Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1322/2009. Datum: Klockan: 15:00-15:15 Plats: Dialogen. Närvarande ledamöter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1322/2009. Datum: 2010-01-19 Klockan: 15:00-15:15 Plats: Dialogen. Närvarande ledamöter"

Transkript

1 Protokoll Ks 1322/2009 Kommunstyrelsen Datum: Klockan: 15:00-15:15 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) Murad Artin (V) Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson (C) Carina Dahl (S) Alaa Idris (S) Lars-Erik Soting (S) Jan Zetterqvist (S) ordförande Tjänstgörande ersättare Gabriella Blomgren (MP) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Erik Johansson (FP) Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) Ronnie Palmén (M) Lena Widing (C) Övriga Staffan Isling kommundirektör Ingegerd Zidén, sekreterare Justerat den 27 januari Staffan Werme, ordförande Inger Högström-Westerling, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 januari 2010.

2 1 Ändring av programnämndernas och kommunstyrelsens reglementen Ärendenummer: Ks 1192/2009 Handläggare: Carola Lilja Inför rekryteringen av ny kommundirektör gjordes en kravprofil utifrån reglemente, delegationsordning och uppdrag som fanns för rollen som kommundirektör. Kravprofilen gav uttryck för att några områden såsom styrning, ledning och uppföljning av kommunens tjänster gentemot våra brukare och medborgare är viktiga. Ett annat område som också är prioriterat är att rollen som kommundirektör ska ha fokus på helhet. Slutligen ska rollen som kommundirektören ha ett tillsynsansvar för att beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen blir verkställda. Under själva rekryteringsprocessen diskuterades förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. En förutsättning för att vi kontinuerligt lyckas i vårt arbete med att utveckla tjänsterna är ett gott ledarskap. Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman och därmed också den som har det yttersta ansvaret för att kommunstyrelsens beslut blir verkställda. I detta ledarskap ingår bl. a att styra, leda och följa upp vad chefer på alla nivåer aktivt gör för att bidra till verkställighet av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas beslut. Rekryteringsgruppen (Staffan Werme, Inger Högström Westerling, Lena Baastad) var överens om att en förutsättning för att lyckas i uppdraget som kommundirektör är att få en större tillgång till förvaltningscheferna än vad som är möjligt idag. Idag anställs förvaltningscheferna av respektive programnämnd. Förslaget är att kommunstyrelsen, och inte programnämnderna, anställer förvaltningschefer och svarar för arbetsmiljö och övriga anställningsförhållanden. sunderlag Protokollsutdrag från programnämnd Social välfärd den 2 december 2009 Protokollsutdrag från programnämnd Barn och utbildning den 1 december Rätten att anställa förvaltningschef och därvid besluta om anställningsvillkor överförs från programnämnderna till kommunstyrelsen med åtföljande ändringar i reglementstexterna. 2. Passusen anställa förvaltningschefer samt i 1 fjärde punktsatsen i de tre programnämndernas reglemente utgår. 3. Kommunstyrelsens reglemente 5 sjätte punktsatsen i får följande ändrade lydelse anställa programchefer och förvaltningschefer. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 2

3 Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 2 Verksamhetsplan med budget 2010 för kommunstyrelsens verksamheter Ärendenummer: Ks 1274/2009 Handläggare: Eila Brännström Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till verksamhetsplan med budget 2010 för kommunstyrelsens verksamheter. sunderlag Kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan med budget 2010 för kommunstyrelsens verksamheter den 19 januari Verksamhetsplan med budget 2010 för kommunstyrelsens verksamheter fastställs enligt kommunledningskontorets förslag den 19 januari Ledamöter som representerar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 3 Förlängning av avtal för förvaltning av kommunens pensionsmedel Ärendenummer: Ks 16/2010 Handläggare: Anders Olsson Kommunfullmäktige fastställde den 15 december 1999 riktlinjer för avsättning och förvaltning av kommunens pensionsmedel. Kommunstyrelsen skall årligen pröva behovet av att förändra regler i denna placeringspolicy utifrån aktuell utveckling på finansmarknaderna och nya rekommendationer om god sed för finansförvaltning. Nuvarande placeringspolicy fastställdes av fullmäktige den 30 september

4 Örebro kommun har avtal med fyra företag om kapitalförvaltning av pensionsmedel under perioden med möjlighet till ett års förlängning. Kommunledningskontoret bedömer att förvaltningen av pensionsmedel har fungerat tillfredställande under nuvarande förvaltningsperiod. Detta gäller både avkastning och administrativa rutiner samt regelbundna avstämningsträffar med förvaltarna om finansmarknad och tillämpning av placeringspolicy. Kommunen bör därför utnyttja möjligheten att förlänga nuvarande avtal med ett år. sunderlag Kommunledningskontorets skrivelse den 8 januari Ekonomichefens beslut att ändra det jämförelseindex för obligationer som anges i kommunens placeringspolicy från OMRX T-Bond till OMRX Bond godkänns med tillämpning från den 1 januari Därutöver finns för närvarande inga skäl till att ändra reglerna i kommunens placeringspolicy för pensionsmedel. 2. Nuvarande avtal om förvaltning av pensionsmedel med Nordea Investment Management, SEB Wealth Management, Robur Kapitalförvaltning och Carlson Investment Management förlängs att gälla under perioden Yrkande Mura Artin (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar dels att utesluta aktier som placeringsalternativ för Örebro kommuns pensionsmedel, dels att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med förslag till ny placeringspolicy för Örebro kommun pensionsmedel. Proposition Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag mot Murad Artins (V) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. således 1. Ekonomichefens beslut att ändra det jämförelseindex för obligationer som anges i kommunens placeringspolicy från OMRX T-Bond till OMRX Bond godkänns med tillämpning från den 1 januari Därutöver finns för närvarande inga skäl till att ändra reglerna i kommunens placeringspolicy för pensionsmedel. 2. Nuvarande avtal om förvaltning av pensionsmedel med Nordea Investment Management, SEB Wealth Management, Robur Kapitalförvaltning och Carlson Investment Management förlängs att gälla under perioden

5 Reservation Mot beslutet reserverar sig Murad Artin (V) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen skulle besluta dels att utesluta aktier som placeringsalternativ för Örebro kommuns pensionsmedel, dels att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med förslag till ny placeringspolicy för Örebro kommun pensionsmedel. Skriftlig reservation bifogas protokollet. 4 Månadsrapport december 2009 Ärendenummer: Ks 25/2010 Handläggare: Ann-Kristin Sundelius, Marie Hellgren, Jan-Olof Müller Kommunledningskontoret redovisar ekonomi, personal och verksamhet inom Örebro kommun i månadsrapport december sunderlag Kommunledningskontorets rapport den januari Rapporten läggs till handlingarna. 5 Rapport från nätverket Väl mätt Ärendenummer: Ks 1439/2009 Handläggare: Karin Sköldberg SKLs jämförelsenätverk Väl mätt som Örebro kommun ingår i har kommit med sin fjärde rapport. Rapporten från Nätverket Väl mätt Förskola redovisar en rad olika tips på hur kommunerna kan jobba vidare med att förbättra kvaliteten i förskoleverksamheten. Ett gott exempel som lyfts fram är den fördjupade tillsyn som Västerås stad jobbar efter. En modell s.k. triangulering som förstärker ett sätt att utvärdera/säkerställa kvaliteten. En annan fråga, som är återkommande i rapporten, är bristen på nyttjande av systemstöd. På flera av de mätningar som nätverket ville göra har flera av kommunerna fått lämna blankt, så även Örebro, då vi inte har kunnat säkerställa kvaliteten i de aktuella talen. Ett utökat systemstöd kan förbättra möjligheterna till planering, ökad servicegrad, och bättre jämförelseunderlag inom Örebro och mellan kommuner. En tredje fråga som är slående är att Örebro inte sticker ut i de strukturella mått som nätverket använt utan ligger i mitten i stort sett överallt utom när det gäller andel i enskild regi då kommunen ligger näst lägst. Det gäller bl.a. kostnad per inskrivet barn, antal barn per avdelning, antal barn per årsarbetare samt andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning. 5

6 sunderlag PM från SKL Rapport från Nätverket Väl mätt. Jämförelseprojektet Förskola - En jämförelse av kommuners förskoleverksamhet ur ett medborgarperspektiv. - Rapporten överlämnas till programnämnd barn och utbildning samt kommunledningskontoret ekonomi för vidare åtgärder 6 Planprogram för hotell på Rudbecksgatan Ärendenummer: Ks 1449/2009 Handläggare: Peder Hallkvist Planprogrammets syfte är att redovisa förutsättningar och konsekvenser kring att bebygga en del av Rudbecksgatan. Ett detaljplanearbete ska ha sin utgångspunkt i de frågeställningar och slutsatser som tas upp i planprogrammet och i samrådsredogörelse. Programmet har varit utsänt för samråd under tiden 26 maj - 6 augusti till kommunala och statliga myndigheter samt till berörda fastighetsägare. Förslaget har samtidigt varit utställt på Stadsbiblioteket och på kommunens hemsida där allmänheten haft möjlighet att lämna synpunkter. Några remissinstanser har på grund av begränsade mötestillfällen lämnat svar efter samrådstidens slut. Programnämnd Samhällsbyggnad behandlade ärendet den 1 december Mot programnämndens beslut reserverade sig Marie Wirde (V) till förmån för eget förstahandsyrkande om återremiss för att ytterligare analysera och ge lösningar på problem för att uppfylla nämndens beredningskrav till kommunfullmäktige. I andra hand yrkandet om avslag på Stadsbyggnadskontorets förslag. sunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse den 16 november 2009 Förslag till planprogram för hotell på Rudbecksgatan den 16 november 2009 Protokollsutdrag från programnämnd Samhällsbyggnad den 1 december

7 - Planprogram för hotell på Rudbecksgatan antas. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Yrkande Murad Artin (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att dels bifalla förslaget, dels också beslutar att planprogram för hotell på Rudbecksgatan inför beslut i kommunfullmäktige kompletteras med beslutsunderlag gällande trafiksituationen i södercity under byggnationstiden och framtida förutsättningar för trafik- och parkeringslösningar efter byggtidens slut. Staffan Werme (FP) yrkar avslag på tilläggsyrkandet. Proposition Ordföranden ställer först kommunledningskontorets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Därefter ställer ordföranden Murad Artins (V) tilläggsyrkande mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsyrkandet. således - Planprogram för hotell på Rudbecksgatan antas. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Reservation Mot beslutet reserverar sig Murad Artin (V) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen också skulle besluta att planprogram för hotell på Rudbecksgatan inför beslut i kommunfullmäktige kompletteras med beslutsunderlag gällande trafiksituationen i södercity under byggnationstiden och framtida förutsättningar för trafik- och parkeringslösningar efter byggtidens slut. 7 Överlåtelse av Olaus Petri 3:235 (Svampenterminalen) till Örebroporten Fastigheter AB samt borgen till Örebroporten för detta förvärv Ärendenummer: Ks 1119/2009 Handläggare: Anders Olsson Stadsbyggnadskontoret har gjort en preliminär överenskommelse med Örebroporten Fastigheter AB om försäljning av fastigheten Olaus Petri 3:325 (Svampenterminalen) till bolaget för en köpeskilling på 24,5 mnkr. 7

8 Kommunen har under år 2009 förvärvat Svampenterminalen i en bytesaffär med Husman Lokaler. Fastigheten är avsedd för järnvägsändamål och har en unik rätt att nyttja järnvägsspår fram till stambanan. På fastigheten finns idag en lagerbyggnad på ca kvm och kontorslokaler på ca 775 kvm. Stadsbyggnadskontoret konstaterar att Kommunfastigheter inte bör förvalta denna typ av fastighet. Istället bör fastigheten överlåtas till Örebroporten Fastigheter AB för en långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheten i linje med kommunens framtida planering. Styrelsen för Örebroporten Fastigheter AB beslutade vid sammanträde den 30 september 2009 att förvärva fastigheten Olaus Petri 3:235 från kommunen samt att ansöka om kommunal borgen på 25,2 mnkr för finansieringen av detta förvärv. Kommunledningskontoret anser att uppdraget att äga, förvalta och utveckla Svampenterminalen väl överensstämmer med kommunfullmäktiges ägardirektiv för Örebroporten Fastigheter AB. Kommunen bör bevilja bolaget borgen för den nyupplåning som krävs för köpeskilling och lagfartskostnad. Örebroporten bör tillträda som ägare av fastigheten den 1 januari Programnämnd Samhällsbyggnad behandlade ärendet den 3 november 2009 och föreslog att ordförande i programnämnden får i uppdrag att teckna avtal med Örebroporten Fastigheter AB och att avtalet ska säkerställa kommunens tillgång till fastigheten för framtida samhällsnyttiga ändamål. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 16 december 2009 till kommunstyrelsen för utredning av lagfartsfrågan. sunderlag Protokoll från styrelsemöte med Örebroporten Fastigheter AB den 30 september 2009 Skrivelse från Örebroporten Fastigheter AB den 2 oktober 2009 Stadsbyggnadskontorets skrivelse den 19 oktober 2009 (med bifogad karta) 1. Örebro kommun överlåter fastigheten Olaus Petri 3:235 (Svampenterminalen) till Örebroporten Fastigheter AB för en köpeskilling på 24,5 miljoner kronor med tillträde den 1 januari Ordföranden i programnämnd Samhällsbyggnad får i uppdrag att teckna avtal med Örebroporten Fastigheter AB om denna överlåtelse. Avtalet ska säkerställa kommunens tillgång till fastigheten för framtida samhällsnyttiga ändamål. 3. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebroporten Fastigheter AB på 25 mnkr för förvärv av fastigheten Olaus Petri 3:235 (Svampenterminalen). Detta borgensåtagande omfattar även löpande ränta och andra kostnader som hänförs till denna upplåning av Örebroporten 8

9 Fastigheter AB. Bolaget skall erlägga borgensavgift till kommunen för utnyttjad del av borgensåtagandet. Ärende ska vidare till kommunfullmäktige. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Ledamöter som representerar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 8 Försäljning av Solgården, Örebro Alm 1:98, Göksholmsvägen Ärendenummer: Ks 1248/2009 Fastighetsnämnden har den 4 november 2009 tillstyrkt att fastigheten Alm 1:98, Solgården, överlåts till försäljning på öppna marknaden, via mäklare. Fastigheten Solgården är ett kommunalt äldreboende. Den totala ytan 2445 kvm fördelar sig på lägenheter och kompletterings-/serviceytor för de boende. Tomten har en yta på ca 8424 kvm. Äldreboendet innehåller totalt 39 lägenheter, de flesta två rum och kök, dessutom finns ca 360 kvm kompletteringsytor. Det finns idag ingen kö till Solgården, vilket har inneburit att flera lägenheter står tomma. Denna boendeform innehållande konventionella lägenheter anses heller inte tillhöra den kommunala kärnverksamheten. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till kommunledningskontoret den 15 december 2009 för inhämtande av synpunkter från berörda förvaltningar. sunderlag Fastighetsnämndens protokollsutdrag den 4 november Fastigheten Alm 1:98, Solgården, överlåts för försäljning på den öppna marknaden, via mäklare. 9

10 9 Förköp av fastigheten Örebro Nikolai 3:134 Ärendenummer: Ks 1441/2009 Fastigheten Örebro Nikolai 3:134 är belägen utmed Lundagårdsvägen, Adolfsberg. Kommunen äger omkringliggande mark förutom två privatägda villafastigheter. Fastigheten har en areal om kvm och bebyggd med en enklare äldre sommarstuga. Fastigheten är taxerad som småhusenhet, tomtmark till helårsbostad. Försäljningspriset är 1 mnkr. Fastigheten är belägen inom framtida utbyggnadsområde för bostäder i gällande översiktsplan. Området är även utpekat i nya översiktsplanen som framtida utbyggnadsområde. Motivet till ett förköp är att underlätta kommunens framtida planläggning av fastigheten och omkringliggande mark. sunderlag Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse inklusive karta den 18 december Örebro kommun utövar sin förköpsrätt gällande fastigheten Örebro Nikolai 3:134 enligt förköpslagens regler och till en uppgiven köpeskilling om en (1) mnkr. 2. Örebro kommun ansöker hos regeringen om tillstånd till förköpet för det fall köpare eller säljare motsätter sig att kommunen utövar förköp i ärendet. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 10 Utökad delegation för kommunstyrelsens arbetsutskott (Ks AU) Ärendenummer: Ks 1450/2009 Handläggare: Staffan Isling Kommunledningskontoret föreslår att delegationen för kommunstyrelsens arbetsutskott, AU utökas till att även omfatta ärenden som rör kommunens klimatarbete. 10

11 Örebro kommun fick den 1 september 2009 en ny kommundirektör. Kommundirektören har sett över kommunledningskontorets organisation och arbetsformer och gjort vissa förändringar. Kommundirektören har av den anledningen också tagit initiativ till ett förslag om ändrad delegation för kommunstyrelsens arbetsutskott. sunderlag Kommunledningskontorets skrivelse den 12 januari Kommunstyrelsens arbetsutskott har på kommunstyrelsens vägnar och inom styrelsens behörighetsområde rätt att fatta beslut om frågor som rör kommunens klimatarbete. 2. Arbetsutskottets delegation omfattar även rätten att fatta beslut om hur särskilt avsatta pengar för klimat- och näringslivssatsningar ska disponeras. 3. Delegationsbeslut skall anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande sammanträde. 4. Samtliga ärenden till arbetsutskottet ska beredas enligt kommunledningskontorets fastställda beredningsordning. 11 Medborgarbudget - rapport Ärendenummer: Ks 1401/2009 Handläggare: Julia Runesson Örebro kommun deltar sedan 2008 i Sveriges Landsting och kommuners nätverk Medborgarbudget. Syftet med projektet Medborgarbudget är att utveckla och genom praktiskt tillämpning pröva metoder för medborgarbudget som medel för att öka medborgarnas engagemang och ansvarstagande. Kommunledningskontoret redovisar i rapport det arbete som har utförts fram till januari sunderlag Kommunledningskontorets rapport den 15 januari

12 1. Prioriterad målgrupp unga fastställs enligt kommunledningskontorets förslag. 2. Medborgarbudgeten har temat Svartån och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ramarna för temat. 3. Investeringsmedlen tas från avsatta medel i programnämnd Samhällsbyggnads budget. 4. Rapporten läggs till handlingarna. 12 Ankomstkommun för ensamkommande flyktingbarn Ärendenummer: Ks 1315/2009 Handläggare: Tommy Larserö, Gunilla Björling Örebro kommun har fått förfrågan från Migrationsverket om att vara ankomstkommun för ensamkommande flyktingbarn. Antalet asylsökande ensamkommande barn och ungdomar i Sverige har ökat under den senaste tiden och överskrider vida vad tidigare prognoser visade. Konsekvensen av den ökande inströmningen är att platserna för mottagande inte räcker till. Situationen är också mycket ansträngd för de s.k. ankomstkommunerna, de kommuner dit barnen först kommer, eftersom barnen blir kvar i dessa kommuner längre än vad som var avsett. För att lösa denna akuta situation vill Migrationsverket utöka antalet ankomstkommuner med ytterligare sex till totalt tio och har därför bl.a. vänt sig till Örebro kommun med en muntlig förfrågan om att bli en sådan ankomstkommun. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 december Kommundirektören får i uppdrag att teckna avtal med Migrationsverket om tillfälligt mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. 12

13 2. Programnämnd Social Välfärd får i uppdrag att fastställa planering och genomförande av en lämplig organisation för tillfälligt mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige. 13 Örebro kommuns roll i att förverkliga millenniemålen antagna av FN - pilotkommunprojektet, rapport och handlingsplan Ärendenummer: Ks 530/2009 Handläggare: Gunilla Björling År 2000 enades världen i FN:s regi om att anta Millenniedeklarationen, en global agenda för att utplåna fattigdom och hunger. Konkret ställde man upp 8 mål som ska vara uppnådda år Örebro kommun har genom beslut i kommunstyrelsen den 18 maj 2009 valt att aktivt ställa sig bakom genomförandet av FN:s Millenniemål genom att vara en av fem Pilotkommuner i Sveriges kommuner och landstings (SKL) Internationals projekt för Millenniemålen. Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2009 att tillsätta en parlamentarisk grupp för att utveckla arbetet med konsultstöd från SKL-International och tjänstemannastöd. Från och med årsskiftet 2010 utvidgar SKL-International arbetet till ett treårigt kommunikations- projekt med finansiellt stöd från SIDA. Ett av målen är att 100 kommuner valt att vara Millenniekommuner år Örebro kommun har genom pilotkommunprojektet uppfyllt de villkor SKL ställt upp för att gå in i åtagandet som Millenniekommun. Utnämningen till Millenniekommun sker i respektive kommuns fullmäktige. Detta ärende är en rapport över det arbete Örebro bedrivit som Pilotkommun, i syfte att förankra frågan och föreslå tidpunkt för utnämning. sunderlag Kommunledningskontorets rapport den 23 december 2009 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Örebro kommun antar SKL:s utnämning och accepterar att vara en Milleniekommun. för egen del 2. Rapporten över det genomförda Pilotkommunarbetet godkänns. 13

14 3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utforma en handlingsplan för det fortsatta arbetet under Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 14 Motion från Peter Dahlgren (S) om att lyfta fram bortglömda och outnyttjade platser i Örebro Ärendenummer: Ks 637/2008 Peter Dahlgren, Socialdemokraterna, har den 3 oktober 2008 motionerat om att lyfta fram bortglömda och outnyttjade platser i Örebro. Motionären föreslår att kommunen påbörjar ett arbete för att skapa förutsättning för en deltagande stadsplanering runt bortglömda och outnyttjade platser med hjälp av internet. Som modell för ett dylikt arbete framhålls projektet "wasted space" i Stockholm där en fristående aktör tagit initiativ till en webbsida där allmänheten kan lämna förslag på platser som man anser inte nyttjas på ett smart sätt. Andemeningen i motionen ligger helt i linje med kommunens intentioner och internet används i många olika sammanhang som ett medel för kommunikation med invånarna. Stadsbyggnadskontoret har i samråd med näringslivskontoret, ansvariga för information och medborgardialog, mark- och exploatering, it-strategi samt tekniska förvaltningen närmare bedömt lämpligheten i att köpa in modellen som Stockholm valt. Förvaltningens bedömning är att flera av syftena skulle kunna lösas med dagens sätt att använda webben för utställningar av planer. Intentionerna är att utveckla lösningar som ökar medborgarnas möjlighet att föra fram förslag. Programnämnd Samhällsbyggnad behandlade ärendet den 1 december 2009 och föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. sunderlag Peter Dahlgrens (S) motion om att lyfta fram bortglömda och outnyttjade platser i Örebro Kommunalrådskansliets skrivelse den 16 november 2009 Programnämnd Samhällsbyggnads protokollsutdrag den 1 december

15 - Peter Dahlgrens (S) motion om att lyfta fram bortglömda och outnyttjade platser i Örebro kommun bifalles. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 15 Rapport om finansverksamheten under december 2009 Ärendenummer: Ks 15/2010 Handläggare: Anders Olsson Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport om finansverksamheten under december sunderlag Kommunledningskontorets rapport den 11 januari Rapporten läggs till handlingarna 16 Rapport om pensionsförvaltning under december 2009 Ärendenummer: Ks 35/2010 Handläggare: Lisbeth Jansson Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport om pensionsförvaltningen under december

16 sunderlag Kommunledningskontorets rapport den 11 januari 2010 Kommunledningskontorets förslag - Rapporten läggs till handlingarna. 17 Val av ombud vid bolagsstämmor och föreningsstämmor för år 2010 Ärendenummer: Ks 1455/2009 Följande ombud för Örebro kommun väljs till bolagsstämmor och föreningsstämmor år 2010 i 1. Länstrafiken i Örebro AB: Lars O Molin (KD), ombud och Irén Lejegren (S), ersättare. 2. Mälarbanans Intressenter AB: Lars O Molin (KD), ombud och Irén Lejegren (S), ersättare. 3. Kommuninvest Ekonomisk Förening: Lars O Molin (KD), ombud och Irén Lejegren (S), ersättare. 18 Val av ledamot i styrelsen för Adolf Lindgrens stipendiefond för år 2010 Ärendenummer: Ks 1456/ Lars O Molin (KD) väljs till ledamot i styrelsen för Adolf Lindgrens stipendiefond år

17 19 Val av revisor och revisorsersättare i stiftelsen Harald Aronssons minnesfond för år 2010 Ärendenummer: Ks 1457/ Anders Olsson väljs till revisor och Annica Antonsson till revisorsersättare för granskning av räkenskaperna i stiftelsen Harald Aronssons minnesfond år Val av revisorsersättare i stiftelsen Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg för år 2010 Ärendenummer: Ks 1458/ Jan Åkesson väljs till revisorsersättare för granskning av räkenskaperna i stiftelsen Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg år Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Ks 4/2010 Kommunledningskontoret anmäler följande beslut enligt sammanställning 1-31 december 2009, som fattats med stöd av delegation från kommunstyrelsen. sunderlag Sammanställning 1-31 december Anmälan läggs till handlingarna. 17

18 22 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls för behandling i kommunstyrelsen i februari Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter - Carola Lilja 2. Uppdragsbeskrivning för kommundirektören - Carola Lilja 3. Information om överenskommelse mellan kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören - Carola Lilja 4. Översyn av kommunens investeringsprocess - Ulf Carlsson, Christer Wilén 5. Förslag till rekommendation beträffande kommunala tjänstemäns intygande av identitet vid ansökan om identitetskort - Pernilla Wikström Pehrson 6. Överenskommelse om samverkan mellan organisationer och föreningar inom den sociala ekonomin och Örebro kommun i syfte att främja utvecklingen av det civila samhället - Gun Berglund 7. Open Art Kommungemensamma styrdokument som även omfattar de kommunala bolagen - Catharina Centerfjäll 9. Godkännande för Örebrobostäder AB att köpa in fem dotterbolag - Anders Olsson 10. Förutsättningar för kunskapsstyrning i Örebro kommun - Catharina Centerfjäll 11. Medlemskap i det världsomspännande klimatnätverket ICLAI (Ksau) 12. Inrättande av cykelpool (Ksau) 13. Upphandling av bilpool (Ksau) 14. Preliminärt bokslut Karin Sköldberg 15. Redovisningsriktlinje investeringsredovisning - Mats Rodenfeldt 16. Nyemission Örebro Rådhus AB - Anders Olsson 18

19 17. Attestförteckning för kommunstyrelsen och kommunledningskontoret - Eila Brännström 18. Uppföljning av handlingsplan för jämställda löner Karin Kahnberg 19. Handlingsplan för jämställda löner Karin Kahnberg 20. Avtal med Stockholm Business Alliance SBA (Ksau) - Lars Ekevärn 21. Förlängning av avtal för kapitalförvaltning av donationsstiftelsernas medel - Mats Rodenfeldt 22. Årsberättelse 2009 för kommunstyrelsens verksamheter - Eila Brännström 23 Godkännande för Örebrobostäder AB att köpa in fem dotterbolag Ärendenummer: Ks 1291/2009 Handläggare: Anders Olsson Styrelsen för Örebrobostäder beslutade den 19 maj 2008 att ge sin verkställande direktör i uppdrag att förbereda en försäljning av bostäder omfattande lägenheter. Den 12 november 2009 beslutade styrelsen för Örebrobostäder AB att uppdra till verkställande direktören att köpa fem dotterbolag i syfte att användas vid försäljning av fastigheter samt att underställa detta beslut kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 december 2009 att återremittera ärendet till kommunledningskontoret. - Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari och anmäls för behandling i kommunfullmäktige den 24 februari

20 24 Anmälan av inkomna handlingar Följande ärenden anmäls som inkomna - Brev den 4 november 2009 från migrationsminister Tobias Billström med tack för att Örebro kommun bidrar till en bättre tillvaro för ensamkommande barn (KS 1228/2009) - Länsstyrelsens i Örebro län beslut den 15 oktober 2009 om tillstånd för Grimsö forskningsstation till allmän kameraövervakning vid utfordringsplatser för vildsvin (Ks 556/2009) - Länsstyrelsens i Örebro län beslut den 8 december 2009 om tillstånd till allmän kameraövervakning vid Pressbyråns butik Åstadalsvägen 3 i Örebro (Ks 1394/2009) - Regionförbundets i Örebro län verksamhetsplan med rambudget 2010 (Ks 1417/2009) - Ny förbundsordning för Nerikes Brandkår (Ks 692/2009) - Protokoll från styrelsesammanträden med Örebro Rådhus AB den 13 oktober och 24 november Protokoll från extra bolagsstämma i Länstrafiken Örebro AB den 10 november Protokoll från extra bolagsstämma i Mälarbanans Intressenter AB den 5 november Protokoll från sammanträde i den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård och tolkförmedling den 14 september och den 5 november Protokoll från sammanträden med direktionen vid Nerikes Brandkår den 22 oktober och den 10 december

21

22

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313 Protokoll Ks 1365/2009 Kommunstyrelsen Datum: 2009-12-15 Klockan: 15:00 15.35 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lotta Olsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Protokoll. Tid Måndag 11 januari 2010 kl. 17.25 17.40

Protokoll. Tid Måndag 11 januari 2010 kl. 17.25 17.40 Tid Måndag 11 januari 2010 kl. 17.25 17.40 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) vice ordförande Jonas Karlsson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl. 14.00 16.00.

Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl. 14.00 16.00. Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande Mats Einestam (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 18 mars 2008 kl. 15.00-15.45

Protokoll. Tid Tisdagen den 18 mars 2008 kl. 15.00-15.45 Tid Tisdagen den 18 mars 2008 kl. 15.00-15.45 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP), ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart Bondeson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Ks 1430/2009 Kommunfullmäktige Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Britta Bjelle (FP) Irén Lejegren (S) Gunnar Andersson (M) Roger Andersson (S) Allan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun Kallelse/ärendelista Sida 15 (16) Kommunfullmäktige 2015-03-26 Kf Ks 49 Au 49 Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Mari Eliasson (s) Anders Weinemo (s)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00 Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer