Årsredovisning 2013/ Fastställande av Årsredovisning 2013/ Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013/2014 9 Fastställande av Årsredovisning 2013/2014 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2013/2014"

Transkript

1 Kallelse till vårstämma Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Kallelse till höststämma Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Måndag den 24 november 2014 kl. 16:00 Plats: Hörsal 4, Ekonomikum Föredragningslista Inledning 1 Föreningsstämmans öppnande 2 Val av föreningsstämmans ordförande 3 Val av föreningsstämmans sekreterare 4 Val av två justerare tillika rösträknare 5 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande 6 Godkännande av föredragningslistan 7 Godkännande av stämmoprotokoll från Extrastämma Ordförande informerar Årsredovisning 2013/ Fastställande av Årsredovisning 2013/ Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2013/2014 Förtroendeval 11 Val av förtroendeposter Bilaga 1 Stadgeändringar 12 Andra läsningen av Proposition 1 VT 2014 Bilaga 2 13 Första läsningen av Proposition 1 HT 2014 Bilaga 3 14 Första läsningen av Proposition 2 HT 2014 Bilaga 4 15 Första läsningen av Proposition 3 HT 2014 Bilaga 5 16 Första läsningen av Proposition 4 HT 2014 Bilaga 6 17 Första läsningen av Proposition 5 HT 2014 Bilaga 7 18 Första läsningen av Proposition 6 HT 2014 Bilaga 8 19 Första läsningen av Proposition 7 HT 2014 Bilaga 9 Förtroendeval 20 Val av förtroendeposter (singelnomineringar) Bilaga 1 1

2 Revisorsval 21 Val av revisor Bilaga 10 Avslutningsvis 22 Meddelanden 23 Övriga frågor 24 Föreningsstämmans avslutande Varmt välkomna! Uppsalaekonomernas styrelse Sofia Björklöv Marcus Ryrberg Isak Roth Emma Ericsson Jennifer Peel Hugo Källén Fredrik Hullberg Niclas Hallerth Erik Brorson Fredrik Thor 2

3 Val av förtroendeposter Bilaga 1 Nominerade kandidater till förtroendeposter Höststämma 2014 Samtliga kandidater kommer att få beskriva sig med en kort text som kommer att publiceras på hemsidan innan stämman. På stämman kommer de nominerade framföra ett tal på max tre minuter (fem minuter för styrelseposterna). Det kommer sedan finnas möjlighet att ställa frågor till de nominerade efter att de har hållit sitt tal, dock kommer frågestunden vara tidsbegränsad. Sedan kommer det att hållas ett val. Kan du inte närvara på stämman men ändå har frågor till någon av dessa kandidater är du välkommen att skicka dina frågor senast 21 november till Följande kandidater har nominerats av valberedningen till stämman den 24/ Styrelseledamot (4 platser) Emma Lindgren Kristofer Lundström Jonathan McLachlan Gustaf Ågren Vice ordförande Eventutskottet Clara Backlund Alice Stål Vice ordförande Finansutskottet Hjalmar Ek Sebastian Engström Anton Terziev Vice ordförande Idrottsutskottet Amanda Falck Jesper Karlsson Vice ordförande Internationella utskottet Diana Mosa Vice ordförande Näringslivsutskottet Daniel Hartman Anna Linde Lovisa de Verdier Vice ordförande Marknadsföringsgruppen Stina Hansson Vice ordförande Utbildningsutskottet Kira Casén Vice Skattmästare Emelie Olds 3

4 Redaktör Reversen Erika Balsvik Max Jonasson Joakim Ytterberg Intendent Niklas Thörnvik Sekreterare Anastasia Altynnikova Daniel Gustavsson Valberedningsledamöter (2 platser) Simon Billinger Niklas Bæckström Felicia Leveau August Maniette Filip Myringer Karin Randahl Yaroslav Yakymovych Ej nominerade sökanden som kandiderar på stämman Kandidater som icke blivit nominerade av valberedningen kan ställa upp på stämman i enlighet med föreningens stadgar Kap 14 Valberedningen 4 Kandidaturer utöver valberedningens nomineringar. I dessa stadgar står det att: Motkandidaturer till poster enligt ovan, utöver valberedningens nomineringar, skall vara föreningens ordförande tillhanda senast 10 dagar före föreningsstämma där val hålles. Dessa motkandidaturer skall anslås i föreningens lokaler samt på föreningens anslagstavlor på Ekonomikum senast 9 dagar före föreningsstämma där val hålles. Om en kandidat har genomgått valberedningens intervjuprocess men ej blivit nominerad kan denne ställa upp till avsedd post genom ansökan till föreningens ordförande enligt ovan, detta behandlas då inte som en motkandidatur. Kandidater som ej genomgått valberedningens process får ej kandidera till vakanta poster, endast motkandidera till poster enligt ovan. Har du frågor kring denna process är du välkommen att höra av dig till Sofia Björklöv Ordförande 4

5 Stadgeändringar Propositioner till Föreningen Uppsalaekonomernas föreningsstämma HT 2014 Föreningen Uppsalaekonomernas stadgar reglerar verksamheten och det är därför viktigt att det som finns reglerat överensstämmer med hur det praktiska arbetet i verksamheten bedrivs. Efter ändringar i organisationen och stadgarna de senaste åren råder det emellertid vissa otydligheter och stadgarna bör därför uppdateras. Förslag på stadgeändringar behöver godkännas på två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor, enligt stadgan kapitel Lägg därför märke till om det gäller första eller andra läsningen av propositionen. Den andra läsningen av proposition som godkänns kommer att införas i stadgarna, de första läsningarna av propositioner som godkänns kommer att behöva läsas även på ordinarie föreningsstämman i vår för att godkännas. Styrelsen har gått igenom stadgarna och gjort en del språkmässiga revideringar, så som tappade punkter, dubbla bokstäver och ord etc. Några av de propositioner som läggs till stämman är av förtydligande karaktär då det rör sig om titlar som saknas, felskrivningar och rättelser. Av de större besluten är förslag till stadgeförändringar om Marknadsföringsgruppen. Vi vill betona att detta är förslag från styrelsen, och att det är upp till stämman att gå till beslut. 5

6 Proposition 1 VT 2014 Bilaga 2 Styrelsens kommentar: Denna ändring möjliggör att påbörja rösträkningen tidigare, eftersom i dagens läge måste rösträknarna sitta med hela stämman i och med att de även är justerare. Observatören ser vi ökar insynen i rösträkningen och därmed legitimiteten. Nuvarande lydelse KAPITEL 5 Föreningsstämma 5 Val av justerare och rösträknare Vid varje föreningsstämma skall två justerare utses. Dessa har i uppgift att justera protokollet enligt kapitel 5 13 samt att fungera som rösträknare vid föreningsstämman. Föreslagen lydelse KAPITEL 5 Föreningsstämma 5 Val av justerare och rösträknare Vid varje föreningsstämma skall två justerare utses. Dessa har i uppgift att justera protokollet enligt kapitel Vid stämman skall även två rösträknare och en observatör utses. Rösträknarna har i uppgift att vid föreningsstämman räkna inkomna röster i personval och annan omröstning. Observatören har i uppgift att övervaka rösträkningen. Att stämman godkänner Andra läsningen av Proposition 1 VT

7 Proposition 1 HT 2014 Bilaga 3 Styrelsens kommentar: Tidigare togs stödmedlemmar bort ur stadgan, då det handlade om medlemmar som gav ekonomiskt stöd till föreningen, något som inte användes. Med den nya paragrafen om stödmedlemmar menas medlemmar som vill vara med i föreningen Uppsalaekonomerna men som inte läser ekonomirelaterade ämnen. Föreslagen lydelse KAPITEL 2 Medlemmar (NY PARAGRAF) 4 Stödmedlem (ersätter ej dagens 4 som istället blir 5) Berättigande till stödmedlemskap i Föreningen Uppsalaekonomerna är studerande vid Uppsala universitet, undantaget Campus Gotland, som läser annat än ekonomirelaterat ämne. Att stämman godkänner Första läsningen av Proposition 1 HT

8 Proposition 2 HT 2014 Bilaga 4 Styrelsens kommentar: Under vårterminen 2014 klubbade styrelsen igenom att marknadsföringsutskottet skulle bli ett övrigt operativt organ med namn Marknadsföringsgruppen. Med denna förändring bör vice ordförande i Marknadsföringsgruppen väljas in på både vår- och höststämman, medan vice ordförande i Marknadsföringsgruppen tillträder som ordförande. Nuvarande lydelse KAPITEL 5 Föreningsstämma 11 Vårstämma Vid föreningens vårstämma åligger det stämman: a/ att välja ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar och vice skattmästare b/ att välja vice ordföranden till föreningens utskott. Antalet platser att välja styrs av utskottbeskrivningen enligt kapitel 8. c/ att välja en revisor d/ att välja en sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen e/ att välja två valberedningsledamöter f/ att välja intendent 12 Höststämma Vid föreningens höststämma åligger det stämman: a/ att välja fyra ledamöter till styrelsen enligt kapitel 6 1 b/ att välja vice ordföranden till föreningens utskott. Antalet platser att välja styrs av utskottbeskrivningen enligt kapitel 8. c/ att granska styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår d/ att behandla revisionsberättelsen för föregående år e/ att fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår f/ att besluta om disposition av överskott eller täckande av underskott g/ att pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och övrigt valda förtroendemän avseende deras förvaltning under deras verksamhetsår. De som berörs av frågan om ansvarsfrihet har ej rösträtt i denna fråga 8

9 Föreslagen lydelse KAPITEL 5 Föreningsstämma 11 Vårstämma a/ att välja ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar och vice skattmästare b/ att välja vice ordföranden till föreningens utskott. Antalet platser att välja styrs av utskottbeskrivningen enligt kapitel 8. c/ att välja en revisor d/ att välja en sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen e/ att välja två valberedningsledamöter f/ att välja intendent g/ att välja vice ordförande till Marknadsföringsgruppen 12 Höststämma Vid föreningens höststämma åligger det stämman: a/ att välja fyra ledamöter till styrelsen enligt kapitel 6 1 b/ att välja vice ordföranden till föreningens utskott. Antalet platser att välja styrs av utskottbeskrivningen enligt kapitel 8. c/ att granska styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår d/ att behandla revisionsberättelsen för föregående år e/ att fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår f/ att besluta om disposition av överskott eller täckande av underskott g/ att pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och övrigt valda förtroendemän avseende deras förvaltning under deras verksamhetsår. De som berörs av frågan om ansvarsfrihet har ej rösträtt i denna fråga h/ att välja vice skattmästare i/ att välja två valberedningsledamöter j/ att välja intendent k/att välja sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen l/ att välja vice ordförande till Marknadsföringsgrupen Att stämman godkänner Första läsningen av Proposition 2 HT

10 Proposition 3 HT 2014 Bilaga 5 Styrelsens kommentar: Under vårterminen 2014 blev marknadsföringsutskottet ett övrigt operativt organ med namn Marknadsföringsgruppen. Marknadsföringsgruppen ska ha en fortsatt plats i Utskottsgruppen. Nuvarande lydelse KAPITEL 7 Utskottsgruppen 2 Utskottsgruppens sammansättning 2 Utskottsgruppens sammansättning Utskottsgruppen består av föreningens vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar, vice skattmästare, intendent, en av Kontaktdagarnas projektledare, sekreterare, IT-ansvarig, och ordförande för föreningens utskott enligt kapitel Suppleanter Suppleanter till utskottsordförande med rösträtt är respektive utskotts vice ordförande. 18 Mandatperioden Förtroendevald väljs till vice ordförande och tillträder efter en termin som utskottsordförande när ny vice ordförande väljs. Redaktör tillträder som chefredaktör efter en termin. Mandatperioden är ett (1) år, från tillträdesdagen vilken antingen infaller 1/1 eller 1/7. Vice skattmästare har en mandatperiod på en (1) termin. Föreslagen lydelse KAPITEL 7 Utskottsgruppen 2 Utskottsgruppens sammansättning 2 Utskottsgruppens sammansättning Utskottsgruppen består av föreningens vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar, vice skattmästare, intendent, en av Kontaktdagarnas projektledare, sekreterare, IT-ansvarig, ordförande för Marknadsföringsgruppen och ordförande för föreningens utskott enligt kapitel Suppleanter Suppleanter till utskottsordförande med rösträtt är respektive utskotts vice ordförande. Suppleant för ordförande i Marknadsföringsgruppen är vice ordförande i Marknadsföringsgruppen. 18 Mandatperioden Förtroendevald väljs till vice ordförande och tillträder efter en termin som utskottsordförande 10

11 när ny vice ordförande väljs. Redaktör tillträder som chefredaktör efter en termin. Vice ordförande i Marknadsföringsgruppen tillträder efter en termin som ordförande i Marknadsföringsgruppen. Mandatperioden är ett (1) år, från tillträdesdagen vilken antingen infaller 1/1 eller 1/7. Vice skattmästare har en mandatperiod på en (1) termin. Att stämman godkänner Första läsningen av Proposition 3 HT

12 Proposition 4 HT 2014 Bilaga 6 Styrelsens kommentar: Ändringen syftar till att förtydliga att det är utskottets vice ordförande som menas. I dagsläget finns det risk för feltolkning, då man skulle kunna tolka vice ordförande för hela föreningen. Nuvarande lydelse KAPITEL 9 Utskott 5 Utskottens ledning Utskotten leds av utskottets ordförande med vice ordförande. Föreslagen lydelse KAPITEL 9 Utskott 5 Utskottens ledning Utskotten leds av utskottets ordförande tillsammans med vice ordförande i utskottet. Att stämman godkänner Första läsningen av Proposition 4 HT

13 Proposition 5 HT 2014 Bilaga 7 Styrelsens kommentar: Vissa praktiska förtydliganden av hur det ser ut idag gällandes utbildningsutskottet och dess styrning. Nuvarande lydelse KAPITEL 12 Utbildningsutskottet 5 Utskottsmötena Utskottsmötena leds av utskottsordförande och denna kallar även till mötena. Vid utskottsordförandes frånvaro leder vice utskottsordförande förhandlingarna. Föreningens vice ordförande med utbildningsansvar har alltid närvarorätt vid utskottets möten. Föreslagen lydelse KAPITEL 12 Utbildningsutskottet 5 Utskottsmötena Utskottsmötena leds av utskottsordförande. Vid utskottsordförandes frånvaro leder vice utskottsordförande mötena. Utskottets ordförande eller dess vice ordförande ansvarar även för att kalla till utskottsmötena. Föreningens vice ordförande med utbildningsansvar har alltid närvarorätt vid utskottets möten. Att stämman godkänner Första läsningen av Proposition 5 HT

14 Proposition 6 HT 2014 Bilaga 8 Styrelsens kommentar: Styrelsen anser att det inte är tillräckligt tydligt formulerat vem som driver föreningstidningen. Att redaktören tillträder som chefredaktör efter en termin bör alltså läggas till. Nuvarande lydelse KAPITEL 13 Föreningstidningen 4 Tidningens ledning Verksamheten leds av en chefredaktör och en redaktör. Mandatperioden är en (1) termin per post. Föreslagen lydelse KAPITEL 13 Föreningstidningen 4 Tidningens ledning Verksamheten leds av en chefredaktör och en redaktör. Mandatperioden är en (1) termin per post. Redaktör tillträder som chefredaktör efter en termin. Att stämman godkänner Första läsningen av Proposition 6 HT

15 Proposition 7 HT 2014 Bilaga 9 Styrelsens kommentar: Den tidigare lydelsen kom till innan Campus Gotland var en del av Uppsala universitet. Med den nya lydelsen förtydligas att ordinarie medlemskap, utöver tidigare krav, ej berättigas för studenter vid det geografiska området Campus Gotland. Nuvarande lydelse KAPITEL 2 Medlemmar 3 Ordinarie medlem Berättigande till ordinarie medlemskap i Föreningen Uppsalaekonomerna är studerande vid Uppsala universitet som läser ekonomprogram eller annat ekonomirelaterat ämne. Föreslagen lydelse KAPITEL 2 Medlemmar 3 Ordinarie medlem Berättigande till ordinarie medlemskap i Föreningen Uppsalaekonomerna är studerande vid Uppsala universitet, undantaget Campus Gotland, som läser ekonomprogram eller annat ekonomirelaterat ämne. Att stämman godkänner Första läsningen av Proposition 7 HT

16 Val av revisor Bilaga 10 Att stämman väljer om föreningens nuvarande revisor Folkesson Råd & Revision till föreningens revisor. 16

Kallelse till Vårstämma 2011. Föredragningslista

Kallelse till Vårstämma 2011. Föredragningslista Kallelse till Vårstämma 2011 Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Onsdag den 27 April 2011 kl. 16:00 Plats: Hörsal 3, Ekonomikum Föredragningslista

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Uppsalaekonomernas Höststämma 2014. 24 november, klockan 16:00 i H4, Ekonomikum

Uppsalaekonomernas Höststämma 2014. 24 november, klockan 16:00 i H4, Ekonomikum Uppsalaekonomernas Höststämma 2014 24 november, klockan 16:00 i H4, Ekonomikum Föredragningslista Inledning 1 Föreningsstämmans öppnande 2 Val av föreningsstämmans ordförande 3 Val av föreningsstämmans

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas majstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS

HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS INNEHÅLL KAPITEL 1 HHGS NATUR OCH ÄNDAMÅL... 4 KAPITEL 2 MEDLEMSKAP... 5 STUDENTMEDLEMMAR... 5 SENIORMEDLEMMAR... 5 STÖDMEDLEMMAR... 5 HEDERSMEDLEMMAR... 5 KAPITEL 3 KAPITEL

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010. 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3

Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010. 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3 Stadga (09/10) Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3 2 kap. Medlemmar sida 3 3 kap. Inspector

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10-10:1-10:2-10:3-10:4-10:5-10:6 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel

Läs mer

Stadga. Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16. Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04

Stadga. Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16. Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04 Stadga Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16 Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04 Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 1 Kapitel 2 Organisation...

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Proposition)angående)uppdatering)av)stadgarna)

Proposition)angående)uppdatering)av)stadgarna) ! Kristianstads!Nation! Tornavägen!7,! 223!63!Lund!!! PROPOSITION! UPPDATERING STADGAR Reviderade!stadgar! Kristianstads)Nation)Lund,)15)april)2014) Tobias!Mörtlund,!seniorsledamot! Proposition)angående)uppdatering)av)stadgarna)

Läs mer