M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars Eriksson (kd) Staffan Bäckelid (kd) Leif Andersson (mf) Gun Nilsson (c) ers, för Mikael Lundqvist (mf) Mikael Johansson (v) Fredrik Samuelsson (m) Jan-Olof Larsson (m) Övriga närvarande Tom Edoff (v) ej tjg. ers. Tage Dalteg, kommunchef Ulla Blom, sekreterare Utses att justera Staffan Bäckelid och Kent Oskarsson Justeringens plats och tid Ordförandens tjänsterumden 14 februari 2012 kl Paragrafer Sekreterare... Ulla Blom Ordförande Justerande... Henrik Jansson..... Staffan Bäckelid Kent Oskarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Sista besvärsdag Datum för anslags nedtagande Kommunkontoret, Mullsjö... Ulla Blom

2 KS 20 Anmälan av övriga frågor a) Fråga om utvärdering av allmänna utskottets användning av läsplattor alternativt små bärbara persondatorer. b) Fråga om fastigheter i Sandhem c) Fråga om revision av Mullsjö Energi & Miljö AB d) Framtagande av kommungåva "

3 KS 21 Fastställande av dagordning Efter tillägg med ovanstående ärenden beslutar kommunstyrelsen att fastställa dagordningen.

4 KS 22 Delgivningar a) Gällande hyresavtal avseende Margaretas Park. Handlingarna är utlagda på Intranet tillsammans med kallelsen b) Protokoll från sammanträde med skyddskommittén c) Sammanställning av FoUrums verksamhet, januari 2012 Delgivningar kopieras inte i kallelsen om inte särskilt beslut fattas om det, men kopieras på begäran före eller efter sammanträdet. Övriga delgivningsärenden - se i protokoll från respektive utskott. beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

5 KS 23 Föregående mötes protokoll Tillfälle ges att ställa frågor om och lämna synpunkter på kommunstyrelsens protokoll från sammanträde (Protokollet finns utlagt på kommunens Intranet dit ledamöter och ersättare har åtkomst genom tilldelat lösenord) beslutar att lägga föregående mötes protokoll till handlingarna.

6 KS 24 Anmälan av utskottsprotokoll Följande utskottsprotokoll anmäls: Allmänna utskottet , 1-28 Kultur- och fritidsutskottet Personalutskottet Tekniska utskottet (Protokollen finns utlagda på kommunens Intranet dit ledamöter och ersättare har åtkomst genom tilldelat lösenord) beslutar att lägga utskottsprotokollen till handlingarna.

7 KS 25 Dnr 2012/1009 Näringslivsrapport Ordföranden informerar från möte med Arbetsmarknadsrådet den 7 februari. Det kommer signaler från företagen om inbromsning i verksamheterna. Arbetsförmedlingen rapporterar dock om ett inflöde av arbetstillfällen, i omfattning som förra året vid samma tid, men att situationen blir beroende av utflödet av arbetskraft från företagen. Företagarna använder sig av orden; gasa, koppla eller bromsa när de uttrycker situationen i sina företag. Vid senaste frukostmötet redovisade en del företag att de fortfarande gasar, en del kopplar, men inte någon redovisade att de hade börjat bromsa. Dock har antalet som kopplar ökat i jämförelse med dem som gasar jämfört med situationen i november förra året. Ordföranden och kommunchefen har varit på officiell invigning av Axtorp Sunhouse i Sandhem. De har byggt upp en solljusanläggning med exotisk känsla solljuset skall göra besökarna på anläggningen piggare, motverka nedstämdhet, stress, utbrändhet och depression ge ny energi. Informationen föranleder inte något beslut.

8 KS 26 Dnr 2012/1011 Utskottsordförandena informerar Tekniska utskottet Thore Thorstensson (fp) En genomgång av hela gatunätet, inklusive gång- och cykelvägar i Mullsjö och Sandhem, har gjorts. Denna skall ligga till grund för asfaltering och övrigt underhåll. Dokumentation genom fotografering har gjorts och sammanställning av materialet pågår. Reparationer av simhall och Tallkottens förskola är klara och allt fungerar. Personalutskottet Per Högberg (kd) Ordföranden är inte närvarande. Kultur- och Fritidsutskottet Gun Nilsson (c) En Träff med föreningen Öppna rummet för diskussion om framtiden är bestämd till morgondagen den 9 februari. Allmänna utskottet Henrik Jansson (m) Förra onsdagen besökte den nya länspolismästaren i kommunen och redogjorde för samarbete med polismyndighet och länets kommuner. Myndigheten är öppen för samarbete kring den organiserade brottsligheten. Polismästaren planerar också för täta kontakter med kommunstyrelsens ordförande. s presidium har haft ett möte den 7 februari med representanter från Mullsjö Bostäder AB och Tekniska utskottet. Det framfördes då att det är bra om bolaget ser över möjligheterna att bygga bostäder på Ekbacken om det holländska företaget inte genomför sina planer på detta. Ordföranden redogör också för de kontakter som han och vice ordföranden haft med Klahrs Byggnads AB i syfte att med hjälp av konsult göra en gemensam värdering av fastigheterna Margaretas Park och Hilton för att göra en bedömning och ställa priset för ett förvärv av fastigheterna mot kostnaderna för nyproduktion. Klahrs Byggnads AB är inte längre intresserat av en gemensam värdering, men har uttryckt att de kan tänka sig att dela på kostnaderna för detta. Mullsjö kommun har heller inte kunnat få ett klart besked om köpesumman för fastigheterna.

9 KS 27 Statusrapport Statusrapport för pågående ärenden i kommunstyrelsen Dnr 2010/1305 Planändring på Sjöryd för att möjliggöra byggande av nytt äldreboende. Byggnadsnämnden har beslut att godkänna detaljplan för nytt äldreboende på fastigheterna Sjöryd 1:420 m.fl. och överlämna planen till fullmäktige för antagande. Dnr 2008/1074 (2012/1015) Uppvärmningssituationen i fastigheterna Stråkenvägen 3 och 7 i Sandhem. Tekniska utskottet tar hjälp att utreda förutsättningarna för olika uppvärmningsformer av fastigheterna. beslutar att lägga statusrapporten till handlingarna.

10 Delges Regionförbundet Lars Grehn KS 28 Dnr 2011/1282 Inbjudan till fortsatt deltagande i projektet Tillväxtarenor. Allmänna utskottet En inbjudan till fortsatt deltagande i projektet Tillväxtarenor har kommit in till kommunen. Målet är att projektet ska starta direkt den 16 augusti 2012, d.v.s. utan uppehåll mellan projekten. Ansökan påbörjas under oktober 2011 och inlämnas till Tillväxtverket i januari En intresseanmälan utan bindande verkan kan göras senast den 15 november Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt kommunutvecklare Lars Grehn att lämna in en intresseanmälan avseende fortsatt deltagande i projektet Tillväxtarenor. Allmänna utskottet Regionförbundet konstaterar i skrivelse att alla kommuner som har Tillväxtarenor har visat intresse för att även komma med i det planerade fortsättningsarbetet. En betaversion av Direktiv för projektet Tillväxtarenor har kommit från Regionförbundet med begäran om svar på tre frågeställningar rörande kommunens finansiering av projektet allra senast den 10 februari Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Mullsjö kommun ska delta i det fortsatta projektet enligt grundfinansieringen med egen rekryterad affärscoach och att den långsiktiga finansieringen av projektet överlämnas till budgetberedningen Yrkanden Lars Eriksson (kd) yrkar med instämmande av Thore Thorstensson (fp) och Katarina Karlsson (s) bifall till allmänna utskottets förslag med tillägget att företagare som får hjälp skall vara bosatta och driva företagen i Mullsjö, kommun.

11 KS 28 forts. Efter verkställda propositioner på allmänna utskottets förslag och Lars Erikssons yrkande och finner ordföranden att kommunstyrelsen bifallit dessa. beslutar att Mullsjö kommun ska delta i det fortsatta projektet enligt grundfinansieringen med egen rekryterad affärscoach, att företagare som får hjälp skall vara bosatt och driva företaget i Mullsjö kommun och att den långsiktiga finansieringen av projektet överlämnas till budgetberedningen.

12 KF KS 29 Dnr 2011/1073 Motion angående tillgång till modern informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i skolan Kommunfullmäktige Katarina Karlsson (s) har lämnat in motion angående tillgång till modern informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i skolan. I motionen redogörs för bakgrunden till förslaget samt vad det skulle innebära för lärarnas möjlighet att förbättra sin undervisning genom att använda modern teknik. Motionären menar också att finansiering kan ske genom att t.ex. utnyttja resurser från Mullsjögymnasiet, ej utnyttjade resurser i investeringsbudgeten eller att utrymme skapas i budget Motionären föreslår att alla lärare skall ha en egen bärbar dator att alla klassrum skall utrustas med modern multimediautrustning. Kommunfullmäktige beslutar att ta upp motionen till behandling vid sitt nästa sammanträde. Kommunfullmäktige Katarina Karlsson (s) föredrar motionen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

13 KS 29 forts Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra åt barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist, att tillsammans med respektive skolledare, göra en bedömning av behovet av utrustning samt därefter begära in offerter för både alternativet inköp och alternativet leasing. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott IT-tekniker Dejan Nedic informerar om olika alternativ gällande datorer och meddelar att IT-avdelningen kommer att lämna ett konkret förslag till budgetberedningens möte den 12 september Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att i avvaktan på förslaget från IT-avdelningen, och hur det kommer att hanteras i budgetberedningen, lägga informationen till handlingarna. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott I skrivelse redovisar barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist vilka åtgärder som hittills har vidtagits i ärendet. Bl.a. har lämnats in ett äskande om medel till datorer och OH-kanoner. Även Mediacenter i Jönköpings har bjudits in till en skolledarträff den 7 oktober Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra åt barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist att hos budgetberedningen äska medel för de ökade driftskostnaderna, att i övrigt lägga informationen till handlingarna. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

14 KS 29 forts Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra åt barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist att till fullmäktige skriva svar på motionen. Allmänna utskottets sammanträde Vid dagens sammanträde föreligger skrivelse från barn- och utbildningschefen Magnus Wetterqvist med redogörelse för vidtagna åtgärder med anledning av motionen. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta barn- och utbildningschefen Magnus Wetterqvists skrivelse som svar på motion angående tillgång till modern informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i skolan Katarina Karlsson (s) förklarar sig nöjd med behandling och svar på motionen. Fredrik Samuelsson (m) påpekar att AV-media i svarsskrivelsen bör ändras till Mediacenter, som är det nuvarande namnet på kommunalförbundet. s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att efter ovanstående ändring i svarsskrivelsen, anta barn- och utbildningschefen Magnus Wetterqvists skrivelse som svar på motion angående tillgång till modern informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i skolan.

15 Delges Habo kommun KS 30 Dnr 2011/1375 Fråga till Mullsjö kommun om anläggande av gång- och cykelväg Habo-Furusjö-Mullsjö Allmänna utskottet Habo kommun har ställt en formell fråga om Mullsjö kommun vill delta i anläggandet av en gång- och cykelväg mellan Habo-Furusjö-Mullsjö. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att meddela Habo kommun att en gång- och cykelväg mellan Habo- Furusjö-Mullsjö inte är någon prioriterad fråga för Mullsjö kommun, men om Habo kommun går vidare så kan Mullsjö kommun tänka sig att stå för kostnaderna för den del av GC-vägen som anläggs inom Mullsjö kommun Yrkande Lars Eriksson (kd) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med tillägget i nuläget. bifaller detta. beslutar att meddela Habo kommun att en gång- och cykelväg mellan Habo- Furusjö-Mullsjö inte, i nuläget, är någon prioriterad fråga för Mullsjö kommun, men om Habo kommun går vidare så kan Mullsjö kommun tänka sig att stå för kostnaderna för den del av GC-vägen som anläggs inom Mullsjö kommun.

16 KF KS 31 Dnr 2011/1344 Landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner Byggnadsnämnden Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , att uppdra åt byggnadsnämnden att ta fram en djupgående landskapsanalys samt en uppdaterad utredning om i översiktsplanen utpekade tysta områden. Till dagens sammanträde föreligger förslag till Landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner att sända ut för utställning. Byggnadsnämnden beslutar att låta ställa ut Landskapsanalysen under perioden 25 augusti till 22 september. Byggnadsnämnden Förslag till landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner har varit utställt för allmänheten under perioden 25 augusti till 22 september. Till dagens sammanträde föreligger inkomna synpunkter samt sammanställning och kommentarer till de synpunkter som har kommit in. Föreligger även Ångpanneföreningens rapport, Inventering av tysta områden i Habo och Mullsjö kommuner. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna Landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner med bilaga, Inventering av tysta områden i Habo och Mullsjö kommunen, och översända dem till Fullmäktige för antagande. Allmänna utskottet Ledamöterna konstaterar att handlingarna i ärendet är omfattande och att de behöver mer tid att sätta sig in i alla delar.

17 KS 31 forts. Allmänna utskottet beslutar att be Stadsarkitekt Ulf Mattsson och/eller miljöchef Annica Malmer att komma till kommunstyrelsens sammanträde den 11 januari 2012 och föredra ärendet och att därefter återuppta ärendet till behandling på allmänna utskottets sammanträde den 26 januari Miljöchef Annica Malmer och stadsarkitekt Ulf Mattsson redogör och svarar på frågor om innehållet i rapporterna Landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner, Analys av landskap känslighet gentemot etablering av vindkraft i Habo och Mullsjö kommuner samt Inventering av tysta områden i Habo och Mullsjö kommuner. Det betonas att kommunfullmäktiges beslut i frågan kommer att väga tungt vid bedömning av framtida etableringar av vindkraftverk. Informationen föranleder inte något beslut på dagens sammanträde Kommunfullmäktige Stadsarkitekt Ulf Mattsson, redogör för ärendet. Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor. Informationen föranleder inte något beslut vid dagens sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen och notera till protokollet att frågan kommer att bli föremål för beslutsfattande vid ett kommande sammanträde med kommunfullmäktige. Allmänna utskottet

18 KS 31 forts. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta upprättad Landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner och att tillhörande bilagor benämnda Analys av landskapets känslighet gentemot etablering av vindkraftverk i Habo och Mullsjö kommuner och rapport nr Inventering av tysta områden i Habo och Mullsjö kommuner antas att utgöra arbetsmaterial till Översiktsplaneberedningen Yrkande Fredrik Samuelsson (m) yrkar att Landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner samt tillhörande bilagor, Analys av landskapets känslighet gentemot etablering av vindkraftverk i Habo och Mullsjö kommuner och rapport nr Inventering av tysta områden i Habo och Mullsjö kommuner, överlämnas som arbetsmaterial till Översiktsplaneberedningen. Mikael Johansson (v) yrkar att beslut om att anta dokumenten fattas och att detta beslut upphävs när den nya översiktsplanen fastställs. Kent Oskarsson (s) yrkar med instämmande av Jens Mattsson (mp) bifall till allmänna utskottets förslag. Ajournering Fem minuters ajournering Efter återupptagning av sammanträdet yrkar Jan-Olof Larsson (m) med instämmande av Mikael Johansson (v) att texten under bilden på sidan 26 i Landskapsanalysen byts till texten; områden innehållande rester efter torp och backstugor, med motiveringen att det finns fler rester efter torp och backstugor än de som redovisas på bilden. Ordföranden ställer först proposition på Allmänna utskottets förslag och Fredrik Samuelssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Fredrik Samuelssons yrkande. Votering

19 KS 31 forts. Votering begärs och genomförs. Ordföranden framställer följande voteringsproposition: Den som bifaller allmänna utskottets förslag röstar ja och den som bifaller Fredrik Samuelssons yrkande röstar nej. Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat bifalla Fredrik Samuelssons yrkande. Voteringen utfaller med fem ja-röster och åtta nej-röster på sätt som framgår av till protokollet fogad voteringslista. har således beslutat enligt Fredrik Samuelssons yrkande. beslutar därefter att bifalla Jan-Olof Larssons (m) yrkande om ändring i texten i Landskapsanalysen. beslutar således att texten under bilden på sidan 26 i Landskapsanalysen byts till texten; områden innehållande rester efter torp och backstugor, förutsätter också att ändringar görs i dokumenten enligt de rättelser som framfördes på kommunstyrelsens sammanträde , samt att en rättad digital version finns tillgänglig på kommunfullmäktiges sammanträde s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige besluta att Landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner samt tillhörande bilagor, Analys av landskapets känslighet gentemot etablering av vindkraftverk i Habo och Mullsjö kommuner och rapport nr Inventering av tysta områden i Habo och Mullsjö kommuner, överlämnas som arbetsmaterial till Översiktsplaneberedningen

20 Delges Personalchef Adm. chef KS 32 Dnr 2011/1315 Översyn av Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö inom Mullsjö kommun Personalutskottet I enlighet med personalutskottets beslut ska en översyn göras av de dokument som styr verksamhet. Personalchef Astrid Hedenstedt föreslår att Mullsjö kommuns trafiksäkerhetspolicy samt Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö inom Mullsjö kommun ska ses över. Personalutskottet konstaterar att policyn inte behöver justeras men att någon förändring behöver göras i riktlinjerna. Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastställa Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö inom Mullsjö kommun enligt bilaga Mikael Johansson (v) påtalar att vissa av de regler som noteras i riktlinjerna kan bytas ut mot skrivningen att följa gällande lagar. Diskussion förs också om vilka regler som ska gälla vid användning av mobiltelefon Yrkande Mikael Johansson (v) yrkar på återremiss för omarbetning av riktlinjerna. Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen avslår detta. beslutar därmed att återremittera ärendet.

21 KS 32 forts. Dnr 2011/1315 Personalutskottet Personalutskottet diskuterar frågan ytterligare men vidhåller att även de åtgärder som regleras i lag ska vara inskrivna i riktlinjerna. Detta för att arbetsgivaren ska ha möjlighet att vidta åtgärder utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv. Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastställa Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö inom Mullsjö kommun enligt bilaga Yrkanden Mikael Johansson (v) yrkar på följande formulering; att inte använda mobiltelefon annat än med handsfreeutrustning. Efter verkställda propositioner på personalutskottets förslag och på Mikael Johanssons yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen bifallit Mikael Johanssons yrkande. beslutar att fastställa Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö inom Mullsjö kommun enligt bilaga med ändringen; att inte använda mobiltelefon annat än med handsfreeutrustning.

22 KS 33 Dnr 2011/1319 KF Policy för hantering av frågor kring upplåtande av kommunal mark för installation av värmeanläggningar Tekniska utskottet Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra till Tekniska utskottet att ta fram en policy för hantering av frågor kring upplåtande av kommunal mark för installation av värmeanläggningar Till dagens sammanträde presenterar tekniska chefen förslag till policy för hantering av frågor kring upplåtande av kommunal mark för installation av värmeanläggningar m.m. daterad Tekniska utskottet föreslår föreslå Fullmäktige besluta att anta förslag till policy för hantering av frågor kring upplåtande av kommunal mark för installation av värmeanläggningar m.m s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till policy för hantering av frågor kring upplåtande av kommunal mark för installation av värmeanläggningar m.m. Reservation Johnny Nilsen (mf) och Leif Andersson (mf) reserverar sig mot förslaget. Kommunfullmäktige Yrkanden Thore Thorstensson (fp) med instämmande av David Svenn (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Johnny Nilsen (mf) yrkar avslag på policyn och att installationer endast får göras på egen mark.

23 KS 33 forts. Joachim Werich (m) yrkar på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för omarbetning. Ordföranden ställer först proposition på Joachim Werichs yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Joachim Werichs yrkande om återremiss och att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Votering Votering begärs Följande voteringsproposition framställes och godkännes: Den som yrkar på att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar JA. Den det ej vill Röstar NEJ. Vinner NEJ har kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet till kommunstyrelsen för omarbetning enligt Joachim Werichs förslag. Omröstningsresultat (se bilaga) Med 14 JA-röster mot 20 NEJ-röster och 1 ledamot som avstår från att rösta har kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet till kommunstyrelsen för omarbetning enligt Joachim Werichs förslag. Kommunfullmäktige beslutar således att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för omarbetning och ytterligare förtydligande enligt Joachim Werichs förslag. Tekniska utskottet Föreligger reviderat förslag till policy för hantering av frågor kring upplåtande av kommunal mark för installation av värmeanläggningar m.m. daterat

24 KS 33 forts. Tekniska utskottet beslutar att förslag till, Policy för hantering av frågor kring upplåtande av kommunal mark för installation av värmeanläggningar m.m, daterat , och överlämna det till för vidare förmedling till Kommunfullmäktige Yrkande Mikael Johansson (v) yrkar med instämmande av Staffan Bäckelid (kd), Thore Thorstensson (fp och Jens Mattsson (mp) bifall till tekniska utskottets förslag. Leif Andersson (mf) yrkar att punkt sätts efter byggnad i första stycket samt efter upp i sista stycket. Efter verkställda propositioner på tekniska utskottets förslag och Leif Anderssons yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen bifallit tekniska utskottets förslag. s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till, Policy för hantering av frågor kring upplåtande av kommunal mark för installation av värmeanläggningar m.m, daterat

25 KF KS 34 Dnr 2011/1286 Simhallen Avgift för familjekort Kultur- och fritidsutskottet Vid dagens sammanträde medverkar tillträdande simhallsföreståndare Roger Limnell. Efter en presentation av sig och sin bakgrund ger Roger Limnell information om de planer han har för verksamheten i simhallen. I samband med presentationen lämnas även förslag på taxa för simhallen. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att godkänna föreliggande förslag till taxa för simhallen och överlämna det till och att ge simhallsföreståndare Roger Limnell i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram förslag på öppettider för simhallen s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till taxa för simhallen med ändringen att egna stryks avseende barn i taxan för familjebad samt att taxan för barn skall gälla från 4 år t.o.m. ej fyllda 16 år och att taxan för ungdom därmed skall gälla från 16 år t.o.m. ej fyllda 19 år. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar således att återremittera ärendet till kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsutskottet för redovisning av bemanningsplan, tider för öppethållande och avgiftsförslag med indexuppräkning. Reservation

26 KS 34 forts. Mot beslutet reserverar sig Mikael Johansson (v), David Svenn (fp), Thore Thorstensson (fp), Calle Nyholm (mp), Leif Holmqvist (mp), Annika Stamh (s), Stefan Lindkvist (mf), Johnny Nilsen (mf), Leif Andersson (mf), David Hagel (mf) och Joachim Werich (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Johanssons (v) m fl. yrkande om återremiss. Kultur- och fritidsutskottet Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att hålla kvar vid tidigare godkänt förslag med förändringen att stryka ordet egna under rubriken Familjebad, dock med den fortsatta avsikten att det skall röra sig om familjebad, att i förslaget kalla avgifterna för prislista snarare än taxa samt att förklara paragrafen omedelbart justerad Uppgifter om bemanning och öppethållande redovisas i föregående paragraf. s förslag beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att hålla kvar vid tidigare godkänt förslag med förändringen att stryka ordet egna under rubriken Familjebad, dock med den fortsatta avsikten att det skall röra sig om familjebad, att i förslaget kalla avgifterna för prislista snarare än taxa samt att framtida prisförändringar avses ske i enlighet med de förändringar som inträffar i konsumentprisindex med oktober månad 2011 som jämförelse. Detta skall dock ske som lägst med 5 kronor per styckebad samt att i övriga kategorier anpassa förändringarna av priserna i enlighet med denna princip. Kommunfullmäktige Yrkanden

27 KS 34 forts Berit Abrahamsson (kd), Harrieth Cajfeldt Carlsson (s) och Fredrik Samuelsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. David Svenn (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: Att kommunfullmäktige till kultur- och fritidsutskottet uppdrar att utreda att införa ett familjeårskort avseende 2 vuxna och 3 barn, samt pris för detta kort, Samt budgetkonsekvenser med ett pris om 2000 kr för detta kort. David Hagel (mf) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande i David Svenns tilläggsyrkande, samt eget tilläggsyrkande om att priserna ej ska indexuppräknas. Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag från kommunstyrelsen samt två separata tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag dels kommunstyrelsens förslag med tillägg av David Svenn (fp). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla tilläggsyrkandet från David Svenn (fp). Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag dels kommunstyrelsens förslag med tillägg av David Hagel (mf). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet från David Hagel (mf). Votering Votering begärs Följande voteringsproposition framställes och godkännes: Den som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA. Den det ej vill röstar NEJ. Vinner NEJ har kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag med tillägg av David Hagel (mf). Omröstningsresultat (se bilaga) Med 28 JA-röster mot 6 NEJ-röster och 1 ledamot som avstår från att rösta har kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

28 KS 34 forts. Kommunfullmäktige beslutar således. att hålla kvar vid tidigare godkänt förslag med förändringen att stryka ordet egna under rubriken Familjebad, dock med den fortsatta avsikten att det skall röra sig om familjebad, att i förslaget kalla avgifterna för prislista snarare än taxa, att framtida prisförändringar avses ske i enlighet med de förändringar som inträffar i konsumentprisindex med oktober månad 2011 som jämförelse. Detta skall dock ske som lägst med 5 kronor per styckebad samt att i övriga kategorier anpassa förändringarna av priserna i enlighet med denna princip och att kommunfullmäktige till kultur- och fritidsutskottet uppdrar att utreda att införa ett familjeårskort avseende 2 vuxna och 3 barn, samt pris för detta kort, samt budgetkonsekvenser med ett pris om 2000 kr för detta kort. Kultur- och fritidsutskottet Presidiet har behandlat uppdrag från kommunfullmäktiges möte Förslag till beslut Kultur- och fritidsutskottet föreslås besluta att meddela Kommunfullmäktige att en beskrivning av budgetkonsekvenserna med pris om 2 000:- för ett årskort avseende 2 vuxna och 3 barn, vilket önskas i ovan nämnda beslut, tyvärr inte är möjligt med tillräcklig tillförlitlighet. Budget för år 2012 är ett "arv" från den tid då Tekniska utskottet drev simhallen som tyvärr inte i detalj beskriver den typ av konsekvenser vilka efterfrågas. Erfarenheter av 2012 års verksamhet ger dock förhoppningsvis utskottet möjligheter att kunna svara på denna typ av frågor. Samt

29 KF KS 34 forts. att föreslå föreslå Kommunfullmäktige besluta att följande avgifter skall gälla för familjekort: Familjekort (2 vuxna och 3 barn) kr Familjekort mini (1 vuxen och 2 barn) kr Kultur- och fritidsutskottet beslutar att föreslå föreslå Kommunfullmäktige besluta att följande avgifter skall gälla för familjekort: Familjekort (2 vuxna och hemmavarande barn) kr Familjekort mini (1 vuxen och hemmavarande barn) kr att meddela Kommunfullmäktige att en beskrivning av budgetkonsekvenserna med pris om kr för ett årskort avseende 2 vuxna och 3 barn, vilket önskas i ovan nämnda beslut, tyvärr inte är möjligt med tillräcklig tillförlitlighet. Budget för år 2012 är ett "arv" från den tid då Tekniska utskottet drev simhallen som tyvärr inte i detalj beskriver den typ av konsekvenser vilka efterfrågas. Erfarenheter av 2012 års verksamhet ger dock förhoppningsvis utskottet möjligheter att kunna svara på denna typ av frågor Yrkande Jens Mattsson (mp) yrkar med instämmande av Lars Eriksson (kd) och Kent Oskarsson (s) bifall till tekniska utskottets förslag s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att följande avgifter skall gälla för familjekort: Familjekort (2 vuxna och hemmavarande barn) kr Familjekort mini (1 vuxen och hemmavarande barn) kr

30 KS 35 Dnr 2011/1277 Förtydligande av tidigare beslut om kommunal borgen till Mullsjö Bostäder AB Kommunfullmäktige beslutade , 133 att lämna en kommunal borgen till Mullsjö Bostäder AB på 30 miljoner kronor plus bokfört värde för fastigheten Gyljeryd 1:24 under förutsättning att det tecknas ett 20-årigt hyresavtal med Kongsberg Automotive AB och att Kongsbergs moderbolag lämnar garanti för hyran samt att godkänna att Mullsjö Bostäder AB bildar ett dotterbolag för förvaltning av fastigheten s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för bolaget med organisationsnummer , under namnändring till Fastighetsaktiebolaget Gyljeryd 1:24, låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

31 KS 36 Dnr 2011/1046 Utredning om effekterna av att införa läsplattor till förtroendevalda I anslutning till svar på en motion om att införa läsplattor till förtroendevalda, beslutade Allmänna utskottet att för egen del pröva den nya tekniken under hösten. Vid dagens sammanträde frågar Christer Rube (s) efter om detta försök har utvärderats. Ordföranden informerar om att försöket skall utvärderas, men att ITavdelningen ska se över tekniken med att lägga in och ta emot handlingar digitalt för att hitta bättre lösningar på detta, men ambitionen är att användandet av läsplattor skall utökas. Ärendet föranleder inte något beslut vid dagens sammanträde.

32 KS 37 Dnr 2008/1074 Fastigheter i Sandhem Stråkenvägen 3 och 7 Leif Andersson (mf) kommenterar kommunfullmäktiges beslut att inte sälja fastigheterna Sråkenvägen 3 och 7 i Sandhem. Bolagets ekonomiska situation och kommunens/ägarens stöd över tid kommenteras. Ärendet föranleder inte något beslut.

33 Delges Kommunchef Tage Dalteg Informatör Annika Tompa KS 38 Dnr 2011/1068 Revision av Mullsjö Energi & Miljö AB Leif Andersson (mf) kommenterar kommunstyrelsens beslut att inte begära extern revision av bolaget och att ärendet därmed avslutas. Nuvarande ordförande i Mullsjö Energi & Miljö AB, Lars Eriksson (kd) informerar om att bolagets ordinarie bokslut för 2011 granskas av revisorerna och styrelsen har förklarat sig nöjd med detta. s ordförande Henrik Jansson (m) lämnar information om avvikelserna i lagret av briketter, flis och pellets. Det informeras också om att planer finns att byta revisor för bolaget, då man länge haft samma revisor. Det är ägaren, Mullsjö kommun, som beslutar om detta. Informationen föranleder inte något beslut.

34 KS 39 Dnr 2012/1024 Framtagande av kommungåva "Mullsjöpresenten" Kultur- och fritidsutskottet Med anledning av Mullsjös 60 årsfirande har förslag inkommit om att ta fram en kommungåva Mullsjöpresenten. Mullsjöpresenten är tänkt att vara något som företrädare för kommunen kan ta med sig och ge bort vid resor och uppvaktningar eller dylikt. Tidigare har kommunen som gåva, givit bort boken På sôffelôcket skriven av Bo Karlsson. Dessa är nu slut och författaren har meddelat att han inte har möjlighet att ta fram fler exemplar av boken. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att uppdra till kommunutvecklare Lars Grehn att titta på ett upplägg för en idétävling för framtagande av en kommungåva och att ta upp ärendet på nytt i samband med en presentation av upplägg för idétävlingen. Allmänna utskottet Gun Nilsson (c) redovisar att nu föreligger ett erbjudande om att köpa in Bo Carlssons bok På sôffelôcket. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Allmänna utskottet förslår kommunstyrelsen besluta att inköpa 200 exemplar av nyutgåva av Bo Carlssons bok på På sôffelôcket för att vid speciella tillfällen då det är brukligt lämnas som gåva från Mullsjö kommun beslutar att inköpa 200 exemplar av nyutgåva av Bo Carlssons bok på På sôffelôcket till en kostnad på kronor, för att vid speciella tillfällen då det är brukligt lämnas som gåva från Mullsjö kommun.

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2012-02-28 18 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Magnus Wetterqvist, barn- och utbildningschef 18.30 19.05 Tage Dalteg, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 Innehåll 52 Godkännande av ärendelista... 82 53 Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 80 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 16.00-16.25 Beslutande Linda Danielsson (S), ordförande

Läs mer

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-03-24 Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista... 35 25 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar... 36 26 Motion Stoppa barnfattigdomen

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-01-11 1 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-18.15 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Gun Nilsson (c) ers. För Thore

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-08-15 183 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.25 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Gun Nilsson (c) ers. för

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-07-02 Innehåll 171 Godkännande av föredragningslista... 219 172 Begäran om investeringspengar till Skogsgläntan för nybyggnad av förskola, Torestorp 1:103... 220 173

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2012-06-19 96 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Jan Österberg t.f. kommunchef och sekreterare Utses att justera Jan-Olof Larsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 15 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunchefens

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 50 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.35 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Utses att justera Annika Malmer, miljöchef Ulrika Larsson, miljöstrateg Jan Österberg,

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 232 Plats och tid Mullsjö Folkhögskola, Grundtvigsalen kl. 14.00-17.10 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Jan Kinell (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) Johnny Nilsen

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2013-04-10 78 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (M) Kent Oskarsson (S) Katarina Karlsson (S) Christer Rube (S) Jens Mattsson (MP) Thore Thorstensson (FP) Lars

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista 5 2 Motion angående asylinvandringen och boende 6 3 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 8 4 Taxa för hemsjukvård 9 5 Revisionsrapport Granskning

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2011-03-11 1 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 9.00 12.15 Beslutande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson, KS vice ordf. (s) Jan-Olof Larsson, SN ordf. (m) Lars Eriksson, BUN ordf. (kd) kl.

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdag 2015-04-20 Innehåll 23 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 29 24 Delegationsbeslut... 30 25 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 397 lats och tid ande Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00-19.10 (inkl. sammanträde med Stiftelsen Olof Krons donation) Anja Berglund (s), ordf. Lars Samuelsson (m) Birger Svensson (kd) Lars Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Valnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Valnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-06-03 Innehåll 22 Föregående protokoll... 25 23 Översiktlig information, valen 2014... 26 24 om öppethållande vid förtidsröstning gällande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-10-10 237 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-17.00 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2013-02-19 1 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 13.00 15.20 Beslutande Henrik Jansson, ordf. (M) Kent Oskarsson, KS vice ordf. (S) Jan-Olof Larsson, SN ordf. (M) Lars Eriksson, BUN ordf. (KD) Katarina Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 38 Studiebesök... 54 39 Godkännande av ärendelista... 55 40 Delgivningar... 56 41 Anmälan av delegationsbeslut... 57 42 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 58

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2012-11-20 22 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 13.00 15.20 Beslutande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson, KS vice ordf. (s) Jan-Olof Larsson, SN ordf. (m) Lars Eriksson, BUN ordf. (kd) Katarina Karlsson,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 17 Godkännande av ärendelista 36 18 Information från barn- och utbildningsnämnden 37 19 Anställningsstopp revidering av regler 38 20 Motion, kunskap är makt - svar 39 21 Avgifter för kopiering,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N

M U L L S J Ö K O M M U N 2008-01-22 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-21.40 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Margareta Wilkinson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdag 2015- Innehåll 81 Godkännande av ärendelista... 98 82 Statusrapport... 99 83 Sjukfrånvaro... 100 84 Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö inom Mullsjö

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-02-11 Innehåll 14 Föregående mötes protokoll... 16 15 Tillkommande/utgående ärenden... 17 16 Anmälan av delegationsbeslut... 18 17 Anmälan av utskottsprotokoll... 19 18 Revisionsrapport gällande granskning

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.10 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Ulf Fahlstad (LP) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-09-09 Innehåll 199 Tillkommande/utgående ärende och godkännande av ärendelista.. 253 200 Näringslivsrapport... 254 201 Delgivningar... 256 202 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 40 Godkännande av ärendelista... 54 41 Att skriva sig till läsning... 55 42 Delgivningar... 56 43 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 57 44 Ansökan om bidrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 11 Godkännande av ärendelista... 16 12 Ensamkommande flyktingbarn, budget och organisation... 17 13 Budget 2017... 18 14 Delgivningar... 19 15 Anmälan av delegationsbeslut... 20 16 Statusrapport

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer