Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1322/2009. Datum: Klockan: 15:00-15:15 Plats: Dialogen. Närvarande ledamöter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1322/2009. Datum: 2010-01-19 Klockan: 15:00-15:15 Plats: Dialogen. Närvarande ledamöter"

Transkript

1 Protokoll Ks 1322/2009 Kommunstyrelsen Datum: Klockan: 15:00-15:15 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) Murad Artin (V) Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson (C) Carina Dahl (S) Alaa Idris (S) Lars-Erik Soting (S) Jan Zetterqvist (S) ordförande Tjänstgörande ersättare Gabriella Blomgren (MP) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Erik Johansson (FP) Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) Ronnie Palmén (M) Lena Widing (C) Övriga Staffan Isling kommundirektör Ingegerd Zidén, sekreterare Justerat den 27 januari Staffan Werme, ordförande Inger Högström-Westerling, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 januari 2010.

2 1 Ändring av programnämndernas och kommunstyrelsens reglementen Ärendenummer: Ks 1192/2009 Handläggare: Carola Lilja Inför rekryteringen av ny kommundirektör gjordes en kravprofil utifrån reglemente, delegationsordning och uppdrag som fanns för rollen som kommundirektör. Kravprofilen gav uttryck för att några områden såsom styrning, ledning och uppföljning av kommunens tjänster gentemot våra brukare och medborgare är viktiga. Ett annat område som också är prioriterat är att rollen som kommundirektör ska ha fokus på helhet. Slutligen ska rollen som kommundirektören ha ett tillsynsansvar för att beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen blir verkställda. Under själva rekryteringsprocessen diskuterades förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. En förutsättning för att vi kontinuerligt lyckas i vårt arbete med att utveckla tjänsterna är ett gott ledarskap. Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman och därmed också den som har det yttersta ansvaret för att kommunstyrelsens beslut blir verkställda. I detta ledarskap ingår bl. a att styra, leda och följa upp vad chefer på alla nivåer aktivt gör för att bidra till verkställighet av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas beslut. Rekryteringsgruppen (Staffan Werme, Inger Högström Westerling, Lena Baastad) var överens om att en förutsättning för att lyckas i uppdraget som kommundirektör är att få en större tillgång till förvaltningscheferna än vad som är möjligt idag. Idag anställs förvaltningscheferna av respektive programnämnd. Förslaget är att kommunstyrelsen, och inte programnämnderna, anställer förvaltningschefer och svarar för arbetsmiljö och övriga anställningsförhållanden. sunderlag Protokollsutdrag från programnämnd Social välfärd den 2 december 2009 Protokollsutdrag från programnämnd Barn och utbildning den 1 december Rätten att anställa förvaltningschef och därvid besluta om anställningsvillkor överförs från programnämnderna till kommunstyrelsen med åtföljande ändringar i reglementstexterna. 2. Passusen anställa förvaltningschefer samt i 1 fjärde punktsatsen i de tre programnämndernas reglemente utgår. 3. Kommunstyrelsens reglemente 5 sjätte punktsatsen i får följande ändrade lydelse anställa programchefer och förvaltningschefer. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 2

3 Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 2 Verksamhetsplan med budget 2010 för kommunstyrelsens verksamheter Ärendenummer: Ks 1274/2009 Handläggare: Eila Brännström Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till verksamhetsplan med budget 2010 för kommunstyrelsens verksamheter. sunderlag Kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan med budget 2010 för kommunstyrelsens verksamheter den 19 januari Verksamhetsplan med budget 2010 för kommunstyrelsens verksamheter fastställs enligt kommunledningskontorets förslag den 19 januari Ledamöter som representerar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 3 Förlängning av avtal för förvaltning av kommunens pensionsmedel Ärendenummer: Ks 16/2010 Handläggare: Anders Olsson Kommunfullmäktige fastställde den 15 december 1999 riktlinjer för avsättning och förvaltning av kommunens pensionsmedel. Kommunstyrelsen skall årligen pröva behovet av att förändra regler i denna placeringspolicy utifrån aktuell utveckling på finansmarknaderna och nya rekommendationer om god sed för finansförvaltning. Nuvarande placeringspolicy fastställdes av fullmäktige den 30 september

4 Örebro kommun har avtal med fyra företag om kapitalförvaltning av pensionsmedel under perioden med möjlighet till ett års förlängning. Kommunledningskontoret bedömer att förvaltningen av pensionsmedel har fungerat tillfredställande under nuvarande förvaltningsperiod. Detta gäller både avkastning och administrativa rutiner samt regelbundna avstämningsträffar med förvaltarna om finansmarknad och tillämpning av placeringspolicy. Kommunen bör därför utnyttja möjligheten att förlänga nuvarande avtal med ett år. sunderlag Kommunledningskontorets skrivelse den 8 januari Ekonomichefens beslut att ändra det jämförelseindex för obligationer som anges i kommunens placeringspolicy från OMRX T-Bond till OMRX Bond godkänns med tillämpning från den 1 januari Därutöver finns för närvarande inga skäl till att ändra reglerna i kommunens placeringspolicy för pensionsmedel. 2. Nuvarande avtal om förvaltning av pensionsmedel med Nordea Investment Management, SEB Wealth Management, Robur Kapitalförvaltning och Carlson Investment Management förlängs att gälla under perioden Yrkande Mura Artin (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar dels att utesluta aktier som placeringsalternativ för Örebro kommuns pensionsmedel, dels att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med förslag till ny placeringspolicy för Örebro kommun pensionsmedel. Proposition Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag mot Murad Artins (V) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. således 1. Ekonomichefens beslut att ändra det jämförelseindex för obligationer som anges i kommunens placeringspolicy från OMRX T-Bond till OMRX Bond godkänns med tillämpning från den 1 januari Därutöver finns för närvarande inga skäl till att ändra reglerna i kommunens placeringspolicy för pensionsmedel. 2. Nuvarande avtal om förvaltning av pensionsmedel med Nordea Investment Management, SEB Wealth Management, Robur Kapitalförvaltning och Carlson Investment Management förlängs att gälla under perioden

5 Reservation Mot beslutet reserverar sig Murad Artin (V) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen skulle besluta dels att utesluta aktier som placeringsalternativ för Örebro kommuns pensionsmedel, dels att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med förslag till ny placeringspolicy för Örebro kommun pensionsmedel. Skriftlig reservation bifogas protokollet. 4 Månadsrapport december 2009 Ärendenummer: Ks 25/2010 Handläggare: Ann-Kristin Sundelius, Marie Hellgren, Jan-Olof Müller Kommunledningskontoret redovisar ekonomi, personal och verksamhet inom Örebro kommun i månadsrapport december sunderlag Kommunledningskontorets rapport den januari Rapporten läggs till handlingarna. 5 Rapport från nätverket Väl mätt Ärendenummer: Ks 1439/2009 Handläggare: Karin Sköldberg SKLs jämförelsenätverk Väl mätt som Örebro kommun ingår i har kommit med sin fjärde rapport. Rapporten från Nätverket Väl mätt Förskola redovisar en rad olika tips på hur kommunerna kan jobba vidare med att förbättra kvaliteten i förskoleverksamheten. Ett gott exempel som lyfts fram är den fördjupade tillsyn som Västerås stad jobbar efter. En modell s.k. triangulering som förstärker ett sätt att utvärdera/säkerställa kvaliteten. En annan fråga, som är återkommande i rapporten, är bristen på nyttjande av systemstöd. På flera av de mätningar som nätverket ville göra har flera av kommunerna fått lämna blankt, så även Örebro, då vi inte har kunnat säkerställa kvaliteten i de aktuella talen. Ett utökat systemstöd kan förbättra möjligheterna till planering, ökad servicegrad, och bättre jämförelseunderlag inom Örebro och mellan kommuner. En tredje fråga som är slående är att Örebro inte sticker ut i de strukturella mått som nätverket använt utan ligger i mitten i stort sett överallt utom när det gäller andel i enskild regi då kommunen ligger näst lägst. Det gäller bl.a. kostnad per inskrivet barn, antal barn per avdelning, antal barn per årsarbetare samt andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning. 5

6 sunderlag PM från SKL Rapport från Nätverket Väl mätt. Jämförelseprojektet Förskola - En jämförelse av kommuners förskoleverksamhet ur ett medborgarperspektiv. - Rapporten överlämnas till programnämnd barn och utbildning samt kommunledningskontoret ekonomi för vidare åtgärder 6 Planprogram för hotell på Rudbecksgatan Ärendenummer: Ks 1449/2009 Handläggare: Peder Hallkvist Planprogrammets syfte är att redovisa förutsättningar och konsekvenser kring att bebygga en del av Rudbecksgatan. Ett detaljplanearbete ska ha sin utgångspunkt i de frågeställningar och slutsatser som tas upp i planprogrammet och i samrådsredogörelse. Programmet har varit utsänt för samråd under tiden 26 maj - 6 augusti till kommunala och statliga myndigheter samt till berörda fastighetsägare. Förslaget har samtidigt varit utställt på Stadsbiblioteket och på kommunens hemsida där allmänheten haft möjlighet att lämna synpunkter. Några remissinstanser har på grund av begränsade mötestillfällen lämnat svar efter samrådstidens slut. Programnämnd Samhällsbyggnad behandlade ärendet den 1 december Mot programnämndens beslut reserverade sig Marie Wirde (V) till förmån för eget förstahandsyrkande om återremiss för att ytterligare analysera och ge lösningar på problem för att uppfylla nämndens beredningskrav till kommunfullmäktige. I andra hand yrkandet om avslag på Stadsbyggnadskontorets förslag. sunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse den 16 november 2009 Förslag till planprogram för hotell på Rudbecksgatan den 16 november 2009 Protokollsutdrag från programnämnd Samhällsbyggnad den 1 december

7 - Planprogram för hotell på Rudbecksgatan antas. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Yrkande Murad Artin (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att dels bifalla förslaget, dels också beslutar att planprogram för hotell på Rudbecksgatan inför beslut i kommunfullmäktige kompletteras med beslutsunderlag gällande trafiksituationen i södercity under byggnationstiden och framtida förutsättningar för trafik- och parkeringslösningar efter byggtidens slut. Staffan Werme (FP) yrkar avslag på tilläggsyrkandet. Proposition Ordföranden ställer först kommunledningskontorets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Därefter ställer ordföranden Murad Artins (V) tilläggsyrkande mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsyrkandet. således - Planprogram för hotell på Rudbecksgatan antas. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Reservation Mot beslutet reserverar sig Murad Artin (V) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen också skulle besluta att planprogram för hotell på Rudbecksgatan inför beslut i kommunfullmäktige kompletteras med beslutsunderlag gällande trafiksituationen i södercity under byggnationstiden och framtida förutsättningar för trafik- och parkeringslösningar efter byggtidens slut. 7 Överlåtelse av Olaus Petri 3:235 (Svampenterminalen) till Örebroporten Fastigheter AB samt borgen till Örebroporten för detta förvärv Ärendenummer: Ks 1119/2009 Handläggare: Anders Olsson Stadsbyggnadskontoret har gjort en preliminär överenskommelse med Örebroporten Fastigheter AB om försäljning av fastigheten Olaus Petri 3:325 (Svampenterminalen) till bolaget för en köpeskilling på 24,5 mnkr. 7

8 Kommunen har under år 2009 förvärvat Svampenterminalen i en bytesaffär med Husman Lokaler. Fastigheten är avsedd för järnvägsändamål och har en unik rätt att nyttja järnvägsspår fram till stambanan. På fastigheten finns idag en lagerbyggnad på ca kvm och kontorslokaler på ca 775 kvm. Stadsbyggnadskontoret konstaterar att Kommunfastigheter inte bör förvalta denna typ av fastighet. Istället bör fastigheten överlåtas till Örebroporten Fastigheter AB för en långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheten i linje med kommunens framtida planering. Styrelsen för Örebroporten Fastigheter AB beslutade vid sammanträde den 30 september 2009 att förvärva fastigheten Olaus Petri 3:235 från kommunen samt att ansöka om kommunal borgen på 25,2 mnkr för finansieringen av detta förvärv. Kommunledningskontoret anser att uppdraget att äga, förvalta och utveckla Svampenterminalen väl överensstämmer med kommunfullmäktiges ägardirektiv för Örebroporten Fastigheter AB. Kommunen bör bevilja bolaget borgen för den nyupplåning som krävs för köpeskilling och lagfartskostnad. Örebroporten bör tillträda som ägare av fastigheten den 1 januari Programnämnd Samhällsbyggnad behandlade ärendet den 3 november 2009 och föreslog att ordförande i programnämnden får i uppdrag att teckna avtal med Örebroporten Fastigheter AB och att avtalet ska säkerställa kommunens tillgång till fastigheten för framtida samhällsnyttiga ändamål. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 16 december 2009 till kommunstyrelsen för utredning av lagfartsfrågan. sunderlag Protokoll från styrelsemöte med Örebroporten Fastigheter AB den 30 september 2009 Skrivelse från Örebroporten Fastigheter AB den 2 oktober 2009 Stadsbyggnadskontorets skrivelse den 19 oktober 2009 (med bifogad karta) 1. Örebro kommun överlåter fastigheten Olaus Petri 3:235 (Svampenterminalen) till Örebroporten Fastigheter AB för en köpeskilling på 24,5 miljoner kronor med tillträde den 1 januari Ordföranden i programnämnd Samhällsbyggnad får i uppdrag att teckna avtal med Örebroporten Fastigheter AB om denna överlåtelse. Avtalet ska säkerställa kommunens tillgång till fastigheten för framtida samhällsnyttiga ändamål. 3. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebroporten Fastigheter AB på 25 mnkr för förvärv av fastigheten Olaus Petri 3:235 (Svampenterminalen). Detta borgensåtagande omfattar även löpande ränta och andra kostnader som hänförs till denna upplåning av Örebroporten 8

9 Fastigheter AB. Bolaget skall erlägga borgensavgift till kommunen för utnyttjad del av borgensåtagandet. Ärende ska vidare till kommunfullmäktige. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Ledamöter som representerar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 8 Försäljning av Solgården, Örebro Alm 1:98, Göksholmsvägen Ärendenummer: Ks 1248/2009 Fastighetsnämnden har den 4 november 2009 tillstyrkt att fastigheten Alm 1:98, Solgården, överlåts till försäljning på öppna marknaden, via mäklare. Fastigheten Solgården är ett kommunalt äldreboende. Den totala ytan 2445 kvm fördelar sig på lägenheter och kompletterings-/serviceytor för de boende. Tomten har en yta på ca 8424 kvm. Äldreboendet innehåller totalt 39 lägenheter, de flesta två rum och kök, dessutom finns ca 360 kvm kompletteringsytor. Det finns idag ingen kö till Solgården, vilket har inneburit att flera lägenheter står tomma. Denna boendeform innehållande konventionella lägenheter anses heller inte tillhöra den kommunala kärnverksamheten. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till kommunledningskontoret den 15 december 2009 för inhämtande av synpunkter från berörda förvaltningar. sunderlag Fastighetsnämndens protokollsutdrag den 4 november Fastigheten Alm 1:98, Solgården, överlåts för försäljning på den öppna marknaden, via mäklare. 9

10 9 Förköp av fastigheten Örebro Nikolai 3:134 Ärendenummer: Ks 1441/2009 Fastigheten Örebro Nikolai 3:134 är belägen utmed Lundagårdsvägen, Adolfsberg. Kommunen äger omkringliggande mark förutom två privatägda villafastigheter. Fastigheten har en areal om kvm och bebyggd med en enklare äldre sommarstuga. Fastigheten är taxerad som småhusenhet, tomtmark till helårsbostad. Försäljningspriset är 1 mnkr. Fastigheten är belägen inom framtida utbyggnadsområde för bostäder i gällande översiktsplan. Området är även utpekat i nya översiktsplanen som framtida utbyggnadsområde. Motivet till ett förköp är att underlätta kommunens framtida planläggning av fastigheten och omkringliggande mark. sunderlag Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse inklusive karta den 18 december Örebro kommun utövar sin förköpsrätt gällande fastigheten Örebro Nikolai 3:134 enligt förköpslagens regler och till en uppgiven köpeskilling om en (1) mnkr. 2. Örebro kommun ansöker hos regeringen om tillstånd till förköpet för det fall köpare eller säljare motsätter sig att kommunen utövar förköp i ärendet. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 10 Utökad delegation för kommunstyrelsens arbetsutskott (Ks AU) Ärendenummer: Ks 1450/2009 Handläggare: Staffan Isling Kommunledningskontoret föreslår att delegationen för kommunstyrelsens arbetsutskott, AU utökas till att även omfatta ärenden som rör kommunens klimatarbete. 10

11 Örebro kommun fick den 1 september 2009 en ny kommundirektör. Kommundirektören har sett över kommunledningskontorets organisation och arbetsformer och gjort vissa förändringar. Kommundirektören har av den anledningen också tagit initiativ till ett förslag om ändrad delegation för kommunstyrelsens arbetsutskott. sunderlag Kommunledningskontorets skrivelse den 12 januari Kommunstyrelsens arbetsutskott har på kommunstyrelsens vägnar och inom styrelsens behörighetsområde rätt att fatta beslut om frågor som rör kommunens klimatarbete. 2. Arbetsutskottets delegation omfattar även rätten att fatta beslut om hur särskilt avsatta pengar för klimat- och näringslivssatsningar ska disponeras. 3. Delegationsbeslut skall anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande sammanträde. 4. Samtliga ärenden till arbetsutskottet ska beredas enligt kommunledningskontorets fastställda beredningsordning. 11 Medborgarbudget - rapport Ärendenummer: Ks 1401/2009 Handläggare: Julia Runesson Örebro kommun deltar sedan 2008 i Sveriges Landsting och kommuners nätverk Medborgarbudget. Syftet med projektet Medborgarbudget är att utveckla och genom praktiskt tillämpning pröva metoder för medborgarbudget som medel för att öka medborgarnas engagemang och ansvarstagande. Kommunledningskontoret redovisar i rapport det arbete som har utförts fram till januari sunderlag Kommunledningskontorets rapport den 15 januari

12 1. Prioriterad målgrupp unga fastställs enligt kommunledningskontorets förslag. 2. Medborgarbudgeten har temat Svartån och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ramarna för temat. 3. Investeringsmedlen tas från avsatta medel i programnämnd Samhällsbyggnads budget. 4. Rapporten läggs till handlingarna. 12 Ankomstkommun för ensamkommande flyktingbarn Ärendenummer: Ks 1315/2009 Handläggare: Tommy Larserö, Gunilla Björling Örebro kommun har fått förfrågan från Migrationsverket om att vara ankomstkommun för ensamkommande flyktingbarn. Antalet asylsökande ensamkommande barn och ungdomar i Sverige har ökat under den senaste tiden och överskrider vida vad tidigare prognoser visade. Konsekvensen av den ökande inströmningen är att platserna för mottagande inte räcker till. Situationen är också mycket ansträngd för de s.k. ankomstkommunerna, de kommuner dit barnen först kommer, eftersom barnen blir kvar i dessa kommuner längre än vad som var avsett. För att lösa denna akuta situation vill Migrationsverket utöka antalet ankomstkommuner med ytterligare sex till totalt tio och har därför bl.a. vänt sig till Örebro kommun med en muntlig förfrågan om att bli en sådan ankomstkommun. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 december Kommundirektören får i uppdrag att teckna avtal med Migrationsverket om tillfälligt mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. 12

13 2. Programnämnd Social Välfärd får i uppdrag att fastställa planering och genomförande av en lämplig organisation för tillfälligt mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige. 13 Örebro kommuns roll i att förverkliga millenniemålen antagna av FN - pilotkommunprojektet, rapport och handlingsplan Ärendenummer: Ks 530/2009 Handläggare: Gunilla Björling År 2000 enades världen i FN:s regi om att anta Millenniedeklarationen, en global agenda för att utplåna fattigdom och hunger. Konkret ställde man upp 8 mål som ska vara uppnådda år Örebro kommun har genom beslut i kommunstyrelsen den 18 maj 2009 valt att aktivt ställa sig bakom genomförandet av FN:s Millenniemål genom att vara en av fem Pilotkommuner i Sveriges kommuner och landstings (SKL) Internationals projekt för Millenniemålen. Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2009 att tillsätta en parlamentarisk grupp för att utveckla arbetet med konsultstöd från SKL-International och tjänstemannastöd. Från och med årsskiftet 2010 utvidgar SKL-International arbetet till ett treårigt kommunikations- projekt med finansiellt stöd från SIDA. Ett av målen är att 100 kommuner valt att vara Millenniekommuner år Örebro kommun har genom pilotkommunprojektet uppfyllt de villkor SKL ställt upp för att gå in i åtagandet som Millenniekommun. Utnämningen till Millenniekommun sker i respektive kommuns fullmäktige. Detta ärende är en rapport över det arbete Örebro bedrivit som Pilotkommun, i syfte att förankra frågan och föreslå tidpunkt för utnämning. sunderlag Kommunledningskontorets rapport den 23 december 2009 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Örebro kommun antar SKL:s utnämning och accepterar att vara en Milleniekommun. för egen del 2. Rapporten över det genomförda Pilotkommunarbetet godkänns. 13

14 3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utforma en handlingsplan för det fortsatta arbetet under Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 14 Motion från Peter Dahlgren (S) om att lyfta fram bortglömda och outnyttjade platser i Örebro Ärendenummer: Ks 637/2008 Peter Dahlgren, Socialdemokraterna, har den 3 oktober 2008 motionerat om att lyfta fram bortglömda och outnyttjade platser i Örebro. Motionären föreslår att kommunen påbörjar ett arbete för att skapa förutsättning för en deltagande stadsplanering runt bortglömda och outnyttjade platser med hjälp av internet. Som modell för ett dylikt arbete framhålls projektet "wasted space" i Stockholm där en fristående aktör tagit initiativ till en webbsida där allmänheten kan lämna förslag på platser som man anser inte nyttjas på ett smart sätt. Andemeningen i motionen ligger helt i linje med kommunens intentioner och internet används i många olika sammanhang som ett medel för kommunikation med invånarna. Stadsbyggnadskontoret har i samråd med näringslivskontoret, ansvariga för information och medborgardialog, mark- och exploatering, it-strategi samt tekniska förvaltningen närmare bedömt lämpligheten i att köpa in modellen som Stockholm valt. Förvaltningens bedömning är att flera av syftena skulle kunna lösas med dagens sätt att använda webben för utställningar av planer. Intentionerna är att utveckla lösningar som ökar medborgarnas möjlighet att föra fram förslag. Programnämnd Samhällsbyggnad behandlade ärendet den 1 december 2009 och föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. sunderlag Peter Dahlgrens (S) motion om att lyfta fram bortglömda och outnyttjade platser i Örebro Kommunalrådskansliets skrivelse den 16 november 2009 Programnämnd Samhällsbyggnads protokollsutdrag den 1 december

15 - Peter Dahlgrens (S) motion om att lyfta fram bortglömda och outnyttjade platser i Örebro kommun bifalles. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 15 Rapport om finansverksamheten under december 2009 Ärendenummer: Ks 15/2010 Handläggare: Anders Olsson Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport om finansverksamheten under december sunderlag Kommunledningskontorets rapport den 11 januari Rapporten läggs till handlingarna 16 Rapport om pensionsförvaltning under december 2009 Ärendenummer: Ks 35/2010 Handläggare: Lisbeth Jansson Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport om pensionsförvaltningen under december

16 sunderlag Kommunledningskontorets rapport den 11 januari 2010 Kommunledningskontorets förslag - Rapporten läggs till handlingarna. 17 Val av ombud vid bolagsstämmor och föreningsstämmor för år 2010 Ärendenummer: Ks 1455/2009 Följande ombud för Örebro kommun väljs till bolagsstämmor och föreningsstämmor år 2010 i 1. Länstrafiken i Örebro AB: Lars O Molin (KD), ombud och Irén Lejegren (S), ersättare. 2. Mälarbanans Intressenter AB: Lars O Molin (KD), ombud och Irén Lejegren (S), ersättare. 3. Kommuninvest Ekonomisk Förening: Lars O Molin (KD), ombud och Irén Lejegren (S), ersättare. 18 Val av ledamot i styrelsen för Adolf Lindgrens stipendiefond för år 2010 Ärendenummer: Ks 1456/ Lars O Molin (KD) väljs till ledamot i styrelsen för Adolf Lindgrens stipendiefond år

17 19 Val av revisor och revisorsersättare i stiftelsen Harald Aronssons minnesfond för år 2010 Ärendenummer: Ks 1457/ Anders Olsson väljs till revisor och Annica Antonsson till revisorsersättare för granskning av räkenskaperna i stiftelsen Harald Aronssons minnesfond år Val av revisorsersättare i stiftelsen Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg för år 2010 Ärendenummer: Ks 1458/ Jan Åkesson väljs till revisorsersättare för granskning av räkenskaperna i stiftelsen Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg år Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Ks 4/2010 Kommunledningskontoret anmäler följande beslut enligt sammanställning 1-31 december 2009, som fattats med stöd av delegation från kommunstyrelsen. sunderlag Sammanställning 1-31 december Anmälan läggs till handlingarna. 17

18 22 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls för behandling i kommunstyrelsen i februari Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter - Carola Lilja 2. Uppdragsbeskrivning för kommundirektören - Carola Lilja 3. Information om överenskommelse mellan kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören - Carola Lilja 4. Översyn av kommunens investeringsprocess - Ulf Carlsson, Christer Wilén 5. Förslag till rekommendation beträffande kommunala tjänstemäns intygande av identitet vid ansökan om identitetskort - Pernilla Wikström Pehrson 6. Överenskommelse om samverkan mellan organisationer och föreningar inom den sociala ekonomin och Örebro kommun i syfte att främja utvecklingen av det civila samhället - Gun Berglund 7. Open Art Kommungemensamma styrdokument som även omfattar de kommunala bolagen - Catharina Centerfjäll 9. Godkännande för Örebrobostäder AB att köpa in fem dotterbolag - Anders Olsson 10. Förutsättningar för kunskapsstyrning i Örebro kommun - Catharina Centerfjäll 11. Medlemskap i det världsomspännande klimatnätverket ICLAI (Ksau) 12. Inrättande av cykelpool (Ksau) 13. Upphandling av bilpool (Ksau) 14. Preliminärt bokslut Karin Sköldberg 15. Redovisningsriktlinje investeringsredovisning - Mats Rodenfeldt 16. Nyemission Örebro Rådhus AB - Anders Olsson 18

19 17. Attestförteckning för kommunstyrelsen och kommunledningskontoret - Eila Brännström 18. Uppföljning av handlingsplan för jämställda löner Karin Kahnberg 19. Handlingsplan för jämställda löner Karin Kahnberg 20. Avtal med Stockholm Business Alliance SBA (Ksau) - Lars Ekevärn 21. Förlängning av avtal för kapitalförvaltning av donationsstiftelsernas medel - Mats Rodenfeldt 22. Årsberättelse 2009 för kommunstyrelsens verksamheter - Eila Brännström 23 Godkännande för Örebrobostäder AB att köpa in fem dotterbolag Ärendenummer: Ks 1291/2009 Handläggare: Anders Olsson Styrelsen för Örebrobostäder beslutade den 19 maj 2008 att ge sin verkställande direktör i uppdrag att förbereda en försäljning av bostäder omfattande lägenheter. Den 12 november 2009 beslutade styrelsen för Örebrobostäder AB att uppdra till verkställande direktören att köpa fem dotterbolag i syfte att användas vid försäljning av fastigheter samt att underställa detta beslut kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 december 2009 att återremittera ärendet till kommunledningskontoret. - Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari och anmäls för behandling i kommunfullmäktige den 24 februari

20 24 Anmälan av inkomna handlingar Följande ärenden anmäls som inkomna - Brev den 4 november 2009 från migrationsminister Tobias Billström med tack för att Örebro kommun bidrar till en bättre tillvaro för ensamkommande barn (KS 1228/2009) - Länsstyrelsens i Örebro län beslut den 15 oktober 2009 om tillstånd för Grimsö forskningsstation till allmän kameraövervakning vid utfordringsplatser för vildsvin (Ks 556/2009) - Länsstyrelsens i Örebro län beslut den 8 december 2009 om tillstånd till allmän kameraövervakning vid Pressbyråns butik Åstadalsvägen 3 i Örebro (Ks 1394/2009) - Regionförbundets i Örebro län verksamhetsplan med rambudget 2010 (Ks 1417/2009) - Ny förbundsordning för Nerikes Brandkår (Ks 692/2009) - Protokoll från styrelsesammanträden med Örebro Rådhus AB den 13 oktober och 24 november Protokoll från extra bolagsstämma i Länstrafiken Örebro AB den 10 november Protokoll från extra bolagsstämma i Mälarbanans Intressenter AB den 5 november Protokoll från sammanträde i den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård och tolkförmedling den 14 september och den 5 november Protokoll från sammanträden med direktionen vid Nerikes Brandkår den 22 oktober och den 10 december

21

22

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313 Protokoll Ks 1365/2009 Kommunstyrelsen Datum: 2009-12-15 Klockan: 15:00 15.35 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lotta Olsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Ks 1430/2009 Kommunfullmäktige Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Britta Bjelle (FP) Irén Lejegren (S) Gunnar Andersson (M) Roger Andersson (S) Allan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 43/2014. Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 43/2014. Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 43/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Fisun Yavas (S) Thomas

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-02-24 Sammanträdestid 8.30-11.30

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-02-24 Sammanträdestid 8.30-11.30 Protokoll Sammanträdesdatum 2015-02-24 Sammanträdestid 8.30-11.30 Nr 4 FALKENBERG Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset.

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum 2013-04-03 kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer