Kallelse till Vårstämma Föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Vårstämma 2011. Föredragningslista"

Transkript

1 Kallelse till Vårstämma 2011 Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Onsdag den 27 April 2011 kl. 16:00 Plats: Hörsal 3, Ekonomikum Föredragningslista Inledning 1 Föreningsstämmans öppnande 2 Val av föreningsstämmans ordförande 3 Val av föreningsstämmans sekreterare 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande 6 Godkännande av föredragningslistan 7 Godkännande av stämmoprotokoll från Extrastämman Ordförande informerar Stadgeändringar 9 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 1 Vt 2011 Bilaga 1 10 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 2 Vt 2011 Bilaga 2 11 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 3 Vt 2011 Bilaga 3 12 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 4 Vt 2011 Bilaga 4 13 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 5 Vt 2011 Bilaga 5 14 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 6 Vt 2011 Bilaga 6 15 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 7 Vt 2011 Bilaga 7 16 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 8 Vt 2011 Bilaga 8 17 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 9 Vt 2011 Bilaga 9 18 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 10 Vt 2011 Bilaga Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 11 Vt 2011 Bilaga Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 12 Vt 2011 Bilaga Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 13 Vt 2011 Bilaga Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 14 Vt 2011 Bilaga 14 Investeringsförslag Uppstuk 23 Underlag till investering i studentkonsultföretaget Uppstuk Bilaga Utlåtande investering Uppstuk AB från Folkesson Råd & Revision Bilaga Sammanfattning Stormöte Uppstuk Bilaga 17 Val av föreningens revisor 26 Val av föreningens revisor Bilaga 18 1

2 Förtroendeval 27 Val av förtroendeposter Bilaga 19 Avslutningsvis 28 Meddelanden 29 Övriga frågor 30 Föreningsstämmans avslutande Varmt välkomna! Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 2

3 Stadgeändringar Propositioner till Föreningen Uppsalaekonomernas föreningsstämma VT2011 Föreningen Uppsalaekonomernas stadgar reglerar verksamheten och det är därför viktigt att det som finns reglerat verkligen överensstämmer med hur det praktiska arbetet i verksamheten bedrivs. Efter ändringar i organisationen och stadgarna de senaste åren råder det emellertid vissa otydligheter och stadgarna bör därför uppdateras. De ändringar som föreslås till stämman VT2011 kommer om de godkänns behöva bankas en gång till på höststämman 2011 innan de blir giltiga. De ändringar som föreslås är mestadels språkmässiga ändringar så som titlar, felskrivningar, rättelser samt förtydliganden. Det är några ändringar som rättar till stadgarna så de är uppdaterade i enlighet med hur verksamheten bedrivs, främst då ändringar i Utskottsgruppens sammansättning och rösträtt samt Valberedningens åligganden. Det är ingenting som förändrar hur verksamheten bedrivs idag utan uppdaterar bara stadgarna. Vi vill betona att detta är förslag från styrelsen, och att det är upp till stämman att gå till beslut. Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 3

4 Proposition 1 Vt 2011 Bilaga 1 KAPITEL 3 Organisation 1 Verksamhetsfördelning Nuvarande lydelse Föreningen Uppsalaekonomernas organ är: a) Föreningsstämman b) Styrelsen c) Utskottsgruppen enligt kapitel 7 d) Utbildningsutskottet enligt kapitel 8 e) Samarbetspartnergruppen enligt kapitel 9 g) Valberedningen Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är föreningens beslutande och verkställande organ. Utskottsgruppen är föreningens arbetande organ i den dagliga verksamheten. Utbildningsutskottet är föreningens arbetande organ vad gäller utbildningsfrågor. Samarbetspartnergruppen är föreningens arbetande organ vad gäller föreningens samarbetspartners. Revisorerna granskar föreningens verksamhet. Föreslagen lydelse Föreningen Uppsalaekonomernas organ är: a) Föreningsstämman b) Styrelsen c) Utskottsgruppen enligt kapitel 7 d) Utbildningsutskottet enligt kapitel 8 e) Samarbetspartnergruppen enligt kapitel 9 f) Valberedningen Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är föreningens beslutande och verkställande organ. Utskottsgruppen är föreningens arbetande organ i den dagliga verksamheten. Utbildningsutskottet är föreningens arbetande organ vad gäller utbildningsfrågor. Samarbetspartnergruppen är föreningens arbetande organ vad gäller föreningens samarbetspartners. Valberedningen ansvarar för förberedelserna inför samt att nominera kandidater till föreningsstämman. Revisorerna granskar föreningens verksamhet. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 1 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 4

5 Proposition 2 Vt 2011 Bilaga 2 KAPITEL 5 Föreningsstämma 5 Val av justeringsmän och rösträknare Nuvarande lydelse Vid varje föreningsstämma skall två justeringsmän utses. Dessa har att dels justera protokollet enligt kapitel 5, 12 samt dels att fungera som rösträknare vid föreningsstämman. Föreslagen lydelse Vid varje föreningsstämma skall två justeringsmän utses. Dessa har i uppgift att justera protokollet enligt kapitel 5, 12 samt att fungera som rösträknare vid föreningsstämman. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 2 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 5

6 Proposition 3 Vt 2011 Bilaga 3 KAPITEL 5 Föreningsstämma 10 Vårstämma Nuvarande lydelse Vid föreningens vårstämma åligger det stämman: a/ att välja ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar, skattmästare och vice skattmästare. b/ att välja suppleanter till Utskottsgruppen enligt kapitel 7, 3 Antalet platser att välja styrs av Utskottsbeskrivningen enligt kapitel 8 c/ att välja två revisorer med personliga suppleanter d/ att välja en sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen e/ att välja valberedning Föreslagen lydelse Vid föreningens vårstämma åligger det stämman: a/ att välja ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar, skattmästare och vice skattmästare. b/ att välja suppleanter till Utskottsgruppen enligt kapitel 7, 3 Antalet platser att välja styrs av Utskottsbeskrivningen enligt kapitel 8 c/ att välja revisor d/ att välja en sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen e/ att välja valberedning Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 3 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 6

7 Proposition 4 Vt 2011 Bilaga 4 KAPITEL 5 Föreningsstämma 11 Höststämma Nuvarande lydelse Vid föreningens höststämma åligger det stämman: a/ att välja fyra ledamöter till styrelsen enligt kapitel 6, 2 b/ att välja suppleanter till Utskottsgruppen enligt kapitel 7, 3 Antalet platser att välja styrs av Utskottsbeskrivningen enligt kapitel 8 c/ att granska styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår d/ att behandla revisionsberättelsen för föregående år e/ att fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår f/ att besluta om disposition av överskott eller täckande av underskott g/ att pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och övrigt valda förtroendemän avseende deras förvaltning under deras verksamhetsår. De som berörs av frågan om ansvarsfrihet har ej rösträtt i denna fråga. h/ att välja skattmästare och vice skattmästare. i/ att välja valberedning. k/att välja sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen Föreslagen lydelse Vid föreningens höststämma åligger det stämman: a/ att välja fyra ledamöter till styrelsen enligt kapitel 6, 2 b/ att välja suppleanter till Utskottsgruppen enligt kapitel 7, 3 Antalet platser att välja styrs av Utskottsbeskrivningen enligt kapitel 8 c/ att granska styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår d/ att behandla revisionsberättelsen för föregående år e/ att fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår f/ att besluta om disposition av överskott eller täckande av underskott g/ att pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och övrigt valda förtroendemän avseende deras förvaltning under deras verksamhetsår. De som berörs av frågan om ansvarsfrihet har ej rösträtt i denna fråga. h/ att välja skattmästare och vice skattmästare. i/ att välja valberedning. j/ att välja sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 4 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 7

8 Proposition 5 Vt 2011 Bilaga 5 KAPITEL 6 Styrelsen 1 Sammansättning styrelsen Nuvarande lydelse Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande utbildning, skattmästare samt fyra ledamöter. Föreslagen lydelse Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar, skattmästare samt fyra styrelseledamöter. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 5 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 8

9 Proposition 6 Vt 2011 Bilaga 6 KAPITEL 6 Styrelsen 16 Fyllnadsval Nuvarande lydelse Om misstroendeförklaring gentemot styrelseledamot bifallits på föreningsstämman eller om ordinarie styrelseledamot väljer att avsäga sig sitt åtagande under pågående mandatperiod sker fyllnadsval av styrelseledamot vid ordinarie/extra föreningsstämma. Om misstroendeförklaring gentemot antingen föreningens ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar samt vice ordförande med näringslivsansvar bifallits på föreningsstämma eller om någon av dessa tre väljer att avsäga sig sitt åtagande under pågående mandatperiod gäller att föreningsstämma hålls där fyllnadsval hålles för den aktuella platsen. Tiden fram till fyllnadsval väljer styrelsen på första möjliga styrelsemöte huruvida vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar eller vice ordförande med utbildningsansvar går in som ställföreträdande ordförande. Föreslagen lydelse Om misstroendeförklaring gentemot styrelseledamot bifallits på föreningsstämman eller om ordinarie styrelseledamot väljer att avsäga sig sitt åtagande under pågående mandatperiod sker fyllnadsval av styrelseledamot vid ordinarie/extra föreningsstämma. Om misstroendeförklaring gentemot antingen föreningens ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar samt vice ordförande med utbildningsansvar bifallits på föreningsstämma eller om någon av dessa fyra väljer att avsäga sig sitt åtagande under pågående mandatperiod gäller att föreningsstämma hålls där fyllnadsval hålles för den aktuella platsen. Tiden fram till fyllnadsval väljer styrelsen på första möjliga styrelsemöte huruvida vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar eller vice ordförande med utbildningsansvar går in som ställföreträdande ordförande. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 6 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 9

10 Proposition 7 Vt 2011 Bilaga 7 KAPITEL 7 Utskottsgruppen 2 Utskottsgruppens sammansättning Nuvarande lydelse Utskottsgruppen består av vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar, vice skattmästare samt ordföranden för föreningens olika utskott. Föreslagen lydelse Utskottsgruppen består av föreningens vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar, vice skattmästare, intendenten, en av kontaktdagarnas projektledare, sekreterare, IT-ansvarig och ordförandena för föreningens utskott enligt Kap 8 1, dock inte skattmästaren. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 7 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 10

11 Proposition 8 Vt 2011 Bilaga 8 KAPITEL 7 Utskottsgruppen 7 Utskottsgruppsmöte Nuvarande lydelse Utskottsgruppen sammanträder då vice ordförande eller tre ordinarie ledamöter kallar till möte. Vice ordförande leder Utskottsgruppens möten. Vid frånvaro av vice ordförande leds Utskottsgruppen av vice ordförande med näringslivsansvar eller vice ordförande med utbildningsansvar. Vid frånvaro av hela ordföranderiet väljer Utskottsgruppen mötets ordförande. Föreslagen lydelse Utskottsgruppen sammanträder då vice ordförande eller tre ordinarie ledamöter kallar till möte. Detta sker varannan vecka. Vice ordförande leder Utskottsgruppens möten. Vid frånvaro av vice ordförande kan Utskottsgruppens möte ledas av vice ordförande med näringslivsansvar eller vice ordförande med utbildningsansvar. Vid frånvaro av hela ordföranderiet väljer Utskottsgruppen mötets ordförande. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 8 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 11

12 Proposition 9 Vt 2011 Bilaga 9 KAPITEL 7 Utskottsgruppen 10 Kallelse och föredragningslista Nuvarande lydelse Föredragningslistan skall endast uppta de förslag till beslut eller diskussion som lämnats till föreningens sekreterare senast en dag innan mötet. Till föredragningslistan skall även bilagor till beslut eller diskussionspunkter bifogas. Kallelsen och föredragningslistan skall göras skriftlig och vara Utskottsgruppen tillhanda senast en dag innan kommande möte. Föreslagen lydelse Föredragningslistan skall endast uppta de förslag till beslut eller diskussion som lämnats till föreningens vice ordförande senast en dag innan mötet. Till föredragningslistan skall även bilagor till beslut eller diskussionspunkter bifogas. Diskussionspunkter och förslag till beslut och bilagor skall vara Utskottsgruppen tillhanda senast en dag innan mötet. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 9 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 12

13 Proposition 10 Vt 2011 Bilaga 10 KAPITEL 7 Utskottsgruppen 14 Protokoll Nuvarande lydelse Varje utskottsgruppsmöte skall protokollföras av föreningens sekreterare och senast tre dagar efter mötet hållas tillgängligt för medlemmar genom anslående i föreningens lokaler. Protokollet skall endast föredra upptagna ärenden samt yrkanden, beslut och reservation. Protokollet skall även visa vilka personer som framlagt yrkande samt på punkten Utskottsrapporter kort föredra utskottsordförandes information om verksamheten. Till protokollet skall även bilagor till beslut bifogas. Föreslagen lydelse Varje utskottsgruppsmöte skall protokollföras av föreningens sekreterare och senast en vecka efter mötet hållas tillgängligt för medlemmar genom anslående i föreningens lokaler. Protokollet skall endast föredra upptagna ärenden samt yrkanden, beslut och reservation. Protokollet skall även visa vilka personer som framlagt yrkande samt på punkten Utskottsrapporter kort föredra utskottsordförandes information om verksamheten. Till protokollet skall även bilagor till beslut bifogas. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 10 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 13

14 Proposition 11 Vt 2011 Bilaga 11 KAPITEL 7 Utskottsgruppen 18 Mandatperioden Nuvarande lydelse Förtroendevald väljs till vice ordförande och tillträder efter en termin som utskottsordförande när ny vice ordförande väljs. Redaktör väljs till chefredaktör efter en termin. Mandatperioden är ett (1) år, från tillträdesdagen vilken antingen infaller 1/1 eller 1/6. Vice skattmästare har en mandatperiod på en (1) termin. Föreslagen lydelse Förtroendevald väljs till vice ordförande och tillträder efter en termin som utskottsordförande när ny vice ordförande väljs. Redaktör väljs till chefredaktör efter en termin. Mandatperioden är ett (1) år, från tillträdesdagen vilken antingen infaller 1/1 eller 1/7 Vice skattmästare har en mandatperiod på en (1) termin. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 11 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 14

15 Proposition 12 Vt 2011 Bilaga 12 KAPITEL 9 Utskottsgruppens vetorätt 2 Beslut om veto Nuvarande lydelse I omröstning rörande vetobeslut har vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar och vice skattmästare ej rösträtt. Som utskottsgruppsledamot räknas därför i omröstning om vetobeslutsfrågor alla ordinarie utskottsgruppsledamöter utom ordföranderi och skattmästare. För att beslut om veto skall vara giltigt skall tre fjärdedelar av utskottsgruppens ledamöter rösta för ett vetobeslut. Beslut om veto kan endast tas då tre fjärdedelar av ledamöterna är närvarande Föreslagen lydelse I omröstning rörande vetobeslut har vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar ej rösträtt. Som utskottsgruppsledamot räknas därför i omröstning om vetobeslutsfrågor alla ordinarie utskottsgruppsledamöter utom ordföranderi. För att beslut om veto skall vara giltigt skall tre fjärdedelar av utskottsgruppens ledamöter rösta för ett vetobeslut. Beslut om veto kan endast tas då tre fjärdedelar av ledamöterna är närvarande Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 12 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 15

16 Proposition 13 Vt 2011 Bilaga 13 KAPITEL 14 Valberedningen 2 Val av valberedning Nuvarande lydelse Valberedningen väljs vid ordinarie föreningsstämma på våren och hösten. Mandatperioden för valberedningen är på en (1) termin. Om någon ur valberedningen avgår kan styrelsen välja in ny representant till valberedningen. Föreslagen lydelse Valberedningsledamöter väljs vid ordinarie föreningsstämma på våren och hösten. Mandatperioden för valberedningsledamöter är på en (1) termin. Om någon ur valberedningen avgår kan styrelsen välja in ny representant till valberedningen. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 13 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 16

17 Proposition 14 Vt 2011 Bilaga 14 KAPITEL 14 Valberedningen 3 Nomineringar Nuvarande lydelse Valberedningen skall till föreningens ordinarie föreningsstämma på våren nominera följande poster: Alla poster och dess suppleanter, enligt 6.1, 6.2, 7.2 och 7.3 Sekreterare Två redaktörer till reversen Revisorer På ordinarie höststämma skall valberedningen även nominera två redaktörer till Reversen Valberedningen nominerar valbara personer vid fyllnadsval. Nomineringar till ovanstående poster skall bifogas kallelse enligt kapitel 5, 6. Föreslagen lydelse Valberedningen skall till föreningens ordinarie föreningsstämma på våren och hösten nominera följande poster: Alla poster och dess suppleanter, enligt kap 6 1 i enlighet med kap 6 17, enligt kap 6 2, enligt kap 8 1 och även sekreterare, intendent och valberedning. Nomineringar till ovanstående poster skall bifogas kallelse enligt kapitel 5, 6. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 14 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 17

18 Investeringsförslag Uppstuk Nedan presenteras underlaget till röstning i beslut gällande om Föreningen Uppsalaekonomerna ska investering i studentkonsultföretaget Uppstuk AB. Underlaget består av tre bilagor: Bilaga 15 beskriver investeringsförslaget, bakgrunden till investeringen, Uppstuk AB, analyserar fördelar och nackdelar, effekter på Uppsalaekonomerna samt styrelsens rekommendation till stämman Bilaga 16 uttalar sig Föreningen Uppsalaekonomernas revisor Folkesson Råd & Revision gällande investeringen Bilaga 17 tar upp frågor angående investeringen som diskuterades under Stormötet Under stämman har vi begränsad tid så om du har du frågor angående Uppstuk är du varmt välkommen att skicka in dessa innan stämman. Maila frågor till vice ordföranden med näringslivsansvar, Viktoria Widén, Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 18

19 Underlag till investering i studentkonsultföretaget Uppstuk Bilaga 15 Underlag till investering i studentkonsultföretaget Uppstuk Författare Carl Arvidsson Viktoria Widén Mikael Zetterberg 19

20 Innehållsförteckning 1.0 Frågeställning Bakgrund Studentkonsulter Uppstuk Uppsaalakonomerna och Uppstuk Styrelsens arbete Uppstuk Om Uppstuk Ledning, Konsulter & Styrelse Affärsmodell & Ekonomi Ägare och fördelning Marknad och Kunder Konkurrenter Analys Fördelar Nackdelar Möjligheter Risker Effekter för Uppsalaekonomerna Organisatoriska Rekrytering och marknadsföring Ekonomi Externa kommentarer Revisor Alternativa beslut Inte investera och inte samarbeta med Uppstuk Inte investera men samarbeta med Uppstuk Starta eget konsultföretag Styrelsens rekommendation

21 1.0 Frågeställning Fråga: Skall Föreningen Uppsalaekonomerna investera i studentkonsultföretaget Uppstuk? Uppsalaekonomerna har en möjlighet att köpa upp till 400 st aktier i studentkonsultföretaget Uppstuk. Det motsvarar 16 % av totalt ägandeskap och priset per aktie är 20 kr vilket blir kr. Delägarskap för studentföreningar förutsätter ett aktieägartillskott på 156 kr per aktie vilket motsvarar kr. Aktieägartillskott är ett lån från aktieägarna och betalas tillbaka enligt avtal. Total investering som krävs av föreningen Uppsalaekonomerna är kr, varav kr är ett lån och kr är aktier. Bolaget Uppstuk är redan startat och aktieägaravtal är skrivet. Skulle Uppsalaekonomerna välja att gå investera i Uppstuk köper vi aktier av en av ägarna (alltså ej nyemission). Vi kan ej påverka aktieägaravtal eller bolagsordning. Förutsättningarna för investeringen är alltså givna och det är ingenting vi kan påverka inför detta beslut Bakgrund I detta stycke presenteras bakgrunden till företaget och processen som lett fram till dagens beslut. 2.1 Studentkonsulter De flesta kårer för ekonomistudenter har bland annat som syfte att ge studenterna en bättre möjlighet att komma ut i arbetslivet. Ett sätt att göra det på är att låta studenterna arbeta på företag för att där få praktisk erfarenhet och kontakter idén till ett konsultbolag som säljer kvalificerade tjänster utförda av studenter är född. HandelsConsulting AB startades 1998 och ägs till 100% av Handelshögskolan i Göteborgs Studentkår och är idag ett fullt fungerande bolag med en omsättning på ca 2,6 mijoner kronor. Efter HandelsConsulting har fler studentkårer tagit efter, numera finns även Lunicore i Lund som startades 2003, som idag har en omsättning på ca kronor och ägs av några studenter och konsultbolaget Queep. Chalmers Teknologkonsulter startades även i Göteborg 2004 och har idag en omsättning på 2,5 miljoner kronor och ägs till 50 % av HandelsConsulting samt 50% av Handelshögskolan i Göteborgs Studentkår. Dessa bolag är idag välfungerande: de förmedlar konsultuppdrag åt sina medlemmar, både kunder och studenter är nöjda och företagen tjänar pengar på verksamheten. 21

22 2.2 Uppstuk Med anledning av att affärsmodellen fungerar och att inget stundekonsultbolag har startats i Uppsala föddes tanken av två Uppsalastudenter, Björn Wiederholm och Johan Goude, att starta upp motsvarande verksamhet i Uppsala. De tog kontakt med studentföreningarna i Uppsala som var relevanta för konsulttjänster (Uppsalaekonomerna, Uppsala Tekniska Naturvetarkår (UTN) och Juridiska Föreningen (JF)) samt det relativt nystartade bolaget Lunicore i Lund. Via Lunicore lärde sig Björn och Johan att en nyckelfaktor är att ha med sig en erfaren ägare i bolaget och universitetet. Björn och Johan fick kontakt med Qeep, ett managementkonsultföretag med bas i Malmö, som är delägare i Lunicore och där bidrar med erfarenhet och kunskap för Lunicore. Qeep ville gärna vara med och starta upp ett nytt Lunicore i Uppsala, då de i framtiden är intresserade av att utöka sin verksamhet till Mälardalsområdet. Med en erfaren ägare som var med gick Uppsala universitet (UU Innovation AB) in som finansiär. UTN är hittills den enda studentföreningen som gått med efter att JF tackade nej. Anledningen till att JF tackade nej var att de inte kom överens med övriga ägare om ägarstrukturen och aktieägaravtal. JF:s styrelse ville inte investera då Qeep och Go Venture Labs hade 51 % av rösterna. 2.3 Uppsaalakonomerna och Uppstuk Björn och Johan tog vårterminen 2010 kontakt med Uppsalaekonomernas dåvarande ordförande Madeleine Celander och dåvarande näringslivsansvarig Sofia von Celsing. Under våren 2010 var bolaget ännu bara på idéstadiet och det var svårt för styrelsen att ta ställning till något konkret förslag men dialogen fortsatte att föras med Björn och Johan. Under hösten 2010 var de andra ägarna på plats (Qeep, UU AB och UTN) och de bjöd in Uppsalaekonomernas ordförande Mikael Zetterberg och näringslivsansvarig Viktoria Widén för presentera ett konkret förslag att ta ställning till. Det är detta förslag som presenteras i detta dokument. 2.4 Styrelsens arbete Efter att Mikael och Viktoria träffat de övriga ägarna samt den nyanställde VD:n har Uppstuk diskuterats på tre styrelsemöten under hösten De frågor styrelsen lagt mest tid på är den strategiska frågan om Uppsalaekonomerna skall vara delägare i studentkonsultverksamhet samt ägarstrukturen och formerna (avtal). Styrelsen har under processen haft en kontinuerlig dialog med UTN och JF om Uppstuk. Efter att ha diskuterat Uppstuk en längre tid tog styrelsen beslutet att gå vidare i processen genom att sammankalla stormöte och stämma för att fatta ett slutgiltigt beslut. Styrelsen anser det vara sin uppgift att lyfta frågan till en stämma då det påverkar våra medlemmar och föreningens strategiska inriktning. Dessutom regleras 22

23 inte aktieköp i våra stadgar så för att beslutet skall vara korrekt genomfört måste det fattas av stämman. Styrelsen ger sin rekommendation längst ned i detta dokument. 3.0 Uppstuk I detta stycke presenteras företaget Uppstuk. 3.1 Om Uppstuk Uppstuk har till syfte att erbjuda studenter möjligheten att, vid sidan av studierna, utföra uppdrag hos företag samt offentlig sektor inom Uppsala regionen. De uppdrag som erbjuds skall vara i linje med studentens utbildning för att ge relevanta erfarenheter samt kunskap om hur det är att vara yrkesverksam. Vidare får studenter även tillfälle att knyta värdefulla kontakter med eventuella framtida arbetsgivare. Tjänsteutbudet fokuseras till områdena teknik, IT och ekonomi, då det för dessa områden bedöms finnas kundbehov inom flera olika branscher, samt att studenter redan under studietiden förvärvat konkret kunnande som har värde för industrin. 3.2 Ledning, Konsulter & Styrelse Verksamheten drivs operativt av studenter genom VD. VD för Uppstuk under 2011 är Cédric Jirsell. Cédric planerar att ta en Fil. Kand i Företagsekonomi, 105 hp är avklarade. Han har tidigare varit engagerad i Unga Aktiesparare samt fick rollen som en av projektledarna för Uppsala International Week hos Uppsalaekonomerna Ht -10. En efterträdande VD kommer gå dubbelt med sittande VD för att ge en naturlig överlämning av kundkontakter och verksamhetsansvar. Ekonomifunktionen och administration sköts av verksamhetsansvarig inledningsvis, när affärsvolymen tillåter kommer en ekonomichef/controller ta över detta ansvar. Verksamheten startades operativt den 16/ Rekrytering av konsulter sker genom studentföreningarnas nätverk samt genom personliga kontakter. Spetskompetens hittas vid olika typer av kurser, men även genom rekommendationer. För att bygga upp ett bredare konsultutbud sker rekrytering på bred front via nyhetsutskick genom föreningar samt annonsering/närvaro på campus. Styrelsens sammansättning är inledningsvis: Göran Solig (ordf, Qeep), Sara Arons (UU AB), Johan Goude (Go Venture Labs), Björn Wiederholm (Go Venture Labs), och Henrik Vallgren (UTN). 3.3 Affärsmodell & Ekonomi Affärsmodellen innebär att en resurs hyrs ut till kund som betalar per arbetad timme. Konsulten sitter antingen hos kund eller i det egna företaget, beroende på uppdrag och 23

24 önskemål från kund. Indikationer från marknaden och underlag från studentkonsultverksamheter på andra orter har visat att ett rimligt pris för en studentkonsult ligger i intervallet SEK/h. En modell som visat sig framgångsrik är att låta studenter arbeta som konsulter i uppdrag hos kund men även med försäljning av nya uppdrag. Detta innebär i realiteten att studenter även lägger oavlönad tid på säljarbete, vilket ger upphov till en provisionsbaserad modell där den säljande konsulten får en andel av den totala vinsten på vunna uppdrag. Studenter jobbar alltså både med att utföra uppdragen samt med försäljning. Studenter skall erhålla runt 100 kr brutto för varje arbetad timme. Den genomsnittliga lönen beror på vilken typ av uppdrag som säljs in och provisionen är tänkt att ligga ca 10 % av intäkter från sålda projekt. Ersättningsmodellen för ledning är fast lön samt bonus vid nådda resultat- och omsättningsmål för VD. Motsvarande konstruktion för personer i ledande befattning. Nedan presenteras en ekonomisk kalkyl för Uppstuk. 24

25 Resultaträkning & kassaflöde 25

26 Balansräkning, återbetalning av ägarlån, analys per timme & kostnadsanalys 26

27 3.4 Ägare och fördelning Bolagets aktier ägs enligt följande fördelning i andel aktier, aktiekapital i SEK och aktieägartillskott i SEK. Ägare Andel i % Aktiekapital i SEK Aktieägartillskott i SEK Go Venture Labs (37 %) Qeep (30%) UTN (18%) UUAB (15%) Totalt (100%) Uppsalaekonomerna* <16% *Upp till 16 % köps av GoVentureLabs. Nedan presenteras de olika ägarna samt vilket värde de tillför verksamheten. Go Venture Labs Under augusti 2009 påbörjade Go Venture Labs (Johan Goude och Björn Wiederholm) arbetet med att etablera ett studentkonsultföretag i Uppsala. Genom att bearbeta den vision och de önskemål om verksamhetsutveckling man haft har Go Venture Labs kontaktat och bjudit in övriga tilltänkta delägare. Go Venture Labs roll i verksamheten, utöver äganderollen, blir att aktivt coacha och finnas till hands för de studenter som tar operativt ansvar. Detta ger den operativa verksamheten en trygghet och bidrar till företagets humankapital. Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) UTN representerar Uppsalas teknolog- och naturvetarstudenter, vilket utgör en viktig andel av den tilltänkta ämnesinriktningen för verksamheten. UTNs roll kommer att vara att säkra en närhet till studenterna samt assistera med den operativa driften. De utgör även en rekryteringsgrund för både konsulter och ledningsgrupp. Tillsvidare arbetar Uppstuk från UTN: s lokaler. Qeep Qeep Ventures har genom sitt delägande och engagemang i Lunicore, Lunds studentkonsulter, förvärvat värdefull kunskap om att äga och framgångsrikt driva en studentkonsultorienterad verksamhet. Utöver detta har man även inom Qeep Group lång erfarenhet av konsultbranschen generellt. Qeep tillför värdefullt branschkunnande och hjälper verksamheten 27

Årsredovisning 2013/2014 9 Fastställande av Årsredovisning 2013/2014 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 9 Fastställande av Årsredovisning 2013/2014 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2013/2014 Kallelse till vårstämma Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Kallelse till höststämma Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Torsdag 15/10 2015 Wallenbergsalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00.1 Mötets öppnande. Kristian Kull förklarade mötet öppnat kl. 17.24.2

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BILAGOR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 Observera för.15-33 finns en kompletterande bilaga illustrerande föreslagna

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR Augusti 2014

STADGAR Augusti 2014 STADGAR Augusti 2014 INNEHÅLL KAPITEL 1. ALLMÄNNA STADGAR 1 Namn 2 Ändamål 3 Obundenhet 4 Föreningens säte KAPITEL 2. VERKSAMHET 1 Verksamheten 2 Räkenskapsår KAPITEL 3. MEDLEMMAR 1 Medlemskap 2 Medlemskrav

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12

Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12 Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12 Innehåll Sida 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 1.1 Namn och föreningsform........................ 1 1.2 Föreningens säte............................

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte #1 Tisdag 18/10 2011 Gröjersalen, Hus 3, Kräftriket Kl. 17.00 21.30.1 Mötets öppnande Talman Kristian Kull förklarade föreningsmötet öppnat

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

Stadgar Utgåva 1:2008

Stadgar Utgåva 1:2008 Stadgar Utgåva 1:2008 Innehållsförteckning Kapitel 1 Namn...1 Kapitel 2 Ändamål och uppgifter...1 Kapitel 3 Medlemskap...2 3.2 Antagande som medlem...2 3.3 Medlems rättigheter...2 3.4 Medlems skyldigheter...2

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte 10/11 #1 Onsdag 15/10 2010 Loungen, Smedjan Kl. 17.00 22.17.1 Val av sekreterare Förslag: att välja Linda Kihlberg till sekreterare Beslut:

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet STADGAR Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Antagna på den extra årsstämman i Juridiska Föreningen den 5 mars 2009. Reviderade på den ordinarie årsstämman den 22 oktober 2009, på den ordinarie

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

STADGAR Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

STADGAR Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening STADGAR Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Gäller från och med 1 juli 2015. Dessa stadgar ersätter 2014 års stadgar. Fastställdes i första läsning vid årsmötet den 26 mars 2015, andra

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Installationer och/eller servicearbeten av pelletsrelaterad utrustning. Övrig relevant utrustning för användning av pellets

Installationer och/eller servicearbeten av pelletsrelaterad utrustning. Övrig relevant utrustning för användning av pellets PelletsFörbundet Stadgar för PelletsFörbundet i Sverige Ek. För. 1 Firma Föreningens firma är PelletsFörbundet i Sverige Ek. För. (uttalas och utrycks i tal och skrift som PelletsFörbundet ) 2 Ändamål

Läs mer