M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Gun Nilsson (c) ers. För Thore Thorstensson (fp) Lars Eriksson (kd) Staffan Bäckelid (kd) Leif Andersson (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Johnny Nilsen (mf) ers. för Mikael Lundqvist (mf) Mikael Johansson (v) Fredrik Samuelsson (m) Jan-Olof Larsson (m) Övriga närvarande Jimmie Larsson (m) ej. tjg. ers Agneta Grunditz (m) ej tjg. Ers. Tom Edoff (v) ej tjg. ers. Claes Hedlund, Tillväxtarena 3 Claes Johansson, VD MEMAB Mats Bengtsson VD MBAB, Johan Laurila, teknisk chef Ulf Bertills, IT-chef 11 Annica Malmer Miljöchef, 8 Ulf Mattsson, stadsarkitekt 8 Kommunchef Tage Dalteg Sekreterare Ulla Blom Utses att justera Katarina Karlsson och Gun Nilsson Justeringens plats och tid Ordförandens tjänsterum måndagen den 16 januari 2012 kl Paragrafer 1-19 Sekreterare... Ulla Blom Ordförande Justerande... Henrik Jansson..... Katarina Karlsson Gun Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Sista besvärsdag Datum för anslags nedtagande Kommunkontoret, Mullsjö... Ulla Blom

2 KS 1 Anmälan av övriga frågor Följande frågor anmäls: a) Revision av Mullsjö Energi & Miljö AB b) Fråga om installation av luftvärmepump i Mullsjö Bostäders fastigheter på Sandvägen i Sandhem c) Kontroll av kommunens bolag d) Information från Mullsjö Energi & Miljö AB, till ägaren, avseende leveranser av fjärrvärme, vatten och avlopp.

3 KS 2 Fastställande av dagordning Efter tillägg av ovanstående ärenden beslutar kommunstyrelsen att fastställa dagordningen.

4 KS 3 Dnr 2012/1009 Näringslivsrapport Claes Hedlund rapporterar från Tillväxtarena Mullsjö. Allmänna utskottet beslutade 2009 att stödja Projektet Tillväxtarena Mullsjö som pågår till oktober månad Allmänna utskottet beslutade i maj 2009 att målsättningen för perioden skulle vara: Antal coachade individer på "arenan" (med eller utan företag) under projekttiden: 7 st Antal överlevande företag: 5 st. Antal sysselsatta i överlevande företag: 10 personer (heltid). Vid dagens föredragning konstaterar Hedlund att de uppsatta målen har uppnåtts. Berörda instanser ska under våren fatta beslut om i fall projektet ska fortsätta. Allmänna utskottet har beslutat att ställa sig positivt till det. Ordföranden rapporterar att statliga företag genomgår en förändring. Som en liten del av detta lägger Försäkringskassan ner sitt kontor, på arbetsförmedlingen, i Mullsjö. Enligt uppgift ska de endast ha haft ett besök på kontoret de senaste åtta månaderna. En färsk rapport från Upplysningscentralen (UC) visar att konkurserna i landet har minskat. Enligt prognosen kommer minskningen att fortsätta under Arbetsförmedlingen rapporterar en minskning av personer utan arbete.

5 KS 4 Delgivningar a) Minnesanteckningar från möte med fokusgruppen för Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil b) Minnesanteckningar från styrgruppsmöte, , gällande det strategiska miljöarbetet i kommunerna. c) Regeringens avslag, , på överklagande i fråga om detaljplanen för Gruvered 1:14 m.fl., (Ekbacken), Mullsjö samhälle, Mullsjö kommun. (Dnr 2008/1488) Delgivningar kopieras inte i kallelsen om inte särskilt beslut fattas om det, men kopieras på begäran före eller efter sammanträdet. Övriga delgivningsärenden - se i protokoll från respektive utskott. beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

6 KS 5 Föregående mötes protokoll Tillfälle ges att ställa frågor om och lämna synpunkter på kommunstyrelsens protokoll från sammanträde (Protokollet finns utlagt på kommunens Intranet dit ledamöter och ersättare har åtkomst genom tilldelat lösenord) beslutar att lägga föregående mötes protokoll till handlingarna.

7 KS 6 Anmälan av utskottsprotokoll Följande utskottsprotokoll anmäls: Allmänna utskottet , Kultur- och fritidsutskottet Personalutskottet Tekniska utskottet Katarina Karlsson (s) ställer fråga avseende allmänna utskottets KSAU 251 Ryforsgruppen informerar, om det enbart är förstudien som är genomförd eller om annat arbete utförts och får besked att utstädning av ladan pågår i syfte att eventuellt använda den vid arrangemang till sommaren. (Dnr 2011/1184) (Protokollen finns utlagda på kommunens Intranet dit ledamöter och ersättare har åtkomst genom tilldelat lösenord) beslutar att lägga utskottsprotokollen till handlingarna.

8 KS 7 Dnr 2012/ Utskottsordförandena informerar Tekniska utskottet Thore Thorstensson (fp) Ordföranden är inte närvarande. Personalutskottet Per Högberg (kd) Ordföranden är inte närvarande. Kultur- och Fritidsutskottet Gun Nilsson (c) Nyöppningen av simhallen den 7 januari var välbesökt. Kultur- och fritidsutskottet har också, efter beslut i kommunfullmäktige, sökt en lösning på frågan om årskort för familj. Frågan ska behandlas på vanligt sätt i de olika instanserna Allmänna utskottet Henrik Jansson (m) Mark- och miljööverdomstolen har beviljat fastighetsägaren till fastigheterna Bosebygd 1:486 och 1:487 husen på hjul prövningstillstånd avseende byggnadsnämndens beslut om att bygglov upphört att gälla. Byggnadsnämnden föreläggs att senast den 18 januari 2012, till domstolen, svara på överklagandet (Dnr 2004/2087). s ordförande, vice ordförande och kommunchefen ska måndagen den 16 januari, på Länsstyrelsen, träffat infrastrukturministern och får då eventuellt möjlighet att lyfta frågan avseende ombyggnad av väg 26/47. Vice ordföranden Kent Oskarsson rapporterar från Plankommitténs möte Av rapporten framgår att en representant för företaget Seniorvillor, som är ett byggföretag med inriktning mot att bygga bostäder för äldre till ett överkomligt pris, deltog i mötet och redovisade förslag. Samtliga pågående planärenden redovisas. Vilka dessa är framgår i minnesanteckningarna som finns utlagda på kommunens intranet.

9 KF KSAU KS 8 Dnr 2011/1344 Landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner Byggnadsnämnden Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , att uppdra åt byggnadsnämnden att ta fram en djupgående landskapsanalys samt en uppdaterad utredning om i översiktsplanen utpekade tysta områden. Till dagens sammanträde föreligger förslag till Landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner att sända ut för utställning. Byggnadsnämnden beslutar att låta ställa ut Landskapsanalysen under perioden 25 augusti till 22 september. Byggnadsnämnden Förslag till landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner har varit utställt för allmänheten under perioden 25 augusti till 22 september. Till dagens sammanträde föreligger inkomna synpunkter samt sammanställning och kommentarer till de synpunkter som har kommit in. Föreligger även Ångpanneföreningens rapport, Inventering av tysta områden i Habo och Mullsjö kommuner. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna Landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner med bilaga, Inventering av tysta områden i Habo och Mullsjö kommunen, och översända dem till Fullmäktige för antagande. Allmänna utskottet Ledamöterna konstaterar att handlingarna i ärendet är omfattande och att de behöver mer tid att sätta sig in i alla delar.

10 KS 8 forts Allmänna utskottet beslutar att be Stadsarkitekt Ulf Mattsson och/eller miljöchef Annica Malmer att komma till kommunstyrelsens sammanträde den 11 januari 2012 och föredra ärendet och att därefter återuppta ärendet till behandling på allmänna utskottets sammanträde den 26 januari Miljöchef Annica Malmer och stadsarkitekt Ulf Mattsson redogör och svarar på frågor om innehållet i rapporterna Landskapsanalys för Habo och Mullsjö kommuner, Analys av landskap känslighet gentemot etablering av vindkraft i Habo och Mullsjö kommuner samt Inventering av tysta områden i Habo och Mullsjö kommuner. Det betonas att kommunfullmäktiges beslut i frågan kommer att väga tungt vid bedömning av framtida etableringar av vindkraftverk. Informationen föranleder inte något beslut på dagens sammanträde

11 Delges Finansdepartementet KS 9 Dnr 2011/1255 Betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet, SOU 2011:59 - remiss Allmänna utskottet Mullsjö kommun har tillsammans med övriga landets kommuner fått en inbjudan att lämna yttrande över betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet, SOU 2011:59. Eventuella synpunkter ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 13 januari Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt ekonomichef Jan Österberg att efterhöra med övriga ekonomichefer i länet om det kommer att upprättas ett gemensamt yttrande. Allmänna utskottet Ekonomichefen har upprättat förslag till svar på betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet, SOU 2011:59. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna ekonomichefens förslag till svar på remissen Betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet, SOU 2011:59 och sända in den till Finansdepartementet beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

12 Delges Leif Andersson Johan Laurila KS 10 Dnr 2011/1055 Frågor kring boendet för ensamkommande flyktingbarn Leif Andersson (mf) påtalar att han tidigare fått uppgiften om att det är fastighetsägaren som bekostar anpassning av Sjörydsvillan, som kommunen hyr som bostad till ensamkommande flyktingbarn. Ordföranden bekräftar att det är så. Leif Andersson ställer då frågan om vem som bekostar det sprinklersystem, som installerats i villan som brandskydd. Ordföranden har inte fått några uppgifter om det, men lovar att undersöka saken och återkomma med svar Tekniska chefen Johan Laurila informerar om att fastighetsägaren hittills har svarat för alla kostnader när det gäller investeringar i fastigheten. När det gäller sprinklersystemet så innebär det att försäkringskostnaderna minskar. Fastighetsägaren ska därför göra beräkningar på vilket sätt kostnaderna för installationen och den sänkta försäkringskostnaden kan påverka hyran. Detta skall sedan tas med vid förhandlingar med Mullsjö kommun tillsammans med övriga önskemål från verksamheten om nya investeringar i fastigheten. Leif Andersson begär att få rapport om eventuella hyreshöjningar. Ärendet avslutas.

13 Delges Leif Andersson Johan Laurila Ulf Bertills Adm. avd. KS 11 Dnr 2009/1247 Frågor om Margaretas park och Ängsgården Leif Andersson (mf) har tidigare begärt svar på frågor avseende kommunens äldreboende. Svaren på dessa frågor har sammanställts av tekniska chefen och översänts till Leif Andersson. Andersson förklarar att han saknar svar på vissa frågeställningar rörande uppgifter om att åtgärder i fastigheten Margaretas park beställts och inte har utförts. Ordföranden framför at han ska kontakta tekniska chefen om de saknade uppgifterna och att svar ska lämnas på kommunstyrelsens sammanträde i januari I utskick till dagens sammanträde har kommunstyrelsen ledamöter fått de handlingar som Leif Andersson (m) tidigare fått i ärendet. Tekniska chefen Johan Laurila redogör för ärendet. Leif Andersson (frågar om det skulle blivit billigare för kommunen om hyrestiden inte förlängts på grund av advokatens miss och att kommunen i så fall skulle begära skadestånd för kostnader jämfört vad det skulle kostat om kommunens äldreboende skulle vara klart enligt tidigare beräkningar. Laurila svarar att det är svårt att beräkna eftersom man inte kan veta vad förhandlingarna med Klahrs Bygg AB hade lett fram till. Laurila informerar också om att han lämnat förslag till Klahrs Byggnads AB på en opartisk värderare av fastigheten, men ännu inte fått något svar. Ordförande uttalar att det är viktigt att parterna enas om bedömningen av fastighetens, Margaretas park, tillstånd. IT-chef Ulf Bertills informerar om att SOS alarm har upptäckt att hisslarm och brandlarm på ett otillåtet sätt har kopplats till fastighetsägarens näraliggande seniorboende Hilton. Detta har kommunen påtalat till Klahrs Byggnads AB med begäran om omedelbara åtgärder. Leif Andersson vill att kommunstyrelsen ledamöter får ta del av gällande hyreskontrakt avseende Margaretas park, vilket bifalls.

14 KS 12 Dnr 2010/1145 Delges VD Mats Bengtsson, MBAB VD Claes Johansson, MEMAB Fråga om installation av luftvärmepump i Mullsjö Bostäders fastigheter på Sandvägen i Sandhem Allmänna utskottet Mikael Lundqvist (mf) begär att fråga ställs, till Mullsjö Bostäder AB, varför bolagets beslut att installera luftvärmepump i fastigheterna på Sandvägen i Sandhem inte har genomförts. Allmänna utskottet beslutar att ställa frågan till Mullsjö Bostäder AB om varför bolagets beslut att installera luftvärmepump i fastigheterna på Sandvägen i Sandhem inte genomförts samt att begära besked om när installationen beräknas vara klar. Allmänna utskottet Allmänna utskottet beslutar att på nytt ställa frågan till Mullsjö Bostäder AB om när installationen kan var klar. Allmänna utskottet Leif Andersson (mf) skall ta med sig frågan till nästa styrelsemöte i Mullsjö Bostäder AB. Allmänna utskottet Det konstateras att styrelsemötet ännu inte har ägt rum Mikael Lundqvist (mf) tar på nytt upp frågan om installation av värmepump. VD för Mullsjö Bostäder AB, Mats Bengtsson redogör för att man eventuellt kan lösa frågan genom att installera fjärrvärme. Han avser att lämna svar på frågan i januari VD för Mullsjö Bostäder AB, Mats Bengtsson, redogör för ärendet och

15 KS 12 forts anser att frågan kan lösas i samarbete med Mullsjö Energi & Miljö AB genom att ansluta till skolans pelletspanna. VD för Mullsjö Energi & Miljö AB, Claes Johansson redogör för att skolans pelletspanna har kapacitet över för lägenheterna avseende fastigheterna på Stråkenvägen 36, 38 och 40 eller för lägenheter i fastighet på Sandvägen. Om detta ska kunna genomföras behöver installation av vattenburen värme göras, vilket inklusive ledningar från skolan beräknas kosta ca 1,2 mkr för fastigheterna på Stråkenvägen. Motsvarande kostnader för fastigheterna på Sandvägen beräknas till ca 500 tkr Detta blir en fråga som Mullsjö Bostäder AB får ta ställning till. Ärendet avslutas.

16 Delges VD Claes Johansson, MEMAB Leif Andersson KS 13 Dnr 2011/1068 Revision av Mullsjö Energi & Miljö AB Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2011 behandlades en ansökan från Mullsjö Energi & Miljö AB om lån från Mullsjö kommun. Då beslutades att begära en revision med likviditetsanalys av bolaget per och att uppmana styrelsen att vidta åtgärder för att lösa denna fråga Ekonomichefen informerar om att han försökt på tag en revisor till det uppdrag som kommunstyrelsen beslutade om i mars, men att han inte lyckats då alla är upptagna med bokslut och deklarationer vid den här tiden. Han har också upprättat en ekonomisk analys av de senaste åren i bolaget. Leif Andersson (mf), tillika ordförande i Mullsjö Energi & Miljö AB under förra mandatperioden, tar upp frågan vid dagens sammanträde och påtalar att en felaktig faktura skickats till tekniska verksamheten beroende på en felaktig mätare. Detta har påverkat resultatet i bokslutet för år Han yrkar därför att en ny revision av bolaget avseende år 2010 görs av annan revisor. Det konstateras att det är svårt att komma fram till det rätta faktureringsbeloppet då jämförelse saknas från liknande år. Christer Rube (s) yrkar att 2011 får bli ett år då man kollar energiåtgången och därefter korrigerar de fel som uppstått under år Ordföranden ställer proposition på Leif Anderssons och Christer Rubes yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifallit Christer Rubes yrkande. beslutar således att 2011 får bli ett år då man gör kontrollerande mätningar och därefter korrigerar de fel som uppstått under år Reservation Leif Andersson (mf) och Johnny Nilsen (mf) reserverar sig mot beslutet.

17 KS 13 forts Mikael Lundqvist (mf) ställer frågan om vad som händer i ärendet och uttalar att han önskar en revison av bolaget. Ordföranden för Mullsjö Energi & Miljö AB Leif Andersson (mf) framför att han tillsammans med vice ordföranden anlitat en revisor som gjort en revison av det senaste bokslutet. Han vill att åtgärder vidtas genom att bokslutet backas med 700 tkr som har överfakturerats p.g.a. en felaktig mätare och att den utgående fakturan inte har stoppats i systemet. Mikael Johansson (v) yrkar med instämmande av Christer Rube (s) att ärendet hänskjuts till nästa sammanträde i kommunstyrelsen för att ge möjlighet att hämta in mer fakta i ärendet. bifaller Mikael Johanssons yrkande. beslutar att hänskjuta ärendet till nästa sammanträde i kommunstyrelsen för att ge möjlighet att hämta in mer fakta i ärendet Rättelse av Mikael Lundqvist (mf) påtalar att hans yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde inte skrivits in i protokollet. Mikael Lundqvist (mf) yrkade enligt följande: att en revisionsfirma ska göra en revision av Mullsjö Energi & Miljö AB. Detta yrkande ställdes sedan mot Mikael Johansson m.fl. yrkande och kommunstyrelsen beslutade att bifalla Mikael Johanssons yrkande. et blev att hänskjuta ärendet till nästa sammanträde i kommunstyrelsen för att ge möjlighet att hämta in mer fakta i ärendet.

18 KS 13 forts Ordföranden i MEMAB Lars Eriksson (kd) informerar om att bolagets nye VD ännu inte hunnit med att behandla ärendet, men att en prioriteringslista ska upprättas och att han därefter återkommer i frågan. Christer Rube (s) föreslår att de verkställande direktörerna i kommunens båda bolag kallas till nästa sammanträde i kommunstyrelsen för att redovisa de frågor/problem som finns i de båda bolagen om mellan bolagen. beslutar att kalla de verkställande direktörerna i kommunens båda bolag till nästa sammanträde i kommunstyrelsen och Mikael Lundqvist (mf) vidhåller att han vill ha en extern revision av företaget. VD Claes Johansson informerar om att det pågår en intern revision där han själv, ordföranden, vice ordföranden och bolagets ekonom deltar. Han menar att de behöver fram till årsskiftet för att kunna göra ett ingående arbete. enas om att ge dem tiden fram till årsskiftet för den interna revisionen och att avvakta med eventuellt beslut om en extern revision fram till dess VD för Mullsjö Energi & Miljö AB, Claes Johansson redogör för genomgång av bolagets räkenskaper avseende bokslutet för 2010, samt för planer i avsikt att få bolaget i bolagets räkenskaper i balans. s ledamöter förklarar sig nöjda med redovisningen. beslutar att inte begära extern revision av bolaget och att ärendet därmed avslutas. forts.

19 KS 13 forts. Protokollsanteckning. Det antecknas till protokollet att Leif Andersson (mf) vidhåller sin uppfattning om att extern revison av bolaget skall utföras.

20 Delges KSAU KS 14 Dnr 2011/1310 Information från Mullsjö energi & Miljö AB, till ägaren, avseende leveranser av fjärrvärme, vatten och avlopp På kommunstyrelsens sammanträde redogjorde VD för Mullsjö Bostäder AB, Mats Bengtsson och VD för Mullsjö Energi & Miljö AB, Claes Johansson för sina mellanhavanden avseende värme- och VA-försörjning till de boende på Stallgatan. En del frågor har lösts och diskussion pågår för att kunna gå vidare med att lösa resterande frågor. Allmänna utskottet På dagens sammanträde föreligger skrivelse, daterad , från VD i Mullsjö Energi & Miljö AB, som på uppdrag av bolagsstyrelsen tillskrivet ägaren - Mullsjö kommun- med information avseende leveranser av fjärrvärme, vatten och avlopp. Skrivelsen utmynnar i ett förslag att ägaren bör uppmana Mullsjö Bostäder AB att underteckna avtal om leveranser för fjärrvärme, vatten och avlopp gällande taxor för I en bilaga, till skrivelsen, från advokatfirman Glimstedt, framgår att advokatfirman inte ser några fördelar med att Mullsjö Bostäder AB är mellanhand utan förordar att ett avtal tecknas mellan Mullsjö Energi & Miljö AB och Stallgatans samfällighetsförening. Ärendet föredras av VD, för Mullsjö Energi & Miljö AB, Claes Johansson som informerar om att förhandlingar nu lett till att man troligen ska kunna enas om ett avtal. Allmänna utskottet beslutar att avvakta till nästa sammanträde, den 15 december, med behandling av frågan. Allmänna utskottet VD, för Mullsjö Energi & Miljö AB, Claes Johansson informerar om att han fått besked från samfälligheten att de ska ha ett medlemsmöte i frågan

21 KS 14 forts och att de inte vill betala någon höjning från 1 december 2011, men möjligen från 1 januari 2012 beroende på vad medlemsmötet kommer fram till. Claes Johansson informerar utskottet om att han avser att skriva till samfällighetsföreningen och klargöra att om inte frågan går att lösa kommer leveransen av fjärrvärme att avbrytas den 31 december Föreningen vill att varje kund faktureras för sig, men Johansson framhåller att något sådant avtal inte finns, utan avgifterna debiteras samfällighetsföreningen som sedan har att fördela kostnaderna mellan medlemmarna i föreningen. Johansson kommer att lämna ny rapport i ärendet på utskottets sammanträde i januari VD, för Mullsjö Energi & Miljö AB lämnar den information i ärendet som redovisades på allmänna utskottets sammanträde och som framgår av noteringar ovan. Informationen föranleder inte något beslut på dagens sammanträde.

22 Delges VD, Mats Bengtsson, MBAB VD Claes Johansson, MEMAB KS 15 Dnr 2011/1338 Kontroll av kommunens bolag Allmänna utskottet Ordföranden tar upp frågan på grund av de förfrågningar som kommer in till kommunen med anledning av händelser bl.a. i Göteborgs kommun med mutor till anställda i kommunens förvaltningar bolag i samband med upphandlingar av entreprenader. Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt ekonomichefen att undersöka vilka aktörer på marknaden som bolagen har använt sig av och hur upphandlingarna har genomförts VD för Mullsjö Bostäder AB, Mats Bengtsson och VD för Mullsjö Energi & Miljö AB, Claes Johansson redogör för de upphandlingar och investeringar som genomförts under senare år. Ordföranden påtalar vikten av att bolagen följer Lagen om offentlig upphandling (LOU). beslutar att godkänna redovisningarna avseende de båda bolagen och därmed avsluta ärendet.

23 Delges Mikael Lundqvist Teknisk Service, Anders Kronmarker KS 16 Statusrapport Statusrapport för pågående ärenden i kommunstyrelsen Avseende ärende 2011/1037 Skolvägen från Sandhem till Mullsjö vinterväghållning, har svar, daterat , kommit från Trafikverket. Leif Andersson (mf) informerar om att Mikael Lundqvist (mf) som initierat ärendet, inte är nöjd med svaret. beslutar att avsluta ärende 2011/1037 Skolvägen från Sandhem till Mullsjö vinterväghållning och att lägga statusrapporten till handlingarna.

24 Delges KF Tekniska utskottet KS 17 Dnr 2008/1074 Överlåtelse av kommunala fastigheter i Sandhem. Allmänna utskottet har beslutat att sälja fastigheterna Stråkenvägen 3 och 7 i Sandhem till Mullsjö Bostäder AB. Ärendet är vilande i avvaktan av besked från Mullsjö Bostäder AB. Vid dagens sammanträde tar Mikael Johansson (v) upp frågan och rapporterar från sammanträde i Mullsjö Bostäder AB. Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att ordna träff med presidierna i kommunstyrelsen och Mullsjö Bostäder AB där även sakkunnig tjänsteman från kommunen deltar. Tekniska utskottet Tekniska chefen Johan Laurila informerar om att han fått ett anbud från Mullsjö Bostäder på 5 miljoner kr för köp av ovanstående fastigheter. Efter diskussion beslutar Tekniska utskottet att om frågan försäljning av fastigheterna skall tas upp med Mullsjö Bostäder i samband med att man träffas angående det separata ärendet om ägandeform för kommunens fastigheter i stort. Tekniska utskottet Föreligger tjänsteskrivelse från tekniska chefen , angående överlåtelse av kommunala fastigheter i Sandhem Tekniska utskottet beslutar

25 KS 17 forts att ställa sig bakom tekniska chefens tjänsteskrivelse och överlämna den till Ordföranden Henrik Jansson (m) föreslår med instämmande av Mikael Johansson (v) att fastigheterna inte försäljs till Mullsjö Bostäder AB. Mikael Johansson yrkar därutöver att uppdrag ges åt tekniska utskottet att skyndsamt se över uppvärmningssituationen i fastigheterna. s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige besluta att inte sälja fastigheterna Stråkenvägen 3 och 7 i Sandhem till Mullsjö Bostäder AB. beslutar därefter för egen del att uppdra åt tekniska utskottet att skyndsamt se över uppvärmningssituationen i fastigheterna Stråkenvägen 3 och 7 i Sandhem.

26 Delges Mullsjö Bostäder AB Tekniska utskottet KS 18 Dnr 2011/1251 Ägandeform för kommunens fastigheter Tekniska utskottet Thore Thorstensson (fp) och Douglas Öberg (s) lyfter frågan om hur ägandeformen för kommunens fastigheter bör se ut i framtiden. Om de eventuellt skall överföras till Mullsjö bostäder. Tekniska utskottet beslutar att ge tekniska chefen Johan Laurila i uppdrag att tillsammans med Mullsjö Bostäder utreda frågan om Mullsjö Bostäder skall ta över samtliga kommunens fastigheter. Tekniska utskottet Föreligger tjänsteskrivelse från tekniska chefen , angående ägandeform för kommunens fastigheter Tekniska utskottet beslutar att godkänna tekniska chefens tjänsteskrivelse och överlämna den till Yrkande Lars Eriksson (kd) yrkar med instämmande av Mikael Johansson (v) att kommunstyrelsen samtycker till samverkansförslaget ägandeform för kommunens fastigheter. beslutar att ställa sig bakom samverkansförslaget ägandeform för kommunens fastigheter mellan tekniska utskottet och Mullsjö Bostäder AB.

27 KF KS 19 Dnr 2011/1313 Översyn av Mullsjö kommuns policy angående mutor och bestickning samt Riktlinjer angående mutor och bestickning I enlighet med personalutskottets beslut ska en översyn göras av de dokument som styr verksamhet. Personalchef Astrid Hedenstedt föreslår att Mullsjö kommuns policy angående mutor och bestickning samt Riktlinjer angående mutor och bestickning ska ses över. Personalutskottet Personalutskottet beslutar att uppdra åt personalavdelningen att göra vissa justeringar i policyn och i riktlinjerna och att därefter ta upp ärendet vid nästa sammanträde med personalutskottet. Personalutskottet Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa Mullsjö kommuns policy angående mutor och bestickning (bilaga). Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen fastställa Riktlinjer angående mutor och bestickning (bilaga) beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner policyn att fastställa Riktlinjer angående mutor och bestickning (bilaga).

28 KS 19 forts s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att fastställa Mullsjö kommuns policy angående mutor och bestickning (bilaga).

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 108 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Per Högberg (kd) ers

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2008-04-09 141 lats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00-17.40 ande Stefan Lindkvist (mf) ordf. Eva Nilsson (m) Joachim Stenberg (mf) Nils-Eriks Eriksson (mf) ers. för Anders Ekström (mf) Johnny

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Paragrafer 54-79 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 21.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Sven

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s)

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.40 2008-10-06 1 (55) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) t.o.m. 432 Stig Andersson (s) Fredrik

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 Beslutande Se sidan 2-3 Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Roland Kindslätt, kommunchef Börje Olsson, kanslichef

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 15.00 19.00. Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-06-25, klockan 16.

Kommunfullmäktige. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 15.00 19.00. Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-06-25, klockan 16. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (&)[29] 2014-06-23 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 15.00 19.00 Utses att justera Reidun Lorentzon (KD) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens

Läs mer

Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159

Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer