Förutsättningar för utbyggnadsprojektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningar för utbyggnadsprojektet"

Transkript

1 Byggprocessen 1 (2) Förutsättningar Förutsättningar för utbyggnadsprojektet AB Christian Fredriksson i Lund har haft stora framgångar med sina system för glasöverbyggnader, en sektor som enligt gjorda marknadsundersökningar kommer att svälla ytterligare. Tillverkning och försäljning sker inom företagets Aluminiumdivision, vars nuvarande lokaler vid Karlsvägen (se bifogade situationsplan, figur 1.1) blivit otillräckliga. För den nya produktionslinjen behövs därför en ny byggnad. Enligt de lönsamhetsberäkningar som gjorts inom företaget har det framkommit att investeringskostnaden för byggprojektet, innefattande markköp, myndighetskostnader, projektering, byggledning, kontroll, byggande, VVS- och El-installationer, kreditivkostnader etc, inte får överskrida 35 miljoner kr. Detta utgör således ramkostnaden för byggprojektet. Motsvarande ramkostnad för maskinprojektet - inkluderande nya maskiner, utbildning av personal etc - har fastställts till 25 miljoner kr. Totalprojektets ramkostnad är således 60 miljoner kr. Ur tidssynpunkt krävs att fabriken står färdig för drift (med maskiner och personal) till den 1 juni om två år. Utredningsskedet har resulterat i ett beslut av företagets styrelse om att genomföra totalprojektet under förutsättning att givna ramkostnader och tider hålls. I företaget har man ett krav att alla investeringar skall ge 10% i avkastning (=kalkylräntan). Inför starten av projektet behöver man nu fastställa ett handlingsprogram för de olika delarna. Dessutom måste man fastställa var utbyggnaden skall ske. Två alternativa placeringar av den nya byggnaden är aktuella: 1. På grannfastigheten till nuvarande verksamhetslokaler i Lund. 2. På en fastighet i Dalby.

2 Byggprocessen 2 (2) Övning B1 Karlsvägen Bef.verkstad 10.0 Aktuell fastighet Vårby 44:4 Katarinavägen Utdrag ur detaljplan 1:2000 Fastighets- Gräns 10.0 Område för industriändamål Mark som inte får bebyggas Byggnadshöjd Figur 1.1 Situationsplan

3 Byggprocessen 1 (2) Övning B1 B1 - Organisera byggprojektet Mål med övningen Syftet med övningen är att känna till olika upphandlingsformer, samt att kunna bedöma hur dessa påverkar projektet med avseende på tid, ansvar och ekonomi. Övningen skall också ge kännedom om de olika befattningar och aktörer som är involverade i ett byggprojekt. Förutsättningar val av upphandlingsform Det är viktigt att välja upphandlingsform så tidigt som möjligt, eftersom det påverkar hur projekteringen ska genomföras. Om man exempelvis väljer totalentreprenad kommer huvuddelen av projekteringsarbetet att genomföras av entreprenörens projektörer. Följande förutsättningar bildar underlag för det beslut som skall fattas: 1. Totalprojektledaren vill så tidigt som möjligt erhålla kontroll över den slutliga kostnaden för byggprojektet. 2. Den tidplan som upprättats skall gälla med oförändrad leveranstidpunkt, någon forcering av tidplanen har sålunda ej beslutats av totalprojektstyrelsen. 3. Totalprojektledaren vill att företaget skall ha goda möjligheter att påverka detaljlösningar i projekteringsskedet, inte minst med tanke på önskemål från de anställdas referensgrupp. Uppgift a) Ge förslag till alternativa upphandlingsformer Föreslå tre olika ansvarsformer (kombinationer av entreprenad- och ersättningsform) som i bästa möjliga mån uppfyller kraven från totalprojektledaren. Presentera förslagen för honom med hjälp av organisationsplaner med kompletterande text. Ange vilka för- och nackdelar det finns med de olika alternativen. b) Välj upphandlingsform för projektet Välj med hjälp av analysen upphandlingsform för AB Christian Fredrikssons byggprojekt. Motivera valet. Förutsättningar - organisation Att etablerade företag skall ha en bestämd organisation med angivna ansvarsgränser för olika befattningshavare anses sedan länge vara självklart. Lika självklart måste det vara att organisera de projekt, som genomförs inom företagen, på motsvarande sätt. I vårt fall skall inom totalprojektets ram omsättas flera miljoner. Sådana uppgifter kan inte skötas som någon bisyssla av befattningshavare i basorganisationen utan att dessa avlastas från delar av sina ordinarie arbetsbördor. Projektet skall således ur organisationssynpunkt betraktas som ett fristående företag. Genom att göra upp en organisationsplan får man möjlighet att styra projektet mot de mål man satt upp i fråga om kostnader, tid och kvalitet. Vi skall nu organisera Aluminiumdivisionens totalprojekt, som omfattar såväl maskinprojekt som byggprojekt. Lämplig form är linje/stabsorganisation. Följande funktioner behövs i projektorganisationen: Totalprojektstyrelse (fyra-fem medlemmar) Totalprojektledare Totalprojektplanerare (tidplanering ) Maskinprojektledare Maskinprojekteringsledare Maskinmontageledare (övervakar montaget av nya maskinerna) Byggprojektledare

4 Byggprocessen 2 (2) Övning B1 Kontrollansvarig enligt PBL Byggprojektörer (A, K, VS, Vent, El etc). Byggnadsentreprenörer (med installationsentreprenörer). Underentreprenörer Vissa av dessa kan betraktas som stabsfunktioner. Dessutom behövs ytterligare några stabsfunktioner, såsom Ekonomi Inköp Uppgift c) Organisationsplan/ Bemanning Gör ett organisationsschema (linje stab) utifrån ovanstående förutsättningar och val av upphandlingsform d) Befattningsbeskrivning För att en organisationsplan skall fungera riktigt, behövs att ansvars- och befogenhetsgränser fastlägges noggrant. Detta brukar göra i form av befattningsbeskrivningar. Fastställ vilka/vilka befattningar av de som gavs i förutsättningarna som passar in på följande arbetsuppgifter och påståenden. Vem skall: ansvara för genomförandet av delprojektet bygg i enlighet med av totalprojektledaren (TPL) lämnade anvisningar och instruktioner ansvara för kontroll av maskinmontage förbereda och lämna underlag för beslut i byggfrågor till byggherren (TPL) sluta avtal med byggnadsentreprenörens underentreprenörer upprätta byggritningar och handlingar vara beställarens entreprenadjuridiske rådgivare under entreprenadtiden planera och samordna det administrativa arbetet inom totalprojektet leda och följa projektets genomförande och rapportera till projektstyrelsen ta beslut om ramkostnader upprätta och följa upp tidplan för projektet samordna planering och inköp av maskinutrustning till den nya verksamheten utreda placering av den nya maskinutrustningen utföra elinstallationer hjälper byggherren att kontrollera att samhällskraven uppfylls i projektet

5 Byggprocessen 1 (3) Övning B2 B2 - Köp av fastighet Mål med övningen Syfte med övningen är att kunna bedöma förutsättningar för olika alternativ vid val av fastighet. Att känna till de begrepp och definitioner som är förknippade med ett fastighetsköp, samt att kunna utforma ett köpekontrakt. Förutsättningar Christian Fredriksson AB har tidigare varit i kontakt med kommunen om ett eventuellt köp av en intilliggande fastighet, Vårby 44:4. Den genomförda utredning pekar på att en utbyggnad av verksamheten skulle vara lönsam och därför vill Christian Fredriksson AB köpa den intilliggande fastigheten så snart som möjligt. Företaget vill oavsett om man bygger på tomten eller inte, säkerställa att verksamheten kan expandera på lång sikt. Ansvariga tjänstemän och chefen för den tekniska förvaltningen vid kommunen meddelar att kommunen ställer sig positiv till en överlåtelse. Detaljplanen stöder även en utbyggnad av Christian Fredriksson AB. Ombud för kommunen vid överlåtelsen är chefen för den tekniska förvaltningen Nils Nilsson. Hans underskrift av överlåtelseavtalet skall dock godkännas av kommunfullmäktige när det gäller fastighetsavtal. Köparen har anlitat en sakkunnig som genomfört en besiktning av fastigheten före köpet. Uppgift a) Val av fastighet Utred alternativa placeringar av utbyggnaden. Investeringskostnaderna för den nya byggnaden med tillhörande markarbeten kan bedömas bli lika stora (med undantag för tomtpriset) oavsett placering. Genomför beräkning av företagets årliga kostnad, år ett, för de alternativa förslagen. En kostnadspost är kostnaden för det egna kapitalet. Denna kostnad motsvaras av den avkastning som kapitalet gett om vi inte satsat detta kapital i projektet. Företagets avkastningskrav på det egna kapitalet (kalkylräntan) är 10%. Kostnad för eget kapital år 1 = Köpeskillingen * Kalkylräntan 1) Köp grannfastigheten Den angränsande fastigheten, som vetter mot Katarinavägen har en storlek på 90*180 meter och kostnaden för råmarken är 580 kr per kvadratmeter. Enligt kommunens uppgifter har en grundundersökning av den aktuella fastigheten utförts, varvid framkommit att marken, som i princip är horisontell och något trädbevuxen, täcks av ett 20 cm tjockt matjordslager samt att därunder finns mäktiga lager av moränlera. Någon extraordinär grundförstärkning är därför inte nödvändig. Den nya fastigheten ligger inom samma detaljplan som den befintliga. 2) Köp fastighet i Dalby Kommunen har också föreslagit en lokalisering till ett industriområde i Dalby. Där finns en ledig tomt om m2 och kostnaden för råmarken är 480 kr per kvadratmeter (subventionerat pris från kommunen i avsikt att öka industrietableringen i Dalby). Markförhållandena för denna tomt är i princip lika som för den aktuella tomten i Lund. Detaljplanen är avpassad för den typ av verksamhet som AB Christian Fredriksson bedriver. Avståndet mellan tomten i Dalby och företagets lokaler i Lund är 15 km. Om placeringen av den nya byggnaden blir i Dalby, kommer företaget att få extrakostnader för transporter mellan de gamla och nya lokalerna. Detta innebär att man varje arbetsdag (räkna med 230 st/år) får kalkylera med två

6 Byggprocessen 2 (3) Övning B2 lastbilstransporter fram och tillbaka mellan de två verksamhetslokalerna. Kostnaden för denna typ av transporter är 20 kr/km. b) Överlåtelse Er uppgift är att utforma ett kontraktsförslag för överlåtelse av fastigheten från kommunen till Christian Fredriksson AB (ChF). Kommunen äger enligt inhämtat gravationsbevis fastigheten. Använd standardformulär för köp av fastighet (bilaga 1). Detta kontraktsförslag utformas av er ( använd dagens datum). Parterna är överens om priset 580 kr/m2. Köparen skall, om de uppstår, betala kostnader för pantbrev, gravationsbevis och lagfart. Fastighetsaffären skall godkännas av kommunfullmäktige för att bli giltig. Köpet görs med egna pengar Övriga kostnader som ska beaktas vid markförvärv: Kostnad för gravationsbrev är 230 kr/brev. Stämpelskatt för lagfart (lagfartskostnaden) är 4,25% på köpeskillingen kr i expeditionsavgift. Denna %-sats gäller juridiska personer. Stämpelskatt för inteckning (pantbrevskostnad) är 2% på intecknat belopp avrundat nedåt till närmaste 1000-tal kr i expeditionsavgift. Kommunen begär för att gå med på överlåtelsen att köparen utan ersättning skall gå med på ett servitut för ledningar enligt ritning. (Figur 2.1) Ledningsservitut för kommunalt dag- och spillvatten kommer därmed att belasta fastigheten. ledningsservitut Vårb y 44:4 N Figur 2.1 Begärt ledningsservitut Säljare: Köpare: Lunds kommun Christian Fredriksson AB Organisationsnr: Organisationsnr: Box 41 Karlsvägen Lund Lund

7 Byggprocessen 3 (3) Övning B2 c) Dolt fel Christian Fredriksson AB (ChF) köper fastigheten av kommunen. En vecka efter tillträdet gör en av ChF anlitad konsultfirma en grundundersökning. I denna visar det sig att det finns rester av en betonggrund belägen just där den framtida byggnaden planeras. Grunden är täckt av 20 cm matjord. En entreprenör kontaktas som begär kr exkl mervärdesskatt för att schakta bort grunden. ChF anser att kommunen skall betala denna kostnad. ChF framför sitt krav till kommunen som anlitar en jurist i frågan. Denne meddelar att eftersom det på ritningar som finns i kommunens arkiv tydligt framgår att det har funnits en byggnad på platsen fram till 1954 anser han att existensen av grund har varit känd eller att det hade varit enkelt vid en undersökning i kommunens arkiv att få fram uppgiften. Byggnadsnämnden har dock inga uppgifter i sitt arkiv om gamla byggnader på fastigheten. Kommunen vill inte betala för borttransport av grunden eftersom man sålt fastigheten i befintligt skick. Till er hjälp bifogas ett besiktningsutlåtande upprättat av Byggekonomikonsult AB (bilaga 2). Har köparen rätt till ersättning för att ta bort den gamla grunden? Motivera svaret!

8 Byggprocessen 1 (4) Bilaga 1 Bilaga 1 - Köpekontrakt KÖPEKONTRAKT Parter: Säljare Organisationsnummer Adress Köpare Organisationsnummer Adress ÖVERLÅTELSEN AVSER: Fastighetens/tomträttens beteckning - i fortsättningen kallad... Kommun och län:... Säljaren överlåter och försäljer härmed till köparen fastigheten för en överenskommen köpeskilling av kronor...och i övrigt på följande villkor: 1 Säljaren överlåter fastigheten o utan särskild friskrivning avseende fastighetens skick o med särskild- friskrivning enligt nedan o med utfästelser, angående friskivning, enligt...nedan att av köparen tillträdas... (datum) 2 Köpeskillingen skall erläggas i följande ordning a) kontant som handpenning denna dag... kr... b) kontant... (datum)... c) kontant på tillträdesdagen... Transport/Summa kronor... genom övertagande av säljarens på nästa sida uppgivna lån

9 Byggprocessen 2 (4) Bilaga 1 genom övertagande av säljarens lån: d) hos... (långivare, kapitalbelopp räntesats, amortering, eventuellt annuitetslån) Säkerhet för lånet utgör pantbrev i fastigheten om kronor... i förmånsläge mellan kronor... och kronor... e) hos... (långivare, kapitalbelopp räntesats, amortering, eventuellt annuitetslån) Säkerhet för lånet utgör pantbrev i fastigheten om kronor... i förmånsläge mellan kronor... och kronor... f) hos... (långivare, kapitalbelopp räntesats, amortering, eventuellt annuitetslån) Säkerhet för lånet utgör pantbrev i fastigheten om kronor... i förmånsläge mellan kronor... och kronor... g) genom utfärdande av revers till säljaren eller order om Reversen skall löpa med ränta efter en räntesats av o... % o... %-enheter över Riksbankens från tid till annan gällande diskonto och skall amorteras sålunda... Reversen kan uppsägas i sin helhet vid utebliven amortering och/eller räntelikvid. Som säkerhet för reversen skall köparen överlämna pantbrev i fastigheten om kronor... i förmånsläge mellan kronor...och... kronor Summa kronor...

10 Byggprocessen 3 (4) Bilaga 1 3 Säljaren garanterar, att fastigheten vid tillträdet icke besväras av andra inteckningar än till totalt kronor... De pantbrev, som icke utnyttjas som säkerhet för lån enligt 2, skall på tillträdesdagen överlämnas till köparen. Beträffande pantbrev, som består av intecknade skuldebrev fastställda före den 1 januari 1972, gäller att säljaren skall friskrivas från det personliga betalningsansvaret genom att köparen övertar detsamma eller genom att ansvaret avskrives, så snart pantbreven tillhandahålles för detta ändamål. Kostnaderna för uttagande av pantbrev, som skall pantsättas för förpliktelse enligt 2, skall betalas av köparen. 4 Räntor, skatter och andra utgifter för fastigheten skall betalas av säljaren i den mån de belöper på och avser tiden före tillträdesdagen och för tiden därefter av köparen. Motsvarande skall gälla beträffande inkomster från fastigheten. 5 Säljaren garanterar att fastigheten är brandförsäkrad till och med tillträdesdagen o enligt klausul om fullvärdeförsäkring o för kronor... Skulle fastigheten drabbas av brand före tillträdesdagen, skall köpet det oaktat fullföljas, varvid köparen mot erläggande av köpeskillingen inträder i säljarens rätt till ersättning enligt försäkringen. 6 Stämpelskatten för detta köp betalas av köparen ensam. 7 Mot det att säljaren erhåller i 2 föreskriven köpeskilling upprättas köpebrev samt överlämnar säljaren till köparen de handlingar han innehar rörande fastigheten. Skulle köparen brista i rätta fullgörandet av betalning enligt 2 äger säljaren häva köpet och behålla o erlagd handpenning o kronor...av erlagd handpenning såsom skadestånd. 8 Övrigt

11 Byggprocessen 4 (4) Bilaga 1 9 Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav köparen och säljaren tagit var sitt.... ort och datum säljare köpare Godkännes... (vid ev make/maka) Ovanstående säljares och ev äkta makes namnteckningar bevittnas (två vittnen) Ovanstående köpares namnteckning(ar) bevittnas (ej obligatoriskt) Handpenningen kronor... kvitteras... ort och datum... säljare

12 Byggprocessen 1 (2) Bilaga 2 Bilaga 2 - Utlåtande överlåtelsebesiktning Byggekonomikonsult AB Andersvägen Lund UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Fastigheten Vårby 44:4 Spovgatan Lund Köpare Christian Fredriksson Beställare Christian Fredriksson Storgatan 22 A Lund Besiktningsförrättare Anders Andersson Andersvägen Lund Närvarande Magnus Mattsson Lunds tekniska kontor Christian Fredriksson Besiktningsdag XXXX-XX-XX Väderlek Klart, + 19 C

13 Byggprocessen 2 (2) Bilaga 2 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR Vid besiktningen fanns följande handlingar tillgängliga: Detaljplan över området daterade OKULÄR BESIKTNING På fastigheten finns en mindre förrådsbyggnad, se skiss. Byggnaden skall rivas vid kommande nybyggnad och den innehåller inga miljöfarliga material. Den är grundlagd med enkla plintar som är ca 0.9 m djupa och ca 15x15 cm i ovankant och 330x30 cm i botten. Byggnaden har stomme och panel av trä samt papptak och 5m x10m På besiktningsmannens fråga intygade säljarens representant att man inte kände till några fel i på fastigheten som inte var besiktningsbara Vårb y 44:4 180 N 98 För rå ds - b y gg na d 5 m*1 0m Skiss över fastigheten. Enligt uppdrag Anders Andersson

14 Byggprocessen 1 (5) Övning B3 B3 - Programskrivning Mål med övningen Syftet med övningen är att i ett tidigt skede kunna fastställa de behov och funktioner man vill att byggprojektet skall uppfylla. Förutsättningar På grundval av uppgifter framkomna under utredningsskedet skall byggprojektledaren utforma byggherrens program, d v s omforma företagets krav och önskemål till byggnadstekniskt fackspråk. Programmet skall utgöra: - underlag för fortsatt projektering - underlag för upphandling av projektörer alternativt utgöra: - underlag för upphandling av en totalentreprenad Grundläggande för utformandet av byggprogrammet bör vara: "Beskriv endast det önskade resultatet, ej utförandet, som leder fram till detta." Härigenom ges projektörerna och framförallt anbudsräknarna vid en entreprenad möjlighet att själva finna de totalt sett mest ekonomiska lösningarna. I programskedet låses ca 80 % av den slutliga kostnaden för byggprojektet. Det är således ytterst viktigt för byggprojektledaren att kritiskt granska byggherrens önskemål och komma med synpunkter vid formulerandet av programmet. Under utredningsskedet har en rad krav och önskemål framkommit beträffande den nya byggnaden. Av tidsskäl kan inte alla dessa krav och önskemål behandlas inom ramen för övningsuppgiften. Inte heller finns det möjlighet att göra ett fullständigt byggprogram. Övningen kommer därför att inriktas på några belysande delar inom programskedet. På bifogade flödesschema, figur 3.1, har sammanställts de areabehov, som framkommit under utredningen. Förutom de areor som inledningsvis behövs har även medtagits de areor, som man anser sig kunna behöva vid senare utbyggnad av verksamheten om tre år. Direktör Fredriksson har hävdat att man skall bygga ut även för senare behov direkt i den första etappen. Fredrikssons motiv: a) Byggnadskostnaderna stiger varje år. b) Det måste vara billigare att bygga tillkommande areor i samband med den stora entreprenaden. c) Företaget kommer att drabbas av störningar när etapp 2 skall byggas. Totalprojektledaren är av en annan uppfattning och föreslår att man väntar med etapp 2. Dennes motiv: a) Företagets kapital kan användas bättre än på inte utnyttjade byggnadsareor. b) Man kan inte vara säker på att företagets utveckling verkligen kommer att medföra större lokalbehov.

15 Byggprocessen 2 (5) Övning B3 Uppgift a) Alternativval - etappvis utbyggnad Analysera med hjälp av nedanstående förutsättningar samt ytbehov från figur 3.1, frågeställningen beträffande den etappvisa utbyggnaden. Beräknad byggnadskostnad för industrilokal idag: kr/m 2 Beräknad ökning av byggkostnaderna 3 %/år Beräknad merkostnad på grund av att bygget utförs i två etapper: 5 % av byggnadskostnaden för etapp 2 Beräknad störningskostnad för pågående verkstadsproduktion p g a byggnadsarbeten med tillkommande etapp: Företagets kalkylränta (den ränta som företaget förväntar sig att erhålla på sitt kapital vid alternativa investeringar): kr 10% Beräkning av företagets kapital- och byggkostnader görs som "slutvärdesberäkning". Gör jämförande kalkyler och välj alternativ. b) Alternativval - målningsavdelning Totalprojektledaren har konsulterat byggprojektledaren för att få beslutsunderlag beträffande utformning av målningsavdelningen. Två alternativ föreligger: 1. Sprutmålning med vattenbaserade färger i sprutrum. Erforderlig golvarea: 200 m 2 Erforderligt antal luftomsättningar enligt föreskrifter: 30 luftoms/tim För beräkning av dimensionerande volym behöver endast 3 meters höjd medräknas. 2. Sprutmålning med lättflyktiga lösningsmedel i sprutbox. Erforderlig golvarea: Erforderlig lufthastighet enligt Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar för utsugning av luft från sprutbox: Sprutboxens öppning : Kostnad för sprutboxen: P g a de lättflyktiga lösningsmedlen kräver brandchefen fallskjutport samt högre brandklass på anslutande väggar, vilket ger en merkostnad på: 70 m 2 (p g a att färgen torkar fortare) 0,5 m/s 2x2 meter kr kr Beräkna med hjälp av ovanstående uppgifter samt nedanstående kostnadsdata, vilket alternativ som är det ekonomiskt sett mest gynnsamma (från driftkostnader bortses i exemplet). Investeringskostnad för byggnaden: kr/m 2 BTA. Investeringskostnad för ventilationsanläggningen: 13 kr per m 3 ventilerad luft och timme.

16 Byggprocessen 3 (5) Övning B3 c) Areaberäkning Beräkna erforderlig area för matsal, personalrum och kontor med följande förutsättningar: Matsal Utrymmesbehov: 1,2 m 2 /plats Tillägg för kök, lager, soputrymme, avkoppling etc: 42 m 2 Vid dimensionering skall hänsyn tagas till att 20 % av stolarna skall kunna stå outnyttjade även när alla 45 anställda finns närvarande. Personalrum Utrymmesbehov: 3 m 2 /person Enligt referensgruppens önskemål skall personalrummet utformas med en avdelning med klädskåp för gångkläder, mellanliggande WC- och tvättavdelning med dusch samt en avdelning med klädskåp för arbetskläder. Kontorsutrymmen Utrymmesbehov inklusive kapprum, wc, korridorer och arkiv: 25 m2/person. Tillägg för pentry: 20 m 2 Rumsindelning med beskrivning av erforderliga utrymmens funktion görs normalt i detta skede, men på grund av övningsuppgiftens knappa tidsram redovisas tillsvidare kontorsdelen endast som en sammanhängande area.

17 Byggprocessen 4 (5) Övning B3 Utplaceringen skall göras så att flödesschemat nedan uppfylls. Förbindelse med befintlig byggnad Förbindelse med befintlig byggnad Entré Chef Rec. Hall Matsal 45 pers Frd Sop Kontor 6 pers Kpr KÖK Råvarulager T T Städ Avkoppling Arkiv Omklädningsrum Herr 30 pers Omkl. Dam 15 pers El och undercent. 55 m2 Tillverkningshall Etapp 1: 720 m2 Etapp 1+2: 1000 m2 Takhöjd: 4,5 m Monteringshall E1: 360 m2 E 1+2: 500 m2 Takhöjd: 4,5 m Målningshall 200 m2 Takhöjd: 4,5 m Färdigvarulager E1: 540 m2 E 1+2: 650 m2 Takhöjd: 4,5 m 820 m2 Takhöjd 4,5 m Inlastning Utlastning A-konsult AB FLÖDESSCHEMA AB Christian Fredriksson Figur. 3.1 Flödesschema över verksamheten inom AB Christian Fredriksson

18 Byggprocessen 5 (5) Övning B3 Bef.Verkstad Tomtgrns Ungefrlig placering av ny byggnad

19 Byggprocessen 1 (2) Övning B4 B4 - Planera byggprojektet Mål med övningen Syftet med övningen är att känna till de begrepp som används vid tidplanering. Att kunna upprätta en strukturplan, tidsberäkna strukturplanen, och överföra denna till en plan med tidsatt axel. Övningen skall också ge kunskap om hur man i tidplaneringen hanterar nya eller ändrade projektförutsättningar. Förutsättningar Under utredningsskedet har framkommit att AB Christian Fredriksson har goda möjligheter till försäljning av produkter av nu aktuell typ om leverans kan ske den 1 juni om två år. Starttidpunkt för projektet är den 1 september i år och följande villkor gäller beträffande tidåtgång för projektets huvudaktiviteter. Aktivitet Nr Beskrivning Beroende av att nedanstående aktivitet är klar Tidåtgång, månader M1 Layout för verkstad - 1 M2 Maskinprojektering M1 5 M3 Upphandling av maskinutrustning M2 2 M4 Tillverkning av maskinutrustning M3 6 M5 Montage av maskinutrustning M4, B9 2 M6 Intrimning av maskinutrustning M5 1 M7 Tillverkning av produkter för försäljning M6, B10 2 B1 Byggprogram M1 1 B2 Upphandling av konsulter B1 1 B3 Förslagshandlingar B2 1 B4 Huvudhandlingar B3 1 B5 Ansökan om bygglov B4 1 B6 Bygghandlingar B4, M2 2 B7 Upphandling av entreprenörer B6 1 B8 Grund- och stomarbeten B5, B7 3 B9 Byggnadsarbeten till "tät" byggnad B8 3 B10 Stomkomplettering B9 3 Uppgift a) Projektplan Rita strukturplan enligt ovanstående förutsättningar, och beräkna tidigaste och senaste start respektive sluttid för aktiviteterna. Ange kritiska aktiviteter. Juli månad varje år bortgår p.g.a. semester.

20 Byggprocessen 2 (2) Övning B Undersök om målsättningen från utredningsskedet med leverans av produkter den 1 juni 20xx kan uppfyllas. b) Försening Sedan projektplanen fastställts i projektorganisationen har byggprojektledaren som en av sina första uppgifter undersökt läget beträffande fastighetsbildningen, varvid det visat sig att nybyggnadskarta ej beställts. Eftersom detta är en omständig procedur kommer bygglovet, som kräver grundkarta, att bli tre månader försenat. Föreslå lämpliga åtgärder med följande förutsättningar: 1) Förkorta byggnadstiden med en månad för B8, grund- och stomarbeten, genom övertidsarbete. Beräknad merkostnad kr. 2) Förkorta tillverkningstiden för maskinutrustning, M4, med max två månader genom övertidsarbete. Beräknad merkostnad kr per inbesparad månad. 3) Genom provisoriska intätningar kan byggnaden göras klar för maskinmontage en månad tidigare, d v s aktivitet B9 förkortas till två månader och B10 ökas till fyra månader. Merkostnad för provisorisk tätning kr. 4) Om även B10 behöver förkortas, måste man tillgripa övertidsarbete, vilket ger en merkostnad i detta fall på kr per inbesparad månad. Redovisas samtidigt med deluppgift c. c) Forcering av planen Försäljningschefen B Claesson har meddelat totalprojektledaren P Larsson att för att ej gå miste om en order måste företagets leverans av produkter ske redan den 1 april istället för den 1 juni. Larsson kan genom kontroll av tidplanen samt med stöd av kostnadsdata (från deluppgift b) lägga fram villkoren för en forcering med två månader för totalprojektstyrelsen. Ange dessa villkor. Forcering anses motiverat om merkostnaderna understiger kr. Motivera ett beslut i ärendet.

21 Byggprocessen 1 (4) Övning B5 B5 Budget Mål med övningen Övningens syfte är att kunna upprätta en budget i ett tidigt skede av projektet, och att kunna bedöma ej kända kostnader med hjälp av till exempel olika referensobjekt. Förutsättningar På grundval av de förutsättningar som fastlagts vid programskrivningen, skall byggprojektledaren upprätta en budget för byggprojektet. Budgeten baseras dels på för projektet kända kostnader, dels på jämförbara kostnader från likartade byggprojekt (referensobjekt). Med jämförbara kostnader avses sådana kostnader som kan förutsättas proportionella mot bruttoarean, BTA (byggnadens yta innanför ytterväggarnas yttre begränsningslinjer). Hit räknas således inte byggherrens kostnader för projektfinansiering, delar av projektadministrationen, markförvärv och tomtanläggning (som omfattar t ex yttre planer och dessutom extraordinära grundarbeten, såsom pålning och grundvattensänkning). Uppgift a) Upprättande av budget Som hjälpmedel för bedömningen av aktuella jämförbara kostnader har byggprojektledaren en databank med kostnadsstatistik för referensobjekt, se bilaga 3. Av denna framgår bl a projektets karaktär, fördelning av ytor för olika ändamål samt produktionskostnader fördelade på olika konton. Areakostnaden uttrycks som totala kostnaden för en kostnadspost dividerad med byggnadens BTA. Använd areakostnaden per m 2 BTA (BTA för byggnaden är 2980 kvm) för respektive konto för att uppskatta motsvarand det aktuella projektet. Som framgår av referensobjektets data så gäller dess kostnader för tidpunkten Kostnaderna införs under respektive konto på budgetblanketten (tabell 5.1) och kalkylen dateras till dagens datum, således måste referensobjektets kostnader slutvärdesberäknas med byggprisindex som antas till 3% per år. Övriga konton på budgetblanketten innehåller kostnader som huvudsakligen är kända i det här skedet och dessa beräknas på följande sätt: Konto 1 Markförvärv 11 Köpeskilling: Beräknas med ledning av uppgifter från utredningsskedet. (Se förutsättningar och övning B2) 12 Lagfart Enligt övning B2. 19 Övriga kostnader Enligt övning B2. Konto 2 Anslutningsavgifter 21 VA-anslutning För anslutningen till vatten- och avloppsledningsnäten gäller följande avgifter: Grundavgift vatten och avlopp: kr Rörlig avgift vatten 30:-/m 2 tomtarea

22 Byggprocessen 2 (4) Övning B5 22 El-anslutning Den nya fabriken skall använda elström V. El-servisen behöver vara säkrad upp till 200 Ampere och för en sådan el-servis är anslutningsavgiften kr. Konto 3 Entreprenadkostnad 31 Markarbeten Kostnader under denna post utgörs av underkontona 311 och Schakter Enligt uppgifter från utredningsskedet kan grundläggningen ske på utbredda plattor då markförhållanden är goda (morän täckt av 20 cm matjord). Ingen terrassering för byggnaden krävs. Inga kostnader uppkommer sålunda p g a extraordinära grundläggningsförhållanden. 312 Vägar, planer, planteringar Kostnaden för yttre markarbeten (asfaltplaner, planteringar etc) beräknas till 250 kr/m 2 för den del av tomten som ej omfattar byggnaden Byggnadsarbeten etc Här utnyttjas referensobjektet för att budgetera kostnader. Konto 4 Projektering, konsulter 41 Utredningar I denna post inkluderas kostnader för gjorda utredningar under utrednings- och programskedet, vilka uppgår till kr. 42 Projektering Här utnyttjas referensobjektet för att budgetera kostnaden. 43 Kommunala avgifter (bygglov, VA-lov) Bygglovsavgiften baseras på våningsytan ( BTA). I Christian Fredrikssons fall uttages avgift för byggnad: Bygglov: kr (enligt kommunens taxa) Dessutom tillkommer avgift för nybyggnadskarta på kr och avgift för utstakning och lägeskontroll på totalt kr. 44 Byggledning kr. Konto 5 Övriga byggherrekostnader 51 Pantbrev Enligt övning B2. Byggnadskreditivet används som underlag. 52 Mervärdesskatt På konto 2, 3 och 4 (OBS! gäller endast för bostäder) 53 Byggnadskreditiv Under denna post räknas byggherrens kostnader för finansieringen av projektet under byggtiden. Detta kan ske med hjälp av ett s k byggnadskreditiv, ett lån som endast löper under den tid byggprojektet pågår. För det aktuella projektet har Dir. Fredriksson upplånat ett byggnadskreditiv. Kreditivet får endast disponeras enligt en uppgjord lyftningsplan, allt eftersom projektet fortskrider. I projektkostnaden räknas räntan in endast fram tills byggprojektet är färdigt, därefter anses den vara en årskostnad. Vidare utgår för byggnadskreditiv en särskild kreditivavgift. Följande data gäller: Lån (Byggnadskreditiv): kr varav kr lyftes vid byggprojektets start, därefter kr åt gången var tredje månad. Ränta: 5,0% per år (behöver inte räknas som ränta på ränta).

23 Byggprocessen 3 (4) Övning B5 Kreditivavgift: 0,5% för hela beloppet. b) Avstämning mot budgetram Kontrollera den framräknade budgetsumman mot ramkostnaden från utredningsskedet. (Se förutsättningar)

24 Byggprocessen 4 (4) Övning B5 Projekt: Projektbeskrivning: Kalkylsammanställning Bruttoarea: Kalkylskede/datum: Konto Text 1 Markförvärv 11 Köpeskilling 12 Lagfart 19 Övriga kostnader Summa markförvärvskostnader 2 Anslutningsavgifter 21 VA - anslutning (vatten, avlopp, dagvatten) 22 El-anslutning 23 Fjärrvärme 24 Naturgas 29 Övriga kostnader Summa anslutningsavgifter 3 Entreprenadkostnad 31 Markarbeten 32 Byggnadsarbeten 33 El 34 VVS 35 Målning 36 Plåt 37 Utsättning 39 Övriga kostnader Summa entreprenadkostnader 4 Projektering, konsulter 41 Utredningar 42 Projektering 43 Kommunala avgifter (bygglov, nybyggnadskarta) 44 Byggledning 49 Övriga kostnader Summa projektering, konsulter 5 Övriga byggherrekostnader 51 Pantbrev 52 Mervärdesskatt (på 2, 3 och 4) 53 Byggnadskreditiv 59 Övriga kostnader Summa övr byggherrekostnader Total Produktionskostnad Kostnad (kr) Areakostnad (kr/m2 BTA)

25 Byggprocessen 1 (4) Bilaga 3 Bilaga 3 Projekt: Projektbeskrivning: Bruttoarea: Kalkylskede/datum: Referensobjekt Kalkylsammanställning Henryssons Mekaniska Werkstad Sammanbyggd verkstad och kontor i Stångby Verkstad: m2 Kontor: 320 m m2 Konto Text Kostnad (kr) Areakostnad (kr/m2) 1 Markförvärv 11 Köpeskilling kr kr 12 Lagfart kr 27 kr 19 Övriga kostnader 0 kr 0 kr Summa markförvärvskostnader kr kr 2 Anslutningsavgifter 21 VA - anslutning (vatten, avlopp, dagvatten) kr 39 kr 22 El-anslutning kr 18 kr 23 Fjärrvärme 0 kr 0 kr 29 Övriga kostnader 0 kr 0 kr Summa anslutningsavgifter kr 57 kr 3 Entreprenadkostnad 31 Markarbeten kr 392 kr 32 Byggnadsarbeten kr kr 33 El kr 353 kr 34 VVS kr 440 kr 35 Målning kr 128 kr 36 Plåt kr 62 kr 37 Utsättning kr 7 kr 39 Övriga kostnader 0 kr 0 kr Summa entreprenadkostnader kr kr 4 Projektering, konsulter 41 Utredningar kr 17 kr 42 Projektering kr 312 kr 43 Kommunala avg (bygglov, nybyggnadskarta) kr 25 kr 44 Byggledning och kontroll kr 181 kr 49 Övriga kostnader 0 kr 0 kr Summa projektering, konsulter kr 535 kr 5 Övriga byggherrekostnader 51 Pantbrev kr 80 kr 52 Mervärdesskatt (på 2, 3 och 4) 0 kr 0 kr 53 Byggnadkreditiv kr 341 kr 59 Övriga kostnader 0 kr 0 kr Summa övr byggherrekostnader kr 421 kr Total Produktionskostnad kr kr

26 Byggprocessen 2 (4) Bilaga 3 Kontokod B-del kod Läge Text Mängd Enh à-pris 3 ENTREPRENADKOSTNAD kr 31 MARKARBETEN kr 311 Schakter kr 3111 Terrassering kr Terrassering för byggnad kr Röjning och matjordsavtagning 3027 m2 11 kr kr 3112 Schakter och återfyllning kr Schakt och återfyll för grundfund 650 m3 169 kr kr 312 Vägar planer och planteringar kr 3122 Vägar och planer kr kr 3125 Trädgårdsarbeten kr kr 32 BYGGNADSARBETEN kr 321 Husunderbyggnad kr 3214 Grundfundament kr Kantbalkar 515 m kr GK102 1 Kantbalkar h=600 utan isolering 371 m 650 kr kr GK109 2 Kantbalkar, lättklinker, isolering 144 m 515 kr kr Pelarfundament 39 st kr kr GP101 1 Pelarfundament 39 st kr kr Grundbalkar 161 m 60 kr kr BM701 1 Förstärning under innervägg 161 m 60 kr kr 322 Husbyggnad kr 3221 Ytterväggar kr Ytterväggar (netto) kr YV181 2 Yttervägg trästomme+panel 304 m2 796 kr kr YV191 2 Yttervägg oisolerad 56 m2 685 kr kr YV216 1 Yttervägg plyw.--plåt mln. pelare 1397 m2 538 kr kr YV217 1 Yttervägg oisolerad plåt-plåt 205 m2 357 kr kr Ytterdörrar 21 st kr kr YD131 2 Ytterdörrsparti i trävägg 2 st kr kr YD133 1 Al-yterdörrar i trävägg 14 st kr kr YD151 1 Takskjutport i plåtvägg 5 st kr kr Fönster 87 st kr kr YF301 2 Ytterfönster 1.2x1.2 i träregelvägg 17 st kr kr YV302 2 Ytterfönster 0.9x1.2 i träregelvägg 24 st kr kr YF303 2 Ytterfönster 1.2x1.6 i träregelvägg 12 st kr kr YF304 1 Ytterfönster 0.9x1.6 i träregelvägg 14 st kr kr YF305 1 Ytterfönster 1.2x0.9 i träregelvägg 5 st kr kr YF310 1 Industrifönsterband 6.0x st kr kr 3222 Bjälklag kr Bjälklag på mark 2522 m2 246 kr kr BM310 2 Markbjl. stålgl. isol. drän. t= m2 290 kr kr BM319 1 Markbjl. vak. stålgl. oisol. drän. t= m2 235 kr kr

27 Byggprocessen 3 (4) Bilaga 3 Kontokod B-del kod Läge Text Mängd Enh à-pris 3223 Tak kr Yttertak kr TY159 1 Yttertak papp & plåt på Z-balk 494 m2 485 kr kr TY159 1 Yttertak papp & plåt på Z-balk 2045 m2 485 kr kr TY203 2 Yttertak fackverk 614 m2 560 kr kr TY171 2 Takfotsutförande 104 m 446 kr kr Kompletteringar av tak 2 st kr kr TY109 2 Takkompl. röklucka 2 st kr kr 3224 Bärverk-pelare, balkar kr Vertikala bärverk 67 st kr kr PB500 1 Btgpelare prefab 67 st kr kr Horisontella bärverk 19 st kr kr PB544 1 Btgbalk prefab 19 st kr kr 3225 Huskompletteringar kr Skärmtak 3 st kr kr HT110 1 Skärmtak, entré 3 st kr kr 3226 Innerväggar kr Innerväggar (netto) kr IV152 2 Gips,träregelvägg inner 364 m2 277 kr kr IV181 2 Gips,träregelvägg inner 63 m2 425 kr kr IP102 2 Glasparti dubbelt glas 32 m2 925 kr kr IP103 2 Glasparti dubbelt glas 12 m2 941 kr kr IV182 1 Gips,träregelvägg inner 43 m2 470 kr kr IV813 2 Gippsbeklädnad 2:a lagret 12 m2 63 kr 759 kr IV192 1 A60 Stål+gips t=122 isolerad 108 m2 486 kr kr Innerdörrar 48 st kr kr ID156 1 Innerdörr i regelvägg 5 st kr kr ID156 2 Innerdörr i regelvägg 34 st kr kr ID201 2 Innerdörrsparti i trävägg 2 st kr kr ID201 1 Innerdörrsparti i trävägg 5 st kr kr ID157 2 Innerdörr arkivdörr 2 st kr kr 3227 Invändiga ytskikt kr Golvbeläggning 451 m2 263 kr kr MI101 2 Fogplattor på golv 135 m2 516 kr kr MI107 2 Målning av golv 21 m2 59 kr kr MI112 2 Plastmatta med läggning 166 m2 129 kr kr MI113 2 Plastmatta i våtutrymme 92 m2 145 kr kr MI114 2 Ekparkett 38 m2 336 kr kr Väggbeklädnad 1347 m2 97 kr kr MI213 2 Målning av vägg 75 m2 20 kr kr MI217 1 Målning av vägg 973 m2 104 kr kr MI217 2 Målning av vägg 149 m2 104 kr kr MI221 2 Målning av vägg 68 m2 41 kr kr MI232 2 Plastmatta på vägg 84 m2 129 kr kr Undertak 458 m2 20 kr kr MI406 2 Målning av tak 458 m2 20 kr kr

28 Byggprocessen 4 (4) Bilaga 3 Kontokod B-del kod Läge Text Mängd Enh à-pris 3228 Rumskompletteringar kr WC-inredning 9 st kr kr RK102 2 WC-utrustning typ st kr kr RK105 2 WC-utrustning Handicap 2 st kr kr RK155 2 Utrustning i duschutrymme 3 st 582 kr kr Köksutrustning 2 st kr kr RK204 2 Pentry typ 4 2 st kr kr Övrig rumskomplettering 770 m 34 kr kr RK001 2 Inv. ytskikt Golvsockel 173 m 28 kr kr RK003 2 Inv. ytskikt Golvsockel 68 m 53 kr kr RK004 2 Inv. ytskikt Golvsockel 79 m 45 kr kr RK005 2 Inv. ytskikt Golvsockel 36 m 60 kr kr RK006 2 Inv. ytskikt Taklist 414 m 28 kr kr 33 EL kr 34 VVS kr VVS Verkstad kr VVS Kontor kr 35 MÅLNING kr 36 PLÅT kr 37 Utsättning kr

29 Byggprocessen 1 (3) Övning B6 B6 - Systemskisser och alternativval Mål med övningen Syftet med övningen är att utifrån kännedom om byggdelars sammansättning kunna upprätta och beräkna byggdelskalkyler. Förutsättningar Då det är av stor vikt att projektets ekonomiska ramar hålls, måste stor omsorg läggas vid att hitta ekonomiskt fördelaktiga lösningar under projektet. Man behöver därför snabbt skaffa sig en uppfattning om hur olika systemlösningar påverkar projektets kostnader. Beställaren har ett krav på en fri takhöjd på 4,5 m i verkstadsdelen. Takhöjden i kontorsdelen skall vara 2,5 m. OBS! räkna på kvadratmeter Figur 9.1 Principskiss av produktionshallen Vid kostnadsberäkningen används data för materialkostnader och arbetstidsåtgång i bilaga 5. Alla UE-arbeten är markerade med hjälp av en asterisk (Ex. LG2*2201). I bilaga 4 finns data för arbetskostnader, arbetsplatsomkostnader (APO) och entreprenörsarvoden (EA). Uppgift a) Byggdelskalkyl - stomme Gör en beräkning av kostnaden för stommen och fasaderna för verkstadsdelen med hjälp av kostnadsuppgifterna i bilaga 5. Använd beräkningstabellerna i bilaga 6. 1) Stomme I stommen skall ingå kostnader för pelarfundament (betongplintar) 2500x2000, pelare och balkar (använd pelare med bultinfästning). Räkna med att det behövs pelare även i gavelfasaderna (c/c cirka 6 meter) för vindavsträvning (se systemskiss nedan).

30 Byggprocessen 2 (2) Övning B6 48m 9,5m KONTOR C-C PELARE: 6m 36m VERKSTAD 2) Ytterväggar 72m Genomför en beräkning av kostnaden för yttervägg till industridelen. För fasaden räknas med följande konstruktionslösning (utifrån räknat): Lackerad galv stålplåt TRP 45 9 mm Gipsskiva, som vindskydd 145 mm Mineralullsskiva 145 mm Utfackningsstomme u-profil c 1500 mm (liggande) Plastfolie 0,2 mm Lackerad galvaniserad stålplåt TRP 20 Räkna med att det behövs fasadställning på utsidan av fasaden. Genomför en beräkning av kostnaden för yttervägg till kontorsdelen. Räkna med följande konstruktionslösning (utifrån räknat): Fasadtegel slätt vanligt bruk t = 120 mm Märla + bygelkramla 4mm 4 st/m2 Luftspalt 40 mm 30 mineralull fasadskiva med papp och bricka Träreglar 45*120c/c 600 mm (För beräkningen av antal löpmeter reglar antas vägghöjden till 2,5 m. En horisontell regel i överkant och en i underkant vägg. Vertikala reglar c/c 600 mm. För avväxlingar vid dörrar etc pålägges 20 %.) 120 mineralull mellan träreglar Plastfolie 0,2 mm 13 mm gipsskiva Räkna med att det behövs fasadställning på utsidan av ytterväggen. När kostnadsberäkningarna är klara kan olika alternativ jämföras ur kostnads- och funktionssynpunkt. Denna jämförelse bildar beslutsunderlag för fastställande av byggnadens principiella utformning. Gör en alternativkalkyl och byt ut fasadteglet mot träpanel pris 191 kr per kvadratmeter, tid per enhet 0,8 och spilltal 1,10.

31 Byggprocessen 3 (3) Övning B6 b) Livscykelanalys - Yttervägg Utgå från beräknade produktionskostnader i a uppgiften och gör en LCC analys för alternativen yttervägg med träpanel och yttervägg med tegel över en kalkylperiod på 50 år. Gör tre kalkyler med den reala kalkylräntan satt till 8%, 4% och 2%. Följande kostnader föreligger: Tegelvägg: Omfogning 5% av ytan vart 25:e år till en kostnad av 93 kr per kvadratmeter. Träpanel Rengöring och målning vart 8:e år till en kostnad av 230 kr per kvadratmeter

32 Byggprocessen 1 (1) Bilaga 4 Bilaga 4 - Arbetskostnader, arbetsplatsomkostnader och entreprenörarvoden Direkt arbetskostnad Indirekt arbetskostnad 200 kr/tim 50 % (sociala avgifter) Arbetsplatsomkostnader (APO) Arbetsledning (AL) Bodar och förråd (BF) Maskiner (M) Övriga APO (Ö) Entreprenörsarvode Eget (EA) Underentreprenader (EAU) 30 kr/tim 18 kr/tim 10 % på total arbets-och materialkostnad 8 % på total arbets-och materialkostnad 8 % på tot. arbets- och materialkostnad och APO 5 % på kostnaden för underentreprenaden

33 Byggprocessen 1 (5) Bilaga 5 Bilaga 5 - Komponentregister Komponetkod A Ställningar Text Enhet Tid Materialpris Åtgång A Fasadställning,bruttoyta m2 0,16 60,80 kr 1,00 A Invändig bockställning m2 0,10 41,40 kr 1,00 A Invändig ställning m2 0,20 67,20 kr 1,00 C Dränering under golv på mark C tvättad makadam m2 0,10 84,00 kr 1,05 C tvättad makadam m2 0,13 126,00 kr 1,05 C tvättad makadam m2 0,15 168,00 kr 1,05 C dräneringsgrus m2 0,09 54,40 kr 1,05 C dräneringsgrus m2 0,12 82,00 kr 1,05 C makadam m2 0,10 54,40 kr 1,05 C makadam m2 0,13 82,00 kr 1,05 C makadam m2 0,15 109,20 kr 1,05 C makadam m2 0,16 122,40 kr 1,05 E Grundform E Grundmursform slät 10ggr h=600 m 0,40 88,80 kr 1,00 E Grundmursform slät 10ggr h=1000 m 0,75 151,60 kr 1,00 E Grundmursform slät 10ggr h=1500 m 1,20 248,80 kr 1,00 E Grundmursform slät 10ggr h=800 m 0,57 126,00 kr 1,00 E Grundmursform slät 10ggr h=900 m 0,66 130,40 kr 1,00 E Armering i sulor, plattor, bjälklag E Armering Ks40ST ø6 kg 0,03 22,40 kr 1,10 E Armering Ks40ST ø8 kg 0,03 16,80 kr 1,10 E Armering Ks40ST ø10 kg 0,03 16,08 kr 1,10 E Armering Ks40ST ø12 kg 0,03 16,00 kr 1,10 E Armering Ks40ST ø16 kg 0,03 15,60 kr 1,10 E Armeringsnät N ø4 c100 m2 0,03 79,60 kr 1,10 E Armeringsnät N ø4 c200 m2 0,03 40,00 kr 1,10 E Armeringsnät N ø5 c150 m2 0,03 60,40 kr 1,10 E Armeringsnät N ø5 c200 m2 0,03 45,20 kr 1,10 E Armeringsnät N ø6 c150 m2 0,03 83,20 kr 1,10 E Armeringsnät N ø6 c200 m2 0,03 62,00 kr 1,10 E Armeringsnät N ø8 c200 m2 0,03 146,00 kr 1,10 E Armeringsnät N ø10 c200 m2 0,03 158,00 kr 1,10

34 Byggprocessen 2 (5) Bilaga 5 E Armeringsnät N ø12 c200 m2 0,03 164,40 kr 1,10 E Pelararmering Ks40s d8 st 0,02 37,20 kr 1,10 E Betong i sulor E Betong K16 m3 0, ,00 kr 1,10 E Betong K20 m3 0, ,00 kr 1,10 E Betong K25 m3 0, ,00 kr 1,10 E Betong K30 m3 0, ,00 kr 1,10 E Betong i plintar E Betong K25 m3 1, ,00 kr 1,10 E Betong K30 m3 1, ,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv på mark E Enskiktsgolv vib. stålgl. K25 t=170 m2 0,32 449,20 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K30 t=80 m2 0,22 404,80 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K30 t=100 m2 0,25 528,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K30 t=120 m2 0,29 673,20 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K30 t=150 m2 0,34 804,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv vib. brädr. K30 t=80 m2 0,17 340,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv vib. brädr. K30 t=100 m2 0,19 420,80 kr 1,10 E Enskiktsgolv vib. brädr. K30 t=120 m2 0,20 481,20 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K25 t=80 m2 0,23 260,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K25 t=150 m2 0,24 620,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K25 t=200 m2 0,26 689,20 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K25 t=220 m2 0,27 792,80 kr 1,10 F Kramlor F Märla + bygelkramla F ø4 kramla st 0,02 14,40 kr 1,05 F ø5 kramla st 0,02 17,00 kr 1,05 F Betonghålblock F Betonghålblock 200 bruk m2 0,70 500,80 kr 1,10 F Btghålblock 200 bruk h=600 m 0,42 370,00 kr 1,05 F Btghålblock 200 bruk h=1000 m 0,70 500,80 kr 1,05 F Btghålblock 250 bruk m2 0,98 676,80 kr 1,05 F Betonghålblock 200 bruk h=600 m 0,75 582,80 kr 1,10 F Fasadtegel F fasadtegel, rött, spånat m2 1,06 665,60 kr 1,05 F modultegel, rött, spånat m2 0,90 523,60 kr 1,05 F fasadtegel, rött, slätt m2 1,12 689,80 kr 1,05 F fasadtegel rött, slätt m2 2, ,40 kr 1,05 F fasadtegel, gult, spånat m2 1,06 822,80 kr 1,05

35 Byggprocessen 3 (5) Bilaga 5 F modultegel, gult, spånat m2 0,90 523,60 kr 1,05 F fasadtegel, gult, slätt m2 1,12 689,80 kr 1,05 F fasadtegel, gult, slätt m2 2, ,40 kr 1,05 H Stålregelstommar i väggar H Stål golv/takskena SKF 45 m 0,09 101,60 kr 1,10 H Stål golv/takskena SKF 70 m 0,09 115,00 kr 1,10 H Stål golv/takskena SKF 95 m 0,09 130,00 kr 1,10 H Stål golv/takskena SKF 120 m 0,10 141,80 kr 1,10 H Stål golv/takskena SKF 160 m 0,11 164,00 kr 1,10 H Stål golv/takskena, akustik tätn. m 0,00 86,40 kr 1,10 H Utfack.stomme U-profil 145mm m 0,14 229,20 kr 1,05 H Träreglar H Träregel 45*45 m 0,07 24,40 kr 1,10 H Träregel 45*70 m 0,07 32,60 kr 1,10 H Träregel 45*95 m 0,09 43,60 kr 1,10 H Träregel 45*120 m 0,09 52,20 kr 1,10 H Träregel 45*145 m 0,10 73,20 kr 1,10 H Träregel 45*170 m 0,10 84,80 kr 1,10 H Träregel 45*195 m 0,10 98,00 kr 1,10 H Träregel 70*70 m 0,09 82,80 kr 1,10 H Träregel 70*95 m 0,10 115,80 kr 1,10 H Träregel 70*120 m 0,10 144,40 kr 1,10 K Isolering mellan reglar i vägg K Min.ullskiva 45 m2 0,08 66,60 kr 1,05 K Min.ullskiva 70 m2 0,09 93,00 kr 1,05 K Min.ullskiva 95 m2 0,09 124,20 kr 1,05 K Min.ullskiva 120 m2 0,09 149,00 kr 1,05 K Min.ullskiva 145 m2 0,10 182,20 kr 1,05 K Min.ullskiva 170 m2 0,10 207,80 kr 1,05 K Min.ullskiva 195 m2 0,10 239,60 kr 1,05 K Min.ullskiva 45 Gullfiber m2 1,10 K Fasadskiva 30 vån.hög m/papp m2 0,11 126,40 kr 1,05 K Fasadskiva 50 vån.hög m/papp m2 0,11 169,20 kr 1,05 L Tätskikt av plast L Plastfolie 0.15 säkerhetsfolie m2 0,03 44,80 kr 1,15 L Plastfolie 0.20 säkerhetsfolie m2 0,03 44,00 kr 1,15 L Plastfolie 0.20 ångspärr m2 0,04 22,00 kr 1,40 L Underlagsplastduk, Tenoduk m2 0,06 113,20 kr 1,05 N Väggbeklädnad, profilerad plåt 44,80 kr

36 Byggprocessen 4 (5) Bilaga 5 N Stålplåt TRP 20, lackerad, galv m2 0,18 370,00 kr 1,05 N Stålplåt TRP 45, lackerad, galv m2 0,20 449,20 kr 1,05 O Gipsskivor på vägg, inomhus O mm gipsskivor m2 0,20 75,80 kr 1,20 O mm gipsskivor, 2:a lagret m2 0,18 75,80 kr 1,15 O Gipsskivor i tak, inomhus O mm gipsskivor m2 0,22 75,80 kr 1,10 O mm gipsskivor, 2:a lagret m2 0,18 75,80 kr 1,05 O mm gipsplank m2 0,20 96,00 kr 1,15 O mm gipsplank, 2:a lagret m2 0,18 96,00 kr 1,05 O Gipsskivor på vägg, utomhus O Gipsskivor 9 mm GU m2 0,14 64,40 kr 1,10 O Gipsskivor 9 mm GU, 2:a lagret m2 0,13 64,40 kr 1,10 LG2*11100 Holkar, plintar LG2*11107 Prefab pelarholk #1500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*11108 Prefab pelarholk #2000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*11109 Prefab pelarholk #2500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*11202 Prefab betongplint 1500x2000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*11204 Prefab betongplint 2500x2000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*11206 Prefab betongplint 2500x2500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12100 Pelare av betong, holk LG2*12103 Prefab pelare för holk L=4000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12104 Prefab pelare för holk L=4500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12105 Prefab pelare för holk L=5000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12106 Prefab pelare för holk L=6000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12107 Prefab pelare för holk L=6500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12108 Prefab pelare för holk L=7000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12150 Pelare av betong, bultinfäst LG2*12154 Prefab pelare bultinfäst L=4000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12155 Prefab pelare bultinfäst L=4500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12156 Prefab pelare bultinfäst L=5000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12157 Prefab pelare bultinfäst L=5500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12158 Prefab pelare bultinfäst L=6000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12159 Prefab pelare bultinfäst L=6500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12160 Prefab pelare bultinfäst L=7000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12161 Prefab pelare bultinfäst L=7500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12200 Takbalkar av betong LG2*12201 Prefab betongbalk L=12000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12202 Prefab betongbalk L=15000 st 0, ,00 kr 1,00

Byggprocessen 1 (5) Övning B3 12-03-09

Byggprocessen 1 (5) Övning B3 12-03-09 Byggprocessen 1 (5) B3 - Programskrivning Mål med övningen Syftet med övningen är att i ett tidigt skede kunna fastställa de behov och funktioner man vill att byggprojektet skall uppfylla. Förutsättningar

Läs mer

B4 Budget. Mål med övningen. Förutsättningar. Uppgift a) Upprättande av budget. Konto 1 Markförvärv. Konto 2 Anslutningsavgifter

B4 Budget. Mål med övningen. Förutsättningar. Uppgift a) Upprättande av budget. Konto 1 Markförvärv. Konto 2 Anslutningsavgifter Byggprocessen 1 (4) Övning B4 12-03-09 B4 Budget Mål med övningen Övningens syfte är att kunna upprätta en budget i ett tidigt skede av projektet, och att kunna bedöma ej kända kostnader med hjälp av till

Läs mer

B5 - Systemskisser och alternativval

B5 - Systemskisser och alternativval Byggprocessen 1 (3) Övning B5 12-03-09 B5 - Systemskisser och alternativval Mål med övningen Syftet med övningen är att utifrån kännedom om byggdelars sammansättning kunna upprätta och beräkna byggdelskalkyler.

Läs mer

Mängdlista, Vårby 44:4 Lund

Mängdlista, Vårby 44:4 Lund Mängdlista, Vårby 44:4 Lund Byggdel Mängd Enhet ptim Spilltal Mtrl-pris Mtrlkostnad UE UE (kr/enhet) (kr) (kr/enhet) (kr) Sektionsfakta MARKARBETEN Schakter Matjordsavtagning 15 714 m2 14 219 996 Kap 21,

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Byggprocessen Förutsättningar. Övningskompendium VBEA05. Byggprocessen

Byggprocessen Förutsättningar. Övningskompendium VBEA05. Byggprocessen Förutsättningar 0 Övningskompendium VBEA05 Byggprocessen Förutsättningar 1 Innehållsförteckning Förord Förutsättningar för utbyggnadsprojektet B1 - Upphandling av konsulter 4 Bilaga 1 - Kontraktsformulär

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Komponentregister

Byggprocessen VBEA01. Komponentregister Byggprocessen VBEA01 Komponentregister Komponentregister A3.61000 Ställningar A3.61110 Fasadställning, bruttoyta m2 0,16 15,20 kr 1,00 A3.61210 Invändig bockställning m2 0,10 10,35 kr 1,00 A3.61220 Invändig

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Referensobjekt

Byggprocessen VBEA01. Referensobjekt Byggprocessen VBEA01 Referensobjekt Innehåll Projektuppgifter Kalkylsammanställning Byggdelskostnad Administrativa föreskrifter Gärdet 14:2 (Utdrag) Projektuppgifter Fakta om projektet Projekt: Henryssons

Läs mer

Komponentregister. Text Enhet Tid Materialpris Åtgång. Komponetkod. A Ställningar. C Dränering under golv på mark. E1.

Komponentregister. Text Enhet Tid Materialpris Åtgång. Komponetkod. A Ställningar. C Dränering under golv på mark. E1. Komponentregister Poster markerade med * avser underentreprenadarbeten Komponetkod A3.61000 Ställningar Text Enhet Tid Materialpris Åtgång A3.61110 Fasadställning,bruttoyta m2 0,16 60,80 kr 1,00 A3.61210

Läs mer

Lösningsförslag B1- Start av utbyggnadsprojektet

Lösningsförslag B1- Start av utbyggnadsprojektet Byggprocessen 1(1) Lösningsförslag B1 Lösningsförslag B1- Start av utbyggnadsprojektet Upprätta handlingsplan Projektering av erforderliga maskiner Upphandling av maskiner Tillverkning av maskiner Montage

Läs mer

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % Ingångsvärde 80 % Minimiav Program Projektering Produktion Skeden Söka Ram Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Typ av projekt Investering

Läs mer

Tentamen VBEA05 Byggprocessen

Tentamen VBEA05 Byggprocessen Tentamen VBEA05 Byggprocessen 2014-02-22 kl. 8.00-12.00 Namn: Personnummer:...... Resultat Uppnådda poäng på tentamen: Betyg: Tillåtna hjälpmedel: penna, suddgummi och räknedosa (formelsamling bifogas

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Hålla Ram Konsten att hålla

Läs mer

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD)

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Kalkylering Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Planerad sluttid Januari 1957 7,20 Januari 1963 Januari 1959 9,76 Oktober 1961 17,94 Augusti 1962 25,00 Tidigt 1965 Juni 1964 34,80 Mars 1967 Augusti 1965

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Söka Ram Typ av projekt Investering

Läs mer

B1 - Start av utbyggnadsprojektet

B1 - Start av utbyggnadsprojektet Byggprocessen 1 (2) Övning B1 10-01-08 B1 - Start av utbyggnadsprojektet Mål med övningen Syftet med övningen är att veta hur man startar upp ett byggprojekt, samt att översiktligt kunna organisera och

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

Mall för byggprojektkalkyl

Mall för byggprojektkalkyl Kalkylering Lukas 14:28-30 Kalkylsammanställning Konto 1 Markförvärv 11 Köpeskilling 12 Lagf artskostnad 19 Öv riga kostnader 2 Anslutningsavgifter 21 VA 22 El 23 Fjärrv ärme 29 Öv riga kostnader 3 Entreprenadkostnad

Läs mer

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1. Varför behöver en verksamhet organiseras och vilka fördelar finns?

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Mall för byggprojektkalkyl

Mall för byggprojektkalkyl Kalkylering Lukas 14:28-30 Kalkylsammanställning Konto 1 Markförvärv 11 Köpeskilling 12 Lagf artskostnad 19 Öv riga kostnader 2 Anslutningsavgifter 21 VA 22 El 23 Fjärrv ärme 29 Öv riga kostnader 3 Entreprenadkostnad

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och klargör målsättningen 2. Identifiera

Läs mer

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD)

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Kalkylering Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Planerad sluttid Januari 1957 7,20 Januari 1963 Januari 1959 9,76 Oktober 1961 17,94 Augusti 1962 25,00 Tidigt 1965 Juni 1964 34,80 Mars 1967 Augusti 1965

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde. Minimikrav. Skeden. Program Byggdelskalkyl 1 Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden 2 Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram 3 Söka Ram Typ av projekt

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Kalkylering Lukas 14:28-30 Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor.

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor. Mall köpekontrakt. Område 1, 2, 3 KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast

Läs mer

Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge

Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge Tomter till försäljning i Östra Gryet På Östra Gryet finns 8 stycken fribyggartomter till försäljning. Tomterna är belägna i den nordöstra delen

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Produktionskalkylering

Produktionskalkylering Produktionskalkylering Kalkylsammanställning Konto 1 Markförvärv 11 Köpeskilling 12 Lagf artskostnad 19 Öv riga kostnader 2 Anslutningsavgifter 21 VA 22 El 23 Fjärrv ärme 29 Öv riga kostnader 3 Entreprenadkostnad

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

OFFERT: SVANHALL. Datum: / Hustyp Region Boyta Byggyta SVANHALL Göteborg 115,4 m 2 136,4 m 2

OFFERT: SVANHALL. Datum: / Hustyp Region Boyta Byggyta SVANHALL Göteborg 115,4 m 2 136,4 m 2 OFFERT: SVANHALL A-hus AB Box 104 18, 434 24 KUNGSBACKA Tel. 0300-56 88 00 org. Nr/VAT No. SE556210706901 Datum: 2017-08-17/ 1 310 Hustyp Region Boyta Byggyta SVANHALL Göteborg 115,4 m 2 136,4 m 2 Priset

Läs mer

Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning

Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning 1 Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning 2 Standard Ombyggnad Nyproduktionsstandard Ursprunglig standard Underhåll Rivning år Livslängd 1 Ombyggnad Projektering Rivning Underhåll Produktion

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress Flerbostadshus ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) I Offert önskas på Byggfelsförsäkring Inkl. Hyresförlust m.m. Önskar följande självrisk 3 basbelopp 5 basbelopp Annan:... II Försäkringstecknare (den som

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Agenda. Kalkylering I vid bygg- och fastighetsutveckling I. Kalkylering - Inledning. Varför kalkylera?

Agenda. Kalkylering I vid bygg- och fastighetsutveckling I. Kalkylering - Inledning. Varför kalkylera? Agenda Kalkylering I vid bygg- och fastighetsutveckling I Kalkylering - Inledning (Kalkylering i tidiga skede - (tidigare behandlat)) Projektkalkyl Produktionskalkyl Introduktion till B5, B6 och B8 (Budget,

Läs mer

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD)

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Kalkylering Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Planerad sluttid Januari 1957 7,20 Januari 1963 Januari 1959 9,76 Oktober 1961 17,94 Augusti 1962 25,00 Tidigt 1965 Juni 1964 34,80 Mars 1967 Augusti 1965

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

K Ö P E A V T A L avseende fastighet

K Ö P E A V T A L avseende fastighet K Ö P E A V T A L avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och klargör målsättningen 2. Identifiera

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Övningsmaterial 08-11-10. Byggprocessen VBEA01. Praktikfall. Byggproduktion, LTH 1

Övningsmaterial 08-11-10. Byggprocessen VBEA01. Praktikfall. Byggproduktion, LTH 1 Övningsmaterial 08-11-10 Byggprocessen VBEA01 Praktikfall Byggproduktion, LTH 1 Scenario för övningsuppgifter AL System AB behöver expandera sin verksamhet med bakgrund av företagets bedömning att den

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Säljarbesiktning Sid 1 (5)

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Säljarbesiktning Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Fastigheten: Beteckning Besiktning: Besiktningsdag Adress Klockan Postnr Ort Väderlek Ägare Temperatur Ca +2 grader

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sid 1 (5)

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Fastigheten: Beteckning Besiktning: Besiktningsdag Adress Klockan Postnr Ort Väderlek Ägare Temperatur Ca +2 grader

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM 1(5) UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM 2(5) UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÄNDAMÅLET MED ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGEN Med besiktningsförrättare i nedanstående

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

BYGGKOSTNADSFORUM BYGGKOSTNADSFORUM

BYGGKOSTNADSFORUM BYGGKOSTNADSFORUM Bild nr 1 Av ett totalt bostadsbestånd i Sverige på ca. 4 000 000 lägenheter förnyas f.n. bara ca. 0,5 % varje år genom nyproduktion! Bild nr 2 Av ett totalt bostadsbestånd i Sverige på ca. 4 000 000 lägenheter

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan Brf Västra Torp 199 Ekonomisk Plan Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för föreningens

Läs mer

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation Upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal individer som

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning

Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning 1 Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning 2 Standard Ombyggnad Nyproduktionsstandard Ursprunglig standard Underhåll Rivning år Livslängd 1 Ombyggnad Projektering Rivning Underhåll Produktion

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN

Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN 1 (4) Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G Uppdragsbekräftelse / Utlåtande Avtal om besiktning i samband med överlåtelse av fast egendom ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN Det avtalade ändamålet med att genomföra

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

KÖPEAVTAL. I första hand skall reglering ske enligt nedanstående formel:

KÖPEAVTAL. I första hand skall reglering ske enligt nedanstående formel: 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden och Drömfabriken i Bällsta AB, 556302-4412, nedan kallad Bolaget, har under förutsättning som nedan anges i 10, träffats

Läs mer

Försäljningspromemoria. avseende kommersiell fastighet i Stockholm - Järfälla

Försäljningspromemoria. avseende kommersiell fastighet i Stockholm - Järfälla Försäljningspromemoria avseende kommersiell fastighet i Stockholm - Järfälla Konfidentiell försäljningspromemoria Järfälla Skälby 63:68 AB Bolaget är lagfaren ägare till fastigheten Järfälla Skälby 63:68

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad Sid 1 av 6 UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Beställare: Kalle Karlsson Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Läs mer

Halmstad Oskarström 5:56 Blåklintsvägen 50/Fanérvägen 4 313 33 OSKARSTRÖM

Halmstad Oskarström 5:56 Blåklintsvägen 50/Fanérvägen 4 313 33 OSKARSTRÖM Prospekt Halmstad Oskarström 5:56 Blåklintsvägen 50/Fanérvägen 4 313 33 OSKARSTRÖM September 2015 2 Innehållsförteckning Försäljningspromemoria s 2 Bakgrund s 3 Sammanfattning s 4 Försäljningsprocessen

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2013-06-12 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84.

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. 1 Överlåtelseförklaring

Läs mer

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna KÖPEAVTAL avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga Fastighet:

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Byggdelskalkylering. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten

Byggdelskalkylering. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Byggdelskalkylering HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Byggprocessen och byggprojekt Beslutsprocessens huvudvariabler: -Tekniskutformning (funktion och kvalitet) -Kostnad (både kostnad och intäkt)

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Följande handlingar skall bifogas din ansökan/anmälan: Ansökan Fasadritning Förslag till kontrollplan Sektionsritning Teknisk

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

Föreningslokal med möjligheter

Föreningslokal med möjligheter Föreningslokal med möjligheter VÄRNAMO TÖRNESTORP 5:1 Lokal i Dannäs med många möjligheter för den händige och idérike. Lokalen rymmer samlingssal med scen, kök, kapprum och toaletter på nedervåningen.på

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST)

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Bilaga 4 EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Mellan Södertälje kommun (org nr 212000-0159), nedan kallad kommunen, och... (org nr...), nedan kallad exploatören, har följande avtal träffats om exploatering av del

Läs mer

Fastighet med träförråd Gotland

Fastighet med träförråd Gotland Projektnr. 12053855 Diarienr. 2042/2014 Fastighet med träförråd Gotland E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar den 2014-08-19 och är öppen minst

Läs mer

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress Postnummer och ort nedan kallade köparen

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress Postnummer och ort nedan kallade köparen KÖPEKONTRAKT Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 83 KS/2016:165. Kungshögahemmet - försäljning

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 83 KS/2016:165. Kungshögahemmet - försäljning Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-05-23 1 (2) Sida 83 KS/2016:165 Kungshögahemmet - försäljning Kommunen har sedan 2014 förhandlat med Bostadsbolaget i Mjölby AB gällande

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och klargör målsättningen 2. Identifiera

Läs mer