Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (22) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00 Beslutande Ordförande: Elvy Söderström (S), Ledamöter:Glenn Nordlund (S), Lena Kvarnström (S), Helge Westman (S), Laila Bylund (S), Per Nylén (S), jäv 5, Kristin Ögren (S), Olle Häggström (S), Dan Olsson (C), Kristina Karlström-Hallin (C), Camilla Svensson (M), Lars Näslund (M), Birgitta Sedin (KD) och Gunnar Melin (FP) Mats Hedell (V) Ersättare: Ann-Sofie Karlsson-Ågren (S).tj 5, Agneta Eliazon (S), Ulf Nordin (S), Gunilla Hammarlunde (S), Kazim Karkan (S), Yvonne Ölund (S), Per Jonsson (S), Roland Wikner (C), Anna-Lena Lindberg (S), Anita Danielsson (M), Lars Eidenvall (KD), Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Kommunsekreterare Matti Ohlsson Kommundirektör Agneta Marell Ekonomidirektör Mikael Öhrling Personaldirektör Bengt Vestin Stabchef Peter Blomqvist Informatör Elisabet Bårman Kommunstyrelsen godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Sekreterare Paragrafer Matti Ohlsson Ordförande Elvy Söderström (S) Justerare. Dan Olsson (C) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Namnförtydligande. Matti Ohlsson

2 Kommunstyrelsen (22) Innehållsförteckning 28 Informationsärenden Riktlinjer för Handikapprådet Stadgar för kommunala Pensionärsrådet Godkännande av ny förbundsordning för samordningsförbundet i Örnsköldsvik Nedskrivning av fordran på Stiftelsen Solberget Begäran om ytterligare investeringsmedel för byggande av Vikingarondellen Överlåtelse av Norrlungånger 3:33 och 3:34, Konstantinopel 1 och 2 samt reglering av byggrättens värde för Dublin Yttrande över förslag på samverkansplan för BSPA Höga Kusten Yttrande över framtida organisation för SEkom Y-samarbetet Undersökning allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Yttrande över Sidensjö Vindkraft ABs ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av maximalt 52 st vindkraft- verk på Lidberget, Grässemyran och Björnböle i Sidensjöområdet Reviderad bolagsordning för Örnsköldsvik Airport AB Nätverk för förtroendevalda som vill utveckla medborgardialogen...22

3 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011:1 28 Informationsärenden Vid dagens sammanträde lämnas information och förs överläggningar under följande rubriker. Allmänna informationsärenden Information om organisation och verksamhetsområden för kommunledningsförvaltningen samt konsult- och serviceförvaltningen. Föredragande: Agneta Marell. Ekonomiärenden - Personalärenden - Tillväxt- och näringslivsutvecklingsfrågor Information från överläggningar mellan Riksdagens Trafikutskott och Landshövdingarna i Västernorrland och Gävleborg rörande fördjupad utredning avseende dubbelspår på ostkustbanan Gävle Härnösand. Föredragande: Glenn Nordlund Överläggningar med Trafikverket angående Åsbergstunneln samt frågor om fastighetsinlösen. Föredragande Glenn Nordlund Naturvårdsverkets roll i frågor gällande Strandskyddet. Föredragande: Dan Olsson Information från seminarium med Bio Fuel Region i Umeå den januari Föredragande: Kristin Ögren och Per Nylén Information från medlemssamråd med Kommuninvest den 27 januari Föredragande: Elvy Söderström och Dan Olsson Konsult- och serviceärenden - Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig tagit del av informationen.

4 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Riktlinjer för Handikapprådet Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 12 januari 2011 varav framgår att förslag till uppdaterade Riktlinjer för handikapprådet har upprättats. Förslaget är resultatet av de berörda föreningarna i rådet och handikappkonsulentens konstruktiva samverkan kring frågor som avser att utveckla och förstärka rådets arbete. De huvudsakliga förändringarna i de nya riktlinjerna är; att i ökad grad används begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder i stället för handikapp och handikappad. att ytterligare två företrädare från föreningssidan kommer in i rådet vilka företräder barn och ungdomar och därigenom förstärker ungdomsperspektivet i rådet. att POLSAM nu kommer att utgöra representationen från kommun respektive landsting vilket innebär att även landstinget får en politisk närvaro i rådet. att även ersättare som är med vid möte men inte tjänstgör erhåller ersättning för deltagande. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 12 januari Arbetsutskottets 2/2011. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till Riktlinjer för Handikapprådet daterat den 12 januari 2011.

5 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Stadgar för kommunala Pensionärsrådet Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 12 januari 2011 varav framgår att ett förslag till uppdaterade Stadgar för Kommunala Pensionärsrådet har upprättats. Förslaget syftar i första hand till att justera stadgarna mot bakgrund av den nya organisationen för de kommunala förvaltningarna samt att jämställa Pensionärsrådet med Handikapprådet när det gäller arvodesfrågorna. Noteras att Pensionärsrådet har uttalat avsikten att genomföra en mer genomgripande omarbetning av stadgarna genom att utse en arbetsgrupp för arbetet. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 12 januari Arbetsutskottets 3/2011. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till Stadgar för Kommunala Pensionärsrådet, daterat den 12 januari 2011.

6 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Godkännande av ny förbundsordning för samordningsförbundet i Örnsköldsvik Sammanfattning av ärendet Föreligger skrivelse daterad 15 december 2010 från Samordningsförbundet i Örnsköldsvik. I Västernorrland verkar för närvarande fem samordningsförbund i Sundsvall, Härnösand/Timrå, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik, enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samverkande parter i förbuden är landstinget, länets kommuner med undantag av Ånge, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten i samordningsförbunden regleras, förutom av lagen av en gemensam antagen förbundsordning. När Samordningsförbundet i Örnsköldsvik bildades i december 2004 så antogs en förbundsordning som reglerar förbundets åtaganden och huvudmännens mellanhavanden. På grund av lagändringar så har styrelsen för Örnsköldsviks Samordningsförbund funnit anledning att revidera nuvarande förbundsordning. Enligt 9 i den nu gällande förbundsordningen ska styrelsen se till att förbundsmedlemmarna får ta ställning innan sådana beslut tas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt. Förbundsstyrelsen anser att en reviderad förbundsordning är en sådan åtgärd. Förslag till reviderad förbundsordning har upprättats och förutom ändringar av redaktionell karaktär är de viktigaste förändringarna att samordningsförbundens styrelser väljs från den 1 april året efter det då val till fullmäktige i kommuner och landsting har ägt rum ( 5), att landstinget och berörda kommuner kan utse gemensam revisor ( 13), att en av parterna (kommunfullmäktige) beslutar om ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare ( 16) samt att arvoden och ekonomiska förmåner till revisorerna och deras sakkunniga biträden betalas av förbundsmedlemmarna ( 17). Förbundsstyrelsen hemställer hos parterna att godkänna den nya förbundsordningen och att den ska gälla från och med 1 januari Beredande organs förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 9 januari Arbetsutskottets 4/2011.

7 Kommunstyrelsen (22) 31 (forts) Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik att gälla från och med 1 januari 2011.

8 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Nedskrivning av fordran på Stiftelsen Solberget Sammanfattning av ärendet Föreligger kommunledningskontoret skrivelse daterad den 22 december 2010 varav framgår att sedan Stiftelsen Solberget stiftades 1979, har ett flertal olika initiativ tagits för att utveckla och förbättra verksamheten. Trots detta har stiftelsen haft ekonomiska problem. Enligt revisionsgranskning av bokslutet 2009 så framgår att; för de senaste åren från 1997 och fram till 2009 har verksamheten gått med överskott vid tre tillfällen, men det beror på stora bidrag från stiftaren för dessa tre år. Tidigare handläggning och beslut Styrelsen för stiftelsen har ansökt om permutation för stiftelsens stadgar. Huvudorsaken till permutationsansökan var ekonomiska skäl. Stiftelsens bedömning är att stiftarna inte kan tillskjuta årliga medel till den löpande driften. En annan slutsats som dragits är att stiftelseformen inte är en lämplig associationsform att bedriva näringsverksamhet i. Den nuvarande styrelsen har bedömt möjligheterna att vända det ekonomiska utfallet som uttömda. Därför var en permutation av stiftelsen och dess stadgar nödvändig. Det kan möjliggöra en framtida försäljning av hela anläggningen (inkl. mark, exkl. exploateringsområde) till det marknadsvärde som en extern värderingsman har värderat hela anläggningen till. Såsom stadgarna tidigare var skrivna så kunde inte hela anläggningen i en framtida lösning avyttras. Kommunfullmäktige har under 217/2009 godkänt Stiftelsen Solbergets ansökan om permutation av stiftelsens stadgar att överlämnas till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet beslutade den 5 december 2010 att bifalla stiftelsens ansökan. Kommunfullmäktige har under 181/2007 beviljat Stiftelsen Solberget ett lån om 3,9 Mkr, samt ett driftsanslag om 200 kkr. per år under en 3-årsperiod ( ). Lånet beslutades vara räntefritt under de tre första åren. I samband med beslut om utvecklingsstöd till slalomanläggningarna i Bjästa och Örnsköldsvik så beslutade kommunfullmäktige under 179/2008, även att tillskjuta utvecklingsmedel för fritidsanläggningen vid Solberget. Kommunfullmäktige beslutade att omvandla 500 kkr. av tidigare beviljat lån till ett rakt utvecklingsstöd, resterande del av lånet omvandlades till att bli ett amorteringsfritt lån under två år ( ). Stiftelsens förutsättningar Stiftelsens kapital är förbrukat och enligt revisionsgranskningen 2009 har den tidigare styrelsen upprättat en särskild balansräkning som visade att det egna kapitalet var åter

9 Kommunstyrelsen (22) 32 (forts) ställt, genom de övervärden som fanns i fastigheterna. En uppskrivning av fastigheterna är dock inte möjlig för en stiftelse, utan kan endast ske i aktiebolag och ekonomiska föreningar enligt ÅRL 1 kap 6. Stiftelsens tillgångar kan överlåtas till marknadsvärden till utomstående part och ett eventuellt nettoöverskott från denna försäljning ska användas i enlighet med stiftelsens stadgar i 13. Det vill säga därest stiftelsen skulle upphöra med sin verksamhet skall stiftelsens egendom och tillgångar användas inom Örnsköldsviks kommun för ändamål som överensstämmer med stiftelsens syfte och enligt beslut som gemensamt fattas av stiftarnas organisationer. Kommunens aktuella fordran på reverslånet uppgår för närvarande till kkr. Stiftelsen kan inte hitta någon köpare som är beredd att betala en summa som täcker skulden. Sedan 2 juli 2010 har stiftelsen fått emotta intresseanmälan av en kvartett intressenter, varav man fört mer eller mindre fördjupade diskussioner med tre av dem, samt slutförhandlat med en intressent. På grund av att köparen inte godtog alla villkor enligt en investeringsplan så avbröts förhandlingarna i slutet av september Kommunledningsförvaltningens övervägande Kommunledningskontoret anser att fordran på Stiftelsen Solberget bör avskrivas i sin helhet för att möjliggöra en framtida försäljning. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 22 december Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet har under 6/2011, och efter omröstning och med omröstningssiffrorna 4-3, lämnat förslag om nedskrivning av fordran på reverslån. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Dan Olsson (C), med instämmande av Gunnar Melin (FP), Birgitta Sedin (KD), Camilla Svensson (M) och Lars Näslund (M) avslag på det föreliggande förslaget och att ärendet återupptas till behandling när ett köpeavtal avseende anläggningen kan redovisas. Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner bifall till arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs.

10 Kommunstyrelsen (22) 32 (forts) Propositionsordning Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Dan Olsson (C) med fleras yrkande. Omröstningsresultat 9 ja-röster: Elvy Söderström (S), Glenn Nordlund (S), Lena Kvarnström (S), Helge Westman (S), Laila Bylund (S), Kristin Ögren (S), Olle Häggström (S), Mats Hedell (V) och Ann-Sofie Karlsson-Ågren (S). 6 nej-röster: Dan Olsson (C), Kristina Karlström-Hallin (C), Camilla Svensson (M), Lars Näslund (M), Birgitta Sedin (KD) och Gunnar Melin (FP). Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att aktuell fordran på reverslån, uppgående till kkr. till Stiftelsen Solberget avskrivs och belastar årets resultat Jäv På grund av jäv deltar Per Nylén (S) och Agneta Eliazon (S) inte i kommunstyrelsens handläggning av ärendet.

11 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Begäran om ytterligare investeringsmedel för byggande av Vikingarondellen Sammanfattning av ärendet Föreligger 101/2010 från Nämnden för teknik och service varav framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen (dåvarande tekniska kontoret) har planerat att bygga en mindre cirkulationsplats i korsningen Vikingagatan/Myrängsvägen. Projektet finns med i flerårsplanen sedan 2006 och kommunfullmäktige har hittills anvisat totalt 6 miljoner kronor. Projekteringen har visat att det behövs en fullstor cirkulationsplats bland annat på grund av BEAs planer på flytt och för att få bra framkomlighet för långa fordon. Totalkostnaden för projektet ökar därför med 3,5 miljoner kronor till 9,5 miljoner kronor. Kostnaden för markförvärv uppgår uppskattningsvis till 1,5 miljoner kronor och totalkostnaden beräknas därmed till 1 miljoner kronor. För att inte ytterligare urholka driftbudgeten önskas att nämnden får täckning för tillkommande kapitalkostnader. Nämnden för teknik och service har under 101/2010 hemställt att kommunfullmäktige beviljar ytterligare 5 miljoner kronor för att genomföra projektet byggande av Vikingarondellen. Nämnden för teknik och service hemställer vidare under samma paragraf att kommunfullmäktige beviljar täckning för tillkommande kapitalkostnader. Arbetsutskottets behandling Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under 7/2011 noteras att täckande av samhällsbyggnadsnämndens kapitalkostnader bör ske inom befintligt anslag. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 9 januari Arbetsutskottets 7/2011. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beviljar Samhällsbyggnadsnämnden ytterligare 5 miljoner kronor för att genomföra byggande av Vikingarondellen. Kommunfullmäktige noterar att täckande av Samhällsbyggnadsnämndens kapitalkostnader sker inom befintligt anslag.

12 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Överlåtelse av Norrlungånger 3:33 och 3:34, Konstantinopel 1 och 2 samt reglering av byggrättens värde för Dublin 8 Sammanfattning av ärendet Föreligger nämnden för teknik och service beslut 98/2010. Av beslutet framgår att AB Övikshem och tekniska kontoret har fört förhandlingar om ett flertal fastighetsärenden i syfte att dels överlåta fastigheter till AB Övikshem och dels reglera villkor enligt tidigare avtal mellan parterna. Förhandlingarna har resulterat i följande förslag till avtal. 1. Köpeavtal där kommunen överlåter fastigheterna Norrlungånger 3:33 och 3:34. Dessa fastigheter är bebyggda med flerbostadshus och tidigare upplåten med tomträtt till AB Övikshem. Norrlungånger 3:33 överlåts för en köpeskilling av kronor och Norrlungånger 3:34 överlåts för l kronor. 2. Köpeavtal där kommunen överlåter fastigheterna Konstantinopel l och 2. Dessa fastigheter är bebyggda med studentbostäder. Köpeskillingen för Konstantinopel l och 2 är kronor. 3. Enligt bytesavtal från 1995 skulle ny detaljplan upprättas för Dublin 8, när det var aktuellt att bebygga fastigheten. När byggrätten fastställdes skulle AB Övikshem ersätta kommunen för den byggrätt som då erhölls. Byggrätten har nu värderats till kronor av auktoriserad värderingsman. För att slutligen reglera villkoret i avtalet från 1995 har förslag till överenskommelse upprättats, vilket innebär att Övikshem betalar kronor till kommunen. Aktuellt område av Dublin 8 har idag efter avstyckning fastighetsbeteckningen Dublin 9. Nämnden för teknik och service har under 98/2010 hemställt att kommunfullmäktige godkänner upprättade förslag till avtal med AB Övikshem. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 9 januari Arbetsutskottets 8/2011. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till avtal mellan Örnsköldsviks kommun och AB Övikshem innebärande att:

13 Kommunstyrelsen (22) 34 (forts) 1. Örnsköldsvik kommun säljer Norrlungånger 3:33 för kronor och Norrlungånger 3:34 för kronor till AB Övikshem 2. Örnsköldsviks kommun säljer Konstantinopel l och Konstantinopel 2 för kronor till AB Övikshem 3. Örnsköldsviks kommun erhåller kronor av AB Övikshem i ersättning för byggrätten inom Dublin 8 (Dublin 9). Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalen.

14 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Yttrande över förslag på samverkansplan för BSPA Höga Kusten Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 11 januari 2011 varav framgår att Örnsköldsviks kommun har, för yttrande, fått samverkansplan för BSPA Höga Kusten. Bakgrund Havsområdet från Trysunda, Ulvöarna inkl. Ulvödjupet och Ullånger är inom ramen för Helsingsforskonvention (Helcom) utpekat som ett marint värdefullt område, som Sverige tagit på sig att säkerställa (BSPA = Baltic Sea Protected Area). Då endast en liten del av området har områdesskydd måste staten gentemot Helcom skydda områdets marina värden genom en särskild förvaltning. För att få fram en förvaltningsplan för BSPA-området Höga Kusten har i ett särskilt nationellt projekt en Samverkansplan för marin förvaltning tagits fram, med Naturvårdsverket som uppdragsgivare. Detta skulle ha gjorts senast Projektområdet, som Länsstyrelsen avgränsat till att omfatta samma område som världsarvet Höga Kusten, är sålunda betydligt större än vad som anges i Helcom. Ulvödjupet, som speciellt anges i Helcom-beslutet, ingår dock inte i projektområdet. Länsstyrelsen har också ansvar för att gentemot UNESCO ta fram en förvaltningsplan för Världsarv Höga Kusten. Förvaltnings- och utvecklingsplan för tvillingvärldsarvet Kvarkens skärgård är daterat februari Handläggning I kommunledningsförvaltningens skrivelse lämnas en beskrivning av syftet med planen samt de stora dragen i planen. Dokumentet får ingen legal status utan dess verkan bygger på att kommunen och andra myndigheter i efterföljande beslut tar del av dess faktaunderlag och tillämpar föreslagna mål och riktlinjer. Kommunens yttrande Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande i ärendet daterat den 11 januari Med tanke på det omfattande materialet är remisstiden mycket kort. Det finns därför inga möjligheter för kommunen att granska planen mer i detalj. Förslaget till yttrande

15 Kommunstyrelsen (22) 35 (forts) innehåller därför i huvudsak principiella synpunkter på arbetsprocess, inriktning och förankring. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 11 januari Arbetsutskottets 11/2011. Arbetsutskottets behandling Vid arbetsutskottets behandling under 11/2011 noteras att sista stycket i förslaget till yttrande bör placeras först i yttrandet samt justeras enligt följande: Örnsköldsviks kommun ställer sig bakom det resonemang som förts vid tidigare överläggningar om Länsstyrelsens ansvar för förvaltningen av BSPA-området och världsarvet Höga Kusten, förutsatt att de ges resurser som motsvarar statens ambitioner. Det är viktigt att frågor kring skötsel, tillsyn och vård finns med i förvaltningsuppdraget. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avger yttrande över Samverkansplan för BSPA Höga Kusten i enlighet med föreliggande förslag daterat den 11 januari 2011 med justeringar enligt arbetsutskottets behandling.

16 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Yttrande över framtida organisation för SEkom Y-samarbetet Föreligger kommunledningskontorets skrivelse daterad den 29 december 2010 varav framgår att länsstyrelsen (Arena Miljölänet) i skrivelse daterad den 24 november 2010 har efterfrågat kommunens ställningstagande det fortsatta arbetet inom det regionala miljömålsarbetet samt att ansvaret för SEkomY-samarbetet överförs från länsstyrelsen till Kommunförbundet Västernorrland. Handläggning Kommunledningskontoret har i sin skrivelse lämnat synpunkter och kommentarer på förslaget. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 29 december Arbetsutskottets 12/2011. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar uttala att samordningsansvaret för SEkom Y bör läggas på kommunförbundet Västernorrland och att samtliga kommuner i länet, landstinget och länsstyrelsen blir delaktiga och fullvärdiga medlemmar i samarbetet inom SEkom Y. Kommunstyrelsen föreslår att finansiering fördelas kommuner/landsting 50 %, länsstyrelsen i Västernorrland 50 %. Kommunstyrelsen föreslår att vissa förändringar görs avseende arbetsuppgifterna. Kommunstyrelsen föreslår att SEkom Ys ambitioner inarbetas i kommunens måldokument.

17 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Undersökning allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Sammanfattning av ärendet Föreligger kultur- och fritidsnämndens beslut 76/2010 angående undersökning 2010 om allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning. I beslutet framgår att RFSL Sundsvall har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden genomfört en kartläggning som visar hur idrottsrörelsen i kommunen arbetar för att nå målet om allas delaktighet oavsett sexuell läggning. Undersökningen har genomförts i två faser, där en webbaserad enkätundersökning genomförts i en första fas som sedan följdes upp via gruppintervjuer i en andra fas. Undersökningens syfte är att visa hur idrottsrörelsens arbete inom kommunen bedrivs for att nå målet om allas delaktighet oavsett sexuell läggning. Undersökningen ska visa hur situationen ser ut i dagsläget. Undersökningen har vänt sig till idrottsledare, det vill säja de personer som i sitt uppdrag står närmast de idrottsutövande och vars arbetssätt lägger grunden for utövarnas idrottande. RFSL har i rapporten presenterat förslag kring hur arbetet bör se ut för att föreningarna ska förbättra arbetet med likabehandling oavsett sexuell läggning. Resultatet som presenteras i rapporten ska ligga till grund för kultur- och fritidsnämndens/förvaltningens fortsatta arbete med värdegrundsfrågor. Rapporten lyfter fram väsentliga brister inom idrottsföreningarna i kommunen när det gäller hur man arbetar med frågan om likabehandling oavsett sexuell läggning. Kultur- och fritidsnämnden har under 76/2010 beslutat att uppdra till förvaltningen att utifrån de förslag till förbättringsåtgärder som presenteras i rapporten arbeta för att implementera åtgärderna i det värdegrundsarbete som pågår riktat till det ideella föreningslivet i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden har vidare beslutat att de förbättringsåtgärder som genomförs i det värdegrundsarbete som pågår riktat till det ideella föreningslivet i kommunen ska redovisas i kommande verksamhetsplaner. Kultur- och fritidsnämnden har slutligen under 76/2010 tagit del av rapporten "Allas delaktighet inom idrotten, oavsett sexuell läggning" och beslutat att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 9 januari Arbetsutskottets 13/2011.

18 Kommunstyrelsen (22) 37 (forts) Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige förklarar sig tagit del av rapporten Allas delaktighet inom idrotten, oavsett sexuell läggning samt konstaterar att rapporten enligt kultur- och fritidsnämndens beslut kommer att ligga till grund för nämndens fortsatta arbete med värdegrundsfrågor.

19 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Yttrande över Sidensjö Vindkraft ABs ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av maximalt 52 st vindkraftverk på Lidberget, Grässemyran och Björnböle i Sidensjöområdet Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 12 januari 2011 varav framgår att Sidensjö Vindkraft AB (bolaget) till länsstyrelsen har inlämnat en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av maximalt 52 st. vindkraftverk med en sammanlagd effekt om upp till 156 MW i Sidensjöområdet. Totalhöjden på vindkraftverken kommer att uppgå till högst 175 meter. Länsstyrelsen har översänt handlingarna till plan- och miljönämnden för yttrande. Plan- och miljökontorets handläggning Plan- och miljökontoret har behandlat ärendet i skrivelse daterad den 8 december 2010 vari kommenteras områdesavgränsningar avseende Grässemyran, Björnböle samt Lidberget. I övrigt har plan- och miljökontoret kommenterat ansökan under följande rubriker: Val av verk och slutlig placering Konsekvenser naturvärden. (Skogliga naturvärden respektive våtmarker) Buller, skugga och ljus Riktlinjer i översiktplanen Plan- och miljökontoret har konstaterat att bolaget i sin ansökan har redogjort för hur etableringen överensstämmer med de riktlinjer för vindkraftsutbyggnad som anges i översiktplanen. Plan- och miljökontoret bedömer att bolaget beaktat dessa riktlinjer. Vad gäller delområde Björnböle bedömer plan- och miljökontoret, utifrån bolagets planerade placeringar av verk och vägar samt de skadeförebyggande åtgärder de åtagit sig att vidta, att planerad verksamhet kan accepteras. Plan- och miljönämndens beslut Plan- och miljönämnden har under 117/2010 beslutat tillstyrka Sidensjö Vindkraft ABs ansökan om uppförande och drift av maximalt 52 st. vindkraftverk på Lidberget, Grässemyran och Björnböle.

20 Kommunstyrelsen (22) 38 (forts) Beredande organs förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 12 januari Arbetsutskottets 14/2011. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Glenn Nordlund (S) och Birgitta Sedin (KD) bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till att föreslagen etablering överensstämmer med Översiktplanen för Örnsköldsviks kommun, att inte utöva det så kallade kommunala vetot i frågan om etablering av maximalt 52 st. vindkraftverk på Lidberget, Grässemyran och Björnböle i Sidensjöområdet enligt ansökan från Sidensjö Vindkraft AB.

21 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Reviderad bolagsordning för Örnsköldsvik Airport AB Sammanfattning av ärendet Föreligger skrivelse daterad den 26 januari 2011 undertecknad av Jörgen Gidlund, VD i Rodret AB. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige under 212/2010 antagit bolagsordning för Örnsköldsvik Airport AB. Den bolagsordning som fastställdes anger; - 6 aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor - 7 i bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier. Aktiebolagslagen (ABL) 3 kap, 1, anger dock angående bolagsordningens innehåll att; - aktiekapitalet eller, om detta utan ändring av bolagsordningen ska kunna bestämmas till ett lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maximikapitalet, varvid minimikapitalet inte får vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet, - antalet aktier eller, om det i bolagsordningen har angetts ett minimikapital och ett maximikapital, ett lägsta och högsta antal aktier, varvid relationen mellan minimikapitalet och det lägsta antalet aktier ska vara densamma som relationen mellan maximikapitalet och det högsta antalet aktier. Kommunfullmäktige föreslås besluta att Örnsköldsvik Airport ABs bolagsordning revideras gällande aktiekapitalets och antalet aktiers miniminivå, 6-7, i enlighet med ABL 3 kap, 1. Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2010, 212, även att aktiekapitalet i Örnsköldsvik Airport AB ska uppgå till 5 Mkr. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att Örnsköldsvik Airport ABs bolagsordning revideras enligt följande; - 6 aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor - 7 i bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier.

22 Kommunstyrelsen (22) Kst/2011: Nätverk för förtroendevalda som vill utveckla medborgardialogen Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder kommuner och landsting att med 1-2 politiker per kommun eller landsting delta i nätverk för att utveckla medborgardialoger fr.o.m t.o.m. juni Nätverket fokuserar på att ge ny kunskap, forskningserfarenheter, goda exempel och erfarenhetsutbyte. Nätverket vänder sig till förtroendevalda och kommer också att ta upp de förtroendevaldas roll och förutsättningar i utvecklingen av medborgardialog. Projektet startar mars 2011 och avslutas juni Första träffen i nätverket är planerad till den 8 mars i Stockholm. Inkommer många anmälningar kommer vi att erbjuda flera datum. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen medger att Olle Häggström (S) respektive Birgitta Sedin (KD) deltar vid nätverksträffen för Medborgardialogen.

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2007-03-26 1 (38) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordförande Majvor Sjölund (C) Helena Stenberg (S) Helén Lindbäck (KD) Lars-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 08.00-12.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-15 1(40) Beslutande Ersättare Övriga deltagare Åke Thörnesjö (m),

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 )

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-16.10 Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Mikael Stedt

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer