Kallelse till Vårstämma Föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Vårstämma 2011. Föredragningslista"

Transkript

1 Kallelse till Vårstämma 2011 Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Onsdag den 27 April 2011 kl. 16:00 Plats: Hörsal 3, Ekonomikum Föredragningslista Inledning 1 Föreningsstämmans öppnande 2 Val av föreningsstämmans ordförande 3 Val av föreningsstämmans sekreterare 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande 6 Godkännande av föredragningslistan 7 Godkännande av stämmoprotokoll från Extrastämman Ordförande informerar Stadgeändringar 9 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 1 Vt 2011 Bilaga 1 10 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 2 Vt 2011 Bilaga 2 11 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 3 Vt 2011 Bilaga 3 12 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 4 Vt 2011 Bilaga 4 13 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 5 Vt 2011 Bilaga 5 14 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 6 Vt 2011 Bilaga 6 15 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 7 Vt 2011 Bilaga 7 16 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 8 Vt 2011 Bilaga 8 17 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 9 Vt 2011 Bilaga 9 18 Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 10 Vt 2011 Bilaga Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 11 Vt 2011 Bilaga Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 12 Vt 2011 Bilaga Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 13 Vt 2011 Bilaga Första läsningen av stadgeändring enligt Proposition 14 Vt 2011 Bilaga 14 Investeringsförslag Uppstuk 23 Underlag till investering i studentkonsultföretaget Uppstuk Bilaga Utlåtande investering Uppstuk AB från Folkesson Råd & Revision Bilaga Sammanfattning Stormöte Uppstuk Bilaga 17 Val av föreningens revisor 26 Val av föreningens revisor Bilaga 18 1

2 Förtroendeval 27 Val av förtroendeposter Bilaga 19 Avslutningsvis 28 Meddelanden 29 Övriga frågor 30 Föreningsstämmans avslutande Varmt välkomna! Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 2

3 Stadgeändringar Propositioner till Föreningen Uppsalaekonomernas föreningsstämma VT2011 Föreningen Uppsalaekonomernas stadgar reglerar verksamheten och det är därför viktigt att det som finns reglerat verkligen överensstämmer med hur det praktiska arbetet i verksamheten bedrivs. Efter ändringar i organisationen och stadgarna de senaste åren råder det emellertid vissa otydligheter och stadgarna bör därför uppdateras. De ändringar som föreslås till stämman VT2011 kommer om de godkänns behöva bankas en gång till på höststämman 2011 innan de blir giltiga. De ändringar som föreslås är mestadels språkmässiga ändringar så som titlar, felskrivningar, rättelser samt förtydliganden. Det är några ändringar som rättar till stadgarna så de är uppdaterade i enlighet med hur verksamheten bedrivs, främst då ändringar i Utskottsgruppens sammansättning och rösträtt samt Valberedningens åligganden. Det är ingenting som förändrar hur verksamheten bedrivs idag utan uppdaterar bara stadgarna. Vi vill betona att detta är förslag från styrelsen, och att det är upp till stämman att gå till beslut. Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 3

4 Proposition 1 Vt 2011 Bilaga 1 KAPITEL 3 Organisation 1 Verksamhetsfördelning Nuvarande lydelse Föreningen Uppsalaekonomernas organ är: a) Föreningsstämman b) Styrelsen c) Utskottsgruppen enligt kapitel 7 d) Utbildningsutskottet enligt kapitel 8 e) Samarbetspartnergruppen enligt kapitel 9 g) Valberedningen Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är föreningens beslutande och verkställande organ. Utskottsgruppen är föreningens arbetande organ i den dagliga verksamheten. Utbildningsutskottet är föreningens arbetande organ vad gäller utbildningsfrågor. Samarbetspartnergruppen är föreningens arbetande organ vad gäller föreningens samarbetspartners. Revisorerna granskar föreningens verksamhet. Föreslagen lydelse Föreningen Uppsalaekonomernas organ är: a) Föreningsstämman b) Styrelsen c) Utskottsgruppen enligt kapitel 7 d) Utbildningsutskottet enligt kapitel 8 e) Samarbetspartnergruppen enligt kapitel 9 f) Valberedningen Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är föreningens beslutande och verkställande organ. Utskottsgruppen är föreningens arbetande organ i den dagliga verksamheten. Utbildningsutskottet är föreningens arbetande organ vad gäller utbildningsfrågor. Samarbetspartnergruppen är föreningens arbetande organ vad gäller föreningens samarbetspartners. Valberedningen ansvarar för förberedelserna inför samt att nominera kandidater till föreningsstämman. Revisorerna granskar föreningens verksamhet. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 1 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 4

5 Proposition 2 Vt 2011 Bilaga 2 KAPITEL 5 Föreningsstämma 5 Val av justeringsmän och rösträknare Nuvarande lydelse Vid varje föreningsstämma skall två justeringsmän utses. Dessa har att dels justera protokollet enligt kapitel 5, 12 samt dels att fungera som rösträknare vid föreningsstämman. Föreslagen lydelse Vid varje föreningsstämma skall två justeringsmän utses. Dessa har i uppgift att justera protokollet enligt kapitel 5, 12 samt att fungera som rösträknare vid föreningsstämman. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 2 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 5

6 Proposition 3 Vt 2011 Bilaga 3 KAPITEL 5 Föreningsstämma 10 Vårstämma Nuvarande lydelse Vid föreningens vårstämma åligger det stämman: a/ att välja ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar, skattmästare och vice skattmästare. b/ att välja suppleanter till Utskottsgruppen enligt kapitel 7, 3 Antalet platser att välja styrs av Utskottsbeskrivningen enligt kapitel 8 c/ att välja två revisorer med personliga suppleanter d/ att välja en sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen e/ att välja valberedning Föreslagen lydelse Vid föreningens vårstämma åligger det stämman: a/ att välja ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar, skattmästare och vice skattmästare. b/ att välja suppleanter till Utskottsgruppen enligt kapitel 7, 3 Antalet platser att välja styrs av Utskottsbeskrivningen enligt kapitel 8 c/ att välja revisor d/ att välja en sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen e/ att välja valberedning Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 3 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 6

7 Proposition 4 Vt 2011 Bilaga 4 KAPITEL 5 Föreningsstämma 11 Höststämma Nuvarande lydelse Vid föreningens höststämma åligger det stämman: a/ att välja fyra ledamöter till styrelsen enligt kapitel 6, 2 b/ att välja suppleanter till Utskottsgruppen enligt kapitel 7, 3 Antalet platser att välja styrs av Utskottsbeskrivningen enligt kapitel 8 c/ att granska styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår d/ att behandla revisionsberättelsen för föregående år e/ att fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår f/ att besluta om disposition av överskott eller täckande av underskott g/ att pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och övrigt valda förtroendemän avseende deras förvaltning under deras verksamhetsår. De som berörs av frågan om ansvarsfrihet har ej rösträtt i denna fråga. h/ att välja skattmästare och vice skattmästare. i/ att välja valberedning. k/att välja sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen Föreslagen lydelse Vid föreningens höststämma åligger det stämman: a/ att välja fyra ledamöter till styrelsen enligt kapitel 6, 2 b/ att välja suppleanter till Utskottsgruppen enligt kapitel 7, 3 Antalet platser att välja styrs av Utskottsbeskrivningen enligt kapitel 8 c/ att granska styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår d/ att behandla revisionsberättelsen för föregående år e/ att fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår f/ att besluta om disposition av överskott eller täckande av underskott g/ att pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och övrigt valda förtroendemän avseende deras förvaltning under deras verksamhetsår. De som berörs av frågan om ansvarsfrihet har ej rösträtt i denna fråga. h/ att välja skattmästare och vice skattmästare. i/ att välja valberedning. j/ att välja sekreterare till styrelsen och utskottsgruppen Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 4 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 7

8 Proposition 5 Vt 2011 Bilaga 5 KAPITEL 6 Styrelsen 1 Sammansättning styrelsen Nuvarande lydelse Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande utbildning, skattmästare samt fyra ledamöter. Föreslagen lydelse Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar, skattmästare samt fyra styrelseledamöter. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 5 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 8

9 Proposition 6 Vt 2011 Bilaga 6 KAPITEL 6 Styrelsen 16 Fyllnadsval Nuvarande lydelse Om misstroendeförklaring gentemot styrelseledamot bifallits på föreningsstämman eller om ordinarie styrelseledamot väljer att avsäga sig sitt åtagande under pågående mandatperiod sker fyllnadsval av styrelseledamot vid ordinarie/extra föreningsstämma. Om misstroendeförklaring gentemot antingen föreningens ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar samt vice ordförande med näringslivsansvar bifallits på föreningsstämma eller om någon av dessa tre väljer att avsäga sig sitt åtagande under pågående mandatperiod gäller att föreningsstämma hålls där fyllnadsval hålles för den aktuella platsen. Tiden fram till fyllnadsval väljer styrelsen på första möjliga styrelsemöte huruvida vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar eller vice ordförande med utbildningsansvar går in som ställföreträdande ordförande. Föreslagen lydelse Om misstroendeförklaring gentemot styrelseledamot bifallits på föreningsstämman eller om ordinarie styrelseledamot väljer att avsäga sig sitt åtagande under pågående mandatperiod sker fyllnadsval av styrelseledamot vid ordinarie/extra föreningsstämma. Om misstroendeförklaring gentemot antingen föreningens ordförande, vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar samt vice ordförande med utbildningsansvar bifallits på föreningsstämma eller om någon av dessa fyra väljer att avsäga sig sitt åtagande under pågående mandatperiod gäller att föreningsstämma hålls där fyllnadsval hålles för den aktuella platsen. Tiden fram till fyllnadsval väljer styrelsen på första möjliga styrelsemöte huruvida vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar eller vice ordförande med utbildningsansvar går in som ställföreträdande ordförande. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 6 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 9

10 Proposition 7 Vt 2011 Bilaga 7 KAPITEL 7 Utskottsgruppen 2 Utskottsgruppens sammansättning Nuvarande lydelse Utskottsgruppen består av vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar, vice skattmästare samt ordföranden för föreningens olika utskott. Föreslagen lydelse Utskottsgruppen består av föreningens vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar, vice skattmästare, intendenten, en av kontaktdagarnas projektledare, sekreterare, IT-ansvarig och ordförandena för föreningens utskott enligt Kap 8 1, dock inte skattmästaren. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 7 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 10

11 Proposition 8 Vt 2011 Bilaga 8 KAPITEL 7 Utskottsgruppen 7 Utskottsgruppsmöte Nuvarande lydelse Utskottsgruppen sammanträder då vice ordförande eller tre ordinarie ledamöter kallar till möte. Vice ordförande leder Utskottsgruppens möten. Vid frånvaro av vice ordförande leds Utskottsgruppen av vice ordförande med näringslivsansvar eller vice ordförande med utbildningsansvar. Vid frånvaro av hela ordföranderiet väljer Utskottsgruppen mötets ordförande. Föreslagen lydelse Utskottsgruppen sammanträder då vice ordförande eller tre ordinarie ledamöter kallar till möte. Detta sker varannan vecka. Vice ordförande leder Utskottsgruppens möten. Vid frånvaro av vice ordförande kan Utskottsgruppens möte ledas av vice ordförande med näringslivsansvar eller vice ordförande med utbildningsansvar. Vid frånvaro av hela ordföranderiet väljer Utskottsgruppen mötets ordförande. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 8 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 11

12 Proposition 9 Vt 2011 Bilaga 9 KAPITEL 7 Utskottsgruppen 10 Kallelse och föredragningslista Nuvarande lydelse Föredragningslistan skall endast uppta de förslag till beslut eller diskussion som lämnats till föreningens sekreterare senast en dag innan mötet. Till föredragningslistan skall även bilagor till beslut eller diskussionspunkter bifogas. Kallelsen och föredragningslistan skall göras skriftlig och vara Utskottsgruppen tillhanda senast en dag innan kommande möte. Föreslagen lydelse Föredragningslistan skall endast uppta de förslag till beslut eller diskussion som lämnats till föreningens vice ordförande senast en dag innan mötet. Till föredragningslistan skall även bilagor till beslut eller diskussionspunkter bifogas. Diskussionspunkter och förslag till beslut och bilagor skall vara Utskottsgruppen tillhanda senast en dag innan mötet. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 9 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 12

13 Proposition 10 Vt 2011 Bilaga 10 KAPITEL 7 Utskottsgruppen 14 Protokoll Nuvarande lydelse Varje utskottsgruppsmöte skall protokollföras av föreningens sekreterare och senast tre dagar efter mötet hållas tillgängligt för medlemmar genom anslående i föreningens lokaler. Protokollet skall endast föredra upptagna ärenden samt yrkanden, beslut och reservation. Protokollet skall även visa vilka personer som framlagt yrkande samt på punkten Utskottsrapporter kort föredra utskottsordförandes information om verksamheten. Till protokollet skall även bilagor till beslut bifogas. Föreslagen lydelse Varje utskottsgruppsmöte skall protokollföras av föreningens sekreterare och senast en vecka efter mötet hållas tillgängligt för medlemmar genom anslående i föreningens lokaler. Protokollet skall endast föredra upptagna ärenden samt yrkanden, beslut och reservation. Protokollet skall även visa vilka personer som framlagt yrkande samt på punkten Utskottsrapporter kort föredra utskottsordförandes information om verksamheten. Till protokollet skall även bilagor till beslut bifogas. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 10 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 13

14 Proposition 11 Vt 2011 Bilaga 11 KAPITEL 7 Utskottsgruppen 18 Mandatperioden Nuvarande lydelse Förtroendevald väljs till vice ordförande och tillträder efter en termin som utskottsordförande när ny vice ordförande väljs. Redaktör väljs till chefredaktör efter en termin. Mandatperioden är ett (1) år, från tillträdesdagen vilken antingen infaller 1/1 eller 1/6. Vice skattmästare har en mandatperiod på en (1) termin. Föreslagen lydelse Förtroendevald väljs till vice ordförande och tillträder efter en termin som utskottsordförande när ny vice ordförande väljs. Redaktör väljs till chefredaktör efter en termin. Mandatperioden är ett (1) år, från tillträdesdagen vilken antingen infaller 1/1 eller 1/7 Vice skattmästare har en mandatperiod på en (1) termin. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 11 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 14

15 Proposition 12 Vt 2011 Bilaga 12 KAPITEL 9 Utskottsgruppens vetorätt 2 Beslut om veto Nuvarande lydelse I omröstning rörande vetobeslut har vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar och vice skattmästare ej rösträtt. Som utskottsgruppsledamot räknas därför i omröstning om vetobeslutsfrågor alla ordinarie utskottsgruppsledamöter utom ordföranderi och skattmästare. För att beslut om veto skall vara giltigt skall tre fjärdedelar av utskottsgruppens ledamöter rösta för ett vetobeslut. Beslut om veto kan endast tas då tre fjärdedelar av ledamöterna är närvarande Föreslagen lydelse I omröstning rörande vetobeslut har vice ordförande, vice ordförande med näringslivsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar ej rösträtt. Som utskottsgruppsledamot räknas därför i omröstning om vetobeslutsfrågor alla ordinarie utskottsgruppsledamöter utom ordföranderi. För att beslut om veto skall vara giltigt skall tre fjärdedelar av utskottsgruppens ledamöter rösta för ett vetobeslut. Beslut om veto kan endast tas då tre fjärdedelar av ledamöterna är närvarande Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 12 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 15

16 Proposition 13 Vt 2011 Bilaga 13 KAPITEL 14 Valberedningen 2 Val av valberedning Nuvarande lydelse Valberedningen väljs vid ordinarie föreningsstämma på våren och hösten. Mandatperioden för valberedningen är på en (1) termin. Om någon ur valberedningen avgår kan styrelsen välja in ny representant till valberedningen. Föreslagen lydelse Valberedningsledamöter väljs vid ordinarie föreningsstämma på våren och hösten. Mandatperioden för valberedningsledamöter är på en (1) termin. Om någon ur valberedningen avgår kan styrelsen välja in ny representant till valberedningen. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 13 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 16

17 Proposition 14 Vt 2011 Bilaga 14 KAPITEL 14 Valberedningen 3 Nomineringar Nuvarande lydelse Valberedningen skall till föreningens ordinarie föreningsstämma på våren nominera följande poster: Alla poster och dess suppleanter, enligt 6.1, 6.2, 7.2 och 7.3 Sekreterare Två redaktörer till reversen Revisorer På ordinarie höststämma skall valberedningen även nominera två redaktörer till Reversen Valberedningen nominerar valbara personer vid fyllnadsval. Nomineringar till ovanstående poster skall bifogas kallelse enligt kapitel 5, 6. Föreslagen lydelse Valberedningen skall till föreningens ordinarie föreningsstämma på våren och hösten nominera följande poster: Alla poster och dess suppleanter, enligt kap 6 1 i enlighet med kap 6 17, enligt kap 6 2, enligt kap 8 1 och även sekreterare, intendent och valberedning. Nomineringar till ovanstående poster skall bifogas kallelse enligt kapitel 5, 6. Yrkande att stämman godkänner första läsningen av Proposition 14 VT2011 Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 17

18 Investeringsförslag Uppstuk Nedan presenteras underlaget till röstning i beslut gällande om Föreningen Uppsalaekonomerna ska investering i studentkonsultföretaget Uppstuk AB. Underlaget består av tre bilagor: Bilaga 15 beskriver investeringsförslaget, bakgrunden till investeringen, Uppstuk AB, analyserar fördelar och nackdelar, effekter på Uppsalaekonomerna samt styrelsens rekommendation till stämman Bilaga 16 uttalar sig Föreningen Uppsalaekonomernas revisor Folkesson Råd & Revision gällande investeringen Bilaga 17 tar upp frågor angående investeringen som diskuterades under Stormötet Under stämman har vi begränsad tid så om du har du frågor angående Uppstuk är du varmt välkommen att skicka in dessa innan stämman. Maila frågor till vice ordföranden med näringslivsansvar, Viktoria Widén, Styrelsen genom Ordförande Mikael Zetterberg 18

19 Underlag till investering i studentkonsultföretaget Uppstuk Bilaga 15 Underlag till investering i studentkonsultföretaget Uppstuk Författare Carl Arvidsson Viktoria Widén Mikael Zetterberg 19

20 Innehållsförteckning 1.0 Frågeställning Bakgrund Studentkonsulter Uppstuk Uppsaalakonomerna och Uppstuk Styrelsens arbete Uppstuk Om Uppstuk Ledning, Konsulter & Styrelse Affärsmodell & Ekonomi Ägare och fördelning Marknad och Kunder Konkurrenter Analys Fördelar Nackdelar Möjligheter Risker Effekter för Uppsalaekonomerna Organisatoriska Rekrytering och marknadsföring Ekonomi Externa kommentarer Revisor Alternativa beslut Inte investera och inte samarbeta med Uppstuk Inte investera men samarbeta med Uppstuk Starta eget konsultföretag Styrelsens rekommendation

21 1.0 Frågeställning Fråga: Skall Föreningen Uppsalaekonomerna investera i studentkonsultföretaget Uppstuk? Uppsalaekonomerna har en möjlighet att köpa upp till 400 st aktier i studentkonsultföretaget Uppstuk. Det motsvarar 16 % av totalt ägandeskap och priset per aktie är 20 kr vilket blir kr. Delägarskap för studentföreningar förutsätter ett aktieägartillskott på 156 kr per aktie vilket motsvarar kr. Aktieägartillskott är ett lån från aktieägarna och betalas tillbaka enligt avtal. Total investering som krävs av föreningen Uppsalaekonomerna är kr, varav kr är ett lån och kr är aktier. Bolaget Uppstuk är redan startat och aktieägaravtal är skrivet. Skulle Uppsalaekonomerna välja att gå investera i Uppstuk köper vi aktier av en av ägarna (alltså ej nyemission). Vi kan ej påverka aktieägaravtal eller bolagsordning. Förutsättningarna för investeringen är alltså givna och det är ingenting vi kan påverka inför detta beslut Bakgrund I detta stycke presenteras bakgrunden till företaget och processen som lett fram till dagens beslut. 2.1 Studentkonsulter De flesta kårer för ekonomistudenter har bland annat som syfte att ge studenterna en bättre möjlighet att komma ut i arbetslivet. Ett sätt att göra det på är att låta studenterna arbeta på företag för att där få praktisk erfarenhet och kontakter idén till ett konsultbolag som säljer kvalificerade tjänster utförda av studenter är född. HandelsConsulting AB startades 1998 och ägs till 100% av Handelshögskolan i Göteborgs Studentkår och är idag ett fullt fungerande bolag med en omsättning på ca 2,6 mijoner kronor. Efter HandelsConsulting har fler studentkårer tagit efter, numera finns även Lunicore i Lund som startades 2003, som idag har en omsättning på ca kronor och ägs av några studenter och konsultbolaget Queep. Chalmers Teknologkonsulter startades även i Göteborg 2004 och har idag en omsättning på 2,5 miljoner kronor och ägs till 50 % av HandelsConsulting samt 50% av Handelshögskolan i Göteborgs Studentkår. Dessa bolag är idag välfungerande: de förmedlar konsultuppdrag åt sina medlemmar, både kunder och studenter är nöjda och företagen tjänar pengar på verksamheten. 21

22 2.2 Uppstuk Med anledning av att affärsmodellen fungerar och att inget stundekonsultbolag har startats i Uppsala föddes tanken av två Uppsalastudenter, Björn Wiederholm och Johan Goude, att starta upp motsvarande verksamhet i Uppsala. De tog kontakt med studentföreningarna i Uppsala som var relevanta för konsulttjänster (Uppsalaekonomerna, Uppsala Tekniska Naturvetarkår (UTN) och Juridiska Föreningen (JF)) samt det relativt nystartade bolaget Lunicore i Lund. Via Lunicore lärde sig Björn och Johan att en nyckelfaktor är att ha med sig en erfaren ägare i bolaget och universitetet. Björn och Johan fick kontakt med Qeep, ett managementkonsultföretag med bas i Malmö, som är delägare i Lunicore och där bidrar med erfarenhet och kunskap för Lunicore. Qeep ville gärna vara med och starta upp ett nytt Lunicore i Uppsala, då de i framtiden är intresserade av att utöka sin verksamhet till Mälardalsområdet. Med en erfaren ägare som var med gick Uppsala universitet (UU Innovation AB) in som finansiär. UTN är hittills den enda studentföreningen som gått med efter att JF tackade nej. Anledningen till att JF tackade nej var att de inte kom överens med övriga ägare om ägarstrukturen och aktieägaravtal. JF:s styrelse ville inte investera då Qeep och Go Venture Labs hade 51 % av rösterna. 2.3 Uppsaalakonomerna och Uppstuk Björn och Johan tog vårterminen 2010 kontakt med Uppsalaekonomernas dåvarande ordförande Madeleine Celander och dåvarande näringslivsansvarig Sofia von Celsing. Under våren 2010 var bolaget ännu bara på idéstadiet och det var svårt för styrelsen att ta ställning till något konkret förslag men dialogen fortsatte att föras med Björn och Johan. Under hösten 2010 var de andra ägarna på plats (Qeep, UU AB och UTN) och de bjöd in Uppsalaekonomernas ordförande Mikael Zetterberg och näringslivsansvarig Viktoria Widén för presentera ett konkret förslag att ta ställning till. Det är detta förslag som presenteras i detta dokument. 2.4 Styrelsens arbete Efter att Mikael och Viktoria träffat de övriga ägarna samt den nyanställde VD:n har Uppstuk diskuterats på tre styrelsemöten under hösten De frågor styrelsen lagt mest tid på är den strategiska frågan om Uppsalaekonomerna skall vara delägare i studentkonsultverksamhet samt ägarstrukturen och formerna (avtal). Styrelsen har under processen haft en kontinuerlig dialog med UTN och JF om Uppstuk. Efter att ha diskuterat Uppstuk en längre tid tog styrelsen beslutet att gå vidare i processen genom att sammankalla stormöte och stämma för att fatta ett slutgiltigt beslut. Styrelsen anser det vara sin uppgift att lyfta frågan till en stämma då det påverkar våra medlemmar och föreningens strategiska inriktning. Dessutom regleras 22

23 inte aktieköp i våra stadgar så för att beslutet skall vara korrekt genomfört måste det fattas av stämman. Styrelsen ger sin rekommendation längst ned i detta dokument. 3.0 Uppstuk I detta stycke presenteras företaget Uppstuk. 3.1 Om Uppstuk Uppstuk har till syfte att erbjuda studenter möjligheten att, vid sidan av studierna, utföra uppdrag hos företag samt offentlig sektor inom Uppsala regionen. De uppdrag som erbjuds skall vara i linje med studentens utbildning för att ge relevanta erfarenheter samt kunskap om hur det är att vara yrkesverksam. Vidare får studenter även tillfälle att knyta värdefulla kontakter med eventuella framtida arbetsgivare. Tjänsteutbudet fokuseras till områdena teknik, IT och ekonomi, då det för dessa områden bedöms finnas kundbehov inom flera olika branscher, samt att studenter redan under studietiden förvärvat konkret kunnande som har värde för industrin. 3.2 Ledning, Konsulter & Styrelse Verksamheten drivs operativt av studenter genom VD. VD för Uppstuk under 2011 är Cédric Jirsell. Cédric planerar att ta en Fil. Kand i Företagsekonomi, 105 hp är avklarade. Han har tidigare varit engagerad i Unga Aktiesparare samt fick rollen som en av projektledarna för Uppsala International Week hos Uppsalaekonomerna Ht -10. En efterträdande VD kommer gå dubbelt med sittande VD för att ge en naturlig överlämning av kundkontakter och verksamhetsansvar. Ekonomifunktionen och administration sköts av verksamhetsansvarig inledningsvis, när affärsvolymen tillåter kommer en ekonomichef/controller ta över detta ansvar. Verksamheten startades operativt den 16/ Rekrytering av konsulter sker genom studentföreningarnas nätverk samt genom personliga kontakter. Spetskompetens hittas vid olika typer av kurser, men även genom rekommendationer. För att bygga upp ett bredare konsultutbud sker rekrytering på bred front via nyhetsutskick genom föreningar samt annonsering/närvaro på campus. Styrelsens sammansättning är inledningsvis: Göran Solig (ordf, Qeep), Sara Arons (UU AB), Johan Goude (Go Venture Labs), Björn Wiederholm (Go Venture Labs), och Henrik Vallgren (UTN). 3.3 Affärsmodell & Ekonomi Affärsmodellen innebär att en resurs hyrs ut till kund som betalar per arbetad timme. Konsulten sitter antingen hos kund eller i det egna företaget, beroende på uppdrag och 23

24 önskemål från kund. Indikationer från marknaden och underlag från studentkonsultverksamheter på andra orter har visat att ett rimligt pris för en studentkonsult ligger i intervallet SEK/h. En modell som visat sig framgångsrik är att låta studenter arbeta som konsulter i uppdrag hos kund men även med försäljning av nya uppdrag. Detta innebär i realiteten att studenter även lägger oavlönad tid på säljarbete, vilket ger upphov till en provisionsbaserad modell där den säljande konsulten får en andel av den totala vinsten på vunna uppdrag. Studenter jobbar alltså både med att utföra uppdragen samt med försäljning. Studenter skall erhålla runt 100 kr brutto för varje arbetad timme. Den genomsnittliga lönen beror på vilken typ av uppdrag som säljs in och provisionen är tänkt att ligga ca 10 % av intäkter från sålda projekt. Ersättningsmodellen för ledning är fast lön samt bonus vid nådda resultat- och omsättningsmål för VD. Motsvarande konstruktion för personer i ledande befattning. Nedan presenteras en ekonomisk kalkyl för Uppstuk. 24

25 Resultaträkning & kassaflöde 25

26 Balansräkning, återbetalning av ägarlån, analys per timme & kostnadsanalys 26

27 3.4 Ägare och fördelning Bolagets aktier ägs enligt följande fördelning i andel aktier, aktiekapital i SEK och aktieägartillskott i SEK. Ägare Andel i % Aktiekapital i SEK Aktieägartillskott i SEK Go Venture Labs (37 %) Qeep (30%) UTN (18%) UUAB (15%) Totalt (100%) Uppsalaekonomerna* <16% *Upp till 16 % köps av GoVentureLabs. Nedan presenteras de olika ägarna samt vilket värde de tillför verksamheten. Go Venture Labs Under augusti 2009 påbörjade Go Venture Labs (Johan Goude och Björn Wiederholm) arbetet med att etablera ett studentkonsultföretag i Uppsala. Genom att bearbeta den vision och de önskemål om verksamhetsutveckling man haft har Go Venture Labs kontaktat och bjudit in övriga tilltänkta delägare. Go Venture Labs roll i verksamheten, utöver äganderollen, blir att aktivt coacha och finnas till hands för de studenter som tar operativt ansvar. Detta ger den operativa verksamheten en trygghet och bidrar till företagets humankapital. Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) UTN representerar Uppsalas teknolog- och naturvetarstudenter, vilket utgör en viktig andel av den tilltänkta ämnesinriktningen för verksamheten. UTNs roll kommer att vara att säkra en närhet till studenterna samt assistera med den operativa driften. De utgör även en rekryteringsgrund för både konsulter och ledningsgrupp. Tillsvidare arbetar Uppstuk från UTN: s lokaler. Qeep Qeep Ventures har genom sitt delägande och engagemang i Lunicore, Lunds studentkonsulter, förvärvat värdefull kunskap om att äga och framgångsrikt driva en studentkonsultorienterad verksamhet. Utöver detta har man även inom Qeep Group lång erfarenhet av konsultbranschen generellt. Qeep tillför värdefullt branschkunnande och hjälper verksamheten 27

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Innehåll 1. Välkommen till riksstämman 2015 1. Välkommen till riksstämman 2015 2. Program 3. Logi och resor 4. Karta över Göteborg 5. Övrig information om riksstämman

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Examensarbete. Examensarbete

Examensarbete. Examensarbete Institutionen för ekonomi Titel: Författare: Examensarbete Avskaffandet av revisionsplikten En förskjutning av revisorernas och i ämnet företagsekonomi redovisningskonsulternas yrkesroll? Examensarbete

Läs mer

Redovisningskonsultens roll

Redovisningskonsultens roll Anette Eriksson Annika Sebeniusson Redovisningskonsultens roll Redovisningsbyråers och revisionsbyråers syn på förändringar i branschen. Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-2011 Katharina

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser Innehåll

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer