BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund (s), Marianne Vestin (s), Jim Sundelin (s), Lena Kvarnström (s), Helge Westman (s), Laila Bylund (s), Ulf Nordin (s), Dan Olsson (c), Kristina Karlström (c), Lars Näslund (m), Gunnar Melin (fp), Mats Hedell (v) Ersättaren: Olle Häggström (s), Jonny Skårberg (s), Agneta Eliazon (s), Gunilla Hammarlund (s), André Nilsson- Hugo (m) tj., Sandra Edin (kd) tj. Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Ekonomidirektör Mikael Öhrling T.f. Kommundirektör Bengt Westin Informatör Elisabet Bårman Omsorgsförvaltningen: Förvaltningschef Silvia Sandin- Viberg 58, Ekonom Åsa Grundberg 58 Övik Energi AB: Ekonom Maria Olsson 59, Controller Rickard Dahlberg 59 Rodret i Örnsköldsvik AB: VD Jörgen Gidlund Kommunstyrelsen godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Sekreterare Paragrafer = Matti Ohlsson Ordförande = Elvy Söderström Justerare. = Dan Olsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Namnförtydligande. Ann-Christin Nordqvist

2 Kommunstyrelsen (15) Ks/2008:2 56 Informationsärenden Vid dagens sammanträde lämnas information kring den överklagan som Örnsköldsviks Allehanda lämnat, över kommunens beslut att inte lämna ut handlingar rörande rekryteringen av kommundirektör. Överklagan har nu fått avslag från Kammarrätten. Kammarrätten har granskat de skriftliga handlingar som reglerar kommunens och rekryteringsföretagets överenskommelse och funnit att kommunen inte haft tillgång till handlingarna på sådant sätt att de utgjort allmänna handlingar hos kommunen och avslår därför ÖA:s överklagan Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig ha tagit del av informationen. Informationen föranleder inga ytterligare beslut vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen.

3 Kommunstyrelsen (15) Ks/2008:73 57 Tillsättande av tjänst som kommundirektör Vid dagens sammanträde meddelar kommunstyrelsens ordförande att rekryteringsprocessen alltjämnt pågår men att det i dagsläget inte finns någon kandidat till tjänsten att redovisa. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avstår från att behandla ärendet vid dagens sammanträde.

4 Kommunstyrelsen (15) Ks/2008:63 58 Förändrade avgifter för äldre- och handikappomsorg Sammanfattning av ärendet Föreligger Omsorgsnämndens 8/2008 varav framgår att den hemtjänsttaxa som idag finns beslutad i Örnsköldsviks kommun bygger på att man utgår ifrån det avgiftsutrymme som finns att tillgå. Avgiftsutrymmet finns kvar sedan man säkerställt brukarens förbehållsbelopp och är det högsta möjliga belopp som kan tas ut i avgift, dock ej högre än högkostnadsskyddet kronor (2007). Hemtjänstavgiften baseras på antalet hjälptillfällen per vecka. Det finns tre insatsnivåer; 1, 2 och 3 där hemtjänstavgiften beräknas utifrån 60 %, 80 %, 100 % av avgiftsutrymmet. Föreligger ett av omsorgsförvaltningen upprättat förslag till reviderad författning avseende "Avgifter för äldre- och handikappomsorg" daterad den 20 februari Förslaget innebär en förändrad taxa till 100 % av avgiftsutrymmet, det vill säga slopande av nivåerna. Det innebär en enklare taxa med mindre administrativ hantering, både när det gäller biståndshandläggning samt avgiftshandläggning. Detta påverkar inte för de brukare som idag har 0 i avgift eller de som betalar högkostnadsavgiften på kronor utan bara gruppen som har en avgift mellan 1 krona till kronor. Intäktsökningen för ett helt år beräknas bli ca. 2 Mkr. Omsorgsnämnden har under 8/2008 föreslagit att kommunfullmäktige fastställer "Avgifter för äldre- och handikappomsorg" enligt föreliggande förslag daterat den 20 februari Beredande organs förslag till beslut Arbetsutskottet har under 37/2008 lämnat förslag om att fullmäktige fastställer föreliggande författning om "Avgifter för äldre- och handikappomsorg" enligt föreliggande förslag daterat den 20 februari Kommunstyrelsens tidigare behandling Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet under 43/2008 yrkar Gunnar Melin (fp) att ärendet kompletteras med exempel på hur de nya avgifterna påverkar avgiften för brukare i olika situationer och med olika avgiftsunderlag.

5 Kommunstyrelsen (15) 58 (forts) Kommunstyrelsen har under 43/2008 beslutat hänskjuta behandlingen av ärendet till extra kommunstyrelsesammanträde planerat till den 31 mars Till kommunstyrelsens behandling ska ärendet kompletteras med exempel på hur de nya avgifterna påverkar avgiften för brukare i olika situationer och med olika avgiftsunderlag. Kommunstyrelsens behandling Vid dagens sammanträde redovisar omsorgsförvaltningen exempel på hur de nya avgifterna påverkar avgiften för olika brukare. Redovisningen sker mot bakgrund av kommunstyrelsens tidigare beslut under 43/2008. Gunnar Melin (fp) yrkar avslag på föreliggande förslag till avgifter. Elvy Söderström (s) yrkar bifall till omsorgsnämndens framställan. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige fastställer "Avgifter för äldre- och handikappomsorg" enligt Omsorgsnämndens föreliggande förslag daterat den 20 februari Mot kommunstyrelsens förslag reserverar sig Gunnar Melin (fp) till förmån för eget yrkande.

6 Kommunstyrelsen (15) Ks/2008:5 59 Övik Energi, hemställan om kommunal borgen för nyupplåning, svar på återremiss Sammanfattning av ärendet Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 4 januari Av skrivelsen framgår att Övik Energi AB i skrivelse daterad 2 januari har hemställt till kommunen om att bevilja kommunal borgen för lån på 243 miljoner kronor för det investeringsprogram som bolaget för närvarande genomför. Kommunledningskontorets kommentarer Rodrets styrelse har godkänt och ekonomiberedningen har tagit del av samtliga bolags investeringar för åren under november månad Övik Energi AB presenterade då ett ordinarie investeringsprogram för 2008 på 243,5 Mkr. En kommunal borgen innebär enligt tidigare erfarenhet räntenivåer som är mellan 0,5-1 % lägre än finansiering utan denna säkerhet. 0,5 % av genomsnittliga borgensåtaganden tillfaller kommunen som borgensprovision enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. Övik Energi AB har idag lån till kreditinstitut med 1.014,5 Mkr och till Örnsköldsviks kommun med 97,4 Mkr. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beviljar Övik Energi AB kommunal borgen för nyupplåning av 243 Mkr till ordinarie investeringsprogram Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 4 januari Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 januari, under 3/2008, efter omröstning och med omröstningssiffrorna 4-3 beslutat avgöra ärendet vid sammanträdet och därefter med samma omröstningssiffror beslutat föreslå att kommunfullmäktige beviljar Övik Energi AB kommunal borgen för nyupplåning av 243 Mkr till ordinarie investeringsprogram Arbetsutskottet har vidare under 3/2008 noterat att information om Övik Energi AB och SEKAB:s verksamheter kommer att lämnas av Per Fridström vid kommunstyrel-

7 Kommunstyrelsen (15) 59 (forts) sens sammanträde den 5 februari Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet under 19/2008 lämnar Pelle Fridström, VD Övik Energi AB, och Jörgen Gidlund, VD Rodret, information om Övik Energi AB och SEKAB:s verksamheter mot bakgrund av arbetsutskottets behandling. Kommunstyrelsen har under 19/2008 lämnat förslag om att kommunfullmäktige beviljar framställan om borgen. Kommunfullmäktiges tidigare behandling Kommunfullmäktige har tidigare, under 46/2008, behandlat frågan om kommunal borgen till Övik Energi för upplåning. Kommunfullmäktige har under 46/2008 beslutat att återremittera ärendet för en genomgång av de olika delarna som ingår i investeringsprogrammet och hur dessa kan minskas alternativt skjutas framåt i tiden. Kommunstyrelsens behandling Efter kommunfullmäktiges återremissbeslut har ärendet behandlats i Rodrets styrelse den 31 mars 2008 varvid styrelsen tagit del av AB Övik Energi's svar på återremissen. Svaret består av skrivelse daterad den 25 mars 2008, undertecknad av bolagets VD. Till skrivelsen har bifogats ett presentationsmaterial. Av skrivelsen framgår att Övik Energis styrelse den 11 mars 2008 beslutat att av ekonomiska och miljömässiga skäl hemställa om kommunal borgen om 243 Mkr. Rodrets styrelse har behandlat ärendet vid sammanträde den 31 mars 2008 och har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna hemställan om kommunal borgen för lån på 243 Mkr för det presenterade investeringsprogrammet Rodret AB har vidare med hänvisning till tidigare beslut i kommunfullmäktige under 5/99 avseende Universitetshuset i kv. Australien, föreslagit att kommunfullmäktige medger att en kapitaltäckningsgaranti utfärdas som innebär att kommunen garanterar att det egna kapitalet i Övik Energikoncernen ej ska understiga det egna kapitalet Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet lämnar Maria Olsson, Övik Energi AB en föredragning i ärendet mot bakgrund av föreliggande material Under kommunstyrelsens behandling yrkar Elvy Söderström (s) bifall till Övik Energi's hemställan om kommunal borgen. Vidare yrkar Elvy Söderström bifall till förslaget om kapitaltäckningsgaranti.

8 Kommunstyrelsen (15) 59 (forts) Dan Olsson (c) yrkar att frågan om kapitaltäckningsgaranti återremitteras för kompletterande beredning avseende konsekvenserna av förslaget. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera frågan om kapitaltäckningsgaranti för kompletterande beredning avseende konsekvenserna av förslaget. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beviljar Övik Energi AB kommunal borgen för nyupplåning av 243 Mkr till det ordinarie investeringsprogrammet.

9 Kommunstyrelsen (15) Ks/2008: Kommunal borgen till Övik Parkering AB för uppförande av parkeringshus i kv. Amerika Sammanfattning av ärendet Föreligger skrivelse från Övik Parkering AB. Styrelsen för bolaget har 8 februari 2008 beslutat att hemställa om kommunal borgen om 60 Mkr för förvärv av fastigheterna Amerika 1 och Amerika 4 och tillhörande gatumark samt uppförande av parkeringshus på dessa två fastigheter. För uppförande av parkeringshus i kv. Amerika har Övik Parkering AB upphandlat parkeringshus om kvm och 340 parkeringsplatser till en entreprenadkostnad på 52,3 Mkr. Därutöver tillkommer investering i mark 1,7 Mkr och övriga kostnader 6,0 Mkr. Rodret i Örnsköldsvik ABs styrelse beslutade 29 februari 2008 att föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tillstyrka Övik Parkering ABs hemställan om kommunal bogen om 60 Mkr för uppförande av parkeringshus i kv. Amerika. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beviljar Övik Parkering AB en kommunal borgen om 60 Mkr för uppförande av parkeringshus i kv. Amerika.

10 Kommunstyrelsen (15) Ks/2008: Lokaler för bibliotek och ungdomsverksamhet i Björna Sammanfattning av ärendet Föreligger Kultur- och fritidsnämndens 18/2008 vari nämnden noterat att Centrumhuset i Björna är i mycket dåligt skick och måste utrymmas. Kultur- och fritidsförvaltningen har behandlat ärendet i skrivelse daterad den 22 februari Av skrivelsen framgår att ett förslag på nya lokaler för verksamheterna, folkbibliotek och ungdomsverksamhet, finns. F.d. Filadelfiahuset i Björna köps enligt förslag av Björna i Ångermanland Ekonomiska Förening som sedan hyr ut lokaler till kultur- och fritidsnämnden till en årlig hyreskostnad. Björna i Ångermanland Ekonomiska Förening ansvarar för att renovera lokalerna utifrån verksamheternas behov, delvis i samverkan med fritidsgårdens ungdomar. Intresseföreningen har tagit fram en ritning på hur lokalerna skulle kunna disponeras, och verksamhetsansvariga för bibliotek och ungdomsverksamhet finner förslaget utmärkt utifrån förutsättningarna. Filadelfiahuset är vidare centralt beläget i Björna samhälle och har alla förutsättningar för att kunna bli en mötesplats för Björnaborna. I lokalen kommer också biograf, i intresseföreningens regi, att inrättas. Vidare finns planer på att starta ett bokcafé i privat regi i samverkan med biblioteket vilket kan möjliggöra ökat öppethållande av biblioteket. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden har under 18/2008 beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna att kultur- och fritidsnämnden förhyr lokaler för biblioteks- och ungdomsverksamhet i Björna enligt ett 10-årigt hyresavtal med Björna i Ångermanland Ekonomiska Förening. Kultur- och fritidsnämnden har, under 18/2008, vidare uppdragit till tekniska kontoret att förhandla med Björna i Ångermanland Ekonomiska Förening och teckna ett 10- årigt hyresavtal. Årshyran belastar kultur- och fritidsnämndens budget, verksamhet

11 Kommunstyrelsen (15) 61 (forts) Beredande organs förslag till beslut Arbetsutskottets 67/2008. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner att kultur- och fritidsnämnden förhyr lokaler för biblioteks- och ungdomsverksamhet i Björna genom ett 10-årigt hyresavtal med Björna i Ångermanland Ekonomiska Förening.

12 Kommunstyrelsen (15) Ks/2008:79 62 Tillbyggnad av lokaler för Sanmina - SCI, Örnsköldsvik Sammanfattning av ärendet Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 4 februari Av skrivelsen framgår att Sanmina befinner sig i ett expansivt skede. Man har nya order på gång och är omgående i behov av större produktionslokaler. Samtidigt vill man ge de inlejda personerna möjlighet till fast anställning i bolaget. Ytbehovet för verkstad och lager rör sig om mellan och kvm. Eftersom kommunen är ägare till fastigheten och Sanmina inte kan gå in som ägare och byggherre är den enda möjligheten idag, att kommunen utför tillbyggnaden och tecknar ett nytt hyresavtal med bolaget. Behandling i nämnden för teknik och service Nämnden för teknik och service har behandlat ärendet under 17/2008 och föreslagit att kommunfullmäktige beviljar medel om totalt kronor för utförande av tillbyggnad av industrilokal på fastigheten Själevads Prästbord 1:133, vilken förhyrs av Sanmina. Vidare har nämnden för teknik och service föreslagit att kommunfullmäktige tillför kronor till nämndens ram för täckande av framtida underskott. Nämnden för teknik och service har även uppdragit, under förutsättning av kommunfullmäktiges positiva beslut, till tekniska kontoret att teckna ett nytt 10-årigt hyresavtal med Sanmina samt att upprätta entreprenadhandlingar samt utföra erforderlig tillbyggnation av befintlig fastighet. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 4 februari 2008 med kostnadsberäkning, investerings- och driftskostnadskalkyl samt ritning. Arbetsutskottets 49/2008. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beviljar medel om totalt kronor för utförande av till

13 Kommunstyrelsen (15) 62 (forts) byggnad av industrilokal på fastigheten Själevads Prästbord 1:133, vilken förhyrs av Sanmina. Kommunfullmäktige tillför nämnden för teknik och service kronor till nämndens ram för täckande av framtida underskott. Kommunfullmäktige noterar att nämnden för teknik och service uppdragit, under förutsättning av Kommunfullmäktiges positiva beslut, till tekniska kontoret att teckna ett nytt 10-årigt hyresavtal med Sanmina. Kommunfullmäktige noterar att nämnden för teknik och service uppdragit, under förutsättning av kommunfullmäktiges positiva beslut, till tekniska kontoret att upprätta entreprenadhandlingar samt utföra erforderlig tillbyggnation av befintlig fastighet.

14 Kommunstyrelsen (15) Ks/2008: Utökad kredit för koncernkontosystemet Örnsköldsviks kommun har ett koncernkonto hos Swedbank med underkonton för kommunen och dess helägda bolag. Sedan koncernkontot lades upp har en checkkredit funnits för koncernkontot med 20 Mkr. Vid senaste upphandlingen av CM-banktjänster, hösten 2007, ingick i förfrågningsunderlaget en utökad checkkredit upp till 50 Mkr respektive 100 Mkr. Enligt gällande avtal är villkoren hos Swedbank desamma, oavsett vilken av ovan alternativ checkkreditnivå som väljs. Koncernkontosystemet innehåller även ett internlimitsystem, där de kommunala bolagens internlimit idag uppgår till totalt 75,5 Mkr. Det innebär att kommunen och bolagen kan nyttja den andra partens likviditet utan ränteförlust för koncernen. Internlimitsystemet bygger också på att respektive dotterbolag i första hand lånar mellan varandra inom sin egen "koncern". Vid eventuellt framtida beslut om ytterligare kommunalt bolag så antas den totala volymen utökas. Kommunkoncernen ökar kraftigt i omslutning. Många utvecklings- och investeringsprojekt pågår och planeras inom de kommunala bolagen, vilket kan inverka på koncernkontosystemet. Den föreslagna utökade ramen för koncernkontots checkkredit avser att även i fortsättningen på ett praktiskt sätt kunna hantera och undvika de tillfällen då brist på medel kan föreligga vid några enstaka tillfällen under året, t.ex. vid kommunens pensionsutbetalning i mars och kommunens löneutbetalningar i december innan skattemedlen erhållits. Merparten av tiden nyttjas krediten inte alls. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse 11 mars Arbetsutskottets 48/2008. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner att det aktuella bankavtalets koncernkontosystems checkkredit utökas från 20 Mkr upp till max 100 Mkr, för att även i fortsättningen på ett praktiskt sätt kunna hantera de tillfällen då tillfällig likviditetsbrist kan förekomma.

15 Kommunstyrelsen (15) Ks/2008: Årsmöte med stiftelsen Gene Fornbys huvudmän Föreligger kallelse till årsmöte med huvudmännen för Stiftelsen Gene Fornby daterad den 25 mars Kommunen har att utse ett ombud till mötet samt representant att utöva kommunens rösträtt vid årsmötet som äger rum den tisdagen den 8 april 2008 kl. 13:00 i sammanträdesrum Havskatten i Arken, Örnsköldsvik. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen utser Leif Lindholm (s), att representera Örnsköldsviks kommun vid årsmötet med huvudmännen för Stiftelsen Gene Fornby den 8 april Kommunstyrelsen utser Leif Lindholm (s) att utöva kommunsten rösträtt vid årsmötet.

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp)

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer