Byggprocessen Förutsättningar. Övningskompendium VBEA05. Byggprocessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggprocessen Förutsättningar. Övningskompendium VBEA05. Byggprocessen"

Transkript

1 Förutsättningar 0 Övningskompendium VBEA05 Byggprocessen

2 Förutsättningar 1 Innehållsförteckning Förord Förutsättningar för utbyggnadsprojektet B1 - Upphandling av konsulter 4 Bilaga 1 - Kontraktsformulär 6 Bilaga 2 - Anbud, Arkitektateljén 10 Bilaga 3 - Anbud, AKAB 11 Bilaga 3b Faktura 12 B2 - Organisera byggprojektet 13 B3 - Programskrivning 15 B4 - Planera byggprojektet 20 B5 - Köp av fastighet 22 Bilaga 4 - Köpekontrakt 25 Bilaga 5 - Utlåtande överlåtelsebesiktning 29 B6 Budget 31 Bilaga 6 - Referensobjekt 35 B7 - Systemskisser och alternativval 39 Bilaga 7 - Arbetskostnader, APO & EA 42 Bilaga 8 - Komponentregister 43 Bilaga 9- Tabeller för byggdelsberäkning

3

4 Förord 1 Förord Nästan alla som sedan början av 70-talet arbetat på avdelning byggproduktion har bidragit med utvecklingen av något moment i detta övningshäfte. Inte minst har många studenter under årens lopp bidragit till utvecklingen. Tack till alla! Det är vår förhoppning om att Ni skall ha stor glädje och nytta dessa övningar samt att de leder till utvecklande och lärande diskussioner. Anne Landin Professor Redaktör

5 Förutsättningar 2 Förutsättningar för utbyggnadsprojektet AB Christian Fredriksson i Lund har haft stora framgångar med sina system för glasöverbyggnader, en sektor som enligt gjorda marknadsundersökningar kommer att svälla ytterligare. Tillverkning och försäljning sker inom företagets Aluminiumdivision, vars nuvarande lokaler vid Karlsgatan (se bifogade situationsplan, figur 1.1) blivit otillräckliga. För den nya produktionslinjen behövs därför en ny byggnad. Enligt de lönsamhetsberäkningar som gjorts inom företaget har det framkommit att investeringskostnaden för byggprojektet, innefattande markköp, myndighetskostnader, projektering, byggledning, kontroll, byggande, VVS- och El-installationer, kreditivkostnader etc, inte får överskrida 35 miljoner kr. Detta utgör således ramkostnaden för byggprojektet. Motsvarande ramkostnad för maskinprojektet - inkluderande nya maskiner, utbildning av personal etc - har fastställts till 25 miljoner kr. Totalprojektets ramkostnad är således 60 miljoner kr. Ur tidssynpunkt krävs att fabriken står färdig för drift (med maskiner och personal) under våren/sommaren Utredningsskedet har resulterat i ett beslut av företagets styrelse om att genomföra totalprojektet under förutsättning att givna ramkostnader och tider hålls. I företaget har man ett krav att alla investeringar skall ge 10% i avkastning (=kalkylräntan). Inför starten av projektet behöver man nu fastställa ett handlingsprogram för de olika delarna. Dessutom måste man fastställa var utbyggnaden skall ske. Två alternativa placeringar av den nya byggnaden är aktuella: 1. På grannfastigheten till nuvarande verksamhetslokaler i Lund. 2. På en fastighet i Dalby.

6 Förutsättningar 3 Figur 1.1 Situationsplan

7 Övning B1 4 B1 - Upphandling av konsulter Mål med övningen Syftet med övningen är att kunna läsa, förstå och bedöma ett anbud och utifrån detta kunna jämföra olika anbud både vad gäller mjuka och hårda parametrar. Att utifrån givet anbud kunna upprätta ett konsultavtal enligt ABK 96. Läshänvisningar Föreläsningsanteckningar Kompendium: Byggledning Del 2: Byggandets delprocesser kap 2 Hjälpmedel ABK 96 Förutsättningar I ett byggprojekts tidigare skeden är det oftast svårt och i regel olämpligt, att upphandla projektörer mot fast arvode. En sådan ersättningsform begränsar för det mesta möjligheterna till analyser av alternativa lösningar i denna viktiga fas av projektarbetet. I vårt projekt har under programskedet en arkitekt, en byggnadskonstruktör, en VVS-projektör och en El-projektör medverkat. Med dessa har byggherren (AB Christian Fredriksson) haft avtal på löpande räkning. Arkitektateljén har varit ansvarig för konsultgruppen. Övriga projektörer har således varit underkonsulter till Arkitektateljén. Totalprojektledare Per Bergman och byggledare Olle Andersson från Andersson & son är mycket nöjda med konsultgruppens arbete. Uppgift Val av konsult och kontraktskrivning Kontrakt baserat på ABK 96 (se bilaga 1) skall nu upprättas mellan byggherren (AB Christian Fredriksson) och den konsultgrupp man anser lämpligast att genomföra färdigprojekteringen. Som underlag för anbud från olika projektörsfirmor har Arkitektateljén upprättat ett byggprogram med relativt väl specificerad utformning av projektet. Byggnadernas principiella form och placering på tomten är låst. I det PM för anbudsgivare, upprättat av Byggledningsfirma Andersson & Son, som utsänts tillsammans med byggprogrammet till de olika projektörsföretagen har bl a följande krav angivits: "Projekteringen skall omfatta komplett förfrågningsunderlag för upphandling av projektet på generalentreprenad i enlighet med byggprogrammet. Arvodet skall vara fast utan indexreglering. I arvodet skall ingå ersättning för instrument, fältutrustning och dylikt eller laboratorieundersökning, för hantlangare eller motsvarande, för dator eller datorprogram för beräkningar, ritningsarbete eller dylikt, för kopiering, för rese- och traktamentskostnader, för underkonsulter samt för övriga utlägg.

8 Övning B1 5 För eventuella tilläggsarbeten skall anbudsgivaren ange timpriser för olika namngivna befattningshavare, som skall delta i projekteringen. Timpriserna skall vara fullt färdiga priser inklusive administrationspålägg och vinst etc men exklusive moms. Konsulten skall upprätta en betalningsplan (överenskommet arvode förutsätts i övningsuppgiften vara jämnt fördelat under projekteringstiden). Konsulten skall under ansvarstiden ha ansvarsförsäkring till betryggande belopp. Konsultens sammanlagda skadeståndsskyldighet begränsas till tre miljoner kronor. Anbuden skall vara AB Christian Fredriksson tillhanda senast " Efter öppnandet av anbud har totalprojektledaren och byggprojektledaren valt ut två konkurrerande konsultgrupper mellan vilka valet står. Det är dels en grupp under ledning av Arkitektateljén (anbud, se bilaga 2), dels en grupp från Allmänna Konsultgruppen AB - AKAB (anbud, se bilaga 3). Som en förutsättning inför granskningen av anbuden gäller att AB Christian Fredriksson kan räkna med tilläggsarbeten i en omfattning som motsvarar 10 timmar per angiven konsult (åtta stycken per konsultgrupp) och att förändring av det allmänna kostnadsläget kan antas vara +0,25 % per månad. Projekteringstiden beräknas till 5 månader. 1) Gör en ekonomisk jämförelse mellan de två anbuden. 2) Välj därefter ut den konsultgrupp som med hänsyn till samtliga omständigheter synes mest lämpad att genomföra uppdraget och motivera valet för beställaren. 3) Upprätta sedan ett kontraktsförslag med utvald konsultgrupp med hjälp av kontraktsformuläret i bilaga 1. Beställarens ombud: Civ ing Olle Andersson, byggledningsfirman Andersson & Son. Under punkt 2 i kontraktet (budget) skall även medtagas beräknade tilläggskostnader. Beställaren tillhandahåller layoutritningar för fabriken. Vid försening skall vite utgå med kr per påbörjad vecka varmed uppdraget i sin helhet blir fördröjt. Konsulten ska redovisa kvalitetssystem före arbetets påbörjande. Använd punkt 10, (särskilda bestämmelser) om det saknas lämplig plats under övriga paragrafer för erforderliga uppgifter.

9 Bilaga Bilaga 1 - Kontraktsformulär KONTRAKT MED KONSULT Formulär baserat på ABK 96 Beställare Namn och postadress Konsult Namn och postadress Org.nr Telefon Telefax Ombud Projektansvarig Org.nr Telefon Telefax Ombud Uppdragsansvarig Projektbenämning Detta kontrakt avser ett uppdrag Preciserat i samråd ( 2.2 ABK 96) Preciserat i anbudskonkurrens ( 2.3 ABK 96) 1 Uppdragets omfattning ( 2 ABK 96) Uppdragsspecifikation enligt bilaga... Leverans av datafiler se bilaga...

10 Bilaga Budget vid rörligt arvode ( 2.2 ABK 96) 3 Kontraktshandlingar ( 2. ABK 96) För uppdrag preciserat i samråd gäller utöver detta kontrakt (med bilagor) och ABK 96 För uppdrag preciserat i anbudskonkurrens, gäller i rangordning 1) detta kontrakt (med bilagor) 2) ABK 96 3) beställning 4) anbud 5) förfrågningsunderlag 4 Kompletterande handlingar m m, som beställaren skall tillhandahålla under uppdragets genomförande 5 Underkonsulter ( 3.4 ABK 96) 6 Tider ( 5 ABK 96) A. Uppdraget skall utföras enligt bifogad tidplan, se bilaga B. Uppdraget skall utföras enligt senare upprättad tidplan C. Uppdraget skall vara slutfört 7 Ansvar ( 6.3 ABK 96) Konsultens sammanlagda skadeståndsskyldighet begränsas till...kronor.

11 Bilaga Ersättning ( 9 ABK 96) Ersättning erläggs enligt förkryssade alternativ A Rörligt arvode 1 Rörligt arvode efter nedlagd tid Timprislista, bilaga nr... Dagprislista, bilaga nr... 2 Rörligt arvode efter annan grund än 1. Specificeras under 10 Särskilda bestämmelser eller i bilaga... B Fast arvode Fast arvode erläggs med...kronor. Indexreglering skall ske enligt... varvid basmånaden är Utöver förkryssat arvode enligt A eller B ovan är konsulten berättigad till särskild ersättning för kostnader enligt nedanstående moment ( 9.4 ABK 96). instrument, fältutrustning eller laboratorieundersökning dator och/eller datorprogram för beräkningar, ritningsarbete el dyl kopiering modelltillverkning rese- och traktamentskostnader underkonsult Övriga kostnader (specificeras) På konsultens verifierade självkostnad för särskild ersättning läggs ett procentuellt pålägg om...% Om särskild ersättning erläggs enligt andra grunder anges detta under D nedan. C Ersättning omfattande fast arvode och särskild ersättning erläggs med... kr. Indexreglering skall ske enligt... varvid basmånaden är D Enligt bilaga nr...

12 Bilaga Betalning ( 10 ABK 96) 10 Särskilda bestämmelser Här kan bl a dokumenteras bestämmelser om vite, kvalitetsplan etc. Av detta kontrakt är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade Ort och datum Beställare Ort och datum Konsult namnteckning namnteckning

13 Bilaga (1) Bilaga 2 - Anbud, Arkitektateljén ARKITEKTATELJÉN Bengt Christersson Lund AB Christian Fredriksson c/o Byggledningsfirma Andersson & Son Box LUND ANBUD Projektering av industribyggnad åt AB Christian Fredriksson Vi erbjuder oss härmed att utföra rubricerade projektering för ett fast arvode av Femhundranittioentusen ( :-) kronor exklusive mervärdesskatt i överensstämmelse med PM för anbudsgivare av och Byggprogram av Arkitektateljén kommer för uppdragets fullföljande att utnyttja följande underkonsulter, ingående i det fasta arvodet: Byggnadskonstruktioner: - Civ ing Sven Statsson, Konstruktionsbyrån (timdebitering 375:-) - Ing Lotta Bjelke, d:o (timdebitering 375:-) VS-installationer: - Ing Åke Kröök, Installationskonsult AB (timdebitering 360:-) - Tekn Per Stift, d:o (timdebitering 360:-) Ventilation: - Ing Inge Drag, Installationskonsult AB (timdebitering 375:-) El-installation: - Ing Volter Ohm, Installationskonsult AB. (timdebitering 375:-) Från vår egen sida kommer undertecknad och ritare Sven Blysson att deltaga i projekteringen. För de befattningshavare, där timdebitering ej angivits, gäller samma villkor som i det avtal rörande programarbete som utförts åt AB Christian Fredriksson tidigare under året. Med vänlig hälsning Arkitektateljén Bengt Christersson SAR Konsultgatan Ritarby, Telefon Organisationsnummer Postgiro Bankgiro

14 Bilaga Bilaga 3 - Anbud, AKAB Allmänna Konsultgruppen AB - AKAB Ark Anders Andersson Malmö AB Christian Fredriksson c/o Byggledningsfirman Andersson & Son AB Box LUND 11 ANBUD Projektering av industribyggnad åt AB Christian Fredriksson Härmed erbjuder vi oss att genomföra projektering av rubricerade byggprojekt mot ett fast arvode av kronor Femhundraåttioetttusen ( ) exkl mervärdesskatt i enlighet med o PM för anbudsgivare av o Byggprogram av Vi förutsätter att indexreglering av kontraktssumman kommer att ske. Följande medarbetare kommer att deltaga i projektet med angiven timdebitering: Arkitektarbete Arkitekt Eva Svensson Ingenjör Sven Persson Byggnadskonstruktion Civilingenjör Karin Struktur Ingenjör Bosse Balchk VS-installationer Civilingenjör Arne Armatur Ingenjör Rita Rehnt Ventilation Ingenjör Anders Lufting Installationer Ingenjör Folke Ström 590 kr 360 kr 575 kr 375 kr 575 kr 375 kr 550 kr 565 kr Vi hoppas att detta anbud är förmånligt för Er och ber att få hänvisa till undertecknad för ytterligare information. Med vänlig hälsning Allmänna Konsultgruppen AB - AKAB Anders Andersson, Arkitekt/VD AKAB. Grusvägen 13, Lund; tel Postgiro , Bankgiro Organisationsnummer:

15 Övning B Bilaga 3b Faktura

16 Övning B B2 - Organisera byggprojektet Mål med övningen Syftet med övningen är att känna till olika upphandlingsformer, samt att kunna bedöma hur dessa påverkar projektet med avseende på tid, ansvar och ekonomi. Övningen skall också ge kännedom om de olika befattningar och aktörer som är involverade i ett byggprojekt. Läshänvisningar Kompendium: Byggledning Del 2: Byggandets delprocesser kap 1 och 2 Förutsättningar val av upphandlingsform Det är viktigt att välja upphandlingsform så tidigt som möjligt, eftersom det påverkar hur projekteringen ska genomföras. Om man exempelvis väljer totalentreprenad kommer huvuddelen av projekteringsarbetet att genomföras av entreprenörens projektörer. Följande förutsättningar bildar underlag för det beslut som skall fattas: 1. Totalprojektledaren vill så tidigt som möjligt erhålla kontroll över den slutliga kostnaden för byggprojektet. 2. Den tidplan som upprättats skall gälla med oförändrad leveranstidpunkt, någon forcering av tidplanen har sålunda ej beslutats av totalprojektstyrelsen. 3. Totalprojektledaren vill att företaget skall ha goda möjligheter att påverka detaljlösningar i projekteringsskedet, inte minst med tanke på önskemål från de anställdas referensgrupp. Uppgift a) Ge förslag till alternativa upphandlingsformer Föreslå tre olika ansvarsformer (kombinationer av entreprenad- och ersättningsform) som i bästa möjliga mån uppfyller kraven från totalprojektledaren. Presentera förslagen för honom med hjälp av organisationsplaner med kompletterande text. Ange vilka för- och nackdelar det finns med de olika alternativen. b) Välj upphandlingsform för projektet Välj med hjälp av analysen upphandlingsform för AB Christian Fredrikssons byggprojekt. Motivera valet. Förutsättningar - organisation Att etablerade företag skall ha en bestämd organisation med angivna ansvarsgränser för olika befattningshavare anses sedan länge vara självklart. Lika självklart måste det vara att organisera de projekt, som genomförs inom företagen, på motsvarande sätt. I vårt fall skall inom totalprojektets ram omsättas flera miljoner. Sådana uppgifter kan inte skötas som någon bisyssla av befattningshavare i basorganisationen utan att dessa avlastas från delar av sina ordinarie arbetsbördor. Projektet skall således ur organisationssynpunkt betraktas som ett fristående företag. Genom att göra upp en organisationsplan får man möjlighet att styra projektet mot de mål man satt upp i fråga om kostnader, tid och kvalitet.

17 Övning B Vi skall nu organisera Aluminiumdivisionens totalprojekt, som omfattar såväl maskinprojekt som byggprojekt. Lämplig form är linje/stabsorganisation. Följande funktioner behövs i projektorganisationen: Totalprojektstyrelse (fyra-fem medlemmar) Totalprojektledare Totalprojektplanerare (tidplanering ) Maskinprojektledare Maskinprojekteringsledare Maskinmontageledare (övervakar montaget av nya maskinerna) Byggprojektledare Kvalitetsansvarig enligt PBL Byggprojektörer (A, K, VS, Vent, El etc). Byggnadsentreprenörer (med installationsentreprenörer). Underentreprenörer 14 Vissa av dessa kan betraktas som stabsfunktioner. Dessutom behövs ytterligare några stabsfunktioner, såsom Ekonomi Inköp Uppgift c) Organisationsplan/ Bemanning Gör ett organisationsschema (linje stab) utifrån ovanstående förutsättningar och val av upphandlingsform d) Befattningsbeskrivning För att en organisationsplan skall fungera riktigt, behövs att ansvars- och befogenhetsgränser fastlägges noggrant. Detta brukar göra i form av befattningsbeskrivningar. Fastställ vilka/vilka befattningar av de som gavs i förutsättningarna som passar in på följande arbetsuppgifter och påståenden. Vem skall: ansvara för genomförandet av delprojektet bygg i enlighet med av totalprojektledaren (TPL) lämnade anvisningar och instruktioner ansvara för kontroll av maskinmontage förbereda och lämna underlag för beslut i byggfrågor till byggherren (TPL) sluta avtal med byggnadsentreprenörens underentreprenörer upprätta byggritningar och handlingar vara beställarens entreprenadjuridiske rådgivare under entreprenadtiden planera och samordna det administrativa arbetet inom totalprojektet leda och följa projektets genomförande och rapportera till projektstyrelsen ta beslut om ramkostnader upprätta och följa upp tidplan för projektet samordna planering och inköp av maskinutrustning till den nya verksamheten utreda placering av den nya maskinutrustningen utföra elinstallationer hjälper byggherren att kontrollera att samhällskraven uppfylls i projektet

18 Övning B B3 - Programskrivning Mål med övningen Syftet med övningen är att i ett tidigt skede kunna fastställa de behov och funktioner man vill att byggprojektet skall uppfylla. Läshänvisningar Kompendium: Byggledning Del 2: Byggandets delprocesser kap 2 Förutsättningar På grundval av uppgifter framkomna under utredningsskedet skall byggprojektledaren utforma byggherrens program, d v s omforma företagets krav och önskemål till byggnadstekniskt fackspråk. Programmet skall utgöra: - underlag för fortsatt projektering - underlag för upphandling av projektörer alternativt utgöra: - underlag för upphandling av en totalentreprenad Grundläggande för utformandet av byggprogrammet bör vara: "Beskriv endast det önskade resultatet, ej utförandet, som leder fram till detta." Härigenom ges projektörerna och framförallt anbudsräknarna vid en entreprenad möjlighet att själva finna de totalt sett mest ekonomiska lösningarna. I programskedet låses ca 80 % av den slutliga kostnaden för byggprojektet. Det är således ytterst viktigt för byggprojektledaren att kritiskt granska byggherrens önskemål och komma med synpunkter vid formulerandet av programmet. Under utredningsskedet har en rad krav och önskemål framkommit beträffande den nya byggnaden. Av tidsskäl kan inte alla dessa krav och önskemål behandlas inom ramen för övningsuppgiften. Inte heller finns det möjlighet att göra ett fullständigt byggprogram. Övningen kommer därför att inriktas på några belysande delar inom programskedet. På bifogade flödesschema, figur 3.1, har sammanställts de areabehov, som framkommit under utredningen. Förutom de areor som inledningsvis behövs har även medtagits de areor, som man anser sig kunna behöva vid senare utbyggnad av verksamheten om tre år. Direktör Fredriksson har hävdat att man skall bygga ut även för senare behov direkt i den första etappen. Fredrikssons motiv: a) Byggnadskostnaderna stiger varje år. b) Det måste vara billigare att bygga tillkommande areor i samband med den stora entreprenaden. c) Företaget kommer att drabbas av störningar när etapp 2 skall byggas. Totalprojektledaren är av en annan uppfattning och föreslår att man väntar med etapp 2. Dennes motiv: a) Företagets kapital kan användas bättre än på inte utnyttjade byggnadsareor. b) Man kan inte vara säker på att företagets utveckling verkligen kommer att medföra större lokalbehov.

19 Övning B Uppgift a) Alternativval - etappvis utbyggnad Analysera med hjälp av nedanstående förutsättningar samt ytbehov från figur 3.1, frågeställningen beträffande den etappvisa utbyggnaden. Beräknad byggnadskostnad för industrilokal idag: kr/m 2 Beräknad ökning av byggkostnaderna 3 %/år Beräknad merkostnad på grund av att bygget utförs i två etapper: 5 % av byggnadskostnaden för etapp 2 Beräknad störningskostnad för pågående verkstadsproduktion p g a byggnadsarbeten med tillkommande etapp: Företagets kalkylränta (den ränta som företaget förväntar sig att erhålla på sitt kapital vid alternativa investeringar): kr (dagens penningvärde) 10% Beräkning av företagets kapital- och byggkostnader görs som "slutvärdesberäkning". Gör jämförande kalkyler och välj alternativ. b) Alternativval - målningsavdelning Totalprojektledaren har konsulterat byggprojektledaren för att få beslutsunderlag beträffande utformning av målningsavdelningen. Två alternativ föreligger: 1. Sprutmålning med vattenbaserade färger i sprutrum. Erforderlig golvarea: 200 m 2 Erforderligt antal luftomsättningar enligt föreskrifter: 30 luftoms/tim För beräkning av dimensionerande volym behöver endast 3 meters höjd medräknas. 2. Sprutmålning med lättflyktiga lösningsmedel i sprutbox. Erforderlig golvarea: Erforderlig lufthastighet enligt Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar för utsugning av luft från sprutbox: Sprutboxens öppning : Kostnad för sprutboxen: P g a de lättflyktiga lösningsmedlen kräver brandchefen fallskjutport samt högre brandklass på anslutande väggar, vilket ger en merkostnad på: 70 m 2 (p g a att färgen torkar fortare) 0,5 m/s 2x2 meter kr kr Beräkna med hjälp av ovanstående uppgifter samt nedanstående kostnadsdata, vilket alternativ som är det ekonomiskt sett mest gynnsamma (från driftkostnader bortses i exemplet). Investeringskostnad för byggnaden: kr/m 2 BTA. Investeringskostnad för ventilationsanläggningen: 13 kr per m 3 ventilerad luft och timme.

20 Övning B c) Areaberäkning Beräkna erforderlig area för matsal, personalrum och kontor med följande förutsättningar: Matsal Utrymmesbehov: 1,2 m 2 /plats Tillägg för kök, lager, soputrymme, avkoppling etc.: 42 m 2 Vid dimensionering skall hänsyn tagas till att 20 % av stolarna skall kunna stå outnyttjade även när alla 45 anställda finns närvarande. Personalrum Utrymmesbehov: 3 m 2 /person Enligt referensgruppens önskemål skall personalrummet utformas med en avdelning med klädskåp för gångkläder, mellanliggande WC- och tvättavdelning med dusch samt en avdelning med klädskåp för arbetskläder. Kontorsutrymmen Utrymmesbehov inklusive kapprum, wc, korridorer och arkiv: 25 m2/person. Tillägg för pentry: 20 m 2 Rumsindelning med beskrivning av erforderliga utrymmens funktion görs normalt i detta skede, men på grund av övningsuppgiftens knappa tidsram redovisas tillsvidare kontorsdelen endast som en sammanhängande area. d) Översiktlig layout Rita upp, med stöd av de resultat som framkommit under deluppgift a-c samt situationsplanen förutsättningarna för utbyggnadsprojektet, en översiktlig layout över byggnaden. Följande byggnadsutrymmen skall placeras ut: Kontorsdel: Industridel: Kontorsutrymme Matsal och kök Personalrum Råvarulager Tillverkningshall Monteringshall Målningshall Färdigvarulager

21 18 Övning B Utplaceringen skall göras så att flödesschemat nedan uppfylls. Förbindelse med befintlig byggnad Förbindelse med befintlig byggnad Entré Chef Rec. Hall Matsal 45 pers Frd Sop Kontor 6 pers Kpr KÖK Råvarulager T T Städ Avkoppling Arkiv Omklädningsrum Herr 30 pers Omkl. Dam 15 pers El och undercent. 55 m2 Tillverkningshall År 1999: 720 m2 År 2002: 1000 m2 Takhöjd: 4,5 m Monteringshall År 1999: 360 m2 År 2002: 500 m2 Takhöjd: 4,5 m Målningshall 200 m2 Takhöjd: 4,5 m Färdigvarulager År 1999: 540 m2 År 2002: 650 m2 Takhöjd: 4,5 m 820 m2 Takhöjd 4,5 m Inlastning Utlastning A-konsult AB FLÖDESSCHEMA AB Christian Fredriksson Figur. 3.1 Flödesschema över verksamheten inom AB Christian Fredriksson

22 Övning B Bef.Verkstad TomtgrŠns UngefŠrlig placering av ny byggnad

23 Övning B B4 - Planera byggprojektet Mål med övningen Syftet med övningen är att känna till de begrepp som används vid tidplanering. Att kunna upprätta en strukturplan, tidsberäkna strukturplanen, och överföra denna till en plan med tidsatt axel. Övningen skall också ge kunskap om hur man i tidplaneringen hanterar nya eller ändrade projektförutsättningar. Läshänvisningar Kompendium: Byggledning Del 2: Byggandets delprocesser kap 5 Förutsättningar Under utredningsskedet har framkommit att AB Christian Fredriksson har goda möjligheter till försäljning av produkter av nu aktuell typ om leverans kan ske den 1 juni om två år. Starttidpunkt för projektet är den 1 september i år och följande villkor gäller beträffande tidåtgång för projektets huvudaktiviteter. Aktivitet Nr Beskrivning Beroende av att nedanstående aktivitet är klar Tidåtgång, månader M1 Layout för verkstad - 1 M2 Maskinprojektering M1 5 M3 Upphandling av maskinutrustning M2 2 M4 Tillverkning av maskinutrustning M3 6 M5 Montage av maskinutrustning M4, B9 2 M6 Intrimning av maskinutrustning M5 1 M7 Tillverkning av produkter för försäljning M6, B10 2 B1 Byggprogram M1 1 B2 Upphandling av konsulter B1 1 B3 Förslagshandlingar B2 1 B4 Huvudhandlingar B3 1 B5 Ansökan om bygglov B4 1 B6 Bygghandlingar B4, M2 2 B7 Upphandling av entreprenörer B6 1 B8 Grund- och stomarbeten B5, B7 3 B9 Byggnadsarbeten till "tät" byggnad B8 3 B10 Stomkomplettering B9 3

24 Övning B Uppgift a) Projektplan Rita strukturplan enligt ovanstående förutsättningar, och beräkna tidigaste och senaste start respektive sluttid för aktiviteterna. Ange kritiska aktiviteter. Juli månad varje år bortgår p.g.a. semester. Undersök om målsättningen från utredningsskedet med leverans av produkter den 1 juni 20xx kan uppfyllas. 21 b) Försening Sedan projektplanen fastställts i projektorganisationen har byggprojektledaren som en av sina första uppgifter undersökt läget beträffande fastighetsbildningen, varvid det visat sig att nybyggnadskarta ej beställts. Eftersom detta är en omständig procedur kommer bygglovet, som kräver grundkarta, att bli tre månader försenat. Föreslå lämpliga åtgärder med följande förutsättningar: 1) Förkorta byggnadstiden med en månad för B8, grund- och stomarbeten, genom övertidsarbete. Beräknad merkostnad kr. 2) Förkorta tillverkningstiden för maskinutrustning, M4, med max två månader genom övertidsarbete. Beräknad merkostnad kr per inbesparad månad. 3) Genom provisoriska intätningar kan byggnaden göras klar för maskinmontage en månad tidigare, d v s aktivitet B9 förkortas till två månader och B10 ökas till fyra månader. Merkostnad för provisorisk tätning kr. 4) Om även B10 behöver förkortas, måste man tillgripa övertidsarbete, vilket ger en merkostnad i detta fall på kr per inbesparad månad. Redovisas samtidigt med deluppgift c. c) Forcering av planen Försäljningschefen B Claesson har meddelat totalprojektledaren P Larsson att för att ej gå miste om en order måste företagets leverans av produkter ske redan den 1 april 20xx. Larsson kan genom kontroll av tidplanen samt med stöd av kostnadsdata (från deluppgift b) lägga fram villkoren för en forcering med två månader för totalprojektstyrelsen. Ange dessa villkor. Forcering anses motiverat om merkostnaderna understiger kr. Motivera ett beslut i ärendet.

25 Övning B B5 - Köp av fastighet Mål med övningen Syfte med övningen är att kunna bedöma förutsättningar för olika alternativ vid val av fastighet. Att känna till de begrepp och definitioner som är förknippade med ett fastighetsköp, samt att kunna utforma ett köpekontrakt. Läshänvisningar Kompendium: Byggledning Del 1: Byggandet ur ett samhällsperspektiv kap 4 Föreläsningsanteckningar Förutsättningar Christian Fredriksson AB har tidigare varit i kontakt med kommunen om ett eventuellt köp av en intilliggande fastighet, Vårby 44:4. Den genomförda utredningen pekar på att en utbyggnad av verksamheten skulle vara lönsam och därför vill Christian Fredriksson AB köpa den intilliggande fastigheten så snart som möjligt. Företaget vill oavsett om man bygger på tomten eller inte, säkerställa att verksamheten kan expandera på lång sikt. Ansvariga tjänstemän och chefen för den tekniska förvaltningen vid kommunen meddelar att kommunen ställer sig positiv till en överlåtelse. Detaljplanen stöder även en utbyggnad av Christian Fredriksson AB. Ombud för kommunen vid överlåtelsen är chefen för den tekniska förvaltningen Nils Nilsson. Hans underskrift av överlåtelseavtalet skall dock godkännas av kommunfullmäktige när det gäller fastighetsavtal. Köparen har anlitat en sakkunnig som genomfört en besiktning av fastigheten före köpet. Uppgift a) Val av fastighet Utred alternativa placeringar av utbyggnaden. Investeringskostnaderna för den nya byggnaden med tillhörande markarbeten kan bedömas bli lika stora (med undantag för tomtpriset) oavsett placering. Genomför beräkning av företagets årliga kostnad, år ett, för de alternativa förslagen. En kostnadspost är kostnaden för det egna kapitalet. Denna kostnad motsvaras av den avkastning som kapitalet gett om vi inte satsat detta kapital i projektet. Företagets avkastningskrav på det egna kapitalet (kalkylräntan) är 10%. Kostnad för eget kapital år 1 = Köpeskillingen * Kalkylräntan 1) Köp grannfastigheten Den angränsande fastigheten, som vetter mot Katarinavägen har en storlek på 90*180 meter och kostnaden för råmarken är 580 kr per kvadratmeter. Enligt kommunens uppgifter har en grundundersökning av den aktuella fastigheten utförts, varvid framkommit att marken, som i princip är horisontell och något trädbevuxen, täcks av ett 20 cm tjockt matjordslager samt att därunder finns mäktiga lager av moränlera. Någon extraordinär grundförstärkning är därför inte nödvändig. Den nya fastigheten ligger inom samma detaljplan som den befintliga. 2) Köp fastighet i Dalby Kommunen har också föreslagit en lokalisering till ett industriområde i Dalby. Där finns en ledig tomt om m2 och kostnaden för råmarken är 480 kr per kvadratmeter (subventionerat pris från kommunen i avsikt att öka industrietableringen i Dalby). Markförhållandena för denna tomt är i princip lika som för den aktuella tomten i Lund. Detaljplanen är avpassad för den typ av verksamhet som AB Christian Fredriksson bedriver. Avståndet mellan tomten i Dalby och företagets lokaler i Lund är 15 km. Om placeringen av den

Byggprocessen 1 (5) Övning B3 12-03-09

Byggprocessen 1 (5) Övning B3 12-03-09 Byggprocessen 1 (5) B3 - Programskrivning Mål med övningen Syftet med övningen är att i ett tidigt skede kunna fastställa de behov och funktioner man vill att byggprojektet skall uppfylla. Förutsättningar

Läs mer

B4 Budget. Mål med övningen. Förutsättningar. Uppgift a) Upprättande av budget. Konto 1 Markförvärv. Konto 2 Anslutningsavgifter

B4 Budget. Mål med övningen. Förutsättningar. Uppgift a) Upprättande av budget. Konto 1 Markförvärv. Konto 2 Anslutningsavgifter Byggprocessen 1 (4) Övning B4 12-03-09 B4 Budget Mål med övningen Övningens syfte är att kunna upprätta en budget i ett tidigt skede av projektet, och att kunna bedöma ej kända kostnader med hjälp av till

Läs mer

B9 - Upphandling av konsulter

B9 - Upphandling av konsulter Byggprocessen 1 (2) Övning B9 12-04-19 B9 - Upphandling av konsulter Mål med övningen Syftet med övningen är att kunna läsa, förstå och bedöma ett anbud och utifrån detta kunna jämföra olika anbud både

Läs mer

B5 - Systemskisser och alternativval

B5 - Systemskisser och alternativval Byggprocessen 1 (3) Övning B5 12-03-09 B5 - Systemskisser och alternativval Mål med övningen Syftet med övningen är att utifrån kännedom om byggdelars sammansättning kunna upprätta och beräkna byggdelskalkyler.

Läs mer

Förutsättningar för utbyggnadsprojektet

Förutsättningar för utbyggnadsprojektet Byggprocessen 1 (2) Förutsättningar Förutsättningar för utbyggnadsprojektet AB Christian Fredriksson i Lund har haft stora framgångar med sina system för glasöverbyggnader, en sektor som enligt gjorda

Läs mer

Mängdlista, Vårby 44:4 Lund

Mängdlista, Vårby 44:4 Lund Mängdlista, Vårby 44:4 Lund Byggdel Mängd Enhet ptim Spilltal Mtrl-pris Mtrlkostnad UE UE (kr/enhet) (kr) (kr/enhet) (kr) Sektionsfakta MARKARBETEN Schakter Matjordsavtagning 15 714 m2 14 219 996 Kap 21,

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Referensobjekt

Byggprocessen VBEA01. Referensobjekt Byggprocessen VBEA01 Referensobjekt Innehåll Projektuppgifter Kalkylsammanställning Byggdelskostnad Administrativa föreskrifter Gärdet 14:2 (Utdrag) Projektuppgifter Fakta om projektet Projekt: Henryssons

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Komponentregister

Byggprocessen VBEA01. Komponentregister Byggprocessen VBEA01 Komponentregister Komponentregister A3.61000 Ställningar A3.61110 Fasadställning, bruttoyta m2 0,16 15,20 kr 1,00 A3.61210 Invändig bockställning m2 0,10 10,35 kr 1,00 A3.61220 Invändig

Läs mer

Lösningsförslag B1- Start av utbyggnadsprojektet

Lösningsförslag B1- Start av utbyggnadsprojektet Byggprocessen 1(1) Lösningsförslag B1 Lösningsförslag B1- Start av utbyggnadsprojektet Upprätta handlingsplan Projektering av erforderliga maskiner Upphandling av maskiner Tillverkning av maskiner Montage

Läs mer

Komponentregister. Text Enhet Tid Materialpris Åtgång. Komponetkod. A Ställningar. C Dränering under golv på mark. E1.

Komponentregister. Text Enhet Tid Materialpris Åtgång. Komponetkod. A Ställningar. C Dränering under golv på mark. E1. Komponentregister Poster markerade med * avser underentreprenadarbeten Komponetkod A3.61000 Ställningar Text Enhet Tid Materialpris Åtgång A3.61110 Fasadställning,bruttoyta m2 0,16 60,80 kr 1,00 A3.61210

Läs mer

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % Ingångsvärde 80 % Minimiav Program Projektering Produktion Skeden Söka Ram Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Typ av projekt Investering

Läs mer

Tentamen VBEA05 Byggprocessen

Tentamen VBEA05 Byggprocessen Tentamen VBEA05 Byggprocessen 2014-02-22 kl. 8.00-12.00 Namn: Personnummer:...... Resultat Uppnådda poäng på tentamen: Betyg: Tillåtna hjälpmedel: penna, suddgummi och räknedosa (formelsamling bifogas

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Hålla Ram Konsten att hålla

Läs mer

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD)

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Kalkylering Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Planerad sluttid Januari 1957 7,20 Januari 1963 Januari 1959 9,76 Oktober 1961 17,94 Augusti 1962 25,00 Tidigt 1965 Juni 1964 34,80 Mars 1967 Augusti 1965

Läs mer

Lösningsförslag B2 - Upphandling av konsulter

Lösningsförslag B2 - Upphandling av konsulter Byggprocessen 1(6) Lösningsförslag B2 - Upphandling av konsulter 1) Ekonomisk jämförelse: Arki tektatel jén Fast arvode 591000 Index 0 Tillkommande kostnader: timdeb.=(611+390+ 39 435 1,1*(575+2*495+2*375+360))*10

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Söka Ram Typ av projekt Investering

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Mall för byggprojektkalkyl

Mall för byggprojektkalkyl Kalkylering Lukas 14:28-30 Kalkylsammanställning Konto 1 Markförvärv 11 Köpeskilling 12 Lagf artskostnad 19 Öv riga kostnader 2 Anslutningsavgifter 21 VA 22 El 23 Fjärrv ärme 29 Öv riga kostnader 3 Entreprenadkostnad

Läs mer

Mall för byggprojektkalkyl

Mall för byggprojektkalkyl Kalkylering Lukas 14:28-30 Kalkylsammanställning Konto 1 Markförvärv 11 Köpeskilling 12 Lagf artskostnad 19 Öv riga kostnader 2 Anslutningsavgifter 21 VA 22 El 23 Fjärrv ärme 29 Öv riga kostnader 3 Entreprenadkostnad

Läs mer

B1 - Start av utbyggnadsprojektet

B1 - Start av utbyggnadsprojektet Byggprocessen 1 (2) Övning B1 10-01-08 B1 - Start av utbyggnadsprojektet Mål med övningen Syftet med övningen är att veta hur man startar upp ett byggprojekt, samt att översiktligt kunna organisera och

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1. Varför behöver en verksamhet organiseras och vilka fördelar finns?

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD)

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Kalkylering Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Planerad sluttid Januari 1957 7,20 Januari 1963 Januari 1959 9,76 Oktober 1961 17,94 Augusti 1962 25,00 Tidigt 1965 Juni 1964 34,80 Mars 1967 Augusti 1965

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde. Minimikrav. Skeden. Program Byggdelskalkyl 1 Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden 2 Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram 3 Söka Ram Typ av projekt

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/09 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till ABK 09 KONSULTKONTRAKT (ABK 09) Detta formulär är avsett att användas för konsultuppdrag

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och klargör målsättningen 2. Identifiera

Läs mer

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor.

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor. Mall köpekontrakt. Område 1, 2, 3 KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast

Läs mer

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress Flerbostadshus ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) I Offert önskas på Byggfelsförsäkring Inkl. Hyresförlust m.m. Önskar följande självrisk 3 basbelopp 5 basbelopp Annan:... II Försäkringstecknare (den som

Läs mer

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation Upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal individer som

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Kalkylering Lukas 14:28-30 Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

OFFERT: SVANHALL. Datum: / Hustyp Region Boyta Byggyta SVANHALL Göteborg 115,4 m 2 136,4 m 2

OFFERT: SVANHALL. Datum: / Hustyp Region Boyta Byggyta SVANHALL Göteborg 115,4 m 2 136,4 m 2 OFFERT: SVANHALL A-hus AB Box 104 18, 434 24 KUNGSBACKA Tel. 0300-56 88 00 org. Nr/VAT No. SE556210706901 Datum: 2017-08-17/ 1 310 Hustyp Region Boyta Byggyta SVANHALL Göteborg 115,4 m 2 136,4 m 2 Priset

Läs mer

Produktionskalkylering

Produktionskalkylering Produktionskalkylering Kalkylsammanställning Konto 1 Markförvärv 11 Köpeskilling 12 Lagf artskostnad 19 Öv riga kostnader 2 Anslutningsavgifter 21 VA 22 El 23 Fjärrv ärme 29 Öv riga kostnader 3 Entreprenadkostnad

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning

Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning 1 Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning 2 Standard Ombyggnad Nyproduktionsstandard Ursprunglig standard Underhåll Rivning år Livslängd 1 Ombyggnad Projektering Rivning Underhåll Produktion

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Övningsmaterial 08-11-10. Byggprocessen VBEA01. Praktikfall. Byggproduktion, LTH 1

Övningsmaterial 08-11-10. Byggprocessen VBEA01. Praktikfall. Byggproduktion, LTH 1 Övningsmaterial 08-11-10 Byggprocessen VBEA01 Praktikfall Byggproduktion, LTH 1 Scenario för övningsuppgifter AL System AB behöver expandera sin verksamhet med bakgrund av företagets bedömning att den

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM 1(5) UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM 2(5) UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÄNDAMÅLET MED ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGEN Med besiktningsförrättare i nedanstående

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt

Organisation och upphandling av byggprojekt Organisation och upphandling av byggprojekt En avancerad shoppingtur! Välkomna! Anne Landin den 30:e januari 2014 Varför Organisation?» Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge

Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge Tomter till försäljning i Östra Gryet På Östra Gryet finns 8 stycken fribyggartomter till försäljning. Tomterna är belägna i den nordöstra delen

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Varför Organisation? Informell organisation

Varför Organisation? Informell organisation Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar g (synergieffekt) Organisation Ett

Läs mer

Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN

Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN 1 (4) Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G Uppdragsbekräftelse / Utlåtande Avtal om besiktning i samband med överlåtelse av fast egendom ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN Det avtalade ändamålet med att genomföra

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning Handling 01, UK Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG Avseende Mellan beställaren och konsulten är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning person adress Org.nr: 202100-4003 Tfn:?

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Konsultupphandling. Construction Management

Konsultupphandling. Construction Management Konsultupphandling Förfrågan Ja tack Offert, anbud Accept Avtal Avtal en viljeförklaring som inom viss tid mött ett antagande varvid bindande avtal uppstått Konsensual avtal Formalavtal Fastighetsköp Realavtal

Läs mer

RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning)

RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) Parter Mellan nedanstående parter är följande ramavtal upprättat och utväxlat. Beställare: Entreprenör: Organisationsnummer: Ombud: Kontaktperson:

Läs mer

Halmstad Oskarström 5:56 Blåklintsvägen 50/Fanérvägen 4 313 33 OSKARSTRÖM

Halmstad Oskarström 5:56 Blåklintsvägen 50/Fanérvägen 4 313 33 OSKARSTRÖM Prospekt Halmstad Oskarström 5:56 Blåklintsvägen 50/Fanérvägen 4 313 33 OSKARSTRÖM September 2015 2 Innehållsförteckning Försäljningspromemoria s 2 Bakgrund s 3 Sammanfattning s 4 Försäljningsprocessen

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning)

RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) Parter Mellan nedanstående parter är följande ramavtal upprättat och utväxlat. Beställare: Entreprenör: Organisationsnummer: Ombud: Kontaktperson:

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD)

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Kalkylering Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Planerad sluttid Januari 1957 7,20 Januari 1963 Januari 1959 9,76 Oktober 1961 17,94 Augusti 1962 25,00 Tidigt 1965 Juni 1964 34,80 Mars 1967 Augusti 1965

Läs mer

K Ö P E A V T A L avseende fastighet

K Ö P E A V T A L avseende fastighet K Ö P E A V T A L avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad Sid 1 av 6 UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Beställare: Kalle Karlsson Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sid 1 (5)

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Fastigheten: Beteckning Besiktning: Besiktningsdag Adress Klockan Postnr Ort Väderlek Ägare Temperatur Ca +2 grader

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Säljarbesiktning Sid 1 (5)

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Säljarbesiktning Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Fastigheten: Beteckning Besiktning: Besiktningsdag Adress Klockan Postnr Ort Väderlek Ägare Temperatur Ca +2 grader

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Agenda. Kalkylering I vid bygg- och fastighetsutveckling I. Kalkylering - Inledning. Varför kalkylera?

Agenda. Kalkylering I vid bygg- och fastighetsutveckling I. Kalkylering - Inledning. Varför kalkylera? Agenda Kalkylering I vid bygg- och fastighetsutveckling I Kalkylering - Inledning (Kalkylering i tidiga skede - (tidigare behandlat)) Projektkalkyl Produktionskalkyl Introduktion till B5, B6 och B8 (Budget,

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

BYGGKOSTNADSFORUM BYGGKOSTNADSFORUM

BYGGKOSTNADSFORUM BYGGKOSTNADSFORUM Bild nr 1 Av ett totalt bostadsbestånd i Sverige på ca. 4 000 000 lägenheter förnyas f.n. bara ca. 0,5 % varje år genom nyproduktion! Bild nr 2 Av ett totalt bostadsbestånd i Sverige på ca. 4 000 000 lägenheter

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Konsultupphandling Ja tack

Konsultupphandling Ja tack upphandling Ja tack Förfrågan Offert, anbud Avtal en viljeförklaring som inom viss tid mött ett antagande varvid bindande avtal uppstått Konsensual avtal Formalavtal Fastighetsköp Realavtal Lån av cykel

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan Brf Västra Torp 199 Ekonomisk Plan Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för föreningens

Läs mer

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84.

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. 1 Överlåtelseförklaring

Läs mer

Upphandling av konsulttjänster

Upphandling av konsulttjänster Upphandling av konsulttjänster Professor Bengt Hansson Varför är projekteringen viktigt? Utformningen bestäms till största delen under projekteringen Hälften av alla fel är projekteringsfel Kostnadsöverskridande

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och klargör målsättningen 2. Identifiera

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2013-06-12 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

Utföra arbeten enligt huvudanbud (AFB.22) mot en ersättning av: fast pris utan indexreglering.

Utföra arbeten enligt huvudanbud (AFB.22) mot en ersättning av: fast pris utan indexreglering. ANBUDSFORMULÄR - Generalentreprenad Datum 20120601 ANBUD: Anbud märks: Hotings centralskola renovering Hus A Detta formulär måste användas vid anbudsgivning och ska fyllas i elektroniskt! GENERALENTREPRENAD:

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Säljare Roger Lind 1/2del 1/2del Bygårdsvägen 5, 185 94 Vaxholm Objekt Fastigheten Vaxholm Ytterby 4:684 Frågor att besvara om fastigheten Frågorna i denna frågelista

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer