Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun"

Transkript

1 PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse-Program

2 PLANBESKRIVNING 1 (26) Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra nya bostäder i anslutning till Fäladstorget samt ge möjlighet för utökning av lokaler för centrumverksamhet och förskola. Huvudidén med planen är att komplettera stadsdelen med centralt belägna bostäder samt ge möjlighet för fler verksamhetslokaler i Norra Fäladens centrum. Fyra höga bostadshus föreslås, två i kvarteret Bullerbyn, ett i parken och ett delvis på Svenshögsskolans tomt, samt lägre hus föreslås vid gränden i kvarter Bullerbyn. Planförslaget innefattar: Ca 75 seniorbostäder i två byggnader, ett våningshus i Borgareparken och ett 7-8 våningshus öster om centrumparkeringen, delvis på Svenshögsskolans tomt Ca 70 hyresbostäder i kvarter Bullerbyn i två 8-våningshus samt tvåvåningshus Möjlighet till centrumverksamhet och förskola i kvarter Bullerbyn Underjordisk parkering med ramp vid centrumparkeringen Gångfartsområde med angöring för behörig trafik till de nya husen Ny förbindelse till parken från Fäladstorget genom kvarter Bullerbyn samt gång- och cykelstråk väster om kvarteret Del av Borgareparken och Svenshögsskolans tomt tas i anspråk PLANDATA Planområdet omfattar del av fastigheterna Bullerbyn 1, Norra Fäladen 4:1, Krämaren 3 och Borgaren 1. Området används idag för kontor och förskola i kvarter Bullerbyn samt i övrigt till parkering, park och skola. Markägoförhållanden Fastigheten Bullerbyn 1 och Krämaren 3 ägs av Lunds Kommunala Fastighets AB. Övriga fastigheter ägs av Lunds kommun.

3 PLANBESKRIVNING 2 (26) PLANFÖRSLAG Bebyggelse Bostäder I kvarter Bullerbyn planeras ca 70 bostäder att uppföras i nya tvåvåningsbyggnader och två åttavåningshus. De låga bostadshusen kan komma att utformas som bokaler med verksamhet i bottenvåningen. I den norra delen av planområdet planeras ett nytt 7-8 våningshus att uppföras med 30 seniorbostäder och i parken öster om kvarter Bullerbyn planeras ett våningshus att uppföras med ca 45 seniorbostäder samt en gemensamhetslokal. Slankhet och öppenhet eftersträvas i utformningen av dessa byggnader. Vy från gård i kvarter Bullerbyn De nya byggnadernas entréer placeras kring ett rum, som kommer att utformas med plats för lek och samvaro i kvarter Bullerbyn, som även ska bli inbjudande för andra. Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom hela planområdet är 2,2. För LKF:s projekt är exploateringstalet 2,3 och för Seniorgårdens norra respektive östra byggnad är det 1,6 respektive 2,5. Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA, exklusive garage, källare och förråd, inom föreslagen kvartersmark samt halva omgivande, trafikförsörjande gata. Beräknat antal lägenheter inom planområdet är ca 145. Uppförande av det norra huset innebär att Svenhögsskolans tomt minskas med 800 m 2. Skoltomten bedöms kunna utökas genom justering av tomtgränsen i söder och väster med ca 3000 m 2, vilket kommer att studeras vidare i en annan detaljplan för planerad utbyggnad av skolan. Föreslagna planbestämmelser innebär följande. För att skapa slankhet ska det norra och östra huset utformas med en del som är en våning högre och

4 PLANBESKRIVNING 3 (26) med en indragning på den kortsida, som är mest exponerad. Samtliga höga byggnader ska huvudsakligen utformas med fasader i ljusa kulörer med inslag av tegelröda eller andra kulörer. De låga byggnadernas fasader ska huvudsakligen utformas i tegelröda material mot gränden. Utöver angiven högsta byggnadshöjd får tekniska utrymmen anordnas. Balkonger får anordnas 2,5 m utanför fasadliv inom kvartersmark och får inglasas. Inom B 1 betecknat område får social och kommersiell verksamhet anordnas i begränsad omfattning förutom bostäder. Verksamheter, handel och skola Användningsbestämmelsen BCS gäller för kvarter Bullerbyn. Det innebär att centrumverksamhet och skola får anordnas förutom bostäder. Förslaget innebär att verksamheter såsom butiker, kontor, service, skola och förskola kan etableras. Framförallt blir det aktuellt att anordna lokaler vid gränden. FÖRE EFTER Vy från infarten Foton och illustrationer på sid 2-12 har tagits fram av Plan och Byggnadskonst i Lund AB, Svenska Landskap, Reform-verkstad för arkitektur och Teutsch Landskapsarkitekter. Byggnaderna med tegelröd mittdel är Seniorgårdens och de grå byggnaderna är LKF:s i kvarteret Bullerbyn.

5 PLANBESKRIVNING 4 (26) Öppna förskolan Kulan kan inrymmas i nya, något större lokaler än nuvarande, och med lekyta utomhus. Parkering Användningsbestämmelsen P gäller för området vid centrumparkeringen där rampen finns till den underjordiska parkeringen. Inom detta område planeras även avfallshantering att anordnas i underjordiska behållare för bostäderna. FÖRE EFTER Vy från parkeringen

6 PLANBESKRIVNING 5 (26) FÖRE EFTER Vy från torget

7 PLANBESKRIVNING 6 (26) FÖRE EFTER Vy i gränden från söder Kvarteret Bullerbyn med tvåvåningsbyggnaderna i förgrunden.

8 PLANBESKRIVNING 7 (26) FÖRE EFTER Vy åt norr från gc-stråket öster om kv Bullerbyn

9 PLANBESKRIVNING 8 (26) FÖRE EFTER Vy från allén i parken mot väster

10 PLANBESKRIVNING 9 (26) FÖRE EFTER Vy från blå gc-stråket åt väster

11 PLANBESKRIVNING 10 (26) Grönstruktur och parker Avsikten är att befintlig parkmark ska värnas i så stor utsträckning som möjligt. En mycket viktig entré till Borgareparken är det blå gång- och cykelstråket söder om Svenshögskolan. Med nya trädplanteringar bör denna entré fortsatt upplevas inbjudande, trots det intrång som de nya bostadshusen medför. Parkmark kommer att behållas på båda sidor av blå stråket undantaget angöring till det norra huset. En del av detta blå stråk, liksom en del av det södergående gc-stråket, kommer nu även att nyttjas för angöring till den nya bebyggelsen. I södra delen av planområdet genom kvarter Bullerbyn skapas ny parkmark med förbindelse mellan torget och Borgareparken med en gång- och cykelväg. Av befintlig parkmark tas m 2 i anspråk för den nya bebyggelsen, varav m 2 är hundrastplatsens område. Övrig yta används inte för någon speciell aktivitet utan är mark längs gc-stråk. I söder övergår ca 300 m 2 från kvarter Bullerbyn till parkmark. Netto försvinner således ca m 2 parkmark.om friytan per barn på Humleboskolan minskas till 30 m 2 och om byggnaden uppförs i två våningar innebär det att m 2 av nuvarande skoltomt kan överföras till parken. Enligt riktlinje i lokalprogrammet antaget av investeringsgruppen gäller att tomt ska dimensioneras så att 40 m 2 friyta /barn finns tillgängliga på tomten eller i angränsande ändamålsenliga ytor. Alternativt kan ca m 2 om Humleboskolan inte återuppförs i Borgareparken utan ersätts på annan plats, vilket kommer att utredas. Exempel på önskvärda kompensationsåtgärder för förlorad parkmark är röjning av vegetation, belysning ur ett trygghetsperspektiv, nyplantering av träd och buskar för att öka den biologiska mångfalden samt byggande av en temalekplats inom stadsdelen. Hundrastplatsen föreslås flyttas till fårahagen. Vy åt väster i Blå stråket med nytt bostadshus och planerad skolbyggnad till höger.

12 PLANBESKRIVNING 11 (26) Föreslagna planbestämmelser innebär följande. Inom parkmarken vid blå stråket ställs krav på att den underjordiska parkeringen ska utformas med planterbart bjälklag och med jorddjup för plantering av träd. Krav ställs även på att träd ska planteras vid parkeringsrampen i fonden av blå stråket. Befintliga träd i kvarter Bullerbyn i slutet av allén skyddas från fällning. Nya träd kommer även att planteras längs det nordsydliga gångoch cykelstråket vid lokalgatan och i gångfartsområdet. Vyer åt väster i Blå stråket

13 PLANBESKRIVNING 12 (26) Förslag till grönstruktur i området av Svenska Landskap o Teutsch landskapsarkitekter

14 PLANBESKRIVNING 13 (26) Trafik Biltrafik Trafik som alstras enligt planförslaget kommer att nyttja befintlig infartsgata på Fäladstorget. För angöring kommer gränden vid kvarter Bullerbyn att användas och även del av blå stråket, med vändplats strax söder om detta. Dessa stråk utformas som gångfartsområden och är främst till för fotgängare och cyklister, men även för angöring med till exempel taxi och färdtjänst. Majoriteten av den trafik som alstras kommer att ha målpunkt i det underjordiska garaget vars ramp placeras i östra delen av centrumparkeringen. Det förutsätts att centrumparkeringen byggs om enligt gällande detaljplan L 837, vilket innebär att infartsgatan flyttas cirka 6 meter åt norr och skapar förutsättningar för utökad parkering. I anslutning till rampen placeras UWS-kärl för gemensam avfallshantering. Sopbilar kommer därför i huvudsak trafikera den slinga som sträcker sig runt rampen. Sopbilar ges även möjlighet att som idag trafikera gränden med vändplats vid kyrkan. I slingan möjliggörs även angöring på östra sidan vid träden. Detta blir en naturlig angöring för seniorbostäderna i det norra huset, men också för den planerade idrottshallen på skoltomten.

15 PLANBESKRIVNING 14 (26) Handikapparkeringsplatser kommer att anordnas nära bostadsentréerna. Angöring kommer sannolikt i stor utsträckning ske vid lokalgatan med utfart via centrumparkeringen. Detta blir även en naturlig angöring för den planerade idrottshallen på skoltomten. Räddningsfordon och flyttbilar, som är sällan förekommande, ges möjlighet att trafikera på gc-stråket öster om kvarter Bullerbyn via den nya gång- och cykelvägen fram till gränden. Detta för att undvika stora vändplatser inne i området. För att förhindra annan trafik att köra in på gång- och cykelvägarna kommer låsbara pollare att sättas upp, vilka ska kunna öppnas vid behov. Gång- och cykeltrafik Det blå gång- och cykelstråket söder om Svenshögsskolan är ett viktigt stråk, som sträcker sig från Fäladstorget österut och vidare in mot stadskärnan. Planförslaget innebär att sträckan genom planområdet, ca 50 meter, görs till gångfartsområde där alla trafikslag tillåts trafikera på fotgängarnas villkor. Gångfartsområde föreslås även på en sträcka av ca 25 meter för det nordsydliga stråket öster om kvarter Bullerbyn. Övergången mellan gångfartsområde och gång- och cykelväg markeras med pollare för att hindra bilister från att köra vidare i gång- och cykelvägnätet. En ny gång- och cykelförbindelse planeras även genom kvarter Bullerbyn från torget till Borgareparken för att skapa fler kopplingar till parken och bättre tillgänglighet för fotgängare och cyklister. Gång- och cykelstråket väster om Svenshögsskolan föreslås att förlängas som separerad gång- och cykelväg genom gränden fram till det östvästliga stråket söder om Fäladstorget. Denna gång- och cykelväg skapar en kompletterande länk i det övergripande gång- och cykelvägnätet och utgör en viktig skolväg för barnen på Svenshögsskolan. Detta stråk ger goda kopplingar till gc-tunneln under Svenshögsvägen. Cykelvägarna till Svenshögsskolan kommer i framtiden bli särskilt viktiga, eftersom skolförvaltningen föreslår att hela mellanstadiet för Norra Fäladen ska samlas här. Kollektivtrafik Busslinje 2 har hållplats vid Svenshögsvägen inom 250 meters gångavstånd från bostäderna. Servicelinje 10 har hållplats vid centrumparkeringen inom 100 m gångavstånd, men förändring av servicelinjerna diskuteras och dess framtid är osäker.. Utformning av gator På gatan öster om parkeringsrampen och i gränden föreslås en rad träd att planteras bredvid cykelbanan. Plattläggning i kvadratiska mönster och band kan bli aktuellt, bland annat vid infarten till lågfartsområdena och i vändzonen.

16 PLANBESKRIVNING 15 (26) Parkering Gällande parkeringsnorm ska tillämpas. För att lösa planförslagets parkeringsbehov kommer flera lösningar att behöva tillämpas. För seniorbostäderna i det norra och östra huset föreslås parkering främst lösas i ett gemensamt underjordiskt garage, som samtliga byggnader inom planområdet får direkt koppling till via källarvåningen. Förslaget innebär att ca 70 parkeringsplatser kan ordnas i ett våningsplan. För husen i kvarter Bullerbyn föreslås parkering lösas dels i det gemensamma garaget, dels på centrumparkeringen och dels via parkeringsservitut i kvarter Rådhusrätten söder om området. Enligt LKF finns det tillgängliga parkeringsplatser inom Rådhusrätten, som skulle kunna nyttjas. Hur många platser som kan tillgodoräknas detta projekt kommer att utredas vidare. Centrumparkeringen kan utökas enligt gällande detaljplan. Planförslagets införande av ramp innebär att ca 10 platser tas i anspråk, vilket medför att centrumparkeringen kan inrymma totalt ca 180 ppl. Centrumparkeringen är en gemensamhetsanläggning där kvarter Bullerbyn idag har 8 andelar av 100, vilket innebär ca 10 ppl. Det är önskvärt att besöksparkering för både LKF och seniorbostäderna hänvisas till centrumparkeringen för att minska trafiken i parkmiljön. Andelsfördelningen i gemensamhetsanläggningen behöver därför ses över. Parkeringsbehovet bedöms kunna tillgodoses under förutsättning att erforderligt antal platser finns tillgängliga i kvarter Rådhusrätten. För att minska parkeringsbehovet kan bostäderna anslutas till bilpool. Handikapparkeringsplatser kommer i första hand ordnas i det gemensamma underjordiska garaget, men möjlighet finns även att ordna markparkering inom 25 från bostadsentréerna. Bullerskyddsåtgärder Planförslaget bedöms ge upphov till en trafikalstring på ca 500 fordon/dygn. Trafiken kommer i huvudsak att hamna på infartsgatan fram till den föreslagna rampen till det gemensamma underjordiska parkeringsgaraget. Planförslaget innebär att korsningen Svenshögsvägen/Fäladstorget blir ytterligare belastad med svängande fordon. Korsningen kommer att utredas vidare i kommande skede av planprocessen för att säkerställa att den tål den ökade belastningen. Vägtrafikbuller Följande riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, ligger till grund för planeringen. bostäder, vård- och undervisningslokaler ekvivalentnivå ute frifältsvärde 55 dba inne 30 dba maxnivå ute frifältsvärde 70 dba ( vid uteplats) inne 45 dba ( nattetid ) En kommunövergripande bullerkartläggning gjord 2011 visar att planområdets befintliga ljudbild ligger inom ovanstående riktvärden.

17 PLANBESKRIVNING 16 (26) Planförslagets trafiktillskott bedöms innebära marginella förändringar av dagens bullernivåer. Bebyggelsen ligger avskärmad från Svenshögsvägen varför det bedöms att särskilda bullerskyddsåtgärder inte behövs. Inne på planområdet blir trafiken mycket begränsad med låga hastigheter vid de nya bostadshusen. Störningar kan komma att upplevas från centrumparkeringen. Bebyggelsen tillåts därför att ha inglasade balkonger och gemensamma uteplatser planeras i mer skyddat läge på gården in mot parken. Teknisk försörjning Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp Området passar bra för fjärrvärme och anslutning kan ske från ledning söder om kvarter Bullerbyn eller från torget i väster. 10 kv, 0,4 kv och signalkablar opto kabel måste flyttas för att kunna bygga den östra och norra byggnaden. Skanovas teleledningar behöver flyttas vid den norra byggnaden. Nya ledningar krävs för vatten och avlopp till byggnaderna öster och norr om kvarter Bullerbyn. Anslutning kan ske till befintliga ledningar i gränden väster om kvarter Bullerbyn eller till befintliga ledningar söder om kvarteret. De kan förläggas i befintlig gc-väg öster om kvarteret eller i nya gc-stråket eller eventuellt genom kvarteret. En dagvattenledning måste flyttas, som finns i gatan öster om den planerade rampen. Den kan flyttas åt väster och anslutas till befintlig ledning norr om centrumbyggnaderna. Ledningar kommer delvis behöva läggas i de underjordiska parkeringarna, t ex vid passager till bostäderna. Krav kommer att ställas på fördröjning av dagvatten. Renhållning Underjordiskt avfallssystem planeras för allt avfall utom hushållsavfall och som placeras vid lokalgatan. Eftersom hushållsavfall ska placeras inom 50 m från bostadsentreéer kommer LKF anordna detta vid gränden och Seniorgården vid det norra huset. För Seniorgården reserveras även plats vid rampen för tillfällig uppställning inför hämtning, för att klara renhållningsverkets avståndskrav. Marklov Inom område betecknat med träd gäller, i enlighet med 4 kap 15 PBL, utökad lovplikt för trädfällning inom kvartersmark. Namn på gator och kvarter Två nya kvartersnamn krävs.

18 PLANBESKRIVNING 17 (26) KONSEKVENSER Miljöbedömning enligt miljöbalken Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap miljöbalken och i 4 kap 34 PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. Länsstyrelsen instämmer i denna bedömning. Program till detaljplan ( ) har upprättats och varit föremål för samråd. I programmet har en behovsbedömning redovisats och följande ställningstagande gjorts: Platsen: Planområdet kan beröra Riksintressset Lunds stadskärna avseende stadssiluetten samt värden för boendes närrekreation och skola. Planen: Genomförande av planförslaget kan medföra negativa effekter genom minskad parkmark per invånare och mindre skolgård. Kompensationsåtgärder bör vidtas. Påverkan: Genomförande av planförslaget innebär att tillgången till parkmark minskar för de boende. Det höga huset inverkar på stadsbilden och skuggar del av skolgården. Förslaget har efter programsamrådet utvecklats. Nu tas mindre parkmark i anspråk. Kompensationsåtgärder föreslås även för bortfall av parkmark. Endast ett hus föreslås nu i parken i våningar mot programmets förslag med två byggnader i 4-5 våningar. Den exponerade byggnaden vid centrumparkeringen sänks nu med 3 våningar till 7-8 våningar. Samtidigt har antalet lägenheter ökat med ca lägenheter och markutnyttjandet blir härmed effektivare. Mark, luft och vatten Luftföroreningar Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.

19 PLANBESKRIVNING 18 (26) Markradon Baserat på genomförda radonundersökningar så ingår planområdet i nästan högriskområde (Normalriskmark kbq/m 3 och högriskmark >50 kbq/m 3.) Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade. Vid högriskmark ska byggnader utföras radonsäkrade. Planbestämmelse införs om att byggnaderna ska utföras minst radonskyddade. Markföroreningar Inga markföroreningar bedöms finnas i området som bebyggts under och talet. Vatten Länsstyrelsen har framfört att redovisning av miljökvalitetsnormer för vatten i översiktplanen saknas. Kommunen har tillsatt en arbetsgrupp bestående av VA SYD, stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen samt miljöförvaltningen, som ska ta fram en dagvattenstrategi för att hantera frågan om dagvattenhantering inom kommunens ansvarsområde. Syftet är att få en dagvattenstrategi som fungerar som ett förvaltningsövergripande verktyg för att hantera ambitioner, mål, krav, förutsättningar och ansvarsfördelning. Dagvattenstrategin behandlar enkom dagvatten inom urbana områden. I ett klimat som är föränderligt krävs det ett robust miljö- och klimatanpassat system som kan hantera dagvattnet, därigenom kan man åstadkomma ökad livskvalitet och ett mer attraktivt Lund. I kommunen ses därför vattenfrågan som en helhet och ur ett övergripande perspektiv. Det är viktigt att åtgärderna som vidtas är av rätt karaktär och att de sätts in på rätt plats. Det som styr insatserna är dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet. Arbete med klassificering av de olika recipienternas känslighet görs parallellt med dagvattenstrategin. Planområdet ingår i avrinningsområdet för Höje å. Status för Höje å. Statusen för Höje å är god kemisk ytvattenstatus, men dålig ekologisk status, som förväntas bli god först år Höje å är kraftigt belastat av höga flöden. Genom att använda gröna tak och möjliggöra fördröjning av dagvatten inom tomtmark skulle dagvattnet kunna fördröjas och renas. Byggherrarna kommer att följa Miljöbyggprogram Syd. Kvaliteten på recipient och grundvatten bedöms därför inte att påverkas vid ett plangenomförande. Befintlig branddamm i sydvästra delen av skolgården ska tas bort. Skuggning Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats vid vårdagjämning 21 mars kl.10,12, 14 och 16 samt sommarsolståndet 21 juni kl. 10, 12, 16 och 18. Studierna visar att de nya bostadshusen inte skuggar befintliga bostäder i

20 PLANBESKRIVNING (26) PÄ 29/2009 kvarterr Käranden och att de endast i begränsad omfattning skuggar parken samt skoltomten under skoltid. De höga bostadshuse en skuggar däremot en stor del av gårdsytorna mellann husen vid vårdagjämning medann det är bättre förhållanden sommartid. kl 10 kl 12 kl 14 kl 16 Skuggstudier 20 mars

21 PLANBESKRIVNING (26) PÄ 29/2009 kl 10 kl 12 kl 16 kl 18 Skuggstudier 21 juni Trafik Trafiken kommer att öka något med anledning av dee nybyggda a bostäderna framförallt fram till parkeringsrampen och i övrigt endast e i begränsad omfattning. Angöringstrafik medför en viss ökning, men den bör bli begränsad, eftersom parkeringg planeras med direkt förbindelse f till bostadshusen. Naturmiljö Naturmiljö och biologisk mångfald Kompensationsåtgärder för att öka den biologiska mångfalden m är viktigt, särskilt som parkmark tas i anspråk för ny bebyggelse och det blir fler boendee som kommer att använda parken. Ökad plantering av träd och buskar föreslås. Om Humleboskolan kan återuppbyggas på annan plats kan parken utökas.

22 PLANBESKRIVNING 21 (26) Hushållning med naturresurser Förslaget innebär att cirka 145 lägenheter kan byggas genom att ta i anspråk knappt 3000 m 2 parkmark istället för att bygga på värdefull åkermark utanför staden. Att bygga bostäder i stadsdelscentra innebär även att naturresurser sparas på grund av närhet till service och god kollektivtrafik. Kulturmiljö Kulturhistoriskt intressant bebyggelse Sankt Hans kyrka utgör ett kyrkligt kulturminne. Enligt 4 kap KML ska såväl kyrkan som kyrkotomten skyddas och tillstånd fodras av Länsstyrelsen för ändringar. Planförslaget med sin höga bebyggelse innebär inga förändringar av kyrkan eller dess tomt, men påverkar kulturmiljön i form av konkurrerande volymer, som kan skymma kyrkan och klocktornet särskilt från nordost. Riksintresset för kulturmiljö Planområdet ingår inte i riksintresset Lunds stadskärna (M:K 87). Planområdet berörs dock av följande uttryck för riksintresset: Stadssiluetten, siktlinjer från staden och in mot Lund från det omgivande slättlandskapet. Det föreslagna våningshuset bedöms komma att påverka stadssiluetten. Från Svenshögsvägen vid Lunds norra infart blir troligen de 3-4 översta våningarna synliga. Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra någon betydande påverkan på riksintresset. Arkeologi Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 kulturminneslagen och Länsstyrelsen underrättas. Sociala konsekvenser Befolkning och service Att bygga nya bekväma bostäder i både hyresrätt och bostadsrätt för 55+ medför en blandad hushållssammansättning i olika åldrar i området. Närheten till Fäladstorget med social och kommersiell service är mycket attraktivt. Flyttkedjor kan även uppstå inom stadsdelen, som i sin tur frigör småhus för barnfamiljer. Barnperspektivet Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits. Gång- och cykelvägar till Svenshögsskolan kommer att förbättras med en separat gång- och cykelbana väster om kvarter Bullerbyn och norrut. Stor

23 PLANBESKRIVNING 22 (26) vikt kommer även att läggas vid utformningen av gångfartsområdet till de norra och östra husen så att det blir tydligt att området är avsett för blandtrafik i låga hastigheter. Lokaler för Öppna förskolan Kulan planeras att kunna inrymmas i nya lokaler i kvarter Bullerbyn. Tillgänglighet Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4 (byggnader) och 8 kap 9 PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning. Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas. Reglerna om tillgänglighet och användbarhet i Bättre för alla kommer att tillämpas i enlighet med exploateringsavtal. Säkerhet och trygghet Upprustning av parken med bättre belysning och säkrare gc- vägar kommer att ökar tryggheten. Eftersom kontorsbebyggelsen i kv Bullerbyn ersätts med bostäder ökar tryggheten särskilt i det västra och östra gc-stråket. Fler kommer röra sig i området och tryggheten kommer öka kvällstid med många upplysta lägenheter. GENOMFÖRANDE Organisatoriska och ekonomiska frågor Ansvarsfördelning Huvudexploatör för den tillkommande bebyggelsen är Lunds Kommunala Fastighets AB i de delar som rör Bullerbyn 1 m m. Övrig tillkommande bebyggelse inom planområdet avses anvisas till byggföretag med inriktning mot seniorbostäder. Huvudmannaskap för allmänna platser Lunds kommun ska vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. Avtal För att reglera kostnader och övriga frågor rörande genomförandet, t ex mindre fastighetsregleringar, ska exploateringsavtal tecknas med LKF före detaljplanens antagande. Huvudsyftet med avtalet är att exploatören åtar sig att utföra exploateringen på kvartersmarken inom den av LKF ägda fastigheten. Markanvisningsavtal som reglerar markförvärv samt genomförandefrågor ska tecknas med utsedd byggherre beträffande seniorbostäderna där syftet är att exploatören står för genomförandet av exploateringen på kvartersmarken för seniorbostäderna.

24 PLANBESKRIVNING 23 (26) Arbeten på allmän platsmark såsom lokalgata och park skall också utföras. Fördelning av kostnader och detaljer kring genomförandet av den allmänna platsmarken regleras i exploaterings- respektive markanvisningsavtal. Förslaget innebär en gemensam parkeringslösning i ett underjordiskt garage. Avtal som reglerar de respektive exploatörernas åtaganden och tillgång till garaget måste tecknas dem emellan för att säkerställa parkeringslösningen. Som en konsekvens av planförslaget måste ett flertal ledningar flyttas. Erforderliga avtal ska tecknas med respektive ledningsägare. Kostnaderna för ledningsomläggning regleras i exploaterings- respektive markanvisningsavtal. Utgångspunkten är att flyttningarna finansieras genom projektet/exploatören. Att Miljöbyggprogram Syd och Bättre för alla ska följas ska hanteras i avtalen. Genomförandetid Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft. Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 PBL). Tekniska åtgärder Utbyggnad av allmänna anläggningar Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om: Lokalgata och gångfartsområden Nordsydligt gång- och cykelstråk och trädplantering samt gång-och cykelväg genom kvarter Bullerbyn Parkmark med trädplanteringar norr om och genom kvarter Bullerbyn samt kompensationsåtgärder utanför planområdet i Borgareparken och eventuellt även i stadsdelen Branddamm tas bort inom Borgaren 1 Gemensamma tekniska anläggningar Det norra och östra husets vatten- och avloppsledningar anläggs i gemensamhetsanläggning. Fastighetsrättsliga åtgärder Fastighetsbildning Från Norra Fäladen 4:1 och Borgaren 1 avstyckas kvartersmark för att utgöra egna fastigheter. Mark som är utlagt som kvartersmark-parkering kan avstyckas från Norra Fäladen 4:1 och Krämaren 3 för att utgöra en egen fastighet.

25 PLANBESKRIVNING 24 (26) Mark runt Bullerbyn 1 som är utlagt som kvartersmark överförs genom fastighetsreglering från Norra Fäladen 4:1 till Bullerbyn 1. Gemensamhetsanläggningar Nya gemensamhetsanläggningar inrättas för anläggningar som är gemensamma inom kvartersmark. Befintlig gemensamhetsanläggning för parkeringsplats, Krämaren ga:1, behöver omprövas eftersom dess utövningsområde minskar/ändras pga utbredningsområde av kvartersmark för parkeringsändamål i denna detaljplan. Ledningsrätt m m Rätt att framdra ledningar inom planområdets u-områden och allmän platsmark kan regleras med ledningsrätt eller servitut. Befintlig ledningsrätt 1281K-9450:B måste ändras så att dess rättighetsområde inte belastar kvartersmark utan u-område och hindrar byggrätter eller planens intentioner i övrigt. Initiativ till omprövning och ny ledningsrätt och servitut kan tas av ledningshavaren. Ansökan om fastighetsbildning m m Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning eller upplåtelse av ledningsrätt. FÖRUTSÄTTNINGAR Planområdet Geoteknik Geotekniska undersökningar har utförts i södra delen av kvarter Bullerbyn, nr 1162, och i södra delen av kvarter Borgaren, nr 180. Nya grundundersökningar inklusive radonmätning ska utföras för projekten. Tidigare ställningstaganden Översiktsplan Enligt ÖPL-2010 är en viktig strategi för utvecklingen av staden förtätning för att hushålla med den goda jorden och förtätning ska framförallt ske i strategiska lägen såsom i stadsdelscentrum. Detaljplaner För området gäller detaljplan 306 och L837 som vann laga kraft 1968 respektive Genomförandetiden för L837 går ut

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för del av Landsdomaren 12 i Lund, Lunds kommun (Margaretavägen)

Detaljplan för del av Landsdomaren 12 i Lund, Lunds kommun (Margaretavägen) SAMRÅDSHANDLING PÄ 41/2013a Detaljplan för del av Landsdomaren 12 i Lund, Lunds kommun (Margaretavägen) Planområdet markerat med rött Upprättad 2014-09-05 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län Dnr 2012/201 Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs,, Skåne län Planområde markerat med rött UPPRÄTTAD 2013 08 26 SAMRÅDHANDLING (ENKELT PLANFÖRFARANDE) 272 80 Simrishamn ADRESS: BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Program till detaljplan

Program till detaljplan PÄ 29/2009 PÄ 26/2011 Program till detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 mm och del av kvarter Bullerbyn Två förtätningsprojekt vid Norra Fäladens centrum Stadsbyggnadskontoret 2011-11-04 Innehåll 1.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

1281K-P77. Detaljplan för Själabodarna 16 m fl i Lund, Lunds kommun (Magle Stora Kyrkogata-Själbodgatan-Lilla Algatan)

1281K-P77. Detaljplan för Själabodarna 16 m fl i Lund, Lunds kommun (Magle Stora Kyrkogata-Själbodgatan-Lilla Algatan) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 11/2012 Detaljplan för Själabodarna 16 m fl i Lund, Lunds kommun (Magle Stora Kyrkogata-Själbodgatan-Lilla Algatan) Upprättad 2013-03-15 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av kv Bävern m m

Detaljplan för del av kv Bävern m m Detaljplan för del av kv Bävern m m Upprättad i september 2003 dnr 2002.0354 obj nr 507 073 1(9) Innehållsförteckning PLANBESKRIVNING... 3 HANDLINGAR... 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 PLANDATA... 3

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING Karlstad SWECO FFNS Arkitekter AB Stefan Jonsson Uppdragsnummer 3330.785.000 SWECO FFNS SAMHÄLLSPLANERING

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet Kiruna Kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration. Plankartan blir juridiskt

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer