Kallelse till Vårstämma Föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Vårstämma 2011. Föredragningslista"

Transkript

1 Kallelse till Vårstämma 2011 Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Onsdag den 27 April 2011 kl. 16:00 Plats: Hörsal 3, Ekonomikum Föredragningslista Inledning 1 Föreningsstämmans öppnande 2 Val av föreningsstämmans ordförande 3 Val av föreningsstämmans sekreterare 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande 6 Godkännande av föredragningslistan 7 Godkännande av stämmoprotokoll från Extrastämman Ordförande informerar Stadgeändringar 9 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 1 Vt 2011 Bilaga 1 10 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 2 Vt 2011 Bilaga 2 11 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 3 Vt 2011 Bilaga 3 12 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 4 Vt 2011 Bilaga 4 13 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 5 Vt 2011 Bilaga 5 14 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 6 Vt 2011 Bilaga 6 15 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 7 Vt 2011 Bilaga 7 16 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 8 Vt 2011 Bilaga 8 17 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 9 Vt 2011 Bilaga 9 18 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 10 Vt 2011 Bilaga Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 11 Vt 2011 Bilaga Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 12 Vt 2011 Bilaga Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 13 Vt 2011 Bilaga Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 14 Vt 2011 Bilaga 14 Investeringsförslag Uppstuk 23 Underlag till investering i studentkonsultföretaget Uppstuk Bilaga Utlåtande investering Uppstuk AB från Folkesson Råd & Revision Bilaga Sammanfattning Stormöte Uppstuk Bilaga 17 Val av föreningens revisor 26 Val av föreningens revisor Bilaga 18 1

2 Förtroendeval 27 Val av förtroendeposter Bilaga 19 Avslutningsvis 28 Meddelanden 29 Övriga frågor 30 Föreningsstämmans avslutande Varmt välkomna! Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 2

3 Stadgeändringar Propositioner till Föreningen Uppsalaekonomernas föreningsstämma VT2011 Föreningen Uppsalaekonomernas stadgar reglerar verksamheten och det är därför viktigt att det som finns reglerat verkligen överensstämmer med hur det praktiska arbetet i verksamheten bedrivs. Efter ändringar i organisationen och stadgarna de senaste åren råder det emellertid vissa otydligheter och stadgarna bör därför uppdateras. De ändringar som föreslås till stämman VT2011 kommer om de godkänns behöva bankas en gång till på höststämman 2011 innan de blir giltiga. De ändringar som föreslås är mestadels språkmässiga ändringar så som titlar, felskrivningar, rättelser samt förtydliganden. Det är några ändringar som rättar till stadgarna så de är uppdaterade i enlighet med hur verksamheten bedrivs, främst då ändringar i Utskottsgruppens sammansättning och rösträtt samt Valberedningens åligganden. Det är ingenting som förändrar hur verksamheten bedrivs idag utan uppdaterar bara stadgarna. Vi vill betona att detta är förslag från styrelsen, och att det är upp till stämman att gå till beslut. Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 3

4 Proposition 1 Vt 2011 Bilaga 1 KAPITEL 3 Organisation 1 Verksamhetsfördelning Nuvarande lydelse Föreningen Uppsalaekonomernas organ är: a) Föreningsstämman b) Styrelsen c) Utskottsgruppen enligt kapitel 7 d) Utbildningsutskottet enligt kapitel 8 e) Samarbetspartnergruppen enligt kapitel 9 g) Valberedningen Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är föreningens beslutande och verkställande organ. Utskottsgruppen är föreningens arbetande organ i den dagliga verksamheten. Utbildningsutskottet är föreningens arbetande organ vad gäller utbildningsfrågor. Samarbetspartnergruppen är föreningens arbetande organ vad gäller föreningens samarbetspartners. Revisorerna granskar föreningens verksamhet. Föreslagen lydelse Föreningen Uppsalaekonomernas organ är: a) Föreningsstämman b) Styrelsen c) Utskottsgruppen enligt kapitel 7 d) Utbildningsutskottet enligt kapitel 8 e) Samarbetspartnergruppen enligt kapitel 9 f) Valberedningen Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är föreningens beslutande och verkställande organ. Utskottsgruppen är föreningens arbetande organ i den dagliga verksamheten. Utbildningsutskottet är föreningens arbetande organ vad gäller utbildningsfrågor. Samarbetspartnergruppen är föreningens arbetande organ vad gäller föreningens samarbetspartners. Valberedningen ansvarar för förberedelserna inför samt att nominera kandidater till föreningsstämman. Revisorerna granskar föreningens verksamhet. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 1 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 4

5 Proposition 2 Vt 2011 Bilaga 2 KAPITEL 5 Föreningsstämma 5 Val av justeringsmän och rösträknare Nuvarande lydelse Vid varje föreningsstämma skall två justeringsmän utses. Dessa har att dels justera protokollet enligt kapitel 5, 12 samt dels att fungera som rösträknare vid föreningsstämman. Föreslagen lydelse Vid varje föreningsstämma skall två justeringsmän utses. Dessa har i uppgift att justera protokollet enligt kapitel 5, 12 samt att fungera som rösträknare vid föreningsstämman. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 2 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 5

6 Proposition 3 Vt 2011 Bilaga 3 KAPITEL 5 Föreningsstämma 10 Vårstämma Nuvarande lydelse Vid föreningens vårstämma åligger det stämman: a/ att välja ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar, skattmästare och vice skattmästare. b/ att välja suppleanter till Utskottsgruppen enligt kapitel 7, 3 Antalet platser att välja styrs av Utskottsbeskrivningen enligt kapitel 8 c/ att välja två revisorer med personliga suppleanter d/ att välja en sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen e/ att välja valberedning Föreslagen lydelse Vid föreningens vårstämma åligger det stämman: a/ att välja ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar, skattmästare och vice skattmästare. b/ att välja suppleanter till Utskottsgruppen enligt kapitel 7, 3 Antalet platser att välja styrs av Utskottsbeskrivningen enligt kapitel 8 c/ att välja revisor d/ att välja en sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen e/ att välja valberedning Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 3 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 6

7 Proposition 4 Vt 2011 Bilaga 4 KAPITEL 5 Föreningsstämma 11 Höststämma Nuvarande lydelse Vid föreningens höststämma åligger det stämman: a/ att välja fyra ledamöter till styrelsen enligt kapitel 6, 2 b/ att välja suppleanter till Utskottsgruppen enligt kapitel 7, 3 Antalet platser att välja styrs av Utskottsbeskrivningen enligt kapitel 8 c/ att granska styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår d/ att behandla revisionsberättelsen för föregående år e/ att fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår f/ att besluta om disposition av överskott eller täckande av underskott g/ att pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och övrigt valda förtroendemän avseende deras förvaltning under deras verksamhetsår. De som berörs av frågan om ansvarsfrihet har ej rösträtt i denna fråga. h/ att välja skattmästare och vice skattmästare. i/ att välja valberedning. k/att välja sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen Föreslagen lydelse Vid föreningens höststämma åligger det stämman: a/ att välja fyra ledamöter till styrelsen enligt kapitel 6, 2 b/ att välja suppleanter till Utskottsgruppen enligt kapitel 7, 3 Antalet platser att välja styrs av Utskottsbeskrivningen enligt kapitel 8 c/ att granska styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår d/ att behandla revisionsberättelsen för föregående år e/ att fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår f/ att besluta om disposition av överskott eller täckande av underskott g/ att pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och övrigt valda förtroendemän avseende deras förvaltning under deras verksamhetsår. De som berörs av frågan om ansvarsfrihet har ej rösträtt i denna fråga. h/ att välja skattmästare och vice skattmästare. i/ att välja valberedning. j/ att välja sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 4 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 7

8 Proposition 5 Vt 2011 Bilaga 5 KAPITEL 6 Styrelsen 1 Sammansättning styrelsen Nuvarande lydelse Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande utbildning, skattmästare samt fyra ledamöter. Föreslagen lydelse Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar, skattmästare samt fyra styrelseledamöter. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 5 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 8

9 Proposition 6 Vt 2011 Bilaga 6 KAPITEL 6 Styrelsen 16 Fyllnadsval Nuvarande lydelse Om misstroendeförklaring gentemot styrelseledamot bifallits på föreningsstämman eller om ordinarie styrelseledamot väljer att avsäga sig sitt åtagande under pågående mandatperiod sker fyllnadsval av styrelseledamot vid ordinarie/extra föreningsstämma. Om misstroendeförklaring gentemot antingen föreningens ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar samt vice ordförande med näringslivsansvar bifallits på föreningsstämma eller om någon av dessa tre väljer att avsäga sig sitt åtagande under pågående mandatperiod gäller att föreningsstämma hålls där fyllnadsval hålles för den aktuella platsen. Tiden fram till fyllnadsval väljer styrelsen på första möjliga styrelsemöte huruvida vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar eller vice ordförande med utbildningsansvar går in som ställföreträdande ordförande. Föreslagen lydelse Om misstroendeförklaring gentemot styrelseledamot bifallits på föreningsstämman eller om ordinarie styrelseledamot väljer att avsäga sig sitt åtagande under pågående mandatperiod sker fyllnadsval av styrelseledamot vid ordinarie/extra föreningsstämma. Om misstroendeförklaring gentemot antingen föreningens ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar samt vice ordförande med utbildningsansvar bifallits på föreningsstämma eller om någon av dessa fyra väljer att avsäga sig sitt åtagande under pågående mandatperiod gäller att föreningsstämma hålls där fyllnadsval hålles för den aktuella platsen. Tiden fram till fyllnadsval väljer styrelsen på första möjliga styrelsemöte huruvida vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar eller vice ordförande med utbildningsansvar går in som ställföreträdande ordförande. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 6 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 9

10 Proposition 7 Vt 2011 Bilaga 7 KAPITEL 7 Utskottsgruppen 2 Utskottsgruppens sammansättning Nuvarande lydelse Utskottsgruppen består av vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar, vice skattmästare samt ordföranden för föreningens olika utskott. Föreslagen lydelse Utskottsgruppen består av föreningens vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar, vice skattmästare, intendenten, en av kontaktdagarnas projektledare, sekreterare, IT-ansvarig och ordförandena för föreningens utskott enligt Kap 8 1, dock inte skattmästaren. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 7 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 10

11 Proposition 8 Vt 2011 Bilaga 8 KAPITEL 7 Utskottsgruppen 7 Utskottsgruppsmöte Nuvarande lydelse Utskottsgruppen sammanträder då vice ordförande eller tre ordinarie ledamöter kallar till möte. Vice ordförande leder Utskottsgruppens möten. Vid frånvaro av vice ordförande leds Utskottsgruppen av vice ordförande med näringslivsansvar eller vice ordförande med utbildningsansvar. Vid frånvaro av hela ordföranderiet väljer Utskottsgruppen mötets ordförande. Föreslagen lydelse Utskottsgruppen sammanträder då vice ordförande eller tre ordinarie ledamöter kallar till möte. Detta sker varannan vecka. Vice ordförande leder Utskottsgruppens möten. Vid frånvaro av vice ordförande kan Utskottsgruppens möte ledas av vice ordförande med näringslivsansvar eller vice ordförande med utbildningsansvar. Vid frånvaro av hela ordföranderiet väljer Utskottsgruppen mötets ordförande. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 8 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 11

12 Proposition 9 Vt 2011 Bilaga 9 KAPITEL 7 Utskottsgruppen 10 Kallelse och föredragningslista Nuvarande lydelse Föredragningslistan skall endast uppta de förslag till beslut eller diskussion som lämnats till föreningens sekreterare senast en dag innan mötet. Till föredragningslistan skall även bilagor till beslut eller diskussionspunkter bifogas. Kallelsen och föredragningslistan skall göras skriftlig och vara Utskottsgruppen tillhanda senast en dag innan kommande möte. Föreslagen lydelse Föredragningslistan skall endast uppta de förslag till beslut eller diskussion som lämnats till föreningens vice ordförande senast en dag innan mötet. Till föredragningslistan skall även bilagor till beslut eller diskussionspunkter bifogas. Diskussionspunkter och förslag till beslut och bilagor skall vara Utskottsgruppen tillhanda senast en dag innan mötet. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 9 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 12

13 Proposition 10 Vt 2011 Bilaga 10 KAPITEL 7 Utskottsgruppen 14 Protokoll Nuvarande lydelse Varje utskottsgruppsmöte skall protokollföras av föreningens sekreterare och senast tre dagar efter mötet hållas tillgängligt för medlemmar genom anslående i föreningens lokaler. Protokollet skall endast föredra upptagna ärenden samt yrkanden, beslut och reservation. Protokollet skall även visa vilka personer som framlagt yrkande samt på punkten Utskottsrapporter kort föredra utskottsordförandes information om verksamheten. Till protokollet skall även bilagor till beslut bifogas. Föreslagen lydelse Varje utskottsgruppsmöte skall protokollföras av föreningens sekreterare och senast en vecka efter mötet hållas tillgängligt för medlemmar genom anslående i föreningens lokaler. Protokollet skall endast föredra upptagna ärenden samt yrkanden, beslut och reservation. Protokollet skall även visa vilka personer som framlagt yrkande samt på punkten Utskottsrapporter kort föredra utskottsordförandes information om verksamheten. Till protokollet skall även bilagor till beslut bifogas. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 10 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 13

14 Proposition 11 Vt 2011 Bilaga 11 KAPITEL 7 Utskottsgruppen 18 Mandatperioden Nuvarande lydelse Förtroendevald väljs till vice ordförande och tillträder efter en termin som utskottsordförande när ny vice ordförande väljs. Redaktör väljs till chefredaktör efter en termin. Mandatperioden är ett (1) år, från tillträdesdagen vilken antingen infaller 1/1 eller 1/6. Vice skattmästare har en mandatperiod på en (1) termin. Föreslagen lydelse Förtroendevald väljs till vice ordförande och tillträder efter en termin som utskottsordförande när ny vice ordförande väljs. Redaktör väljs till chefredaktör efter en termin. Mandatperioden är ett (1) år, från tillträdesdagen vilken antingen infaller 1/1 eller 1/7 Vice skattmästare har en mandatperiod på en (1) termin. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 11 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 14

15 Proposition 12 Vt 2011 Bilaga 12 KAPITEL 9 Utskottsgruppens vetorätt 2 Beslut om veto Nuvarande lydelse I omröstning rörande vetobeslut har vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar och vice skattmästare ej rösträtt. Som utskottsgruppsledamot räknas därför i omröstning om vetobeslutsfrågor alla ordinarie utskottsgruppsledamöter utom ordföranderi och skattmästare. För att beslut om veto skall vara giltigt skall tre fjärdedelar av utskottsgruppens ledamöter rösta för ett vetobeslut. Beslut om veto kan endast tas då tre fjärdedelar av ledamöterna är närvarande Föreslagen lydelse I omröstning rörande vetobeslut har vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar ej rösträtt. Som utskottsgruppsledamot räknas därför i omröstning om vetobeslutsfrågor alla ordinarie utskottsgruppsledamöter utom ordföranderi. För att beslut om veto skall vara giltigt skall tre fjärdedelar av utskottsgruppens ledamöter rösta för ett vetobeslut. Beslut om veto kan endast tas då tre fjärdedelar av ledamöterna är närvarande Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 12 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 15

16 Proposition 13 Vt 2011 Bilaga 13 KAPITEL 14 Valberedningen 2 Val av valberedning Nuvarande lydelse Valberedningen väljs vid ordinarie föreningsstämma på våren och hösten. Mandatperioden för valberedningen är på en (1) termin. Om någon ur valberedningen avgår kan styrelsen välja in ny representant till valberedningen. Föreslagen lydelse Valberedningsledamöter väljs vid ordinarie föreningsstämma på våren och hösten. Mandatperioden för valberedningsledamöter är på en (1) termin. Om någon ur valberedningen avgår kan styrelsen välja in ny representant till valberedningen. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 13 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 16

17 Proposition 14 Vt 2011 Bilaga 14 KAPITEL 14 Valberedningen 3 Nomineringar Nuvarande lydelse Valberedningen skall till föreningens ordinarie föreningsstämma på våren nominera följande poster: Alla poster och dess suppleanter, enligt 6.1, 6.2, 7.2 och 7.3 Sekreterare Två redaktörer till reversen Revisorer På ordinarie höststämma skall valberedningen även nominera två redaktörer till Reversen Valberedningen nominerar valbara personer vid fyllnadsval. Nomineringar till ovanstående poster skall bifogas kallelse enligt kapitel 5, 6. Föreslagen lydelse Valberedningen skall till föreningens ordinarie föreningsstämma på våren och hösten nominera följande poster: Alla poster och dess suppleanter, enligt kap 6 1 i enlighet med kap 6 17, enligt kap 6 2, enligt kap 8 1 och även sekreterare, intendent och valberedning. Nomineringar till ovanstående poster skall bifogas kallelse enligt kapitel 5, 6. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 14 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 17

18 Investeringsförslag Uppstuk Nedan presenteras underlaget till röstning i beslut gällande om Föreningen Uppsalaekonomerna ska investering i studentkonsultföretaget Uppstuk AB. Underlaget består av tre bilagor: Bilaga 15 beskriver investeringsförslaget, bakgrunden till investeringen, Uppstuk AB, analyserar fördelar och nackdelar, effekter på Uppsalaekonomerna samt styrelsens rekommendation till stämman Bilaga 16 uttalar sig Föreningen Uppsalaekonomernas revisor Folkesson Råd & Revision gällande investeringen Bilaga 17 tar upp frågor angående investeringen som diskuterades under Stormötet Under stämman har vi begränsad tid så om du har du frågor angående Uppstuk är du varmt välkommen att skicka in dessa innan stämman. Maila frågor till vice ordföranden med näringslivsansvar, Viktoria Widén, Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 18

19 Underlag till investering i studentkonsultföretaget Uppstuk Bilaga 15 Underlag till investering i studentkonsultföretaget Uppstuk Författare Carl Arvidsson Viktoria Widén Mikael Zetterberg 19

20 Innehållsförteckning 1.0 Frågeställning Bakgrund Studentkonsulter Uppstuk Uppsaalakonomerna och Uppstuk Styrelsens arbete Uppstuk Om Uppstuk Ledning, Konsulter & Styrelse Affärsmodell & Ekonomi Ägare och fördelning Marknad och Kunder Konkurrenter Analys Fördelar Nackdelar Möjligheter Risker Effekter för Uppsalaekonomerna Organisatoriska Rekrytering och marknadsföring Ekonomi Externa kommentarer Revisor Alternativa beslut Inte investera och inte samarbeta med Uppstuk Inte investera men samarbeta med Uppstuk Starta eget konsultföretag Styrelsens rekommendation

21 1.0 Frågeställning Fråga: Skall Föreningen Uppsalaekonomerna investera i studentkonsultföretaget Uppstuk? Uppsalaekonomerna har en möjlighet att köpa upp till 400 st aktier i studentkonsultföretaget Uppstuk. Det motsvarar 16 % av totalt ägandeskap och priset per aktie är 20 kr vilket blir kr. Delägarskap för studentföreningar förutsätter ett aktieägartillskott på 156 kr per aktie vilket motsvarar kr. Aktieägartillskott är ett lån från aktieägarna och betalas tillbaka enligt avtal. Total investering som krävs av föreningen Uppsalaekonomerna är kr, varav kr är ett lån och kr är aktier. Bolaget Uppstuk är redan startat och aktieägaravtal är skrivet. Skulle Uppsalaekonomerna välja att gå investera i Uppstuk köper vi aktier av en av ägarna (alltså ej nyemission). Vi kan ej påverka aktieägaravtal eller bolagsordning. Förutsättningarna för investeringen är alltså givna och det är ingenting vi kan påverka inför detta beslut Bakgrund I detta stycke presenteras bakgrunden till företaget och processen som lett fram till dagens beslut. 2.1 Studentkonsulter De flesta kårer för ekonomistudenter har bland annat som syfte att ge studenterna en bättre möjlighet att komma ut i arbetslivet. Ett sätt att göra det på är att låta studenterna arbeta på företag för att där få praktisk erfarenhet och kontakter idén till ett konsultbolag som säljer kvalificerade tjänster utförda av studenter är född. HandelsConsulting AB startades 1998 och ägs till 100% av Handelshögskolan i Göteborgs Studentkår och är idag ett fullt fungerande bolag med en omsättning på ca 2,6 mijoner kronor. Efter HandelsConsulting har fler studentkårer tagit efter, numera finns även Lunicore i Lund som startades 2003, som idag har en omsättning på ca kronor och ägs av några studenter och konsultbolaget Queep. Chalmers Teknologkonsulter startades även i Göteborg 2004 och har idag en omsättning på 2,5 miljoner kronor och ägs till 50 % av HandelsConsulting samt 50% av Handelshögskolan i Göteborgs Studentkår. Dessa bolag är idag välfungerande: de förmedlar konsultuppdrag åt sina medlemmar, både kunder och studenter är nöjda och företagen tjänar pengar på verksamheten. 21

22 2.2 Uppstuk Med anledning av att affärsmodellen fungerar och att inget stundekonsultbolag har startats i Uppsala föddes tanken av två Uppsalastudenter, Björn Wiederholm och Johan Goude, att starta upp motsvarande verksamhet i Uppsala. De tog kontakt med studentföreningarna i Uppsala som var relevanta för konsulttjänster (Uppsalaekonomerna, Uppsala Tekniska Naturvetarkår (UTN) och Juridiska Föreningen (JF)) samt det relativt nystartade bolaget Lunicore i Lund. Via Lunicore lärde sig Björn och Johan att en nyckelfaktor är att ha med sig en erfaren ägare i bolaget och universitetet. Björn och Johan fick kontakt med Qeep, ett managementkonsultföretag med bas i Malmö, som är delägare i Lunicore och där bidrar med erfarenhet och kunskap för Lunicore. Qeep ville gärna vara med och starta upp ett nytt Lunicore i Uppsala, då de i framtiden är intresserade av att utöka sin verksamhet till Mälardalsområdet. Med en erfaren ägare som var med gick Uppsala universitet (UU Innovation AB) in som finansiär. UTN är hittills den enda studentföreningen som gått med efter att JF tackade nej. Anledningen till att JF tackade nej var att de inte kom överens med övriga ägare om ägarstrukturen och aktieägaravtal. JF:s styrelse ville inte investera då Qeep och Go Venture Labs hade 51 % av rösterna. 2.3 Uppsaalakonomerna och Uppstuk Björn och Johan tog vårterminen 2010 kontakt med Uppsalaekonomernas dåvarande ordförande Madeleine Celander och dåvarande näringslivsansvarig Sofia von Celsing. Under våren 2010 var bolaget ännu bara på idéstadiet och det var svårt för styrelsen att ta ställning till något konkret förslag men dialogen fortsatte att föras med Björn och Johan. Under hösten 2010 var de andra ägarna på plats (Qeep, UU AB och UTN) och de bjöd in Uppsalaekonomernas ordförande Mikael Zetterberg och näringslivsansvarig Viktoria Widén för presentera ett konkret förslag att ta ställning till. Det är detta förslag som presenteras i detta dokument. 2.4 Styrelsens arbete Efter att Mikael och Viktoria träffat de övriga ägarna samt den nyanställde VD:n har Uppstuk diskuterats på tre styrelsemöten under hösten De frågor styrelsen lagt mest tid på är den strategiska frågan om Uppsalaekonomerna skall vara delägare i studentkonsultverksamhet samt ägarstrukturen och formerna (avtal). Styrelsen har under processen haft en kontinuerlig dialog med UTN och JF om Uppstuk. Efter att ha diskuterat Uppstuk en längre tid tog styrelsen beslutet att gå vidare i processen genom att sammankalla stormöte och stämma för att fatta ett slutgiltigt beslut. Styrelsen anser det vara sin uppgift att lyfta frågan till en stämma då det påverkar våra medlemmar och föreningens strategiska inriktning. Dessutom regleras 22

23 inte aktieköp i våra stadgar så för att beslutet skall vara korrekt genomfört måste det fattas av stämman. Styrelsen ger sin rekommendation längst ned i detta dokument. 3.0 Uppstuk I detta stycke presenteras företaget Uppstuk. 3.1 Om Uppstuk Uppstuk har till syfte att erbjuda studenter möjligheten att, vid sidan av studierna, utföra uppdrag hos företag samt offentlig sektor inom Uppsala regionen. De uppdrag som erbjuds skall vara i linje med studentens utbildning för att ge relevanta erfarenheter samt kunskap om hur det är att vara yrkesverksam. Vidare får studenter även tillfälle att knyta värdefulla kontakter med eventuella framtida arbetsgivare. Tjänsteutbudet fokuseras till områdena teknik, IT och ekonomi, då det för dessa områden bedöms finnas kundbehov inom flera olika branscher, samt att studenter redan under studietiden förvärvat konkret kunnande som har värde för industrin. 3.2 Ledning, Konsulter & Styrelse Verksamheten drivs operativt av studenter genom VD. VD för Uppstuk under 2011 är Cédric Jirsell. Cédric planerar att ta en Fil. Kand i Företagsekonomi, 105 hp är avklarade. Han har tidigare varit engagerad i Unga Aktiesparare samt fick rollen som en av projektledarna för Uppsala International Week hos Uppsalaekonomerna Ht -10. En efterträdande VD kommer gå dubbelt med sittande VD för att ge en naturlig överlämning av kundkontakter och verksamhetsansvar. Ekonomifunktionen och administration sköts av verksamhetsansvarig inledningsvis, när affärsvolymen tillåter kommer en ekonomichef/controller ta över detta ansvar. Verksamheten startades operativt den 16/ Rekrytering av konsulter sker genom studentföreningarnas nätverk samt genom personliga kontakter. Spetskompetens hittas vid olika typer av kurser, men även genom rekommendationer. För att bygga upp ett bredare konsultutbud sker rekrytering på bred front via nyhetsutskick genom föreningar samt annonsering/närvaro på campus. Styrelsens sammansättning är inledningsvis: Göran Solig (ordf, Qeep), Sara Arons (UU AB), Johan Goude (Go Venture Labs), Björn Wiederholm (Go Venture Labs), och Henrik Vallgren (UTN). 3.3 Affärsmodell & Ekonomi Affärsmodellen innebär att en resurs hyrs ut till kund som betalar per arbetad timme. Konsulten sitter antingen hos kund eller i det egna företaget, beroende på uppdrag och 23

24 önskemål från kund. Indikationer från marknaden och underlag från studentkonsultverksamheter på andra orter har visat att ett rimligt pris för en studentkonsult ligger i intervallet SEK/h. En modell som visat sig framgångsrik är att låta studenter arbeta som konsulter i uppdrag hos kund men även med försäljning av nya uppdrag. Detta innebär i realiteten att studenter även lägger oavlönad tid på säljarbete, vilket ger upphov till en provisionsbaserad modell där den säljande konsulten får en andel av den totala vinsten på vunna uppdrag. Studenter jobbar alltså både med att utföra uppdragen samt med försäljning. Studenter skall erhålla runt 100 kr brutto för varje arbetad timme. Den genomsnittliga lönen beror på vilken typ av uppdrag som säljs in och provisionen är tänkt att ligga ca 10 % av intäkter från sålda projekt. Ersättningsmodellen för ledning är fast lön samt bonus vid nådda resultat- och omsättningsmål för VD. Motsvarande konstruktion för personer i ledande befattning. Nedan presenteras en ekonomisk kalkyl för Uppstuk. 24

25 Resultaträkning & kassaflöde 25

26 Balansräkning, återbetalning av ägarlån, analys per timme & kostnadsanalys 26

27 3.4 Ägare och fördelning Bolagets aktier ägs enligt följande fördelning i andel aktier, aktiekapital i SEK och aktieägartillskott i SEK. Ägare Andel i % Aktiekapital i SEK Aktieägartillskott i SEK Go Venture Labs (37 %) Qeep (30%) UTN (18%) UUAB (15%) Totalt (100%) Uppsalaekonomerna* <16% *Upp till 16 % köps av GoVentureLabs. Nedan presenteras de olika ägarna samt vilket värde de tillför verksamheten. Go Venture Labs Under augusti 2009 påbörjade Go Venture Labs (Johan Goude och Björn Wiederholm) arbetet med att etablera ett studentkonsultföretag i Uppsala. Genom att bearbeta den vision och de önskemål om verksamhetsutveckling man haft har Go Venture Labs kontaktat och bjudit in övriga tilltänkta delägare. Go Venture Labs roll i verksamheten, utöver äganderollen, blir att aktivt coacha och finnas till hands för de studenter som tar operativt ansvar. Detta ger den operativa verksamheten en trygghet och bidrar till företagets humankapital. Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) UTN representerar Uppsalas teknolog- och naturvetarstudenter, vilket utgör en viktig andel av den tilltänkta ämnesinriktningen för verksamheten. UTNs roll kommer att vara att säkra en närhet till studenterna samt assistera med den operativa driften. De utgör även en rekryteringsgrund för både konsulter och ledningsgrupp. Tillsvidare arbetar Uppstuk från UTN: s lokaler. Qeep Qeep Ventures har genom sitt delägande och engagemang i Lunicore, Lunds studentkonsulter, förvärvat värdefull kunskap om att äga och framgångsrikt driva en studentkonsultorienterad verksamhet. Utöver detta har man även inom Qeep Group lång erfarenhet av konsultbranschen generellt. Qeep tillför värdefullt branschkunnande och hjälper verksamheten 27

Årsredovisning 2013/2014 9 Fastställande av Årsredovisning 2013/2014 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 9 Fastställande av Årsredovisning 2013/2014 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2013/2014 Kallelse till vårstämma Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Kallelse till höststämma Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

K A L L E L S E T I L L H Ö S T S T Ä M M A

K A L L E L S E T I L L H Ö S T S T Ä M M A K A L L E L S E T I L L H Ö S T S T Ä M M A Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Måndag den 30 november 2015 kl. 16:00 Plats: Hörsal 4, Ekonomikum

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma Punkt 3: val av stämmoordförande Förslag till val av stämmoordförande Varje föreningsstämma kräver en ordförande, denna kan väljas internt eller externt. Förslag: val av stämmoordförande Ann-Christin Appelgren

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri.

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri. EHVS Stadgar Uppdaterade 2015-11-18 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 1 Föreningens namn är Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, förkortat EHVS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö 2 Föreningen är ideell med syftet

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01 SNS Sektionsstadga 2 3 1. KONSTITUTIONELLA STADGAR...4 1:1 DEFINITION... 4 1:2 SYFTE... 4 1:3 SÄTE... 4 1:4 NEUTRALITET... 4 1:5 VERKSAMHETSÅR...4 1:6 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION...4 1:7 STADGEÄNDRING...

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadgar. för Lärarnas A-kassa. Gäller från och med 27 maj lararnasakassa.se

Stadgar. för Lärarnas A-kassa. Gäller från och med 27 maj lararnasakassa.se Stadgar för Lärarnas A-kassa Gäller från och med 27 maj 2016 lararnasakassa.se 1 Kassans firma och ändamål Kassans firma är Lärarnas Arbetslöshetskassa (Lärarnas A-kassa). Lärarnas A-kassa ska besluta

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Torsdag 15/10 2015 Wallenbergsalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00.1 Mötets öppnande. Kristian Kull förklarade mötet öppnat kl. 17.24.2

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

1. KONSTITUTIONELLA STADGAR ORGANISATION SEKTIONSSTÄMMA SEKTIONSSTYRELSEN VALBEREDNING... 13

1. KONSTITUTIONELLA STADGAR ORGANISATION SEKTIONSSTÄMMA SEKTIONSSTYRELSEN VALBEREDNING... 13 Sektionsstadga 2 1. KONSTITUTIONELLA STADGAR... 4 1:1 DEFINITION... 4 1:2 SYFTE... 4 1:3 SÄTE... 4 1:4 NEUTRALITET... 4 1:5 VERKSAMHETSÅR... 4 1:6 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION... 4 1:7 STADGEÄNDRING...

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017 2014-08-26 Stadgar för Studentbostadsmässan 2017 1 Föreningens namn Föreningens namn är Studentbostadsmässan 2017. 2 Ändamål Föreningens övergripande syfte och ändamål är att öka attraktionen för Stockholms

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR Augusti 2014

STADGAR Augusti 2014 STADGAR Augusti 2014 INNEHÅLL KAPITEL 1. ALLMÄNNA STADGAR 1 Namn 2 Ändamål 3 Obundenhet 4 Föreningens säte KAPITEL 2. VERKSAMHET 1 Verksamheten 2 Räkenskapsår KAPITEL 3. MEDLEMMAR 1 Medlemskap 2 Medlemskrav

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BILAGOR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 Observera för.15-33 finns en kompletterande bilaga illustrerande föreslagna

Läs mer

Stadgar för xxgårdens Gårdsförening

Stadgar för xxgårdens Gårdsförening Förslag till stadgar i förening med andelar. Stadgar för xxgårdens Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma zzzz-zz-zz. 1. FÖRENINGENS NAMN xxgårdens Gårdsförening

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Torsdag 16/10 2014 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00.1 Mötets öppnande. Kristian Kull förklarar mötet öppnat kl.17.29..2

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND INLEDNING Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer bör beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och öppen process,

Läs mer

Wermlands Nations Stadgar Antagna

Wermlands Nations Stadgar Antagna Wermlands Nations Stadgar Antagna 1986-05-13 Åter antagna 2007-11-25 Reviderade 2011-12-03 Wermlands Nation Stadgar 2011-12-03 2 (8) Kapitel 1 Allmän bestämmelse 1.1 Ändamål Wermlands Nation i Linköping

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2013-02-13 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Propositionangående antagande av nya stadgar

Propositionangående antagande av nya stadgar Propositionangående antagande av nya stadgar Bakgrund: Styrelsen har under året som gått vid ett flertal tillfällen rådfrågat stadgarna i olika situationer. Ibland har stadgarna varit till hjälp, men många

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser.

GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nomineringsanmodan GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nominering Rätt att nominera har alla medlemmar i varje medlemskår,

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Måndag 3/10 2016 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 21.00.1 Mötets öppnande. Carina Arnesson förklarar mötet öppnat kl. 17.27..2

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer