Lundby januari Johan Axelsson projektledare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lundby januari 2006. Johan Axelsson projektledare"

Transkript

1

2

3 Förord Denna rapport beskriver projektet Godssamverkan i Lundby ett projekt inom ramen för Lundby Mobility Centre. Rapporten redovisar projektets aktiviteter och resultat för deltagarföretagen under perioden oktober 2001 till januari Det är projektledarens reflektioner och rekommendationer som främst förs fram i rapporten. Lundby januari 2006 Johan Axelsson projektledare

4 Sammanfattning Godssamverkan i Lundby är ett projekt som skiljer sig från många andra godsprojekt då projektet har satt köparföretagen i fokus. Köparföretagen är de i transportkedjan som oftast ger upphov till transporterna. Godssamverkan i Lundby är ett av projekten som ingår i Lundby Mobility Centres del Smartare kommunikationer för företag. Syftet med arbetet är i första hand att påverka attityder och tankesätt för att i förlängningen påverka företagens beteende för att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem. Att göra slutkonsumenterna, företagen i projektområdet, uppmärksamma på sin roll i transportkedjan samt vilka krav och önskemål de kan ställa på sina leverantörer om hur produkterna ska levereras. Målet med projektet var att minska de deltagande företagens leveranser av kontorsmaterial med 30 procent. På frågan om måluppfyllelse är svaret; Ja, eftersom den genomsnittliga minskningen på deltagarföretagen hamnade på 41 procent. Projektet har eliminerat cirka 500 transporter av kontorsmaterial per år till deltagarföretagen. Antalet deltagande i Godssamverkan i Lundbyprojektet blev 17 Lundbyföretag och 5 kontorsmaterialsgrossister. Företagen minskade sina transporter mellan 0 till 80 procent. Miljövinsten av projektet blev ganska blygsam då antalet deltagarföretag är ett mindre antal av alla företag i Lundby, men resultatet pekar på att om en majoritet anammar projektidén kan stora besparingar ske. De deltagande företagen upplever ingen försämring av kvaliteten eller servicegraden efter införandet av nya rutiner, snarare en förbättring. Flera företag har nämnt en ökad säkerhetskänsla i företagets närområde på grund av färre antal distributionsfordon. Kontorsmaterialsgrossisterna har generellt hållit en låg profil i projektet. En av orsakerna som nämnts har varit att alla konkurrenter har varit med. Incitamentet att driva frågan har därmed minskat, det är inget unikt erbjudande som grossisten erbjuder. Projektet har saknat ett bra ekonomiskt incitament, såsom rabatter att erbjuda intresserade företag. Med direkta ekonomiska fördelar blir ett projekt mycket mer attraktivt för företag och ger ett större genomslag. 3

5 Inledning / Bakgrund Stadsdelen Lundby är i en mycket expansiv fas då nya verksamheter och bostäder byggs i snabb takt. Vägnätet är hårt belastat och luftföroreningarna i stadsdelen är i vissa fall över rekommenderade nivåer. Då stadsdelen huserar många företag och är inne i denna expansiva fas med allt fler företag skapas ett stort behov av godstransporter. Både inflyttningen och transporttrenden hos företag pekar mot en fortsatt ökning av transporter, motiverar ett aktivt arbete för att söka lösningar som kan minska transporternas negativa effekter. Vision Lundby är ett långsiktigt samverkansprojekt för utveckling av trafik- och transportlösningar som är bra och effektiva ur miljösynpunkt. En viktig del i Vision Lundby är Lundby Mobility Centre som skall fungera som ett nav för utåtriktade delprojekt och aktiviteter. Syfte Syftet med arbetet är i första hand att påverka attityder och tankesätt för att i förlängningen påverka företagens beteende för att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem. Att göra slutkonsumenterna, företagen i projektområdet, uppmärksamma om sin roll i transportkedjan samt vilka krav och önskemål de kan ställa på sina leverantörer om hur de vill att produkterna ska levereras. Mål Målet med projektet är att minska de deltagande företagens leveranser av kontorsmaterial med 30 procent. Projektet ska vara ett neutralt bollplank mellan leverantör och kund när det gäller att utveckla ett framtida transportsystem som passar området. Godssamverkan ska vara ett samverkans- och utvecklingsprojekt tillsammans med berörda parter. Projektet ska även bidra till den kunskapsbank som Lundby Mobility Centre ska bygga upp - Sprida erfarenheter till andra stadsdelar och kommuner. Målgrupp Målgrupp är företag i stadsdelen i Lundby med fokus på företagen längs Norra Älvstranden. Projektorganisation Vision Lundby initierades av Trafikkontoret, Göteborgs Stad och drivs i samverkan med Lundby Stadsdelsförvaltning, Stadsbyggnadskontoret, Västtrafik Göteborgsområdet AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Vägverket Region Väst. Till projektet finns en styrgrupp och en projektgrupp knuten. I båda grupperna ingår representanter från de olika samverkansparterna. 4

6 Vision Lundby består av flera olika projekt som riktar sig till målgrupperna privatpersonerna och företagen i Lundby. Projekt Smartare kommunikationer för privatpersoner drivs av projektledare Maria Coulianos och en konsult, Ulla Robertsson som driver delområdet Bilpooler i Lundby. Vidare drivs delprojektet På Cykel i Lundby av projektledare Marie Löwkrantz. Projekt Smartare kommunikationer för företag drivs av projektledare Johan Lindau. Den här rapporten avser projektet Godssamverkan i Lundby som riktar sig till företagen i Lundby. Den ansvarig projektledare för detta projekt är Johan Axelsson som är anställd av Norra Älvstranden Utveckling AB. Budget Projektet har finansierats av anslag från Norra Älvstranden Utveckling AB och delfinansiering av det europeiska projektet TELLUS, Transport and Environment alliance for Urban Sustainability, som ingår i programmet CIVITAS, City-VITAlity-Susability som sorterar under EU-kommissionens transport- och energidirektorat. Den totala projektbudgeten för projektet är EURO vilket motsvarar cirka kronor under en 4 års period. TELLUS delfinansierar personalkostnader och marknadsföring med 35 procent för alla projekten i samarbetet. Tidplan Projekt Godssamverkan för företag i Lundby startades i oktober 2001 och pågår fram till 31 januari

7 Genomförande Aktiviteter 2001 Dec 2005 Startåret för Godssamverkan i Lundby var Deltagaren i Vision Lundby Norra Älvstranden Utveckling AB ansvarade för projektet. Under hösten detta år ansökte Norra Älvstranden Utveckling för att bli en deltagare i EU-projektet TELLUS och fick detta beviljat vilket innebar att det lösgjordes pengar för att delfinansiera en heltidstjänst till projektet och till kostnader för marknadsföring. Under den första perioden drevs projektet av en extern konsult från konsultföretaget Ecoplan. Arbetsuppgifterna den första tiden inriktades på att kontakta kontorsmaterialsgrossister och undersöka om de var villiga att 6

8 samarbeta i projektet. Tre kontorsmaterialsgrossister gick med och fick med sig 8 av sina kunder efter hjälp från projektledaren. En nulägesundersökning över Norra Älvstrandens godsflöden var klar i början av I den framkom att fyllnadsgranden inte var den bästa, men att det som avgjorde mängden gods i fordonen var antalet stopp som de hann med på en dag snarare än just fyllnadsgraden. Kontorsgrossisterna använder sig av olika transportörer och speditörer samt att flera har tecknat rikstäckande transportavtal med dem. I slutet av maj anställdes Johan Axelsson som projektledare för godssamverkan. Senare under året öppnades Lundby Mobility Centre sina lokaler på Götaverksgatan och Centret blev fulltaligt med 6 personer. Antalet kontorsmaterialsgrossister ökades till 5 stycken och antalet företag ökade till 10. Under 2003 producerades en svensk och en engelsk folder som förklarade fördelarna med godssamverkan. Detta års största händelse var ett godsseminarium under den europeiska mobilitetsveckan i september månad. Detta seminarium lockade över 50 deltagare. Seminariet behandlade Godssamverkan i Lundby utifrån olika intressenter; kontorsgrossistens, transportören/speditören och stadens. Antalet deltagande företag ökade detta år med 7 stycken vilket gjorde deltagandeantalet till 17 företag. Arbetet med att ta fram en tydligare och bättre kommunikationsplan/strategi startades under 2004 tillsammans med konsultföretaget Ekosofia. Strategin går ut på att förbereda respondenten, oftast VDn i företaget, på att bli kontaktad. Då hinner personen förbereda sig mentalt på att bli uppringd. Det togs fram två olika typer av mallar till personligt brev som ligger till grund för telefonsamtal som i sin tur förhoppningsvis leder till personligtmöte. Under 2004 föreläste projektledaren för projektet på två konferenser, Ecologymässan i Göteborg och CIVITAS/TELLUS konferensen i Rotterdam. Detta år började Lundby Mobility Centre även att skicka ut nyhetsbrev till företag i Lundby där goda exempelföretag från Lundby visades upp. Antal utskick per år uppgår till två. En utredning gjordes av TFK på uppdrag av Lundby Mobility Centre som finansierades av TRUST samarbetet. Syftet var att undersöka om det fanns någon eller några signifikanta varugrupper som transporteras in i till Norra Älvstranden. Rapporten bygger på manuella räkningar av lastfordon till och från Norra Älvstranden under en hel vecka i maj månad. 2 Vad som framkom i rapporten var att det inte fanns något speciellt förekommande varugrupp utan att blandningen av varor till Norra Älvstranden var ganska stor. Under året anslöt sig två nya företag vilket gjorde deltagarantalet till 19. Det sista året, 2005, gick i utvärderings- och rapportskrivningens tecken. En europeisk rapport för projektet skrevs och var klar i oktober månad detta år. Lundby Mobility Centres företagsarbete utvärderades av externa konsulter genom både webbenkät och djupintervjuer med de företag som har bearbetats 1 Sörheim, E (2002). 2 Ottosson M. och Fransén U (2004) 7

9 mer ingående av Lundby Mobility Centre. Utvärderingarna: Utvärdering av Lundby Mobility Centre och rekommendationer för fortsatt arbete, Equest AB och Utvärdering av Lundby Mobility Centres företagskontakter via webb, Linfab, finns för nedladdning på Lundby Mobility Centres webbsida. 3 Under 2005 var Lundby Mobility Centre involverad i boutställningen Bo i Göteborg. Lundby Mobility Centre höll öppet hus för både företag och privatpersoner under utställningens 11 dagar i augusti- och september månad. Besökarna bjöds på två miniseminarier per dag där gods och företagskontakter var två av ämnena som avhandlades. Under utställningen besöktes Centret av cirka 270 personer. Den 8 december 2005 hölls slutworkshop för de deltagande företagen där resultaten från utvärderingen av projektet redovisades. Under året flyttade ett deltagande företag från Lundby samt att två företag slogs ihop, vilket ledde till att vid projektslutet var 17 deltagande Lundbyföretag och 5 kontorsmaterialgrossister med i Godssamverkan i Lundby. Deltagarföretagen i godssamverkan De företag från Lundby som deltog i projektet var följande: Almi Företagspartner Väst, Dotcom Solution, Epsilon HighTech, Ericsson, Ester Mosessons Gymnasium, Götaverken Miljö, Hasselblad, Johnson Control, Kvaerner Power, Norra Älvstranden Utveckling, P&O Nedlloyd, PRC Konsult, Real Consulting, Reinertsen, SDF Lundby, Slottsbergsgymnasiet, Teleca Sweden West Kontorsmaterialsgrossisterna som deltog var: Corporate Express, Lyreco, Svanström, TG Skrivab och Wettergrens Tillvägagångssätt för företagen Den process projektet förespråkar ser ut lite olika beroende på vilken typ av företag och storlek det har, men ser ut ungefär så här: 1. Nulägesbeskrivning. Kartläggning av beställnings- och leveranssituationen på företaget. Exempelvis vilka leverantörer har företaget och i vilken frekvens kommer varorna? Vilka i företaget har inköpsrätt? Vilka transportörer kommer till företagen? Etc. 2. Starta dialog med leverantörerna. Beskriv vilken leveransfrekvens företaget vill ha. Bestäm order- och leveransdag. 3. Lär organisationen de nya rutinerna, undvik suboptimering av systemet då flera beställare finns. Sträva mot en transportör av varor till företaget undvik firmabilar. De första funderingarna i projektet var att skapa någon form av en grön slinga där deltagarföretagen fick sina leveranser från samma fordon. Detta visade sig svårt att ordna då alla grossister var låsta till olika transportavtal med speditörer eller hade egna distributionsfordon där det framkom att det var viktigt att synas med firmanamnet i området. Projektet försökte istället effektivisera företagens befintliga transportsituation. 3 8

10 Kommunikationsredskap I ett tidigt stadium insågs det att det var viktigt att använda olika kommunikationsredskap för att nå ut till företagen i Lundby. Valet av redskap var även beroende på vem som var mottagare av informationen i företagen; var det VD-n, inköpschefen, miljöansvarig eller i vissa fall receptionisten. Följande kommunikationsredskap har använts: Webbsidor Lundby Mobility Center har en egen webbsida som förser besökaren med detaljerad information om projektet. Projektet har också belysts på Norra Älvstranden Utveckling AB webbsida. Massutskick Det mesta av materialet från Lundby Mobility Centre har gått via någon form av massutskick. Det har varit broschyr, inbjudningar till seminarium, workshops och nyhetsbrev. 4 Nätverk Lundby Mobility Centre har använt sig av Norra Älvstrandens Företagarförening, som Lundby Mobility Centre även är medlemmar i, för att marknadsföra tjänsterna. Denna företagarförening är en business-to-business förening. Samarbete med företagarföreningen har lett till att två olika workshops har arrangerats för medlemmarna. Seminarium och workshops Den 16 september 2003 arrangerades ett större godsseminarium för företagen i Lundby. Det har även arrangerats tre workshops samt en slutworkshop för deltagarna, den 8 december Nyhetsbrev för företag Sedan 2004 skickas ett nyhetsbrev för företag ut till Lundbyföretagen två gånger per år. I detta brev presenteras goda exempelföretag från Lundby som med sitt bra beteende visar hur praktiskt ett aktivt arbete kan yttra sig. 5 Media Massmedia responsen har varit god. Projektet har figurerat i artiklar både i lokala och regionala tidningar, logistikmagasin och företagstidningar. Lundby Mobility Centre har också använt sig av reklamplatser i lokala tidningar. 6 Personliga brev 4 Se bilagor 13, 14 5 Se bilaga 13 6 Se bilaga 5 9

11 Under 2004 började personliga brev som oftast adresserades till VDn att användas. Projektledaren förbereder adressaten för att han/hon kommer att kontaktas inom några dagar för att boka in ett personligt möte om företagets godstransporter. Brevet ger en mycket bra plattform att bygga upp andra aktiviteter på. Denna process har fungerat mycket bra. Antalet inbokade möten ökade tydligt. 7 Telefon- och personliga möten Dessa två kommunikationsformer har använts mest. Det personliga mötet är kärnan i projektet. Här skapas en förståelse för företagens situation och där själva samarbetet startar. EU-samarbetet Godssamverkan i Lundby deltog tillsammans med sex andra projekt från Trafikkontoret, TFK, Fordongas, DHL, Green Cargo och Renova i det Europeiska projektet TELLUS inom CIVITAS programmet. Utöver Göteborg deltog städerna Berlin, Rotterdam, Bukarest och Gdynia. Genom samarbetet har utbyte av information och idéer gjorts mellan aktörerna och de olika länderna i strävan att förbättra transports- och miljösituationen i städerna. På lokal nivå har förståelsen mellan privata och kommunala intressen ökat mellan deltagarna i Göteborg. Nyttiga kontakter har knutits till staden som kommer att underlättar fortsatta internationella samarbetet. TELLUS delfinansierar personalkostnader och marknadsföring med 35 procent i projekten. TRUST TRUST eller Transportutveckling i storstad är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och näringslivet med AB Volvo i spetsen. Detta samarbete har utvecklat en del gemensamma projektområden. Godssamverkansprojektet var ett av projekten som har stöttats av detta samarbete. Att ha med ett stort företag som AB Volvo kan vara en dörröppnare för ett projekt som detta. Examensarbeten Under år 2003 genomförde Magnus Larsson vid Chalmers Tekniska Högskola sitt examensarbete som är en uppsats som identifierar och analyserar vilka initiativ och regler som behövs för att få en hållbar godshantering på lång sikt vid Norra Älvstranden. 8 Under 2004 skrev Daniel Göransson och Stanley Arévalo från Chalmers Lindholmen ett examensarbete som behandlar alla transporter, både gods- och persontransporter, som Campus Lindholmen och de fem gymnasieskolorna genererar. Deras resultat ligger tillgrund för ett eventuellt framtida pilotprojekt kring gods i detta geografiskt avgränsade område. 9 7 Se bilaga 3 8 Larsson, M. (2003) 9 Arévalo, S. & Göransson, D. (2004) 10

12 Foldrar och inbjudningar Sex olika trycksaker har producerats under projektets gång för godssamverkans räkning. Den första trycksaken skapades i oktober 2001 som var en folder som beskrev projektet och visade vilka de deltagande grossisterna var. Under 2003 togs en blänkare och en inbjudan fram för godsseminariet som hölls den 16 september Blänkarens roll var att skapa en första medvetenhet om seminariet under hösten Både blänkaren och inbjudningskortet skickades till namngivna personer i företagen i Lundby och andra intressenter i projektets närhet. Inbjudan gick till 700 personer. Det togs även fram en ny folder, som enklare beskrev fördelarna med godssamverkan och även hade med de nya kontorsmaterialgrossisternas loggor med, lagom till seminariet. 11 Senare under året togs även en engelsk version av denna folder fram för att visa de internationella kontakterna vad godssamverkan handlade om. Under våren 2005 producerades även en inbjudan till ett lunchmöte den 27 maj med tema Transporter och miljö i ett framtida Lundby. Utvärderingsmetod EU-projektet Godssamverkansprojektet har följts upp enligt varje stads utvärderingsplan där det dels skall kunna jämföra de olika städerna, dels se de konkreta resultaten av varje projekt. Indikatorer finns uppsatta enligt MAESTRO guidelines. Till godssamverkansprojektet har följande nivåer valts att följas upp. Miljö - emissioner Samhälle användarnas acceptans Transport transportrörelser Under varje nivå finns sedan olika kategorier och indikatorer att följa upp. Utvärderings nivåer Utvärderings kategori Effekt Indikatorer Resultat Miljö Utsläpp Emissioner NOx emissioner Antal kilogram Samhälle Acceptans Användare acceptans/ hur nöjda Köparföretag / Grossister Antalet deltagare Medvetenhet Publicitet Media Respons Antal seminarier/workshops/artiklar/uppsatser Transport Transport system Transportrörelser Distributionsfordon Transportförändring 10 Se bilaga Se bilaga 15 11

13 Metoder för att mäta dessa indikatorer har varit regelbundna intervjuer med deltagarna och kontinuerlig räkning där detta har varit möjligt. Resultat Det främsta målet med Godssamverkan i Lundby projektet var att minska de deltagande företagens leveranser av kontorsmaterial med 30 procent. Den genomsnittliga minskningen av kontorsmaterial för de deltagande företagen blev 41 procent, vilket medför att projektets måluppfyllelse införlivas. Projektet har följts upp av telefon- och personliga intervjuer med deltagarna under hela projekttiden. Lundby Mobility Centre har också använt sig av en årlig enkät som går ut till 700 företag i Lundby, år 2001 till 2005, för att kunna studera förändringar över tiden. Under hösten 2005 genomföres en extern utvärdering både genom webbenkäter och djupintervjuer med företag som Lundby Mobility Centre har arbetat med under åren. Miljöprestation Utvärderingen visar att antalet transporter av kontorsmaterial till de deltagande företagen minskade från 101,5 transporter per månad till 59,5, (se tabell nedan) tack vara projektet. Det är en genomsnittlig minskning med 41 procent. I verkligheten har troligen inte antalet transportfordon minskat i detta stadium men behovet av antal stopp har minskat. Det har visat att det är antalet stopp som är den begränsande faktorn, inte fyllnadsgraden och då kan man argumentera för att projektets tankesätt öppnar upp för en mer rationell distribution. Ska antalet distributionsfordon minskas i området måste en majoritet av företag i ett område ta till sig samma beteende och projektresultatet pekar på en stor potential. För att visa potentialen av miljöbesparingar för detta projekt har en extrapolering av minskningen av emissioner gjorts med ett normalstort distributionsfordon. Det har även gjorts en uppskattning av resultatet om tre gånger så många företag hade deltagit. Resultat presenteras nedan och bygger på ett distributionsfordon, 8,5 ton med Euro 3 motor, mk1 diesel (Scania). Siffrorna som är kursiva skulle kraftigt minskas ifall distributionsfordonet är utrustad med Katalytiskt Partikel Filter

14 Emissioner Emissioner, per leverans (10 km, Euro 3, mk1 diesel) Emissionsbesparing per år (n=17) Emissionsbesparing per år Extrapolering till större grupp (n=50) Koldioxid (CO 2) 0,57 kg 260 kg 800 kg Kväveoxider (NOx) 3,2 g 1,8 kg 5,2 kg Partiklar (PM) 0, 066 g 0, 03 kg 0,09 kg Kolväten (HC) 0,96 g 0,45 kg 1,3 kg Svaveldioxider (SO 2) 0,15 g 0, 07 kg 0,2 kg Samhällsprestation För att ta reda på hur deltagarna, köparföretag och grossister av kontorsmaterial, uppfattar och tycker om godssamverkansprojektet gjordes djupintervjuer av dem med hjälp av en extern konsult. Även en webbaserad enkät gick ut till de företag som Lundby Mobility Centre har arbetat mer ingående med. Djupintervjuerna visade en klar positiv inställning till Göteborg Stads initiativ till ett Lundby Mobility Center. Företagen uppskattar kontakterna från Centret och är för ett fortsatt samarbete. Det genomsnittliga betyget för samarbetet med kommunen var god till mycket god. 13 Webbenkäterna visade att de som svarade har en god acceptans för Lundby Mobility Center, mer än hälften angav i enkäten att Lundby Mobility Center har hjälpt dem med pågående miljösatsningar eller hjälpt dem att starta något nytt miljöprojekt. 75 procent angav även att de har fått en positivare uppfattning om Göteborgs Stads miljökompetens genom arbetet från Lundby Mobility Center. 14 Medieresponsen har varit god. Godssamverkansprojektet har figurerat i lokala nyhetstidningar, logistiktidskrift och företagstidningar med mera genom alla projektfaser. Transportprestation Vad skiljer sig detta projekt från de flesta andra godsprojekt? Ett av svaren är att fokus är på slutkonsumenten, i detta fall företagen i Lundby. Det är de i slutändan som ger upphov till transporter genom deras beställningar. Vad projektet försöker förmedla är att beställarföretag har större makt än vad de oftast tror när det gäller hur leveransen ska ske. Genom att få företagen att först göra en kartläggning över hur leveranssituationen ser ut i företaget och sedan hjälpa dem att förbättra sina beställnings- och leveransrutiner kan en markant minskning av transporter ske, något som nedanstående siffror visar på. 13 Lagercrantz, J. (2005) 14 Linfab (2005) 13

15 Projektet stimulerar ett större samarbete mellan företag och grossist så att bättre leveranssystem uppnås. Det fås genom en bättre kommunikation dem emellan. Inget företag av deltagarna uppvisar försämrat resultat efter införandet av nya rutiner. Två företag har inte förändrat sina transportfrekvenser alls medan flertalet ligger över 60 procents minskade transporter. Den största förbättringen som en deltagare uppvisar är 80 procent färre transporter av kontorsmaterial jämfört med tidigare. På årsbasis (11 mån) har deltagarna i projektet minskat sina kontorsmaterialstransporter med 462 stycken. Företag Situationen före projektet Frekvens per månad Slutet av projektet Frekvens per månad Förändring i procent (avrundat) Företag 1 4 1,5-60 % Företag % Företag 3 7 Max 4-40 % Företag 4 2 0,5-75 % Företag % Företag % Företag % Företag /- 0 Företag % Företag % Företag % Företag % Företag /- 0 Företag % Företag % Företag % Företag 17 1,5 1-30% Totalt: 101,5 59,5-41% Antal minskade transporter per månad: 42 Uppskattat på års basis (11 månader) 462 Genomsnittlig minskning av transporter av kontorsmaterial per företag och år = 27 14

16 Sammanställning av resultaten Utvärderings nivåer Utvärderings kategori Effekt Indikatorer Resultat Miljö Utsläpp Emissioner NOx emissioner 5,2 kg Samhälle Acceptans Användare acceptans Köparföretag / Grossister Medvetenhet Publicetet Media Respons Transport Transport system Transport rörelser Distributionsfordon 5 kontorsmaterialgrossister och 17 Lundbyföretag 1 seminarium, 3 workshops, 7 artiklar och 2 examensarbeten Transportminskning med nästan 500 leveranser per år 15

17 Analys och Slutsatser Miljö Då antalet deltagare i projektet har varit ett mindre antal har ingen större emissionsbesparing uppnåtts. Antalet distributionsfordon i området är mer eller mindre oförändrat. Ska antalet distributionsfordon minskas i området måste en majoritet av företag i ett område anamma samma beteende och projektresultatet pekar på en stor besparingspotential om detta vore fallet. Samhälle Vad har gjort att det inte var fler företag som anslöt sig till godssamverkan? Godsfrågorna har oftast en låg prioritet hos företag och definitivt bland många av tjänsteföretagen på Norra Älvstranden. Något som är positivt är att det går att tala med företagsledningar om ämnet men att det är svårt att få företag att ta det sista steget. Några av orsakerna som har kommit fram är att företagen inte tror sig ha några större godsflöden att tala om eller att frågan ligger på leverantörens bord. Leverantörerna däremot säger att det är kunderna som styr över hur leveranserna sker. Det är ett moment 22-beteendet som projektet försöker överbrygga. Här gäller det att få leverantörer och kundföretag att börja kommunicera med varandra så att detta problem överbryggas. För att få ett snabbare genomförande behövs fler och tydligare incitamenten/fördelar för att få företagen mer aktivta. Lundby Mobility Centre har försökt förmå kontorsmaterialsgrossisterna ge någon form av morötter, exempelvis rabatter, till de företag som vill arbeta mot ett mer sällanleveransbeteende utan att lyckas. För att få en snabbare beslutsprocess samt fler intresserade företag är en direkt ekonomisk fördel den perfekta stimuleringsåtgärden. En viktig slutsats är att genom en mer utökad kontakt och kommunikation mellan företag och dess leverantörer har en minskning av antalet leveranser kunnat ske utan en försämrad servicegrad har uppstått på företagen. Då flera företagskontakter talade om en ökad känsla av trygghet i närmiljön genom färre transporter är det ett bra argument att använda vid marknadsföring av projektet. Transport Resultatet av minskad leveransfrekvens av kontorsmaterial visar på en stor potential om en majoritet i ett område tar till sig samma transportbeteende. Majoriteten av deltagarna har minskat transporterna mellan 30 procent och 60, vilket är mycket goda siffror för ett godsprojekt. Dessa siffror uppnåddes inte genom revolutionerande nya rutiner som påverkar hela företaget utan har nåtts genom ganska små förändringar. Flera deltagarföretag påkallade att de trodde det skulle vara svårare eller mer krävande att arbeta med denna fråga än vad det i verkligheten var. 16

18 Det har varit svårt att förmå kontorsmaterialsgrossisterna engagerade i projektet trots att de tjänar på om kunderna köper in större kvantiteter då branschen har skämt bort sina kunder med fraktfritt. Företag brukar vara bra på att undvika för höga kostnader, så transporterna kommer därmed långt ner på företagens prioriteringslistan. Ekonomi säljer mer än miljöargument. Kontorsmaterialsgrossisten Wettergrens har börjat fråga sina kunder ifall de hellre vill ha 48 timmars leverans än 24 timmars vilket ger ökad möjlighet till samordning. 48 timmars leverans innebär att efter beställning kommer leveransen 2 dygn senare istället för dagen efter som det var innan. Några av företagen använder redan idag projektidén på andra varor än kontorsmaterial, vilket projektledaren har förespråkat. Rekommendationer Hur närma sig företag? Under projektets gång har olika sätt att närma sig företagen i Lundby gjorts (se analys), två sätt att närma sig företag som har visat sig framgångsrika är: 1. Nätverk Finn befintliga nätverk som till exempel företagarföreningar och använd deras naturliga vägar att informera sina medlemmar. Arrangera aktiviteter tillsammans som frukostmöten eller workshops. 2. Personligt brev Skapa en bra kommunikationsplan och kommunikationsstrategi från början. Använd gärna personligt brev som förklarar varför företaget kommer att kontaktas och att första steget är att boka upp tid för ett möte. Därefter, några dagar senare, rings företaget upp där hänvisning till brevet görs och bokning av möte sker. Vad som har kommit fram under projekttiden är att det är många företag som inte har större kontroll på hur deras godssituation ser ut, vilka frekvenser som gods levereras och i vilken mängd. En av orsakerna till detta är att godsfrågorna är lågt prioriterade och känns lite jobbiga att arbeta med. Ett sätt att få ledningen mer intresserad av frågan är att föra in ekonomiska aspekter, visa på kostnadsbesparingar och effektiviseringsvinster. Det behövs ytterliggare incitament för att knuffa över företag och det är direkta ekonomiska fördelar, som till exempel rabatter, för de företag som tar till sig projektidén. Kontorsgrossisterna bör aktiveras på ett bättre sätt i framtiden, de har varit förhållandevis passiva i detta projekt trots att de är de som vinner mest ekonomiskt med att få leverera mer sällan då branschen i stor utsträckning använder så kallat fraktfritt vilket innebär att transportkostnaden är inbakad i priset. Det första som bör göras är att synliggöra transportkostnaderna på fakturorna så att företagen inser att det finns en kostnad med att frakta gods. Vissa grossister har framfört att de inte är intresserade av att införa rabattsystem, att incitamentet försvinner när alla andra konkurrenterna är med i samma projekt. 17

19 Fördelen med att arbeta från Lundby Mobility Centre med godsprojektet har varit möjligheten att använda samma kontakter på företagen och nätverk som de andra projekten i Centret skapar. Informationen sprids snabbare via Lundby Mobility Centret än om projekten var för sig skulle försöka nå ut till företagen. Tillsammans höjs servicegraden för företagen då Lundby Mobility Center kan erbjuda råd och support kring både person- och godstransporter. Vad som tydligare behövs förmedlas ut till företagen är att det behövs små förändringar i beställnings- och leveransrutinerna för att uppnå resultat som detta projekt gör. Företagen i Lundby är positiva till att Göteborgs Stad kontaktar dem genom Lundby Mobility Centre. Utvärderingen visade att attityden till Centret var gott och att det var ett bra sätt att avsätta en del av skattepengarna till, en tjänst som ger mervärde för de företag som har anammat något av projekten från Lundby Mobility Centre. Med detta i ryggen är det lättare att bearbeta målgruppen. Vid första närmandet till företag i ett nytt område är rekommendationen att börja kontakta företag som bedriver någon form av aktivt miljöarbete, exempelvis certifikat enligt ISO eller miljödiplomerat. Godsfrågorna är ofta inte inkluderade i företagens miljöarbete och här kan projektet bli ett bra stöd för företagen, en katalysator som ger företagsledningen goda råd och support kring dessa frågor. Vid marknadsföringen av projektet har användandet av så kallade goda exempel varit positivt. Det får större genomslagskraft när riktiga exempel från företag i närområdet nämns, att det finns företag som verkligen arbetar med frågorna än att tala om teoretiska lösningsförslag. Företagen verkar ha läst eller registrerat de två årliga nyhetsbreven för företag som Lundby Mobility Center skickar ut sedan starten Mot denna bakgrund rekommenderas att detta nyhetsbrev även i fortsättningen produceras och distribueras till företagen i Lundby. Projektet har också använt Lundby Mobility Centres webb för att marknadsföra företaget Kvaerner Power AB som ett gott exempel när det gäller hur ett företag kan arbeta med godsfrågor. 15 Ett annat sätt att marknadsföra sig är användandet av olika befintliga nätverk. Lundby Mobility Centre har använt sig av Norra Älvstranden Företagarförening för att marknadsföra sig ut mot dess medlemmar. Centret har arrangerat 2 aktiviteter tillsammans med föreningen som har upplevts positivt. Under slutworkshopen den 8 december 2005 nämnde en deltagare bland annat att det borde vara möjligt att samla företagen i ett visste område kring avfallshanteringen. Det finns både samordningsvinster och ekonomiska fördelar om företagen gick ihop och upphandlade tjänsten så att en och samma operatör kör ensam i området tillskillnad som idag när tre olika operatörer mer eller

20 mindre kommer på rad och servar olika företag. En intressant åtgärd som Wettergrens erbjuder sina kunder som en direkt åtgärd från projektet är att de frågar sina kunder om de kan tänka sig 48 timmars leverans efter beställning än som tidigare när det var 24 timmars, med detta ökar samordningsmöjligheterna för grossisten. Projektledaren skulle gärna vilja se att en speciell referensgrupp bestående av några företag som aktivt arbetar med sina transportfrågor bildas. Denna guldklubb träffas några gånger om året och diskuterar olika problemställningar eller speciella ämnen. Med denna grupp får Göteborg Stad en unik uppfattning hur företag funderar och reagerar på olika frågor och vilket stöd som kan behövas. Till sist vill projektledaren Johan Axelsson passa på och tacka alla involverade företag och inspirerande personer, för ett intressant och givande samarbete. 19

21 KÄLLFÖRTECKNING Arévalo, S och Göransson, D (2005). Utredning av person- och godsflöde till och från Campus Lindholmen (Examensarbete 2005:36). Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Lagercrantz, Jacob (2005), Utvärdering av Lundby Mobility Centre och Rekommendationer för fortsatt arbete, Equest AB, Alingsås Larsson, Magnus (2003). Incentives and means of control for long-term freight cooperation systems in urban areas. Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Linfab (2005), Utvärdering av Lundby Mobility Centre Företagskontakter via webbenkät, Linfab, Göteborg Ottosson, M och Franzén, U (2004). Räkning av lastfordon till och från Norra Älvstranden. TFK Institutet för transportforskning, Göteborg. Sörheim, Elisabeth (2002). Samlastningsprojekt på Norra Älvstranden nulägesbeskrivning (TFK rapport 2002:17). TFK - Institutet för transport forskning, Göteborg. 20

22 Bilaga 1 Deltagare i Godssamverkan i Lundby Kontorsmaterialsgrossister Corporate Express Lyreco Svanström TG Skrivab Wettergrens Företag Almi Företagspartner Väst Dotcom Solution Epsilon HighTech Ericsson Ester Mosessons Gymnasium Götaverken Miljö Hasselblad Johnson Control Kvaerner Power Norra Älvstranden Utveckling P&O Nedlloyd PRC Konsult Real Consulting Reinertsen SDF Lundby Slottsbergsgymnasiet Teleca Sweden West

23 Bilaga 2 Redovisning av nyckeltal från de årliga enkäterna (Sweco) Nivå Indikator Kommentar Nyttiga prestationer 1 av LMC Antal utskick Antal seminarier, frukostmöten Kännedom Antal deltagare seminarium Andel företag med kännedom om projekt Godssamverkan Lundby (åe) Andel företag som fått info om hur man ställer miljökrav vid upph av godstransp (åe) % 20% 23% 27% ökning 22% 30% 18% 30% 2 Attityd Andel företag som anser godssamverkan med andra företag är bra (åe) 62% 56% 57% 50% 3 Acceptans Andel företag som anser att miljöbelastningen spelar stor roll vid val av transporter (åe) Antal deltagande företag i projekt Godssamverkan 66% 67% 62% 59% Minskning flytt från område och en sammansla gning 4 Beteende Andel företag som ej utför godstransporter 66% 53% 66% 59% Andel företag som ställer miljökrav på sina godstransporter (åe) 25% 35% 27% 23% minskning

24 Bilaga 3 Företaget Namn Storgatan Göteborg Göteborg den X månad Vinster för både företaget och miljön! Som ett av många framgångsrika företag på norra älvstranden bedriver ni säkert ett miljöarbete och har därmed en uppfattning om er miljöpåverkan. Transporter av varor/material/gods/livsmedel in till er verksamhet är en del av er miljöpåverkan, och också en del av era kostnader. Vi vet att det för många verksamheter kan vara svårt att påverka transporterna och att sätta miljömål för dessa. Projektet Godssamverkan i Lundby riktar sig till företag som vill arbeta med att effektivisera sina transporter för att minska sin miljöpåverkan och att använda det som en del i företagsprofilen. Vi är övertygade om att detta kan skapa vinster för både företaget och miljön. Lundby Mobility Centre är ett servicekontor som Göteborgs Stad driver för företag och privatpersoner i stadsdelen Lundby. Vi skall vara en neutral inspirationskälla och ett bollplank för er när det gäller transportfrågor. Jag kommer att kontakta dig om några dagar för att boka ett möte där jag under ca en timma berättar mer om vårt stöd kring era transportfrågor. Mer information om oss finns på vår hemsida: Med vänliga hälsningar, Johan Axelsson, projektledare Lundby Mobility Centre Norra Skeppspromenaden Göteborg Besöksadress: Sagolandsvägen ,

25 Bilaga 4 Vägskäl, nr

26 Bilaga 5 Diverse annonser under projektets gång Annons i Norra Älvstranden 25 Maj 2002 Annons i Lindholmen, 19 november 2003 Annons i älvstrand EXTRA, december 2003

27 Bilaga 6 Artikel i Företagaren i Västra Götaland, nr 2, juni 2005

28 Bilaga 7 Artikel i älvstrand EXTRA, juni 2004

29 Bilaga 8 Artikel i Norra Älvstranden, 9 december 2002

30 Bilaga 9 Artikel i Norra Älvstranden, 9 december 2002

31 Artikel i Norra Älvstranden 24 juni 2003 Bilaga 10 Diverse artiklar under projektet Artikel i älvstrand EXTRA, juni 2002

32 Bilaga 11 Artikel i Vårt Lundby, Januari 2003

33 Bilaga 12 Artikel i älvstrand EXTRA, mars 2003

34 Bilaga 13 Artikel i Goda Nyheter, nr 1 årgång 10, 2002

35 " Bilaga 14 Företagsinbjudan, 2003!! Namn Namn Gatan gata Staden stadstad

36 Bilaga 15 Godsfolder, 2003.

37

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Veta mer: Johan Axelsson, Lundby Mobility Centre, tel 031-23 07 02, 0706 42 75 90 eller e-post johan.axelsson@visionlundby.goteborg.

Veta mer: Johan Axelsson, Lundby Mobility Centre, tel 031-23 07 02, 0706 42 75 90 eller e-post johan.axelsson@visionlundby.goteborg. Nr 4-2003 Sid 1/2 Hasselblad satsar på Godssamverkan Godssamverkan i Lundby växer då allt fler företag väljer att samordna sina transporter. Hasselblad är det senaste i raden av företag som vill arbeta

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Dnr xxx (se avtalet) Bilpoolslansering i Hammarby sjöstad SLUTRAPPORT SAMMANFATTNING... 2 PROJEKTET... 2 BESKRIVNING... 2 TIDPLAN... 2 MÅL... 2 REFERENSOBJEKT...

Läs mer

VISION LUNDBY 2004. Creative Support / Ivelind Design / Dalsjöfors Tryckeri. Götaverksgatan 1, 417 55 Göteborg info@visionlundby.goteborg.

VISION LUNDBY 2004. Creative Support / Ivelind Design / Dalsjöfors Tryckeri. Götaverksgatan 1, 417 55 Göteborg info@visionlundby.goteborg. VISION LUNDBY 2004 Creative Support / Ivelind Design / Dalsjöfors Tryckeri www.visionlundby. goteborg.se Götaverksgatan 1, 417 55 Göteborg info@visionlundby.goteborg.se Lundby Mobility Centre Götaverksgatan

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Miljösmart logistik Workshops våren 2008. Schenker Consulting AB Resultat miljöworkshops 2008-06-25

Miljösmart logistik Workshops våren 2008. Schenker Consulting AB Resultat miljöworkshops 2008-06-25 Miljösmart logistik Workshops våren Resultat miljöworkshops -06-25 Vad anser transportköpare är viktigt vid köp av transporter? (Lumsden, 2007) Vad tror Schenkers största kunder kommer vara viktigt vid

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt 13379 Stockholm 2017-03-17 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund Granskning av ritningar är ett omfattande arbete i branschen som många parter

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Ekonomi i EU-projekt. 16 november 2004 Sofie Vennersten

Ekonomi i EU-projekt. 16 november 2004 Sofie Vennersten Ekonomi i EU-projekt 16 november 2004 Sofie Vennersten Fallstudie, TELLUS: Organisation/Rutiner Rapportering Contract Amendment Vad har vi lärt oss? CIVITAS INITIATIVE - mål : en märkbar förändring i resbeteende

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Future City 2016 2017. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2016 2017. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2016 2017 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Dela ut ett pris, max tre 15 000 kr Supporter

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX KOMMUNIKATIONSPLAN För namn på projektet/aktiviteten Beställare: Kommunikationsansvarig: Mottagare: Dnr: Version nr: Revisionshistorik Datum Version nr Kommentar Reviderad av Bilagor Nr Beskrivning

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Future City 2014 2015. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2014 2015. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2014 2015 Guldarrangör, max sex Silverarrangör, max sex Partner Uppsats Partner Minecraft Dela ut ett pris, max tre Supporter Annonsering 100 000

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Nyhetsbrev. nr

Nyhetsbrev. nr Sid 1/2 Nyhetsbrev nr 2-2001 December 2001 Fler spårvagnar till Lundby Redan i februari får Lundby ökad spårvagnskapacitet; då kommer linje 4 att trafikera Mölndal- Centrum-Biskopsgården och linje 2 bli

Läs mer

Creative Support / Ivelind Design / Geson Skandiatryckeriet. Götaverksgatan 1, 417 55 Göteborg info@visionlundby.goteborg.se

Creative Support / Ivelind Design / Geson Skandiatryckeriet. Götaverksgatan 1, 417 55 Göteborg info@visionlundby.goteborg.se Creative Support / Ivelind Design / Geson Skandiatryckeriet V I S I O N L U N D B Y 2 0 0 3 www. visionlundby. goteborg.se Götaverksgatan 1, 417 55 Göteborg info@visionlundby.goteborg.se Kort om 2003 2003

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun Samordnad varudistribution En distributionslösning i Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland Mycket tung trafik i centrala Halmstad

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Utvärdering av Trafikkontorets uppsökande företagsrådgivning kring arbetsplatsens resor (internt kallat Lönsamma vägvanor) och rekommendationer för

Utvärdering av Trafikkontorets uppsökande företagsrådgivning kring arbetsplatsens resor (internt kallat Lönsamma vägvanor) och rekommendationer för Utvärdering av s uppsökande företagsrådgivning kring arbetsplatsens resor (internt kallat Lönsamma vägvanor) och rekommendationer för fortsatt arbete Utvärdering av s uppsökande företagsrådgivning kring

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Hållbara varutransporter

Hållbara varutransporter Hållbara varutransporter Möjligheter att kostnadseffektivisera, minska klimat/miljöpåverkan samt förbättra trygghet och säkerhet för varutransporter. Hans Å Andersson Affärsenhetschef, Uppsala kommun I

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99 Utvärdering av Klimatmatchen 203 i Skåne November 203, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse och resorna till

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Citylogistik. Godskollektivtrafik i stadsmiljö. Schenker Consulting AB 1

Citylogistik. Godskollektivtrafik i stadsmiljö. Schenker Consulting AB 1 Citylogistik Godskollektivtrafik i stadsmiljö Schenker Consulting AB 1 Innehåll Vad är citylogistik? Nuläge Vision Schenkers lösning Schenker Consulting AB 2 Vad är citylogistik? Kortfattad beskrivning

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Transporter är en viktig del i Skånes utveckling. Samverkan för att skapa hållbara transportlösningar är ett prioriterat arbetsområde i regionen. Skåne

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Projektplan samordnade varuleveranser Eskilstuna kommun

Projektplan samordnade varuleveranser Eskilstuna kommun Projektplan samordnade varuleveranser Eskilstuna kommun Uppdragsgivare Projektledare Version 1:1 Datum 2012-01-23 1 Innehåll 2 Av Eskilstuna kommuns vision för år 2020, målområde Hållbar utveckling och

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan för

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

WESTHAGEN UTBILDNING AB

WESTHAGEN UTBILDNING AB Bilaga 3 WESTHAGEN UTBILDNING AB Utvärdering Westhagen Utbildning AB UTVÄRDERING 2(6) Westhagen Utbildning AB UTVÄRDERING 3(6) Utvärdering Process Mentorprogram Jämnt på toppen Beställare Länsstyrelsen

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Dialogmöte 4. Program, workshopmaterial och presentation uppföljning. 12 mars 2014

Dialogmöte 4. Program, workshopmaterial och presentation uppföljning. 12 mars 2014 Dialogmöte 4 Program, workshopmaterial och presentation uppföljning 12 mars 2014 Apropå Samordnad Varudistribution. Samlastning möjliggör lokal upphandling Samlastning av kommuners varor kan minska utsläpp

Läs mer

Samarbeten en väg till

Samarbeten en väg till Hur företag hanterar sina inköp av transporttjänster har stor inverkan på deras kostnader och service, men även på transportsektorns utveckling. För att öka kunskapen om hur och vilka transporttjänster

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

I dialog med Malmöborna. Daniel Persson Stabschef Ordförande e-beredningen i Malmö

I dialog med Malmöborna. Daniel Persson Stabschef Ordförande e-beredningen i Malmö I dialog med Malmöborna Daniel Persson Stabschef Ordförande e-beredningen i Malmö Vad är edemokrati? E-demokrati är ett samlingsnamn för ICT (Information and Communication Technology) som bidrar till att

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel Avdelningen för Strategisk Trafikplanering

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel Avdelningen för Strategisk Trafikplanering GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel 508 264 91 Avdelningen för Strategisk Trafikplanering Dnr 03-300-3698:1 2004-11-23 TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-12-14 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Bilpooler i Lundby Sammanställning av delprojektet Bilpooler i Lundby Hösten 2000 - juni 2005

Bilpooler i Lundby Sammanställning av delprojektet Bilpooler i Lundby Hösten 2000 - juni 2005 Bilpooler i Lundby Sammanställning av delprojektet Bilpooler i Lundby Hösten 2000 - juni 2005 Lundby Mobility Centre, Trafikkontoret, Göteborg Projektledare Lundby Mobility Centre Ulla Robertsson, tel

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Strategier för lärande Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Innehållsöversikt Bakgrund Tillväxtanalys uppdrag Varför lärande är viktigt Synliggöra förutsättningarna för lärande

Läs mer

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektplan Deltagande i Uthållig kommun etapp 3 Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-07-04 Mora kommun deltar tillsammans med ett 30-tal andra svenska

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Så utvecklar vi kommunikationen med hjälp av workshop

Så utvecklar vi kommunikationen med hjälp av workshop Så utvecklar vi kommunikationen med hjälp av workshop Västra Götaland 49 kommuner 1,5 miljoner invånare Västra Götalandsregionen: Hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur, miljö, kollektivtrafik,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse INLEDNING Beslutad av styrgrupp 009-06-10 Verksamhetsberättelse En lättare Framtid 008 Historik Antalet barn och vuxna med övervikt har ökat konstant de senaste decennierna och nämns som ett av de snabbast

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG Utredning av Miljöledningssystem och Koldioxidkartläggning EMC Sverige Undersökning och rapport utförd av Annlie Zell och Syfte, målgrupp/urval och tillvägagångssätt

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer