17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl"

Transkript

1 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl Nu skall jag försöka övertyga dig om hur förträffligt det är att arbeta med program i en Kommandotolk//Command Prompt och med kommandofiler (.bat-filer). Även om det inte låter aptitligt bör du läsa om Windows Scripting Host den hör framtiden (Windows NT 5.0) till. Net.Exe och dess underkommandon Om du skriver Net (och trycker på Enter) i en Kommandotolk/ /Command Prompt visas en lista över de kommandon du kan använda tillsammans med Net.Exe: Kommando Net Accounts Hantera inställningar för kontoprinciper. Synkronisera domänens kontodatabas. Visa vilken roll datorn har i domänen. Kommando Net Computer Lägga till/ta bort datorkonton från domänens kontodatabas. Kommando Net Config Server/Srv/Svr Ändra vissa inställningar för serverdelen, bl.a. om dess namn skall synas i domän- och serverlistor. Kommando Net Config Workstation/Rdr/Wksta Ändra vissa inställningar för arbetsstationsdelen. Kommando Net Continue tjänst Fortsätta en tidigare pauserad tjänst//service (se även Net Pause, Net Start och Net Stop). Kommando Net File/Net File id /Close Visa alla öppna filer (över nätverket). Stänga en viss öppen fil. 617

2 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl Kommando Net Group Visa globala grupper. Ändra inställningar för globala grupper. Hantera medlemskap i globala grupper. Upprätta nya globala grupper. Ta bort globala grupper. Kommando Net Help Visa information om de olika kommandona mycket användbar. Kommando Net HelpMsg felnummer Visa information om fel med nummer felnummer (se nedan om du vill ha en lista med alla fel). Mitt favoritfel har nummer Kommando Net LocalGroup Visa lokala grupper. Ändra inställningar för lokala grupper. Hantera medlemskap i lokala grupper. Upprätta nya lokala grupper. Ta bort lokala grupper. Kommando Net Name Lägga till och ta bort NetBIOS-namn av typ 03 (för Net Send). Kommando Net Pause tjänst Pausera en tjänst. Använd Net Continue tjänst för att fortsätta (se även Net Continue, Net Start och Net Stop). Kommando Net Print Hantera utskrifter även över nätverket. Kommando Net Send Skicka meddelande till utvalt namn, alla användare anslutna till en server eller alla i en viss domän/arbetsgrupp. Kommando Net Session/Net Session \\datornamn /Delete Visa vilka datorer som har en session till din dator. Koppla ned sessionen från \\datornamn. Kommando Net Share Visa information om enskild resurs, visa alla utdelade resurser på din dator, dela ut resurser och sluta dela ut resurser på din dator. Kommando Net Start tjänst Starta tjänsten tjänst (se även Net Continue, Net Pause och Net Stop). Kommando Net Statistics Server/Net Stats Server/Srv/Svr 618

3 Net.Exe och dess underkommandon Visa insamlad statistik för serverdelen. Kommando Net Statistics Workstation/Net Stats Workstation/Rdr/Wksta Visa insamlad statistik för arbetsstationsdelen. Kommando Net Stop tjänst Stoppa tjänsten tjänst (se även Net Continue, Net Pause och Net Start). Kommando Net Time Visa tiden på en viss dator eller i domänen. Ställa tiden på den lokala datorn till någon av dessa tider. Kommando Net Use Ansluta till nätverksresurs, mapp, skrivare eller named pipe. Kommando Net User Visa användarkonton. Ändra inställningar för användarkonton. Upprätta nya användarkonton. Ta bort användarkonton. Kommando Net View Visa servrar i den egna arbetsgruppen/domänen, visa utdelade resurser på utvald server, visa servrar i utvald domän eller i NetWare-nätet. Odokumenterade växlar till kommandot net accounts Ibland blir nyttan av medlemskap i olika gruppostlistor uppenbar: en dag i augusti 1998 var det någon som skrev till NTSecurity (se kapitel 34) att det finns tre odokumenterade växlar till kommandot net accounts: q /LockoutThreshold: antal försök q /LockoutWindow: minuter q /LockoutDuration: minuter Växlarna motsvarar inställningar för utelåsning av konton i Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains: 619

4 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl Inställningar för utelåsning av konton i Kontohanteraren för domäner/ /User Manager for Domains. Inställningarna i bilden erhölls med hjälp av dessa tre kommandon (i en Kommandotolk//Command Prompt): net accounts /lockoutthreshold:5 net accounts /lockoutwindow:99999 net accounts /lockoutduration: Inställningen för Utelåsningsvaraktighet//Lockout Duration enligt bilden fås genom att ange ett värde större än till växeln LockoutDuration. Giltiga värden för LockoutDuration är (det största värde som visas i rutan Varaktighet//Duration). Om inställningen för någon av växlarna anges till 0 (noll) innebär det att konton inte låses ute (radioknappen Inga utelåsta konton//no account lockout aktiv). Microsoft Excel är ett utmärkt verktyg för att bygga långa kommandofiler Jag skriver långa kommandofiler eftersom jag försöker föra till torgs min åsikt att Excel är ett mycket gott hjälpmedel för att göra kommandofiler där många rader följer ett visst mönster, såsom att upprätta några hundra nya användarkonton, eller ändra gruppmedlemskap för 4711 användarkonton. Kommandofiler kan användas för att: q Upprätta hundratals användarkonton på den primära domänkontrollanten med uppgift om inloggningsskript och hemmamapp (med mera) q Tillverka inloggningsskript för användarkontona q Upprätta globala grupper q Göra domänkonton till medlemmar av globala grupper 620

5 Microsoft Excel är ett utmärkt verktyg för att bygga långa kommandofiler q Upprätta lokala grupper på flera Windows NT-datorer q Gör globala grupper till medlemmar av lokala grupper q Upprätta hemmamappar för användare med färdig mappstruktur q Åsätta lämplig lokal behörighet till användarnas hemmamappar q Upprätta gemensamma mappar för grupper av användare q Åsätta lämplig lokal behörighet till gemensamma mappar q Dela ut gemensamma mappar till grupper av användare med lämplig delningsbehörighet q Dela ut hemmamappar med lämplig delningsbehörighet För att åstadkomma allt detta används tre verktyg som inte är inbyggda i Windows NT: Excel, RmtShare och KiXtart (de båda senare från Resource Kit). Förutom dem används Net.Exe och CACLs.Exe. De kommandon till Net.Exe som används är: Kommando net user kontonamn /add /domain Upprättar ett nytt användarkonto, kontonamn, i domänens kontodatabas. Utan /domain upprättas kontot i den lokala kontodatabasen. Kommando net group "namn på global grupp" /add Upprättar en ny global grupp i domänens kontodatabas. Kommando net group "namn på global grupp" kontonamn /add Lägger till ett användarkonto i en global grupp. Kommando net localgroup "namn på lokal grupp" /add Upprättar en ny lokal grupp i den lokala kontodatabasen (är den lokala datorn en domän-kontrollant upprättas gruppen i domänens kontodatabas och blir därmed kontrollantlokal). Kommando net accounts /sync Synkroniserar domänens kontodatabas Kommando net localgroup "namn på lokal grupp" "namn på global grupp" /add Gör en global grupp till medlem av en lokal grupp. 621

6 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl Användarkonton förses med olika uppgifter När kommandofilen upprättar användarkonton anges personens namn, jag använder fältet Beskrivning//Description för uppgifter om när kontot upprättades, avdelningstillhörighet och närmaste chef. Kontots bäst-före-datum, inloggningsskript och hemmamapp anges likaså. Så här kan de se ut: net user ceciliac /add /fullname:"cecilia Cinnober" /comment:"marknad ( ; irisi)" /expires: /scriptpath:kix32.exe /homedir:\\sleipner\ceciliac$ /domain Hela kommandot är naturligtvis på en enda rad. Kommandot ovan upprättar ett nytt domänkonto med följande uppgifter: Kontouppgift Innehåll Kontouppgift Innehåll Kontouppgift Innehåll Kontonamn ceciliac Användarens hela namn Cecilia Cinnober Beskrivning Marknad ( ; irisi) Kommentar Avdelning, datum för upprättande, kontonamn för chef Kontouppgift Bäst-före-datum Innehåll Kommentar Kontots sista giltighetsdatum är dagen före Kontouppgift Inloggningsskript Innehåll kix32.exe Kommentar Kix32.Exe kommer att använda skriptet KiXtart.Scr Kontouppgift Hemmamapp Innehåll \\sleipner\ceciliac$ Kommentar Dollartecknet gör att resursen inte syns i nätverket Det är inte svårt att föreställa sig dryga hundratalet snarlika rader, men jag hoppas att du inte tycker att det känns meningsfullt att mata in allt för hand. Det är här Excel är till stor hjälp. 622

7 Microsoft Excel är ett utmärkt verktyg för att bygga långa kommandofiler Låt oss studera hur Excel kan hjälp till att upprätta ett antal användarkonton enligt samma mönster som ovan. Dessa uppgifter kan Excel fås att bidra med: q Kontonamn, bildat utifrån användarens hela namn q Bäst-före-datum, t.ex. första dagen i månaden efter (ett år senare) q UNC-namnet för hemmamappen Vi måste mata in dessa uppgifter: q Användarens hela namn q Avdelningstillhörighet q Namn på närmaste chef q Namn på den server som användarens hemmamapp skall finnas på Jag menar att detta bör delas upp i ett par steg. Det första steget är finna lämplig metod för att bilda kontonamn, vilket vi använder ett Excel-ark till. När kontonamnet är klart infogar vi det i ett annat Excel-ark. Finna lämpligt kontonamn första Excel-arket Excel-arket som används för att finna lämpligt kontonamn arket visar fyra olika sätt. Excel-arket i bilden visar fyra olika sätt att bilda kontonamn. (läs i kapitel 20 för mer information om olika metoder att bilda kontonamn.) Vi vill inte ha svenska bokstäver i kontonamnet varför vi först avlägsnar dem. Excel kan göra det åt oss med funktionen Substitute vilken byter ut en bokstav mot en annan, ex. å mot 623

8 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl a. Därefter bildas själva kontonamnet. I korthet ser Excel-arket ut så här: Kolumn A: Kolumn B: Förnamn Efternamn Kolumn C: Förnamn utan åäöéë (omvandlat till små bokstäver) Kolumn D: Efternamn utan åäöéë (omvandlat till små bokstäver) Kolumn E: Förnamn (upp till 7 bokstäver) + första bokstav i efternamn Kolumn F: Första bokstav i förnamn + efternamn (upp till 7 bokstäver) Kolumn G: Förnamn (upp till 6 bokstäver) + första och sista bokstav i efternamn Kolumn H: Efternamn (upp till 6 bokstäver) + första och sista bokstav i förnamn Kolumn E till H innehåller varsitt förslag till kontonamn. Låt oss ta namnet Cecilia Cinnober som exempel (namnet behandlas som kolumnnamnen ovan anger): Kolumn A: Cecilia Kolumn B: Cinnober Kolumn C: cecilia Kolumn D: cinnober Kolumn E: ceciliac (cecilia + c) Kolumn F: ccinnobe (c + cinnobe) Kolumn G: cecilicr (cecili + c + r) Kolumn H: cinnobca (cinnob + c + a) Bilda net-kommandot andra Excel-arket När du valt lämplig metod kopierar du kontonamnet, för- och efternamn till nästa Excel-ark vilket innehåller formler för att färdigställa net-kommandot. 624

9 Microsoft Excel är ett utmärkt verktyg för att bygga långa kommandofiler I det andra arket erhålls net-kommandot. Det andra arket innehåller dessa kolumner: Kolumn A: Kolumn B: Förnamn Efternamn Kolumn C: Kontonamn Kolumn D: Avdelningsnamn (eller någon annan lämplig beteckning) Kolumn E: Namn på närmaste chefs användarkonto Kolumn F: Namn på server för hemmamapp Kolumn G: Net-kommandot (en formel används för denna kolumn) Formeln som används för att bilda Net-kommandot ser ganska svårsmält ut vid första betraktandet: ="net user " & Kontonamn & " /add /FullName:""" & Förnamn & " " & Efternamn & """ /Comment:""" & Avdelning & " (" & Text(Now();"åååå-MM-dd") & "; " & Chef & ")"" /Expires:" & Text(Date(Year(Now())+1;Month(Now())+1;1); "åååå-mm-dd") & " /ScriptPath:kix32.exe /homedir:\\" & Hemmaserver & "\" & Kontonamn & "$ /domain" En icke föraktlig del av formeln handlar om att bilda snygga datumformat, utan dem ser den något lätthanterligare ut: ="net user " & Kontonamn & " /add /FullName:""" & Förnamn & " " & Efternamn & """ /Comment:""" & Avdelning & " ( ; " & Chef & ")"" /Expires: " & " 625

10 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl /ScriptPath:kix32.exe /homedir:\\" & Hemmaserver & "\" & Kontonamn & "$ /domain" Nu hoppas jag att den inte ser fullt så avskräckande ut. När du studerar den upptäcker du att innehållet i olika kolumner läggs samman till en enda lång sträng av bokstäver och siffror. För att sedan göra en kommandofil kopierar du helt enkelt alla rader och klistrar in dem i Anteckningar//NotePad. Resultatet blir en färdig kommandofil, klar att köra. Denna kommandofil sparar du sedan i mapp, du kan också skriva ut den den utgör en utmärkt dokumentation av dina domänkonton. Lägga gärna till några kommentarer i början så att du lättare kan använda den i framtiden. Lägga till domänkonton till global grupp När domänkontona är upprättade vill du kanske dela in dem i lämpliga globala grupper. Nästa Excel-ark använder namnet på avdelningen för att bilda en global grupp (Avd + avdelningens namn). För att göra domänkonton till medlemmar av den globala gruppen används Net-kommandot: net group "namn på global grupp" kontonamn /add /domain Det bildas genom att kopiera kontonamn och avdelningsnamn till ett nytt Excel-ark. Medlemskap i globala grupper är en angelägenhet för det tredje Excel-arket. Net-kommandot bildas av följande formel: ="net group Avd" & Avdelning & " " & Kontonamn & " /add /domain" 626

11 Microsoft Excel är ett utmärkt verktyg för att bygga långa kommandofiler Använda CACLs.Exe för lokal behörighet Det inbyggda verktyget CACLs.Exe hanterar lokal behörighet. I en kommandofil kan det användas för alla former av lokal behörighet såsom gemensamma mappar och hemmamappar. Kommandot cacls h:\users\adolfina /T /G adolfina:c Administrators:F åsätter lokal behörighet till mappen h:\users\adolfina och dess undermappar (/T) enligt: Kontot adolfina: Ändra//Change Fullständig behörighet//full Con- Administratörer//Administrators: trol Växeln /T uttyds: mappträdet från detta ställe och nedåt, /G betyder Grant, d.v.s. medge. CACLs.Exe är litet tjurig och kräver att du bekräftar ditt val. Detta undgår du genom att skicka ett y genom ett rör (pipe) till kommandot på följande sätt: echo y cacls h:\users\adolfina /T /G adolfina:c Administrators:F RmtShare delar ut resurser på andra datorer Verktyget RmtShare.Exe i Resource Kit används för att dela ut resurser på andra Windows NT-datorer, som om Net Share kunde användas över nätverket. En typisk kommandorad med RmtShare.Exe kan se ut så här: RmtShare \\sleipner\adolfina$=h:\users\adolfina /remark:" ; annalisa" /g Users:c Det är alltså hemmamappen till kontot annalisa som delas ut på detta sätt. En kommentar om när resursen delades ut och ansvarig chef ingår. Det verkar som om NetWare-metoden för hantering av behörighet används eftersom den lokala gruppen Användare/ /Users åsätts delningsbehörigheten Ändra//Change. Resterande Excel-ark och en färdig kommandofil finns på webben Du finner alla Excel-ark och en färdig kommandofil på Det finns kommentar i kommandofilen för att 627

12 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl beskriva vilka delar som kommer från Excel och vilka som måste göras för hand. Kommandofilen delar ut resurser på två datorer: den primära domänkontrollanten och ytterligare en server. Kommandospråket i Windows NT är större än i MS-DOS Om du som jag är gammal DOS-räv lärde du dig en gång för länge sedan vad man kan göra med kommandospråket i MS-DOS. Det är inte mycket, men trots sina begränsningar har användare och nätverksadministratörer kunnat utnyttja kommandospråket till förbluffande saker. När Microsoft OS/2 en gång lanserades hade det försetts med ett utökat kommandospråk (om än inte mycket) man kunde till exempel skriva flera kommandon på samma rad och få dem utförda efter varandra. Windows NT har ända sedan den första versionen haft ungefär samma möjligheter som OS/2, men Microsoft har dessutom valt att utöka kommandospråket rejält till Windows NT 4.0. Flera kommandon på samma rad I Windows NT har du alltid kunna skriva flera kommandon på samma rad i kommandotolken. Genom att åtskilja kommandon med olika tecken kan du få Windows NT att bete sig olika. Skiljetecken & Innebörd Åtskiljer kommandon på samma rad ingen annan innebörd ( ) Grupperar kommandon ^ && Gör att <, >, och behandlas som vanliga tecken, utan särskild innebörd Kommandot efter utförs endast om det första kommandot utfördes utan problem Kommandot efter utförs endast om det första kommandot inte kunde utföras utan problem Kommandon som ändras med Command Extensions Den aktuella listan för ändringar ser du genom kommandot help cmd i en kommandotolk. I Windows NT 4.0, Service Pack 3, 628

13 Kommandospråket i Windows NT är större än i MS-DOS uppför sig dessa kommandon olika om Command Extensions är på eller av: Assoc Call CD/ChDir Color Del/Erase EndLocal For FType Goto If MD/MkDir PopD Prompt PushD Set SetLocal Shift Start Alla är inte lika användbara, men de förbättringar som gjorts i Call, CD, For, Goto, If, Shift och Start kan användas till mycket. De nya PushD/PopD är inte heller dumma. Förbättringar i hanteringen av argument på kommandoraden Alla kommandofiler kan hantera argument (information) som skrivs på dess kommandorad. En av förbättringarna i Command Extensions är hur dessa argument kan delas upp (om de är filnamn med sökvägar). Filnamnen kan delas upp i sina delar och man kan t.o.m. använda miljövariabler (ex. Path) för att Windows NT skall leta rätt på filen. Dess möjligheter erbjuds (n är en av 0 till 9): Kommando Innebörd %~fn Hela sökvägen (enhet/disk, mappar, filnamn med filtillägg) %~dn Enheten/disken %~pn Sökvägen %~nn Filnamnet %~xn Filtillägget %~snn Korta filnamnet (8.3) %~sxn Korta filtillägget (8.3) %~$Miljövariabel:n Hela sökvägen (söker filnamnet i sökvägar angivna i miljövariabeln) Kommandona kan användas tillsammans för att, ex., få enhet/disk 629

14 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl och filnamn. En liten varning dock ofta används den aktuella mappen/sökvägen för att bilda namnen i tabellen, Windows NT behandlar alla argument som vore de filer i den aktuella mappen. Förbättringar i Goto Goto har fått en liten, men snygg, förbättring. Om du skriver Goto :EOF kommer kommandofilen att avslutas. EOF uttyds End Of File och Goto :EOF innebär alltså hopp till slutet av kommandofilen. Förbättringar i Call Call kan användas för att starta om samma kommandofil med samma parametrar eller ändrade. Dessutom betyder %* samtliga kommandoradsargument. Studera denna off set FileName=%0 echo %1 %2 %3 %4 call :Rekursion1 %* goto :eof :Rekursion1 if not (%0)==(%FileName%) echo Kom hit genom Call! echo %1 %2 %3 %4 goto :eof Om den sparas med namnet CallTest.Bat och startas med kommandoraden CallTest a b c d skrivs dessa rader till skärmen: a b c d Kom hit genom Call! a b c d Detta borde göra det möjligt minska behovet av flera, samverkande, kommandofiler det som behövs kan skrivas i samma kommandofil. En viktig sak: eftersom kommandofilen startar om måste du lämna den två gånger. Första gången du lämnar filen hamnar den 630

15 Kommandospråket i Windows NT är större än i MS-DOS på raden efter Call-kommandot, nästa gång den lämnas avslutas körningen (du ser två rader med Goto :eof i exemplet ovan). Förbättringar i CD/ChDir CD/ChDir har fått en ny växel /D vilket gör att den faktiskt byter enhet/disk om den nya sökvägen innebär det. Mellanslag i sökvägen uppfattas som del av sökvägen du behöver alltså inte skriva hela sökvägen inom citattecken. Några exempel: cd /d d:\arbete Byter från aktuell enhet/disk och mapp till d: och mappen \arbete (oavsett på vilken disk du befann dig tidigare) cd \Program Files\Visual Studio Byter aktuell mapp till mappen \Program Files\Visual Studio på aktuell enhet/disk cd /d %SystemRoot% Byter aktuell mapp till Windows NT:s systemmapp och aktuell enhet till startvolymen//boot partition (oftast c:\winnt) Förbättringar i For Kommandot For har genomgått en omfattande förbättring. Med Command Extensions påslagna kan For användas för att: q Genomlöpa mappnamn i stället för filnamn med växeln /D q Läsa och dela upp innehållet i filer för att vidare hantering med växeln /F q Utföra ett kommando ett visst antal gånger med växeln /L q Genomlöpa mappträd med växeln /R Filnamn i For-kommando kan delas upp på samma sätt som kommandoradsargument. Kommando %~fi med filtillägg) %~di %~pi %~ni Innebörd Hela sökvägen (enhet/disk, mappar, filnamn Enheten/disken Sökvägen Filnamnet 631

16 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl %~xi Filtillägget %~sni Korta filnamnet (8.3) %~sxi Korta filtillägget (8.3) %~$Miljövariabel:i Hela sökvägen (söker filnamnet i sökvägar angivna i miljövariabeln) Dessa underkommandon gör att du inte kan använda bokstäverna (f, d, p, n, x, s) som variabler. Variabler i For-kommandon måste ha dubbelt procenttecken i en kommandofil När du använder For i kommandofiler måste procenttecknet dubbleras. För att skriva ut hela mappträdet från en kommandofil skriver man (se mer nedan): for /r %%i in (\) %%~fi Genomlöpa mappnamn i stället för filnamn (/D) Kommandot For /D %a in (.\*) Do Dir %a gör att kommandot dir utförs i alla undermappar till den aktuella mappen. Läsa filer och dela upp innehållet (/F) Växeln /F är den kraftfullaste, med dess hjälp kan filer läsas och innehållet på varje rad i filen delas upp och tolkas oberoende av varandra. Det är också möjligt att använda For på resultatet av ett visst kommando. Skrivsätt (syntax): For /F "tillval" %variabel In (filnamnsmängd) Do kommando Där filnamnsmängd är ett eller flera filnamn (jokertecken är tillåtna). Varje fils innehåll läses och kan användas i kommando. For delar automatiskt (så gott den kan) upp filens rader i smådelar (tokens) så att man kan använda varje del för sig. Vad gäller tillval kan dessa vara en eller flera av: Tillval Innebörd eol=tecken Vilket tecken som skall vara radslutstecken (behövs endast om vanligt radslut inte används). skip=antal rader som överhoppas Antal rader som hoppas över i 632

17 Kommandospråket i Windows NT är större än i MS-DOS filen innan rader börjar delas upp i smådelar. delims=åtskiljare (i stället för mellanslag och tabbtecken) Om mellanslag och tabbtecken inte används för att skilja smådelar (tokens) från varandra kan man här ange annat tecken. tokens=x, y, m-n* Anger vilka tokens (med nummer) som skall användas i kommandot, asterisken motsvarar resten av raden. Ett exempel (från hjälptexten), med detta kommando: For /F "eol=; skip=1 tokens=2, 3* delims=, " %i In (EnFil.Txt) %i %j %k hoppas den första raden i EnFil.Txt över och sedan delas raderna upp (fr.o.m. den andra raden). Rader som börjar med semikolon kommer inte med och inte heller text efter semikolon på en rad (om du inte använder asterisken). Token nummer två och tre används (samt resten på raden). Kommatecken och mellanslag uppfattas som åtskiljare. Om innehållet i EnFil.Txt är detta: Första raden hoppas över Andra raden är den första som kommer att tolkas Tredje raden innehåller ett semikolon; text efter detta tolkas inte ; Rader som börjar med semikolon tas inte alls med Den sis,ta raden Kommer satsen ovan att ge detta resultat: raden är den första som kommer att tolkas raden innehåller ett semikolon; text efter detta tolkas inte sis ta raden När For används på resultatet från ett kommando skrivs kommandot inom parenteserna (där filnamnsmängden annars anges). Windows NT startar en osynlig kopia av Cmd.Exe och låter denna utföra kommandot, utskriften från kommandot behandlas sedan av For som en fil. För att visa en lista över namnen på alla miljövariabler skriver du (hämtat från Help For): 633

18 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl For /F "delims==" %i In ('set') %i Jag använder For /F när jag kopierar ändrade filer från min dator till vår server. När jag gör det vill jag att mapparna kopieras i omvänd bokstavsordning (då kopieras min elpostfil sent, den är tillräckligt stor för att jag inte skall vilja vänta på den för att se om andra filer kopieras). Kommandot jag använder ser ut så här: for /f "delims=\" %i in ('dir /b /ad /o-n d:\arbete') do xcopy "d:\arbete\%i" "\\sleipner\duplex%i\" /d /f /h /s /v /z Tillägget delims=\ är nödvändigt för att klara mappnamn med mellanslag. Omvända snedstreck är förbjudna i mappnamn så det kändes säkert att använda. Du kan använda For i flera steg. Antag att du vill veta mer om alla datorer som just nu är anslutna till en server. Satsen for /f %i in ('net session^ find "\"') do net view %i kommer att visa information (net view \\datornamn) för alla anslutna datorer (net session). (^ find "\" behövs för att filtrera bort rader som inte innehåller datornamn.) Skulle du vilja stänga alla filer på din dator som är öppna via nätverket använder du satsen (det är lättare att göra med Serverhanteraren//Server Manager): for /f "skip=4 eol=t" %i in ('net file') do net file %i /close kommandot hoppar över fyra rader och behandlar sedan varje rad tills den stöter på en rad som börjar med T, vilket fungerar på engelsk Windows NT. I svensk Windows NT skall det vara eol=k i stället. Bokstäverna K och T kommer från sista raden i svaret från Net File: Kommandot utfört//the command completed successfully Ytterligare ett exempel: vill du studera alla utdelade resurser på alla datorer i en domän eller arbetsgrupp använder du satsen: for /f "skip=3 eol=t" %i in ('net view /domain:namn på domän eller arbetsgrupp') do net view %i Du måste ange namnet på domänen/arbetsgruppen där det står namn på domän eller arbetsgrupp. Om du matar vidare det som kommer från kommandoraden ovan till en fil har du dokumenterat alla utdelade resurser i domänen/arbetsgruppen 634

19 Kommandospråket i Windows NT är större än i MS-DOS utan alltför stor ansträngning. Utföra ett kommando ett visst antal gånger (/L) För att utföra ett kommando ett viss antal gånger använder du växeln /L (loop) till For. Den används på detta sätt: For /L %i In (start, step, end) Do kommando Där start, step och end motsvarar första värde, stegvärde och sista värde. Exempel: For /L %i In (1, 3, 18) %i Kommer att skriva sex rader till skärmen där siffrorna 1, 4, 7, 10, 13 och 16 står ensamma på varsin rad. Det går också bra att räkna nedåt: For /L %i In (18, -3, 1) %i Detta For-kommando skriver också sex rader till skärmen, denna gång med siffrorna 18, 15, 12, 9, 6, 3 först på varsin rad. För att se alla felmeddelanden från Net använder du följande kommando: for /l %i in (1, 1, 9999) helpmsg %i För att spara dem till en fil använder du följande kommando: for /l %i in (1, 1, 9999) do echo %i>>netmedd.txt && net helpmsg %i>>netmedd.txt När felnummer som inte används träffas på kommer Net.Exe att skriva ett meddelande om detta till skärmen vilket gör att filen kommer att innehålla många rader med endast felnummer. Dessa måste du själv ta bort. Det högsta felnumret i Windows NT 4.0 med Service Pack 3 är 6118, men det kommer säkert till nya med framtida Service Pack och Windows NT 5.0. Det minsta tal du kan ange till For /L är och det största Genomlöpa mappträd (/R) Med hjälp av växeln /R kan kommandon utföras i varje mapp i ett mappträd (hela eller delar av trädet). Kommandot for /r %i in (\) %~fi skriver ut hela mappträdet på den aktuella disken till skärmen, 635

20 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl en mapp på varje rad. Har du behov av en lista med samtliga filer på aktuell enhet kan du lätt få det med kommandot: for /r %i in (\*.*) "%~fi" Citattecknen runt %~fi gör att filnamnen skrivs ut omgivna just av citattecken, vilket kan göra dem lättare att använda i nästa steg (om de innehåller mellanslag). Räkna lokala användarkonton Det går att använda For /F för en hel del ändamål räkna användarkonton är bara ett av dem. Resultatet blir i detta fall inte perfekt, men förhoppningsvis tillräckligt bra för dig. Denna gång använder vid både For och verktyget Find och måste därmed mellanlagra resultatet i en fil. Det enklaste är alltså att du gör en kommandofil med följande innehåll: del Users.Txt for /F "skip=4 tokens=1,2,3" %%i IN ('net user') %%i>>users.txt && echo %%j>>users.txt && echo %%k>>users.txt find /v /n /i "on."<users.txt Om du använder kommandot Net Users i en kommandotolk ser du att användarkontona skrivs ut tre stycken per rad. Därför använder jag tokens=1,2,3 i for-satsen. Den sista raden kommer ofast inte innehålla just tre användarkonton varför du måste kontrollera utskriften (de två sista raderna (tre i engelsk Windows NT) härrör från Net-kommandot, Kommandot slutfört//the command completed successfully). En varning: skulle du ha kontonamn som innehåller mellanslag kommer de att räknas som flera konton och dölja andra. Antalet konton blir då lätt fel. Räkna användarkonton i domänen Användarkonton i domänen räknar vi på snarlikt sätt som ovan du behöver endast lägga till växeln /domain till kommandot net user: net user /domain 636

21 Kommandospråket i Windows NT är större än i MS-DOS Räkna lokala grupper Vi räknar lokala grupper på samma sätt som användarkonton, med ett tillägg till For-satsen: del LoclGrps.Txt for /F "delims=* skip=4 tokens=1,2,3" %%i IN ('net localgroup') %%i>>loclgrps.txt && echo %%j>>loclgrps.txt && echo %%k>>loclgrps.txt find /v /n /i "on."<loclgrps.txt När du använder kommandot Net LocalGroup ser du att alla gruppnamn föregås av en asterisk. Vi använder den som skiljetecken eftersom det inte är ovanligt att gruppnamn innehåller mellanslag. Samma slutmeddelande från Net-kommandot stör även här du måste minska antalet grupper med två eller tre (kontrollera noga). Räkna globala grupper Vi räknar globala grupper på samma sätt som lokala grupper, det är endast Net-kommandot som skiljer: del GlobGrps.Txt for /F "delims=* skip=4 tokens=1,2,3" %%i IN ('net group') %%i>>globgrps.txt && echo %%j>>globgrps.txt && echo %%k>>globgrps.txt find /v /n /i "on."<globgrps.txt När du använder kommandot Net LocalGroup ser du att alla gruppnamn föregås av en asterisk. Vi använder den som skiljetecken eftersom det inte är ovanligt att gruppnamn innehåller mellanslag. Kontrollera antalet. Räkna utdelade resurser Att räkna antalet utdelade resurser sker på nästan samma sätt: del Shares.Txt for /f "skip=4 tokens=1" %%i in ('net share') %%i>>shares.txt find /v /n /i "on."<shares.txt Eftersom vi endast intresserar oss för antalet resurser spelar 637

22 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl det ingen roll om resursnamnen innehåller mellanslag eftersom Net Share alltid skriver en resurs per rad. Studera när användare senast ändrade lösenord Kommandot net user kontonamn gör att en hel del information om användarkontot visas, bland dem uppgift om när lösenordet senast ändrades, om kontot är aktivt och senaste inloggningstid. För att studera tid för senaste ändring av lösenordet för alla konton i den lokala kontodatabasen skriver du (svensk Windows NT): for /f "skip=4 tokens=1,2,3" %i in ('net user') %i && net user %i find /i "lösenordet senast ändrat" && echo %j && net user %j find /i "lösenordet senast ändrat" && echo %k && net user %k find /i "lösenordet senast ändrat" För engelsk Windows NT ändrar du litet: for /f "skip=4 tokens=1,2,3" %i in ('net user') %i && net user %i find /i "password last set" && echo %j && net user %j find /i "password last set" && echo %k && net user %k find /i "password last set" Tyvärr upptäcker du här att programmet Net.Exe är skrivet in the U.S. of A.: dess datumformat är alltid det som används i USA, oavsett vilka inställningar du gjort. Detta är litet skumt eftersom du måste använda det inställda datumformatet när du upprättar användare med samma net user-kommando. Studera när användare senast loggade in För att studera senaste inloggningstid för alla konton i den lokala kontodatabasen skriver du (svensk Windows NT): for /f "skip=4 tokens=1,2,3" %i in ('net user') %i && net user %i find /i "senast inloggad" && echo %j && net user %j find /i "senast inloggad" && echo %k && net user %k find /i "senast inloggad" För engelsk Windows NT ändrar du litet: for /f "skip=4 tokens=1,2,3" %i in ('net user') %i && net user %i find /i "last logon" && echo %j && net user %j find /i "last logon" && echo %k && net user %k find /i "last logon" 638

23 Kommandospråket i Windows NT är större än i MS-DOS Förbättringar i If If-kommandot har fått tre nya förbättringar, det kan användas för att: q Jämföra två strängar (samt ange att jämförelsen skall vara skiftlägesokänslig) q Undersöka version av Command Extensions med den inbyggda variabeln CmdExtVersion q Använda förekomst av en viss miljövariabel (inte dess innehåll) Jämföra två strängar If [/I] "första strängen" jämförare "andra strängen" kommando där jämförare är en av: Equ Neq Lss Leq Gtr Geq lika med inte lika med mindre än mindre än eller lika med större än större än eller lika med Växeln /i är i sig en fantastisk liten nyhet: den innebär att de olika strängarnas blandning av små och stora bokstäver inte spelar någon roll (skiftlägesokänslig//case insensitive). Avgöra om en viss miljövariabel finns Underkommandot Defined till If-kommandot används för att avgöra om en viss miljövariabel finns, det är alltså inte dess innehåll som är intressant. Skrivsätt: If Defined miljövariabel kommando Avgöra version av Command Extensions Den inbyggda funktionen CmdExtVersion innehåller versionsnumret för Command Extensions. Du kan inte använda den som en variabel utan den jämförs med ett önskat versionsnummer. 639

24 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl För att inte av misstag använda en miljövariabel med samma namn kan du skriva så här: If Defined CmdExtVersion set CmdExtVersion= If CmdExtVersion 1 kommando Miljövariabeln CmdExtVersion tas alltså först bort (om den finns) och sedan används den inbyggda funktionen CmdExt- Version. Använda %ErrorLevel% Med skrivsättet %ErrorLevel% kan ErrorLevel användas för olika ändamål, ex. för att hoppa till olika ställen i en kommandofil. Följande exempel (från hjälptexten) visar hur %ErrorLevel% kan användas: choice goto answer%errorlevel% :answer0 echo You typed Y for yes :answer1 echo You typed N for no CmdCmdLine innehåller ursprunglig kommandorad för Cmd.Exe Den nya miljövariabeln CmdCmdLine innehåller den ursprungliga kommandoraden för Cmd.Exe Förbättringar i Shift Shift har fått en ny växel /n vilken gör att argumentet med numret som anges av n och de följande skiftas, men inte de som föregår argument n. Exempel: om du skriver Shift /3, kommer argument nummer 4 att skiftas till position 3 (%3), nummer 5 till position 4 (%4), o.s.v. Kom ihåg: argument noll (%0) skiftas aldrig, det innehåller namnet på kommandofilen (det filnamn och kanske sökväg du skrev i kommandotolken för att starta kommandofilen). 640

25 Kommandospråket i Windows NT är större än i MS-DOS Förbättringar i Start Numera kan du skriva Start Filnamn.Filtillägg om filtillägget är registrerat på ett program. Start Mappnamn gör att mappen öppnas i Windows NT-utforskaren//Windows NT Explorer. Förändringar som kanske inte är uppenbara Några av de förbättringar som gjorts är kanske inte uppenbara i sina användningsområden. Du kan få en kommandofil att skriva sitt filnamn (hela sökvägen) när den körs genom att ha kommandot echo %~f0 i kommandofilen. Detta bidrar till felsökning om du har många kommandofiler och inte vet vilken som gjort vad. Lägg in kommandon liknande dessa i dina kommandofiler:... echo.>>%systemroot%\logs\commandfiles.log echo Nu kör %~f0>>%systemroot%\logs\commandfiles.log echo. date>>%systemroot%\logs\commandfiles.log echo. time>>%systemroot%\logs\commandfiles.log... så kommer loggfilen CommandFiles.Log att innehålla rader som entydigt talar om vilka kommandofiler som körts och när. Lura verktyg som kräver att du bekräftar ditt val Det är inte ovanligt att verktyg i Windows NT kräver att du bekräftar ett val genom att skriva in j//y eller bara trycka på Enter på tangentbordet. Två sedan länge använda knep är att använda kommandot echo tillsammans med pipe-funktionen för att skicka ett j//y eller Enter till kommandot. Du såg ovan hur den ena formen användes tillsammans med CACLs.Exe. Den andra formen är användbar med andra kommandon, exempelvis kommandot time. Önskas aktuell tid utskriven i en kommandotolk skriver du: echo. time Windows NT svarar då (det blir inte alltid samma tid): The current time is: ,51 Enter the new time: 641

26 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl Skillnaden är att den inte stannar och väntar på din inmatning av tiden utan den får en radmatning från echo-kommandot. Windows Scripting Host När jag först hörde talas om Windows Scripting Host, WSH, och vad man skulle kunna göra med den, var jag inte riktigt säker på att jag förstod. Windows Scripting Host var tydligen ett sätt att använda en sorts avancerade kommandofiler hade inte utvecklingen lämnat dessa för länge sedan?! Tydligen inte Windows Scripting Host är en värdmiljö för skriptmotorer, vilka skript som helst skall kunna användas så länge det finns en motor som kan installeras i Windows Scripting Host. För mig som hackat kommandofiler i alla år var detta en mycket välkommen nyhet framför allt som Windows Scripting Host har en kommandoradsdel också. Windows Scripting Host är en del av Windows NT Option Pack 1 (det finns bara ett Option Pack, men tänk om det kommer fler). Microsoft skickar med två skriptmotorer i Windows Scripting Host: VBScript (Visual Basic Script) och JScript (Microsofts JavaScript). Jag har ingen egen erfarenhet av Java eller JavaScript, men allt jag skriver nedan om VBScript torde vara tillämpligt även på JScript i WSH. Dessutom verkar det som om Microsoft faktiskt satsar hårdast på JScript. Windows Scripting Host är två systrar Windows Scripting Host är två program: q WScript.Exe grafiskt Win32-program q CScript.Exe kommandoradsprogram Vilket snabbt inses används WSCript.Exe i Windows och CScript.Exe i kommandotolken. De är skrivna så att båda kan köra samma skript. När du använder CScript.Exe inträffar det lustiga att ex. dialogrutor i skriptet kommer att visas i den grafiska miljön. Microsoft har skickat med ett antal exempelfiler, fiffigt nog i både VBScript och JScript för att visa exempel på deras användning. Riktigt intressant blir WSH tillsammans med Active Directory Services Interface, ADSI, vilket är en API-samling för Active 642

27 Windows Scripting Host Directory (Services), ADS, i Windows NT 5.0. Det finns två exempel på detta i den lilla exempelsamling som Microsoft har på Exemplen AddUsers och DelUsers använder Excel-ark för att hantera användare i ADS. ADSI och VBScript i Windows NT 4.0 Förmodligen vill du inte basera din administration på betaversioner, men det finns möjlighet att prova ADSI redan idag, med Windows NT 4.0. På Microsofts webb-ställe finns senaste versionen av ADSI (2.0 när detta skrevs) vilken du kan installera på en testdator. Skillnaden mellan ADSI i Windows NT 5.0 och Windows NT 4.0 är att du inte använder Lightweight Directory Access Protocol, LDAP, i Windows NT 4.0 utan egna API:er. Det fiffiga med ADSI är att det ingår koppling till API:erna i Windows NT 4.0. Med en del möda knåpade jag ihop följande exempelprogram i VBScript: ' Visa alla domäner och objekt i domäner. ' ' 23 Mar 1998 Rolf Åberg Option Explicit Dim nsads Set nsads = GetObject("WinNT:") Dim objdomain Dim objdomobject For Each objdomain In nsads WScript.Echo nsads.name & objdomain.name Next For Each objdomobject in objdomain WScript.Echo nsads.name & objdomain.name _ & "/" & objdomobject.name Next WScript.Quit(0) När du kör skriptet räknar det upp alla domäner och alla objekt (användarkonton, grupper och datorer) i alla domäner. 643

28 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl Programmet kräver att du installerat ADSI 2.0 och WSH. ADSI finner du på Microsofts webb-ställe. Använda VBScript i Windows Scripting Host Det märks ganska tydligt att tekniken bakom Windows Scripting Host håller på att mogna. Jag minns inte längre hur lång tid det tog innan jag hittade hur man gör för att skriva en text till skärmen i kommandotolken. Det visade sig vara ett objekt vid namn WScript som kan sådant. Dess metod Echo gör att texten skrivs till kommandotolken och inte grafiskt. Kör denna sats med CScript.Exe: WScript.Echo "Hej världen!" skrivs texten Hej världen! i kommandotolken. Ett enkelt VBScript som visar information för inloggad användare Med ett litet lån från exempelprogrammet network.vbs kan detta program tillverkas: ' Visa aktuell användare, m.m. Lånat vissa delar ' från Microsofts exempelprogram. ' ' 23 Mar 1998 Rolf Åberg Option Explicit WScript.Echo Dim onetwork Set onetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network") WScript.Echo "UserDomain : " & onetwork.userdomain WScript.Echo "UserName : " & onetwork.username WScript.Echo "ComputerName: " & onetwork.computername WScript.Quit(0) När programmet körs i CScript.Exe skrivs en hel del information om WSH, den inloggade användarens domän, användarnamn samt datornamnet. Objektet WScript är intressant. Det har följande egenskaper: 644

29 Perl (Practical Extraction and Report Language) Egenskap Application Arguments FullName Name Path ScriptFullName ScriptName Version Beskrivning IDispatch-namnet för WScript (COM) Objektsamling (collection) som innehåller kommandoradsargument för skriptet Sökvägen till WScript.Exe/CScript.Exe Namn på WScript.Exe/CScript.Exe Mapp för WScript.Exe/CScript.Exe Sökvägen till det skript som körs Filnamnet för det skript som körs Versionsnummer för Windows Scripting Host ScriptName och Version torde vara användbara vid felsökning. Perl (Practical Extraction and Report Language) Programspråket perl är ganska nytt för Windows NT, men det har funnits några år i Unix-världen. Perl uppfanns av en lätt galen man vid namn Larry Wall (läs något han skrivit så förstår du varför jag kallar honom lätt galen) när han fått i uppdrag att tillverka en rapportgenerator. I stället för en rapportgenerator tillverkade han perl. Perls stora styrka är dess möjligheter att dela upp textfiler i hanterliga delar, leta information i textfiler och byta ut textdelar mot ny text. En av de grundläggande tankarna bakom perl är att de som använder perl skall få göra som de vill: den som vill att allting skall deklareras före användning kan göra så, den som vill köra på utan hängslen och livrem kan göra det. Alla perl jag hört talas om har varit tolkande varianter programmet körs i en miljö (precis som WSH och VBScript/JScript). Gissningsvis kommer du att kunna göra samma saker (med en viss reservation) från perl som i VBScript/JScript. Du kan alltså välja fritt mellan dem. På finner du en gratisversion av perl för Win32. Den följer också med i Windows NT Resource Kit. Den enda perl-bok du behöver är skriven av Larry Wall, Tom Christiansen och Randal Schwartz, den heter Programming Perl, 645

30 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl 2 nd Edition och är utgiven av O Reilly & Assoc (ISBN , 646 sidor). Smaka på perl Ett väldigt enkelt perl-program: print "Hej världen!\n" ; skriver naturligtvis texten inom citattecken till skärmen när du startar perl-tolken och skriver in texten (eller först sparar den till en fil som du anger på kommandoraden till perl-tolken). Om du bara skriver perl på kommandoraden startar perl-tolken och väntar på att du skriver in något. Variabler är lätta att använda. Variablerna märks med ett prefix för att markera vilken typ de är (perl vandlar lätt om mellan olika typer om det behövs). Programmet nedan gör samma sak som det ovan, men nu använder vi en variabel: $HelloMess = "Hej världen!\n" ; print $HelloMess ; Dollartecknet betyder att detta är en skalär variabel (i motsats till en fältvariabel), inte att den är en strängvariabel. Du kanske undrar över \n som står innanför citattecknen? Det är ett litet lån från programspråket c. Det omvända snedstrecket gör att n tolkas som ny rad (eng. new line). Varje sats i perl avslutas med ett semikolon (utom den sista i ett block, men det struntar vi i). Perl kan läsa från kommandoraden: print "Antal varv: " ; chop ( $NumIters = <>) ; print "Genomlöper slingan $NumIters varv.\n" ; Här ser du exempel på kraftfulla saker i perl, <> är en kortform för inmatningsbufferten (<STDIN> är ett längre skrivsätt). Funktionen chop hugger av den radmatning som hamnar i inmatningsbufferten när vi matar in det värde programmet ber om i första raden. I den sista satsen ser du vad enkelt det är att skriva ut variablers innehåll i perl. Ett par perl-exempel Perl-programmet nedan genomlöper och skriver ut namn och innehåll för alla miljövariabler, de finns i samlingen ENV 646

31 Perl (Practical Extraction and Report Language) (%-tecknet anger att det är en samling (hash i perl). Raden use strict 'subs' gör perl-tolken petig så att den hjälper mig när jag missar. # Skriver alla miljövariabler, värdet före namnet # # 6 sep 1996 Rolf Åberg use strict 'subs'; $time = localtime ; print "Perl script file ", FILE, " running on $time...\n\n"; while (( $key, $value) = each %ENV) { print "$value = $key\n"; } Nästa perl-program visar information för användarkonton, namnet på kontot fås av användaren vid körning. # Prints information for user account. # # 2 May 1997 Rolf Åberg use strict 'subs'; $time = localtime ; print "Perl script file ", FILE, " running on $time...\n\n"; use Win32::NetAdmin; # get info for the user. print "User Account Name: "; chop ($UserName = <>); Win32::NetAdmin::UserGetAttributes('',$UserName, $GetPassword, $GetPasswordAge, $GetPrivilege, $GetHomeDir, $GetComment, $GetFlags, $GetScriptPath) warn(); print "User: $UserName, $GetPassword, $GetPasswordAge, $GetPrivilege, $GetHomeDir, $GetComment, $GetFlags, 647

32 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl $GetScriptPath\n"; Perl är ett mycket intressant språk med många möjligheter jag har inte ens visat hur enkelt det är att leta efter viss text i en fil, låt mig avsluta med ett sådant exempel. Programmet ber om ett filnamn och en text, öppnar filen och räknar antal gånger texten förekommer i filen. # Ber om filnamn och textsträng. Öppnar filen och räknar # antalet instanser av textsträng. Textsträngen görs om till # små bokstäver och även filens rader för jämförelse. # # 14 maj 1997 Rolf Åberg use strict 'subs'; $time = localtime ; print "Perl-program ", FILE, ", körs $time...\n\n"; print "Filnamn: " ; chop ($FileName = <>); print "Räkna förekomster av: "; chop ($CountInstancesOf = <>); # Till små bokstäver. $CountInstancesOf = lc($countinstancesof); open( InpFile, $FileName); $NumFound = 0; while ( $InpLine = <InpFile> ) { if ( lc( $InpLine) =~ /$CountInstancesOf/ ) { $NumFound++; }; }; print "Fann '$CountInstancesOf' på $NumFound "; print "ställen i $FileName.\n"; Hjälpfrågor 1. Hur används verktyget Net.Exe? 2. Hur kan du göra för att se vilka kommandon som omfattas av 648

33 Hjälpfrågor Command Extensions i Windows NT 4.0? 3. Tecknen <, >, och är speciella när de används i en Kommandotolk//Command Prompt. Hur gör om du vill använda ett av dem som de är, utan denna speciella funktion? 4. Aktuell mapp är d:\arbete. Vad händer om du i en Kommandotolk//Command Prompt skriver cd /d e:\temp (vi antar att mappen e:\temp verkligen finns)? 5. Vad händer om du i en Kommandotolk//Command Prompt skriver cd /d %systemroot%? 6. Vad gör kommandot For /F "delims==" %i In ('set') %i? 7. Vad är Windows Scripting Host och vad kan den användas till? 8. Vad är perl och vad kan du använda det till? 9. Vad är LDAP? 10.Vad är Active Directory Services Interface, ADSI? 11.Vad innebär kommandot net accounts avgivet i en kommandotolk? 12.Hur gör du för att få veta mer om ett Net-kommando? 649

34 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl Förslag till svar på frågor 1. Hur används verktyget Net.Exe? Net.Exe är ett kommandoradsverktyg, man måste alltså först öppna en Kommandotolk//Command Prompt innan man kan använda Net.Exe. Net.Exe kan ses som en kommandotolk, d.v.s. den förstår ett antal olika kommandon som skrivs till den. Som vanligt med kommandotolkar är det noga med stavning av argument och växlar. Net.Exe tillsammans med, ex., Excel gör att man kan utföra mycket omfattande uppgifter med kommandofiler. 2. Hur kan du göra för att se vilka kommandon som omfattas av Command Extensions i Windows NT 4.0? För att se vilka kommandon som omfattas av Command Extensions i Windows NT 4.0 startar man en Kommandotolk//Command Prompt och skriver sedan help cmd (följt av Enter). 3. Tecknen <, >, och är speciella när de används i en Kommandotolk//Command Prompt. Hur gör om du vill använda ett av dem som de är, utan denna speciella funktion? För att slå av specialbehandlingen av <, >, och, skriver man ett cirkumflextecken, ^, (tak) före dem. Ex. för att skriva (eka) texten 1 < 3 till skärmen från en kommandofil skriver man echo 1 ^< 3 i kommandofilen. 4. Aktuell mapp är d:\arbete. Vad händer om du i en Kommandotolk//Command Prompt skriver cd /d e:\temp (vi antar att mappen e:\temp verkligen finns)? Tack vare den nya kommandoradsväxeln /d kommer aktuell mapp att bli e:\temp och aktuell enhet kommer att bli e: (Windows NT byter till den enheten). 650

35 Förslag till svar på frågor 5. Vad händer om du i en Kommandotolk//Command Prompt skriver cd /d %systemroot%? Oavsett vilken mapp som var aktuell kommer aktuell mapp att sättas till Windows NT:s systemmapp och aktuell enhet till den enhet som systemmappen finns på (startvolym//boot partition). 6. Vad gör kommandot For /F "delims==" %i In ('set') %i? Kommandot ovan visar en lista över namnen på alla miljövariabler (inte deras innehåll). 7. Vad är Windows Scripting Host och vad kan den användas till? Windows Scripting Host, WSH, är ett nytt verktyg (finns i Windows NT 4.0 Option Pack). WSH är en skriptmotor och levereras med tolkar för Visual Basic Scripting Edition (VBScript) och JScript (JavaScript från Microsoft). Tanken med WSH (och dess kommandoradssyster CSH) är att all administration av Windows NT 4.0 och Windows NT 5.0 skall vara möjlig att sköta med hjälp av skript. 8. Vad är perl och vad kan du använda det till? Perl är ett programmeringsspråk (hittills implementerat enbart som tolkande språk). Perls stora styrka är dess möjligheter att dela upp textfiler i hanterliga delar, leta information i textfiler och byta ut textdelar mot ny text. En av de grundläggande tankarna bakom perl är att de som använder perl skall få göra som de vill: den som vill att allting skall deklareras före användning kan göra så, den som vill köra på utan hängslen och livrem kan göra det. Perl kan, och kommer att kunna, användas för att mekanisera delar av administrationen vilket gör att perl och WSH delvis konkurrerar om samma uppgifter. Gissningsvis finns det plats för båda. 9. Vad är LDAP? Lightweight Directory Access Protocol, LDAP är ett protokoll för hantering av katalogtjänster. LDAP har sina rötter i arbetet med X.500. I Microsoft Active Directory Services kommer LDAP att vara det föredragna (och av Windows NT 651

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner 7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner Microsofts modell för grupphantering i Windows NT-domäner Om du redan läst en del om Windows NT Server och Windows NT-domäner kanske du hajar till

Läs mer

Kommandotolken hittar du under Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken

Kommandotolken hittar du under Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken DOS kommandon Att kalla kommandona man använder i kommandotolken för DOS-kommandon kan tyckas fel eftersom operativsystemet DOS inte längre används i Windows XP, 2000 eller Vista. Textbaserade kommandon

Läs mer

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade 27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade mappar Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra När du delar ut mappar på en NTFS-volym för åtkomst via nätverket

Läs mer

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva OBS! Det finns ytterligare filer på Microsoft CD, som tillhör SQL 2000 Administration Self paced, vilka kan

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

14 Användarkonton och kontoprinciper

14 Användarkonton och kontoprinciper 14 Användarkonton och kontoprinciper Användar- och grupphantering ligger till grund för all administration av nätverksoperativsystem, vare sig de heter Windows NT Server, Novell NetWare, Banyan Vines eller

Läs mer

20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton

20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Detta kapitel försöker svara på frågor som dessa: Hur skall jag namnge datorer Hur skall jag namnge användarkonton Hur skall namnge

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists

11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists 11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists Jag hade inte tänkt mig att domän- och serverlistorna//browse Lists skulle få sitt eget kapitel det började som förklaring till vad tjänsten Computer Browser

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet

Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet Urban Liljedahl 13 december 2002 Instruktioner Mål Krav Utveckla förmågan att söka kunskap med hjälp litteratur och andra källor. Utveckla förmågan att

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Vilket operativsystem är bäst på användarnas maskiner? Hur kan jag som administratör få klientdatorerna att bli mindre osäkra? Detta är ett par de

Läs mer

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 1 Innehåll Vad används DNS till i en AD-domän? Vad händer i en AD-domän utan

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Syfte Syftet med detta dokument är att ge en introduktion till användning av datorerna i datorsalarna med

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

24 Användarrättigheter//User Rights

24 Användarrättigheter//User Rights 24 Användarrättigheter//User Rights Vad är användarrättigheter//user rights Användarrättigheter är grundläggande privilegier, såsom rättigheten att sitta ned framför och logga in på en viss Windows NT-dator

Läs mer

Workshop IBA internet based assessment

Workshop IBA internet based assessment Workshop IBA internet based assessment 2003-04-02 Ulf Jonsson Målsätttning Efter denna workshop så skall du förstå/kunna: * Beskriva olika delarna som ingår i verktyget Perception. * Konstruera enkla frågor

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

2013 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2013 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Översikt... 4 Single Master of Operations... 5 Översikt Single Master of Operations... 6 Vilka finns?... 7 Forest... 8 Domänen... 9 Schema Master... 10 Indexering och replikering till Global

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

Jobbschemaläggare. Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Jobbschemaläggare. Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Start.............................................. 4 1.1.1 Schemalagda aktiviteter..............................

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. ADSync... 2. Windows Azure Active Directory... 2. ADSynC- Installation... 2. Konfigurera ADSync... 4

Innehållsförteckning... 1. ADSync... 2. Windows Azure Active Directory... 2. ADSynC- Installation... 2. Konfigurera ADSync... 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 ADSync... 2 Windows Azure Active Directory... 2 ADSynC- Installation... 2 Konfigurera ADSync... 4 Välj användarna som skall synkroniseras.... 5 Användarmappningar

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Konton skapas normalt av användaren själv, men kan i undantagsfall behöva läggas upp av annan person, exempelvis en junioradmin.

Konton skapas normalt av användaren själv, men kan i undantagsfall behöva läggas upp av annan person, exempelvis en junioradmin. Junioradminlathund Junioradminlathund... 1 Vad är en junioradmin?... 1 Skapa konto... 1 Logga in som admin... 2 Aktivera användare... 2 Lägga in personer i grupper:... 3 Lägga in förälder:... 4 Lägga in

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Föreläsning 18 Filer och avbildningar

Föreläsning 18 Filer och avbildningar Föreläsning 18 Filer och avbildningar Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 15.11.2011 Avbildningar Hur skulle du göra en: Ordlista

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Active Directory. Namnstandard. Bilaga 1. Benämning. Ansvarig 2008-10-30 11:22. Skapat. Utredning AD namnstandards

Active Directory. Namnstandard. Bilaga 1. Benämning. Ansvarig 2008-10-30 11:22. Skapat. Utredning AD namnstandards Bilaga 1 Benämning Utredning AD namnstandards Ansvarig Pelle Lindé, IT-strategiska avd Nils Byström, Avd f IT och inköp Marcus Torstensson, Atea Skapat Senast sparat 2008-10-30 11:22 2009-03-26 14:09 Projekt

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY Lecture content Today's lecture Group Policy Överblick Administration Exempel 2013-12- 17 2013 Jacob

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Installation av Cadcorps nätverkslås (Sentinel Protection Server) OBS! Nätverkslås av USB-typ får inte anslutas förrän programvaran har installerats. Placeringskrav: Nätverkslåset kan sitta på valfri dator

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 2

Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Agenda Inläsning av data via dialogrutor Repetitioner (While-satsen och For-satsen) Nästlade

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

INNEHÅLL 30 juni 2015

INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Introduktion 1 1.1 Inloggning...................................... 1 2 E-post 3 2.1 Administrera din e-post............................... 3 2.1.1 Skapa vidarebefodran

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor http://w3.msi.vxu.se/multimedia Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor Rune Körnefors Innehåll Variabler i JavaScript

Läs mer

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk FileMaker Server 14 Guiden Installation över nätverk 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Elias Castegren. (Version 1, 2012)

Elias Castegren. (Version 1, 2012) Liten Emacs-referens Elias Castegren (Version 1, 2012) Det här är en kort genomgång av några väldigt grundläggande kommandon i Emacs. Dokumentet är inte utförligt eller ens särskilt pedagogiskt, utan jag

Läs mer

DATORÖVNING 2: TABELLER OCH STANDARD-

DATORÖVNING 2: TABELLER OCH STANDARD- DATORÖVNING 2: TABELLER OCH STANDARD- VÄGNING. I den här datorövningen använder vi Excel för att konstruera pivottabeller, som vi sedan använder för att beräkna standardvägda medeltal. Vi skapar också

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

BACKUP HD-SERIENS ANVÄNDARHANDBOK

BACKUP HD-SERIENS ANVÄNDARHANDBOK BACKUP HD-SERIENS ANVÄNDARHANDBOK TACK för ditt köp av ClickFree Backup-enheten. Dessa instruktioner har sammanställts för att hjälpa dig använda produkten, men vi hoppas att den är intuitiv och du inte

Läs mer

ADO.NET Murach Kapitel 17-20

ADO.NET Murach Kapitel 17-20 Databaser och C# ADO.NET Murach Kapitel 17-20 2013-01-30 1 Winstrand Development Databas ADO.NET Är en del av.net ramverket och tillhandahåller delar för att kommunicera med olika datakällor. Dessa kan

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och...

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och... Allt du behöver veta om MATLAB: Industristandard för numeriska beräkningar och simulationer. Används som ett steg i utvecklingen (rapid prototyping) Har ett syntax Ett teleskopord för «matrix laboratory»

Läs mer

Installation/start av LOGGER

Installation/start av LOGGER Sida 1 av 7 Installation/start av LOGGER Ursprungligen skriven av Tommy/SM7NZB. Redigerad och uppdaterad av Ulf/SM0LCB. Gå till http://welcome.to/logger. Klicka på logxxx.exe (xxx anger versionsnummret

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar FileMaker Server 13 Guiden Installation av nätverksinställningar 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento

Läs mer

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips Lab1 Introduktion Förberedelse för planetlabben genom att kapsla in (skapa wrappers) systemanrop. 1 Syfte Få en känsla av hur Win32API fungerar, dvs programmerarens interface gentemot Windows. Känsla för

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5 Manual för Kontokod 1 Översikt...2 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2 2 Område Kontokoder...5 2.1 Mapputforskare...5 2.2 Verktygsfält...6 2.3 Hitta

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17)

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17) .doc 1 (17) RFID 1(17) .doc 2 (17) Innehållsförteckning 1 Installation... 3 1.1 Installation av ActiveX-kontroller... 3 1.2 Programvara till läsaren... 3 2 Start av demoväskan... 4 2.1 Ange IP-nummer eller

Läs mer

Parallella jobb ctrl-z emacs & more README ctrl-z jobs. %

Parallella jobb ctrl-z emacs & more README ctrl-z jobs. %<jobnr> Parallella jobb En av de stora skillnaderna mellan UNIX och t.ex. MS-DOS är att man kan köra flera program samtidigt trots att man bara har ett enda fönster. För att hålla reda på vilka program som är

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Mål Så enkelt som möjligt: låg tröskel Ett riktigt programmeringsspråk: inget tak Roliga uppgifter som går

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer

KAP 18 SQL SERVER AGENT

KAP 18 SQL SERVER AGENT KAP 18 SQL SERVER AGENT Tjänsten Sql Server Agent Operator Job Alert (larm) http://www.youtube.com/watch?v=ii1tc493bzm 1 VAD ÄR SQL SERVER AGENT? SQL Server Agent är en tjänst (service) som ansvarar för:

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

OEvent Manual. Version 1.2. ÅID-orientering

OEvent Manual. Version 1.2. ÅID-orientering OEvent Manual Version 1.2 ÅID-orientering Innehåll 1. Import fil från ÅIDs kansli Emit.txt och Tider.txt 2. Logga in och starta OEvent och importera filen Emit.txt Välj databas och importera från Emit.txt

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

johannes.bergarp@gmail.com

johannes.bergarp@gmail.com 1 johannes.bergarp@gmail.com 2 Ställa in konton 3 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på E-post, kontakter, kalendrar. Inställningspanelen E-post, kontakter och kalendrar 4 Använd inställningspanelen

Läs mer

Kom igång med Provectus Groupware

Kom igång med Provectus Groupware Kom igång med Provectus Groupware Provectus Groupware är en sammarbetsplattform för arbetsgrupper som innehåller alla de funktioner som en modern Microsoft Exchange lösning gör så som e-post, kalender,

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Använda Google Apps på din Android-telefon

Använda Google Apps på din Android-telefon Använda Google Apps på din Android-telefon Om du vill använda e-post, kontakter och kalender för Google Apps på din Android-enhet ska du och dina användare göra följande: 1. Öppna skärmen Konton och synkroniseringsinställningar

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer