Kommentarer till investeringsredovisning 40 Stora investeringsobjekt 42 Innehållsförteckn bokslutsrapp 2013

4

5 1 1 (15) Handläggning Direkttelefon E-post Datum Dnr Dokument Cathrine Eriksson, Carina Dandebo, Martin Elfving, Per-Arne Ekström 7944, 7901, 7923, KS 2013/ Skrivelse bokslutsrapport 2013 Kommunstyrelsen B O K S L U T S R A P P O R T Mycket stor förbättring av resultatet jämfört med budget ger fortsatt utrymme att klara år 2014 genom uppbyggda reserver. Bokslutsrapporten presenteras för Budgetkommittén och offentliggörs 3 februari. Budgeten för 2013 gav goda tillskott till verksamheten utan besparingar men är kraftigt underbalanserad med -50 mkr varav -25 mkr dock var en yttersta reserv. Tidigare goda resultat hade lett till en konsolidering, särskilt 2012 års bokslut med ett resultat om 69 mkr, varav 54 mkr genom återbetalning av arbetsgivaravgifter, och 50 mkr avsattes i resultatutjämningsreserv enligt den nya lagstiftningen. Bokslutet för 2013 visar på ett helt annat resultat med 43 mkr så mycket som 93 mkr bättre än budget. Huvudförklaringar är att AFA fortsatte återbetalningen av arbetsgivaravgifter med 50 mkr för ytterligare två år tillbaka och att den yttersta reserven om 25 mkr inte utnyttjades. Det finns även andra stora förbättringar. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade 3,4 % till 2 701,8 mkr, 9,3 mkr (9,0 mkr) bättre än budget. Nämnderna redovisar 17,8 mkr lägre kostnader än budget (överskott) och en förbättring med 13,4 mkr från oktoberapporten. Eftersom det är en mycket omfattande verksamhet med 2,7 miljarder i budget stannar avvikelsen vid 0,7 %. Utfallet förutsätter tilläggsanslag med 12,2 mkr till frivilliga skolformer och Kunskapsförbundet Väst. Utbildningsnämnden och Byggnads- och trafiknämnden redovisar stora överskott med 11,2 respektive 9,1 mkr. Omsorgsnämnden och Arbetsmarknads- och socialnämnden har underskott med -5,2 respektive -0,9 mkr. Volymökningen var stor, särskilt inom Utbildningsnämndens verksamheter genom fler barn och elever och ökade resurser. Resultatet 43,3 mkr (36,4 mkr) motsvarar 1,6 % av skatteintäkterna. Det är inget starkt resultat ställt mot årets investeringar utfall 108,3 mkr, budget 130,0 mkr och vilar till större delen på gynnsamma engångsposter. Men tidigare goda resultat behövde inte tas i anspråk i den mycket stora omfattning som vår underbalanserade budget gav utrymme för. Bokslutet har infriat förutsättningarna i 2014 års budget med råge och ger fortsatt det utrymme som behövs för att klara år 2014 genom att använda uppbyggda reserver. Ekonomikontoret Gärdhemsvägen Trollhättan Telefon Fax Bankgiro

6 2 2 (15) Inledning Ekonomikontoret har efter avslutning av 2013 års redovisning sammanställt denna bokslutsrapport. Den innehåller dels ekonomisk sammanställning för Trollhättans Stad dels drift- och investeringsredovisning per nämnd. Verksamhetskommentarerna har tagits fram i samarbete med förvaltningarna och är koncentrerade på att ge en snabb översikt över det beloppsmässiga utfallet. Fördjupad analys och kommentarer till skatteintäkter m fl gemensamma poster finns i en särskild redogörelse för finansförvaltningen. Tidplan Ekonomikontoret avser att presentera denna rapport för budgetkommittén 3 februari och KS närmast följande sammanträde 19 febr. Nämndernas ska besluta om sina verksamhetsredogörelser senast 28 febr. Ekonomikontoret kommer senare att sammanställa och lämna förslag inför beredningen i Budgetkommittén mars av nämndernas framställningar om behandlingen av 2013 års budgetutfall. Dessa kommer att ingå i verksamhetsredogörelserna. Vid bokslutsberedningen behandlas även uppföljningen av uppdragen. Årsredovisningen behandlas av KS 12 mars och KF 24 mars. Resultaträkning Resultatet (ökningen av eget kapital) blev 43,3 mkr, 25,9 mkr lägre än år Jämfört med budgeten, som var underbalanserad med 50,0 mkr baserad med stora reserver i särskilda åtgärder, är resultatet så mycket som 93,3 mkr bättre. Nämndernas budgetutfall är + 17,8 mkr medan +75,5 mkr faller på gemensamma poster, framförallt engångsbeloppet genom återbetalning av avtalsenliga arbetsavgifter 2005 och 2006 och anslaget ur resultatutjämningsreserven. % Ökn av nettokostn o skatteintäkt 6,1 5,2 3,4 2,9 2,4 1,8 1,8 1,9 1,4 1, Mkr Resultat Verks nettokostn ökn Skatteint/genstatsb ökn Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 3,4 % och verksamhetens nettokostnader med 2,9 % i löpande priser. I pengar ökade skatteintäkterna 87,7 mkr och verksamhetens nettokostnader 76,6 mkr. Finansnettot försvagades med 37,0 mkr till följd av en engångskostnad om 19,9 mkr för sänkt dis- Ekonomikontoret

7 3 3 (15) konteringsränta vid beräkningen av pensionsskulden och räntesänkning i utlåning till och hyror från Trollhättans Tomt AB 20,0 mkr. Utan denna omstuvning i resultaträkningen är ökningen av verksamhetens nettokostnader 3,7 %, det vill säga något högre än skatteintäkterna. Målet att nettokostnaderna inte ska öka snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag är svårt att nå varje år med föregående bokslut som utgångspunkt. Men jämfört med föregående års budget nåddes det med vid marginal tack vare AFA-pengarna. Det här målet är svårt att följa och analysera det är lite lättare att titta direkt på resultatet: Justering av resultat för stora jämförelsestörande poster Mkr Redovisat resultat Sänkt diskonteringsränta Återbetalning AGS äldre år Extra pensionsavsättning Nya avsättningar Justerat resultat Tillfälligt konjunkturstöd Extra vinterkostnader 40 Justerat m h t tillfälligt konjunkturstöd och vinter Den underliggande utvecklingen var som synes ganska stabil de här åren, särskilt om det tillfälliga konjunkturstödet och 2010 års vinterkostnader förs in i bilden (d v s bort ur resultatet). En reflexion är att Utbildningsnämndens varierande resultat har påverkat den här utvecklingen väldigt mycket. Nämndens underskott 2011 belastade resultatet med 19,2 mkr och förbättrade det 2012 och 2013 med 12,1 mkr respektive 11,2 mkr. Utan detta är trenden tydligt nedåtriktad och det går inte heller att utgå ifrån att Utbildningsnämndens resultat blir bestående Med hänsyn till att det generella statsbidraget är fryst och att ramtillskotten i 2013 års budget var stora är det snarast förvånande att inte den underliggande resultatutvecklingen är sämre. En viktig förklaring är god real utveckling av skatteunderlaget för kommunsektorn under de senaste åren. Det samlade resultatet är väl i linje med förväntningarna i årets senare rapporter jämfört med oktoberrapporten blev det en förbättring med 7,0 mkr. Några särskilda poster har tillkommit samtidigt som nämndernas utfall har förbättrats. Förändringar jämfört med oktoberrapporten mkr Avsättning rasrisker Slumpån m fl, reserverat för osäkert statsbidrag och tillkommande område -6,3 Slutredovisning av exploateringsområden 1,6 Summa särskilda poster redovisade hos nämnderna -4,7 Nämndernas ordinarie verksamhet (exkl posterna ovan) 18,1 Utökad pensionsavsättning enligt plan -8,1 Särskilda åtgärder 1,2 Löneavsättn, pensioner, avst sem skuld, PO m m m m 1,0 Verksamhetens nettokostnader 7,5 Avskrivningar, skatteintäkter och finansnetto -0,5 Summa resultatförändring jämfört med prognos oktober 7,0 Ekonomikontoret

8 4 4 (15) Verksamhetens nettokostnader blev 2 679,0 mkr (exkl avskrivningar), vilket är 97,5 mkr lägre än budget. Där ingår nämnda återbetalning av premier 2005 och 2006 för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och anslaget ur resultatutjämningsreserven som både mycket stora och speciella poster. Nämnderna hade 17,8 mkr lägre kostnader än justerad budget. Exklusive särskilda poster enligt tabellen ovan är utfallet 22,5 mkr lägre kostnader. De största överskotten har Utbildningsnämnden och Byggnads- och trafiknämnden. Se vidare nedan under "driftredovisning - översikt" och senare i rapporten i avsnittet om driftredovisningen. En (osäker och vansklig) analys av kostnadsutvecklingen visar att verksamheten realt (bruttokostnader i fasta priser) ökade ganska kraftigt med i storleksordningen 2 %. Utbildningsnämndens och Omsorgsnämndens verksamheter växte medan Arbetsmarknads- och socialnämnden, IFO och Byggnads- och trafiknämnden, väghållning krympte. De frivilliga skolformerna och kultur fritid var oförändrade. Avskrivningarna blev 55,1 mkr, vilket är 0,9 mkr lägre än budget och nära prognos. Lägre investeringsvolym medförde lägre planenliga avskrivningar än budget samtidigt som behovet av extraavskrivningar var fortsatt lågt efter tidigare genomgångar och rensningar. Årets extraavskrivningar motsvarar blygsamma 0,04 % av skatteintäkterna (0,01 % 2012). Skatteintäkterna baseras på definitivt taxeringsutfall för 2012 och SKL:s prognos för skatteunderlagsutvecklingen Sveriges ekonomiska utveckling var något svagare än vad som förutsågs i de prognoser som fanns vid budgetarbetet hösten Arbetsmarknaden har ändå stabiliserats och visar tecken på förbättring men löneutvecklingen och särskilt prisutvecklingen har varit svag. Realt sett var utvecklingen av kommunernas skatteunderlag därför ändå god. Prognoserna var ovanligt stabila under året. Lite mer positiva under sommaren och något svagare under hösten. Bokslutet är mycket nära prognosen i oktoberrapporten. Skatteintäkterna ökade med 3,4 % jämfört med 2012 till 2 701,8 mkr och blev 11,8 mkr bättre än ursprunglig budget (budgeten justerades upp med 2,5 mkr för delfinansiering av tilläggsanslag till Omsorgsnämnden). Ökade bidrag i kostnadsutjämningen och slutavräkning bidrar marginellt till ökningen. Statsbidragen lämnar inget bidrag eftersom de är nominellt oförändrade. Om de hade uppräknats enligt beräknad ökning av skatteunderlaget i riket 2013 skulle de samlade skatteintäkterna vara 0,6 % högre (15 mkr). Den beräknade skatteunderlagstillväxten 3,6 % i riket 2013 fördelas på 0,7 % folkökning och 2,9 % höjt skatteunderlag per invånare. Trollhättans befolkningsökning från 1 nov 2011 till 1 nov 2012 var ca 0,3 % -enheter. Vi fortsatte också vid taxeringen 2012 att tappa i skattekraft relativt riket vilket till 93 % kompenseras genom ökat inkomstutjämningsbidrag. Det gör att nedgången i relativ skattekraft med 1,1 % -enheter stannade vid ett nettobortfall om 1,6 mkr i skatteintäkter Ekonomikontoret

9 5 5 (15) Högre skatteunderlagsökning i riket 2013 enligt SKL:s prognos bidrar mest till förbättringen mot budget. Av SKL:s kommentarer framgår att högre transfereringar (pensioner och sjukförsäkring etc) är en förklaring. Ingångsnivån från taxeringen för 2011 blev sämre än förutsatt men det kompenserades nivåmässigt av en lika stor förbättring Faktorer som kommunens folkmängd, fastighetsavgiften och kostnadsutjämningen medförde i sammanhanget mindre avvikelser i varierande riktning. I dessa fall är också underlagen säkrare när budgeten görs och potentialen för stora beloppsavvikelser mindre. Finansnettot är positivt med 20,6 mkr högre ränteintäkter än räntekostnader och bidrar med motsvarande 0,8 % av skatteintäkterna till resultatet. Av ränteintäkterna är 31,9 mkr från utlåning till de kommunala bolagen och 8,9 mkr borgensavgifter. SKL beslutade i våras att ännu en gång sänka diskonteringsräntan för nuvärdesberäkning av pensionsskulden. Sänkt ränta i samhällsekonomin sämre ekonomisk utveckling medför att mer pengar behöver sättas av i dag för att i framtiden nå upp till utlovat pensionsbelopp när det ska betalas ut. Detta medför en jämförelsestörande engångskostnad som inte ingår i balanskravet. KPA har beräknat den till 19,9 mkr som vi bokförde i augusti. För kvarvarande del av ansvarsförbindelsen medför räntesänkningen 96,2 mkr högre skuld men den delen ligger utanför balansräkningen och syns då inte i det redovisade resultatet. Det är inte otänkbart att räntan kommer att höjas igen om ett antal år. Men det lär dröja eftersom det förutsätter ett rullande femårsgenomsnitt av den långa statsobligationsräntan som når över 4,0 %. Finansnettot försvagades med 37,0 mkr till följd av engångskostnaden för sänkt diskonteringsränta och räntesänkning i utlåning till och hyror från Trollhättans Tomt AB 20,0 mkr. I övrigt förbättrades finansnettot med 2,9 mkr från 2012 och blev 5,5 mkr högre än budget genom bättre likviditeten än beräknat och ökad vinstutdelning av Kommuninvest. Engångskostnaden medförde att det totala finansnettot blev 14,3 mkr sämre än budget. Årets resultat (förändringen av eget kapital) blev 93,3 mkr bättre än budgeterade -50,0 mkr. MRP har målsättningen att resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag ska öka samtidigt som målnivån anges till 1,0 %. Utfallet blev 1,6 %, en försvagning med 1,0 % -enheter från 2012 men 0,6 % - enheter bättre än målvärdet. Återbetalningen av AGS-avgifter och sänkt konsolideringsränta står netto för 1,1 % -enheter av resultatet. Det är inget starkt resultat ställt mot årets investeringar men innebär att tidigare goda resultat inte behövde tas i anspråk i den stora omfattning som vår underbalanserade budget gav utrymme för. På det sättet blir de ekonomiska förutsättningarna inför 2014 mycket bättre. Vid budgetberedningen bedömdes att ett svagare resultat kunde accepteras något eller några år mot bakgrund av tidigare konsolidering. Därför underbalanserades budgeten med -50 mkr, varav anslaget 25 mkr ur resultatutjämningsreserven (RUR) var en yttersta reserv som bara skulle röras i nödfall. Ekonomikontoret

10 6 6 (15) Frånräknat de bägge stora tillfälliga och jämförelsestörande posterna har Trollhättans Stad ett resultat om 13,3 mkr, 0,5 % av skatteintäkterna. Således på rätt sida om det formella balanskravet men inte med någon betryggande marginal. Genast ska dock sägas att uttag ur RUR ger en möjlighet att tillfälligt göra avsteg från balanskravet. En tumregel anger att resultatet bör Skattekvot vara i storleksordningen 2,0 % som 120 genomsnitt under en konjunkturcykel. 99,9 100,8 100,8 99,6 99,2 100 Med årets resultat sjunker genomsnittet under de senaste fem åren lite från ,0 till 1,8 %. Men frånräknat utökade 40 pensionsavsättningar når genomsnittet 20 över 2,0 %. Trots att perioden inrymmer en mycket kraftig lågkonjunktur 2,5 1,5 0,9 2,6 1,6 0-1,7-2,2-0,8-2,5-2, har ekonomin konsoliderats. Bidragande till detta har varit både tillfälliga Nettokostn andel Finansnetto andel statliga tillskott och återhållsamhet på Resultatandel kostnadssidan. % I budgetramarna för 2012 ingick en sänkning med 24 mkr för besparing/effektivisering motsvarande 1 % av verksamhetens nettokostnader, vilket balanserade den större delen av de samtidiga ramtillskotten. I budget 2013 var tillskotten lika stora men utan att motverkas av någon besparing. Den låga inflationen har också medfört att priskompensationen i ramarna har varit god. Resultatet är svårbedömt då det påverkas av starka och motverkande faktorer. Skatteintäkternas ökning hålls tillbaka av utebliven värdesäkring av statsbidrag men i stället gav AGS-pengarna en stor tillfällig förbättring. Tabellen ovan med justering av resultatet för stora jämförelsestörande poster och kommentarer ger en grov bild. Diagrammet visar även utvecklingen under respektive år. Årets resultatutveckling fick som väntat ett lugnt förlopp: mkr 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Redovisat resultat vid rapporttillfällena mars juni aug okt boksl Anm: Avser redovisat resultat (förändring av eget kapital) vid bryttillfället inför respektive uppföljningsrapport samt i bokslutet. Det normala mönstret har längre tillbaka varit att det redovisade resultatet försämras efterhand under året på grund av eftersläpningar i kostnadsredovisningen inkl utbetalningen av löneökningar samtidigt som skatteintäkterna utbetalas linjärt. Vid högre resultatnivå uppstår en successiv resultatuppbyggnad som vänds i en försvagning först under nov - dec och månad 13. Återbetalningen av arbetsgivaravgifter (AGS) för 2005 och 2006 med 50,0 mkr bokfördes inför augustirapporten. Särskilda poster som bokfördes sent på året Ekonomikontoret

11 7 7 (15) var av mindre omfattning än 2012 och utbetalningar av lönehöjningar gjordes tidigare utom strukturlönepotten som betalades ut först i december. I MRP anges också som ett ekonomiskt mål att resultatet ska vara tillräckligt för att, tillsammans med avskrivningarna, finansiera nettoinvesteringarna efter avdrag för försäljningar. Då klarar Trollhättans Stad av investeringarna utan att behöva ta upp lån - eller mer kortsiktigt - försämra likviditeten eller inte bygga upp den eller konsolidera sig på annat sätt vid ökad pensionsskuld och avsättningar. Bilden kompliceras av koncernbolagens investeringar för Trollhättans Stad. Tabellen nedan visar att årets resultat som väntat inte helt räcker för att finansiera årets investeringar men att förbättringen jämfört med budget är mycket stor främst genom bättre resultat. Red Budget Just budg Bokslut Prognos aug Prognos mars Mkr Avskrivningar 60,9 63,4 59,5 61,7 64,0 56,0 55,1 55,0 55,0 Resultat exkl reavinster 57,4 36,3 22,9 66,5-50,5-50,5 42,9 31,2-26,1 Förs anl tillg och amort utlämn lån 3,7 0,6 2,6 4,0 2,0 2,0 0,8 2,7 2,7 Summa tillfört 122,0 100,3 85,0 132,2 15,5 7,5 98,8 88,9 31,6./. Nettoinvesteringar -127,0-64,0-86,6-89,4-110,0-130,0-108,3-110,0-130,0 Återstår efter nettoinvesteringar -5,0 36,3-1,6 42,8-94,5-122,5-9,5-21,1-98,4 Utlämnade lån -95,0 50,5-4,0-4,0 Återstår efter utlämnade lån -5,0-22,3 48,9 42,8-98,5-126,5-9,5-21,1-98,4 Anm. Resultatkravet innebär att pensionsskuldsökningen inkl extra avsättning och övriga avsättningar ska konsolideras inte återlånas för investeringar utan vara tillgängliga för kommande utbetalningar. Investeringar påverkar kommande resultat genom högre avskrivningar och belastning av finansnettot. Avskrivningarna sker på historiska anskaffningsvärden. Därför är det naturligt att investeringarna är högre än avskrivningarna. Vi har inte räknat in försäljningen av inventarier och utlämnat lån till KFV eftersom den totalt sett inte medför någon förändrad ekonomisk ställning. Genom att investeringsnivån och skatteintäkternas ökningstakt varierar kraftigt bör resultatkravet ses över en konjunkturcykel. För en investeringsnivå om mkr behöver resultatet vara mkr. Detta motsvarar 1,3-1,7 % av skatteintäkterna. För att också ge utrymme att finansiera bolagens investeringar (utöver avskrivningar) i verksamhetsfastigheter behöver resultatet vara högre. Med ett resultat om 2 % ökar utrymmet inklusive utlåning till mkr. Balansräkning - soliditet % 80 Soliditet Redovisad soliditet Total soliditet Tillgångarna omfattar totalt mkr. Redovisad soliditet är 65,1 %. I den ingår inte före 1998 upparbetad pensionsskuld som redovisas i ansvarsförbindelse. Soliditeten med hela pensionsskulden är 17,5 %. Redovisad soliditet förbättrades med 1,1 % -enheter. Av analysen nedan framgår att årets resultat ställt mot investeringar räckte för att öka soliditeten 0,3 % -enheter. Kommande återbetalning av utlämnat lån och i viss mån försäljning av anläggningstillgångar bidrar med 1,2 %. Ekonomikontoret

12 8 8 (15) Ökad omslutning av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder motverkar med -0,4 % -enheter. För 2013 är detta en följdeffekt av att balansräkningen expanderar genom ökade kortfristiga placeringar det vill säga konsolidering av ekonomin. Målet om förbättrad soliditet har nåtts. Redovisning Budg Just budg Bokslut Progn aug Progn mars Bidrag till förändring av redovisad soliditet, %-enheter Investeringar med avdrag för avskrivning 0,0-0,6-0,7-1,1-1,7-1,2-1,3-1,7 Årets resultat (ökning av eget kapital) 1,4 0,8 2,6-1,9-1,8 1,5 1,1-1,0 Förs av anläggn tillg/utlämnade lån -2,4 1,3 0,1-0,1 0,0 1,2 0,4 0,4 Avstämning mot mål om ökad soliditet -1,0 1,5 2,0-3,1-3,6 1,5 0,2-2,1 Förändr omsättningstillg/kortfristiga skulder 0,8 0,8-3,6 2,5 2,8-0,4 0,0 1,6 Summa soliditetsförändring -0,2 2,3-1,6-0,6-0,8 1,1 0,2-0,5 Redovisad soliditet % 63,3 65,6 64,0 66,0 63,2 65,1 64,2 63,5 Totalt inkl p-skuld i ansvarsförbindelse % 18,6 15,7 18,2 17,8 17,8 17,5 16,7 16,7 Anm: Soliditeten är den andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Som synes har tillfälliga faktorer vid sidan om resultatet och investeringarna påverkat soliditetsutvecklingen. Volymen av omsättningstillgångar - kortfristiga skulder har kraftiga variationer som är en störande faktor vid soliditetsjämförelser. Samtidigt kan ökad balansomslutning tolkas som ökad risk och minskad soliditet därmed en riktig bild. Trollhättans Stad avvecklade den sista delen av den långfristiga låneskulden 2008 och har inte behövt förnya den. Belåningen i koncernen kommer att redovisas i den sammanställda redovisningen i årsredovisningen. Kommunernas pensionsredovisning enligt blandmodellen innebär att pensionsrätt som är intjänad före 1998 inte redovisas som skuld i balansräkningen utan som ansvarsförbindelse. Resultatet belastas med både den ordinarie kostnaden för intjänande av pensioner i den löpande verksamheten och avbetalning av den gamla skulden som ligger utanför balansräkningen. Den redovisade pensionsskulden ökade med 32,8 mkr till 251,5 mkr inkl särskild löneskatt och andel i NÄRF:s skuld. Av den avser 138,9 mkr de delar av från och med 1998 intjänad pensionsrätt som inte har utbetalats i avgiftspension eller försäkringslösning. Sedan år 2006 gör vi en ökad pensionsavsättning för att inte ytterligare skjuta över kostnaden för pensioner intjänade före 1998 på framtida skattebetalare. Under 2020-talet når pensionsutbetalningarna ur ansvarsförbindelsen sin kulmen. I planen räknar vi därför med realt oförändrade avsättningar t o m år 2011 och trappar därefter ned till noll 2020 varefter endast ränte- och inflationsuppräkning av uppnådd extra avsättning görs (finansiell kostnad). I 2012 års bokslut avsattes även planens belopp för Mot bakgrund av den stora återföringen även 2013 av betalda arbetsgivaravgifter och den samlade skatteintäktsutvecklingen inkl generella statsbidrag görs i 2013 års bokslut extra avsättning för 2014 och 2015, totalt 8,1 mkr. Till detta kommer den årliga ränteomräkningen och sänkt diskonteringsränta varför avsättningen ökar med totalt 20,0 mkr till 112,6 mkr inkl skatt och är 7,9 % av skulden för pensioner intjänade före Återstående belopp enligt planen är 5,1 mkr. Pensionsavsättningen leder inte till något ökat åtagande eller utbetalning, men en del av ansvarsförbindelsen flyttas in i balansräkningen. KPA: s skuldprognos sträcker sig t o m Ansvarsförbindelsen ökar kraftigt 2013 beroende på sänkt diskonteringsränta (105 mkr inkl Ekonomikontoret

13 9 9 (15) skatt). Bortsett från denna sker en minskning varje år fr o m 2013 genom att utbetalningarna nu är högre än ränte- och inflationsomräkningen. Den effekten förstärks av våra extra planenliga avsättningar. Rörelsekapital och likviditet Förbättringen av rörelsekapitalet fortsatte med 63 mkr till +113 mkr. Det betyder att omsättningstillgångarna (likvida medel, korta placeringar och fordringar) överstiger de kortfristiga skulderna med detta belopp. Eftersom budgeten innebär en mycket kraftig försvagning är bokslutet hela 188 mkr bättre. Utöver kraftig resultatförbättring och lägre investeringar beror det på att ökad pensionsskuld och andra avsättningar inte påverkar rörelsekapitalet, som är ett mer kortsiktigt mått än soliditeten. Ökningen förklaras till 35 mkr av att ett långfristigt lån till TEAB med förfall 1 juni 2014 nu redovisas som kortfristigt. 150 Mkr Rörelsekapital Den ändå ganska låga nivån får ses mot bakgrund av att semesterskulden och periodiserade timlöner och ersättningar för december ingår som stående negativa poster om 149 mkr. Rörelsekapitalet påverkas även negativt av att en del av vår överskottslikviditet är långfristigt placerad hos de kommunala bolagen för att förbättra ränteavkastningen. Där återstår (efter omflyttningen enligt ovan) 88 mkr med förfallodag 30 juni Likvida medel (kassa och bank) minskade under året med 119 mkr till 98 mkr vid årsskiftet. Under samma tid har dock kortfristiga placeringar kunnat ökas från 90 mkr till 275 mkr. Genomsnittslikviditeten minskade med 49 mkr till 78 mkr. Exklusive bolagens behållningar var genomsnittet endast 4 mkr. Enligt det utvidgade likviditetsmåttet inklusive räntebärande kortfristig in- och utlåning förbättrades likviditeten ytterligare med 70 mkr till 337 mkr vid årsskiftet. Av detta utgör kortfristiga placeringar 275 mkr medan vår nettoskuld i koncernsamordningen -36 mkr avgår. Bakom förbättringen ligger i grunden samma faktorer som för rörelsekapitalet. I januari utbetalades också vår avräkningsfordran om 40 mkr för 2011 års skatteintäkter. En buffert har byggts upp inför det sämre resultat som förutses för Utbetalning i år och de närmaste åren från avsättningar kommer också att belasta rörelsekapital och likviditet. Kommunen har tillgång till kontokredit om 100 mkr och lånelöfte om ytterligare 200 mkr. Utlåning till bolagen är också ett sätt att förvalta likviditeten för god ränteavkastning och ett led i finansieringen inom koncernen. Ekonomikontoret

14 10 10 (15) Driftredovisning - översikt Verksamheten redovisar 97,5 mkr lägre nettokostnader (= överskott ) än justerad budget 2 721,4 mkr. Budgetutfallet fördelas på +17,8 mkr för nämnderna och +79,7 mkr för kommunstyrelsens gemensamma driftbudgetposter inom "finansförvaltningen". Fördelningen av utfallet förutsätter att Kommunstyrelsen får tilläggsanslag med 12,2 mkr till frivilliga skolformer för ökat bidrag till Kunskapsförbundet väst finansierat ur den tillfälliga intäkten genom återbetalning av AGSpremier från AFA-försäkring. Nettokostnadsutveckling % Budgetavvikelser nettokostnad % 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 utb kult-frit oms soc byggn miljö ks Nämnder 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 utb kult-frit oms soc byggn miljö ks Nämnder Anm: Kostnadsutvecklingen för UTB och KS är justerad m h t överföringen av anslagen för de frivilliga skolformerna. I diagrammet och nedan är också justerat för effekten av sänkta hyror från Tomt AB vilket påverkar ökningen för Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen (frivilliga skolformer). Budgetavvikelserna jämförs med justerad budget. Nettokostnaderna för nämnderna ökade med 4,0 % i löpande priser jämfört med 2012 års bokslut. Utbildningsnämnden redovisar 11,2 mkr lägre kostnader än budget (oktoberrapportens prognos 5,4 mkr). Relaterat till nämndens totala budget på 886,1 mkr motsvarar överskottet 1,3 %. Nettokostnaderna ökade med 6,4 % jämfört med Bakom den kraftiga kostnadsökningen ligger tillförda resurser beroende på främst barn- och elevutveckling och minskat budgetöverskott för jämförbara verksamheter d v s exklusive frivilliga skolformer. Utöver löne- och priskompensation tillfördes nämnden 22,4 mkr, varav 12,5 mkr målgruppskompensation och 6,0 mkr extra tillskott till grundskolan. Det blev 93 (3,6 %) fler barn i förskolan, 54 (2,3 %) på fritids och 180 (2,9 %) fler elever i grundskolan än Verksamheterna har ökat kraftigt i volym. Huvuddelen av överskottet, 10,2 mkr (5,5 mkr 2012), finns hos förskolenheterna och motsvarar 8,7 % av deras uppdragsersättning. Ökande barnantal tenderar att förstärka enheternas ekonomi. Nämnden betalade 2013 ut extra uppdragsersättning med 12,0 mkr. Av överskottet ligger 2,4 mkr på centralköket, bland annat beroende på ökad volym, och 1,6 mkr på vakans skolläkare. Ekonomikontoret

15 11 11 (15) Kultur och fritidsnämnden redovisar 1,4 mkr (1,1 %) lägre nettokostnader än budget 123,8 mkr. Nettokostnadsökningen i förhållande till föregående bokslut är 4,1 %. Prognosen i oktoberrapporten var +0,6 mkr men i början av året befarades underskott. Anpassning av verksamheten på N3 till bortfall av gymnasieelever och av fritidsgårdsverksamheten samt bättre uthyrning av Folkets Park bidrar till överskottet. Omsorgsnämnden redovisar 826,6 mkr i nettokostnader vilket är 5,2 mkr (0,6 %) högre än justerad budget. Tilläggsanslag har beviljats med 7,7 mkr för köpta platser för funktionsnedsatta. Överskridandet är ändå hänförligt till den verksamheten, där enheterna redovisar underskott. Äldreomsorgen är däremot i budgetbalans. Nettokostnaderna ökade med 3,9 %. Särskilt verksamheten för funktionsnedsatta ökade i volym. Ökade kostnader för bostadsanpassning, fler timmar inom hemvården högre semesterkostnader än beräknat samt en del ytterligare engångskostnader gör att underskottet blev 1,8 mkr större än vad som beräknades i oktober. Arbetsmarknads- och socialnämnden med en nettobudget om 294,3 mkr redovisar underskott om -0,9 mkr. I resultatet ingår ännu inte använt anslag på 1,7 mkr för ungdomsanställningar. Avräknat denna post som inte varit beaktad i tidigare prognoser och för vilken ombudgetering kommer att begäras blir det justerande budgetutfallet -2,6 mkr, en försämring med 0,9 mkr från oktoberrapporten. Dämpningen av kostnadsökningen fortsatte - nettokostnaderna ökade med 2,1 % mot 2,5 % 2012, 5,1 % 2011 och 8,3 % Försörjningsstöd på 99,7 mkr har bokförts, vilket är en ökning på 4,3 % men ökningstakten har stannat av och kostnadsfördelningen över året ser mer ut att likna ett normalår, d v s utan underliggande ökande trend. Nämnden har lyckats sänka kostnaderna för institutionsplaceringarna med 11,4 mkr, vilket är en effekt av nämndens fortsatta utveckling av hemmaplanslösningar. Byggnads- och trafiknämndens kostnader blev 9,1 mkr (11 %!) lägre än budgetens 81,9 mkr. Kostnaderna minskade med 1,4 mkr (1,9 %) jämfört med 2012 (exkl. avsättning 3,0 mkr 2012). Väghållningen står för 6,4 mkr av överskottet. Den snöfattiga vintern är den tyngsta faktorn men även beläggningsunderhåll och parkeringsverksamhet bidrar med stora belopp. För väghållningen blev kostnaderna 3,7 mkr lägre än oktoberrapportens prognos, bland annat genom att höstvintern inte blev den förutsatta normala. Miljönämndens kostnader blev 0,4 mkr lägre än budget 7,2 mkr, vilket medförde en kostnadsökning med 3,6 % jämfört med Tekniska nämndens verksamheter är uppdrags- och taxefinansierade. Budgetutfallet blev bättre än befarat i höstens budgetrapporter och slutade i 1,1 mkr bättre än budget för den skatte- och uppdragsfinansierade verksamheten och i ett mindre underskott för den taxefinansierade verksamheten. Ekonomikontoret

16 12 12 (15) Omläggningen av sophämtningen har medfört högre tillfälliga kostnader än väntat. Underskotten kunde täckas av externa resultatutjämningsfonder (avsättningar) och påverkar därför inte resultatet för Trollhättans Stad. Årets fortsatta sluttäckning av Munkebo deponi stöder beräkningen och bedömningen att återstående 17 mkr i avsättningen räcker till. Hittills har sluttäckning utförts för 41 mkr. Kommunstyrelsens budget har vuxit med 270,0 mkr till 478,5 mkr genom överföring av anslagen för frivilliga skolformer. Dessa har överskridits med 3,0 mkr (3,2 mkr) på grund av beviljad nivå på bidraget till KFV, ökad elevandel och kostnader från I bokslutet är beaktat kostnad och tilläggsanslag med 12,2 mkr för täckning av underskott i KFV:s bokslut som behandlas av KS 29 januari och KF 10 februari. Utfallet innebär att nettokostnaderna för frivilliga skolformer har ökat 4,3 % jämfört med (beaktat andelar i administration och gemensamma verksamheter 2012 och justerat motsvarande hyressänkning). För övriga delar av styrelsens verksamhet är utfallet sammantaget 3,6 mkr (2,4 mkr) lägre kostnader än budget. Kostnaderna för dessa ökade 0,7 % till 204,9 mkr. Ökad avsättning för åtgärder mot skredrisk ingår med 6,3 mkr och slutredovisning av exploateringsområden med ett nettoöverskott om 1,6 mkr. Tillsammans en obudgeterad kostnad om 4,7 mkr, det vill säga underskott -4,7 mkr (-4,0 mkr 2012). De ordinarie verksamheterna redovisar sammantaget 8,3 mkr lägre kostnader än budget med stora belopp inom politisk ledning, avtalsbunden verksamhet, personalkontor, ekonomikontor och information. Orsakerna är oftast tillfälliga varför det inte går att förutsätta ett liknande utfall kommande år. För Kommunstyrelsens driftbudgetposter inom finansförvaltningen redovisas överskott med 79,7 mkr, 5,9 mkr mindre än prognosen i oktoberrapporten. Jämfört med den har extra pensionsavsättning 8,1 mkr tillkommit. Här finns redovisningen av pensionskostnaderna, anslagen för särskilda åtgärder, oförutsedda utgifter, löneökningar, avstämningar av PO-pålägg och semesterskuld samt kapitalkostnader, realisationsvinster m m. Den största posten är tidigare nämnda AGS återbetalning 50,0 mkr som ger ett överskott om 37,8 mkr efter finansiering av tilläggsanslag till KS för frivilliga skolformer. Av budgeterat 55,5 mkr för särskilda åtgärder återstår i bokslutet anslaget ur resultatutjämningsreserven 25,0 mkr och ytterligare 4,1 mkr som överskott. Se vidare driftredovisningen med kommentarer som ger en djupare bild av det beloppsmässiga budgetutfallet för nämnderna. Finansförvaltningen finns det mer att läsa om i särskild verksamhetsredogörelse. Investeringsredovisning Nettoinvesteringarna blev 108,3 mkr. Detta var 21,7 mkr lägre än fastställd investeringsram 130 mkr. Eftersom den i en avdragspost förutsätter förseningar Ekonomikontoret

17 13 13 (15) och senareläggningar om 19,1 mkr är utfallet 40,8 mkr lägre än nämndernas investeringsanslag. Mkr Brutto och nettoinvestering Bruttoinv Nettoinv Av investeringsredovisningen framgår att framförallt Kommunstyrelsen men också Byggnads- och trafiknämnden har stora budgetavvikelser. De största objekten är gångbron vid Resecentrum och fritidsanläggningen vid Bergtäkten. Investeringsredovisning per nämnd samt sammanställning av stora objekt finns längst bak i rapporten. Djupare redovisning och kommentarer till objekt kommer i nämndernas verksamhetsredogörelser. Stora investeringar genomförs för Trollhättans Stad genom de kommunala bolagen. Ombyggnaden av Lyrfågelskolan och Nils Ericssongymnasiet var de största med ca 30 mkr respektive ca 20 mkr Investeringsutfallet innebär större förseningar och senareläggningar från 2013 till kommande år än vanligt. Eftersom detta var känt vid beredningen av 2014 års budget investeringsbedömningarna i augustirapporterna tillgängliga finns för 2014 specificerat totalt 24,7 mkr i försenade objekt från 2013, varav 21,7 mkr för Kommunstyrelsen. Detta innebär att den större delen av utfallet är beaktad i 2014 års budget. Av de 15,9 mkr som återstår är en stor del överskott på anslag som kommer att slutredovisas. Bedömningen i budgetrapporter Sammantaget har nämndernas bedömningar förbättrats stegvis från -6,0 mkr i marsrapporten, -9,3 i junirapporten, -3,5 mkr i augustirapporten och +4,4 mkr i oktoberrapporten för att sedan bli +17,8 mkt i bokslutet. Prognoserna är justerade för tilläggsanslag utom 12,2 mkr för frivilliga skolformer i marsrapporten där underskottet inte ingick i prognosen. Spännvidden är 27,1 mkr vilket är mycket pengar. Relaterat till nettokostnaderna för nämndernas verksamhet stannar den vid den mer blygsamma procentsiffran 1,0 %. Men samtidigt är detta merparten av det totala redovisade resultatet 43,3 mkr som utgör 1,6 % av skatteintäkterna. Detta visar att våra höga krav på styrning, kontroll och goda prognoser är motiverade samtidigt som man behöver ha respekt för osäkerheten och de stora talen. Vår bedömning är att särskilt de större nämnderna håller god standard på sina prognoser. Ekonomikontorets bedömning i rapporterna att det fanns tecken på ett mer positivt utfall har infriats. Ekonomikontoret

18 14 14 (15) Behandling av budgetutfall Inräknat hela resultaträkningen blev utfallet 93,3 mkr bättre än budget. Av detta står nämnderna för +17,8 mkr medan +75,5 mkr kommer från de gemensamma posterna inkl skatteintäkter och finansnetto. Nämnder med överskott har totalt +23,8 mkr och underskottsnämnderna -6,0 mkr. Stora delar av överskottet kommer att få lämnas tillbaka eftersom resultatfonder redan har nått taket eller det ligger inom verksamhet där resultatfonder inte tillämpas. Prövningen kommer att göras i bokslutsberedningen efter förslag från nämnderna i verksamhetsredogörelserna. Efter 2012 års bokslut finns netto 26,6 mkr i resultatfonderna varav 5,5 mkr för uppdragsfinansierade Produktion. Resterande 21,1 mkr motsvarar 0,8 % av nämndernas nettokostnader. Resultatfonderna är en del i den interna ekonomistyrningen. Om en nämnds kostnader blir lägre än budget kan nämnden spara till kommande år. När pengarna sedan används blir kostnaderna högre och resultatet därmed lägre. Behållningen i resultatfonderna får på områdesnivå inte överstiga 3 % av verksamhetens kostnad. Kommunstyrelsen kan medge en gräns om 5 % för mindre och/eller intäktsberoende verksamheter eller av andra särskilda skäl Budgetutfallet har även i det här bokslutet påverkats mycket av överskott på grund av förseningar i utnyttjandet av speciella projekt/anslag. I 2014 års budget har avsatts 500 tkr för ombudgeteringar. Ytterligare anslagsbehov bör täckas ur andra poster inom särskilda åtgärder eller annat beräknat överskott för att inte försvaga budgetbalansen. Konsekvenser 2014 Resultatet 2013 blev dryga 10 mkr bättre, rörelsekapitalet närmare 60 mkr och likviditeten enligt det utvidgade måttet (se ovan) närmare 40 mkr högre än beräknat i MRP/Budget 2014 som utgick från augustirapporten. Utgångsläget inför 2014 har stärkts. Andra positiva noteringar är att erhållna statsbidrag 6,6 mkr för utveckling av Kronogården och prestationsmedel 2,3 mkr för förbättringsarbete inom vård och omsorg kommer att användas och redovisas som intäkt Periodiserade statsbidrag inom flyktingverksamheten uppgår till 11,6 mkr i bokslutet och kan användas i högre grad för verksamhet. Skatteintäkterna 2014 ligger enligt SKL:s senaste prognos i december m m nästan exakt på nivån i 2014 års budget. Här blir skatteunderlagets utveckling i riket avgörande. I den lokala utvecklingen är befolkningen 1 januari nästa viktiga datum och är grundläggande för skatteintäkterna Bokslutet bidrar till förstärkning av finansnettot. Däremot är det aktuella ränteläget ogynnsamt. Budgeterad löneavsättning bedömer vi som tillräcklig. Ekonomikontoret

19 15 15 (15) Omsorgsnämnden och Arbetsmarknads- och socialnämnden har så vitt nu kan bedömas obalanser som man tar med sig in i Detta gäller även och i högre grad de frivilliga skolformerna. I särskilda åtgärder finns dels avsatt 53 mkr, som till stor del är intecknade för specifika ändamål, dels 5 mkr som betecknats anslag ur resultatutjämningsreserv. Samtidigt är 2014 års budget underbalanserad med 50 mkr tidigare års goda resultat tas i anspråk. Enligt principöverenskommelsen mellan ägarna ska även inbetalda AGS-premier för år 2004 återbetalas, för Trollhättan 23 mkr. SKL informerade i början av januari 2014 att återbetalningen av 2004 års premier kan ske tidigast år Detta behöver inte utesluta att intäkten kommer 2014 eftersom vi bokför den när beslutet är fattat. För att ett 0-resultat ska vara inom räckhåll krävs sannolikt både ett positivt AFAbeslut, en gynnsam utveckling av skatteintäkterna och att nämnderna håller sina budgetar. Sammanfattning finansiella mål Rapporten redovisar kraftiga förbättringar av resultatet jämfört med 2013 års budget. Resultatets andel av skatteintäkterna var 1,6 %, över de 1 % som i programförklaringen anges som genomsnittlig lägsta nivå under perioden och är i genomsnitt ca 2 % under den senaste femårsperioden. Soliditeten förstärktes. För den ekonomiska ställningen blev även 2013 ett bra år om än inte lika gott som det mycket starka Problemet är att de goda resultaten beror på tillfälliga poster det underliggande resultatet är inte lika starkt och trenden är nedåtriktad. Men bokslutet har infriat förutsättningarna i 2014 års budget med råge och ger fortsatt det utrymme som behövs för att klara år 2014 genom att använda uppbyggda reserver. Annika Wennerblom Stadsdirektör Dan Jonasson Ekonomichef Ekonomikontoret

20 16 Resultaträkning Noter Budget Bokslut Mkr Verksamhetens intäkter 1 636,9 685,3 610,4 Verksamhetens kostnader , , , ,0 Avskrivningar 3-56,0-55,1-61,7-59,5 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER , , , ,1 Skatteintäkter , , , ,9 Generella statsbidrag o utjämning 5 526,0 531,6 489,3 472,9 Finansiella intäkter 6 45,0 49,5 70,0 68,1 Finansiella kostnader 7-10,1-28,9-12,5-23,8 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER -50,0 43,3 69,2 24,0 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT -50,0 43,3 69,2 24,0 Kassaflödesanalys Noter Budget Bokslut Mkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -50,0 43,3 69,2 24,0 Just ej likviditetspåverkande poster 8 72,6 92,1 89,3 86,9 Minskn av avsättn p g a utbet -15,0-15,5-13,7-7,9 Förändr av kortfr fordr/skulder m m 65,0-182,9 86,3-201,6 Kassaflöde från löpande verksamhet 72,6-63,0 231,1-98,6 INVESTERINGAR Bruttoinvesteringar -130,0-122,0-101,0-95,3 Övriga investeringsink/inv bidrag 13,7 11,6 8,7 Försäljning av anläggn tillg 9 2,0 27,9 6,2 2,6 Kassaflöde från investeringsverksamh -128,0-80,4-83,2-84,0 FINANSIERING Nyupptagna lån Amortering skulder Förändr långfr fordringar 15-4,0 24,1 0,0 50,5 Kassaflöde från finansieringsverksamh -4,0 24,1 0,0 50,5 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -59,4-119,3 147,9-132,1

21 17 Balansräkning Noter Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anlägg ,4 536,3 518,2 Maskiner och inventarier ,0 141,5 134,1 Finansiella anläggningstillgångar 14, , , ,2 Summa anläggningstillgångar 2 071, , ,5 Omsättningstillgångar Förråd, exploateringsprojekt m m 12, 13 7,0 3,9 5,6 Fordringar ,7 310,8 343,9 Kortfristiga placeringar ,0 140,0 105,1 Kassa och bank 18 98,2 217,5 69,6 Summa omsättningstillgångar 687,9 672,2 524,2 SUMMA TILLGÅNGAR 2 759, , ,7 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Rörelsekapital ,2 49,5-12,1 Anläggningskapital 1 684, , ,0 Eget kapital , , ,9 Därav årets resultat 43,3 69,2 24,0 Avsättningar Avsättningar för pensioner ,5 218,7 200,1 Andra avsättningar 22 47,6 55,8 55,5 Summa avsättningar 299,1 274,5 255,6 Skulder Långfristiga skulder 23 88,4 90,6 92,9 Kortfristiga skulder ,4 538,0 453,3 Kortfristiga skulder ind del 24 80,3 84,7 83,0 Summa skulder 663,1 713,3 629,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 759, , ,7 Panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter - - Ansvarsförbindelser 25 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna 1 313, , ,2 Övriga ansvarsförbindelser 2 813, ,2

22 18 Noter 1. Verksamhetens intäkter Återbetalning AGS 50,0 54,4 Taxor och avgifter 124,4 126,0 120,7 Tjänster mm 101,1 123,2 115,2 Statsbidrag, AMS- & EU bidrag 225,0 242,5 234,3 Hyror och arrenden 73,8 73,4 72,4 Försäljningsmedel 59,6 60,9 62,5 Reavinst 3,0 4,9 5,3 Verksamh intäkter enl RR 636,9 685,3 610,4 Verksamhetens intäkter har frånräknats interna poster om 2 011,4 mkr med hjälp av motpartsbegreppet. 2. Verksamhetens kostnader Löner och personalomkostnader 1 944, , ,6 varav: Lagstadgade arbetsgivaravgifter 409,7 425,8 422,2 Avtalsenliga arbetsgivaravgifter 2,7 2,7 3,9 Pensionskostnader 165,7 164,2 157,1 Ökad pensionsavsättning 8,1 11,4 0,0 Förändring semester & övertidsskuld 6,5 4,0 1,0 Tjänster, köpt verksamhet mm 938,8 784,8 752,2 Bidrag till enskilda, föreningar 247,4 240,8 264,9 och kommunala företag Material 100,0 110,0 115,3 Inventarier 24,2 19,6 21,2 Nya avsättningar (övriga) 6,4 12,1 5,8 Verksamhets kostnader enl RR 3 260, , ,0 Verksamhetens kostnader har frånräknats interna poster om 2 011,4 mkr med hjälp av motpartsbegreppet. Delposterna under personal samt avsättningar särredovisas på grund av att de påverkar jämförelsen mellan åren. Leasing Betalning Betalning Betalning Leasingavtal Varav fordon 14,0 8,4 16,7 7,7 Avser operationell leasing för avtal med löptid över 2 år exklusive hyresavtal för lokaler. Inga avtal löper efter fem år. 16,6 7,7 3. Avskrivningar Inventarier 27,4 35,6 35,2 Nominell annuitet (internt 5,3 5,0 4,0 uthyrda fastigheter) Fastigheter och anläggningar 21,3 20,9 19,4 Extraavskrivningar 1,1 0,2 0,9 Summa 55,1 61,7 59,5 Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. För nyare fastigheter inkl om- och tillbyggnader görs en uppdelning i olika delar. För nybyggda fastigheter skrivs 70 % av investeringsbeloppet av på 33 år, 15 % av på 20 år och 15 % på 10 år. Vid om- och tillbyggnader används längst 20 år. Se avsnittet Redovisningsprinciper om regler för när anskaffningen aktiveras (investering) eller direktavskrivs (drift). 4. Skatteintäkter Egna preliminära skatteintäkter 2 096, , ,1 Slutavräkning 1,3 0,4 7,9 Prognostiserad slutavräkning -13,6 25,0 40,1 Kommunal fastighetsavgift 86,0 87,3 83,7 Summa 2 170, , ,9 Slutavräkningen avser 2012 års inkomster (efter 2013 års taxering) och den prognostiserade slutavräkningen 2013 års inkomster. Den senare baseras i enlighet med redovisningsnorm på 2013 års taxering och Sveriges Kommuners och Landstings prognos av skatteunderlagsökningen vid 2014 års taxering. Det beräknade beloppet är -244 kronor per invånare 1 nov 2012 (55 659). Likvidmässig avräkning görs vid utbetalningen av kommunalskatt i januari år Avvikelsen mellan slutavräkningen och preliminärt bokfört belopp regleras i 2014 års bokslut. Ökningen av den kommunala fastighetsavgiften jämfört 2008, då den infördes, tillfaller respektive kommun. Avgiften har periodiserats enligt utfallet av 2013 års taxering och SKL/SCB:s prognos över kommande taxering Generella statsbidrag/utjämning Inkomstutjämningsbidrag 466,3 426,4 404,7 Kostnadsutjämning 46,3 46,8 27,7 LSS-utjämning -6,3-11,2-16,1 Regleringsbidrag/avgift 25,4 27,3 56,5 Summa 531,6 489,3 472,9 Genom inkomstutjämningen bestäms kommunernas skatteintäkter i huvudsak av genomsnittsinkomsten i riket och folkmängden i kommunen. Inkomstutjämningen fyller på kommunernas egna skatteintäkter upp till 115 % av medelskattekraften. Tillskottet beräknas efter 95 % av medelutdebiteringen 2003 justerad för skatteväxlingar i respektive län. Kostnadsutjämningen är helt mellankommunal och avser olikheter i åldersstruktur m fl opåverkbara förutsättningar. Regleringsbidrag/avgift är en avstämning av statens kostnader för inkomstutjämningsbidraget mot avsatta medel. 6. Finansiella intäkter Räntor utlämnade fasta lån 31,9 56,2 58,9 Räntor likvida medel 0,8 2,1 1,8 Räntor placeringar 1,2 0,3 0,6 Koncernräntor 0,5 1,1 0,5 Utdelning aktier 6,1 2,4 0,0 Borgensavgifter 8,9 7,7 6,2 Övriga finansiella intäkter 0,1 0,2 0,1 Summa 49,5 70,0 68,1 Räntor likvida medel utgörs till 0,1 mkr av dröjsmålsräntor. Den genomsnittliga räntenivån på våra banktillgodohavanden och placeringar har varit 2,04 % (2,66 % 2012). I räntor utlämnade fasta lån avser 13,4 mkr lån till Trollhättans Tomt AB för finansiering av överlåtna verksamhetsfastigheter om 668 mkr och 4,2 mkr lån till Trollhättan Energi AB för köp av VA-verksamheten om 186 mkr. Genomsnittlig placering var 358,2 mkr (237,2 mkr 2012) med en genomsnittsränta om 2,28 % (3,25 % 2012).

23 19 7. Finansiella kostnader Räntor kortfristig upplåning 0,4 0,3 0,2 Koncernräntor 0,9 1,6 1,4 Räntor exploateringsredovisning 0,5-0,1 0,2 Ränta pensionsskuld 5,9 9,2 5,7 Ränta övriga avsättningar 1,3 1,5 2,1 Delsumma 9,0 12,5 14,6 Sänkt diskonteringsränta 19,9 14,2 Summa 28,9 12,5 23,8 Ränta pensionsskuld avser den årliga omvärderingen för realränta och inflation av redovisad avsättning. I den mån skulden konsolideras möts kostnaden av ränteintäkter (och/eller minskade kostnader genom minskning av övrig skuld). Motsvarande görs för övriga avsättningar. Sänkt diskonteringsränta 2011 enligt SKL:s rekommendation för beräkning av pensionsskulden medförde en jämförelsestörande engångskostnad. Trollhättans Stad har inte några räntor för långfristig upplåning. 8. Justering av ej likviditetspåverkande poster Av- och nedskrivningar 55,1 61,7 59,4 Pensionsskuldsförändring 32,9 18,6 24,7 Reavinster/förluster -3,0-4,9-5,3 Andra avsättningar 7,1 13,9 8,1 Summa 92,1 89,3 86,9 Vid framtagande av kassaflödesanalys måste de poster som inte är rörelsekapitalpåverkande frånräknas och vissa andra justeringar göras. Reavinster ingår i både resultat och försäljningssumma. 9. Försäljning av anläggningstillgångar Mkr Förs. belopp Bokf. värde Reavinst/ förlust Kunskapsförbundet Väst 27,1 27,1 Björksoppen 1 0,2 0,2 Fölet 3 0,2 0,2 Källstorp 5:1 0,2 0,2 Övrigt 0,1 Summa: 27,7 27,2 0,6 Reavinst försäljning fastigheter 2,2 till Tomt AB 2008 Summa: 27,7 2,8 Försäljningar av begagnade fordon, bostadsrätter etcetera redovisas hos respektive verksamheter. 10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar Markreserv 60,4 56,9 51,5 Verksamhetsfastigheter 192,4 180,3 170,9 Fastigheter för affärsverksamhet 18,1 14,9 13,4 Publika fastigheter 231,4 210,0 208,0 Fastigheter för annan verksamhet 74,4 72,4 72,6 Övriga fastigheter 1,3 1,3 1,2 Förbättringsåtg i annans fastighet 0,4 0,5 Summa 578,4 536,3 518,2 Trollhättans Stad har inget hyresavtal med rättighet eller skyldighet att förvärva fastigheten. 11. Maskiner och inventarier Transportmedel 14,5 16,7 20,2 Maskiner 5,4 3,6 3,9 Inventarier 52,4 72,7 73,7 IT-utrustning 21,8 27,1 28,8 Konstverk och samlingar 17,0 16,5 2,2 Övriga inventarier 8,9 4,9 5,3 Summa 120,0 141,5 134,1 Bilmuseet ingår i konstverk och samlingar med 14 mkr. 12. Exploateringsprojekt Mkr IB 2013 Årets utg Årets ink Flytt. Markv Res ultat UB 2013 Bostäder Hults höjd -1,9 1,1 0,8 Hälltorp 1,4-1,4 Hälltorp etapp 2 1,3 4,7-2,1 3,9 Kremlan -0,9-0,9 Kv Verdandi -1,1 1,1 Nybergskulla -0,4 1,1-1,5 Övr. expl.projekt 0,8 2,0-2,7 1,1 Summa bostäder: -1,3 6,3-3,8 1,2 GC-väg Hjulet 1 1,3-0,4 0,9 Kronhjorten -1,2-1,2 Överby köpcentrum 1,9 0,8 2,7 Övr. expl.projekt 3,1 0,3 3,3 Summa industri: 5,0 2,4-1,6 5,7 Räntereserv: -1,3-0,7-2,0 Summa pågående exploateringsproj. 2,4 8,7-6,1 4,9 Första detaljplanen för Lärketorpet är under arbete och beräknas antas Detaljplanen avser ca 300 av totalt lägenheter, varför del av tidigare nedlagda kostnader har skrivits ner Alla 53 tomter är sålda på Hults höjd och toppbeläggningen av gatorna har utförts. Projektet avslutas 2013 med ett positivt resultat på t kr. I exploateringsområdet Hälltorp etapp 1 är 23 av 24 tomter sålda och i Hälltorp etapp 2 är 10 av 19 tomter sålda. Projektering har påbörjats av Hälltorp etapp 3 och gator och ledningar planeras att byggas under På Nybergskulla är 9 av 11 tomter sålda. Toppbeläggning av gatan planeras att utföras under Detaljplan för Överby västra har antagits under året, men är överklagad. Det är oklart när utbyggnaden kan påbörjas. Exploateringsprojektet kv Verdandi avslutas 2013 med ett positivt resultat på t kr. 13. Förråd Förråd mm 2,1 1,5 1,1 Summa 2,1 1,5 1,1

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutsrapport 2014 Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutet i korthet Skatteintäkter 2 793,6 mkr, 5,7 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader 2 817,2 mkr, 6,9 mkr lägre än budget. Utbildningsnämnden

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2015 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Årets resultat +10,5 mkr Det preliminära resultatet för Kristianstads kommun 2015 uppgår till +10,5 mkr vilket är i god överensstämmelse med budgeten. Budgeterat resultat var +8,7

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

göteborgs stad delårsrapport

göteborgs stad delårsrapport göteborgs stad delårsrapport per augusti 2010 Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Finansiell profil Munkedals kommun

Finansiell profil Munkedals kommun Finansiell profil Munkedals kommun 00 007 profiler för Munkedals kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Munkedals kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2007

Preliminärt bokslut 2007 2007 Bilden är tagen av Jan Magnusson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-29 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET 2007 I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2007. Resultatnivån budgeterades till

Läs mer

Preliminärt bokslut Foto Jan Magnusson

Preliminärt bokslut Foto Jan Magnusson Preliminärt bokslut 2010 Foto Jan Magnusson En tillbakablick på året 2010 I juni 2009 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2010-2012. Resultatnivåerna budgeterades till 31,5 mnkr för 2010, 11,5 mnkr

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Mål och budget ram Övergripande finansiella mål

Mål och budget ram Övergripande finansiella mål Mål och budget ram 2015 Övergripande finansiella mål Utfall 2013 Budget 2014 Ram budget 2015 Ram plan 2016 Ram plan 2017 Ekonomi i balans Årets resultat, mnkr 27,5 12,2 2,2-10,5-24,3 Långfristiga skulder

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer