Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (22) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00 Beslutande Ordförande: Elvy Söderström (S), Ledamöter:Glenn Nordlund (S), Lena Kvarnström (S), Helge Westman (S), Laila Bylund (S), Per Nylén (S), jäv 5, Kristin Ögren (S), Olle Häggström (S), Dan Olsson (C), Kristina Karlström-Hallin (C), Camilla Svensson (M), Lars Näslund (M), Birgitta Sedin (KD) och Gunnar Melin (FP) Mats Hedell (V) Ersättare: Ann-Sofie Karlsson-Ågren (S).tj 5, Agneta Eliazon (S), Ulf Nordin (S), Gunilla Hammarlunde (S), Kazim Karkan (S), Yvonne Ölund (S), Per Jonsson (S), Roland Wikner (C), Anna-Lena Lindberg (S), Anita Danielsson (M), Lars Eidenvall (KD), Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Kommunsekreterare Matti Ohlsson Kommundirektör Agneta Marell Ekonomidirektör Mikael Öhrling Personaldirektör Bengt Vestin Stabchef Peter Blomqvist Informatör Elisabet Bårman Kommunstyrelsen godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Sekreterare Paragrafer Matti Ohlsson Ordförande Elvy Söderström (S) Justerare. Dan Olsson (C) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Namnförtydligande. Matti Ohlsson

2 Kommunstyrelsen (22) Innehållsförteckning 28 Informationsärenden Riktlinjer för Handikapprådet Stadgar för kommunala Pensionärsrådet Godkännande av ny förbundsordning för samordningsförbundet i Örnsköldsvik Nedskrivning av fordran på Stiftelsen Solberget Begäran om ytterligare investeringsmedel för byggande av Vikingarondellen Överlåtelse av Norrlungånger 3:33 och 3:34, Konstantinopel 1 och 2 samt reglering av byggrättens värde för Dublin Yttrande över förslag på samverkansplan för BSPA Höga Kusten Yttrande över framtida organisation för SEkom Y-samarbetet Undersökning allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Yttrande över Sidensjö Vindkraft ABs ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av maximalt 52 st vindkraft- verk på Lidberget, Grässemyran och Björnböle i Sidensjöområdet Reviderad bolagsordning för Örnsköldsvik Airport AB Nätverk för förtroendevalda som vill utveckla medborgardialogen...22

3 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011:1 28 Informationsärenden Vid dagens sammanträde lämnas information och förs överläggningar under följande rubriker. Allmänna informationsärenden Information om organisation och verksamhetsområden för kommunledningsförvaltningen samt konsult- och serviceförvaltningen. Föredragande: Agneta Marell. Ekonomiärenden - Personalärenden - Tillväxt- och näringslivsutvecklingsfrågor Information från överläggningar mellan Riksdagens Trafikutskott och Landshövdingarna i Västernorrland och Gävleborg rörande fördjupad utredning avseende dubbelspår på ostkustbanan Gävle Härnösand. Föredragande: Glenn Nordlund Överläggningar med Trafikverket angående Åsbergstunneln samt frågor om fastighetsinlösen. Föredragande Glenn Nordlund Naturvårdsverkets roll i frågor gällande Strandskyddet. Föredragande: Dan Olsson Information från seminarium med Bio Fuel Region i Umeå den januari Föredragande: Kristin Ögren och Per Nylén Information från medlemssamråd med Kommuninvest den 27 januari Föredragande: Elvy Söderström och Dan Olsson Konsult- och serviceärenden - Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig tagit del av informationen.

4 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Riktlinjer för Handikapprådet Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 12 januari 2011 varav framgår att förslag till uppdaterade Riktlinjer för handikapprådet har upprättats. Förslaget är resultatet av de berörda föreningarna i rådet och handikappkonsulentens konstruktiva samverkan kring frågor som avser att utveckla och förstärka rådets arbete. De huvudsakliga förändringarna i de nya riktlinjerna är; att i ökad grad används begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder i stället för handikapp och handikappad. att ytterligare två företrädare från föreningssidan kommer in i rådet vilka företräder barn och ungdomar och därigenom förstärker ungdomsperspektivet i rådet. att POLSAM nu kommer att utgöra representationen från kommun respektive landsting vilket innebär att även landstinget får en politisk närvaro i rådet. att även ersättare som är med vid möte men inte tjänstgör erhåller ersättning för deltagande. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 12 januari Arbetsutskottets 2/2011. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till Riktlinjer för Handikapprådet daterat den 12 januari 2011.

5 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Stadgar för kommunala Pensionärsrådet Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 12 januari 2011 varav framgår att ett förslag till uppdaterade Stadgar för Kommunala Pensionärsrådet har upprättats. Förslaget syftar i första hand till att justera stadgarna mot bakgrund av den nya organisationen för de kommunala förvaltningarna samt att jämställa Pensionärsrådet med Handikapprådet när det gäller arvodesfrågorna. Noteras att Pensionärsrådet har uttalat avsikten att genomföra en mer genomgripande omarbetning av stadgarna genom att utse en arbetsgrupp för arbetet. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 12 januari Arbetsutskottets 3/2011. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till Stadgar för Kommunala Pensionärsrådet, daterat den 12 januari 2011.

6 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Godkännande av ny förbundsordning för samordningsförbundet i Örnsköldsvik Sammanfattning av ärendet Föreligger skrivelse daterad 15 december 2010 från Samordningsförbundet i Örnsköldsvik. I Västernorrland verkar för närvarande fem samordningsförbund i Sundsvall, Härnösand/Timrå, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik, enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samverkande parter i förbuden är landstinget, länets kommuner med undantag av Ånge, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten i samordningsförbunden regleras, förutom av lagen av en gemensam antagen förbundsordning. När Samordningsförbundet i Örnsköldsvik bildades i december 2004 så antogs en förbundsordning som reglerar förbundets åtaganden och huvudmännens mellanhavanden. På grund av lagändringar så har styrelsen för Örnsköldsviks Samordningsförbund funnit anledning att revidera nuvarande förbundsordning. Enligt 9 i den nu gällande förbundsordningen ska styrelsen se till att förbundsmedlemmarna får ta ställning innan sådana beslut tas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt. Förbundsstyrelsen anser att en reviderad förbundsordning är en sådan åtgärd. Förslag till reviderad förbundsordning har upprättats och förutom ändringar av redaktionell karaktär är de viktigaste förändringarna att samordningsförbundens styrelser väljs från den 1 april året efter det då val till fullmäktige i kommuner och landsting har ägt rum ( 5), att landstinget och berörda kommuner kan utse gemensam revisor ( 13), att en av parterna (kommunfullmäktige) beslutar om ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare ( 16) samt att arvoden och ekonomiska förmåner till revisorerna och deras sakkunniga biträden betalas av förbundsmedlemmarna ( 17). Förbundsstyrelsen hemställer hos parterna att godkänna den nya förbundsordningen och att den ska gälla från och med 1 januari Beredande organs förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 9 januari Arbetsutskottets 4/2011.

7 Kommunstyrelsen (22) 31 (forts) Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik att gälla från och med 1 januari 2011.

8 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Nedskrivning av fordran på Stiftelsen Solberget Sammanfattning av ärendet Föreligger kommunledningskontoret skrivelse daterad den 22 december 2010 varav framgår att sedan Stiftelsen Solberget stiftades 1979, har ett flertal olika initiativ tagits för att utveckla och förbättra verksamheten. Trots detta har stiftelsen haft ekonomiska problem. Enligt revisionsgranskning av bokslutet 2009 så framgår att; för de senaste åren från 1997 och fram till 2009 har verksamheten gått med överskott vid tre tillfällen, men det beror på stora bidrag från stiftaren för dessa tre år. Tidigare handläggning och beslut Styrelsen för stiftelsen har ansökt om permutation för stiftelsens stadgar. Huvudorsaken till permutationsansökan var ekonomiska skäl. Stiftelsens bedömning är att stiftarna inte kan tillskjuta årliga medel till den löpande driften. En annan slutsats som dragits är att stiftelseformen inte är en lämplig associationsform att bedriva näringsverksamhet i. Den nuvarande styrelsen har bedömt möjligheterna att vända det ekonomiska utfallet som uttömda. Därför var en permutation av stiftelsen och dess stadgar nödvändig. Det kan möjliggöra en framtida försäljning av hela anläggningen (inkl. mark, exkl. exploateringsområde) till det marknadsvärde som en extern värderingsman har värderat hela anläggningen till. Såsom stadgarna tidigare var skrivna så kunde inte hela anläggningen i en framtida lösning avyttras. Kommunfullmäktige har under 217/2009 godkänt Stiftelsen Solbergets ansökan om permutation av stiftelsens stadgar att överlämnas till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet beslutade den 5 december 2010 att bifalla stiftelsens ansökan. Kommunfullmäktige har under 181/2007 beviljat Stiftelsen Solberget ett lån om 3,9 Mkr, samt ett driftsanslag om 200 kkr. per år under en 3-årsperiod ( ). Lånet beslutades vara räntefritt under de tre första åren. I samband med beslut om utvecklingsstöd till slalomanläggningarna i Bjästa och Örnsköldsvik så beslutade kommunfullmäktige under 179/2008, även att tillskjuta utvecklingsmedel för fritidsanläggningen vid Solberget. Kommunfullmäktige beslutade att omvandla 500 kkr. av tidigare beviljat lån till ett rakt utvecklingsstöd, resterande del av lånet omvandlades till att bli ett amorteringsfritt lån under två år ( ). Stiftelsens förutsättningar Stiftelsens kapital är förbrukat och enligt revisionsgranskningen 2009 har den tidigare styrelsen upprättat en särskild balansräkning som visade att det egna kapitalet var åter

9 Kommunstyrelsen (22) 32 (forts) ställt, genom de övervärden som fanns i fastigheterna. En uppskrivning av fastigheterna är dock inte möjlig för en stiftelse, utan kan endast ske i aktiebolag och ekonomiska föreningar enligt ÅRL 1 kap 6. Stiftelsens tillgångar kan överlåtas till marknadsvärden till utomstående part och ett eventuellt nettoöverskott från denna försäljning ska användas i enlighet med stiftelsens stadgar i 13. Det vill säga därest stiftelsen skulle upphöra med sin verksamhet skall stiftelsens egendom och tillgångar användas inom Örnsköldsviks kommun för ändamål som överensstämmer med stiftelsens syfte och enligt beslut som gemensamt fattas av stiftarnas organisationer. Kommunens aktuella fordran på reverslånet uppgår för närvarande till kkr. Stiftelsen kan inte hitta någon köpare som är beredd att betala en summa som täcker skulden. Sedan 2 juli 2010 har stiftelsen fått emotta intresseanmälan av en kvartett intressenter, varav man fört mer eller mindre fördjupade diskussioner med tre av dem, samt slutförhandlat med en intressent. På grund av att köparen inte godtog alla villkor enligt en investeringsplan så avbröts förhandlingarna i slutet av september Kommunledningsförvaltningens övervägande Kommunledningskontoret anser att fordran på Stiftelsen Solberget bör avskrivas i sin helhet för att möjliggöra en framtida försäljning. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 22 december Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet har under 6/2011, och efter omröstning och med omröstningssiffrorna 4-3, lämnat förslag om nedskrivning av fordran på reverslån. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Dan Olsson (C), med instämmande av Gunnar Melin (FP), Birgitta Sedin (KD), Camilla Svensson (M) och Lars Näslund (M) avslag på det föreliggande förslaget och att ärendet återupptas till behandling när ett köpeavtal avseende anläggningen kan redovisas. Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner bifall till arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs.

10 Kommunstyrelsen (22) 32 (forts) Propositionsordning Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Dan Olsson (C) med fleras yrkande. Omröstningsresultat 9 ja-röster: Elvy Söderström (S), Glenn Nordlund (S), Lena Kvarnström (S), Helge Westman (S), Laila Bylund (S), Kristin Ögren (S), Olle Häggström (S), Mats Hedell (V) och Ann-Sofie Karlsson-Ågren (S). 6 nej-röster: Dan Olsson (C), Kristina Karlström-Hallin (C), Camilla Svensson (M), Lars Näslund (M), Birgitta Sedin (KD) och Gunnar Melin (FP). Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att aktuell fordran på reverslån, uppgående till kkr. till Stiftelsen Solberget avskrivs och belastar årets resultat Jäv På grund av jäv deltar Per Nylén (S) och Agneta Eliazon (S) inte i kommunstyrelsens handläggning av ärendet.

11 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Begäran om ytterligare investeringsmedel för byggande av Vikingarondellen Sammanfattning av ärendet Föreligger 101/2010 från Nämnden för teknik och service varav framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen (dåvarande tekniska kontoret) har planerat att bygga en mindre cirkulationsplats i korsningen Vikingagatan/Myrängsvägen. Projektet finns med i flerårsplanen sedan 2006 och kommunfullmäktige har hittills anvisat totalt 6 miljoner kronor. Projekteringen har visat att det behövs en fullstor cirkulationsplats bland annat på grund av BEAs planer på flytt och för att få bra framkomlighet för långa fordon. Totalkostnaden för projektet ökar därför med 3,5 miljoner kronor till 9,5 miljoner kronor. Kostnaden för markförvärv uppgår uppskattningsvis till 1,5 miljoner kronor och totalkostnaden beräknas därmed till 1 miljoner kronor. För att inte ytterligare urholka driftbudgeten önskas att nämnden får täckning för tillkommande kapitalkostnader. Nämnden för teknik och service har under 101/2010 hemställt att kommunfullmäktige beviljar ytterligare 5 miljoner kronor för att genomföra projektet byggande av Vikingarondellen. Nämnden för teknik och service hemställer vidare under samma paragraf att kommunfullmäktige beviljar täckning för tillkommande kapitalkostnader. Arbetsutskottets behandling Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under 7/2011 noteras att täckande av samhällsbyggnadsnämndens kapitalkostnader bör ske inom befintligt anslag. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 9 januari Arbetsutskottets 7/2011. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beviljar Samhällsbyggnadsnämnden ytterligare 5 miljoner kronor för att genomföra byggande av Vikingarondellen. Kommunfullmäktige noterar att täckande av Samhällsbyggnadsnämndens kapitalkostnader sker inom befintligt anslag.

12 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Överlåtelse av Norrlungånger 3:33 och 3:34, Konstantinopel 1 och 2 samt reglering av byggrättens värde för Dublin 8 Sammanfattning av ärendet Föreligger nämnden för teknik och service beslut 98/2010. Av beslutet framgår att AB Övikshem och tekniska kontoret har fört förhandlingar om ett flertal fastighetsärenden i syfte att dels överlåta fastigheter till AB Övikshem och dels reglera villkor enligt tidigare avtal mellan parterna. Förhandlingarna har resulterat i följande förslag till avtal. 1. Köpeavtal där kommunen överlåter fastigheterna Norrlungånger 3:33 och 3:34. Dessa fastigheter är bebyggda med flerbostadshus och tidigare upplåten med tomträtt till AB Övikshem. Norrlungånger 3:33 överlåts för en köpeskilling av kronor och Norrlungånger 3:34 överlåts för l kronor. 2. Köpeavtal där kommunen överlåter fastigheterna Konstantinopel l och 2. Dessa fastigheter är bebyggda med studentbostäder. Köpeskillingen för Konstantinopel l och 2 är kronor. 3. Enligt bytesavtal från 1995 skulle ny detaljplan upprättas för Dublin 8, när det var aktuellt att bebygga fastigheten. När byggrätten fastställdes skulle AB Övikshem ersätta kommunen för den byggrätt som då erhölls. Byggrätten har nu värderats till kronor av auktoriserad värderingsman. För att slutligen reglera villkoret i avtalet från 1995 har förslag till överenskommelse upprättats, vilket innebär att Övikshem betalar kronor till kommunen. Aktuellt område av Dublin 8 har idag efter avstyckning fastighetsbeteckningen Dublin 9. Nämnden för teknik och service har under 98/2010 hemställt att kommunfullmäktige godkänner upprättade förslag till avtal med AB Övikshem. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 9 januari Arbetsutskottets 8/2011. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till avtal mellan Örnsköldsviks kommun och AB Övikshem innebärande att:

13 Kommunstyrelsen (22) 34 (forts) 1. Örnsköldsvik kommun säljer Norrlungånger 3:33 för kronor och Norrlungånger 3:34 för kronor till AB Övikshem 2. Örnsköldsviks kommun säljer Konstantinopel l och Konstantinopel 2 för kronor till AB Övikshem 3. Örnsköldsviks kommun erhåller kronor av AB Övikshem i ersättning för byggrätten inom Dublin 8 (Dublin 9). Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalen.

14 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Yttrande över förslag på samverkansplan för BSPA Höga Kusten Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 11 januari 2011 varav framgår att Örnsköldsviks kommun har, för yttrande, fått samverkansplan för BSPA Höga Kusten. Bakgrund Havsområdet från Trysunda, Ulvöarna inkl. Ulvödjupet och Ullånger är inom ramen för Helsingsforskonvention (Helcom) utpekat som ett marint värdefullt område, som Sverige tagit på sig att säkerställa (BSPA = Baltic Sea Protected Area). Då endast en liten del av området har områdesskydd måste staten gentemot Helcom skydda områdets marina värden genom en särskild förvaltning. För att få fram en förvaltningsplan för BSPA-området Höga Kusten har i ett särskilt nationellt projekt en Samverkansplan för marin förvaltning tagits fram, med Naturvårdsverket som uppdragsgivare. Detta skulle ha gjorts senast Projektområdet, som Länsstyrelsen avgränsat till att omfatta samma område som världsarvet Höga Kusten, är sålunda betydligt större än vad som anges i Helcom. Ulvödjupet, som speciellt anges i Helcom-beslutet, ingår dock inte i projektområdet. Länsstyrelsen har också ansvar för att gentemot UNESCO ta fram en förvaltningsplan för Världsarv Höga Kusten. Förvaltnings- och utvecklingsplan för tvillingvärldsarvet Kvarkens skärgård är daterat februari Handläggning I kommunledningsförvaltningens skrivelse lämnas en beskrivning av syftet med planen samt de stora dragen i planen. Dokumentet får ingen legal status utan dess verkan bygger på att kommunen och andra myndigheter i efterföljande beslut tar del av dess faktaunderlag och tillämpar föreslagna mål och riktlinjer. Kommunens yttrande Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande i ärendet daterat den 11 januari Med tanke på det omfattande materialet är remisstiden mycket kort. Det finns därför inga möjligheter för kommunen att granska planen mer i detalj. Förslaget till yttrande

15 Kommunstyrelsen (22) 35 (forts) innehåller därför i huvudsak principiella synpunkter på arbetsprocess, inriktning och förankring. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 11 januari Arbetsutskottets 11/2011. Arbetsutskottets behandling Vid arbetsutskottets behandling under 11/2011 noteras att sista stycket i förslaget till yttrande bör placeras först i yttrandet samt justeras enligt följande: Örnsköldsviks kommun ställer sig bakom det resonemang som förts vid tidigare överläggningar om Länsstyrelsens ansvar för förvaltningen av BSPA-området och världsarvet Höga Kusten, förutsatt att de ges resurser som motsvarar statens ambitioner. Det är viktigt att frågor kring skötsel, tillsyn och vård finns med i förvaltningsuppdraget. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avger yttrande över Samverkansplan för BSPA Höga Kusten i enlighet med föreliggande förslag daterat den 11 januari 2011 med justeringar enligt arbetsutskottets behandling.

16 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Yttrande över framtida organisation för SEkom Y-samarbetet Föreligger kommunledningskontorets skrivelse daterad den 29 december 2010 varav framgår att länsstyrelsen (Arena Miljölänet) i skrivelse daterad den 24 november 2010 har efterfrågat kommunens ställningstagande det fortsatta arbetet inom det regionala miljömålsarbetet samt att ansvaret för SEkomY-samarbetet överförs från länsstyrelsen till Kommunförbundet Västernorrland. Handläggning Kommunledningskontoret har i sin skrivelse lämnat synpunkter och kommentarer på förslaget. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 29 december Arbetsutskottets 12/2011. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar uttala att samordningsansvaret för SEkom Y bör läggas på kommunförbundet Västernorrland och att samtliga kommuner i länet, landstinget och länsstyrelsen blir delaktiga och fullvärdiga medlemmar i samarbetet inom SEkom Y. Kommunstyrelsen föreslår att finansiering fördelas kommuner/landsting 50 %, länsstyrelsen i Västernorrland 50 %. Kommunstyrelsen föreslår att vissa förändringar görs avseende arbetsuppgifterna. Kommunstyrelsen föreslår att SEkom Ys ambitioner inarbetas i kommunens måldokument.

17 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Undersökning allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Sammanfattning av ärendet Föreligger kultur- och fritidsnämndens beslut 76/2010 angående undersökning 2010 om allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning. I beslutet framgår att RFSL Sundsvall har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden genomfört en kartläggning som visar hur idrottsrörelsen i kommunen arbetar för att nå målet om allas delaktighet oavsett sexuell läggning. Undersökningen har genomförts i två faser, där en webbaserad enkätundersökning genomförts i en första fas som sedan följdes upp via gruppintervjuer i en andra fas. Undersökningens syfte är att visa hur idrottsrörelsens arbete inom kommunen bedrivs for att nå målet om allas delaktighet oavsett sexuell läggning. Undersökningen ska visa hur situationen ser ut i dagsläget. Undersökningen har vänt sig till idrottsledare, det vill säja de personer som i sitt uppdrag står närmast de idrottsutövande och vars arbetssätt lägger grunden for utövarnas idrottande. RFSL har i rapporten presenterat förslag kring hur arbetet bör se ut för att föreningarna ska förbättra arbetet med likabehandling oavsett sexuell läggning. Resultatet som presenteras i rapporten ska ligga till grund för kultur- och fritidsnämndens/förvaltningens fortsatta arbete med värdegrundsfrågor. Rapporten lyfter fram väsentliga brister inom idrottsföreningarna i kommunen när det gäller hur man arbetar med frågan om likabehandling oavsett sexuell läggning. Kultur- och fritidsnämnden har under 76/2010 beslutat att uppdra till förvaltningen att utifrån de förslag till förbättringsåtgärder som presenteras i rapporten arbeta för att implementera åtgärderna i det värdegrundsarbete som pågår riktat till det ideella föreningslivet i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden har vidare beslutat att de förbättringsåtgärder som genomförs i det värdegrundsarbete som pågår riktat till det ideella föreningslivet i kommunen ska redovisas i kommande verksamhetsplaner. Kultur- och fritidsnämnden har slutligen under 76/2010 tagit del av rapporten "Allas delaktighet inom idrotten, oavsett sexuell läggning" och beslutat att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 9 januari Arbetsutskottets 13/2011.

18 Kommunstyrelsen (22) 37 (forts) Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige förklarar sig tagit del av rapporten Allas delaktighet inom idrotten, oavsett sexuell läggning samt konstaterar att rapporten enligt kultur- och fritidsnämndens beslut kommer att ligga till grund för nämndens fortsatta arbete med värdegrundsfrågor.

19 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Yttrande över Sidensjö Vindkraft ABs ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av maximalt 52 st vindkraftverk på Lidberget, Grässemyran och Björnböle i Sidensjöområdet Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 12 januari 2011 varav framgår att Sidensjö Vindkraft AB (bolaget) till länsstyrelsen har inlämnat en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av maximalt 52 st. vindkraftverk med en sammanlagd effekt om upp till 156 MW i Sidensjöområdet. Totalhöjden på vindkraftverken kommer att uppgå till högst 175 meter. Länsstyrelsen har översänt handlingarna till plan- och miljönämnden för yttrande. Plan- och miljökontorets handläggning Plan- och miljökontoret har behandlat ärendet i skrivelse daterad den 8 december 2010 vari kommenteras områdesavgränsningar avseende Grässemyran, Björnböle samt Lidberget. I övrigt har plan- och miljökontoret kommenterat ansökan under följande rubriker: Val av verk och slutlig placering Konsekvenser naturvärden. (Skogliga naturvärden respektive våtmarker) Buller, skugga och ljus Riktlinjer i översiktplanen Plan- och miljökontoret har konstaterat att bolaget i sin ansökan har redogjort för hur etableringen överensstämmer med de riktlinjer för vindkraftsutbyggnad som anges i översiktplanen. Plan- och miljökontoret bedömer att bolaget beaktat dessa riktlinjer. Vad gäller delområde Björnböle bedömer plan- och miljökontoret, utifrån bolagets planerade placeringar av verk och vägar samt de skadeförebyggande åtgärder de åtagit sig att vidta, att planerad verksamhet kan accepteras. Plan- och miljönämndens beslut Plan- och miljönämnden har under 117/2010 beslutat tillstyrka Sidensjö Vindkraft ABs ansökan om uppförande och drift av maximalt 52 st. vindkraftverk på Lidberget, Grässemyran och Björnböle.

20 Kommunstyrelsen (22) 38 (forts) Beredande organs förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 12 januari Arbetsutskottets 14/2011. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Glenn Nordlund (S) och Birgitta Sedin (KD) bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till att föreslagen etablering överensstämmer med Översiktplanen för Örnsköldsviks kommun, att inte utöva det så kallade kommunala vetot i frågan om etablering av maximalt 52 st. vindkraftverk på Lidberget, Grässemyran och Björnböle i Sidensjöområdet enligt ansökan från Sidensjö Vindkraft AB.

21 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Reviderad bolagsordning för Örnsköldsvik Airport AB Sammanfattning av ärendet Föreligger skrivelse daterad den 26 januari 2011 undertecknad av Jörgen Gidlund, VD i Rodret AB. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige under 212/2010 antagit bolagsordning för Örnsköldsvik Airport AB. Den bolagsordning som fastställdes anger; - 6 aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor - 7 i bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier. Aktiebolagslagen (ABL) 3 kap, 1, anger dock angående bolagsordningens innehåll att; - aktiekapitalet eller, om detta utan ändring av bolagsordningen ska kunna bestämmas till ett lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maximikapitalet, varvid minimikapitalet inte får vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet, - antalet aktier eller, om det i bolagsordningen har angetts ett minimikapital och ett maximikapital, ett lägsta och högsta antal aktier, varvid relationen mellan minimikapitalet och det lägsta antalet aktier ska vara densamma som relationen mellan maximikapitalet och det högsta antalet aktier. Kommunfullmäktige föreslås besluta att Örnsköldsvik Airport ABs bolagsordning revideras gällande aktiekapitalets och antalet aktiers miniminivå, 6-7, i enlighet med ABL 3 kap, 1. Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2010, 212, även att aktiekapitalet i Örnsköldsvik Airport AB ska uppgå till 5 Mkr. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att Örnsköldsvik Airport ABs bolagsordning revideras enligt följande; - 6 aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor - 7 i bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier.

22 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Nätverk för förtroendevalda som vill utveckla medborgardialogen Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder kommuner och landsting att med 1-2 politiker per kommun eller landsting delta i nätverk för att utveckla medborgardialoger fr.o.m t.o.m. juni Nätverket fokuserar på att ge ny kunskap, forskningserfarenheter, goda exempel och erfarenhetsutbyte. Nätverket vänder sig till förtroendevalda och kommer också att ta upp de förtroendevaldas roll och förutsättningar i utvecklingen av medborgardialog. Projektet startar mars 2011 och avslutas juni Första träffen i nätverket är planerad till den 8 mars i Stockholm. Inkommer många anmälningar kommer vi att erbjuda flera datum. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen medger att Olle Häggström (S) respektive Birgitta Sedin (KD) deltar vid nätverksträffen för Medborgardialogen.

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9: Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) Kommundirektör Agneta Marelll

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9: Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) Kommundirektör Agneta Marelll Kommunstyrelsen 2010-09-27 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9:00 09.15 Beslutande Övriga ersättare: Övriga deltagare Ordförande: Glenn Nordlund (S) Ledamöter: Marianne Vestin (S), Jim

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 09:

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 09: Kommunstyrelsen 2013-02-25 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 09:00 10.15 Beslutande Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S), Lena Kvarnström (S), Laila Bylund (S),

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00 11:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00 11:30 Kommunstyrelsen 2008-06-16 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00 11:30 Beslutande Övriga deltagare Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund (s), Marianne Vestin (s),

Läs mer

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205)

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Föreligger motion daterad den 24 mars 2014 från Anna-Lena Lindberg (C) angående förslag om en ny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (3) Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (3) Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens Kommunfullmäktige 2006-11-27 2 (3) Lars Näslund (m) och Ingrid Ågren (spi) och yrkar avslag på framställan. Gunnar Melin (fp) och yrkar avslag på framställan om kommunal borgen. Ordförande ställer proposition

Läs mer

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617)

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Föreligger motion daterad den 28 oktober 2015 från Bertil Jonsson

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15

Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15 Kommunstyrelsen 2011-08-02 1 (20) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Lena Kvarnström (S), Helge Westman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

228 Motionssvar, Ett nytt gymnasium i Örnsköldsvik (Kst/2015:207)

228 Motionssvar, Ett nytt gymnasium i Örnsköldsvik (Kst/2015:207) Kommunfullmäktige 2015-12-14 1 (6) 228 Motionssvar, Ett nytt gymnasium i Örnsköldsvik (Kst/2015:207) Föreligger motion daterad den 13 mars 2015 från Lars Näslund (M), Johannes Nordin (M) samt Annica Jonsson

Läs mer

Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samordningsförbundet i Örnsköldsvik. Samordningsförbundets kansli Nygatan 16 Örnsköldsvik

Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samordningsförbundet i Örnsköldsvik. Samordningsförbundets kansli Nygatan 16 Örnsköldsvik 1(5) Plats och tid Restaurang Höjdpunkten sammaträdesrum Tärnan 09:00-12:00 Beslutande Övriga deltagare Förhinder Justerare Glenn Nordlund ÖK, Lars-Olov Olsson LVN, Bertil Johansson LAN, Anita Lindgren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd)

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd) Omsorgsnämnden 2007-01-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-14:50. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

(5) Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson

(5) Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson 2005-03-18 1 (5) Plats och tid Stadshuset nygatan 16, sammanträdesrum Gene 09:30-11:30 Beslutande Övriga deltagande Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson Hans Delen, Gun Enquist-Öhman,

Läs mer

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro för Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets namn ändrats till (nedan kallat förbundet). Förbundet har inrättats

Läs mer

95 Svar på medborgarförslag, Pendlarkort till studenter (Kst/2013:447)

95 Svar på medborgarförslag, Pendlarkort till studenter (Kst/2013:447) Kommunfullmäktige 2016-05-30 1 (6) 95 Svar på medborgarförslag, Pendlarkort till studenter (Kst/2013:447) Sammanfattning av ärendet Föreligger medborgarförslag daterat den 19 september 2013 angående införande

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:00. Modou Boye-Jallow (S), Agneta Eliazon (S), Gunilla Hammarlund (S), Hans Wentjärv (S),

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:00. Modou Boye-Jallow (S), Agneta Eliazon (S), Gunilla Hammarlund (S), Hans Wentjärv (S), Kommunstyrelsen 2010-03-09 1 (21) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ersättare Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamoten: Glenn Nordlund (S), Marianne

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje för rehabilitering i Södertälje Tid och plats: Fredag den 3 mars 2006, kl 10.00-15.00, Hotell Skogshöjd 39-49 Ledamöter: Ersättare: Sekreterare Besim Aho, Södertälje kommun (s), ordförande Marietta de

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 Beslutande Alva Hjärth, ordförande Kerstin Berggren-Nilsson, vice ordförande Birgitta Wichne

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Sid 1 (5) Författningssamling Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle kommun 151214 12 Beslutad av övriga förbundsmedlemmar: Arbetsförmedling, 160427, Försäkringskassan,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:00

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:00 Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 (17) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund (s), Marianne Vestin (s),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 11 december 2013, kl. 08.00-12.35 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10

Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10 Kultur- och fritidsnämnden 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Bildningsnämnd 2012-03-20 1 (8) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Birgith Olsson Johansson (S), ordf., Mattias Öberg (S), Anneli

Läs mer

Samordningsförbundets kansli

Samordningsförbundets kansli 1(5) Plats och tid FV-stugan Varvsberget 10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagare Justerare Plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Bertil Johansson och Ewa Söderberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer