1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen"

Transkript

1 PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

2 PLANBESKRIVNING 1 (11) Detaljplan för del av Satelliten 1 m.fl. i Lund, Lunds kommun PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka byggrätten för handelsändamål och därigenom möjliggöra tillbyggnad av befintlig butikslokal inom del av fastigheten Satelliten 1. Planförslaget innefattar: Utökad byggrätt för handelsändamål. Utökad yta för parkering och lastning/lossning. Del av gata övergår till kvartersmark. Bestämmelser om in-utfart, häck i tomtgräns, fasadmaterial samt skyltning. PLANDATA Planområdet omfattar del av fastigheten Satelliten 1 samt del av Lilla Råby 18:38 i Lund. Området används idag för handelsändamål samt gata. Markägoförhållanden Fastigheterna ägs av AF Bostäder och Lunds kommun. Planområdet från nordväst.

3 PLANBESKRIVNING 2 (11) Planområdet från sydväst. Fotomontage stadsbyggnadskontoret. PLANFÖRSLAG Bebyggelse Verksamheter och handel Byggrätten för handel inom planområdet utökas så att en tillbyggnad om cirka 350 kvadratmeter BTA till befintlig butik möjliggörs. Totalt medger detaljplaneförslaget ca 750 kvadratmeter BTA butiksyta. Föreslagen planbestämmelse H innebär handelsändamål. Byggrätten är tilltagen för att medge skärmtak över entré och inlastning inom byggrättens utsträckning. Övriga delar inom planområdet är sådan mark som inte får bebyggas. Detta säkerställer tillräckliga ytor för angöring, lastning/lossning och parkering. Planerad byggnad ligger väl synlig från Södra vägen och Råbyvägen. Därför krävs särskild omsorg om fasadmaterial och utformning. Byggnad ska i huvudsak uppföras i fasader med stenmaterial. Skyltar ska placeras på fasad eller i nära anslutning till byggnaden. Föreslagen planbestämmelse gällande skyltning är formulerad för att undvika pyloner eller större skyltar nära rondellen i nordväst. I den nordöstra delen finns en befintlig transformatorstation som fortsatt regleras med planbestämmelse E.

4 PLANBESKRIVNING 3 (11) Förslag till tillbyggnad, framtaget av Sydark Konstruera. Grönstruktur och parker Planförslaget innebär att del av gata regleras över till kvartersmark. Därigenom hårdgörs en mindre grönyta med träd mellan befintlig g/c-väg och rondell. En särskild studie har gjorts av tekniska förvaltningen för att utveckla grönstrukturvärdena inom planområdet och i anslutande gatumark. De träd som står på gatumark utom planområdet föreslås bevaras. För att parkeringsytan ska upplevas så grön som möjligt föreslås häck i tomtgräns mot gata, vilken regleras häck. Undantag medges för en passage för gående i det nordvästra hörnet. Trafik Gång- och cykeltrafik Vid cirkulationsplatsen Råbyvägen/Solvägen finns idag dubbla gång- och cykelvägar vid fastigheten Satelliten 1. En av dessa föreslås bli kvartersmark enligt figur nedan. Förändringen har ingen eller mycket liten påverkan för gång- och cykeltrafikanternas rörelser i området.

5 PLANBESKRIVNING 4 (11) Kollektivtrafik Stadsbuss 5 och 9 stannar vid busshållplats Studentlyckan ca 50 meter från planområdet. Biltrafik Planområdet angränsar till Råbyvägen som trafikeras av ca f/d samt Solvägen med ca f/d. Föreslagen förändring medför ingen eller mycket liten påverkan på dagens biltrafikförhållanden. Utformning av gator Råbyvägen är utformad med en mittrefug som behöver byggas om vid ett genomförande av detaljplanens förslag. In- och utfart mot Satelliten 1 behöver breddas för att trafikering av leveranser till butik ska fungera. För att främja gång- och cykeltrafiken ska in- och utfarten utformas upphöjd. In- och utfartsförbud föreslås mot Solvägen samt Råbyvägen. Parkering I planuppdrag för Satelliten föreslogs en reducerad parkeringsnorm från 25 bpl/1000 kvm till 20 pbl/1000 kvm. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att en sänkning av parkeringsnormen är motiverad i detta fall med hänsyn till att butiken har karaktären av lokalhandel och förtätningsprojekt pågår i området vilket främst kommer öka antalet kunder som går eller cyklar. Fastighetens totala parkeringsbehov kan lösas med hjälp av samnyttjande.

6 PLANBESKRIVNING 5 (11) Cykelparkering löses enligt gällande norm för handel och placeras med fördel nära butiksentrén. Det är viktigt att cykelparkeringen utformas så att risken för felparkerade cyklar minimeras. Cykelparkering för boende på Satelliten 1 påverkas inte av detaljplanen och redovisning av fastighetens totala cykelparkeringsbehov bör inte krävas i kommande bygglovsskede. Teknisk försörjning Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp samt dagvatten. VA SYD är huvudman för de allmänna VAanläggningarna. Ny bebyggelse föreslås anslutas till befintliga system för energiförsörjning, tele, VA, avlopp och dagvattenledningar. Dagvattenhantering Området ligger inom verksamhetsområde för VA. VA SYD ansvarar för omhändertagande av dagvattnet. Därutöver kan parkeringsytor inom fastigheten även utformas med genomsläppligt material för att förbättra dagvattenfördröjningen. Renhållning Sophantering ska följa gängse system för handel. KONSEKVENSER Miljöbedömning enligt miljöbalken Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap miljöbalken och i 4 kap 34 PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts: Genomförande av planförslaget medför delvis ökad exploateringsgrad då byggrätten utökas. Planområdet berör inga särskilda regleringar eller skyddsvärden. Genomförande av planförslaget bedöms inte beröra påverkan på miljö, hälsa eller hushållning av naturresurser.

7 PLANBESKRIVNING 6 (11) Mark, luft och vatten Luftföroreningar Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. Vatten Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenstrategi för Lunds kommun daterad Godkänd av kommunstyrelsen samt godkänd av VA SYDs ägarnämnd I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status 2027, Kävlingeån har otillfredsställande ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status De olika vattendragen i Lunds kommun som fungerar som dagvattenrecipienter har klassificerats efter hur stort flöde och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta emot beroende på deras speciella förutsättningar. I dagvattenstrategin redovisas klassificering av de olika recipienternas känslighet. Planområdet ingår i avrinningsområdet Höje å. Planförslaget medför en viss utökning av de hårdgjorda ytorna inom planområdet. Befintligt ledningssystem bedöms kunna klara ökningen. Dock är det angeläget med fördröjning av dagvattnet inom fastigheten. Detta kan åstadkommas t ex. genom att marken förses med infiltrationsvänliga material eller att byggnaden förses med grönt tak. Trafik Planförslaget bedöms ha ingen eller mycket liten påverkan på dagens trafikförhållanden. I nära anslutning till planområdet pågår flera förtätningsprojekt. Planförslaget med utökad byggrätt för handel bedöms generera fler resor främst till fots och med cykel. Biltrafiken ökar därmed inte nämnvärt.

8 PLANBESKRIVNING 7 (11) Hälsa och säkerhet Vägtrafikbuller Följande riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, ligger till grund för planeringen. bostäder, vård- och undervisningslokaler ekvivalentnivå ute frifältsvärde 55 dba inne 30 dba maxnivå ute frifältsvärde 70 dba ( vid uteplats) inne 45 dba ( nattetid ) Föreslagen utbyggnad alstrar framförallt fler gång- och cykelresor med hänsyn till de förtätningsprojekt som pågår i planområdets närhet. Planförslaget bedöms därför ha ingen eller mycket liten påverkan på dagens bullernivåer. Naturmiljö Naturmiljö och biologisk mångfald Planförslaget medför inte påverkan på naturmiljö eller biologisk mångfald. Kulturmiljö Arkeologi Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Sociala konsekvenser Service Servicen kommer att öka i området när befintlig livsmedelsbutik byggs ut. Barnperspektivet Barn berörs av planförslaget eftersom delar av planområdet fungerar som väg till och från skola. Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits. Hög trafiksäkerhet på parkeringsytorna till planerad butik har eftersträvats. Detta gäller även trafikrörelser vid lastning/lossning till butiken. Befintligt gång-och cykelstråk längs Råbyvägen har bedömts vara utformat enligt barns behov av en säker skolväg. Inom planarbetet har barn inte hörts separat. Dock har barns bästa beaktats.

9 PLANBESKRIVNING 8 (11) Tillgänglighet Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4 (byggnader) och 8 kap 9 PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning. Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas. Säkerhet och trygghet I samband med projektering av parkeringsyta och angöring till butik ska hänsyn tas så att området blir trafiksäkert. Skolvägen förutsetts förbli trygg. GENOMFÖRANDE Organisatoriska och ekonomiska frågor Ansvarsfördelning Fastighetsägare är markägare och huvudexploatör för den tillkommande bebyggelsen. Avtal För planområdet ska exploateringsavtal mellan kommunen och AF Bostäder upprättas och godkännas av parterna innan detaljplanen antas. Ombyggnad av mittrefug på gatumark till följd av plangenomförandet ska bekostas av exploatören. Genomförandetid Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft. Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 PBL). Fastighetsrättsliga åtgärder Fastighetsbildning Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark för handelsändamål inom fastigheten Satelliten 1. Detaljplaneförslaget innebär att en fastighet för handelsändamål (fig. A) och en fastighet för tekniska anläggningar (fig. B) kan bildas genom avstyckning från bostadsfastigheten Satelliten 1 enligt kartskiss.

10 PLANBESKRIVNING 9 (11) Till den nybildade fastigheten A förs genom fastighetsreglering ett område (fig. 1) över från den kommunägda gatumarkfastigheten Lilla Råby 18:38 i väster för handelsändamål enligt kartskiss. Överenskommelse om fastighetsreglering mellan berörda fastighetsägare upprättas lämpligen. Berörda fastigheter är efter fastighetsbildningen lämpliga för sina ändamål. När detaljplanen genomförts genom fastighetsbildning, kommer berörda fastigheter att ha genomgått följande förändringar enligt kartskiss och tabell, se nedan. Rättigheter Ledningsrätten 1281K-9540:B (el-, naturgas- fjärrvärmeanl.) berör detaljplaneförslaget och gäller fortsättningsvis oförändrat. De avtalsrättigheter som berör regleringsområdet kan efter yrkande från fastighetsägare förordnas att fortsätta gälla vid fastighetsreglering. De avtalsrättigheter som i övrigt berör detaljplaneförslaget gäller fortsättningsvis oförändrat. Rätt att framdra allmänna underjordiska ledningar inom planområdet betecknat u kan regleras med ledningsrätt alternativt avtalsservitut. Ansökan om ledningsrätt ankommer på ledningshavaren.

11 PLANBESKRIVNING 10 (11) Ansökan om fastighetsbildning m m Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning. FÖRUTSÄTTNINGAR Planområdet Planområdet omfattar del av Satelliten 1 samt del av Lilla Råby 18:38 i Lund och används idag till handelsändamål. Befintlig butik är i behov av tillbyggnad. Tidigare ställningstaganden Översiktsplan Enligt ÖPL-2010 ligger planområdet inom område som föreslås förtätas. Detaljplaner För området gäller detaljplan L701, laga kraft och detaljplan (stadsplan) nr 337, laga kraft Enligt gällande detaljplaner får området användas för handel och kontor, bostäder och allmän plats samt gata. Ett befintligt u-område för allmänna ledningar löper längs Råbyvägen. Genomförandetiden för gällande detaljplaner har gått ut. Bild på gällande detaljplan L701. Kulturmiljö Historik Studentbostadsområdet Studentlyckan uppfördes 1960 efter ritningar av arkitekt Hans Westman. De angränsande områdena Stampelyckan och

12 PLANBESKRIVNING 11 (11) Nilstorp består till stor del av småhusbebyggelse från talen. Befintlig livsmedelsbutik är en målpunkt för boende i omgivningen. Service Handel Befintlig butik inom planområdet är en närbutik i behov av expansion. HANDLINGAR Till detaljplanen finns följande handlingar: Plankarta med planbestämmelser samt illustration. Planbeskrivning (denna handling) Medverkande I planarbetet har planarkitekt Katarina Meier, trafikplanerare Samuel Yngve samt lantmätare Viola Lindgren, stadsbyggnadskontoret medverkat. På AF Bostäders uppdrag har Sydark Konstruera tagit fram förslag till nya byggnader. STADSBYGGNADSKONTORET I LUND Ole Kasimir planchef Katarina Meier planarkitekt

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD GODKÄNNANDEHANDLING Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD Inledning Förslag till planprogram för del av Rud har upprättats den 12 juni 2013. Denna

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Sandelius 2011-0633 1(17) 0480-45 03 33 Planbeskrivning Samråd Detaljplan för del av Kristvallavägen mm i Trekanten, Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611,

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G -

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - - M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - Alternativ i programförslaget Programmet prövar fyra områden för bostadsbebyggelse. Dessa prövas vart för sig. De är lokaliserade geografiskt olika

Läs mer