Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar"

Transkript

1 Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar BIIA resurscentrum arbetar för att fler människor ska kunna vara delaktiga i samhällsliv, arbete och företagande. BIIA resurscentrum finns i Örebro län, Jämtland och Västra Götaland. RAPPORT Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg, del 1. - lokal aktivitet inom projekt JämFÖR Del 2 är det gemensamma strategiska lokala arbetet om vår utgångspunkt är riktig och det upplevs värdefullt att arbeta vidare För mer information, kontakta Ulla Landenmark, BIIA resurscentrum Maud Pettersson, delprojektledare BIIA resurscentrum Isabel Suarez, Coompanion Örebro län, mentor och rådgivare Denna aktivitet sker inom ramen för projekt "JämFÖR - en jämställd framtid i Örebroregionen", som drivs av Regionalt resurscentrum vid Länsstyrelsen i Örebro län med Regionförbundet och lokala nätverk för kvinnor. Tillsammans jobbar vi för att förbättra kvinnors möjlighet till företagande, entreprenörskap, kompetens- och karriärutveckling.

2 Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden att kunna delta i arbete, företagande och samhällsliv. Vår ambition med den kartläggning som denna rapport presenterar, är att målgruppen arbetssökande med utländsk bakgrund som är intresserade av att arbeta inom vård och omsorg, ska synliggöras. Vi tror på människors vilja att kunna försörja sig själva och vi vill medverka till initiativ som möjliggör detta. Vi i BIIA vill arbeta för integration med de som idag står utanför arbetsmarknaden med den arbetskraftsbrist och de utbildningsbehov som samhället står inför, speciellt inom vård och omsorg. Ulla Landenmark Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av aktiviteten inom JämFÖR Så här kan aktiviteten bidra till ökad jämställdhet Vad vi vill uppnå Målgrupp Argument, bakgrund utifrån tillväxtperspektiv och jämställdhet Insatser i Örebro läns strategi för jämställdhet Utmaningar och åtgärder Kompetensförsörjning; regional handlingsplan 4 Modell för bättre matchning mellan utbud och efterfrågan 5 Framtida implementeringsarbete, Rambölls rekommendationer 6 Framtida marknad för vård och omsorg av äldre 7 Kartläggningen 8 Laxå kommun: strategiska lokala kontakter i kommunen 8 intervjuer, samtal målgruppen 8 Regionala aktörer, samtal och synpunkter 9 Intervjuer, enkäter med målgruppen Örebro, Hallsberg 12 Lindesberg 13 Frågeställningar utifrån denna kartläggning 14 Frågeställningar som BIIA resurscentrum ställer sig Frågeställningar som privatpersoner, lokala och regionala aktörer funderar på Budskap, erbjudande och förslag på riktning 15 2

3 Inledning Beskrivning av aktiviteten Vår utgångspunkt i BIIA resurscentrum är att behovet av arbetskraft inom vård och omsorg kommer att öka i framtiden. Vi tror att många av de som kommer att vara i behov av omsorg, både yngre och äldre kommer att vara personer med utländsk bakgrund, vilket vi tänker kan möjliggöra för de som idag står utanför arbetsmarknaden att vara de som fyller det väntade behovet. Vi arbetar lokalt, i Lindesberg, Laxå och Vivalla där BIIA idag har verksamhet och intervjuade kvinnor (och intresserade män) i en kartläggning, för att ta reda på förutsättningar idag och skapa intresse för att utbilda sig/arbeta inom vård och omsorg i framtiden. Parallellt med det, diskuterade vi med hur aktörer lokalt och regionalt, bl a Vård och omsorgscollege, Fackförbundet Kommunal, Arbetsförmedlingen, Coompanion, ALMI tänker om vård och omsorgsbehovet i framtiden och hur de tänker om/hur de idag arbetslösa kan förbereda sig inför detta. Så här kan aktiviteten bidra till ökad jämställdhet Ökade möjligheter för deltagande i arbetet och samhället, särskilt för kvinnor med utländsk bakgrund. Vad vi vill uppnå med aktiviteten Vi i BIIA vill arbeta för integration med de som idag står utanför arbetsmarknaden med den arbetskraftsbrist och de utbildningsbehov som samhället står inför, speciellt inom vård och omsorg. Målgrupp för aktiviteten Arbetssökande kvinnor och män, fokus med invandrarbakgrund. De är sedan lokala basen för det fortsatta strategiska arbetet med aktörer som arbetar för vård och omsorg. Argument, bakgrundsfakta utifrån tillväxtperspektiv och jämställdhet Insatser i Örebro läns strategi för jämställdhet : Tillräckligt finansierade handlingsplaner och program är nödvändiga verktyg för att främja jämställdhet (en av sex punkter i CEMR, Council of European Municipalities and Regions, sid 5, publ.nr 2013:8 Örebro läns strategi för jämställdhet ) Utveckla former och metoder för ökad jämställdhet i etableringsprocessen av nyanlända (en av fastställda insatser i fokusområde 3; främja otraditionella val till gymnasium, högskola och universitet samt bredda arbetsmarknaden för kvinnor och män, s 10, publ.nr 2013:8 Örebro läns strategi för jämställdhet ) 3

4 Arbeta för likvärdigt bemötande av kvinnor och män för att främja att både kvinnor och män får ta del av de tillväxtresurser som finns Vidga synen på innovations-begreppet så att fler ges förutsättningar att delta i utvecklingsarbete (två av fastställda insatser i fokusområde 4; stödja och utveckla företagande och innovativa miljöer på likvärdiga villkor för kvinnor och män, s 13, publ.nr 2013:8 Örebro läns strategi för jämställdhet ) Utmaningar och åtgärder Kompetensförsörjning; regional handlingsplan för Örebroregionen De som står utanför arbetsmarknaden: Personer som står utanför arbetsmarknaden är en självklar och viktig resurs för regionens kompetensförsörjning, i Örebro län finns mer än personer i arbetsför ålder som står helt utanför arbetsmarknaden, varav många har utländsk bakgrund Den etnisk och könssegregerade arbetsmarknaden: Invandringen till länet utgör en viktig faktor för att möta framtidens kompetensförsörjning En jämförelse visar att antalet utlandsfödda är fler framförallt i de yngre åldrarna. De är därför en stor tillgång på arbetsmarknaden. En ökad kulturell mångfald på arbetsmarknaden ställer ökade krav på öppenhet i organisationer och på arbetslivets förmåga att förhålla sig till olikheter och se det som en tillgång. (två av fem identifierade utmaningar för kompetensförsörjningen i Örebro län, sid 4, bakgrund Regional handlingsplan för kompetensförsörjning, febr 2014) Åtgärd De som står utanför arbetsmarknaden att göra: genomföra förstudie i syfte att kartlägga och analysera regionala behov inom drop-outs, unga vuxna med funktionsnedsättning, personer med utländsk bakgrund uppföljning kvartal , processansvar Regionförbundet Åtgärd Utveckla individer och människors kunskap och intresse för livslångt lärande att göra: erbjuda seminarier om vilka krav och förväntningar som finns på arbetsmarknaden, informera om alla utbildningsformer (gym, vux, folkhögskolor, yh och universitet), etablera mötesplatser uppföljning kvartal , processansvar Regionalt kompetensforum (REKO) Åtgärd Perspektiven kön, ålder och etnicitet att göra: Fler arbetsgivare utvecklar genus och interkulturell medvetenhet i arbetet med strategisk kompetensförsörjning uppföljning kvartal , processansvar Länsstyrelsen 4

5 Åtgärd Utveckla arbetsgivarnas förmåga att bli bättre på kompetensförsörjning att göra: utveckla modeller för personalförsörjning för yrkesgrupperna; funktionshinder, äldreomsorg, psykiatri och sjukvård, så att det blir än mer effektiva uppföljning kvartal 2014, processansvar Vård och omsorgscollege, Arbetsgivarperspektiv, Örebro läns landsting (några av de åtgärder som ska leda till att målen inom kunskapslyft i arbetslivet uppfylls i Regional handlingsplan för kompetensförsörjning i Örebro län, febr 2014, sid.13-15) Modell för bättre matchning mellan utbud och efterfrågan chmetoder/modellformatchning.4.59eb1a951419e343898c30.html Tillgång till och utbud av arbetskraft: Eftersom den rådande befolkningsutvecklingen sannolikt kommer att ligga fast inom överskådlig tid, blir en nyckelfråga att göra det bästa av den arbetskraft vi har Personer som står utanför arbetsmarknaden är en självklar och viktig resurs för kompetensförsörjning Arbetskraftens krav och vad de efterfrågar Hur arbetsmarknaden ser ut, fungerar och förändras är en viktig kunskap att få med sig ut i arbetslivet Att stimulera medborgarna till ett livslångt lärande och skapa förutsättningar för kompetensutveckling bidrar till regional hållbar tillväxt Det är viktigt att synliggöra individens möjligheter att studera och arbeta i hela världen. Detta innebär ökade krav på de som ansvarar för vägledningen Tillgång till och utbud av utbildningar Det kompletterande (utbildnings)systemet ger inte behörighet på samma sätt men utgör en viktig del när det gäller individernas kompetensutveckling t.ex. det stora utbud av kurser som ges av studieförbund det betyder att det kommer att krävas mer av samverkan inom olika utbildningsformer för att säkra kvalitet, uppfylla krav och villkor för medborgarna 5

6 Arbetsgivarnas krav och vad de efterfrågar I de flesta verksamheter är människorna den främsta resursen Invandringen till länet utgör en viktig faktor för att möta framtidens kompetensförsörjning Det finns både hinder och möjligheter för att anställa personer med utländsk bakgrund. Det främsta argumentet är att de inte har tillräckligt med språkkunskaper. Inom vården finns till exempel krav på dokumentation som innebär att språkkunskaper är helt avgörande om man kan få jobb eller inte. Men nästan lika många menar att det inte har någon betydelse. Många arbetsgivare ser invandrare som en resurs men svårigheten handlar om att ta reda på invandrarnas kompetens, deras utbildning och färdigheter. (ur Regional handlingsplan för kompetensförsörjning i Örebro län, febr 2014, sid.19) Linda Carlsson, processledare Vård- och omsorgscollege håller inte med om den bild som ges här, dvs. att hälften av arbetsgivarna bedömer att språkkunskaper för exempelvis dokumentation är oviktigt eller lågprioriterat. De arbetsgivare och utbildar hon möter på lokal, regional och nationell nivå är snarare rörande överens om att språkkunskaper (för bland annat dokumentation, språket är givetvis väsentligt i alla moment inom vård och omsorg) är viktigt, många gånger DEN viktigaste frågan just nu. (7 maj 2014) Framtida implementeringsarbete, Rambölls rekommendationer Den första aspekten handlar om att kombinera olika aktiviteter i en sammanhållen paketlösning som flera aktörer samverkar kring. I entreprenörsfrämjande insatser kan det handla om att kombinera coachning med praktisk information om företagande i Sverige samt nätverksskapande aktiviteter. Här visar kartläggningen att samverkan mellan olika typer av företagsfrämjande aktörer samt aktörer som har kontakt med och jobbar med målgruppen, exempelvis kvinno- och invandrarföreningar, är en framgångsfaktor. I arbetsfrämjande insatser kan det handla om att integrera grundläggande undervisning i matematik och samhällskunskap med SFI-undervisning, eller att samordna SFI med yrkesutbildningar och praktik. I dessa fall är samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen centralt Den andra aspekten handlar om att arbeta på ett sätt som skapar delaktighet och ägandeskap hos individen själv. Detta är framförallt viktigt för arbetsfrämjande samt företagsfrämjande insatser som syftar till att främja socialt företagande Den tredje aspekten handlar om att i ökad grad använda den offentliga sektorn i egenskap av beställare och arbetsgivare för att främja sysselsättning och företagande (ur Rambölls rapport Välkommen in? Utrikesfödda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport 2014:4, sid 51-52, slutsatser och rekommendationer) 6

7 Framtida marknad för vård och omsorg av äldre Vård och omsorgsmarknaden växer, de äldre blir fler införandet av LOV, Lagen om valfrihetssystem (2008:115) innebär inte förbättrad finansiering men kan ses som ett regelverk för hur vi producerar välfärdstjänster och blir flexiblare vilket kan medföra att vi kanske kan mobilisera resurser på nya sätt. Det ökade kravet på omsorg som är förbundet med ökningen av gruppen äldre ur ett entreprenöriellt perspektiv en marknad som växer i form av en del i samhället dit det riktas mer resurser och som regelverket har öppnat upp för privata aktörer. (ur Framtida marknad för vård och omsorg av äldre, prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030, Tillväxtverket och Tillväxtanalys info 0464, sid 5) Förändring av antalet äldre (75+) i jämförelse med år 2011, mörk färg ökning, ljus färg minskning prognos år 2018 prognos år 2022 prognos år ida+marknad+f%c3%b6r+v%c3%a5rd+och+omssrog+av+%c3%a4ldre.pdf 7

8 Vård och omsorgsmarknaden i framtiden Under förutsättning att kompetenskraven på de privata utförarna medför att en likvärdig vård och omsorgskvalitet levereras den enskilde får flera olika önskemål tillgodosedda av samma utförare/privat alternativ. Kommuner och landsting får inte erbjuda tilläggstjänster som extra städning, snöskottning och liknande (ur Framtida marknad för vård och omsorg av äldre, prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030, Tillväxtverket och Tillväxtanalys info 0464, sid 14) Kartläggningen Isabel Suarez, Coompanion Örebro har varit med under hela kartläggningen, som mentor, rådgivare och framtida möjlig samarbetspartner i ett fortsatt strategiskt arbete. Coompanion är en nationell företagsfrämjande aktör och kan bidra både med utbildningspaket inom vård och omsorg och socialt företagande. Maud Pettersson, erfaren projektledare från Finnerödja har med sitt kontaktnät i Laxå kommun både bidragit med kartläggning lokalt men också med nya tankesätt om hur nya idéer kan utvecklas, exempelvis metodrum vård och omsorg för praktiskt lärande genom folkbildningsmetoder och tillagningskök med mångkulturell matlagning för att tillgodose kommande behov inom äldreomsorgen. Ulla Landenmark, egenföretagare inom socialt företagande och aktiv medlem och koordinator i BIIA resurscentrum och ekonomisk förening, samordnar kartläggningen och är ansvarig för del 1 aktiviteten i projektet JämFÖR. Wang Xiao Ping, BIIA Linde ReDesign, Sharif Alimi nyanländ till Sverige, Gunta Westin IKMA resurscenter, Åse Johansson Mötesplats 2020, Zaid Qgbazghi NBVoch Lul Maxamed NBV somaliska kvinnor i Vivalla har alla varit till fantastisk hjälp att nå ut till målgruppen, kvinnor och män med utländsk bakgrund. I ett eventuellt fortsatt arbete, så är det fokus de bidrar med som är BIIA s viktigaste insats, att ge röst och inspiration till de som strategiska aktörer pratar om ska vara med och bidra till samhällets utveckling framöver. Laxå kommun: strategiska lokala aktörer i kommunen 5 intervjuer, samtal med lokala aktörer: kommunens socialchef, Social- och omsorgsnämndens ordförande (representant för den politiska majoriteten), Social- och omsorgsnämndens andre vice ordförande (representant för den politiska oppositionen), Integrationssamordnare och SFI Introduktionsansvarig, Alléskolan Hallsberg. Frågor som ställdes till personal i strukturen: 1. Hur tänker er organisation om vård och omsorgsbehovet i framtiden? Samtliga svarar att de är övertygade att behovet kommer att öka men att det lokalt ännu inte visat sig. Antalet äldre ökar och även LSS ökar. Kraven på personliga önskemål ökar också. Politiskt går vi mot ett val där de flesta partier pratar för valfrihet i vården, men är vi rustade för det? Och vad menar vi med valfrihet? Boende? Vård på de tider man önskar? 8

9 Matleveranser efter önskemål (innehåll)? Fritidsaktiviteter/Kultur? Tar vi tillvara på kompetensen hos två- eller flerspråkiga barn som växer upp i invandrade familjer? 2. Hur tänker ni att de som i idag är arbetslösa kan förbereda sig för att vara aktuella i framtiden? Utbildning och praktik. Hur motiverar vi till att söka dessa utbildningar? Språken är viktiga. Öka valideringsmöjligheterna. Som arbetsgivare är det svårt att värdera språkkunskaperna i andra språk då de sällan finns dokumenterade. Övriga kommentarer: Att vi måste se invandrarna (och funktionshindrade) som en resurs och inte som en belastning. Även skola och barnomsorg är intressanta yrkesval för dessa grupper. Intervjuer, samtal målgruppen Vi hade ambition att intervjua personer i Laxå kommun men genomförde sex intervjuer: tre invandrade unga kvinnor år och tre invandrade kvinnor år. Till de invandrarungdomar/kvinnor som intervjuades ställdes mer personliga frågor än vad vi ställde till de som arbetar i strukturen. Deras tidigare erfarenheter var skola, tvätt-kläder, odlingträdgård, städning, barn, sömnad och matlagning. Vill jobba med barn, vård, ekonomi, matlagning eller i butik. Samtliga kan tänka sig att jobba inom vården eller med barn. Dessa anser att de behöver mer skola, bättre svenska och körkort eller flytta till någon stad. En vill gärna köra buss. Kommentarer om hur man ska vara som anställd: flitig, inte slarva, snäll och arbeta hårt. Alla anser att de behöver förbättra svenska språket. Hinder: ekonomi, rätt utbildning och att få familjelivet att fungera runt studietiden. Regionala och lokala aktörer, samtal och synpunkter utifrån frågeställningarna: 9 regionala aktörer har lämnat synpunkter och idéer utifrån de frågor vi i kartläggningen söker svaren på: Hur tänker er organisation om vård och omsorgsbehovet i framtiden? Hur tänker ni att de som idag är arbetslösa kan förbereda sig detta för att vara aktuella i framtiden? Vuxam, Örebro kommun Det kommer att saknas personer i arbetslivet i Örebro län 2020, vi lever längre och är pensionärer längre. Det är statliga krav på utbildning för arbete inom vård och omsorg. SFI vårdinriktning för de som inte behärskar svenska språket och har de sociala förmågor som krävs. Att kunna visa upp att man är anställningsbar, kunna få praktik genom kommunen. Förbereda företagsamhet, kunna sälja servicetjänster på en marknad utifrån språk kompetens Informell utbildning, folkbildning förberedande inom vård och omsorg? Tipsar om Eksam, Verdandi, Mötesplats

10 Representant för Kommunal, som är en del av Vård- och omsorgscollege, samt processledare för Vård- och omsorgscollege i Örebro län Att vara anställningsbar, kriterier för att arbeta inom vård och omsorg Skapa karriärvägar, höja statusen för att få människor välja vård och omsorg Språklig förmåga (B2 europeisk referensram) Inspirera ungdomar att välja omsorg- och vårdsutbildning på gymnasienivå Syo/vägledare, hur inspirerar de, vilka program värderas? Väcka intresse, genomgå yrkesintroduktion för arbetssökande som vill jobba inom vård och omsorg (BAL / BUI) Komplettera med 1 år till, läsa in ämnen som inte blivit godkända Genomgå en kvalitativ utbildning Få diplom Vård- och omsorgscollege Tipsar oss om att kontakta Teknikcollege för att få en mer nyanserad och jämställd bild. I likhet med vård och omsorg så är teknik och industri, verksamhetsområde med stort rekryteringsbehov i framtiden. Broschyr Vad krävs för att jobba inom vård och omsorg i Örebro län? Kriterier för anställningsbarhet inom vård och omsorg i Örebro län sbarhet_inom_vard_och_omsorg_i_orebro_lan_ pdf Arbetsförmedlingen, handläggare Örebro Arbetsgivarna, kommun och landsting, behöver undersköterskor. Men LAS-regler gör att många undersköterskor inte erbjuds fortsatt arbete efter en tid, eftersom det kan innebära att de då ska erbjudas en fast tjänst. Det är ofta att arbetsgivaren upplever en brist på undersköterskor och vi på Arbetsförmedlingen upplever att det finns många arbetslösa undersköterskor inskrivna i våra system. Arbetsgivarna vill framförallt anställa på sommaren (semestervikariat). Då blir våra arbetslösa undersköterskor anställda. Då upplever arbetsgivarna denna brist. Till hösten sedan så släpper arbetsgivarna dessa semestervikarier och då finns det många arbetslösa undersköterskor. Om arbetsgivarna skulle årsanställa personal skulle det kunna fungera utan problem. För arbete som undersköterska inom landstinget (i Örebro län) så krävs akutsjukvård 2 i utbildningen och Svenska B (Svenska 2 heter det nu för tiden). Inom kommunen har de inte dessa krav. Undersköterskeutbildning har akutsjukvård, äldrevård eller psykiatri som inriktningar. För att kunna gå en arbetsmarknadsutbildning inom vård, så har inte Arbetsförmedlingen ett krav på specifik svenska nivå. Men landstinget har kravet svenska 2 för att anställa någon med korrekt utbildning. För att få gå en 10

11 utbildning via AF måste man vara i "prioriterad grupp". Att man är, eller riskerar bli, långtidsarbetslös. Kan anpassade utbildningar vara en lösning, utifrån behov och nuvarande kompetens bland de arbetssökande? Hur kan de arbetssökande som är entreprenörer uppmuntras att komma igång med företagande, utan att riskera sin försörjning? Regional samverkan, SFI Syftet med projektet regional samverkan SFI (åren ) som finansieras av Länsstyrelsen och drivs av Regionförbundet Örebro är att utreda förutsättningar och behov för en regional samverkan kring yrkessfi. Skapa en mer flexibel modell, svara mot regionens behov och förutsättningar, ge en snabbare och effektivare matchning till jobb, stödja etableringen av nyanlända. Projektledaren, precis som vi i BIIA, är intresserad av att nå ut till målgruppen som läser SFI och öppen för att förbättra undervisningen så att det snabbare leder till att människor har möjlighet till arbete och försörjning. Gav också tips på kontaktpersoner i länet samt berättade att folkhögskolorna får nytillsatta pengar för utbildningsinsatser inom integration. Tipsar om Arosdöttrarna, Västerås som ett gott exempel med integration. ALMI / IFS ALMI arbetar med företagande, är gärna samarbetspartner och kan förmedla kontakter, många somaliska kvinnor har undersköterskeutbildning. Lönerna är låga inom vård och omsorg, gör att det är svårt att få arbetskraft att vilja välja det. Blir det regeringsskifte i höst så kan det komma att påverka arbetsmarknaden också. Tipsar om studieförbundet NBV som samarbetspartner, många kontakter och projekt med invandrare som deltar, bra verksamhet. Coompanion Informerar om olika insatser som Coompanion är involverade i som rör sociala företag, sociala innovationer och diskuterar utifrån prioriteringar som gäller sociala investeringsfonden. Tips på organisationer och personer att jobba vidare med: Innovationscenter, projektet Brobyggarna, Mikrofond, PLUS. Insatser som gör att människor tar steget från försörjningsstöd är intressanta, kommunen kan vara intresserad av projekt som inriktar sig mot det. Coompanion har utbildningsprogram inom vård och omsorg och socialt företagande som kan användas i ett fortsatt samarbete och projekttänk, med uppdateringar och lösningar utifrån behov och förväntningar som kan komma ut från denna kartläggning. Eksam Intressant, säger verksamhetsledaren och vi för en diskussion om att kunna utveckla SFI till mer praktiskt lärande och att det kanske finns andra sätt att lära sig svenska än det som är traditionellt idag? Hon tipsar om Anna Almén och EVA-kooperativet. Hon säger också, på fråga från BIIA, att hon är intresserad av att följa vårt arbete vidare. 11

12 Mötesplats 2020 Det fattas arbetskraft idag. Komma tillbaks till sitt eget språk när man blir äldre. Behovet ökar av blandade grupper. Kulturkunskap, språket, mat viktig kompetens hos personer som ska jobba med vård och omsorg. Lära sig använda svenska språket mer fokuserat, delta i olika projekt, vara med på mötesplatser, skapa nya mötesplatser, förebilder och se möjligheter, må bra och hitta glädje. En önskan att jobba vidare mot: Mötesplats 2020, bilda ett socialt företag, vara en mötesplats Lindesbergs kommun, arbetsmarknadsenheten och flyktingsamordnare samt Eductus SFI Kontakt har tagits med ansvariga inom kommun och utbildningsföretaget Eductus som arbetar med målgruppen men av tidsskäl och andra prioriteringar så har inga samtal, intervjuer kunnat genomföras under denna del 1 aktivitet. Intervjuer, enkäter med målgruppen Laxå, Örebro, Hallsberg, Lindesberg 51 personer med utländsk bakgrund har blivit intervjuade och lämnat sina synpunkter. 44 av 51 säger Ja, till att arbeta inom vård och omsorg i framtiden. Det är 86% av de tillfrågade. Örebro NBV somaliska kvinnor i Vivalla 12 kvinnor boende i Vivalla med somalisk bakgrund, två träffar. 9 av dem intervjuades. 8 av 9 kan tänka sig arbeta med äldreomsorg, sjukvård 9 av 9 kan tänka sig arbeta med barn, handikappade 9 av 9 kan tänka sig arbeta med att laga mat, städa, servicetjänster 5 av 9 har utbildning inom vård/omsorg: 4 undersköterskor, 1 personlig assistent 6 av 9 är beredda att studera Yrkeskompetenser i gruppen: undersköterskor, grundskolelärare i hemlandet, läkare, journalist, översättare, kameraman Språkkunskaper i rummet: somaliska, tigrinja, amharic, svenska, engelska, arabiska, italienska Prioriterat önskemål i gruppen: privat övningskörning, körkort Kommentarer, synpunkter * svenska språket, att kunna använda för kommunikation och administration * att kunna, få validera sina betyg från hemlandet * att ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden * att fler kontakter med samhället, utbildning och erfarenhet behövs 12

13 * respekt för varandras kulturer, ex. somalisk klädsel, attityder till invandrare * att kunna använda datorer på jobb inom vård och omsorg, att körkort behövs IKMA resurscenter / BIIA etableringslots 11 personer, (6 kvinnor, 5 män) har träffats två gånger i en fri och öppen diskussion. Gemensamt är ett intresse att komma till mötesplatser där idéer kan få utvecklas och få information och träffa fler svenskar och prata mer svenska. 7 intervjuer har genomförts. 4 av 7 säger ja till att arbeta med förskola, handikappade, service/hemtjänst 7 av 7 säger ja till att arbeta med äldreomsorg, sjukvård, hemvård Arbetat i bibliotek, administration i kommun, ägt livsmedelsbutik, varit bonde är några av de yrkeskompetenser personerna haft i sina tidigare hemländer. 3 av de 11 personerna som deltagit på våra två träffar har arbete i Sverige. Fritidsintressen: laga mat, samtal och diskussioner, lyssna på musik, se på film, åka längdskidor, promenera, stavgång, hjälpa människor, umgås med familjen, spela fotboll Mötesplats kvinnor mellan år, ser sig inte själva studera till vård och omsorg, flera av dem kan inte läsa och skriva. Det var flera av dem som uttalade att de vill starta företag, kanske beroende på att mötesplatsen diskuterar socialt företagande. Att många kvinnor måste få ok från sina män, att de har andra bekymmer än sin arbetslöshet, att de inte kan svenska språket och att de vill komma hemifrån ibland och uppskattar mötesplatsen i Oxhagen, var synpunkter som kom fram vid mer informellt samtal. Hallsberg - Sharif, nyanländ i Sverige, bosatt i Laxå, studerar SFI i Hallsberg Frågeformulär, vidareutvecklat av Sharif har lämnats och fyllts i av 11 personer (4 kvinnor, 7 män) i ålder år som varit i Sverige mellan 1 år till 3 år. 10 av 11 kan tänka sig arbeta med äldreomsorg, sjukvård, hemvård 9 av 11 kan tänka sig arbeta med förskola, handikappade, service/hemtjänst Deras uttalade drömyrken är; lärare (3 personer), läkare (2 personer), tandläkare (1 person) apotekare (1 person), sjukhuschef (1 person), arbeta inom vård och omsorg (1 person), lastbilschaufför (1 person), möbelsnickare (1 person). Yrkeskompetenser från hemlandet: lärare, farmaceut, skräddare, chaufförer, arbetat i affär, bensinstation. De är nya i Sverige, de vill arbeta och studera, önskar mer information om olika vägar och val, få fler kontakter och möjlighet till praktik. 3 av 4 kvinnor uttalar hinder i familjen (man, barn, ensam?) Lindesberg BIIA Linde ReDesign 6 kvinnor mellan år, alla kan tänka sig arbeta inom vård och omsorg, 2 av dem skulle vilja lära ut/vara lärare, 2 av dem drömmer om att vara skräddare/sömmerska. De har alla varit arbetssökande mellan 2-5 år. Tidigare yrken har varit hemma sömmerska, jobbat på 13

14 bondgård, arbetat på kontor, arbetat med massage och kinesisk medicin. Alla intervjuade vill umgås mer med svenskar och använda svenska språket mer än vad de gör idag. Personalen på BIIA Linde ReDesign, Lindesberg Frågeställningar utifrån denna kartläggning Frågeställningar som BIIA resurscentrum ställer sig utifrån detta arbete Kan vi utforma praktisk studiecirkelverksamhet inom vård och omsorg för lärande genom folkbildning, lära av varandra? Metodrum som Maud Petterson föreslagit? Hur kan vi hjälpas åt att inspirera till framtida kooperativa lösningar, samarbete mellan målgruppen arbetssökande människor från Sverige och andra länder, kulturer och dagens utbildningsorganisationer, företagsfrämjande aktörer samt kunna ta del av de tillväxtresurser som finns i samhället? Mötesplatser efterfrågas, mer möten med inrikes födda svenskar, önskan att få använda och utveckla svenska språket hur kan vi organisera och motivera fler svenskar till detta? Samarbeta med kyrkor, samfund? Föreningslivet? Samhällsinformation, nätverk och kontakter, utbildningsalternativ, finansiering och stöd, både individuellt och för projekt, kunskap om att starta och driva eget företagande, projekt vilka arenor finns idag som vi kan delta i, vilka arenor kan vi tillsammans utveckla? På vilket sätt kan vi i BIIA resurscentrum vara med och bidra i pågående utvecklingssammanhang? Frågeställningar som privatpersoner, lokala och regionala aktörer funderar på Kan anpassade utbildningar vara en lösning, utifrån behov och nuvarande kompetens bland de arbetssökande? Hur kan de arbetssökande som är entreprenörer uppmuntras att komma igång med företagande, utan att riskera sin försörjning? Syo, vägledare hur inspirerar de, vilka program värderas? Hur attrahera till verklig mångfald och jämställdhet på arbetsplatser? Tar vi tillvara på kompetensen hos två- eller flerspråkiga barn som växer upp i invandrade familjer? Politiskt går vi mot ett val där de flesta partier pratar för valfrihet i vården, men är vi rustade för det? Och vad menar vi med valfrihet? Boende? Vård på de tider man önskar? Matleveranser efter önskemål (innehåll)? Fritidsaktiviteter/Kultur? 14

15 Budskap, erbjudande och förslag på riktning 86 % av de tillfrågade säger Ja, till att arbeta inom vård och omsorg i framtiden. Vi intervjuade 51 personer med utländsk bakgrund i denna kartläggning. Vårt budskap är att arbetssökande och människor med utländsk bakgrund vill kunna försörja sig själva. Att vara attraktiv på arbetsmarknaden kräver relevant utbildning och att kunna använda svenska språket i tal och skrift. Många av de som idag är utan arbete och nya i Sverige har inte detta. Genom ideella krafter, engagemang och intresse från näringsliv och organisationer kan vi arbeta för att förbättra villkoren att aktivt vara med på framtidens arbetsmarknad. Söka samverkan och förbättringsmöjligheter med det utbildningssystem vi redan har och med de kommunala och statliga insatser som görs för att öka integrationen i samhället. BIIA resurscentrum erbjuder sig att vara en av de aktörer, som samlar nyanlända och arbetssökande till mötesplatser och genom folkbildning, informellt lärande bidra till att det glapp, tomrum mellan individ och utbildning, arbetsmarknad minskar. Genom praktisk och personlig vägledning i processen mot arbete, träna verkliga arbetssituationer genom lärande enskilt och i mindre grupper i metodrum (sjukhussal, förskola, personlig assistent, äldreboende, servicetjänster) samt utveckla svenska språket genom studiebesök, prova-på arbetsplatser, praktiktillfällen. BIIA vill medverka till att introduktionskurser genomförs innan personer går ut på praktik. Introduktionskurs innehållande tema hygien/arbetskläder, personligt bemötande, timrapporter/arbetstider, arbetsmiljö/försäkringar. Syftet är att underlätta för personal på arbetsplatser att ta emot praktikanter och studiebesök. Vägen dit, kan vara att göra en uppföljande kartläggning av det utvecklingsarbete som pågår inom integrationsområdet i Örebro län utifrån ett strategiskt perspektiv. Kan det sammanfalla med vad projektet Regional samverkan SFI leder fram till? och föra samman de intressenter, ideella föreningar, studieförbund, pågående projekt, företag och organisationer som arbetar med att fylla kommande arbetsmarknadsbrist till ett koncept som kan prövas i mindre enheter och jämföras, kvalitativt och till förmån för målgruppen, människor med utländsk bakgrund som idag står utanför arbetsmarknaden? Kan detta vara en social innovation, att målgruppen som idag står utanför arbetsmarknaden bidrar till sin egen framtida försörjning genom samverkan med befintliga aktörer och engagemang från civilsamhället? Kan organisationerna Cesam och Coompanion vara mobiliserande och mentorer, rådgivare i en kommande satsning? Studieförbund och nätverk som idag arbetar med målgruppen vara lokala partners? Är någon glömd som borde vara/är en självklar aktör? Pröva arbetssituationer inom vård och omsorg med folkbildningen som verktyg, genom teori på lätt svenska och praktiska övningar, både i bemötandet med människor med vård- och omsorgsbehov och med de administrativa arbetsuppgifter som yrkesområdet kräver. Vi är villiga att tillsammans med andra intresserade aktörer pröva detta för att skapa möjligheter till de som har viljan men idag har svårigheter att kunna förverkliga sin väg till försörjning och arbetstillfälle. Vi behöver i samhället ändra vårt synsätt på människor med utländsk bakgrund, inte se det som en belastning utan som en resurs för framtidens arbetskraftsbehov. 15

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet Validering med värde SNS 3/9 2015 Elin Landell, särskild utredare Ett övergripande utredningsuppdrag Kartlägga valideringsinsatser Lämna förslag som möjliggör för fler att få sin kompetens validerad effektivare

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden

Yttrande över remiss av motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-08-18 Handläggare Madeleine Duggin Telefon: 08-508 35 881 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 Medborgardialog STRATEGI FÖR INTEGRATION Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOKUSGRUPPER...

Läs mer

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen Lägesbeskrivning Elin Landell Kanslichef Vad är validering? en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Processmöte 25 maj Anette Granberg Utvecklingsledare utbildning och arbetsmarknad Regional utveckling Region Örebro län

Processmöte 25 maj Anette Granberg Utvecklingsledare utbildning och arbetsmarknad Regional utveckling Region Örebro län Processmöte 25 maj 2016 Anette Granberg Utvecklingsledare utbildning och arbetsmarknad Regional utveckling Region Örebro län TEMA: Verktyg för att nå resultat, vi studerar ett case. TEMA Avsikten Syftet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Utbildning i Sverige, dag 2

Utbildning i Sverige, dag 2 Utbildning i Sverige, dag 2 Etablering När man inte varit i Sverige så länge. Steg 1: SFI och Sensus Yrkesliv SFI Sensus- Yrkesliv Praktik Efter Sensus? Steg 2: Arbete och studier (olika vägar) Förberedande

Läs mer

Dokumentation. Nyanländas kompetens - en outnyttjad resurs!?

Dokumentation. Nyanländas kompetens - en outnyttjad resurs!? Dokumentation Nyanländas kompetens - en outnyttjad resurs!? 2013-09-05 Länsstyrelsen i Örebro län och Sydnärkes utbildningsförbund bjöd in till en heldagskonferens på Alléskolan i Hallsberg. Det var många

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 15 Integration Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Integration Piteå står inför en generationsväxling, där antal personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Åtgärdsförslag för att hantera lärarbristen inom sfi

Åtgärdsförslag för att hantera lärarbristen inom sfi ÅTGÄRDSFÖRSLAG Bilaga 1 2016-09-28 Vårt ärendenr: 4 Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad (UA) Björn Andersson Avdelningen för arbetsgivarpolitik (AG) Anders Barane Ulrika Wallén Åtgärdsförslag

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med 2013-02-19 Föreningar i Örebro län Det finns drygt 3 100 föreningar i Örebro län. Nästan hälften av alla vuxna är aktiva i en förening. Största engagemanget

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Uppdraget: genus och jämställdhet i Kompetensforum Utbildning Workshop 1 Workshop 2 Genomförande Utifrån branschanalys

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Integration & tillväxt. Välkommen!

Integration & tillväxt. Välkommen! Integration & tillväxt Välkommen! Dagens program Framtid Dåtid Förmiddag Projekt Kompetensplattform BD Eftermiddag Integration & tillväxt Nutid Projekt Kompetensplattform Norrbotten Bakgrund Innehåll Resultat

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Framtida marknad för vård och omsorg av äldre Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning?

Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning? Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning? Göra jobben och arbetsgivarna aktiva och attraktiva. Skapa möten mellan barn/unga och arbetsliv. kartlägga kunskaper och

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2006-09-01 Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2(8) Inledning Grunden för integration är arbete för de vuxna och en bra skola för barnen. Under mandatperioden vill vi förbättra mottagandet

Läs mer

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september Processen Kartläggning av aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare Dialog, april juni Dialogmötena i syfte att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Validering för kompetensförsörjning

Validering för kompetensförsörjning Validering för kompetensförsörjning Linda Wiklund Omvärldsanalytiker Anna Kahlson Nationell samordnare validering Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Projekt: Fokus vård och omsorg

Projekt: Fokus vård och omsorg Projekt: Fokus vård och omsorg ESF - Programområde 1 kompetensförsörjning 1.1 Stärka ställningen på arbetsmarknaden för i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även för personer som står långt från

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Sverige tillsammans. Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden

Sverige tillsammans. Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden Sverige tillsammans Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden Halmstads Fastighets AB: Helene Blomberg Arbetsförmedlingen: Ana Sánchez och Ullrica Ramsin Uppdrag och samarbeten - Nationellt Tidig

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0047 Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 1. Återcertifiering Första delåret för Vård och omsorgscollege (VO-C) Sörmland har en stor del av processledarens

Läs mer

Män och normer inom vård och omsorg

Män och normer inom vård och omsorg Män och normer inom vård och omsorg Två delrapporter: Befintlig kunskap om obalans mellan könen Genus, jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden Befintlig kunskap om obalans mellan könen (SCB-statistik

Läs mer

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet Coompanion främja kooperativt företagande affärsutveckling regionalt, nationellt och internationellt nätverk Vi har 25 kontor i landet stöd från Tillväxtverket, kommuner, Landsting och medlemmar Vad vi

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer