M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars Eriksson (kd) Staffan Bäckelid (kd) Leif Andersson (mf) Gun Nilsson (c) ers, för Mikael Lundqvist (mf) Mikael Johansson (v) Fredrik Samuelsson (m) Jan-Olof Larsson (m) Övriga närvarande Tom Edoff (v) ej tjg. ers. Tage Dalteg, kommunchef Ulla Blom, sekreterare Utses att justera Staffan Bäckelid och Kent Oskarsson Justeringens plats och tid Ordförandens tjänsterumden 14 februari 2012 kl Paragrafer Sekreterare... Ulla Blom Ordförande Justerande... Henrik Jansson..... Staffan Bäckelid Kent Oskarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Sista besvärsdag Datum för anslags nedtagande Kommunkontoret, Mullsjö... Ulla Blom

2 KS 20 Anmälan av övriga frågor a) Fråga om utvärdering av allmänna utskottets användning av läsplattor alternativt små bärbara persondatorer. b) Fråga om fastigheter i Sandhem c) Fråga om revision av Mullsjö Energi & Miljö AB d) Framtagande av kommungåva "

3 KS 21 Fastställande av dagordning Efter tillägg med ovanstående ärenden beslutar kommunstyrelsen att fastställa dagordningen.

4 KS 22 Delgivningar a) Gällande hyresavtal avseende Margaretas Park. Handlingarna är utlagda på Intranet tillsammans med kallelsen b) Protokoll från sammanträde med skyddskommittén c) Sammanställning av FoUrums verksamhet, januari 2012 Delgivningar kopieras inte i kallelsen om inte särskilt beslut fattas om det, men kopieras på begäran före eller efter sammanträdet. Övriga delgivningsärenden - se i protokoll från respektive utskott. beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

5 KS 23 Föregående mötes protokoll Tillfälle ges att ställa frågor om och lämna synpunkter på kommunstyrelsens protokoll från sammanträde (Protokollet finns utlagt på kommunens Intranet dit ledamöter och ersättare har åtkomst genom tilldelat lösenord) beslutar att lägga föregående mötes protokoll till handlingarna.

6 KS 24 Anmälan av utskottsprotokoll Följande utskottsprotokoll anmäls: Allmänna utskottet , 1-28 Kultur- och fritidsutskottet Personalutskottet Tekniska utskottet (Protokollen finns utlagda på kommunens Intranet dit ledamöter och ersättare har åtkomst genom tilldelat lösenord) beslutar att lägga utskottsprotokollen till handlingarna.

7 KS 25 Dnr 2012/1009 Näringslivsrapport Ordföranden informerar från möte med Arbetsmarknadsrådet den 7 februari. Det kommer signaler från företagen om inbromsning i verksamheterna. Arbetsförmedlingen rapporterar dock om ett inflöde av arbetstillfällen, i omfattning som förra året vid samma tid, men att situationen blir beroende av utflödet av arbetskraft från företagen. Företagarna använder sig av orden; gasa, koppla eller bromsa när de uttrycker situationen i sina företag. Vid senaste frukostmötet redovisade en del företag att de fortfarande gasar, en del kopplar, men inte någon redovisade att de hade börjat bromsa. Dock har antalet som kopplar ökat i jämförelse med dem som gasar jämfört med situationen i november förra året. Ordföranden och kommunchefen har varit på officiell invigning av Axtorp Sunhouse i Sandhem. De har byggt upp en solljusanläggning med exotisk känsla solljuset skall göra besökarna på anläggningen piggare, motverka nedstämdhet, stress, utbrändhet och depression ge ny energi. Informationen föranleder inte något beslut.

8 KS 26 Dnr 2012/1011 Utskottsordförandena informerar Tekniska utskottet Thore Thorstensson (fp) En genomgång av hela gatunätet, inklusive gång- och cykelvägar i Mullsjö och Sandhem, har gjorts. Denna skall ligga till grund för asfaltering och övrigt underhåll. Dokumentation genom fotografering har gjorts och sammanställning av materialet pågår. Reparationer av simhall och Tallkottens förskola är klara och allt fungerar. Personalutskottet Per Högberg (kd) Ordföranden är inte närvarande. Kultur- och Fritidsutskottet Gun Nilsson (c) En Träff med föreningen Öppna rummet för diskussion om framtiden är bestämd till morgondagen den 9 februari. Allmänna utskottet Henrik Jansson (m) Förra onsdagen besökte den nya länspolismästaren i kommunen och redogjorde för samarbete med polismyndighet och länets kommuner. Myndigheten är öppen för samarbete kring den organiserade brottsligheten. Polismästaren planerar också för täta kontakter med kommunstyrelsens ordförande. s presidium har haft ett möte den 7 februari med representanter från Mullsjö Bostäder AB och Tekniska utskottet. Det framfördes då att det är bra om bolaget ser över möjligheterna att bygga bostäder på Ekbacken om det holländska företaget inte genomför sina planer på detta. Ordföranden redogör också för de kontakter som han och vice ordföranden haft med Klahrs Byggnads AB i syfte att med hjälp av konsult göra en gemensam värdering av fastigheterna Margaretas Park och Hilton för att göra en bedömning och ställa priset för ett förvärv av fastigheterna mot kostnaderna för nyproduktion. Klahrs Byggnads AB är inte längre intresserat av en gemensam värdering, men har uttryckt att de kan tänka sig att dela på kostnaderna för detta. Mullsjö kommun har heller inte kunnat få ett klart besked om köpesumman för fastigheterna.

9 KS 27 Statusrapport Statusrapport för pågående ärenden i kommunstyrelsen Dnr 2010/1305 Planändring på Sjöryd för att möjliggöra byggande av nytt äldreboende. Byggnadsnämnden har beslut att godkänna detaljplan för nytt äldreboende på fastigheterna Sjöryd 1:420 m.fl. och överlämna planen till fullmäktige för antagande. Dnr 2008/1074 (2012/1015) Uppvärmningssituationen i fastigheterna Stråkenvägen 3 och 7 i Sandhem. Tekniska utskottet tar hjälp att utreda förutsättningarna för olika uppvärmningsformer av fastigheterna. beslutar att lägga statusrapporten till handlingarna.

10 Delges Regionförbundet Lars Grehn KS 28 Dnr 2011/1282 Inbjudan till fortsatt deltagande i projektet Tillväxtarenor. Allmänna utskottet En inbjudan till fortsatt deltagande i projektet Tillväxtarenor har kommit in till kommunen. Målet är att projektet ska starta direkt den 16 augusti 2012, d.v.s. utan uppehåll mellan projekten. Ansökan påbörjas under oktober 2011 och inlämnas till Tillväxtverket i januari En intresseanmälan utan bindande verkan kan göras senast den 15 november Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt kommunutvecklare Lars Grehn att lämna in en intresseanmälan avseende fortsatt deltagande i projektet Tillväxtarenor. Allmänna utskottet Regionförbundet konstaterar i skrivelse att alla kommuner som har Tillväxtarenor har visat intresse för att även komma med i det planerade fortsättningsarbetet. En betaversion av Direktiv för projektet Tillväxtarenor har kommit från Regionförbundet med begäran om svar på tre frågeställningar rörande kommunens finansiering av projektet allra senast den 10 februari Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Mullsjö kommun ska delta i det fortsatta projektet enligt grundfinansieringen med egen rekryterad affärscoach och att den långsiktiga finansieringen av projektet överlämnas till budgetberedningen Yrkanden Lars Eriksson (kd) yrkar med instämmande av Thore Thorstensson (fp) och Katarina Karlsson (s) bifall till allmänna utskottets förslag med tillägget att företagare som får hjälp skall vara bosatta och driva företagen i Mullsjö, kommun.

11 KS 28 forts. Efter verkställda propositioner på allmänna utskottets förslag och Lars Erikssons yrkande och finner ordföranden att kommunstyrelsen bifallit dessa. beslutar att Mullsjö kommun ska delta i det fortsatta projektet enligt grundfinansieringen med egen rekryterad affärscoach, att företagare som får hjälp skall vara bosatt och driva företaget i Mullsjö kommun och att den långsiktiga finansieringen av projektet överlämnas till budgetberedningen.

12 KF KS 29 Dnr 2011/1073 Motion angående tillgång till modern informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i skolan Kommunfullmäktige Katarina Karlsson (s) har lämnat in motion angående tillgång till modern informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i skolan. I motionen redogörs för bakgrunden till förslaget samt vad det skulle innebära för lärarnas möjlighet att förbättra sin undervisning genom att använda modern teknik. Motionären menar också att finansiering kan ske genom att t.ex. utnyttja resurser från Mullsjögymnasiet, ej utnyttjade resurser i investeringsbudgeten eller att utrymme skapas i budget Motionären föreslår att alla lärare skall ha en egen bärbar dator att alla klassrum skall utrustas med modern multimediautrustning. Kommunfullmäktige beslutar att ta upp motionen till behandling vid sitt nästa sammanträde. Kommunfullmäktige Katarina Karlsson (s) föredrar motionen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

13 KS 29 forts Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra åt barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist, att tillsammans med respektive skolledare, göra en bedömning av behovet av utrustning samt därefter begära in offerter för både alternativet inköp och alternativet leasing. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott IT-tekniker Dejan Nedic informerar om olika alternativ gällande datorer och meddelar att IT-avdelningen kommer att lämna ett konkret förslag till budgetberedningens möte den 12 september Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att i avvaktan på förslaget från IT-avdelningen, och hur det kommer att hanteras i budgetberedningen, lägga informationen till handlingarna. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott I skrivelse redovisar barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist vilka åtgärder som hittills har vidtagits i ärendet. Bl.a. har lämnats in ett äskande om medel till datorer och OH-kanoner. Även Mediacenter i Jönköpings har bjudits in till en skolledarträff den 7 oktober Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra åt barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist att hos budgetberedningen äska medel för de ökade driftskostnaderna, att i övrigt lägga informationen till handlingarna. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

14 KS 29 forts Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra åt barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist att till fullmäktige skriva svar på motionen. Allmänna utskottets sammanträde Vid dagens sammanträde föreligger skrivelse från barn- och utbildningschefen Magnus Wetterqvist med redogörelse för vidtagna åtgärder med anledning av motionen. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta barn- och utbildningschefen Magnus Wetterqvists skrivelse som svar på motion angående tillgång till modern informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i skolan Katarina Karlsson (s) förklarar sig nöjd med behandling och svar på motionen. Fredrik Samuelsson (m) påpekar att AV-media i svarsskrivelsen bör ändras till Mediacenter, som är det nuvarande namnet på kommunalförbundet. s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att efter ovanstående ändring i svarsskrivelsen, anta barn- och utbildningschefen Magnus Wetterqvists skrivelse som svar på motion angående tillgång till modern informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i skolan.

15 Delges Habo kommun KS 30 Dnr 2011/1375 Fråga till Mullsjö kommun om anläggande av gång- och cykelväg Habo-Furusjö-Mullsjö Allmänna utskottet Habo kommun har ställt en formell fråga om Mullsjö kommun vill delta i anläggandet av en gång- och cykelväg mellan Habo-Furusjö-Mullsjö. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att meddela Habo kommun att en gång- och cykelväg mellan Habo- Furusjö-Mullsjö inte är någon prioriterad fråga för Mullsjö kommun, men om Habo kommun går vidare så kan Mullsjö kommun tänka sig att stå för kostnaderna för den del av GC-vägen som anläggs inom Mullsjö kommun Yrkande Lars Eriksson (kd) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med tillägget i nuläget. bifaller detta. beslutar att meddela Habo kommun att en gång- och cykelväg mellan Habo- Furusjö-Mullsjö inte, i nuläget, är någon prioriterad fråga för Mullsjö kommun, men om Habo kommun går vidare så kan Mullsjö kommun tänka sig att stå för kostnaderna för den del av GC-vägen som anläggs inom Mullsjö kommun.

16 KF KS 31 Dnr 2011/1344 Landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner Byggnadsnämnden Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , att uppdra åt byggnadsnämnden att ta fram en djupgående landskapsanalys samt en uppdaterad utredning om i översiktsplanen utpekade tysta områden. Till dagens sammanträde föreligger förslag till Landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner att sända ut för utställning. Byggnadsnämnden beslutar att låta ställa ut Landskapsanalysen under perioden 25 augusti till 22 september. Byggnadsnämnden Förslag till landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner har varit utställt för allmänheten under perioden 25 augusti till 22 september. Till dagens sammanträde föreligger inkomna synpunkter samt sammanställning och kommentarer till de synpunkter som har kommit in. Föreligger även Ångpanneföreningens rapport, Inventering av tysta områden i Habo och Mullsjö kommuner. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna Landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner med bilaga, Inventering av tysta områden i Habo och Mullsjö kommunen, och översända dem till Fullmäktige för antagande. Allmänna utskottet Ledamöterna konstaterar att handlingarna i ärendet är omfattande och att de behöver mer tid att sätta sig in i alla delar.

17 KS 31 forts. Allmänna utskottet beslutar att be Stadsarkitekt Ulf Mattsson och/eller miljöchef Annica Malmer att komma till kommunstyrelsens sammanträde den 11 januari 2012 och föredra ärendet och att därefter återuppta ärendet till behandling på allmänna utskottets sammanträde den 26 januari Miljöchef Annica Malmer och stadsarkitekt Ulf Mattsson redogör och svarar på frågor om innehållet i rapporterna Landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner, Analys av landskap känslighet gentemot etablering av vindkraft i Habo och Mullsjö kommuner samt Inventering av tysta områden i Habo och Mullsjö kommuner. Det betonas att kommunfullmäktiges beslut i frågan kommer att väga tungt vid bedömning av framtida etableringar av vindkraftverk. Informationen föranleder inte något beslut på dagens sammanträde Kommunfullmäktige Stadsarkitekt Ulf Mattsson, redogör för ärendet. Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor. Informationen föranleder inte något beslut vid dagens sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen och notera till protokollet att frågan kommer att bli föremål för beslutsfattande vid ett kommande sammanträde med kommunfullmäktige. Allmänna utskottet

18 KS 31 forts. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta upprättad Landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner och att tillhörande bilagor benämnda Analys av landskapets känslighet gentemot etablering av vindkraftverk i Habo och Mullsjö kommuner och rapport nr Inventering av tysta områden i Habo och Mullsjö kommuner antas att utgöra arbetsmaterial till Översiktsplaneberedningen Yrkande Fredrik Samuelsson (m) yrkar att Landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner samt tillhörande bilagor, Analys av landskapets känslighet gentemot etablering av vindkraftverk i Habo och Mullsjö kommuner och rapport nr Inventering av tysta områden i Habo och Mullsjö kommuner, överlämnas som arbetsmaterial till Översiktsplaneberedningen. Mikael Johansson (v) yrkar att beslut om att anta dokumenten fattas och att detta beslut upphävs när den nya översiktsplanen fastställs. Kent Oskarsson (s) yrkar med instämmande av Jens Mattsson (mp) bifall till allmänna utskottets förslag. Ajournering Fem minuters ajournering Efter återupptagning av sammanträdet yrkar Jan-Olof Larsson (m) med instämmande av Mikael Johansson (v) att texten under bilden på sidan 26 i Landskapsanalysen byts till texten; områden innehållande rester efter torp och backstugor, med motiveringen att det finns fler rester efter torp och backstugor än de som redovisas på bilden. Ordföranden ställer först proposition på Allmänna utskottets förslag och Fredrik Samuelssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Fredrik Samuelssons yrkande. Votering

19 KS 31 forts. Votering begärs och genomförs. Ordföranden framställer följande voteringsproposition: Den som bifaller allmänna utskottets förslag röstar ja och den som bifaller Fredrik Samuelssons yrkande röstar nej. Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat bifalla Fredrik Samuelssons yrkande. Voteringen utfaller med fem ja-röster och åtta nej-röster på sätt som framgår av till protokollet fogad voteringslista. har således beslutat enligt Fredrik Samuelssons yrkande. beslutar därefter att bifalla Jan-Olof Larssons (m) yrkande om ändring i texten i Landskapsanalysen. beslutar således att texten under bilden på sidan 26 i Landskapsanalysen byts till texten; områden innehållande rester efter torp och backstugor, förutsätter också att ändringar görs i dokumenten enligt de rättelser som framfördes på kommunstyrelsens sammanträde , samt att en rättad digital version finns tillgänglig på kommunfullmäktiges sammanträde s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige besluta att Landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner samt tillhörande bilagor, Analys av landskapets känslighet gentemot etablering av vindkraftverk i Habo och Mullsjö kommuner och rapport nr Inventering av tysta områden i Habo och Mullsjö kommuner, överlämnas som arbetsmaterial till Översiktsplaneberedningen

20 Delges Personalchef Adm. chef KS 32 Dnr 2011/1315 Översyn av Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö inom Mullsjö kommun Personalutskottet I enlighet med personalutskottets beslut ska en översyn göras av de dokument som styr verksamhet. Personalchef Astrid Hedenstedt föreslår att Mullsjö kommuns trafiksäkerhetspolicy samt Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö inom Mullsjö kommun ska ses över. Personalutskottet konstaterar att policyn inte behöver justeras men att någon förändring behöver göras i riktlinjerna. Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastställa Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö inom Mullsjö kommun enligt bilaga Mikael Johansson (v) påtalar att vissa av de regler som noteras i riktlinjerna kan bytas ut mot skrivningen att följa gällande lagar. Diskussion förs också om vilka regler som ska gälla vid användning av mobiltelefon Yrkande Mikael Johansson (v) yrkar på återremiss för omarbetning av riktlinjerna. Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen avslår detta. beslutar därmed att återremittera ärendet.

21 KS 32 forts. Dnr 2011/1315 Personalutskottet Personalutskottet diskuterar frågan ytterligare men vidhåller att även de åtgärder som regleras i lag ska vara inskrivna i riktlinjerna. Detta för att arbetsgivaren ska ha möjlighet att vidta åtgärder utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv. Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastställa Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö inom Mullsjö kommun enligt bilaga Yrkanden Mikael Johansson (v) yrkar på följande formulering; att inte använda mobiltelefon annat än med handsfreeutrustning. Efter verkställda propositioner på personalutskottets förslag och på Mikael Johanssons yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen bifallit Mikael Johanssons yrkande. beslutar att fastställa Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö inom Mullsjö kommun enligt bilaga med ändringen; att inte använda mobiltelefon annat än med handsfreeutrustning.

22 KS 33 Dnr 2011/1319 KF Policy för hantering av frågor kring upplåtande av kommunal mark för installation av värmeanläggningar Tekniska utskottet Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra till Tekniska utskottet att ta fram en policy för hantering av frågor kring upplåtande av kommunal mark för installation av värmeanläggningar Till dagens sammanträde presenterar tekniska chefen förslag till policy för hantering av frågor kring upplåtande av kommunal mark för installation av värmeanläggningar m.m. daterad Tekniska utskottet föreslår föreslå Fullmäktige besluta att anta förslag till policy för hantering av frågor kring upplåtande av kommunal mark för installation av värmeanläggningar m.m s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till policy för hantering av frågor kring upplåtande av kommunal mark för installation av värmeanläggningar m.m. Reservation Johnny Nilsen (mf) och Leif Andersson (mf) reserverar sig mot förslaget. Kommunfullmäktige Yrkanden Thore Thorstensson (fp) med instämmande av David Svenn (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Johnny Nilsen (mf) yrkar avslag på policyn och att installationer endast får göras på egen mark.

23 KS 33 forts. Joachim Werich (m) yrkar på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för omarbetning. Ordföranden ställer först proposition på Joachim Werichs yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Joachim Werichs yrkande om återremiss och att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Votering Votering begärs Följande voteringsproposition framställes och godkännes: Den som yrkar på att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar JA. Den det ej vill Röstar NEJ. Vinner NEJ har kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet till kommunstyrelsen för omarbetning enligt Joachim Werichs förslag. Omröstningsresultat (se bilaga) Med 14 JA-röster mot 20 NEJ-röster och 1 ledamot som avstår från att rösta har kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet till kommunstyrelsen för omarbetning enligt Joachim Werichs förslag. Kommunfullmäktige beslutar således att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för omarbetning och ytterligare förtydligande enligt Joachim Werichs förslag. Tekniska utskottet Föreligger reviderat förslag till policy för hantering av frågor kring upplåtande av kommunal mark för installation av värmeanläggningar m.m. daterat

24 KS 33 forts. Tekniska utskottet beslutar att förslag till, Policy för hantering av frågor kring upplåtande av kommunal mark för installation av värmeanläggningar m.m, daterat , och överlämna det till för vidare förmedling till Kommunfullmäktige Yrkande Mikael Johansson (v) yrkar med instämmande av Staffan Bäckelid (kd), Thore Thorstensson (fp och Jens Mattsson (mp) bifall till tekniska utskottets förslag. Leif Andersson (mf) yrkar att punkt sätts efter byggnad i första stycket samt efter upp i sista stycket. Efter verkställda propositioner på tekniska utskottets förslag och Leif Anderssons yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen bifallit tekniska utskottets förslag. s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till, Policy för hantering av frågor kring upplåtande av kommunal mark för installation av värmeanläggningar m.m, daterat

25 KF KS 34 Dnr 2011/1286 Simhallen Avgift för familjekort Kultur- och fritidsutskottet Vid dagens sammanträde medverkar tillträdande simhallsföreståndare Roger Limnell. Efter en presentation av sig och sin bakgrund ger Roger Limnell information om de planer han har för verksamheten i simhallen. I samband med presentationen lämnas även förslag på taxa för simhallen. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att godkänna föreliggande förslag till taxa för simhallen och överlämna det till och att ge simhallsföreståndare Roger Limnell i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram förslag på öppettider för simhallen s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till taxa för simhallen med ändringen att egna stryks avseende barn i taxan för familjebad samt att taxan för barn skall gälla från 4 år t.o.m. ej fyllda 16 år och att taxan för ungdom därmed skall gälla från 16 år t.o.m. ej fyllda 19 år. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar således att återremittera ärendet till kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsutskottet för redovisning av bemanningsplan, tider för öppethållande och avgiftsförslag med indexuppräkning. Reservation

26 KS 34 forts. Mot beslutet reserverar sig Mikael Johansson (v), David Svenn (fp), Thore Thorstensson (fp), Calle Nyholm (mp), Leif Holmqvist (mp), Annika Stamh (s), Stefan Lindkvist (mf), Johnny Nilsen (mf), Leif Andersson (mf), David Hagel (mf) och Joachim Werich (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Johanssons (v) m fl. yrkande om återremiss. Kultur- och fritidsutskottet Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att hålla kvar vid tidigare godkänt förslag med förändringen att stryka ordet egna under rubriken Familjebad, dock med den fortsatta avsikten att det skall röra sig om familjebad, att i förslaget kalla avgifterna för prislista snarare än taxa samt att förklara paragrafen omedelbart justerad Uppgifter om bemanning och öppethållande redovisas i föregående paragraf. s förslag beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att hålla kvar vid tidigare godkänt förslag med förändringen att stryka ordet egna under rubriken Familjebad, dock med den fortsatta avsikten att det skall röra sig om familjebad, att i förslaget kalla avgifterna för prislista snarare än taxa samt att framtida prisförändringar avses ske i enlighet med de förändringar som inträffar i konsumentprisindex med oktober månad 2011 som jämförelse. Detta skall dock ske som lägst med 5 kronor per styckebad samt att i övriga kategorier anpassa förändringarna av priserna i enlighet med denna princip. Kommunfullmäktige Yrkanden

27 KS 34 forts Berit Abrahamsson (kd), Harrieth Cajfeldt Carlsson (s) och Fredrik Samuelsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. David Svenn (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: Att kommunfullmäktige till kultur- och fritidsutskottet uppdrar att utreda att införa ett familjeårskort avseende 2 vuxna och 3 barn, samt pris för detta kort, Samt budgetkonsekvenser med ett pris om 2000 kr för detta kort. David Hagel (mf) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande i David Svenns tilläggsyrkande, samt eget tilläggsyrkande om att priserna ej ska indexuppräknas. Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag från kommunstyrelsen samt två separata tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag dels kommunstyrelsens förslag med tillägg av David Svenn (fp). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla tilläggsyrkandet från David Svenn (fp). Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag dels kommunstyrelsens förslag med tillägg av David Hagel (mf). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet från David Hagel (mf). Votering Votering begärs Följande voteringsproposition framställes och godkännes: Den som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA. Den det ej vill röstar NEJ. Vinner NEJ har kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag med tillägg av David Hagel (mf). Omröstningsresultat (se bilaga) Med 28 JA-röster mot 6 NEJ-röster och 1 ledamot som avstår från att rösta har kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

28 KS 34 forts. Kommunfullmäktige beslutar således. att hålla kvar vid tidigare godkänt förslag med förändringen att stryka ordet egna under rubriken Familjebad, dock med den fortsatta avsikten att det skall röra sig om familjebad, att i förslaget kalla avgifterna för prislista snarare än taxa, att framtida prisförändringar avses ske i enlighet med de förändringar som inträffar i konsumentprisindex med oktober månad 2011 som jämförelse. Detta skall dock ske som lägst med 5 kronor per styckebad samt att i övriga kategorier anpassa förändringarna av priserna i enlighet med denna princip och att kommunfullmäktige till kultur- och fritidsutskottet uppdrar att utreda att införa ett familjeårskort avseende 2 vuxna och 3 barn, samt pris för detta kort, samt budgetkonsekvenser med ett pris om 2000 kr för detta kort. Kultur- och fritidsutskottet Presidiet har behandlat uppdrag från kommunfullmäktiges möte Förslag till beslut Kultur- och fritidsutskottet föreslås besluta att meddela Kommunfullmäktige att en beskrivning av budgetkonsekvenserna med pris om 2 000:- för ett årskort avseende 2 vuxna och 3 barn, vilket önskas i ovan nämnda beslut, tyvärr inte är möjligt med tillräcklig tillförlitlighet. Budget för år 2012 är ett "arv" från den tid då Tekniska utskottet drev simhallen som tyvärr inte i detalj beskriver den typ av konsekvenser vilka efterfrågas. Erfarenheter av 2012 års verksamhet ger dock förhoppningsvis utskottet möjligheter att kunna svara på denna typ av frågor. Samt

29 KF KS 34 forts. att föreslå föreslå Kommunfullmäktige besluta att följande avgifter skall gälla för familjekort: Familjekort (2 vuxna och 3 barn) kr Familjekort mini (1 vuxen och 2 barn) kr Kultur- och fritidsutskottet beslutar att föreslå föreslå Kommunfullmäktige besluta att följande avgifter skall gälla för familjekort: Familjekort (2 vuxna och hemmavarande barn) kr Familjekort mini (1 vuxen och hemmavarande barn) kr att meddela Kommunfullmäktige att en beskrivning av budgetkonsekvenserna med pris om kr för ett årskort avseende 2 vuxna och 3 barn, vilket önskas i ovan nämnda beslut, tyvärr inte är möjligt med tillräcklig tillförlitlighet. Budget för år 2012 är ett "arv" från den tid då Tekniska utskottet drev simhallen som tyvärr inte i detalj beskriver den typ av konsekvenser vilka efterfrågas. Erfarenheter av 2012 års verksamhet ger dock förhoppningsvis utskottet möjligheter att kunna svara på denna typ av frågor Yrkande Jens Mattsson (mp) yrkar med instämmande av Lars Eriksson (kd) och Kent Oskarsson (s) bifall till tekniska utskottets förslag s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att följande avgifter skall gälla för familjekort: Familjekort (2 vuxna och hemmavarande barn) kr Familjekort mini (1 vuxen och hemmavarande barn) kr

30 KS 35 Dnr 2011/1277 Förtydligande av tidigare beslut om kommunal borgen till Mullsjö Bostäder AB Kommunfullmäktige beslutade , 133 att lämna en kommunal borgen till Mullsjö Bostäder AB på 30 miljoner kronor plus bokfört värde för fastigheten Gyljeryd 1:24 under förutsättning att det tecknas ett 20-årigt hyresavtal med Kongsberg Automotive AB och att Kongsbergs moderbolag lämnar garanti för hyran samt att godkänna att Mullsjö Bostäder AB bildar ett dotterbolag för förvaltning av fastigheten s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för bolaget med organisationsnummer , under namnändring till Fastighetsaktiebolaget Gyljeryd 1:24, låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

31 KS 36 Dnr 2011/1046 Utredning om effekterna av att införa läsplattor till förtroendevalda I anslutning till svar på en motion om att införa läsplattor till förtroendevalda, beslutade Allmänna utskottet att för egen del pröva den nya tekniken under hösten. Vid dagens sammanträde frågar Christer Rube (s) efter om detta försök har utvärderats. Ordföranden informerar om att försöket skall utvärderas, men att ITavdelningen ska se över tekniken med att lägga in och ta emot handlingar digitalt för att hitta bättre lösningar på detta, men ambitionen är att användandet av läsplattor skall utökas. Ärendet föranleder inte något beslut vid dagens sammanträde.

32 KS 37 Dnr 2008/1074 Fastigheter i Sandhem Stråkenvägen 3 och 7 Leif Andersson (mf) kommenterar kommunfullmäktiges beslut att inte sälja fastigheterna Sråkenvägen 3 och 7 i Sandhem. Bolagets ekonomiska situation och kommunens/ägarens stöd över tid kommenteras. Ärendet föranleder inte något beslut.

33 Delges Kommunchef Tage Dalteg Informatör Annika Tompa KS 38 Dnr 2011/1068 Revision av Mullsjö Energi & Miljö AB Leif Andersson (mf) kommenterar kommunstyrelsens beslut att inte begära extern revision av bolaget och att ärendet därmed avslutas. Nuvarande ordförande i Mullsjö Energi & Miljö AB, Lars Eriksson (kd) informerar om att bolagets ordinarie bokslut för 2011 granskas av revisorerna och styrelsen har förklarat sig nöjd med detta. s ordförande Henrik Jansson (m) lämnar information om avvikelserna i lagret av briketter, flis och pellets. Det informeras också om att planer finns att byta revisor för bolaget, då man länge haft samma revisor. Det är ägaren, Mullsjö kommun, som beslutar om detta. Informationen föranleder inte något beslut.

34 KS 39 Dnr 2012/1024 Framtagande av kommungåva "Mullsjöpresenten" Kultur- och fritidsutskottet Med anledning av Mullsjös 60 årsfirande har förslag inkommit om att ta fram en kommungåva Mullsjöpresenten. Mullsjöpresenten är tänkt att vara något som företrädare för kommunen kan ta med sig och ge bort vid resor och uppvaktningar eller dylikt. Tidigare har kommunen som gåva, givit bort boken På sôffelôcket skriven av Bo Karlsson. Dessa är nu slut och författaren har meddelat att han inte har möjlighet att ta fram fler exemplar av boken. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att uppdra till kommunutvecklare Lars Grehn att titta på ett upplägg för en idétävling för framtagande av en kommungåva och att ta upp ärendet på nytt i samband med en presentation av upplägg för idétävlingen. Allmänna utskottet Gun Nilsson (c) redovisar att nu föreligger ett erbjudande om att köpa in Bo Carlssons bok På sôffelôcket. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Allmänna utskottet förslår kommunstyrelsen besluta att inköpa 200 exemplar av nyutgåva av Bo Carlssons bok på På sôffelôcket för att vid speciella tillfällen då det är brukligt lämnas som gåva från Mullsjö kommun beslutar att inköpa 200 exemplar av nyutgåva av Bo Carlssons bok på På sôffelôcket till en kostnad på kronor, för att vid speciella tillfällen då det är brukligt lämnas som gåva från Mullsjö kommun.

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 108 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Per Högberg (kd) ers

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2008-04-09 141 lats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00-17.40 ande Stefan Lindkvist (mf) ordf. Eva Nilsson (m) Joachim Stenberg (mf) Nils-Eriks Eriksson (mf) ers. för Anders Ekström (mf) Johnny

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare

Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 26 mars 2009 kl 18.00-21.45 Beslutande Enligt bilaga1 Enligt bilaga2 Övriga deltagande Joakim Malmdal, Kommunchef

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (33) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Alby skolas gymnastiksal, måndag den 26 november 2007 kl. 13.00-16.00. Se bilaga Gruppmöte Kl. 10.00-12.00 Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Vd Närljus Lars Forslöf, 336 Utredare Robert Hed, 337 Kostchef Maria Persson, 337 Samhällsbyggnadschef K-G Wikander,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL 1(39) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-13

PROTOKOLL 1(39) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-13 PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Närvarorätt enligt särskilt beslut Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer