M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen"

Transkript

1 108 Plats och tid Sandhemsrummet kl ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Per Högberg (kd) ers för Lars Eriksson (kd) t.om. 129 kl Staffan Bäckelid (kd) Leif Andersson (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) Mikael Johansson (v) Jimmie Larsson (m) ers. för Fredrik Samuelsson (m) Jan-Olof Larsson (m) Gun Nilsson (c)ers. för Lars Eriksson (kd) kl Tom Edoff (v) ers. För Lars Eriksson (kd) fr.o.m. 137 kl Övriga närvarande Per Högberg, Skye 119 Kjell Fredholm, Kjells Elektriska 119 Gun Nilsson ej. tjg. ers. t.o.m. kl Tom Edoff (v) ej tjg. ers. t.o.m. kl Johan Laurila, teknisk chef Jan Österberg, ekonomichef Kommunchef Tage Dalteg Sekreterare Ulla Blom Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Rube och Jimmie Larsson Ordförandens tjänsterum tisdagen den 14 juni 2011 kl Paragrafer Sekreterare... Ulla Blom Ordförande Justerande... Henrik Jansson..... Christer Rube Jimmie Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Mullsjö... Ulla Blom

2 109 KS 114 Anmälan av övriga frågor Skadegörelse på Kohagens badplats. Råttproblem på Torestorp. Gångvägar i Mullsjö. Bullerbyns förskola. Revision av Mullsjö Energi & Miljö AB. Rasism och demokrati Ventilationen i Kronängskolan.

3 110 KS 115 Fastställande av dagordning Efter tillägg av ovanstående ärenden beslutar kommunstyrelsen att fastställa dagordningen.

4 111 KS 116 Delgivningar a) Skyddskommitténs protokoll från sammanträde b) Pensionärsrådets pro från sammanträde (Finns utlagt på kommunens Intranet) c) Öppet brev, , från Sveriges författarförbund till Sveriges kommuner Delgivningar kopieras inte i kallelsen om inte särskilt beslut fattas om det, men kopieras på begäran före eller efter sammanträdet. Övriga delgivningsärenden - se i protokoll från respektive utskott. beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

5 112 KS 117 Föregående mötes protokoll Tillfälle ges att ställa frågor om och lämna synpunkter på kommunstyrelsens protokoll från sammanträde (Protokollet finns utlagt på kommunens Intranet dit ledamöter och ersättare har åtkomst genom tilldelat lösenord) beslutar att lägga föregående mötes protokoll till handlingarna.

6 113 KS 118 Anmälan av utskottsprotokoll Följande utskottsprotokoll anmäls: Allmänna utskottet Kultur- och fritidsutskottet Personalutskottet Tekniska utskottet (Protokollen finns utlagda på kommunens Intranet dit ledamöter och ersättare har åtkomst genom tilldelat lösenord) beslutar att lägga utskottsprotokollen till handlingarna.

7 114 KS 119 Dnr 2011/1003 Näringslivsrapport Per Högberg informerar om sitt företag Skye, som har fokus på produktutveckling av dokumenthantering och fakturaprocesser. Perspektivet är att kunna jobba i Sverige och ge råd utifrån globala perspektiv. Företaget använder sig av SAP som är världens största program för företagare. I detta ingår ca 1000 företag i Sverige och globalt ca företag. Per Högberg startade företaget 2007 och expanderade 2009 och 2010 gick hans företag samman med företag i Norge. Man jobbar mest mot stora företag. Kjell Fredholm presenterar sitt företag Kjells Elektriska. Han startade i liten skala i Sandhem 1991 med reparation av TV-apparater utökade han med reparation av hemelektronik. Hösten 2004 öppnade han en liten butik som var öppen fredag-lördag öppnades en större butik där de nu är fyra anställda med olika uppgifter i företaget. Han åtar sig uppdrag av olika slag och reparerar gärna gamla grejer. Vilket han ser som en utmaning. Enligt honom finns det inga omöjliga uppdrag utan de löser de mesta. Han framför också önskemål om att vara med och räkna på upphandlingar inom sitt område. Ordföranden Henrik Jansson (m) informerar om att arbetslösheten är på väg neråt och det är endast Habo kommun i länet som har lägre siffror. Snabbast sjunker ungdomsarbetslösheten som visserligen var uppe på en nivå på 12-13% och nu är ner på 8-9%. Arbetsförmedlingen är nöjd med utvecklingen och inflödet av nya arbeten är bra. Ett företag i Mullsjö Luminator vill bygga ut md 2000 m 2. Informationen föranleder inte något beslut.

8 115 KS 120 Dnr 2011/ Delges KS ordf. Henrik Jansson Utskottsordförandena informerar Tekniska utskottet Thore Thorstensson (fp) Ordföranden informerar om att det överklagade beslutet om antagande av entreprenör för reparation i simhallen har bifallits av domstolen. Upphandlingen måste göras om och är inte klart förrän efter sommaren. Som bäst kan simhallen återöppnas i november. Personalutskottet Per Högberg (kd) Det viktigaste som ska genomföras är ledarskapsfrågorna. Information om detta kommer till hösten. Kultur- och Fritidsutskottet Gun Nilsson ( c) Konstrundan ska genomföras den 2-3 september. Konstnärer utifrån är inbjudna att delta. Medlemmar i konstföreningen får också ställa ut. Nästa sammanträde i kultur- och fritidsutskottet är inställt på grund av för få ärenden. Allmänna utskottet Henrik Jansson Ordföranden rapporterar från den pågående fotofestivalen. Av rapporten framgår att festivalen varit rätt så välbesökt de första dagarna, men att många valt att endast gå på de kostnadsfria utställningarna. Workshopen har inte fungerat och endast en har genomförts. Om det fattas beslut om en fortsättning finns det många deltagande fotografer som är positiva och kan vara goda ambassadörer. Ordföranden har träffat boende längs Stråken för diskussion om den planerade vindkraftsparken på Ryfors. Han ska också träffa en intressent på måndag. Man planerar att genomföra ett gemensamt studiebesök på Brahehus före sommaren för att politikerna ska kunna bilda sig en uppfattning om ljud och bild när det gäller vindkraften. Ordföranden håller i planeringen.

9 116 KS 121 Statusrapport Statusrapport för pågående ärenden i kommunstyrelsen. Kommunchefen rapporterar avseende ärende 2011/1040 Klagomålshantering. Att ett förenklat program ska användas i Infocenter under sommaren för att ta emot klagomål/synpunkter och att ett riktigt program ska tas i bruk efter sommaren beslutar att lägga statusrapporten till handlingarna.

10 117 KF KSAU 123 Dnr 2011/1032 Budgetuppföljning per Årsprognosen för ekonomin baserad på fyra månaders utfall indikerar ett resultat på tkr vilket är 727 tkr bättre än budgeterat. beslutar att godkänna budgetuppföljningen per och att uppföljningen skall delges kommunfullmäktige.

11 118 KF KSAU 123 Dnr 2011/1066 Budget 2012, Mullsjö kommun Budgetberedningen har vid sammanträde lämnat nedanstående förslag till nya ramar för Allmänna utskottet Tekniska utskottet Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsutskottet Byggnadsnämnden Miljönämnden Finansförvaltningen tkr tkr tkr tkr tkr 425 tkr tkr tkr MBL förhandling genomförs senare idag. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande budgetramar 2012 för Mullsjö kommun. Kent Oskarsson (s) meddelar att han kan återkomma med eventuella nya förslag efter sommaren. s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande budgetramar 2012 för Mullsjö kommun.

12 119 KS 124 Dnr 2011/1129 Delges Ekonomichef Jan Österberg KS Avtal med Kommuninvest i Sverige AB om Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt Avtal om regress m.m. Allmänna utskottet Årsstämman i Kommuninvest, som hölls den 7 april, beslutade enhälligt att medlemmarna ska ingå två nya avtal som syftar till att medlemsansvaret förblir tydligt även i framtiden. Kommuninvest har nu översänt två avtal för undertecknande; dels avtal avseende Kommunernas ansvar för Kommuninvests motparts exponeringar avseende derivat och dels Avtal om regress m.m. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna avtal med Kommuninvest i Sverige AB om Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt Avtal om regress m.m. för undertecknande. Yrkande Staffan Bäckelid (kd) påtalar avseende regressavtalets punkt 10 Tvistlösning- där det framgår att tvister i anledning av detta Regressavtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt skiljedomsregler för Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinstitut att detta beslut inte kan överklagas och gynnar den starkare parten. Han yrkar därför på återremiss för att uppdra åt ekonomichef Jan Österberg att undersöka om det går att få en tvistelösning i allmän domstol. Efter verkställda propositioner på allmänna utskottets förslag och på Staffan Bäckelids yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen bifallit Bäckelids yrkande. beslutar

13 120 KS 124 forts att återremittera ärende för att uppdra åt ekonomichefen att undersöka om det går att få en tvistelösning i allmän domstol.

14 121 Delges IT-chef Kommunchef Adm. Avd. KS 125 Dnr 2010/1160 Ändring av kommunens riktlinjer för mobiltelefoner Allmänna utskottet Mullsjö kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska kommunens policy för mobiltelefoner och avtal för telefonväxel och hemställer att kommunstyrelsen beaktar de i rapporten lämnade synpunkterna. Revisorerna har inte begärt något yttrande från kommunstyrelsen avseende rapporten. IT-chef Ulf Bertills informerar om att policyn för mobiltelefoni är den enda policyn som nyanställda får skriva under på att de tagit del av. Han föreslår att kommunens samtliga policydokument läggs ut på samma ställe på Intranet och att nyanställda får skriva under på att de informerats om detta. Utskottets ledamöter påtalar dock att policyn för mobiltelefon inte stämmer överens med den nya tekniken och behöver förnyas. Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt IT-chefen att se över kommunens policy för mobiltelefoni. Allmänna utskottet Nytt avtal avseende telefonväxeln är på gång och skall undertecknas. Policyn för mobiltelefonanvändning ska ses över även avseende elevernas användning av mobiltelefoner i skolan. Allmänna utskottet IT-chef Ulf Bertills lägger fram en arbetskopia avseende policy för mobiltelefonanvändning. Bilagan avseende elevers användning av mobil i skolan är under arbetet. Ledamöterna ges tillfälle att läsa förslaget till policy. Allmänna utskottet beslutar att återuppta ärendet till behandling i november.

15 122 KS 125 forts Allmänna utskottet IT-chef Ulf Bertills presenterar ett utkast på tillägg avseende mobiltelefonpolicy rörande Barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Ulf Bertills får i uppdrag att gå vidare med ärendet och som en del i detta skicka utkastet till skolans områdesstyrelse för kännedom och eventuella synpunkter. Allmänna utskottet IT-chef Ulf Bertills informerar om att han inte fått några synpunkter på utkastet. Allmänna utskottet beslutar att ta upp ärendet till behandling på utskottets sammanträde den 31 mars. Allmänna utskottet IT-chef Ulf Bertills redovisar gällande avtal med Telia avseende köp av produkter och tjänster Han redovisar också förslag till riktlinjer för användande av Mobiltelefon/Smartphone med bilaga; riktlinjer för användande av mobiltelefon/smartphone (handenhet) av barn/ungdomar inom förskola/skola. Ett tillägg görs i riktlinjerna om att de anställda själva ska tillåta använda miltelefonen för privata samtal och därmed stå för trafikkostnaderna själva. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår, efter ovanstående tillägg, kommunstyrelsen besluta att godkänna riktlinjer för användande av Mobiltelefon/Smartphone med bilaga; riktlinjer för användande av mobiltelefon/smartphone (handenhet) av barn/ungdomar inom förskola/skola och

16 123 KS 125 forts att dessa skall fogas till den fastställda IT-strategin för Mullsjö kommun beslutar att remittera riktlinjer för användande av mobiltelefon/smartphone för barn/ungdomar inom förskola/skola till Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutade att meddela kommunstyrelsen att Barn- och utbildningsnämnden anser att bilagan i riktlinjer för användande av mobiltelefon/smartphone är en skolfråga som hör till respektive skolas ordningsregler och alltså inte skall beslutas av kommunstyrelsen. Allmänna utskottet Allmänna utskottet noterar barn- och utbildningsnämndens beslut avseende bilagan rörande skolan och undantar den från sitt beslut. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande Riktlinjer för användande av Mobiltelefon/Smartphone som en bilaga till kommunens IT-strategi. beslutar att bifalla allmänna utskottets förslag.

17 124 Delges Länsstyrelsen, Landsbygdsavd. KS 126 Dnr 2011/1067 Remiss av Djurens och växternas miljömål åtgärdsprogram , beteckning Allmänna utskottet Under år 2010 har ett förslag till reviderat åtgärdsprogram för Jönköpings län tagits fram för miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap. I följebrev beskrivs hur förslaget tagits fram och att det innehåller 33 åtgärder samt vilka instanser som föreslås vara ansvariga genomförare för dessa. Kommunerna föreslås vara ansvariga för 6 av åtgärderna. Länsstyrelsen har överlämnat remiss avseende Djurens och växternas miljömål åtgärdsprogram och önskar svar på remissen senast den 17 juni Allmänna utskottet beslutar att överlämna ärendet till Miljöförvaltningen med begäran om förslag till yttrande till allmänna utskottet senast 18 maj Allmänna utskottet Miljöstrateg Carlos Pettersson har upprättat ett förslag till remissvar, daterad Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom föreliggande förslag till yttrande och sända in det till Länsstyrelsen Jäv Jens Mattsson (mp) anmäler jäv och deltar inte i beslut i detta ärende.

18 125 KS 126 forts beslutar att bifalla allmänna utskottets förslag.

19 126 Delges Växjö tingsrätt KS 127 Dnr 2011/1145 Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken Vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen har Habo kommun, Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner, ansökt om tillstånd till vattenverksamhet i samband med skapande av omlöp för fiskvandring förbi ett fall, utrivning av en bevattningsdamm samt utrivning av regleringsdammen för Källebäckens nedre kraftverk vid Källebäcken i Hornån i Habo kommun. Verksamheten uppges beröra fastigheten Källebäcken 1:47 och eventuellt Källebäcken 1:29 och Övre Starbäck 1:20. Synpunkter med anledning av ansökan om miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in till Växjö tingsrätt senast den 20 juni. Domstolens målnummer M ska anges. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen beslut att inte lämna något yttrande då Mullsjö kommun inte berörs. beslutar att bifalla allmänna utskottets förslag.

20 127 KF KS 128 Ändring av färg i Mullsjö kommunvapen samt ny grafisk profil i kommunloggan Allmänna utskottet På allmänna utskottets sammanträde redovisade informatör Annika Tompa förslag på ny färgsättning av kommunvapnet, genom att ta bort silverfärgen i vapnet och ersätta den med vitt. En ny grafisk profil presenterades också där texten i den grafiska profilen bland annat ersatts med nytt typsnitt. Vid dagens sammanträde läggs det förslag fram som allmänna utskottet enades om. (bilaga) Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta den nya färgsättningen i kommunvapnet samt ändring av den nya grafiska profilen i kommunloggan. Informatör Annika Tompa redogör för förslaget. Av informationen framgår bl.a. att den vita färgen som ersätter silverfärgen ska ses som en variant av kommunvapnet och den grå färgen får användas när kommunvapnet inte ingår i kommunens logga. I annat fall får hela ansökningsförfarandet avseende kommunvapnet göras om hos riksheraldikern. Regler för hur kommunloggan och kommunvapnet får användas ska också upprättas. s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den nya färgsättningen i kommunvapnet samt ändring av den nya grafiska profilen i kommunloggan.

21 128 KF KS 129 Dnr 2011/1125 Förvärv av fastigheten Stora Gålleryd 1:8 Tekniska utskottet I samband med pågående samråd kring förslag till detaljplan för del av fastigheten Gunnarsbo 1:3 har fråga om eventuellt förvärv av fastigheten Stora Gålleryd 1:8 uppkommit. Fastigheten Stora Gålleryd 1:8 som är fritidsfastighet, ligger som en ö inne i den av kommunen ägda fastigheten Gunnarsbo 1:3. Fastigheten ligger också i närheten av det område som nu planeras detaljplaneläggas för verksamhet och handel. Tekniska utskottet beslutar att ge tekniska chefen Johan Laurila i uppdrag att förhandla med ägaren till fastigheten Stora Gålleryd 1:8 om ett eventuellt förvärv av fastigheten. Tekniska utskottet Föreligger förslag till kontrakt för förvärv av fastigheten Stora Gålleryd 1:8. Under sammanträdet meddelar tekniska chefen Johan Laurila att det vid de avslutande förhandlingarna med fastighetsägaren har tillkommit några mindre justeringar till föreliggande förslag till kontrakt. Tekniska utskottet föreslår att föreslå Fullmäktige att anta förslag till kontrakt för med de justeringar som tekniska chefen redogjort för på tekniska utskottets sammanträde. förslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till kontrakt för förvärv av fastigheten Stora Gålleryd 1:18 med de justeringar som tekniska chefen redogjort för på tekniska utskottets sammanträde.

22 129 KS 130 Dnr 2011/1124 Delges Tekniska chefen Johan Laurila Omflyttning av lokaler flytt av bibliotek och infocenter Allmänna utskottet Tidaholms Sparbank som gränsar till kommunens bibliotek och infocenter vill utöka sina lokaler. Kommunens infocenter och bibliotek har inte heller det ideala läget exempelvis vid externa besök till politiker och tjänstemän. Tekniska chefen Johan Laurila och IT-chef Ulf Bertills informerar därför om planer på ombyggnader och omflyttning i kommunens lokaler. Infocenter och bibliotek skall enligt dessa planer flyttas till infocenters tidigare plats i blåa huset och utökas med nuvarande kommunarkiv och angränsande butikslokal. Allmänna utskottet beslutar att godkänna att tekniska chefen och IT-chefen fortsätter planeringsarbetet avseende ombyggnader och omflyttningar i kommunens lokaler enligt ovan. Tekniska utskottet Under sammanträdet informerar tekniska chefen för planer på, och de åtgärder som krävs för att flytta bibliotek och info center till blå huset. Tekniska utskottet beslutar att överlämna ärendet till och att tekniska chefen till behandling i kommunstyrelsen skall bifoga kompletterande handlingar samt kostnadskalkyl för projektet. Tekniska chefen Johan Laurila redogör för ärendet. Någon kostnadskalkyl för projektet är inte klar. s ledamöter uttalar att de är positivt inställda till omflyttning av lokaler, men avvaktar den ekonomiska kalkylen innan slutlig ställning tas i frågan.

23 130 KS 131 Dnr 2011/1158 KF Ansökan om förlängning av nyttjanderättsavtal från Mullsjö SOK Tekniska utskottet Mullsjö SOK har inkommit med ansökan om förlängning av innevarande nyttjanderättsavtal avseende marken kring Mullsjö SOK:s klubbstuga. Innevarande nyttjanderättsavtal ligger på 25 år gäller och gäller fram till och med Klubben vill nu förlänga avtalet med 25 år. Tekniska utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att förlänga innevarande avtal med 25 år. Yrkanden Thore Thorstensson (fp) yrkar med instämmande av Staffan Bäckelid (kd), Gun Nilsson (c) och Jimmie Larsson (m) att förlänga nyttjanderättsavtalet med 10 år fr.o.m till och med Ordföranden ställer proposition på tekniska utskottets förslag och på Thore Thorstensson m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit Thore Thorstenssons m.fl. yrkande. s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga innevarande nyttjanderättsavtal med 10 år fr.o.m till och med 2026.

24 131 KS 132 Dnr 2011/1177 Delges Tekniska utskottet Skadegörelse på Kohagens badplats i Sandhem Mikael Lundqvist (mf) tar upp frågan om skadegörelse på Kohagens badplats i Sandhem. Ungdomar ägnar sig åt bilkörning på badplatsen och kör ner staket bl.a. Invånare i Sandhem har på olika sätt försökt stoppa detta men inte lyckats. Då badplatsen ligger på kommunal mark vill Lundqvist att kommunen vidtar åtgärder för att förhindra skadegörelsen exempelvis genom att lägga upp stora stenar som hindrar infart. Han föreslår att tekniska verksamheten får i uppdrag att vidta åtgärder Mikael Johansson (v) föreslår att ärendet överlämnas till Tekniska utskottet för handläggning. beslutar att överlämna ärendet till tekniska utskottet för handläggning.

25 132 KS 133 Dnr 2011/1178 Delges MEMAB Leif Andersson Råttor i avloppssystemet på Torestorp Mikael Lundqvist (mf) tar upp frågan om den stora förekomsten av råttor på Torestorp. De tar sig in i avloppen och upp i huset i flera fastigheter. Det blir igensättningar i avloppsrören. Då avloppsrören är av plast uppstår skador vid bekämpning av råttorna. Lundqvist vill ha problemet åtgärdat och efterhör också vem som ska stå för kostnaderna då detta inte täcks av försäkringar. Det konstateras att detta är ett ärende för kommunens bolag Mullsjö Energi & Miljö AB. Mikael Johansson (v) informerar om att åtgärder har vidtagits av VApersonal. Bolagets ordförande fram till bolagsstämman Leif Andersson (mf) tar med sig frågan till Mullsjö Energi & Miljö AB.

26 133 KS 134 Dnr 2011/1179 Delges Teknisk Service Gångvägar i Mullsjö Mikael Lundqvist (mf) påtalar det dåliga skicket på flera gångvägar i Mullsjö. Främst framhåller han gångvägarna runt Mullsjön där asfalten är borta på stora delar av gångvägarna. Han ställer frågan om det finns pengar avsatta för ändamålet. Tekniska chefen Johan Laurila informerar om att de har i miljon kronor per år för lagning av asfalt och att detta inte räcker till allt. Inventering sker varje år och det värsta åtgärdas. Åtgärder kommer att vidtas under de närmaste veckorna. Diskussion har också förts i Tekniska utskottet om att anlita en konsultfirma för att göra en bedömning av behoven, vilket skall leda till en långsiktig plan. Ärendet föranleder inte något beslut.

27 134 Delges Tekniska chefen KS 135 Dnr 2011/1180 Trasiga tegelpannor på Bullerbyns förskola Mikael Lundqvist (mf) påtalar att det finns trasiga tegelpannor på förskolan Bullerbyns tak. Detta har han påpekat redan 1 ½ år sedan, men några åtgärder har enligt Lundqvist ännu inte vidtagits. Tekniska chefen Johan Laurila tar med sig frågan.

28 135 KS 136 Dnr 2008/1286 Delges Tekniska chefen Ventilation på Kronängskolan På en fråga från Leif Andersson (mf) svarar tekniska chefen Johan Laurila att ventilationen (OVK) på Kronängskolan inte är godkänd. Leif Andersson påpekar då att detta får bli en fråga för Arbetsmiljöverket i fortsättningen. Tekniska chefen redogör för att en upphandling gjordes för några år sedan och då kom 1,5 anbud in varav det fullständiga anbudet översteg budgeterade medel. Inte någon anbudsgivare var intresserad av att räkna på anbudet efter förlängning. Det pågår överläggningar i ärendet avseende olika alternativa lösningar på problemet. Man diskuterar nu med konsultfirma nummer fyra, men det finns ingen lätt lösning och det kostar mycket pengar.

29 136 KF KS 137 Dnr 2011/1150 Revidering av Arvoden och ersättningar mm till förtroendevalda Mullsjö kommun Personalutskottet Bakgrund Vid uträkning av förlorad arbetsförtjänst enligt 7 första stycket skall till timbeloppet läggas semesterersättning och förlorad pensionsförmån. När reglementet antogs var pensionsförmånen i det kommunala pensionsavtalet, som låg till grund till denna skrivning, 3,5 %. Det kommunala avgiftsbestämda pensionsavtalet har ändrats och procentsatsen har höjts. Förslag till beslut Personalchefen föreslår att personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att revidera 7 i reglementet enligt personalchefens skrivelse (bilaga). Personalutskottet beslutar i enlighet med personalchefens förslag. föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 7 i reglementet enligt personalchefens skrivelse (bilaga).

30 137 Delges Ekonomichef Kommunchef KS KS 138 Dnr 2011/1068 Revision av Mullsjö Energi & Miljö AB Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2011 behandlades en ansökan från Mullsjö Energi & Miljö AB om lån från Mullsjö kommun. Då beslutades att begära en revision med likviditetsanalys av bolaget per och att uppmana styrelsen att vidta åtgärder för att lösa denna fråga Ekonomichefen informerar om att han försökt på tag en revisor till det uppdrag som kommunstyrelsen beslutade om i mars, men att han inte lyckats då alla är upptagna med bokslut och deklarationer vid den här tiden. Han har också upprättat en ekonomisk analys av de senaste åren i bolaget. Leif Andersson (mf), tillika ordförande i Mullsjö Energi & Miljö AB under förra mandatperioden, tar upp frågan vid dagens sammanträde och påtalar att en felaktig faktura skickats till tekniska verksamheten beroende på en felaktig mätare. Detta har påverkat resultatet i bokslutet för år Han yrkar därför att en ny revision av bolaget avseende år 2010 görs av annan revisor. Det konstateras att det är svårt att komma fram till det rätta faktureringsbeloppet då jämförelse saknas från liknande år. Christer Rube (s) yrkar att 2011 får bli ett år då man kollar energiåtgången och därefter korrigerar de fel som uppstått under år Ordföranden ställer proposition på Leif Anderssons och Christer Rubes yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifallit Christer Rubes yrkande. beslutar således att 2011 får bli ett år då man gör kontrollerande mätningar och därefter korrigerar de fel som uppstått under år Reservation Leif Andersson (mf) och Johnny Nilsen (mf) reserverar sig mot beslutet.

31 138 KS 138 forts Mikael Lundqvist (mf) ställer frågan om vad som händer i ärendet och uttalar att han önskar en revison av bolaget. Ordföranden för Mullsjö Energi & Miljö AB Leif Andersson (mf) framför att han tillsammans med vice ordföranden anlitat en revisor som gjort en revison av det senaste bokslutet. Han vill att åtgärder vidtas genom att bokslutet backas med 700 tkr som har överfakturerats p.g.a. en felaktig mätare och att den utgående fakturan inte har stoppats i systemet. Mikael Johansson (v) yrkar med instämmande av Christer Rube (s) att ärendet hänskjuts till nästa sammanträde i kommunstyrelsen för att ge möjlighet att hämta in mer fakta i ärendet. bifaller Mikael Johanssons yrkande. beslutar att hänskjuta ärendet till nästa sammanträde i kommunstyrelsen för att ge möjlighet att hämta in mer fakta i ärendet.

32 139 KS 139 Dnr 2011/1180 Delges Mikael Lundqvist Rasism och demokrati Mikael Lundqvist (mf) vill understryka att Mullsjö Framtid är ett fristående lokalt parti som inte har samröre eller samverkan med främlingsfientliga partier. Han tar upp frågan med anledning av att det under behandling av ärendet Ensamkommande flyktingbarn har sagts och skrivits att Mullsjö framtid skulle ha samma uppfattning som främlingsfientliga partier. Han vill inte bli anklagad för detta varken som partimedlem eller person. Lundqvist framhåller Mullsjö Framtid är ej emot flyktingmottagning utan ifrågasätter endast hur ärendet har beretts, vilket absolut inte är rasism. Ärendet föranleder inte något beslut.

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-01-11 1 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-18.15 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Gun Nilsson (c) ers. För Thore

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-08-15 183 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.25 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Gun Nilsson (c) ers. för

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2012-06-19 96 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Jan Österberg t.f. kommunchef och sekreterare Utses att justera Jan-Olof Larsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 232 Plats och tid Mullsjö Folkhögskola, Grundtvigsalen kl. 14.00-17.10 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Jan Kinell (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) Johnny Nilsen

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-10-10 237 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-17.00 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 397 lats och tid ande Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00-19.10 (inkl. sammanträde med Stiftelsen Olof Krons donation) Anja Berglund (s), ordf. Lars Samuelsson (m) Birger Svensson (kd) Lars Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2013-04-10 78 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (M) Kent Oskarsson (S) Katarina Karlsson (S) Christer Rube (S) Jens Mattsson (MP) Thore Thorstensson (FP) Lars

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2008-04-09 141 lats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00-17.40 ande Stefan Lindkvist (mf) ordf. Eva Nilsson (m) Joachim Stenberg (mf) Nils-Eriks Eriksson (mf) ers. för Anders Ekström (mf) Johnny

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 7 maj 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 112 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 17.15 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Johnny Nilsen (mf) Leif Andersson (mf)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 148 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 19.00 (inkl. stifelsesammanträden) ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. För Stefan Lindkvist (mf) Johnny Nilsen

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2007-09-26 266 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00-16.45 ande Stefan Lindkvist (mf) ordf. Magnus Fridström (m) ers. för Eva Nilsson (m) Gun Nilsson (c) ers. för Joachim Stenberg (mf)

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 Närvarande ledamöter Övriga Irene Hellekant (S), ordförande Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson (C) Uno

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer