M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen"

Transkript

1 108 Plats och tid Sandhemsrummet kl ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Per Högberg (kd) ers för Lars Eriksson (kd) t.om. 129 kl Staffan Bäckelid (kd) Leif Andersson (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) Mikael Johansson (v) Jimmie Larsson (m) ers. för Fredrik Samuelsson (m) Jan-Olof Larsson (m) Gun Nilsson (c)ers. för Lars Eriksson (kd) kl Tom Edoff (v) ers. För Lars Eriksson (kd) fr.o.m. 137 kl Övriga närvarande Per Högberg, Skye 119 Kjell Fredholm, Kjells Elektriska 119 Gun Nilsson ej. tjg. ers. t.o.m. kl Tom Edoff (v) ej tjg. ers. t.o.m. kl Johan Laurila, teknisk chef Jan Österberg, ekonomichef Kommunchef Tage Dalteg Sekreterare Ulla Blom Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Rube och Jimmie Larsson Ordförandens tjänsterum tisdagen den 14 juni 2011 kl Paragrafer Sekreterare... Ulla Blom Ordförande Justerande... Henrik Jansson..... Christer Rube Jimmie Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Mullsjö... Ulla Blom

2 109 KS 114 Anmälan av övriga frågor Skadegörelse på Kohagens badplats. Råttproblem på Torestorp. Gångvägar i Mullsjö. Bullerbyns förskola. Revision av Mullsjö Energi & Miljö AB. Rasism och demokrati Ventilationen i Kronängskolan.

3 110 KS 115 Fastställande av dagordning Efter tillägg av ovanstående ärenden beslutar kommunstyrelsen att fastställa dagordningen.

4 111 KS 116 Delgivningar a) Skyddskommitténs protokoll från sammanträde b) Pensionärsrådets pro från sammanträde (Finns utlagt på kommunens Intranet) c) Öppet brev, , från Sveriges författarförbund till Sveriges kommuner Delgivningar kopieras inte i kallelsen om inte särskilt beslut fattas om det, men kopieras på begäran före eller efter sammanträdet. Övriga delgivningsärenden - se i protokoll från respektive utskott. beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

5 112 KS 117 Föregående mötes protokoll Tillfälle ges att ställa frågor om och lämna synpunkter på kommunstyrelsens protokoll från sammanträde (Protokollet finns utlagt på kommunens Intranet dit ledamöter och ersättare har åtkomst genom tilldelat lösenord) beslutar att lägga föregående mötes protokoll till handlingarna.

6 113 KS 118 Anmälan av utskottsprotokoll Följande utskottsprotokoll anmäls: Allmänna utskottet Kultur- och fritidsutskottet Personalutskottet Tekniska utskottet (Protokollen finns utlagda på kommunens Intranet dit ledamöter och ersättare har åtkomst genom tilldelat lösenord) beslutar att lägga utskottsprotokollen till handlingarna.

7 114 KS 119 Dnr 2011/1003 Näringslivsrapport Per Högberg informerar om sitt företag Skye, som har fokus på produktutveckling av dokumenthantering och fakturaprocesser. Perspektivet är att kunna jobba i Sverige och ge råd utifrån globala perspektiv. Företaget använder sig av SAP som är världens största program för företagare. I detta ingår ca 1000 företag i Sverige och globalt ca företag. Per Högberg startade företaget 2007 och expanderade 2009 och 2010 gick hans företag samman med företag i Norge. Man jobbar mest mot stora företag. Kjell Fredholm presenterar sitt företag Kjells Elektriska. Han startade i liten skala i Sandhem 1991 med reparation av TV-apparater utökade han med reparation av hemelektronik. Hösten 2004 öppnade han en liten butik som var öppen fredag-lördag öppnades en större butik där de nu är fyra anställda med olika uppgifter i företaget. Han åtar sig uppdrag av olika slag och reparerar gärna gamla grejer. Vilket han ser som en utmaning. Enligt honom finns det inga omöjliga uppdrag utan de löser de mesta. Han framför också önskemål om att vara med och räkna på upphandlingar inom sitt område. Ordföranden Henrik Jansson (m) informerar om att arbetslösheten är på väg neråt och det är endast Habo kommun i länet som har lägre siffror. Snabbast sjunker ungdomsarbetslösheten som visserligen var uppe på en nivå på 12-13% och nu är ner på 8-9%. Arbetsförmedlingen är nöjd med utvecklingen och inflödet av nya arbeten är bra. Ett företag i Mullsjö Luminator vill bygga ut md 2000 m 2. Informationen föranleder inte något beslut.

8 115 KS 120 Dnr 2011/ Delges KS ordf. Henrik Jansson Utskottsordförandena informerar Tekniska utskottet Thore Thorstensson (fp) Ordföranden informerar om att det överklagade beslutet om antagande av entreprenör för reparation i simhallen har bifallits av domstolen. Upphandlingen måste göras om och är inte klart förrän efter sommaren. Som bäst kan simhallen återöppnas i november. Personalutskottet Per Högberg (kd) Det viktigaste som ska genomföras är ledarskapsfrågorna. Information om detta kommer till hösten. Kultur- och Fritidsutskottet Gun Nilsson ( c) Konstrundan ska genomföras den 2-3 september. Konstnärer utifrån är inbjudna att delta. Medlemmar i konstföreningen får också ställa ut. Nästa sammanträde i kultur- och fritidsutskottet är inställt på grund av för få ärenden. Allmänna utskottet Henrik Jansson Ordföranden rapporterar från den pågående fotofestivalen. Av rapporten framgår att festivalen varit rätt så välbesökt de första dagarna, men att många valt att endast gå på de kostnadsfria utställningarna. Workshopen har inte fungerat och endast en har genomförts. Om det fattas beslut om en fortsättning finns det många deltagande fotografer som är positiva och kan vara goda ambassadörer. Ordföranden har träffat boende längs Stråken för diskussion om den planerade vindkraftsparken på Ryfors. Han ska också träffa en intressent på måndag. Man planerar att genomföra ett gemensamt studiebesök på Brahehus före sommaren för att politikerna ska kunna bilda sig en uppfattning om ljud och bild när det gäller vindkraften. Ordföranden håller i planeringen.

9 116 KS 121 Statusrapport Statusrapport för pågående ärenden i kommunstyrelsen. Kommunchefen rapporterar avseende ärende 2011/1040 Klagomålshantering. Att ett förenklat program ska användas i Infocenter under sommaren för att ta emot klagomål/synpunkter och att ett riktigt program ska tas i bruk efter sommaren beslutar att lägga statusrapporten till handlingarna.

10 117 KF KSAU 123 Dnr 2011/1032 Budgetuppföljning per Årsprognosen för ekonomin baserad på fyra månaders utfall indikerar ett resultat på tkr vilket är 727 tkr bättre än budgeterat. beslutar att godkänna budgetuppföljningen per och att uppföljningen skall delges kommunfullmäktige.

11 118 KF KSAU 123 Dnr 2011/1066 Budget 2012, Mullsjö kommun Budgetberedningen har vid sammanträde lämnat nedanstående förslag till nya ramar för Allmänna utskottet Tekniska utskottet Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsutskottet Byggnadsnämnden Miljönämnden Finansförvaltningen tkr tkr tkr tkr tkr 425 tkr tkr tkr MBL förhandling genomförs senare idag. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande budgetramar 2012 för Mullsjö kommun. Kent Oskarsson (s) meddelar att han kan återkomma med eventuella nya förslag efter sommaren. s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande budgetramar 2012 för Mullsjö kommun.

12 119 KS 124 Dnr 2011/1129 Delges Ekonomichef Jan Österberg KS Avtal med Kommuninvest i Sverige AB om Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt Avtal om regress m.m. Allmänna utskottet Årsstämman i Kommuninvest, som hölls den 7 april, beslutade enhälligt att medlemmarna ska ingå två nya avtal som syftar till att medlemsansvaret förblir tydligt även i framtiden. Kommuninvest har nu översänt två avtal för undertecknande; dels avtal avseende Kommunernas ansvar för Kommuninvests motparts exponeringar avseende derivat och dels Avtal om regress m.m. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna avtal med Kommuninvest i Sverige AB om Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt Avtal om regress m.m. för undertecknande. Yrkande Staffan Bäckelid (kd) påtalar avseende regressavtalets punkt 10 Tvistlösning- där det framgår att tvister i anledning av detta Regressavtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt skiljedomsregler för Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinstitut att detta beslut inte kan överklagas och gynnar den starkare parten. Han yrkar därför på återremiss för att uppdra åt ekonomichef Jan Österberg att undersöka om det går att få en tvistelösning i allmän domstol. Efter verkställda propositioner på allmänna utskottets förslag och på Staffan Bäckelids yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen bifallit Bäckelids yrkande. beslutar

13 120 KS 124 forts att återremittera ärende för att uppdra åt ekonomichefen att undersöka om det går att få en tvistelösning i allmän domstol.

14 121 Delges IT-chef Kommunchef Adm. Avd. KS 125 Dnr 2010/1160 Ändring av kommunens riktlinjer för mobiltelefoner Allmänna utskottet Mullsjö kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska kommunens policy för mobiltelefoner och avtal för telefonväxel och hemställer att kommunstyrelsen beaktar de i rapporten lämnade synpunkterna. Revisorerna har inte begärt något yttrande från kommunstyrelsen avseende rapporten. IT-chef Ulf Bertills informerar om att policyn för mobiltelefoni är den enda policyn som nyanställda får skriva under på att de tagit del av. Han föreslår att kommunens samtliga policydokument läggs ut på samma ställe på Intranet och att nyanställda får skriva under på att de informerats om detta. Utskottets ledamöter påtalar dock att policyn för mobiltelefon inte stämmer överens med den nya tekniken och behöver förnyas. Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt IT-chefen att se över kommunens policy för mobiltelefoni. Allmänna utskottet Nytt avtal avseende telefonväxeln är på gång och skall undertecknas. Policyn för mobiltelefonanvändning ska ses över även avseende elevernas användning av mobiltelefoner i skolan. Allmänna utskottet IT-chef Ulf Bertills lägger fram en arbetskopia avseende policy för mobiltelefonanvändning. Bilagan avseende elevers användning av mobil i skolan är under arbetet. Ledamöterna ges tillfälle att läsa förslaget till policy. Allmänna utskottet beslutar att återuppta ärendet till behandling i november.

15 122 KS 125 forts Allmänna utskottet IT-chef Ulf Bertills presenterar ett utkast på tillägg avseende mobiltelefonpolicy rörande Barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Ulf Bertills får i uppdrag att gå vidare med ärendet och som en del i detta skicka utkastet till skolans områdesstyrelse för kännedom och eventuella synpunkter. Allmänna utskottet IT-chef Ulf Bertills informerar om att han inte fått några synpunkter på utkastet. Allmänna utskottet beslutar att ta upp ärendet till behandling på utskottets sammanträde den 31 mars. Allmänna utskottet IT-chef Ulf Bertills redovisar gällande avtal med Telia avseende köp av produkter och tjänster Han redovisar också förslag till riktlinjer för användande av Mobiltelefon/Smartphone med bilaga; riktlinjer för användande av mobiltelefon/smartphone (handenhet) av barn/ungdomar inom förskola/skola. Ett tillägg görs i riktlinjerna om att de anställda själva ska tillåta använda miltelefonen för privata samtal och därmed stå för trafikkostnaderna själva. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår, efter ovanstående tillägg, kommunstyrelsen besluta att godkänna riktlinjer för användande av Mobiltelefon/Smartphone med bilaga; riktlinjer för användande av mobiltelefon/smartphone (handenhet) av barn/ungdomar inom förskola/skola och

16 123 KS 125 forts att dessa skall fogas till den fastställda IT-strategin för Mullsjö kommun beslutar att remittera riktlinjer för användande av mobiltelefon/smartphone för barn/ungdomar inom förskola/skola till Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutade att meddela kommunstyrelsen att Barn- och utbildningsnämnden anser att bilagan i riktlinjer för användande av mobiltelefon/smartphone är en skolfråga som hör till respektive skolas ordningsregler och alltså inte skall beslutas av kommunstyrelsen. Allmänna utskottet Allmänna utskottet noterar barn- och utbildningsnämndens beslut avseende bilagan rörande skolan och undantar den från sitt beslut. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande Riktlinjer för användande av Mobiltelefon/Smartphone som en bilaga till kommunens IT-strategi. beslutar att bifalla allmänna utskottets förslag.

17 124 Delges Länsstyrelsen, Landsbygdsavd. KS 126 Dnr 2011/1067 Remiss av Djurens och växternas miljömål åtgärdsprogram , beteckning Allmänna utskottet Under år 2010 har ett förslag till reviderat åtgärdsprogram för Jönköpings län tagits fram för miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap. I följebrev beskrivs hur förslaget tagits fram och att det innehåller 33 åtgärder samt vilka instanser som föreslås vara ansvariga genomförare för dessa. Kommunerna föreslås vara ansvariga för 6 av åtgärderna. Länsstyrelsen har överlämnat remiss avseende Djurens och växternas miljömål åtgärdsprogram och önskar svar på remissen senast den 17 juni Allmänna utskottet beslutar att överlämna ärendet till Miljöförvaltningen med begäran om förslag till yttrande till allmänna utskottet senast 18 maj Allmänna utskottet Miljöstrateg Carlos Pettersson har upprättat ett förslag till remissvar, daterad Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom föreliggande förslag till yttrande och sända in det till Länsstyrelsen Jäv Jens Mattsson (mp) anmäler jäv och deltar inte i beslut i detta ärende.

18 125 KS 126 forts beslutar att bifalla allmänna utskottets förslag.

19 126 Delges Växjö tingsrätt KS 127 Dnr 2011/1145 Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken Vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen har Habo kommun, Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner, ansökt om tillstånd till vattenverksamhet i samband med skapande av omlöp för fiskvandring förbi ett fall, utrivning av en bevattningsdamm samt utrivning av regleringsdammen för Källebäckens nedre kraftverk vid Källebäcken i Hornån i Habo kommun. Verksamheten uppges beröra fastigheten Källebäcken 1:47 och eventuellt Källebäcken 1:29 och Övre Starbäck 1:20. Synpunkter med anledning av ansökan om miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in till Växjö tingsrätt senast den 20 juni. Domstolens målnummer M ska anges. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen beslut att inte lämna något yttrande då Mullsjö kommun inte berörs. beslutar att bifalla allmänna utskottets förslag.

20 127 KF KS 128 Ändring av färg i Mullsjö kommunvapen samt ny grafisk profil i kommunloggan Allmänna utskottet På allmänna utskottets sammanträde redovisade informatör Annika Tompa förslag på ny färgsättning av kommunvapnet, genom att ta bort silverfärgen i vapnet och ersätta den med vitt. En ny grafisk profil presenterades också där texten i den grafiska profilen bland annat ersatts med nytt typsnitt. Vid dagens sammanträde läggs det förslag fram som allmänna utskottet enades om. (bilaga) Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta den nya färgsättningen i kommunvapnet samt ändring av den nya grafiska profilen i kommunloggan. Informatör Annika Tompa redogör för förslaget. Av informationen framgår bl.a. att den vita färgen som ersätter silverfärgen ska ses som en variant av kommunvapnet och den grå färgen får användas när kommunvapnet inte ingår i kommunens logga. I annat fall får hela ansökningsförfarandet avseende kommunvapnet göras om hos riksheraldikern. Regler för hur kommunloggan och kommunvapnet får användas ska också upprättas. s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den nya färgsättningen i kommunvapnet samt ändring av den nya grafiska profilen i kommunloggan.

21 128 KF KS 129 Dnr 2011/1125 Förvärv av fastigheten Stora Gålleryd 1:8 Tekniska utskottet I samband med pågående samråd kring förslag till detaljplan för del av fastigheten Gunnarsbo 1:3 har fråga om eventuellt förvärv av fastigheten Stora Gålleryd 1:8 uppkommit. Fastigheten Stora Gålleryd 1:8 som är fritidsfastighet, ligger som en ö inne i den av kommunen ägda fastigheten Gunnarsbo 1:3. Fastigheten ligger också i närheten av det område som nu planeras detaljplaneläggas för verksamhet och handel. Tekniska utskottet beslutar att ge tekniska chefen Johan Laurila i uppdrag att förhandla med ägaren till fastigheten Stora Gålleryd 1:8 om ett eventuellt förvärv av fastigheten. Tekniska utskottet Föreligger förslag till kontrakt för förvärv av fastigheten Stora Gålleryd 1:8. Under sammanträdet meddelar tekniska chefen Johan Laurila att det vid de avslutande förhandlingarna med fastighetsägaren har tillkommit några mindre justeringar till föreliggande förslag till kontrakt. Tekniska utskottet föreslår att föreslå Fullmäktige att anta förslag till kontrakt för med de justeringar som tekniska chefen redogjort för på tekniska utskottets sammanträde. förslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till kontrakt för förvärv av fastigheten Stora Gålleryd 1:18 med de justeringar som tekniska chefen redogjort för på tekniska utskottets sammanträde.

22 129 KS 130 Dnr 2011/1124 Delges Tekniska chefen Johan Laurila Omflyttning av lokaler flytt av bibliotek och infocenter Allmänna utskottet Tidaholms Sparbank som gränsar till kommunens bibliotek och infocenter vill utöka sina lokaler. Kommunens infocenter och bibliotek har inte heller det ideala läget exempelvis vid externa besök till politiker och tjänstemän. Tekniska chefen Johan Laurila och IT-chef Ulf Bertills informerar därför om planer på ombyggnader och omflyttning i kommunens lokaler. Infocenter och bibliotek skall enligt dessa planer flyttas till infocenters tidigare plats i blåa huset och utökas med nuvarande kommunarkiv och angränsande butikslokal. Allmänna utskottet beslutar att godkänna att tekniska chefen och IT-chefen fortsätter planeringsarbetet avseende ombyggnader och omflyttningar i kommunens lokaler enligt ovan. Tekniska utskottet Under sammanträdet informerar tekniska chefen för planer på, och de åtgärder som krävs för att flytta bibliotek och info center till blå huset. Tekniska utskottet beslutar att överlämna ärendet till och att tekniska chefen till behandling i kommunstyrelsen skall bifoga kompletterande handlingar samt kostnadskalkyl för projektet. Tekniska chefen Johan Laurila redogör för ärendet. Någon kostnadskalkyl för projektet är inte klar. s ledamöter uttalar att de är positivt inställda till omflyttning av lokaler, men avvaktar den ekonomiska kalkylen innan slutlig ställning tas i frågan.

23 130 KS 131 Dnr 2011/1158 KF Ansökan om förlängning av nyttjanderättsavtal från Mullsjö SOK Tekniska utskottet Mullsjö SOK har inkommit med ansökan om förlängning av innevarande nyttjanderättsavtal avseende marken kring Mullsjö SOK:s klubbstuga. Innevarande nyttjanderättsavtal ligger på 25 år gäller och gäller fram till och med Klubben vill nu förlänga avtalet med 25 år. Tekniska utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att förlänga innevarande avtal med 25 år. Yrkanden Thore Thorstensson (fp) yrkar med instämmande av Staffan Bäckelid (kd), Gun Nilsson (c) och Jimmie Larsson (m) att förlänga nyttjanderättsavtalet med 10 år fr.o.m till och med Ordföranden ställer proposition på tekniska utskottets förslag och på Thore Thorstensson m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit Thore Thorstenssons m.fl. yrkande. s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga innevarande nyttjanderättsavtal med 10 år fr.o.m till och med 2026.

24 131 KS 132 Dnr 2011/1177 Delges Tekniska utskottet Skadegörelse på Kohagens badplats i Sandhem Mikael Lundqvist (mf) tar upp frågan om skadegörelse på Kohagens badplats i Sandhem. Ungdomar ägnar sig åt bilkörning på badplatsen och kör ner staket bl.a. Invånare i Sandhem har på olika sätt försökt stoppa detta men inte lyckats. Då badplatsen ligger på kommunal mark vill Lundqvist att kommunen vidtar åtgärder för att förhindra skadegörelsen exempelvis genom att lägga upp stora stenar som hindrar infart. Han föreslår att tekniska verksamheten får i uppdrag att vidta åtgärder Mikael Johansson (v) föreslår att ärendet överlämnas till Tekniska utskottet för handläggning. beslutar att överlämna ärendet till tekniska utskottet för handläggning.

25 132 KS 133 Dnr 2011/1178 Delges MEMAB Leif Andersson Råttor i avloppssystemet på Torestorp Mikael Lundqvist (mf) tar upp frågan om den stora förekomsten av råttor på Torestorp. De tar sig in i avloppen och upp i huset i flera fastigheter. Det blir igensättningar i avloppsrören. Då avloppsrören är av plast uppstår skador vid bekämpning av råttorna. Lundqvist vill ha problemet åtgärdat och efterhör också vem som ska stå för kostnaderna då detta inte täcks av försäkringar. Det konstateras att detta är ett ärende för kommunens bolag Mullsjö Energi & Miljö AB. Mikael Johansson (v) informerar om att åtgärder har vidtagits av VApersonal. Bolagets ordförande fram till bolagsstämman Leif Andersson (mf) tar med sig frågan till Mullsjö Energi & Miljö AB.

26 133 KS 134 Dnr 2011/1179 Delges Teknisk Service Gångvägar i Mullsjö Mikael Lundqvist (mf) påtalar det dåliga skicket på flera gångvägar i Mullsjö. Främst framhåller han gångvägarna runt Mullsjön där asfalten är borta på stora delar av gångvägarna. Han ställer frågan om det finns pengar avsatta för ändamålet. Tekniska chefen Johan Laurila informerar om att de har i miljon kronor per år för lagning av asfalt och att detta inte räcker till allt. Inventering sker varje år och det värsta åtgärdas. Åtgärder kommer att vidtas under de närmaste veckorna. Diskussion har också förts i Tekniska utskottet om att anlita en konsultfirma för att göra en bedömning av behoven, vilket skall leda till en långsiktig plan. Ärendet föranleder inte något beslut.

27 134 Delges Tekniska chefen KS 135 Dnr 2011/1180 Trasiga tegelpannor på Bullerbyns förskola Mikael Lundqvist (mf) påtalar att det finns trasiga tegelpannor på förskolan Bullerbyns tak. Detta har han påpekat redan 1 ½ år sedan, men några åtgärder har enligt Lundqvist ännu inte vidtagits. Tekniska chefen Johan Laurila tar med sig frågan.

28 135 KS 136 Dnr 2008/1286 Delges Tekniska chefen Ventilation på Kronängskolan På en fråga från Leif Andersson (mf) svarar tekniska chefen Johan Laurila att ventilationen (OVK) på Kronängskolan inte är godkänd. Leif Andersson påpekar då att detta får bli en fråga för Arbetsmiljöverket i fortsättningen. Tekniska chefen redogör för att en upphandling gjordes för några år sedan och då kom 1,5 anbud in varav det fullständiga anbudet översteg budgeterade medel. Inte någon anbudsgivare var intresserad av att räkna på anbudet efter förlängning. Det pågår överläggningar i ärendet avseende olika alternativa lösningar på problemet. Man diskuterar nu med konsultfirma nummer fyra, men det finns ingen lätt lösning och det kostar mycket pengar.

29 136 KF KS 137 Dnr 2011/1150 Revidering av Arvoden och ersättningar mm till förtroendevalda Mullsjö kommun Personalutskottet Bakgrund Vid uträkning av förlorad arbetsförtjänst enligt 7 första stycket skall till timbeloppet läggas semesterersättning och förlorad pensionsförmån. När reglementet antogs var pensionsförmånen i det kommunala pensionsavtalet, som låg till grund till denna skrivning, 3,5 %. Det kommunala avgiftsbestämda pensionsavtalet har ändrats och procentsatsen har höjts. Förslag till beslut Personalchefen föreslår att personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att revidera 7 i reglementet enligt personalchefens skrivelse (bilaga). Personalutskottet beslutar i enlighet med personalchefens förslag. föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 7 i reglementet enligt personalchefens skrivelse (bilaga).

30 137 Delges Ekonomichef Kommunchef KS KS 138 Dnr 2011/1068 Revision av Mullsjö Energi & Miljö AB Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2011 behandlades en ansökan från Mullsjö Energi & Miljö AB om lån från Mullsjö kommun. Då beslutades att begära en revision med likviditetsanalys av bolaget per och att uppmana styrelsen att vidta åtgärder för att lösa denna fråga Ekonomichefen informerar om att han försökt på tag en revisor till det uppdrag som kommunstyrelsen beslutade om i mars, men att han inte lyckats då alla är upptagna med bokslut och deklarationer vid den här tiden. Han har också upprättat en ekonomisk analys av de senaste åren i bolaget. Leif Andersson (mf), tillika ordförande i Mullsjö Energi & Miljö AB under förra mandatperioden, tar upp frågan vid dagens sammanträde och påtalar att en felaktig faktura skickats till tekniska verksamheten beroende på en felaktig mätare. Detta har påverkat resultatet i bokslutet för år Han yrkar därför att en ny revision av bolaget avseende år 2010 görs av annan revisor. Det konstateras att det är svårt att komma fram till det rätta faktureringsbeloppet då jämförelse saknas från liknande år. Christer Rube (s) yrkar att 2011 får bli ett år då man kollar energiåtgången och därefter korrigerar de fel som uppstått under år Ordföranden ställer proposition på Leif Anderssons och Christer Rubes yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifallit Christer Rubes yrkande. beslutar således att 2011 får bli ett år då man gör kontrollerande mätningar och därefter korrigerar de fel som uppstått under år Reservation Leif Andersson (mf) och Johnny Nilsen (mf) reserverar sig mot beslutet.

31 138 KS 138 forts Mikael Lundqvist (mf) ställer frågan om vad som händer i ärendet och uttalar att han önskar en revison av bolaget. Ordföranden för Mullsjö Energi & Miljö AB Leif Andersson (mf) framför att han tillsammans med vice ordföranden anlitat en revisor som gjort en revison av det senaste bokslutet. Han vill att åtgärder vidtas genom att bokslutet backas med 700 tkr som har överfakturerats p.g.a. en felaktig mätare och att den utgående fakturan inte har stoppats i systemet. Mikael Johansson (v) yrkar med instämmande av Christer Rube (s) att ärendet hänskjuts till nästa sammanträde i kommunstyrelsen för att ge möjlighet att hämta in mer fakta i ärendet. bifaller Mikael Johanssons yrkande. beslutar att hänskjuta ärendet till nästa sammanträde i kommunstyrelsen för att ge möjlighet att hämta in mer fakta i ärendet.

32 139 KS 139 Dnr 2011/1180 Delges Mikael Lundqvist Rasism och demokrati Mikael Lundqvist (mf) vill understryka att Mullsjö Framtid är ett fristående lokalt parti som inte har samröre eller samverkan med främlingsfientliga partier. Han tar upp frågan med anledning av att det under behandling av ärendet Ensamkommande flyktingbarn har sagts och skrivits att Mullsjö framtid skulle ha samma uppfattning som främlingsfientliga partier. Han vill inte bli anklagad för detta varken som partimedlem eller person. Lundqvist framhåller Mullsjö Framtid är ej emot flyktingmottagning utan ifrågasätter endast hur ärendet har beretts, vilket absolut inte är rasism. Ärendet föranleder inte något beslut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-01-11 1 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-18.15 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Gun Nilsson (c) ers. För Thore

Läs mer

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-03-24 Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista... 35 25 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar... 36 26 Motion Stoppa barnfattigdomen

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-07-02 Innehåll 171 Godkännande av föredragningslista... 219 172 Begäran om investeringspengar till Skogsgläntan för nybyggnad av förskola, Torestorp 1:103... 220 173

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 50 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.35 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Utses att justera Annika Malmer, miljöchef Ulrika Larsson, miljöstrateg Jan Österberg,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-08-15 183 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.25 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Gun Nilsson (c) ers. för

Läs mer

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 Innehåll 52 Godkännande av ärendelista... 82 53 Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 80 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 16.00-16.25 Beslutande Linda Danielsson (S), ordförande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 15 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunchefens

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2012-02-28 18 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Magnus Wetterqvist, barn- och utbildningschef 18.30 19.05 Tage Dalteg, kommunchef

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2012-06-19 96 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Jan Österberg t.f. kommunchef och sekreterare Utses att justera Jan-Olof Larsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-10-10 237 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-17.00 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 232 Plats och tid Mullsjö Folkhögskola, Grundtvigsalen kl. 14.00-17.10 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Jan Kinell (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) Johnny Nilsen

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdag 2015-04-20 Innehåll 23 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 29 24 Delegationsbeslut... 30 25 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 397 lats och tid ande Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00-19.10 (inkl. sammanträde med Stiftelsen Olof Krons donation) Anja Berglund (s), ordf. Lars Samuelsson (m) Birger Svensson (kd) Lars Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2013-04-10 78 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (M) Kent Oskarsson (S) Katarina Karlsson (S) Christer Rube (S) Jens Mattsson (MP) Thore Thorstensson (FP) Lars

Läs mer

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll Innehåll 58 Godkännande av ärendelista... 73 59 Klämdagar 2017 och del 2018... 74 60 Eliminering av delade turer inom äldreomsorgen... 75 61 Förlängt avtal Pensionsadministration 2017-01-01... 76 62 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 66 Verksamhetsplan 2013 för miljönämndens verksamhet... 95 67 Behovsutredning 2013 för miljönämndens verksamhet... 96 68 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2012...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-09-09 Innehåll 199 Tillkommande/utgående ärende och godkännande av ärendelista.. 253 200 Näringslivsrapport... 254 201 Delgivningar... 256 202 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.10 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Ulf Fahlstad (LP) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-11-10 Innehåll 150 Godkännande av ärendelista... 177 151 Redovisning av delegationsbeslut... 178 152 Anmälan av utskottsprotokoll... 179 153 Delgivningar... 180 154 Statusrapport...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 7 maj 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-04-22. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-04-22. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-04-22 Innehåll 59 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 66 60 Anmälan av delegationsbeslut... 67 61 Lägesbeskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden 44 Förslag till verksamhetsplan 2014 presenteras... 101 45 om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus... 102 46 Yttrande gällande avfallsplan med tillhörande renhållningsordning för Mullsjö

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2013-02-19 1 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 13.00 15.20 Beslutande Henrik Jansson, ordf. (M) Kent Oskarsson, KS vice ordf. (S) Jan-Olof Larsson, SN ordf. (M) Lars Eriksson, BUN ordf. (KD) Katarina Karlsson,

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 09.00-11.20 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdag 2015- Innehåll 81 Godkännande av ärendelista... 98 82 Statusrapport... 99 83 Sjukfrånvaro... 100 84 Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö inom Mullsjö

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14. Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14. Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 41 Godkännande av ärendelista... 56 42 Anmälan av delegationsbeslut... 57 43 Delgivningar... 59 44 Lägesbeskrivning per programområde... 60 45 Statusrapport för tekniska utskottets pågående ärenden...

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 23 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 23 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.30 12.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer