M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Plats och tid s sessionssal kl ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Jan Österberg t.f. kommunchef och sekreterare Utses att justera Jan-Olof Larsson (m) och Kurt-Roland Svensson (s) Justeringens plats och tid Kommunchefens tjänsterum tisdagen den 26 juni 2012 kl Paragrafer Sekreterare... Jan Österberg Ordförande... Ingemar Eriksson Justerande... Jan-Olof Larsson (m) ANSLAG/BEVIS Kurt-Roland Svensson (s) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Sista besvärsdag Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Mullsjö Underskrift... Ulla Blom

2 KF 51 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns med notering : Att ärende 10 flyttas upp och kommer efter ärende 5. En avsägelse från politiska uppdrag har inkommit från Åke Lindstest (mf) Felaktigt beslut togs avseende ärende 15, Motion om mångfaldspolicy, på kommunfullmäktige sammanträde den 22 maj 2012.

3 KF 52 Dnr 2012/1148 Budgetuppföljning per Kommunstyrelsen Årsprognosen för ekonomin baseras på 4 månaders utfall. Prognosen för hela året pekar på en avvikelse mot budget med plus 752 tkr. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna budgetuppföljningen för Mullsjö kommun per och att budgetuppföljningen skall delges kommunfullmäktige beslutar att lägga delgivningen till handlingarna.

4 KF 53 Dnr 2012/1179 Delges Miljönämnden Ekonomiavd. Förslag till nya timtaxor för miljönämndens tillsyn och kontroll Allmänna utskottet Länsstyrelsen gjorde i november 2011 revision av livsmedelskontrollen vid miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner. Vid revisionen konstaterades bland annat allvarliga avvikelser vad gäller personella resurser (otillräckliga) och finansiering av verksamheten. Miljönämnden har redovisat en handlingsplan till länsstyrelsen med bland annat löfte om att se över timtaxan I samband med behandling av miljönämndens budget togs ett förslag till nya timtaxor, för miljönämnden tillsyn och kontroll, fram. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta en ny timavgift på livsmedelsområdet på 1043 kronor och på miljöbalkens område på 843 kronor. Den nya timavgiften ska gälla från och med Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta en ny timavgift på livsmedelsområdet på 1043 kronor och på miljöbalkens område på 843 kronor. Den nya timavgiften ska gälla från och med beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

5 KF 54 Dnr 2012/1169 Delges Ekonomichefen Budget 2013, Mullsjö kommun Allmänna utskottet Budgetberedningen har vid sammanträde lämnat nedanstående förslag till nya ramar för Allmänna utskottet Tekniska utskottet Kultur- och fritidsutskottet Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Byggnadsnämnden Miljönämnden Finansförvaltningen tkr tkr tkr tkr tkr 625 tkr tkr tkr MBL-förhandling, 11, av budgeten är genomförd den 21 maj Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande budgetramar 2013 för Mullsjö kommun. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande budgetramar 2013 för Mullsjö kommun Yrkande Henrik Jansson (m) yrkar med instämmande av Kent Oskarsson (s) och Christer Rube (s) bifall till kommunstyrelsens förslag.

6 KF 54 forts. Tilläggsyrkande Kaj Öman (m), yrkar på att ramen för miljönämnden ska minskas med de ökade intäkterna som skapas genom de höjda taxorna. Efter verkställda propositioner på kommunstyrelsens förslag och på Kaj Ömans tilläggsyrkande konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag samt Kaj Ömans tilläggsyrkande. beslutar således att anta föreliggande budgetramar 2013 för Mullsjö kommun med tillägget att ramen för miljönämnden ska minskas med de ökade intäkterna som skapas genom de höjda taxorna

7 Delges Kommunchef Dalteg Adm. avd. Elisabet Selin Tage KF 55 Dnr 2012/1075 Revidering av lokala ordningsföreskrifter i Mullsjö kommun Allmänna utskottet Ett förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter i Mullsjö kommun har upprättats. Förslaget, har med begäran om synpunkter, översänts till Länsstyrelsen och kommunens olika verksamheter. Inför dagens sammanträde har synpunkter kommit in från Länsstyrelsen, Miljönämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsutskottet. Socialnämnden har beslutat att avstå från yttrande. Tekniska utskottet och Räddningstjänsten har meddelat att de inte har några synpunkter. Stadsarkitekten har för Byggnadsnämndens räkning påtalat en strykning i 10. Allmänna utskottet bereds tillfälle att lämna synpunkter och gör ett par påpekanden. Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt kommunchef Tage Dalteg att arbeta in inkomna synpunkter i den lokala ordningsstadgan och att återuppta ärendet på allmänna utskottets sammanträde i april. Allmänna utskottet En mindre rättelse görs. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till Lokala ordningsföreskrifter för Mullsjö kommun. Kommunstyrelsen

8 KF 55 forts Kommunstyrelsen beslutar att Gruveredsvallen och Sandhems Idrottsplats stryks i bilaga 1. att tillägg görs, i slutet av 8, enligt följande: Inom Mullsjö kommun få dock container ställas upp högs en vecka utan särskilt tillstånd, dock med iakttagande av övriga föreskrifter ovan. att följande tillägg görs i 16: försvarsmaktshund och räddningshund samt att ärendet återremitteras för formulering av särskilda bestämmelser avseende katter. Allmänna utskottet Allmänna utskottet lägger till ovanstående ändringar enligt förslag från kommunstyrelsen samt, avseende katter, text från lag 2007: Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att efter ovanstående tillägg godkänna upprättat förslag till lokal ordningsstadga för Mullsjö kommun. Kommunstyrelsen Under överläggningarna enas kommunstyrelsens ledamöter om att i 10 ta bort strykningen av meningen som inleds med Häckar, staket.. och i stället stryka sista meningen i samma paragraf, samt att det i 16 ska gälla förvarsmaktshund och räddningshund i tjänst. Kommunstyrelsens förslag Efter ovanstående ändringar föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till lokal ordningsstadga för Mullsjö kommun.

9 KF 55 forts Yrkande Henrik Jansson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. beslutar att anta föreliggande förslag till lokal ordningsstadga för Mullsjö kommun.

10 KF 56 Dnr 2012/1178 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL Socialnämnden Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS), och Socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 h skall socialnämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt ovanstående lagar som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt ovanstående lagar som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Föreligger statistik över ej verkställda beslut enligt LSS och SoL för första kvartalet Socialnämnden beslutar att överlämna statistiken till kommunfullmäktige. Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna statistiken till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att överlämna statistiken till kommunfullmäktige

11 KF 56 forts. beslutar att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna.

12 Delges Karin Krönenstedt KF 57 Dnr 2011/1337 Dnr 2011/8110 KomHem vård, omsorg och rehab nära dig Socialnämnden Nämnden delges Landstinget i Jönköpings läns och Primärkommunala nämndens förslag till avsiktsförklaring daterad rörande reformen som syftar till att överföra hemsjukvården i länet från landstinget till länets 13 kommuner. Yrkande Christer Rube (s) yrkar att frågan behandlas på ett extrainsatt nämndsammanträde efter arbetsutskottets sammanträde den 26 oktober. Socialnämnden bifaller yrkandet. Socialnämnden beslutar att remittera frågan till arbetsutskottet för beredning och att frågan sedan avgöras på ett extrainsatt nämndsammanträde den 26 oktober kl Socialnämndens arbetsutskott Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att ställa sig bakom avsiktsförklaringen med den justerade meningen på sid. 2, rubrik Viljeinriktning, stycke 4: Hemsjukvården utmärks av trygghet och utvecklingsarbete, där man ser nya möjligheter och att bästa möjliga kompetens uppnås i samverkan. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

13 KF 57 forts. Socialnämnden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att ställa sig bakom avsiktsförklaringen med den justerade meningen på sid. 2, rubrik Viljeinriktning, stycke 4: Hemsjukvården utmärks av trygghet och utvecklingsarbete, där man ser nya möjligheter och att bästa möjliga kompetens uppnås i samverkan. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Socialnämnden Föreligger Landstinget i Jönköpings läns och Primärkommunala nämndens fastställda avsiktsförklaring daterad Förslag till beslut Socialnämnden ställer sig bakom avsiktsförklaringen och föreslår kommunfullmäktige besluta att anta avsiktsförklaringen. Kommunstyrelsens allmänna utskott Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta avsiktsförklaringen. Kommunstyrelsen

14 KF 57 forts. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta avsiktsförklaringen beslutar att anta avsiktsförklaringen. Socialnämnden Föreligger socialchef Karin Krönenstedts tjänsteutlåtande, , angående avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Avtalet innehåller bland annat omfattning och laglig grund, definitioner, avgränsningar, ekonomisk reglering och uppföljning. Till avtalet hör ett antal bilagor. Parterna har för avsikt att inför avtalets ikraftträdande utarbeta ett fördjupningsdokument innehållande bakgrundsfakta och stöd i tillämpningen. Ett väsentligt underlag för innehållet i avtalet är betänkandet SOU 2011:55 Kommunaliserad hemsjukvård. Ansvarig för förslag till avtal är projektets styrgrupp. Styrgruppen är sammansatt av företrädare för såväl landstinget som länets kommuner. Förslag till beslut Socialnämnden ställer sig bakom det av PKN beslutade avtalsförslaget gällande avtal mellan landsting och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende och föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom avtalet. Allmänna utskottet

15 KF 57 forts Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom det av PKN beslutade avtalsförslaget gällande avtal mellan landsting och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom det av PKN beslutade avtalsförslaget gällande avtal mellan landsting och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende Yrkande Henrik Jansson (m) yrkar med instämmande av Christer Rube (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. beslutar att ställa sig bakom det av PKN beslutade avtalsförslaget gällande avtal mellan landsting och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

16 KF 58 Dnr 2012/1180 Delges Regionförbundet Årsredovisning 2011 för Regionförbundet Jönköpings län med Primärkommunala nämnden remiss Regionförbundet har översänt årsredovisning för 2011 med förslag enligt Regionstyrelsens beslut , 36. Förslag till beslut att godkänna årsredovisning 2011 för Regionförbundet Jönköpings län med förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Allmänna utskottet Jäv Ordföranden Henrik Jansson (m) och Kent Oskarsson (s) anmäler jäv och lämnar lokalen under behandling av detta ärende. Gun Nilsson (c) går in som ersättare för Henrik Jansson (m) och Christer Rube (s) går in som ersättare för Kent Oskarsson (s). Thore Thorstensson (fp) går in som ordförande under denna punkt. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2011 för Regionförbundet Jönköpings län med förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen Jäv Ordföranden Henrik Jansson (m) anmäler jäv och lämnar lokalen under behandling av detta ärende. Kommunstyrelsens förslag

17 KF 58 forts. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2011 för Regionförbundet Jönköpings län med förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet Jäv Henrik Jansson (m) och Kent Oskarsson (s) anmäler jäv och deltar inte i behandling och beslut i detta ärende. beslutar att godkänna årsredovisning 2011 för Regionförbundet Jönköpings län med förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

18 Delges IT-avd Ekonomichef Socialchef KF 59 Dnr 2012/8056, 2011/1158 Äskande om medel för nödvändig IT-utrustning till funktionshinderomsorgen Socialnämndens arbetsutskott Socialchef Karin Krönenstedt informerar om behov av att investera i nödvändig IT-utrustning till funktionshinderomsorgen. Socialnämndens arbetsutskott beslutar att sända frågan till socialnämnden för behandling. Socialnämnden Föreligger tjänsteutlåtande från socialchef Karin Krönenstedt daterat Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att hos kommunstyrelsen begära tilläggsäskande på 0,270 mnkr för nödvändig IT-utrusning till funktionshinderomsorgen. Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära tilläggsäskande på 0,270 mnkr för nödvändig IT-utrustning till funktionshinderomsorgen samt att föra till diskussion huruvida grävning, fiberdragning samt påföljande kapitalkostnader skall bekostas av socialnämnden. Allmänna utskottet

19 KF 59 forts. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsäskande på 270 tkr för nödvändig IT-utrustning till funktionshinderomsorgen. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja IT-avdelningen 270 tkr i utökad investeringsbudet 2012 för nödvändig IT-utrustning till funktionshinderomsorgen Yrkande Jan-Olof Larsson (m) yrkar med instämmande av Christer Rube (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. beslutar att bevilja IT-avdelningen 270 tkr i utökad investeringsbudet 2012 för nödvändig IT-utrustning till funktionshinderomsorgen.

20 KF 60 Dnr 2011/1372 Delges David Hagel Översiktsplaneberedn ingen gm. sekr. David Jansson Motion angående utredning om möjligheterna att anlägga en trivselpir i Mullsjön David Hagel (mf) föreslår i motion, , att det för mullsjöbornas trivsel anläggs en trivselpir ut i Mullsjön Motionären David Hagel (mf) föredrar motionen. beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Tekniska utskottet Föreligger motion från David Hegel (mf) daterad , angående trivselpir i Mullsjön. Tekniska utskottet beslutar att uppdra till tekniska kontoret att utreda möjligheterna till att anlägga en trivselpir i Mullsjön samt att göra en kostnadsberäkning för projektet. Tekniska utskottet Tekniska utskottet diskuterar frågan om anläggande av en trivselpir. Tekniska utskottet beslutar att uppdra till tekniska kontoret att ta fram en kostnadsberäkning för anläggande av en trivselpir.

21 KF 60 forts. Tekniska utskottet Tekniska chefen informerar om att en beräkning av kostnaden för en trivselpir är helt beroende av hur piren ska vara utformad och att det därför tydligare bör beskrivas vad för typ av pir som ska kostnadsberäknas. Under sammanträde påtalas också att Beredningen för ny översiktsplan håller på att titta på möjligheten till att anlägga en brygga eller pir vid norra stranden till Mullsjön. Tekniska utskottet beslutar att meddela kommunstyrelsen att Tekniska utskottet överlämnar motionen till Beredningen för ny översiktsplan. Kommunstyrelsen Yrkande Johnny Nilsen (mf) yrkar på återremiss för framtagande av kostnadsförslag enligt intentionerna i motionen. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen för framtagande av kostnadsförslag enligt intentionerna i motionen. Tekniska utskottet Föreligger tekniska chefens tjänsteskrivelse , angående kostnadsberäkning av anläggandet av en trivselpir. Förslag till beslut Tekniska utskottet föreslås besluta

22 KF 60 forts. att föreslå kommunstyrelsen besluta om tilläggsmedel (takpris 20 tkr) att anlita en konsult som tar fram ett förslag till utformning samt kostnadsberäknar detta. Tekniska utskottet beslutar i enlighet med förslaget. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att avslå tekniska utskottets begäran om tilläggsanslag (takpris 20 tkr) för att anlita en konsult som tar fram ett förslag till utformning samt kostnadsberäknar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår därefter kommunfullmäktige besluta att lämna följande svar på motionen: Med hänvisning till pågående arbete i översiktsplaneberedningen finner vi det inte lämpligt att i nuläget anlägga en trivselpir och att motionen därmed anses besvarad beslutar att lämna följande svar på motionen: Med hänvisning till pågående arbete i översiktsplaneberedningen finner vi det inte lämpligt att i nuläget anlägga en trivselpir och att motionen därmed anses besvarad.

23 Delges Tekniska chefen Johan Laurila Bernt-Eve och Elisabeth Gustavsson KF 61 Dnr 2012/1185 Förslag om försäljning av markområde på fastigheten Gunnarsbo 1:2 och Havstenshult 1:1 Bernt-Eve och Elisabeth Gustavsson har inkommit med önskemål om att förvärva ca m 2 mark på kommunens fastigheter Gunnarsbo 1:2 samt Havstenshult 1:1. Markområdet ligger i anslutning till familjens fastighet. Till dagens sammanträde föreligger tjänsteskrivelse daterad med förslag till köpekontrakt för en försäljning av ovanstående markområde. Jäv Thore Thorstensson (fp) anmäler jäv och deltar inte i ärendets beredning eller beslut. Förslag till beslut Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att försälja markområdet enligt bifogade föreslagna köpekontrakt. Tekniska utskottet beslutar i enlighet med förslaget. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att försälja ca m 2 mark på kommunens fastigheter Gunnarsbo 1:2 samt Havstenshult 1:1 enligt bifogade föreslagna köpekontrakt Jäv Thore Thorstensson (fp) anmäler jäv och deltar inte i ärendets beredning eller beslut.

24 KF 61 forts beslutar att försälja ca m 2 mark på kommunens fastigheter Gunnarsbo 1:2 samt Havstenshult 1:1 enligt bifogade föreslagna köpekontrakt.

25 Delges Tom Edoff (v) KF 62 Dnr 2012/1173 Motion om Mångfaldspolicy i Mullsjö kommun I motion föreslår Vänsterns fullmäktigegrupp genom Tom Edoff (v) följande: att utbildningsåtgärder bör vidtas i syfte att utveckla personalens och chefernas kunskaper om bemötande av HBT-personer, både i de utåtriktade kontakterna med kommunens invånare och i de interna personalfrågorna att kommunen tar fram en övergripande policy där det står klart och tydligt hur man ska bemöta olika minoriteter i samhället, målformuleringar antas och revideras i samband med budgethanteringen, och följs upp i samband med bokslutshanteringen i kommunen. beslutar att ta emot motionen utan ytterligare ställningstagande att motionen får tas upp för behandling och ställningstagande vid nästa möte under förutsättning av att motionären då tjänstgör Ordföranden frågar Fullmäktige om man kan ta upp motionen, eftersom den behandlades felaktigt på förra mötet, vilket bifalls Yrkanden Tom Edoff (v) yrkar bifall Henrik Jansson (m) yrkar avslag Calle Nyholm (mp) yrkar bifall till första attsatsen i motionen Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och konstaterar att kommunfullmäktige bifallit Henrik Janssons yrkande och att det därmed är huvudförslag.

26 KF 62 forts. Ordföranden ställer därefter proposition på Tom Edoffs och Calle Nyholms yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifallit Calle Nyholms yrkande, vilket innebär att det är motförslag. Votering Votering begärs och genomförs. Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller Henrik Janssons yrkande röstar ja och den som bifaller Calle Nyholms yrkande röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat enligt Calle Nyholms yrkande. Voteringen utfaller med 18 jaröster och 12 nejröster, vilket framgår av till protokollet fogad voteringslista. beslutar således att avslå motionen.

27 Delges Tekniska chefen Johan Laurila KF 63 Dnr 2012/1191 Förvärv av fastigheten Sjöryd 1:20 Kommunstyrelsen Under en längre period har diskussioner och olika försök pågått att tillskapa fler attraktiva boenden i Mullsjö. Nyligen kom den centralt belägna fastigheten Sjöryd 1:20, järnvägsgatan 7 ut till försäljning via mäklare. Tomten är ca m 2. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvärva fastigheten Sjöryd 1:20 för 650 tkr enligt föreliggande förslag till köpekontrakt beslutar att förvärva fastigheten Sjöryd 1:20 för 650 tkr enligt föreliggande förslag till köpekontrakt.

28 Delges Åke Lindstedt Personalavd. Adm. avd. Länsstyrelsen Mullsjö Bostäder AB Socialnämnden KF KF 64 Dnr 2012/1027 Avsägelse från politiska uppdrag Åke Lindstedt (mf) avsäger sig i skrivelse, daterad , alla sina politiska uppdrag enligt följande: Ledamot i Valnämnden, ersättare i Socialnämnden, ersättare i Valberedningen, ersättare i Mullsjö Bostäder AB samt ersättare i. beslutar att bevilja Åke Lindstedt entledigande från ovanstående uppdrag samt att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Åke Lindstedt (mf) Leif Andersson (mf) meddelar att man inte har någon ersättare klar och att man återkommer till nästa möte med ett namn.

29 KF 64 Avslutning Ordföranden tackar ledamöterna för första halvårets arbete och önskar dem en skön sommar. Efter sammanträdet inbjuds ledamöterna till Ryfors för en guidad tur.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2012-02-28 18 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Magnus Wetterqvist, barn- och utbildningschef 18.30 19.05 Tage Dalteg, kommunchef

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 50 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.35 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Utses att justera Annika Malmer, miljöchef Ulrika Larsson, miljöstrateg Jan Österberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 Innehåll 52 Godkännande av ärendelista... 82 53 Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 80 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 16.00-16.25 Beslutande Linda Danielsson (S), ordförande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista 5 2 Motion angående asylinvandringen och boende 6 3 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 8 4 Taxa för hemsjukvård 9 5 Revisionsrapport Granskning

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 15 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunchefens

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-02-11 Innehåll 14 Föregående mötes protokoll... 16 15 Tillkommande/utgående ärenden... 17 16 Anmälan av delegationsbeslut... 18 17 Anmälan av utskottsprotokoll... 19 18 Revisionsrapport gällande granskning

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-03-24 Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista... 35 25 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar... 36 26 Motion Stoppa barnfattigdomen

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdag 2015-04-20 Innehåll 23 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 29 24 Delegationsbeslut... 30 25 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-11-10 Innehåll 150 Godkännande av ärendelista... 177 151 Redovisning av delegationsbeslut... 178 152 Anmälan av utskottsprotokoll... 179 153 Delgivningar... 180 154 Statusrapport...

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-09-08 Innehåll 118 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 142 119 Redovisning av delegationsbeslut... 143 120 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 151 Godkännande av ärendelista... 188 152 Månadsuppföljning 2016... 189 153 Framtida behov inom äldreomsorgen Björkgården... 190 154 Anmälan av delegationsbeslut... 191 155 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-11-06 278 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Anna Zetterberg (kd)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 154 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Jan-Olof Larsson och Anna Zetterberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N

M U L L S J Ö K O M M U N 2008-01-22 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-21.40 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Margareta Wilkinson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-15 1 (5) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2013-10-22 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög

Socialnämndens arbetsutskott 2013-10-22 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög 2013-10-22 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög Tisdagen 22 oktober 2013, kl 08:15-12.20 Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Frånvarande Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 134 Godkännande av ärendelista... 170 135 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 171 136 Riktlinje Skydds- och begränsningsåtgärder revidering... 172 137 Ledningssystem för

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2013-02-19 1 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 13.00 15.20 Beslutande Henrik Jansson, ordf. (M) Kent Oskarsson, KS vice ordf. (S) Jan-Olof Larsson, SN ordf. (M) Lars Eriksson, BUN ordf. (KD) Katarina Karlsson,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2013-04-10 78 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (M) Kent Oskarsson (S) Katarina Karlsson (S) Christer Rube (S) Jens Mattsson (MP) Thore Thorstensson (FP) Lars

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-07-02 Innehåll 171 Godkännande av föredragningslista... 219 172 Begäran om investeringspengar till Skogsgläntan för nybyggnad av förskola, Torestorp 1:103... 220 173

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) 1(11) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Tjänstgörande ersättare Elisabeth

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer