Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (20) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Lena Kvarnström (S), Helge Westman (S), Laila Bylund (S), Per Nylén (S), Kristin Ögren (S), Olle Häggström (S), Dan Olsson (C), Camilla Svensson (M), Gunnar Melin (FP), Mats Hedell (V) Tjänstgörande ersättare: Agneta Eliazon (S), Roland Wikner (C), André Nilsson-Hugo (M), Lars Eidenvall (KD) Övriga ersättare: Ulf Nordin (S), Gunilla Hammarlund (S), Kazim Karkan (S), Yvonne Ölund (S), Per Jonsson (S), Anna-Lena Lindberg (C), Anita Danielsson (M), Jacob Norstedt- Moberg (MP) Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Kommunsekreterare Matti Ohlsson Stabschef Peter Blomqvist Kommundirektör Bengt Westin Konsult- och servicechef Elisabeth Österlund Tillträdande förvaltningschef Håkan Olsson Kommunstyrelsen godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Sekreterare Paragrafer Matti Ohlsson Ordförande Elvy Söderström (S) Justerare. Dan Olsson (C) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för Kommunledningsförvaltningen protokollet Underskrift Namnförtydligande. Eva Isaksson

2 Kommunstyrelsen (20) Innehållsförteckning 124 Informationsärenden Förfrågan om stöd till NTF Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationer Tydligt medlemsansvar Kommuninvest Naturvårdsprogrammet Bildande av Örnsköldsviks naturråd Månadsuppföljning, juni Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut 27 november angående delägarlån till Norrlands etanolkraft AB samt beviljande av kommunal borgen Delgivning av Kommunala pensionärsrådets protokoll Anmälan av fattade delegationsbeslut, utskott Anmälan av fattade delegationsbeslut 2011, förtroendevalda och tjänstemän Förordnande av borgerlig vigselförrättare... 20

3 Kommunstyrelsen (20) Kst/2011:1 124 Informationsärenden Vid dagens sammanträde lämnas information och förs överläggningar under följande rubriker. Allmänna informationsärenden Kommunstyrelsens sammanträde inleddes med ett samtal kring händelserna i Norge den 22 juli. I samtalet noterades att ett förslag till handlingsprogram för trygghet och säkerhet i kommunen i dagarna har skickats ut på remiss till berörda instanser. Välfärdsförvaltningens nya chef från 1 augusti, Håkan Olsson, presenteras. Tillväxt- och näringslivsutvecklingsfrågor - Kommunstyrelsens kommande nästa sammanträden Med hänvisning till att SKL kongressen i Norrköping genomförs den 8-10 november kommer kommunstyrelsens sammanträde i november att hållas den 1 november Föredragande: Elvy Söderström (S) Ändringar i föredragningslistan Vid dagens sammanträde avses ett extra ärende med rubriken Förordnande av borgerlig vigselförrättare att tas upp till behandling. Föredragande: Elvy Söderström (S) Kommunstyrelsen anser sig i tagit del av informationen under ovanstående punkter.

4 Kommunstyrelsen (20) Kst/2011: Förfrågan om stöd till NTF Sammanfattning av ärendet NTF Västernorrland har i skrivelse 22 januari 2011 ansökt om ett kommunalt stöd motsvarande ca 1 kr per innevånare för sin lokala verksamhet i länet under NTF är en ideell organisation som arbetar för allas rätt till en säker trafik. Örnsköldsviks kommun är tillsammans med bland annat länets övriga kommuner, landstinget och länsstyrelsen medlem i NTF. Verksamheten som NTF bedriver har hitintills i huvudsak finansierats av statliga organisations- och projektbidrag samt av administrationsbidrag från landstinget. NTF har därför inte tagit ut några medlemsavgifter. Indragningen av det statliga organisationsstödet till NTF och Trafikverkets kraftigt minskade projektbidrag har de senaste åren inneburit stora nedskärningar både centralt och lokalt. För NTF Västernorrland har det inneburit att de har problem att få medel för att täcka kostnaderna för till och med en krympt verksamhet under Styrelsen för Kommunförbundet Västernorrland har den 14 april 2011 under 34 avslagit ansökan från NTF med hänvisning till begränsningar i sin projektbudget. Kommunledningsförvaltningens bedömning NTF bedriver ett omfattande och förebyggande trafiksäkerhetsarbete och Örnsköldsviks kommun har sedan många år tillbaka samarbete med NTF. Trots att verksamheten är mycket angelägen anser kommunledningsförvaltningen att kommunen inte bör överta det nationella ansvaret genom att bevilja NTF bidrag till sin verksamhet. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 7 juni Arbetsutskottets 88/2011. Kommunstyrelsen avslår ansökan från NTF om stöd till sin verksamhet.

5 Kommunstyrelsen (20) Kst/2011: Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationer Sammanfattning av ärendet Med anledning av den organisationsförändring som genomförts måste kommunstyrelsen delegationsordning revideras. Från kommunstyrelsens ansvarsområde har verksamheterna samhällsbetalda resor och räddningstjänst överförts till samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde och från dåvarande nämnden för teknik och service har verksamhetsområden som fastighetsförvaltningen och mark och exploatering överförts till kommunstyrelsen och finns numera inom konsult- och serviceförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till reviderad delegationsordning. I förslaget redovisas dels vilka delegationer som överförs från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden (gråmarkerade) och dels de delegationer som kommer från dåvarande nämnden för teknik och service. Från delegationsordning för nämnden för teknik och service har endast redovisats de verksamhetsområden som förts över till kommunstyrelsen. I förslaget till delegationsordning har redovisats de verkställighetsärenden som funnits med i nämndens delegationsordning för att klarlägga gränsdragning mellan verkställighet och delegation. Nu sker en samordning mot kommunstyrelsens delegationsordning och verkställighetsärenden (gråmarkerade) kommer inte att finnas med i den reviderad delegationsordningen. I revideringen av delegationsordningen ingår också att vissa beloppsgränser höjts och att justering av delegater har skett utifrån den nya organisationen. Förslaget till delegationsordning har också kompletterats med ett antal helt nya delegationer för att effektivisera viss ärendehandläggning. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 25 maj Arbetsutskottets 89/2011. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen daterad 25 maj 2011.

6 Kommunstyrelsen (20) Kst/2011: Tydligt medlemsansvar Kommuninvest Sammanfattning Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 18 april 2011 varav framgår att Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 2011 beslutat att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Syftet med dessa avtal är att tydliggöra medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtagande. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras. För detta ansvarar alla medlemmar: Förfinansiering (ännu ej utlånad upplåning) med tillhörande motpartsexponering i derivat. Övrigt (tex skadestånd och leverantörskontrakt) Betalningsskyldighet = medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. För detta ansvarar de medlemmar som lånar: Utlånad upplåning med tillhörande motpartsexponering i derivat Betalningsskyldighet = medlemmens andel av den sammanlagda utlåningen. Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. Det gamla regressavtalet upphör att gälla när samtliga medlemmar har tagit beslut om det nya avtalet. Garantiavtalet ersätter klausuler i reverser direkt. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 18 april Arbetsutskottets 91/2011. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att med Kommuninvest förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal.

7 Kommunstyrelsen (20) 127 (forts) Kommunfullmäktige beslutar att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat den 19 maj Kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige ABs motpartsexponering avseende derivat. Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström och ekonomidirektör Mikael Öhrling i förening att underteckna ovan angivna avtal för kommunens räkning.

8 Kommunstyrelsen (20) Kst/2011: Naturvårdsprogrammet Sammanfattning av ärendet I februari 2007 antog kommunfullmäktige kommunens första naturvårdsprogram. Här presenteras arbetssätt och riktlinjer för kommunens arbete med natur samt ett åtgärdsprogram. Riktlinjerna är vägledande för facknämndernas verksamhetsplanering och styrning. Åtgärdsprogrammet omfattar prioriterade kommunövergripande åtgärder för mandatperioden. Enligt programmet ska det revideras vart fjärde år anpassat till kommunfullmäktiges valperioder. För samordning ansvarar samhällsbyggnadsnämnden. Naturvårdsprogrammet har reviderats utifrån ny organisationsstruktur, nya politiska mål, ny lagstiftning och den nya friluftspolitiken Framtidens friluftsliv. Programmet har utökats med information om världsarvet Höga kusten och uppdateras utifrån nuvarande förhållanden vad gäller åtgärder, planer och program m.m. Justeringar har gjorts utifrån inkomna yttranden samt redaktionella omformulering och textjusteringar. Hur inkomna yttranden har beaktats redovisas i samrådsredogörelse daterad den 24 maj Utifrån inkomna yttranden föreslår naturgruppen bl.a. att Herrgårdsudden i Köpmanholmen säkerställs och att en fiskevattengrupp upprättas. Sammanställning av åtgärder i naturvårdsprogrammet Naturvårdsprogrammet innefattar även ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet omfattar prioriterade kommunövergripande åtgärder för mandatperioden. Enligt programmet ska det revideras vart fjärde år anpassat till kommunfullmäktiges valperioder med utvärdering, uppföljning och krav på ständig förbättring. För samordning ansvarar samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse daterad den 24 maj 2011 redovisas status av de åtgärder som anges i naturvårdsprogrammet och som skulle genomföras under mandatperioden Beredande organs förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad den 24 maj Arbetsutskottets 93/2011.

9 Kommunstyrelsen (20) 128 (forts) Kommunstyrelsen anser sig tagit del av redovisad status av de åtgärder som anges i naturvårdsprogrammet och som skulle genomföras under mandatperioden Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse daterad den 24 maj Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar naturvårdsprogram

10 Kommunstyrelsen (20) Kst/2011: Bildande av Örnsköldsviks naturråd Sammanfattning av ärendet Föreligger samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad den 24 maj 2011 varav framgår att enligt kommunens naturvårdsprogram ska ett naturråd för det övergripande samarbetet mellan kommunen och berörda organisationer inrättas. I naturrådet ska övergripande samverkans- och utvecklingsfrågor diskuteras. Från ideellt håll bör föreningar med anknytning till natur, friluftsliv och kulturmiljö erbjudas plats. Även representanter för andra intressenter kan adjungeras. Ordförande utses av kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen är sammankallande. Naturrådets ordförande tar de beslut som kan behöva tas, naturgruppen ansvarar för dagordning och förbereder rådets möten samt skriver minnesanteckningar. Kostnader för rådets möten tas av kommunledningskontoret. Rådet föreslås samlas en gång per år. Beredande organs förslag till beslut I samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad den 24 maj 2011 föreslås att kommunstyrelsen tar beslut om att inrätta ett naturråd, samt utser ordförande för rådet. Arbetsutskottets behandling Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under 94/2011 noterar Glenn Nordlund (S) att alternativ till inrättande av ytterligare en politisk instans bör övervägas liksom representationen i föreslaget råd. Arbetsutskottet har under 94/2011 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Elvy Söderström (S) att kommunstyrelsen godkänner inrättandet av ett Naturråd för Örnsköldsviks kommun samt uppdrar till arbetsutskottet att upprätta en arbetsordning för Naturrådet. Vidare yrkar Elvy Söderström att kommunstyrelsen uttalar rekommendationen att Planeringsgruppen (PLG) ska utgöra Naturråd för Örnsköldsviks kommun.

11 Kommunstyrelsen (20) 129 (forts) Kommunstyrelsen godkänner inrättandet av ett Naturråd för Örnsköldsviks kommun och uppdrar till arbetsutskottet att upprätta och anta en arbetsordning för Naturrådet. Kommunstyrelsen uttalar rekommendationen att Planeringsgruppen (PLG) ska utgöra Naturråd för Örnsköldsviks kommun.

12 Kommunstyrelsen (20) Kst/2011: Månadsuppföljning, juni 2011 Sammanfattning av ärendet Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 27 juni 2011 varav framgår att i enlighet med den ekonomiska processen i Örnsköldsviks kommun ska kommunstyrelsen få kontinuerlig uppföljning av kommunens ekonomi under året i form av månadsuppföljningar och mer omfattande tertialuppföljningar. Kommunledningsförvaltningen har upprättat Månadsuppföljning, juni 2011 varav framgår att budgeten för 2011 antogs av kommunfullmäktige i november 2010 och att resultatet uppgick då till +26 Mkr. Resultat 2011 Resultatet för 2011 prognostiseras i Månadsuppföljning, juni 2011 uppgå till +48 Mkr. Verksamhetens nettokostnad beräknas öka med 3,0 % jämfört med föregående år medan skatteintäkter och statsbidrag beräknas öka med 1,9 %. Verksamhetens nettokostnad förväntas uppgå till 99,4% av kommunens skatteintäkter och statsbidrag, vilket visar att den löpande verksamheten endast marginellt bidrar till det positiva resultatet. Resultatmålet 1-2 % av skatteintäkter och statsbidrag uppnås då resultatet +48 Mkr motsvarar 1,8 %. Också balanskravet infrias då prognostiserat resultat justerat med årets reavinster uppgår till +31 Mkr. Budgetjämförelse Nuvarande prognos på +48 Mkr är 22 Mkr bättre än budgeterat resultat. Verksamhetens nettokostnad är i prognosen 18 Mkr sämre än budget, främst med anledning av förändrade resultatmål och skattemedelstillskott till nämnderna. Skatteintäkter och statsbidrag är, i huvudsak till följd av bättre slutavräkningar, 35 Mkr bättre än budgeterat. Finansnettot är 5 Mkr bättre än budgeterat. Förändring jämfört med föregående prognos I Tertialuppföljning, maj 2011 prognostiserades resultatet till +51 Mkr. Resultatförsämringen förklaras av de tilläggsanslag som kommunfullmäktige beslutade om vid junisammanträdet, med 5 Mkr till drift och underhåll av gator och vägar och 3 Mkr till förskola. Resultatförsämringen stannar vid 3 Mkr då tillskottet till samhällsbyggnadsnämnden också har förbättrat prognostiserat nämndresultat.

13 Kommunstyrelsen (20) 130 (forts) Beredande organs förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 27 juni Kommunstyrelsen godkänner Månadsuppföljning, juni 2011.

14 Kommunstyrelsen (20) Kst/2011: Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut 27 november angående delägarlån till Norrlands etanolkraft AB samt beviljande av kommunal borgen Bakgrund Kommunfullmäktige har tidigare, under 163/2006, beslutat att godkänna att Övik Energi AB lämnar finansiering till SEKAB via Norrlands Etanolkraft AB med 70 Mkr. Kommunfullmäktige har under 163/2006 även beviljat Övik Energi AB kommunal borgen med 70 Mkr. Beslutet överklagades till länsrätten i Västernorrlands län. Länsrätten beslutade att avslå överklagandet i mål Överklagande Kommunfullmäktiges beslut har nu överklagats till Förvaltningsrätten av Björn Persson, Örnsköldsvik. Av föreläggande daterat den 23 maj 2011 från Förvaltningsrätten i Härnösand ska Örnsköldsviks kommun yttra sig i över vad som anförs i det nu aktuella överklagandet. Handläggning Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande i ärendet daterat den 26 juli Enligt förslaget anser Örnsköldsviks kommun att kommunfullmäktiges beslut som laglighetsprövades av länsrätten i Västernorrlands län har vunnit laga kraft. Kommunstyrelsens behandling Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Dan Olsson (C), med instämmande av Camilla Svensson (M), Gunnar Melin (FP) samt Lars Eidenvall (KD), att kommunen avger yttrande i ärendet enligt följande: Ärendet rör kommunfullmäktiges beslut i Örnsköldsviks kommun den 27 november 2006, 163. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna att Övik Energi skulle lämna finansiering till SEKAB via Norrlands Etanolkraft AB med 70 Mkr. Kommunfullmäktige beviljade även Övik Energi AB kommunal borgen med 70 Mkr.

15 Kommunstyrelsen (20) 131 (forts) Örnsköldsviks kommun tycker att det är bra att beslutet laglighetsprövas utifrån de synpunkter som anförts i överklagan. Kommunen delar i stort överklagandes uppfattning att kommunen inte ska engagera sig i den här typen av verksamhet. Elvy Söderström (S) yrkar att kommunstyrelsen avger yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag. Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till Elvy Söderströms yrkande. Omröstning begärs. Propositionsordning Ja-röst för bifall till Elvy Söderströms (S) yrkande. Nej-röst för bifall till Dan Olsson (C), med fleras, yrkande. Omröstningsresultat 9 ja-röster Elvy Söderström (S), Lena Kvarnström (S), Helge Westman (S), Laila Bylund (S), Per Nylén (S), Kristin Ögren (S), Olle Häggström (S), Agneta Eliazon (S) och Mats Hedell (V) 6 nej röster Dan Olsson (C), Roland Wikner (C), Camilla Svensson (M), André Nilsson-Hugo (M), Lars Eidenvall (KD) och Gunnar Melin (FP) Kommunstyrelsen har således beslutat bifall Elvy Söderströms (S) yrkande. Kommunstyrelsens avger yttrande i ärendet i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag daterat den 26 juli 2011.

16 Kommunstyrelsen (20) Kst/2011: Delgivning av Kommunala pensionärsrådets protokoll Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen delges protokoll från sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet den 16 juni Kommunstyrelsen anser sig tagit del av Kommunala Pensionärsrådets protokoll daterat 16 juni 2011.

17 Kommunstyrelsen (20) Kst/2011:7 133 Anmälan av fattade delegationsbeslut, utskott Arbetsutskottet anmäler genom överlämnande av protokoll de beslut som utskottet fattat med stöd av kommunstyrelsens delegationer: : 87 Informationsärenden 90 Månadsuppföljning juni för kommunledningsförvaltningen och konsult- och serviceförvaltningen 92 Revisionsrapport, Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över bolagen, remiss Förhandlingsdelegationen anmäler genom överlämnande av protokoll de beslut som utskottet fattat med stöd av kommunstyrelsens delegationer: Förhandlingsärenden 15 Avgångsvederlag 50/50 - Bildningsförvaltningen : 17 Förhandlingsärenden Kommunstyrelsen godkänner föreliggande redovisning av fattade delegationsbeslut.

18 Kommunstyrelsen (20) Kst/2011:7 134 Anmälan av fattade delegationsbeslut 2011, förtroendevalda och tjänstemän Förtroendevalda och tjänstemän anmäler genom redovisning de beslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens delegationer: Ärendegrupp 1:1 Kommunstyrelsens representation och uppvaktningar Beslut nr 11 13/2011 Kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström Ärendegrupp 1:6 Yttrande angående antagande av hemvärnsmän Beslut nr 7 16/2011 Beredskapshandläggare Jan Edblad Ärendegrupp 1:13 Remittera motioner och övriga fullmäktigeärenden för beredning före behandling i kommunstyrelsens utskott Beslut nr 30 34/2011 Kommunsekreterare Matti Ohlsson Ärendegrupp 9:1 Tidsbegränsade anställningar grupp 1 9:3 Lönesättning vid nyanställning Beslut nr 3 7/2011 Kommundirektör Bengt Westin Ärendegrupp 9:1 Tidsbegränsade anställningar grupp 1, Övrig personal 9:3 Lönesättning vid nyanställning Beslut nr 5/2011 Tillväxtchef Peter Holmqvist Ärendegrupp 9, II Kommunövergripande Personalutveckling 8, Avgångsförmåner vid övertalighet Beslut nr 18 24/2011 T.f. Personaldirektör Gösta Lindström Delegationsbeslut som nämnden för teknik och service har haft t.o.m. 31 december 2010, och som fr.o.m. 1 januari 2011 är överfört till kommunstyrelsen. Ärendegrupp 7.3b Anställning viss tid, månadsavl. övriga Beslut nr 4-14/2011 Administratör Serviceavdelning, Ulla Berglund

19 Kommunstyrelsen (20) 134 (forts) Ärendegrupp 7.4 Anställning tills vidare, övriga Beslut nr 6-7/2011 Administratör Serviceavdelning, Ulla Berglund Kommunstyrelsen godkänner föreliggande redovisning av fattade delegationsbeslut.

20 Kommunstyrelsen (20) Kst/2011: Förordnande av borgerlig vigselförrättare Föreligger skrivelse daterad den 2 augusti 2011 vari Örnsköldsviks kommun, till Länsstyrelsen i Västernorrlands län, framför önskemål om att Olle Häggström (S) förordnas till vigsel- och partnerskapsförättare. Kommunstyrelsen godkänner att föreliggande skrivelse daterad den 2 augusti 2011 överlämnas till Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00 Kommunstyrelsen 2011-02-01 1 (22) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00 Beslutande Ordförande: Elvy Söderström (S), Ledamöter:Glenn Nordlund (S), Lena Kvarnström (S), Helge

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15. Jan Håkansson (S) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Hans Borglund (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15. Jan Håkansson (S) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Hans Borglund (M) Nämnden för teknik och service 2009-10-20 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15 Beslutande ledamöter Roger Burland (S) ordf Malin Westman (S) Maria Olofsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2007-03-26 1 (38) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av

Läs mer

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00 Humanistiska nämnden 2008-04-22 1 (20) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (s) Anna-Belle Strömberg (s) Roger Sandström (s) Carola Öberg

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 15:00-15:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 15:00-15:30 Samhällsbyggnadsnämnd 2011-09-22 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 15:00-15:30 Beslutande ledamöter Esbjörn Jonsson (S), ordf Malin Westman (S) Annika Westin (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 27 november 2012, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07 Sida 1 (35) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 17.00-19.10 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Krister Göransson (S) tjg ersättare för L Emilsson (S) Lars Månsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordförande Majvor Sjölund (C) Helena Stenberg (S) Helén Lindbäck (KD) Lars-Olof

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer