Sammanträdesprotokoll arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07"

Transkript

1 Plats och tid Rådhuset, kl Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S), 166, 168 Övriga närvarande Anna Thott, kommundirektör Ronny Wallin, enhetschef, samhällsbyggnadsförvaltningen Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef Peter Andersson, chefsekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Carl-Göran Svensson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Martin Fransson Ordförande Anders Johnsson Justerande Carl-Göran Svensson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Martin Fransson

2 166 Dnr 2014/111 Förslag till förtydligad organisation för verksamheter med marin anknytning i Simrishamns kommun, Ärendebeskrivning KIMO Baltic Sea har upptäckt att man saknar likvida medel. Ärendet har redovisats i brev till Simrishamns kommun den 24 mars och återrapporterats till KIM Os styrelse den 2 april. Därefter har KIM Os organisation arbetat med att försöka sammanställa den faktiska summa som saknas, och också till vilken del det handlar om likviditetsbrist och till vilken del det handlar om medel som är förbrukade. Bristen är akut avseende pengar till personalens lön, men även till fakturor till fordringsägare. Totalt fattas 1,6 miljoner kronor. En utredning får visa hur detta egentligen är möjligt. KIMO nödgas härmed be om ett bidrag om 1,6 miljoner kronor från Simrishamns kommun. Skulle ingen lösning komma till stånd, skulle återbetalning i projekten tillsammans med lönekostnader under uppsägningstid kunna uppgå till ännu större belopp. De finansiärer KIMO talat med är i dagsläget fortsatt positiva till att slutföra projekten. Kommundirektör Anna Thott har tidigare redogjort för hur hon uppfattat att arbetet med marina frågor ska ske i Simrishamns kommun. Kommundirektören har genom skrivelse gjort en historisk genomgång av de olika projekt och beslut som finns rörande marina frågor. Kommunstyrelsen beslutade den 28 april att bevilja ett lån på kronor till KIMO. Det finns dock ingen inom KIMO som är beredd att teckna detta lån. Ett förslag skulle nu kunna vara att kommunen tar över de projekt som finns inom KIMO inom ramen för kronor. Detta under förutsättning av att finansiärerna godkänner detta. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets skrivelse Skrivelse från KIMO Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens beslut , 102. Arbetsutskottets beslut , 165.

3 166 forts Dnr 2014/111 Kommunstyrelsens beslut , 110. Överläggningar Arbetsutskottet diskuterar ärendet med kommundirektör Anna Thott. Vid överläggningarna deltar även chefsekonom Peter Andersson. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Ärendet går öppet till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

4 167 Dnr 2013/196 Skollokalprojekt, kostnadsredovisning avseende ombyggnad för förskoleverksamhet, Kiviks skola, tillika förtydligande av kostpolicyn Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en aktuell kostnadsbedömning avseende lokalanpassning av Kiviks skola med anledning av att förskoleverksamheten ska integreras med skolans övriga verksamhet. Kostnadsredovisningen är gjord utifrån redovisade skisser. Redovisningen som omfattar ombyggnadsarbetenas omfattning, tidplan, kostnader för ombyggnadsarbetena inklusive projekteringskostnad samt tillkommande hyreskostnad (investeringarna genererar en årlig kapitalkostnad) framgår av samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse med bilagor, daterad 7 februari 2014 Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 12 februari 2014, 21 att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning av kostpolicyn och dess innebörd.kostpolicyn och tolkingen av densamma får konsekvenser i nu aktuellt ärende. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Bilaga 1a, 1b, 1c (skisser). Bilaga 2, omfattning av arbeten. Bilaga 3, tidplan. Skrivelse om tolkning av kostpolicyn. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 52, 53. Överläggningar Under arbetsutskottets diskussioner deltar Ronny Wallin, enhetschef, Peter Andersson, chefsekonom och Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef.

5 167 forts Dnr 2013/196 ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE Bevilja ekonomiska medel för 2014 avseende ombyggnadsåtgärderna för Kiviks skola, uppgående till kronor. Matlagningen i köket på Kiviks dagcentral utökas till att, förutom nuvarande matlagning till äldreomsorgen, även omfatta matlagning av förskolebarnens mat (- 25 p) + skolbarnens mat (-120 p). Finansieras genom att anslag för skolombyggnad av skollokaler minskas med motsvarande belopp. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

6 168 Dnr 2013/114 Ombyggnad av skolan i S:t Olof Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat projekteringen avseende lokalanpassning av Sankt Olofs skola med anledning av att förskoleverksamheten ska integreras med skolans övriga verksamhet och ombyggnad ske för nytt tillagningskök och ny matsal. Projektets omfattning och tidplan framgår av samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2 april Skrivelsen har 10 april 2014 kompletterats med uppgifter om ombyggnadskostnader och tillkommande hyra (investeringsbeloppen genererar en årlig kapitalkostnad). Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, , kompletterad Bilaga 1a, 1b, 1c (skisser) Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 54. Överläggningar Under arbetsutskottets diskussioner deltar Ronny Wallin, enhetschef, Peter Andersson, chefsekonom och Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE kronor anslås för ombyggnad av Sankt Olofs skola. Finansierares med kronor från anslaget för skolombyggnad skollokaler, från kommunfullmäktiges förfogande investeringar samt resterande kronor genom minskat banktillgodohavande. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Museét, Hafreborg, kl 13.30-17.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-13

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-13 1 (26) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 12.40 Beslutande Övriga närvarande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Anna Thott,

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 172-178,

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-05-25 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-03-12

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-03-12 Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Anna Thott, kommundirektör

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 13.30-18-15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 13.30-18-15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (32) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 13.30-18-15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15. 2010-06-28 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 18.00-19.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Rolf Hansson Ulla Nilsson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) deltar inte under 500 Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) deltar inte under 500 Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-12-14 1 (45) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 15.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) deltar inte under 500 Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-16 1 (29) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 12.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.00

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.00 för utveckling och beredning 2007-06-13 1 (37) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Else-Beth Rolf och Carl-Göran Svensson. Martin Fransson. Christer Akej 14-07-

Else-Beth Rolf och Carl-Göran Svensson. Martin Fransson. Christer Akej 14-07- 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Rådhuset, kl 18.00 20.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott. Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.30

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott. Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.30 2006-03-01 1 (31) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.30 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Manfred Koch Jan-Bertil Hansson (s) Övriga närvarande

Läs mer

Sida 2008-09-03 1 (43) Rådhuset, kl 08.30-12.00; 13.00-14.30. Underskrifter Paragrafer. Hanna-Karin Persson. Christer Akej.

Sida 2008-09-03 1 (43) Rådhuset, kl 08.30-12.00; 13.00-14.30. Underskrifter Paragrafer. Hanna-Karin Persson. Christer Akej. 2008-09-03 1 (43) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00; 13.00-14.30 Beslutande Övriga närvarande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Håkan Erlandsson (c), kl 08.30-12.00 Margareta Nilsson

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-07 1 (70)

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-07 1 (70) 2007-03-07 1 (70) Plats och tid Rådhuset, kl 13.00-15.30, 17.00-18.40, 18.50-19.50 (studieresa kl 08.30-12.00) Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Mats Carlsson, kultur- och fritidschef Ulrika Wedberg, fritidssekreterare Elisabeth Wikenhed, allmänkultursamordnare 41-45 Sylvia Carlsdotter 42

Mats Carlsson, kultur- och fritidschef Ulrika Wedberg, fritidssekreterare Elisabeth Wikenhed, allmänkultursamordnare 41-45 Sylvia Carlsdotter 42 1 1 Plats och tid Rådhuset, Lilla salen, kl 14.00 16.50, ajournering kl. 15.40 15.45, 16.00 16.05. Beslutande Närvarande ersättare Tjänstemän Per Andersson (S) Antonia Damm (S) Martin Nkoubou (C) Alf Olle

Läs mer

Socialförvaltningen, 28 november kl. 9.00 11.25

Socialförvaltningen, 28 november kl. 9.00 11.25 2007-11-28 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, 28 november kl. 9.00 11.25 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-03-04. Rådhuset, kl 08.30-12.35; 13.30-17.10

Sammanträdesprotokoll 2009-03-04. Rådhuset, kl 08.30-12.35; 13.30-17.10 2009-03-04 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.35; 13.30-17.10 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s), kl 08.30-12.30;

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

1 Kommunstyrelsen. Rådhuset, kl 13.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karl-Erik Olsson. Erik Lenne. Kommunstyrelsen 2012-10-17 2012-10-19

1 Kommunstyrelsen. Rådhuset, kl 13.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karl-Erik Olsson. Erik Lenne. Kommunstyrelsen 2012-10-17 2012-10-19 1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson

Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson 2008-12-10 1 (30) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer