Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1322/2009. Datum: Klockan: 15:00-15:15 Plats: Dialogen. Närvarande ledamöter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1322/2009. Datum: 2010-01-19 Klockan: 15:00-15:15 Plats: Dialogen. Närvarande ledamöter"

Transkript

1 Protokoll Ks 1322/2009 Kommunstyrelsen Datum: Klockan: 15:00-15:15 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) Murad Artin (V) Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson (C) Carina Dahl (S) Alaa Idris (S) Lars-Erik Soting (S) Jan Zetterqvist (S) ordförande Tjänstgörande ersättare Gabriella Blomgren (MP) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Erik Johansson (FP) Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) Ronnie Palmén (M) Lena Widing (C) Övriga Staffan Isling kommundirektör Ingegerd Zidén, sekreterare Justerat den 27 januari Staffan Werme, ordförande Inger Högström-Westerling, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 januari 2010.

2 1 Ändring av programnämndernas och kommunstyrelsens reglementen Ärendenummer: Ks 1192/2009 Handläggare: Carola Lilja Inför rekryteringen av ny kommundirektör gjordes en kravprofil utifrån reglemente, delegationsordning och uppdrag som fanns för rollen som kommundirektör. Kravprofilen gav uttryck för att några områden såsom styrning, ledning och uppföljning av kommunens tjänster gentemot våra brukare och medborgare är viktiga. Ett annat område som också är prioriterat är att rollen som kommundirektör ska ha fokus på helhet. Slutligen ska rollen som kommundirektören ha ett tillsynsansvar för att beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen blir verkställda. Under själva rekryteringsprocessen diskuterades förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. En förutsättning för att vi kontinuerligt lyckas i vårt arbete med att utveckla tjänsterna är ett gott ledarskap. Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman och därmed också den som har det yttersta ansvaret för att kommunstyrelsens beslut blir verkställda. I detta ledarskap ingår bl. a att styra, leda och följa upp vad chefer på alla nivåer aktivt gör för att bidra till verkställighet av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas beslut. Rekryteringsgruppen (Staffan Werme, Inger Högström Westerling, Lena Baastad) var överens om att en förutsättning för att lyckas i uppdraget som kommundirektör är att få en större tillgång till förvaltningscheferna än vad som är möjligt idag. Idag anställs förvaltningscheferna av respektive programnämnd. Förslaget är att kommunstyrelsen, och inte programnämnderna, anställer förvaltningschefer och svarar för arbetsmiljö och övriga anställningsförhållanden. sunderlag Protokollsutdrag från programnämnd Social välfärd den 2 december 2009 Protokollsutdrag från programnämnd Barn och utbildning den 1 december Rätten att anställa förvaltningschef och därvid besluta om anställningsvillkor överförs från programnämnderna till kommunstyrelsen med åtföljande ändringar i reglementstexterna. 2. Passusen anställa förvaltningschefer samt i 1 fjärde punktsatsen i de tre programnämndernas reglemente utgår. 3. Kommunstyrelsens reglemente 5 sjätte punktsatsen i får följande ändrade lydelse anställa programchefer och förvaltningschefer. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 2

3 Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 2 Verksamhetsplan med budget 2010 för kommunstyrelsens verksamheter Ärendenummer: Ks 1274/2009 Handläggare: Eila Brännström Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till verksamhetsplan med budget 2010 för kommunstyrelsens verksamheter. sunderlag Kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan med budget 2010 för kommunstyrelsens verksamheter den 19 januari Verksamhetsplan med budget 2010 för kommunstyrelsens verksamheter fastställs enligt kommunledningskontorets förslag den 19 januari Ledamöter som representerar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 3 Förlängning av avtal för förvaltning av kommunens pensionsmedel Ärendenummer: Ks 16/2010 Handläggare: Anders Olsson Kommunfullmäktige fastställde den 15 december 1999 riktlinjer för avsättning och förvaltning av kommunens pensionsmedel. Kommunstyrelsen skall årligen pröva behovet av att förändra regler i denna placeringspolicy utifrån aktuell utveckling på finansmarknaderna och nya rekommendationer om god sed för finansförvaltning. Nuvarande placeringspolicy fastställdes av fullmäktige den 30 september

4 Örebro kommun har avtal med fyra företag om kapitalförvaltning av pensionsmedel under perioden med möjlighet till ett års förlängning. Kommunledningskontoret bedömer att förvaltningen av pensionsmedel har fungerat tillfredställande under nuvarande förvaltningsperiod. Detta gäller både avkastning och administrativa rutiner samt regelbundna avstämningsträffar med förvaltarna om finansmarknad och tillämpning av placeringspolicy. Kommunen bör därför utnyttja möjligheten att förlänga nuvarande avtal med ett år. sunderlag Kommunledningskontorets skrivelse den 8 januari Ekonomichefens beslut att ändra det jämförelseindex för obligationer som anges i kommunens placeringspolicy från OMRX T-Bond till OMRX Bond godkänns med tillämpning från den 1 januari Därutöver finns för närvarande inga skäl till att ändra reglerna i kommunens placeringspolicy för pensionsmedel. 2. Nuvarande avtal om förvaltning av pensionsmedel med Nordea Investment Management, SEB Wealth Management, Robur Kapitalförvaltning och Carlson Investment Management förlängs att gälla under perioden Yrkande Mura Artin (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar dels att utesluta aktier som placeringsalternativ för Örebro kommuns pensionsmedel, dels att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med förslag till ny placeringspolicy för Örebro kommun pensionsmedel. Proposition Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag mot Murad Artins (V) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. således 1. Ekonomichefens beslut att ändra det jämförelseindex för obligationer som anges i kommunens placeringspolicy från OMRX T-Bond till OMRX Bond godkänns med tillämpning från den 1 januari Därutöver finns för närvarande inga skäl till att ändra reglerna i kommunens placeringspolicy för pensionsmedel. 2. Nuvarande avtal om förvaltning av pensionsmedel med Nordea Investment Management, SEB Wealth Management, Robur Kapitalförvaltning och Carlson Investment Management förlängs att gälla under perioden

5 Reservation Mot beslutet reserverar sig Murad Artin (V) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen skulle besluta dels att utesluta aktier som placeringsalternativ för Örebro kommuns pensionsmedel, dels att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med förslag till ny placeringspolicy för Örebro kommun pensionsmedel. Skriftlig reservation bifogas protokollet. 4 Månadsrapport december 2009 Ärendenummer: Ks 25/2010 Handläggare: Ann-Kristin Sundelius, Marie Hellgren, Jan-Olof Müller Kommunledningskontoret redovisar ekonomi, personal och verksamhet inom Örebro kommun i månadsrapport december sunderlag Kommunledningskontorets rapport den januari Rapporten läggs till handlingarna. 5 Rapport från nätverket Väl mätt Ärendenummer: Ks 1439/2009 Handläggare: Karin Sköldberg SKLs jämförelsenätverk Väl mätt som Örebro kommun ingår i har kommit med sin fjärde rapport. Rapporten från Nätverket Väl mätt Förskola redovisar en rad olika tips på hur kommunerna kan jobba vidare med att förbättra kvaliteten i förskoleverksamheten. Ett gott exempel som lyfts fram är den fördjupade tillsyn som Västerås stad jobbar efter. En modell s.k. triangulering som förstärker ett sätt att utvärdera/säkerställa kvaliteten. En annan fråga, som är återkommande i rapporten, är bristen på nyttjande av systemstöd. På flera av de mätningar som nätverket ville göra har flera av kommunerna fått lämna blankt, så även Örebro, då vi inte har kunnat säkerställa kvaliteten i de aktuella talen. Ett utökat systemstöd kan förbättra möjligheterna till planering, ökad servicegrad, och bättre jämförelseunderlag inom Örebro och mellan kommuner. En tredje fråga som är slående är att Örebro inte sticker ut i de strukturella mått som nätverket använt utan ligger i mitten i stort sett överallt utom när det gäller andel i enskild regi då kommunen ligger näst lägst. Det gäller bl.a. kostnad per inskrivet barn, antal barn per avdelning, antal barn per årsarbetare samt andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning. 5

6 sunderlag PM från SKL Rapport från Nätverket Väl mätt. Jämförelseprojektet Förskola - En jämförelse av kommuners förskoleverksamhet ur ett medborgarperspektiv. - Rapporten överlämnas till programnämnd barn och utbildning samt kommunledningskontoret ekonomi för vidare åtgärder 6 Planprogram för hotell på Rudbecksgatan Ärendenummer: Ks 1449/2009 Handläggare: Peder Hallkvist Planprogrammets syfte är att redovisa förutsättningar och konsekvenser kring att bebygga en del av Rudbecksgatan. Ett detaljplanearbete ska ha sin utgångspunkt i de frågeställningar och slutsatser som tas upp i planprogrammet och i samrådsredogörelse. Programmet har varit utsänt för samråd under tiden 26 maj - 6 augusti till kommunala och statliga myndigheter samt till berörda fastighetsägare. Förslaget har samtidigt varit utställt på Stadsbiblioteket och på kommunens hemsida där allmänheten haft möjlighet att lämna synpunkter. Några remissinstanser har på grund av begränsade mötestillfällen lämnat svar efter samrådstidens slut. Programnämnd Samhällsbyggnad behandlade ärendet den 1 december Mot programnämndens beslut reserverade sig Marie Wirde (V) till förmån för eget förstahandsyrkande om återremiss för att ytterligare analysera och ge lösningar på problem för att uppfylla nämndens beredningskrav till kommunfullmäktige. I andra hand yrkandet om avslag på Stadsbyggnadskontorets förslag. sunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse den 16 november 2009 Förslag till planprogram för hotell på Rudbecksgatan den 16 november 2009 Protokollsutdrag från programnämnd Samhällsbyggnad den 1 december

7 - Planprogram för hotell på Rudbecksgatan antas. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Yrkande Murad Artin (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att dels bifalla förslaget, dels också beslutar att planprogram för hotell på Rudbecksgatan inför beslut i kommunfullmäktige kompletteras med beslutsunderlag gällande trafiksituationen i södercity under byggnationstiden och framtida förutsättningar för trafik- och parkeringslösningar efter byggtidens slut. Staffan Werme (FP) yrkar avslag på tilläggsyrkandet. Proposition Ordföranden ställer först kommunledningskontorets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Därefter ställer ordföranden Murad Artins (V) tilläggsyrkande mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsyrkandet. således - Planprogram för hotell på Rudbecksgatan antas. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Reservation Mot beslutet reserverar sig Murad Artin (V) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen också skulle besluta att planprogram för hotell på Rudbecksgatan inför beslut i kommunfullmäktige kompletteras med beslutsunderlag gällande trafiksituationen i södercity under byggnationstiden och framtida förutsättningar för trafik- och parkeringslösningar efter byggtidens slut. 7 Överlåtelse av Olaus Petri 3:235 (Svampenterminalen) till Örebroporten Fastigheter AB samt borgen till Örebroporten för detta förvärv Ärendenummer: Ks 1119/2009 Handläggare: Anders Olsson Stadsbyggnadskontoret har gjort en preliminär överenskommelse med Örebroporten Fastigheter AB om försäljning av fastigheten Olaus Petri 3:325 (Svampenterminalen) till bolaget för en köpeskilling på 24,5 mnkr. 7

8 Kommunen har under år 2009 förvärvat Svampenterminalen i en bytesaffär med Husman Lokaler. Fastigheten är avsedd för järnvägsändamål och har en unik rätt att nyttja järnvägsspår fram till stambanan. På fastigheten finns idag en lagerbyggnad på ca kvm och kontorslokaler på ca 775 kvm. Stadsbyggnadskontoret konstaterar att Kommunfastigheter inte bör förvalta denna typ av fastighet. Istället bör fastigheten överlåtas till Örebroporten Fastigheter AB för en långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheten i linje med kommunens framtida planering. Styrelsen för Örebroporten Fastigheter AB beslutade vid sammanträde den 30 september 2009 att förvärva fastigheten Olaus Petri 3:235 från kommunen samt att ansöka om kommunal borgen på 25,2 mnkr för finansieringen av detta förvärv. Kommunledningskontoret anser att uppdraget att äga, förvalta och utveckla Svampenterminalen väl överensstämmer med kommunfullmäktiges ägardirektiv för Örebroporten Fastigheter AB. Kommunen bör bevilja bolaget borgen för den nyupplåning som krävs för köpeskilling och lagfartskostnad. Örebroporten bör tillträda som ägare av fastigheten den 1 januari Programnämnd Samhällsbyggnad behandlade ärendet den 3 november 2009 och föreslog att ordförande i programnämnden får i uppdrag att teckna avtal med Örebroporten Fastigheter AB och att avtalet ska säkerställa kommunens tillgång till fastigheten för framtida samhällsnyttiga ändamål. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 16 december 2009 till kommunstyrelsen för utredning av lagfartsfrågan. sunderlag Protokoll från styrelsemöte med Örebroporten Fastigheter AB den 30 september 2009 Skrivelse från Örebroporten Fastigheter AB den 2 oktober 2009 Stadsbyggnadskontorets skrivelse den 19 oktober 2009 (med bifogad karta) 1. Örebro kommun överlåter fastigheten Olaus Petri 3:235 (Svampenterminalen) till Örebroporten Fastigheter AB för en köpeskilling på 24,5 miljoner kronor med tillträde den 1 januari Ordföranden i programnämnd Samhällsbyggnad får i uppdrag att teckna avtal med Örebroporten Fastigheter AB om denna överlåtelse. Avtalet ska säkerställa kommunens tillgång till fastigheten för framtida samhällsnyttiga ändamål. 3. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebroporten Fastigheter AB på 25 mnkr för förvärv av fastigheten Olaus Petri 3:235 (Svampenterminalen). Detta borgensåtagande omfattar även löpande ränta och andra kostnader som hänförs till denna upplåning av Örebroporten 8

9 Fastigheter AB. Bolaget skall erlägga borgensavgift till kommunen för utnyttjad del av borgensåtagandet. Ärende ska vidare till kommunfullmäktige. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Ledamöter som representerar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 8 Försäljning av Solgården, Örebro Alm 1:98, Göksholmsvägen Ärendenummer: Ks 1248/2009 Fastighetsnämnden har den 4 november 2009 tillstyrkt att fastigheten Alm 1:98, Solgården, överlåts till försäljning på öppna marknaden, via mäklare. Fastigheten Solgården är ett kommunalt äldreboende. Den totala ytan 2445 kvm fördelar sig på lägenheter och kompletterings-/serviceytor för de boende. Tomten har en yta på ca 8424 kvm. Äldreboendet innehåller totalt 39 lägenheter, de flesta två rum och kök, dessutom finns ca 360 kvm kompletteringsytor. Det finns idag ingen kö till Solgården, vilket har inneburit att flera lägenheter står tomma. Denna boendeform innehållande konventionella lägenheter anses heller inte tillhöra den kommunala kärnverksamheten. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till kommunledningskontoret den 15 december 2009 för inhämtande av synpunkter från berörda förvaltningar. sunderlag Fastighetsnämndens protokollsutdrag den 4 november Fastigheten Alm 1:98, Solgården, överlåts för försäljning på den öppna marknaden, via mäklare. 9

10 9 Förköp av fastigheten Örebro Nikolai 3:134 Ärendenummer: Ks 1441/2009 Fastigheten Örebro Nikolai 3:134 är belägen utmed Lundagårdsvägen, Adolfsberg. Kommunen äger omkringliggande mark förutom två privatägda villafastigheter. Fastigheten har en areal om kvm och bebyggd med en enklare äldre sommarstuga. Fastigheten är taxerad som småhusenhet, tomtmark till helårsbostad. Försäljningspriset är 1 mnkr. Fastigheten är belägen inom framtida utbyggnadsområde för bostäder i gällande översiktsplan. Området är även utpekat i nya översiktsplanen som framtida utbyggnadsområde. Motivet till ett förköp är att underlätta kommunens framtida planläggning av fastigheten och omkringliggande mark. sunderlag Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse inklusive karta den 18 december Örebro kommun utövar sin förköpsrätt gällande fastigheten Örebro Nikolai 3:134 enligt förköpslagens regler och till en uppgiven köpeskilling om en (1) mnkr. 2. Örebro kommun ansöker hos regeringen om tillstånd till förköpet för det fall köpare eller säljare motsätter sig att kommunen utövar förköp i ärendet. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 10 Utökad delegation för kommunstyrelsens arbetsutskott (Ks AU) Ärendenummer: Ks 1450/2009 Handläggare: Staffan Isling Kommunledningskontoret föreslår att delegationen för kommunstyrelsens arbetsutskott, AU utökas till att även omfatta ärenden som rör kommunens klimatarbete. 10

11 Örebro kommun fick den 1 september 2009 en ny kommundirektör. Kommundirektören har sett över kommunledningskontorets organisation och arbetsformer och gjort vissa förändringar. Kommundirektören har av den anledningen också tagit initiativ till ett förslag om ändrad delegation för kommunstyrelsens arbetsutskott. sunderlag Kommunledningskontorets skrivelse den 12 januari Kommunstyrelsens arbetsutskott har på kommunstyrelsens vägnar och inom styrelsens behörighetsområde rätt att fatta beslut om frågor som rör kommunens klimatarbete. 2. Arbetsutskottets delegation omfattar även rätten att fatta beslut om hur särskilt avsatta pengar för klimat- och näringslivssatsningar ska disponeras. 3. Delegationsbeslut skall anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande sammanträde. 4. Samtliga ärenden till arbetsutskottet ska beredas enligt kommunledningskontorets fastställda beredningsordning. 11 Medborgarbudget - rapport Ärendenummer: Ks 1401/2009 Handläggare: Julia Runesson Örebro kommun deltar sedan 2008 i Sveriges Landsting och kommuners nätverk Medborgarbudget. Syftet med projektet Medborgarbudget är att utveckla och genom praktiskt tillämpning pröva metoder för medborgarbudget som medel för att öka medborgarnas engagemang och ansvarstagande. Kommunledningskontoret redovisar i rapport det arbete som har utförts fram till januari sunderlag Kommunledningskontorets rapport den 15 januari

12 1. Prioriterad målgrupp unga fastställs enligt kommunledningskontorets förslag. 2. Medborgarbudgeten har temat Svartån och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ramarna för temat. 3. Investeringsmedlen tas från avsatta medel i programnämnd Samhällsbyggnads budget. 4. Rapporten läggs till handlingarna. 12 Ankomstkommun för ensamkommande flyktingbarn Ärendenummer: Ks 1315/2009 Handläggare: Tommy Larserö, Gunilla Björling Örebro kommun har fått förfrågan från Migrationsverket om att vara ankomstkommun för ensamkommande flyktingbarn. Antalet asylsökande ensamkommande barn och ungdomar i Sverige har ökat under den senaste tiden och överskrider vida vad tidigare prognoser visade. Konsekvensen av den ökande inströmningen är att platserna för mottagande inte räcker till. Situationen är också mycket ansträngd för de s.k. ankomstkommunerna, de kommuner dit barnen först kommer, eftersom barnen blir kvar i dessa kommuner längre än vad som var avsett. För att lösa denna akuta situation vill Migrationsverket utöka antalet ankomstkommuner med ytterligare sex till totalt tio och har därför bl.a. vänt sig till Örebro kommun med en muntlig förfrågan om att bli en sådan ankomstkommun. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 december Kommundirektören får i uppdrag att teckna avtal med Migrationsverket om tillfälligt mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. 12

13 2. Programnämnd Social Välfärd får i uppdrag att fastställa planering och genomförande av en lämplig organisation för tillfälligt mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige. 13 Örebro kommuns roll i att förverkliga millenniemålen antagna av FN - pilotkommunprojektet, rapport och handlingsplan Ärendenummer: Ks 530/2009 Handläggare: Gunilla Björling År 2000 enades världen i FN:s regi om att anta Millenniedeklarationen, en global agenda för att utplåna fattigdom och hunger. Konkret ställde man upp 8 mål som ska vara uppnådda år Örebro kommun har genom beslut i kommunstyrelsen den 18 maj 2009 valt att aktivt ställa sig bakom genomförandet av FN:s Millenniemål genom att vara en av fem Pilotkommuner i Sveriges kommuner och landstings (SKL) Internationals projekt för Millenniemålen. Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2009 att tillsätta en parlamentarisk grupp för att utveckla arbetet med konsultstöd från SKL-International och tjänstemannastöd. Från och med årsskiftet 2010 utvidgar SKL-International arbetet till ett treårigt kommunikations- projekt med finansiellt stöd från SIDA. Ett av målen är att 100 kommuner valt att vara Millenniekommuner år Örebro kommun har genom pilotkommunprojektet uppfyllt de villkor SKL ställt upp för att gå in i åtagandet som Millenniekommun. Utnämningen till Millenniekommun sker i respektive kommuns fullmäktige. Detta ärende är en rapport över det arbete Örebro bedrivit som Pilotkommun, i syfte att förankra frågan och föreslå tidpunkt för utnämning. sunderlag Kommunledningskontorets rapport den 23 december 2009 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Örebro kommun antar SKL:s utnämning och accepterar att vara en Milleniekommun. för egen del 2. Rapporten över det genomförda Pilotkommunarbetet godkänns. 13

14 3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utforma en handlingsplan för det fortsatta arbetet under Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 14 Motion från Peter Dahlgren (S) om att lyfta fram bortglömda och outnyttjade platser i Örebro Ärendenummer: Ks 637/2008 Peter Dahlgren, Socialdemokraterna, har den 3 oktober 2008 motionerat om att lyfta fram bortglömda och outnyttjade platser i Örebro. Motionären föreslår att kommunen påbörjar ett arbete för att skapa förutsättning för en deltagande stadsplanering runt bortglömda och outnyttjade platser med hjälp av internet. Som modell för ett dylikt arbete framhålls projektet "wasted space" i Stockholm där en fristående aktör tagit initiativ till en webbsida där allmänheten kan lämna förslag på platser som man anser inte nyttjas på ett smart sätt. Andemeningen i motionen ligger helt i linje med kommunens intentioner och internet används i många olika sammanhang som ett medel för kommunikation med invånarna. Stadsbyggnadskontoret har i samråd med näringslivskontoret, ansvariga för information och medborgardialog, mark- och exploatering, it-strategi samt tekniska förvaltningen närmare bedömt lämpligheten i att köpa in modellen som Stockholm valt. Förvaltningens bedömning är att flera av syftena skulle kunna lösas med dagens sätt att använda webben för utställningar av planer. Intentionerna är att utveckla lösningar som ökar medborgarnas möjlighet att föra fram förslag. Programnämnd Samhällsbyggnad behandlade ärendet den 1 december 2009 och föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. sunderlag Peter Dahlgrens (S) motion om att lyfta fram bortglömda och outnyttjade platser i Örebro Kommunalrådskansliets skrivelse den 16 november 2009 Programnämnd Samhällsbyggnads protokollsutdrag den 1 december

15 - Peter Dahlgrens (S) motion om att lyfta fram bortglömda och outnyttjade platser i Örebro kommun bifalles. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 15 Rapport om finansverksamheten under december 2009 Ärendenummer: Ks 15/2010 Handläggare: Anders Olsson Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport om finansverksamheten under december sunderlag Kommunledningskontorets rapport den 11 januari Rapporten läggs till handlingarna 16 Rapport om pensionsförvaltning under december 2009 Ärendenummer: Ks 35/2010 Handläggare: Lisbeth Jansson Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport om pensionsförvaltningen under december

16 sunderlag Kommunledningskontorets rapport den 11 januari 2010 Kommunledningskontorets förslag - Rapporten läggs till handlingarna. 17 Val av ombud vid bolagsstämmor och föreningsstämmor för år 2010 Ärendenummer: Ks 1455/2009 Följande ombud för Örebro kommun väljs till bolagsstämmor och föreningsstämmor år 2010 i 1. Länstrafiken i Örebro AB: Lars O Molin (KD), ombud och Irén Lejegren (S), ersättare. 2. Mälarbanans Intressenter AB: Lars O Molin (KD), ombud och Irén Lejegren (S), ersättare. 3. Kommuninvest Ekonomisk Förening: Lars O Molin (KD), ombud och Irén Lejegren (S), ersättare. 18 Val av ledamot i styrelsen för Adolf Lindgrens stipendiefond för år 2010 Ärendenummer: Ks 1456/ Lars O Molin (KD) väljs till ledamot i styrelsen för Adolf Lindgrens stipendiefond år

17 19 Val av revisor och revisorsersättare i stiftelsen Harald Aronssons minnesfond för år 2010 Ärendenummer: Ks 1457/ Anders Olsson väljs till revisor och Annica Antonsson till revisorsersättare för granskning av räkenskaperna i stiftelsen Harald Aronssons minnesfond år Val av revisorsersättare i stiftelsen Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg för år 2010 Ärendenummer: Ks 1458/ Jan Åkesson väljs till revisorsersättare för granskning av räkenskaperna i stiftelsen Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg år Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Ks 4/2010 Kommunledningskontoret anmäler följande beslut enligt sammanställning 1-31 december 2009, som fattats med stöd av delegation från kommunstyrelsen. sunderlag Sammanställning 1-31 december Anmälan läggs till handlingarna. 17

18 22 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls för behandling i kommunstyrelsen i februari Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter - Carola Lilja 2. Uppdragsbeskrivning för kommundirektören - Carola Lilja 3. Information om överenskommelse mellan kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören - Carola Lilja 4. Översyn av kommunens investeringsprocess - Ulf Carlsson, Christer Wilén 5. Förslag till rekommendation beträffande kommunala tjänstemäns intygande av identitet vid ansökan om identitetskort - Pernilla Wikström Pehrson 6. Överenskommelse om samverkan mellan organisationer och föreningar inom den sociala ekonomin och Örebro kommun i syfte att främja utvecklingen av det civila samhället - Gun Berglund 7. Open Art Kommungemensamma styrdokument som även omfattar de kommunala bolagen - Catharina Centerfjäll 9. Godkännande för Örebrobostäder AB att köpa in fem dotterbolag - Anders Olsson 10. Förutsättningar för kunskapsstyrning i Örebro kommun - Catharina Centerfjäll 11. Medlemskap i det världsomspännande klimatnätverket ICLAI (Ksau) 12. Inrättande av cykelpool (Ksau) 13. Upphandling av bilpool (Ksau) 14. Preliminärt bokslut Karin Sköldberg 15. Redovisningsriktlinje investeringsredovisning - Mats Rodenfeldt 16. Nyemission Örebro Rådhus AB - Anders Olsson 18

19 17. Attestförteckning för kommunstyrelsen och kommunledningskontoret - Eila Brännström 18. Uppföljning av handlingsplan för jämställda löner Karin Kahnberg 19. Handlingsplan för jämställda löner Karin Kahnberg 20. Avtal med Stockholm Business Alliance SBA (Ksau) - Lars Ekevärn 21. Förlängning av avtal för kapitalförvaltning av donationsstiftelsernas medel - Mats Rodenfeldt 22. Årsberättelse 2009 för kommunstyrelsens verksamheter - Eila Brännström 23 Godkännande för Örebrobostäder AB att köpa in fem dotterbolag Ärendenummer: Ks 1291/2009 Handläggare: Anders Olsson Styrelsen för Örebrobostäder beslutade den 19 maj 2008 att ge sin verkställande direktör i uppdrag att förbereda en försäljning av bostäder omfattande lägenheter. Den 12 november 2009 beslutade styrelsen för Örebrobostäder AB att uppdra till verkställande direktören att köpa fem dotterbolag i syfte att användas vid försäljning av fastigheter samt att underställa detta beslut kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 december 2009 att återremittera ärendet till kommunledningskontoret. - Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari och anmäls för behandling i kommunfullmäktige den 24 februari

20 24 Anmälan av inkomna handlingar Följande ärenden anmäls som inkomna - Brev den 4 november 2009 från migrationsminister Tobias Billström med tack för att Örebro kommun bidrar till en bättre tillvaro för ensamkommande barn (KS 1228/2009) - Länsstyrelsens i Örebro län beslut den 15 oktober 2009 om tillstånd för Grimsö forskningsstation till allmän kameraövervakning vid utfordringsplatser för vildsvin (Ks 556/2009) - Länsstyrelsens i Örebro län beslut den 8 december 2009 om tillstånd till allmän kameraövervakning vid Pressbyråns butik Åstadalsvägen 3 i Örebro (Ks 1394/2009) - Regionförbundets i Örebro län verksamhetsplan med rambudget 2010 (Ks 1417/2009) - Ny förbundsordning för Nerikes Brandkår (Ks 692/2009) - Protokoll från styrelsesammanträden med Örebro Rådhus AB den 13 oktober och 24 november Protokoll från extra bolagsstämma i Länstrafiken Örebro AB den 10 november Protokoll från extra bolagsstämma i Mälarbanans Intressenter AB den 5 november Protokoll från sammanträde i den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård och tolkförmedling den 14 september och den 5 november Protokoll från sammanträden med direktionen vid Nerikes Brandkår den 22 oktober och den 10 december

21

22

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 565/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-06-15 Klockan: 09:00-10:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) fr.o.m. 28 Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 174/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-03-23 Klockan: 09:00-10:50 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1193/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-01-27 Klockan: 9:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Johanna

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1165/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2012-06-19 Klockan: 09.00 11.15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter Protokoll Ks 578/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 411/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-09-22 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) 38-42

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 709/2010. Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 709/2010. Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 709/2010 Kommunstyrelsen Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) Lena Baastad (S) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 september 2009 kl. 09.00-11.20 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Rasmus Persson (C) Gabriella

Läs mer

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 KALLELSE 1 (6) Kommunstyrelsen Datum 2015-12-04 Reviderad 2015-12-02 Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 Tid: onsdagen den 9 december 2015, kl 14:00 Plats: Stora scenen Ordförande:

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 910/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2011-11-15 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Lena

Läs mer

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Protokoll Fö 618/2015 Förskolenämnden Datum: 2016-10-18 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Närvarande ledamöter Marie Magnusson (KD) Ulrica Solver-Gustavsson (L) Kenneth Hallén (S) Gunilla Muhr

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 1495/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2017-01-25 Klockan: 09:00 ca 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Information om ny teknik i Sessionssalen 2 Val av protokollsjusterare och bestämmande

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl. 8.30-9.30 Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Fredrik Idevall (FP) Ingrid

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 236/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-03-28 Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Murad Artin (V) Behcet Barsom (KD)

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 19 februari 2008 kl. 15.00-15.20

Protokoll. Tid Tisdagen den 19 februari 2008 kl. 15.00-15.20 Tid Tisdagen den 19 februari 2008 kl. 15.00-15.20 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP), ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart Bondeson

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 218/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1429/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-01-17 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Per-Åke

Läs mer

Ärendelista Ks 26/ Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 26/ Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 26/2017 Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-15 Klockan: 09.00 cirka 17.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 719/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-11-16 Klockan: 09:00-11:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-01-13 Ärendelista Sid nr Justering...2 526 Information om arenor för idrott och kultur...3 527 Information om översyn renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 september 2004, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Kristina Davidsson (s), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 3947/2014. Datum: 2015-01-15 Klockan: 08:30-14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 3947/2014. Datum: 2015-01-15 Klockan: 08:30-14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2 Protokoll Tn 3947/2014 Tekniska nämnden Datum: 2015-01-15 Klockan: 08:30-14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro

Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande Mats Einestam (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Plats Comfort Hotel Nouveau, Helsingborg Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth

Läs mer

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313 Protokoll Ks 1365/2009 Kommunstyrelsen Datum: 2009-12-15 Klockan: 15:00 15.35 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lotta Olsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 247/2012 Östernärke områdesnämnd Datum: 2013-09-17 Klockan: 14:00 18:00 Plats: Askenäshemmet Närvarande ledamöter Bo Åkerling (C) Frederick Axewill (S) Lennart Carlsson (M) Anita Touronen

Läs mer

Protokoll Fö 617/2015

Protokoll Fö 617/2015 Protokoll Fö 617/2015 Förskolenämnden Datum: 2016-09-20 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Dojan norr, 3 tr Närvarande ledamöter Ewa Andersson (S) Ulrica Solver-Gustavsson (L) Kenneth Hallén (S) Ulf Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 26/2017 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2017-02-09 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dojan höger, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Gun Carlestam Lewin (S) Johanna Reimfelt

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-06-07 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Louise Stjernquist (L) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Susanne

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Programnämnd samhällsbyggnad

Programnämnd samhällsbyggnad Protokoll Sam 902/2014 Programnämnd samhällsbyggnad Datum: 2015-01-14 Klockan: 10:00-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S) Hannah Ljung (C) Daniel Granqvist (M) Behcet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 348/2011. Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 348/2011. Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 348/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Lena

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 4990/2016. Datum: Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 4990/2016. Datum: Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 4990/2016 Tekniska nämnden Datum: 2016-11-17 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Carl Kling (L) Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Håkan Schultz (S) Nils-Erik

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 968/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-11-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Johanna Reimfelt (M)

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Skolnämnd sydväst. Protokoll Ssv 303/2013. Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32

Skolnämnd sydväst. Protokoll Ssv 303/2013. Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Protokoll Ssv 303/2013 Skolnämnd sydväst Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Ewa Andersson (S) Marie Magnusson (KD) Inger Blückert (S) Conny Andersson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 27 (33) 183 REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING FÖR LYSEKILS HAMN AB Dnr: LKS 2014-477 Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 139 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 199/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-04-05 Klockan: 09:00-10:10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Johanna

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 350/2010. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 350/2010. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr Protokoll Sno 350/2010 Skolnämnd nordost Datum: 2011-01-11 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr Närvarande ledamöter Johan Åqvist (FP) Inger Carlsson (S) Linda Smedberg

Läs mer