Byggprocessen Förutsättningar. Övningskompendium VBEA05. Byggprocessen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggprocessen Förutsättningar. Övningskompendium VBEA05. Byggprocessen"

Transkript

1 Förutsättningar 0 Övningskompendium VBEA05 Byggprocessen

2 Förutsättningar 1 Innehållsförteckning Förord Förutsättningar för utbyggnadsprojektet B1 - Upphandling av konsulter 4 Bilaga 1 - Kontraktsformulär 6 Bilaga 2 - Anbud, Arkitektateljén 10 Bilaga 3 - Anbud, AKAB 11 Bilaga 3b Faktura 12 B2 - Organisera byggprojektet 13 B3 - Programskrivning 15 B4 - Planera byggprojektet 20 B5 - Köp av fastighet 22 Bilaga 4 - Köpekontrakt 25 Bilaga 5 - Utlåtande överlåtelsebesiktning 29 B6 Budget 31 Bilaga 6 - Referensobjekt 35 B7 - Systemskisser och alternativval 39 Bilaga 7 - Arbetskostnader, APO & EA 42 Bilaga 8 - Komponentregister 43 Bilaga 9- Tabeller för byggdelsberäkning

3

4 Förord 1 Förord Nästan alla som sedan början av 70-talet arbetat på avdelning byggproduktion har bidragit med utvecklingen av något moment i detta övningshäfte. Inte minst har många studenter under årens lopp bidragit till utvecklingen. Tack till alla! Det är vår förhoppning om att Ni skall ha stor glädje och nytta dessa övningar samt att de leder till utvecklande och lärande diskussioner. Anne Landin Professor Redaktör

5 Förutsättningar 2 Förutsättningar för utbyggnadsprojektet AB Christian Fredriksson i Lund har haft stora framgångar med sina system för glasöverbyggnader, en sektor som enligt gjorda marknadsundersökningar kommer att svälla ytterligare. Tillverkning och försäljning sker inom företagets Aluminiumdivision, vars nuvarande lokaler vid Karlsgatan (se bifogade situationsplan, figur 1.1) blivit otillräckliga. För den nya produktionslinjen behövs därför en ny byggnad. Enligt de lönsamhetsberäkningar som gjorts inom företaget har det framkommit att investeringskostnaden för byggprojektet, innefattande markköp, myndighetskostnader, projektering, byggledning, kontroll, byggande, VVS- och El-installationer, kreditivkostnader etc, inte får överskrida 35 miljoner kr. Detta utgör således ramkostnaden för byggprojektet. Motsvarande ramkostnad för maskinprojektet - inkluderande nya maskiner, utbildning av personal etc - har fastställts till 25 miljoner kr. Totalprojektets ramkostnad är således 60 miljoner kr. Ur tidssynpunkt krävs att fabriken står färdig för drift (med maskiner och personal) under våren/sommaren Utredningsskedet har resulterat i ett beslut av företagets styrelse om att genomföra totalprojektet under förutsättning att givna ramkostnader och tider hålls. I företaget har man ett krav att alla investeringar skall ge 10% i avkastning (=kalkylräntan). Inför starten av projektet behöver man nu fastställa ett handlingsprogram för de olika delarna. Dessutom måste man fastställa var utbyggnaden skall ske. Två alternativa placeringar av den nya byggnaden är aktuella: 1. På grannfastigheten till nuvarande verksamhetslokaler i Lund. 2. På en fastighet i Dalby.

6 Förutsättningar 3 Figur 1.1 Situationsplan

7 Övning B1 4 B1 - Upphandling av konsulter Mål med övningen Syftet med övningen är att kunna läsa, förstå och bedöma ett anbud och utifrån detta kunna jämföra olika anbud både vad gäller mjuka och hårda parametrar. Att utifrån givet anbud kunna upprätta ett konsultavtal enligt ABK 96. Läshänvisningar Föreläsningsanteckningar Kompendium: Byggledning Del 2: Byggandets delprocesser kap 2 Hjälpmedel ABK 96 Förutsättningar I ett byggprojekts tidigare skeden är det oftast svårt och i regel olämpligt, att upphandla projektörer mot fast arvode. En sådan ersättningsform begränsar för det mesta möjligheterna till analyser av alternativa lösningar i denna viktiga fas av projektarbetet. I vårt projekt har under programskedet en arkitekt, en byggnadskonstruktör, en VVS-projektör och en El-projektör medverkat. Med dessa har byggherren (AB Christian Fredriksson) haft avtal på löpande räkning. Arkitektateljén har varit ansvarig för konsultgruppen. Övriga projektörer har således varit underkonsulter till Arkitektateljén. Totalprojektledare Per Bergman och byggledare Olle Andersson från Andersson & son är mycket nöjda med konsultgruppens arbete. Uppgift Val av konsult och kontraktskrivning Kontrakt baserat på ABK 96 (se bilaga 1) skall nu upprättas mellan byggherren (AB Christian Fredriksson) och den konsultgrupp man anser lämpligast att genomföra färdigprojekteringen. Som underlag för anbud från olika projektörsfirmor har Arkitektateljén upprättat ett byggprogram med relativt väl specificerad utformning av projektet. Byggnadernas principiella form och placering på tomten är låst. I det PM för anbudsgivare, upprättat av Byggledningsfirma Andersson & Son, som utsänts tillsammans med byggprogrammet till de olika projektörsföretagen har bl a följande krav angivits: "Projekteringen skall omfatta komplett förfrågningsunderlag för upphandling av projektet på generalentreprenad i enlighet med byggprogrammet. Arvodet skall vara fast utan indexreglering. I arvodet skall ingå ersättning för instrument, fältutrustning och dylikt eller laboratorieundersökning, för hantlangare eller motsvarande, för dator eller datorprogram för beräkningar, ritningsarbete eller dylikt, för kopiering, för rese- och traktamentskostnader, för underkonsulter samt för övriga utlägg.

8 Övning B1 5 För eventuella tilläggsarbeten skall anbudsgivaren ange timpriser för olika namngivna befattningshavare, som skall delta i projekteringen. Timpriserna skall vara fullt färdiga priser inklusive administrationspålägg och vinst etc men exklusive moms. Konsulten skall upprätta en betalningsplan (överenskommet arvode förutsätts i övningsuppgiften vara jämnt fördelat under projekteringstiden). Konsulten skall under ansvarstiden ha ansvarsförsäkring till betryggande belopp. Konsultens sammanlagda skadeståndsskyldighet begränsas till tre miljoner kronor. Anbuden skall vara AB Christian Fredriksson tillhanda senast " Efter öppnandet av anbud har totalprojektledaren och byggprojektledaren valt ut två konkurrerande konsultgrupper mellan vilka valet står. Det är dels en grupp under ledning av Arkitektateljén (anbud, se bilaga 2), dels en grupp från Allmänna Konsultgruppen AB - AKAB (anbud, se bilaga 3). Som en förutsättning inför granskningen av anbuden gäller att AB Christian Fredriksson kan räkna med tilläggsarbeten i en omfattning som motsvarar 10 timmar per angiven konsult (åtta stycken per konsultgrupp) och att förändring av det allmänna kostnadsläget kan antas vara +0,25 % per månad. Projekteringstiden beräknas till 5 månader. 1) Gör en ekonomisk jämförelse mellan de två anbuden. 2) Välj därefter ut den konsultgrupp som med hänsyn till samtliga omständigheter synes mest lämpad att genomföra uppdraget och motivera valet för beställaren. 3) Upprätta sedan ett kontraktsförslag med utvald konsultgrupp med hjälp av kontraktsformuläret i bilaga 1. Beställarens ombud: Civ ing Olle Andersson, byggledningsfirman Andersson & Son. Under punkt 2 i kontraktet (budget) skall även medtagas beräknade tilläggskostnader. Beställaren tillhandahåller layoutritningar för fabriken. Vid försening skall vite utgå med kr per påbörjad vecka varmed uppdraget i sin helhet blir fördröjt. Konsulten ska redovisa kvalitetssystem före arbetets påbörjande. Använd punkt 10, (särskilda bestämmelser) om det saknas lämplig plats under övriga paragrafer för erforderliga uppgifter.

9 Bilaga Bilaga 1 - Kontraktsformulär KONTRAKT MED KONSULT Formulär baserat på ABK 96 Beställare Namn och postadress Konsult Namn och postadress Org.nr Telefon Telefax Ombud Projektansvarig Org.nr Telefon Telefax Ombud Uppdragsansvarig Projektbenämning Detta kontrakt avser ett uppdrag Preciserat i samråd ( 2.2 ABK 96) Preciserat i anbudskonkurrens ( 2.3 ABK 96) 1 Uppdragets omfattning ( 2 ABK 96) Uppdragsspecifikation enligt bilaga... Leverans av datafiler se bilaga...

10 Bilaga Budget vid rörligt arvode ( 2.2 ABK 96) 3 Kontraktshandlingar ( 2. ABK 96) För uppdrag preciserat i samråd gäller utöver detta kontrakt (med bilagor) och ABK 96 För uppdrag preciserat i anbudskonkurrens, gäller i rangordning 1) detta kontrakt (med bilagor) 2) ABK 96 3) beställning 4) anbud 5) förfrågningsunderlag 4 Kompletterande handlingar m m, som beställaren skall tillhandahålla under uppdragets genomförande 5 Underkonsulter ( 3.4 ABK 96) 6 Tider ( 5 ABK 96) A. Uppdraget skall utföras enligt bifogad tidplan, se bilaga B. Uppdraget skall utföras enligt senare upprättad tidplan C. Uppdraget skall vara slutfört 7 Ansvar ( 6.3 ABK 96) Konsultens sammanlagda skadeståndsskyldighet begränsas till...kronor.

11 Bilaga Ersättning ( 9 ABK 96) Ersättning erläggs enligt förkryssade alternativ A Rörligt arvode 1 Rörligt arvode efter nedlagd tid Timprislista, bilaga nr... Dagprislista, bilaga nr... 2 Rörligt arvode efter annan grund än 1. Specificeras under 10 Särskilda bestämmelser eller i bilaga... B Fast arvode Fast arvode erläggs med...kronor. Indexreglering skall ske enligt... varvid basmånaden är Utöver förkryssat arvode enligt A eller B ovan är konsulten berättigad till särskild ersättning för kostnader enligt nedanstående moment ( 9.4 ABK 96). instrument, fältutrustning eller laboratorieundersökning dator och/eller datorprogram för beräkningar, ritningsarbete el dyl kopiering modelltillverkning rese- och traktamentskostnader underkonsult Övriga kostnader (specificeras) På konsultens verifierade självkostnad för särskild ersättning läggs ett procentuellt pålägg om...% Om särskild ersättning erläggs enligt andra grunder anges detta under D nedan. C Ersättning omfattande fast arvode och särskild ersättning erläggs med... kr. Indexreglering skall ske enligt... varvid basmånaden är D Enligt bilaga nr...

12 Bilaga Betalning ( 10 ABK 96) 10 Särskilda bestämmelser Här kan bl a dokumenteras bestämmelser om vite, kvalitetsplan etc. Av detta kontrakt är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade Ort och datum Beställare Ort och datum Konsult namnteckning namnteckning

13 Bilaga (1) Bilaga 2 - Anbud, Arkitektateljén ARKITEKTATELJÉN Bengt Christersson Lund AB Christian Fredriksson c/o Byggledningsfirma Andersson & Son Box LUND ANBUD Projektering av industribyggnad åt AB Christian Fredriksson Vi erbjuder oss härmed att utföra rubricerade projektering för ett fast arvode av Femhundranittioentusen ( :-) kronor exklusive mervärdesskatt i överensstämmelse med PM för anbudsgivare av och Byggprogram av Arkitektateljén kommer för uppdragets fullföljande att utnyttja följande underkonsulter, ingående i det fasta arvodet: Byggnadskonstruktioner: - Civ ing Sven Statsson, Konstruktionsbyrån (timdebitering 375:-) - Ing Lotta Bjelke, d:o (timdebitering 375:-) VS-installationer: - Ing Åke Kröök, Installationskonsult AB (timdebitering 360:-) - Tekn Per Stift, d:o (timdebitering 360:-) Ventilation: - Ing Inge Drag, Installationskonsult AB (timdebitering 375:-) El-installation: - Ing Volter Ohm, Installationskonsult AB. (timdebitering 375:-) Från vår egen sida kommer undertecknad och ritare Sven Blysson att deltaga i projekteringen. För de befattningshavare, där timdebitering ej angivits, gäller samma villkor som i det avtal rörande programarbete som utförts åt AB Christian Fredriksson tidigare under året. Med vänlig hälsning Arkitektateljén Bengt Christersson SAR Konsultgatan Ritarby, Telefon Organisationsnummer Postgiro Bankgiro

14 Bilaga Bilaga 3 - Anbud, AKAB Allmänna Konsultgruppen AB - AKAB Ark Anders Andersson Malmö AB Christian Fredriksson c/o Byggledningsfirman Andersson & Son AB Box LUND 11 ANBUD Projektering av industribyggnad åt AB Christian Fredriksson Härmed erbjuder vi oss att genomföra projektering av rubricerade byggprojekt mot ett fast arvode av kronor Femhundraåttioetttusen ( ) exkl mervärdesskatt i enlighet med o PM för anbudsgivare av o Byggprogram av Vi förutsätter att indexreglering av kontraktssumman kommer att ske. Följande medarbetare kommer att deltaga i projektet med angiven timdebitering: Arkitektarbete Arkitekt Eva Svensson Ingenjör Sven Persson Byggnadskonstruktion Civilingenjör Karin Struktur Ingenjör Bosse Balchk VS-installationer Civilingenjör Arne Armatur Ingenjör Rita Rehnt Ventilation Ingenjör Anders Lufting Installationer Ingenjör Folke Ström 590 kr 360 kr 575 kr 375 kr 575 kr 375 kr 550 kr 565 kr Vi hoppas att detta anbud är förmånligt för Er och ber att få hänvisa till undertecknad för ytterligare information. Med vänlig hälsning Allmänna Konsultgruppen AB - AKAB Anders Andersson, Arkitekt/VD AKAB. Grusvägen 13, Lund; tel Postgiro , Bankgiro Organisationsnummer:

15 Övning B Bilaga 3b Faktura

16 Övning B B2 - Organisera byggprojektet Mål med övningen Syftet med övningen är att känna till olika upphandlingsformer, samt att kunna bedöma hur dessa påverkar projektet med avseende på tid, ansvar och ekonomi. Övningen skall också ge kännedom om de olika befattningar och aktörer som är involverade i ett byggprojekt. Läshänvisningar Kompendium: Byggledning Del 2: Byggandets delprocesser kap 1 och 2 Förutsättningar val av upphandlingsform Det är viktigt att välja upphandlingsform så tidigt som möjligt, eftersom det påverkar hur projekteringen ska genomföras. Om man exempelvis väljer totalentreprenad kommer huvuddelen av projekteringsarbetet att genomföras av entreprenörens projektörer. Följande förutsättningar bildar underlag för det beslut som skall fattas: 1. Totalprojektledaren vill så tidigt som möjligt erhålla kontroll över den slutliga kostnaden för byggprojektet. 2. Den tidplan som upprättats skall gälla med oförändrad leveranstidpunkt, någon forcering av tidplanen har sålunda ej beslutats av totalprojektstyrelsen. 3. Totalprojektledaren vill att företaget skall ha goda möjligheter att påverka detaljlösningar i projekteringsskedet, inte minst med tanke på önskemål från de anställdas referensgrupp. Uppgift a) Ge förslag till alternativa upphandlingsformer Föreslå tre olika ansvarsformer (kombinationer av entreprenad- och ersättningsform) som i bästa möjliga mån uppfyller kraven från totalprojektledaren. Presentera förslagen för honom med hjälp av organisationsplaner med kompletterande text. Ange vilka för- och nackdelar det finns med de olika alternativen. b) Välj upphandlingsform för projektet Välj med hjälp av analysen upphandlingsform för AB Christian Fredrikssons byggprojekt. Motivera valet. Förutsättningar - organisation Att etablerade företag skall ha en bestämd organisation med angivna ansvarsgränser för olika befattningshavare anses sedan länge vara självklart. Lika självklart måste det vara att organisera de projekt, som genomförs inom företagen, på motsvarande sätt. I vårt fall skall inom totalprojektets ram omsättas flera miljoner. Sådana uppgifter kan inte skötas som någon bisyssla av befattningshavare i basorganisationen utan att dessa avlastas från delar av sina ordinarie arbetsbördor. Projektet skall således ur organisationssynpunkt betraktas som ett fristående företag. Genom att göra upp en organisationsplan får man möjlighet att styra projektet mot de mål man satt upp i fråga om kostnader, tid och kvalitet.

17 Övning B Vi skall nu organisera Aluminiumdivisionens totalprojekt, som omfattar såväl maskinprojekt som byggprojekt. Lämplig form är linje/stabsorganisation. Följande funktioner behövs i projektorganisationen: Totalprojektstyrelse (fyra-fem medlemmar) Totalprojektledare Totalprojektplanerare (tidplanering ) Maskinprojektledare Maskinprojekteringsledare Maskinmontageledare (övervakar montaget av nya maskinerna) Byggprojektledare Kvalitetsansvarig enligt PBL Byggprojektörer (A, K, VS, Vent, El etc). Byggnadsentreprenörer (med installationsentreprenörer). Underentreprenörer 14 Vissa av dessa kan betraktas som stabsfunktioner. Dessutom behövs ytterligare några stabsfunktioner, såsom Ekonomi Inköp Uppgift c) Organisationsplan/ Bemanning Gör ett organisationsschema (linje stab) utifrån ovanstående förutsättningar och val av upphandlingsform d) Befattningsbeskrivning För att en organisationsplan skall fungera riktigt, behövs att ansvars- och befogenhetsgränser fastlägges noggrant. Detta brukar göra i form av befattningsbeskrivningar. Fastställ vilka/vilka befattningar av de som gavs i förutsättningarna som passar in på följande arbetsuppgifter och påståenden. Vem skall: ansvara för genomförandet av delprojektet bygg i enlighet med av totalprojektledaren (TPL) lämnade anvisningar och instruktioner ansvara för kontroll av maskinmontage förbereda och lämna underlag för beslut i byggfrågor till byggherren (TPL) sluta avtal med byggnadsentreprenörens underentreprenörer upprätta byggritningar och handlingar vara beställarens entreprenadjuridiske rådgivare under entreprenadtiden planera och samordna det administrativa arbetet inom totalprojektet leda och följa projektets genomförande och rapportera till projektstyrelsen ta beslut om ramkostnader upprätta och följa upp tidplan för projektet samordna planering och inköp av maskinutrustning till den nya verksamheten utreda placering av den nya maskinutrustningen utföra elinstallationer hjälper byggherren att kontrollera att samhällskraven uppfylls i projektet

18 Övning B B3 - Programskrivning Mål med övningen Syftet med övningen är att i ett tidigt skede kunna fastställa de behov och funktioner man vill att byggprojektet skall uppfylla. Läshänvisningar Kompendium: Byggledning Del 2: Byggandets delprocesser kap 2 Förutsättningar På grundval av uppgifter framkomna under utredningsskedet skall byggprojektledaren utforma byggherrens program, d v s omforma företagets krav och önskemål till byggnadstekniskt fackspråk. Programmet skall utgöra: - underlag för fortsatt projektering - underlag för upphandling av projektörer alternativt utgöra: - underlag för upphandling av en totalentreprenad Grundläggande för utformandet av byggprogrammet bör vara: "Beskriv endast det önskade resultatet, ej utförandet, som leder fram till detta." Härigenom ges projektörerna och framförallt anbudsräknarna vid en entreprenad möjlighet att själva finna de totalt sett mest ekonomiska lösningarna. I programskedet låses ca 80 % av den slutliga kostnaden för byggprojektet. Det är således ytterst viktigt för byggprojektledaren att kritiskt granska byggherrens önskemål och komma med synpunkter vid formulerandet av programmet. Under utredningsskedet har en rad krav och önskemål framkommit beträffande den nya byggnaden. Av tidsskäl kan inte alla dessa krav och önskemål behandlas inom ramen för övningsuppgiften. Inte heller finns det möjlighet att göra ett fullständigt byggprogram. Övningen kommer därför att inriktas på några belysande delar inom programskedet. På bifogade flödesschema, figur 3.1, har sammanställts de areabehov, som framkommit under utredningen. Förutom de areor som inledningsvis behövs har även medtagits de areor, som man anser sig kunna behöva vid senare utbyggnad av verksamheten om tre år. Direktör Fredriksson har hävdat att man skall bygga ut även för senare behov direkt i den första etappen. Fredrikssons motiv: a) Byggnadskostnaderna stiger varje år. b) Det måste vara billigare att bygga tillkommande areor i samband med den stora entreprenaden. c) Företaget kommer att drabbas av störningar när etapp 2 skall byggas. Totalprojektledaren är av en annan uppfattning och föreslår att man väntar med etapp 2. Dennes motiv: a) Företagets kapital kan användas bättre än på inte utnyttjade byggnadsareor. b) Man kan inte vara säker på att företagets utveckling verkligen kommer att medföra större lokalbehov.

19 Övning B Uppgift a) Alternativval - etappvis utbyggnad Analysera med hjälp av nedanstående förutsättningar samt ytbehov från figur 3.1, frågeställningen beträffande den etappvisa utbyggnaden. Beräknad byggnadskostnad för industrilokal idag: kr/m 2 Beräknad ökning av byggkostnaderna 3 %/år Beräknad merkostnad på grund av att bygget utförs i två etapper: 5 % av byggnadskostnaden för etapp 2 Beräknad störningskostnad för pågående verkstadsproduktion p g a byggnadsarbeten med tillkommande etapp: Företagets kalkylränta (den ränta som företaget förväntar sig att erhålla på sitt kapital vid alternativa investeringar): kr (dagens penningvärde) 10% Beräkning av företagets kapital- och byggkostnader görs som "slutvärdesberäkning". Gör jämförande kalkyler och välj alternativ. b) Alternativval - målningsavdelning Totalprojektledaren har konsulterat byggprojektledaren för att få beslutsunderlag beträffande utformning av målningsavdelningen. Två alternativ föreligger: 1. Sprutmålning med vattenbaserade färger i sprutrum. Erforderlig golvarea: 200 m 2 Erforderligt antal luftomsättningar enligt föreskrifter: 30 luftoms/tim För beräkning av dimensionerande volym behöver endast 3 meters höjd medräknas. 2. Sprutmålning med lättflyktiga lösningsmedel i sprutbox. Erforderlig golvarea: Erforderlig lufthastighet enligt Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar för utsugning av luft från sprutbox: Sprutboxens öppning : Kostnad för sprutboxen: P g a de lättflyktiga lösningsmedlen kräver brandchefen fallskjutport samt högre brandklass på anslutande väggar, vilket ger en merkostnad på: 70 m 2 (p g a att färgen torkar fortare) 0,5 m/s 2x2 meter kr kr Beräkna med hjälp av ovanstående uppgifter samt nedanstående kostnadsdata, vilket alternativ som är det ekonomiskt sett mest gynnsamma (från driftkostnader bortses i exemplet). Investeringskostnad för byggnaden: kr/m 2 BTA. Investeringskostnad för ventilationsanläggningen: 13 kr per m 3 ventilerad luft och timme.

20 Övning B c) Areaberäkning Beräkna erforderlig area för matsal, personalrum och kontor med följande förutsättningar: Matsal Utrymmesbehov: 1,2 m 2 /plats Tillägg för kök, lager, soputrymme, avkoppling etc.: 42 m 2 Vid dimensionering skall hänsyn tagas till att 20 % av stolarna skall kunna stå outnyttjade även när alla 45 anställda finns närvarande. Personalrum Utrymmesbehov: 3 m 2 /person Enligt referensgruppens önskemål skall personalrummet utformas med en avdelning med klädskåp för gångkläder, mellanliggande WC- och tvättavdelning med dusch samt en avdelning med klädskåp för arbetskläder. Kontorsutrymmen Utrymmesbehov inklusive kapprum, wc, korridorer och arkiv: 25 m2/person. Tillägg för pentry: 20 m 2 Rumsindelning med beskrivning av erforderliga utrymmens funktion görs normalt i detta skede, men på grund av övningsuppgiftens knappa tidsram redovisas tillsvidare kontorsdelen endast som en sammanhängande area. d) Översiktlig layout Rita upp, med stöd av de resultat som framkommit under deluppgift a-c samt situationsplanen förutsättningarna för utbyggnadsprojektet, en översiktlig layout över byggnaden. Följande byggnadsutrymmen skall placeras ut: Kontorsdel: Industridel: Kontorsutrymme Matsal och kök Personalrum Råvarulager Tillverkningshall Monteringshall Målningshall Färdigvarulager

21 18 Övning B Utplaceringen skall göras så att flödesschemat nedan uppfylls. Förbindelse med befintlig byggnad Förbindelse med befintlig byggnad Entré Chef Rec. Hall Matsal 45 pers Frd Sop Kontor 6 pers Kpr KÖK Råvarulager T T Städ Avkoppling Arkiv Omklädningsrum Herr 30 pers Omkl. Dam 15 pers El och undercent. 55 m2 Tillverkningshall År 1999: 720 m2 År 2002: 1000 m2 Takhöjd: 4,5 m Monteringshall År 1999: 360 m2 År 2002: 500 m2 Takhöjd: 4,5 m Målningshall 200 m2 Takhöjd: 4,5 m Färdigvarulager År 1999: 540 m2 År 2002: 650 m2 Takhöjd: 4,5 m 820 m2 Takhöjd 4,5 m Inlastning Utlastning A-konsult AB FLÖDESSCHEMA AB Christian Fredriksson Figur. 3.1 Flödesschema över verksamheten inom AB Christian Fredriksson

22 Övning B Bef.Verkstad TomtgrŠns UngefŠrlig placering av ny byggnad

23 Övning B B4 - Planera byggprojektet Mål med övningen Syftet med övningen är att känna till de begrepp som används vid tidplanering. Att kunna upprätta en strukturplan, tidsberäkna strukturplanen, och överföra denna till en plan med tidsatt axel. Övningen skall också ge kunskap om hur man i tidplaneringen hanterar nya eller ändrade projektförutsättningar. Läshänvisningar Kompendium: Byggledning Del 2: Byggandets delprocesser kap 5 Förutsättningar Under utredningsskedet har framkommit att AB Christian Fredriksson har goda möjligheter till försäljning av produkter av nu aktuell typ om leverans kan ske den 1 juni om två år. Starttidpunkt för projektet är den 1 september i år och följande villkor gäller beträffande tidåtgång för projektets huvudaktiviteter. Aktivitet Nr Beskrivning Beroende av att nedanstående aktivitet är klar Tidåtgång, månader M1 Layout för verkstad - 1 M2 Maskinprojektering M1 5 M3 Upphandling av maskinutrustning M2 2 M4 Tillverkning av maskinutrustning M3 6 M5 Montage av maskinutrustning M4, B9 2 M6 Intrimning av maskinutrustning M5 1 M7 Tillverkning av produkter för försäljning M6, B10 2 B1 Byggprogram M1 1 B2 Upphandling av konsulter B1 1 B3 Förslagshandlingar B2 1 B4 Huvudhandlingar B3 1 B5 Ansökan om bygglov B4 1 B6 Bygghandlingar B4, M2 2 B7 Upphandling av entreprenörer B6 1 B8 Grund- och stomarbeten B5, B7 3 B9 Byggnadsarbeten till "tät" byggnad B8 3 B10 Stomkomplettering B9 3

24 Övning B Uppgift a) Projektplan Rita strukturplan enligt ovanstående förutsättningar, och beräkna tidigaste och senaste start respektive sluttid för aktiviteterna. Ange kritiska aktiviteter. Juli månad varje år bortgår p.g.a. semester. Undersök om målsättningen från utredningsskedet med leverans av produkter den 1 juni 20xx kan uppfyllas. 21 b) Försening Sedan projektplanen fastställts i projektorganisationen har byggprojektledaren som en av sina första uppgifter undersökt läget beträffande fastighetsbildningen, varvid det visat sig att nybyggnadskarta ej beställts. Eftersom detta är en omständig procedur kommer bygglovet, som kräver grundkarta, att bli tre månader försenat. Föreslå lämpliga åtgärder med följande förutsättningar: 1) Förkorta byggnadstiden med en månad för B8, grund- och stomarbeten, genom övertidsarbete. Beräknad merkostnad kr. 2) Förkorta tillverkningstiden för maskinutrustning, M4, med max två månader genom övertidsarbete. Beräknad merkostnad kr per inbesparad månad. 3) Genom provisoriska intätningar kan byggnaden göras klar för maskinmontage en månad tidigare, d v s aktivitet B9 förkortas till två månader och B10 ökas till fyra månader. Merkostnad för provisorisk tätning kr. 4) Om även B10 behöver förkortas, måste man tillgripa övertidsarbete, vilket ger en merkostnad i detta fall på kr per inbesparad månad. Redovisas samtidigt med deluppgift c. c) Forcering av planen Försäljningschefen B Claesson har meddelat totalprojektledaren P Larsson att för att ej gå miste om en order måste företagets leverans av produkter ske redan den 1 april 20xx. Larsson kan genom kontroll av tidplanen samt med stöd av kostnadsdata (från deluppgift b) lägga fram villkoren för en forcering med två månader för totalprojektstyrelsen. Ange dessa villkor. Forcering anses motiverat om merkostnaderna understiger kr. Motivera ett beslut i ärendet.

25 Övning B B5 - Köp av fastighet Mål med övningen Syfte med övningen är att kunna bedöma förutsättningar för olika alternativ vid val av fastighet. Att känna till de begrepp och definitioner som är förknippade med ett fastighetsköp, samt att kunna utforma ett köpekontrakt. Läshänvisningar Kompendium: Byggledning Del 1: Byggandet ur ett samhällsperspektiv kap 4 Föreläsningsanteckningar Förutsättningar Christian Fredriksson AB har tidigare varit i kontakt med kommunen om ett eventuellt köp av en intilliggande fastighet, Vårby 44:4. Den genomförda utredningen pekar på att en utbyggnad av verksamheten skulle vara lönsam och därför vill Christian Fredriksson AB köpa den intilliggande fastigheten så snart som möjligt. Företaget vill oavsett om man bygger på tomten eller inte, säkerställa att verksamheten kan expandera på lång sikt. Ansvariga tjänstemän och chefen för den tekniska förvaltningen vid kommunen meddelar att kommunen ställer sig positiv till en överlåtelse. Detaljplanen stöder även en utbyggnad av Christian Fredriksson AB. Ombud för kommunen vid överlåtelsen är chefen för den tekniska förvaltningen Nils Nilsson. Hans underskrift av överlåtelseavtalet skall dock godkännas av kommunfullmäktige när det gäller fastighetsavtal. Köparen har anlitat en sakkunnig som genomfört en besiktning av fastigheten före köpet. Uppgift a) Val av fastighet Utred alternativa placeringar av utbyggnaden. Investeringskostnaderna för den nya byggnaden med tillhörande markarbeten kan bedömas bli lika stora (med undantag för tomtpriset) oavsett placering. Genomför beräkning av företagets årliga kostnad, år ett, för de alternativa förslagen. En kostnadspost är kostnaden för det egna kapitalet. Denna kostnad motsvaras av den avkastning som kapitalet gett om vi inte satsat detta kapital i projektet. Företagets avkastningskrav på det egna kapitalet (kalkylräntan) är 10%. Kostnad för eget kapital år 1 = Köpeskillingen * Kalkylräntan 1) Köp grannfastigheten Den angränsande fastigheten, som vetter mot Katarinavägen har en storlek på 90*180 meter och kostnaden för råmarken är 580 kr per kvadratmeter. Enligt kommunens uppgifter har en grundundersökning av den aktuella fastigheten utförts, varvid framkommit att marken, som i princip är horisontell och något trädbevuxen, täcks av ett 20 cm tjockt matjordslager samt att därunder finns mäktiga lager av moränlera. Någon extraordinär grundförstärkning är därför inte nödvändig. Den nya fastigheten ligger inom samma detaljplan som den befintliga. 2) Köp fastighet i Dalby Kommunen har också föreslagit en lokalisering till ett industriområde i Dalby. Där finns en ledig tomt om m2 och kostnaden för råmarken är 480 kr per kvadratmeter (subventionerat pris från kommunen i avsikt att öka industrietableringen i Dalby). Markförhållandena för denna tomt är i princip lika som för den aktuella tomten i Lund. Detaljplanen är avpassad för den typ av verksamhet som AB Christian Fredriksson bedriver. Avståndet mellan tomten i Dalby och företagets lokaler i Lund är 15 km. Om placeringen av den

Byggprocessen 1 (5) Övning B3 12-03-09

Byggprocessen 1 (5) Övning B3 12-03-09 Byggprocessen 1 (5) B3 - Programskrivning Mål med övningen Syftet med övningen är att i ett tidigt skede kunna fastställa de behov och funktioner man vill att byggprojektet skall uppfylla. Förutsättningar

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial 08-09-04

Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial 08-09-04 Ekonomi 1( 62) Innehåll 1 Praktikfallsföretaget 2 Övningar Appendix: 1.1 Presentation av företaget 1.2 Personalförteckning 1.3 Medarbetarbeskrivning 1.4 Årsredovisningen 1.5 Revisionsberättelse E1 - Begrepp

Läs mer

Bygguide. för Timmerhus

Bygguide. för Timmerhus Bygguide för Timmerhus Bäste spekulant av Timmerhus. Föreningen Svenska Timmerhus Bygguide erbjuder här en möjlighet att få insyn i de viktigaste faktorerna för att förverkliga Ert drömhus. Box 231 795

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

Projektledning - handbok

Projektledning - handbok Byggnadsstyrelsens handböcker 37 Projektledning - handbok 1992-08 ersätter Föreskrift 301 1990-11 i C- i Dokumentets utgivare 1 KSBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Bo

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

Renässans för självbyggeri?

Renässans för självbyggeri? Boverket Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum Augusti 2004 Renässans för självbyggeri? En förstudie av förutsättningarna för självbyggeri som upplåtelseinsats i kooperativ hyresrätt Renässans för

Läs mer

bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning

bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning centrala begrepp i bostadsbyggnadsprocessen i Göteborg 1 Foto: lina Brandström Innehåll Inledning... 5 Processen... 6 Kostnader... 10 Begrepp i bygg- och

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION 2004-11-23 Diarienummer 719-1065-2004 DESSA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANSLUTER TILL AF AMA 98 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar

Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar Allmännyttan pressar byggpriserna det är bostadsbrist i hälften av landets kommuner och i nära 85 procent

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår?

Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår? Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår? Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår? Examensarbete inom Civilingenjörsprogrammen Väg och vattenbyggnad och Industriell ekonomi ANNA REHNBERG

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Realismen av kostnadsbedömningar

Realismen av kostnadsbedömningar Examensarbete 10 p Realismen av kostnadsbedömningar The realism of cost estimations Utbildningsprogram: Byggteknik och ekonomi 120 p Författare: Stefan Windefalk och Ingrid Bolling Handledare: Håkan From

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

ARKITEKTEN SOM PROJEKTINITIERARE. Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Stockholm

ARKITEKTEN SOM PROJEKTINITIERARE. Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Stockholm ARKITEKTEN SOM PROJEKTINITIERARE Magisteruppsats Conny Sjölund Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Stockholm 2006 ARKITEKTEN SOM PROJEKTINITIERARE Skolan för Arkitektur

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Överenskommelsen omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten.

Överenskommelsen omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten. Produktionskostnadskalkyler vid nyproduktion av småhus 12 version 2 Denna överenskommelse har utarbetats av Konsumentverket, Trä- och Möbelföretagen och Villaägarnas Riksförbund och avser skyldighet att

Läs mer

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer