Byggprocessen Förutsättningar. Övningskompendium VBEA05. Byggprocessen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggprocessen Förutsättningar. Övningskompendium VBEA05. Byggprocessen"

Transkript

1 Förutsättningar 0 Övningskompendium VBEA05 Byggprocessen

2 Förutsättningar 1 Innehållsförteckning Förord Förutsättningar för utbyggnadsprojektet B1 - Upphandling av konsulter 4 Bilaga 1 - Kontraktsformulär 6 Bilaga 2 - Anbud, Arkitektateljén 10 Bilaga 3 - Anbud, AKAB 11 Bilaga 3b Faktura 12 B2 - Organisera byggprojektet 13 B3 - Programskrivning 15 B4 - Planera byggprojektet 20 B5 - Köp av fastighet 22 Bilaga 4 - Köpekontrakt 25 Bilaga 5 - Utlåtande överlåtelsebesiktning 29 B6 Budget 31 Bilaga 6 - Referensobjekt 35 B7 - Systemskisser och alternativval 39 Bilaga 7 - Arbetskostnader, APO & EA 42 Bilaga 8 - Komponentregister 43 Bilaga 9- Tabeller för byggdelsberäkning

3

4 Förord 1 Förord Nästan alla som sedan början av 70-talet arbetat på avdelning byggproduktion har bidragit med utvecklingen av något moment i detta övningshäfte. Inte minst har många studenter under årens lopp bidragit till utvecklingen. Tack till alla! Det är vår förhoppning om att Ni skall ha stor glädje och nytta dessa övningar samt att de leder till utvecklande och lärande diskussioner. Anne Landin Professor Redaktör

5 Förutsättningar 2 Förutsättningar för utbyggnadsprojektet AB Christian Fredriksson i Lund har haft stora framgångar med sina system för glasöverbyggnader, en sektor som enligt gjorda marknadsundersökningar kommer att svälla ytterligare. Tillverkning och försäljning sker inom företagets Aluminiumdivision, vars nuvarande lokaler vid Karlsgatan (se bifogade situationsplan, figur 1.1) blivit otillräckliga. För den nya produktionslinjen behövs därför en ny byggnad. Enligt de lönsamhetsberäkningar som gjorts inom företaget har det framkommit att investeringskostnaden för byggprojektet, innefattande markköp, myndighetskostnader, projektering, byggledning, kontroll, byggande, VVS- och El-installationer, kreditivkostnader etc, inte får överskrida 35 miljoner kr. Detta utgör således ramkostnaden för byggprojektet. Motsvarande ramkostnad för maskinprojektet - inkluderande nya maskiner, utbildning av personal etc - har fastställts till 25 miljoner kr. Totalprojektets ramkostnad är således 60 miljoner kr. Ur tidssynpunkt krävs att fabriken står färdig för drift (med maskiner och personal) under våren/sommaren Utredningsskedet har resulterat i ett beslut av företagets styrelse om att genomföra totalprojektet under förutsättning att givna ramkostnader och tider hålls. I företaget har man ett krav att alla investeringar skall ge 10% i avkastning (=kalkylräntan). Inför starten av projektet behöver man nu fastställa ett handlingsprogram för de olika delarna. Dessutom måste man fastställa var utbyggnaden skall ske. Två alternativa placeringar av den nya byggnaden är aktuella: 1. På grannfastigheten till nuvarande verksamhetslokaler i Lund. 2. På en fastighet i Dalby.

6 Förutsättningar 3 Figur 1.1 Situationsplan

7 Övning B1 4 B1 - Upphandling av konsulter Mål med övningen Syftet med övningen är att kunna läsa, förstå och bedöma ett anbud och utifrån detta kunna jämföra olika anbud både vad gäller mjuka och hårda parametrar. Att utifrån givet anbud kunna upprätta ett konsultavtal enligt ABK 96. Läshänvisningar Föreläsningsanteckningar Kompendium: Byggledning Del 2: Byggandets delprocesser kap 2 Hjälpmedel ABK 96 Förutsättningar I ett byggprojekts tidigare skeden är det oftast svårt och i regel olämpligt, att upphandla projektörer mot fast arvode. En sådan ersättningsform begränsar för det mesta möjligheterna till analyser av alternativa lösningar i denna viktiga fas av projektarbetet. I vårt projekt har under programskedet en arkitekt, en byggnadskonstruktör, en VVS-projektör och en El-projektör medverkat. Med dessa har byggherren (AB Christian Fredriksson) haft avtal på löpande räkning. Arkitektateljén har varit ansvarig för konsultgruppen. Övriga projektörer har således varit underkonsulter till Arkitektateljén. Totalprojektledare Per Bergman och byggledare Olle Andersson från Andersson & son är mycket nöjda med konsultgruppens arbete. Uppgift Val av konsult och kontraktskrivning Kontrakt baserat på ABK 96 (se bilaga 1) skall nu upprättas mellan byggherren (AB Christian Fredriksson) och den konsultgrupp man anser lämpligast att genomföra färdigprojekteringen. Som underlag för anbud från olika projektörsfirmor har Arkitektateljén upprättat ett byggprogram med relativt väl specificerad utformning av projektet. Byggnadernas principiella form och placering på tomten är låst. I det PM för anbudsgivare, upprättat av Byggledningsfirma Andersson & Son, som utsänts tillsammans med byggprogrammet till de olika projektörsföretagen har bl a följande krav angivits: "Projekteringen skall omfatta komplett förfrågningsunderlag för upphandling av projektet på generalentreprenad i enlighet med byggprogrammet. Arvodet skall vara fast utan indexreglering. I arvodet skall ingå ersättning för instrument, fältutrustning och dylikt eller laboratorieundersökning, för hantlangare eller motsvarande, för dator eller datorprogram för beräkningar, ritningsarbete eller dylikt, för kopiering, för rese- och traktamentskostnader, för underkonsulter samt för övriga utlägg.

8 Övning B1 5 För eventuella tilläggsarbeten skall anbudsgivaren ange timpriser för olika namngivna befattningshavare, som skall delta i projekteringen. Timpriserna skall vara fullt färdiga priser inklusive administrationspålägg och vinst etc men exklusive moms. Konsulten skall upprätta en betalningsplan (överenskommet arvode förutsätts i övningsuppgiften vara jämnt fördelat under projekteringstiden). Konsulten skall under ansvarstiden ha ansvarsförsäkring till betryggande belopp. Konsultens sammanlagda skadeståndsskyldighet begränsas till tre miljoner kronor. Anbuden skall vara AB Christian Fredriksson tillhanda senast " Efter öppnandet av anbud har totalprojektledaren och byggprojektledaren valt ut två konkurrerande konsultgrupper mellan vilka valet står. Det är dels en grupp under ledning av Arkitektateljén (anbud, se bilaga 2), dels en grupp från Allmänna Konsultgruppen AB - AKAB (anbud, se bilaga 3). Som en förutsättning inför granskningen av anbuden gäller att AB Christian Fredriksson kan räkna med tilläggsarbeten i en omfattning som motsvarar 10 timmar per angiven konsult (åtta stycken per konsultgrupp) och att förändring av det allmänna kostnadsläget kan antas vara +0,25 % per månad. Projekteringstiden beräknas till 5 månader. 1) Gör en ekonomisk jämförelse mellan de två anbuden. 2) Välj därefter ut den konsultgrupp som med hänsyn till samtliga omständigheter synes mest lämpad att genomföra uppdraget och motivera valet för beställaren. 3) Upprätta sedan ett kontraktsförslag med utvald konsultgrupp med hjälp av kontraktsformuläret i bilaga 1. Beställarens ombud: Civ ing Olle Andersson, byggledningsfirman Andersson & Son. Under punkt 2 i kontraktet (budget) skall även medtagas beräknade tilläggskostnader. Beställaren tillhandahåller layoutritningar för fabriken. Vid försening skall vite utgå med kr per påbörjad vecka varmed uppdraget i sin helhet blir fördröjt. Konsulten ska redovisa kvalitetssystem före arbetets påbörjande. Använd punkt 10, (särskilda bestämmelser) om det saknas lämplig plats under övriga paragrafer för erforderliga uppgifter.

9 Bilaga Bilaga 1 - Kontraktsformulär KONTRAKT MED KONSULT Formulär baserat på ABK 96 Beställare Namn och postadress Konsult Namn och postadress Org.nr Telefon Telefax Ombud Projektansvarig Org.nr Telefon Telefax Ombud Uppdragsansvarig Projektbenämning Detta kontrakt avser ett uppdrag Preciserat i samråd ( 2.2 ABK 96) Preciserat i anbudskonkurrens ( 2.3 ABK 96) 1 Uppdragets omfattning ( 2 ABK 96) Uppdragsspecifikation enligt bilaga... Leverans av datafiler se bilaga...

10 Bilaga Budget vid rörligt arvode ( 2.2 ABK 96) 3 Kontraktshandlingar ( 2. ABK 96) För uppdrag preciserat i samråd gäller utöver detta kontrakt (med bilagor) och ABK 96 För uppdrag preciserat i anbudskonkurrens, gäller i rangordning 1) detta kontrakt (med bilagor) 2) ABK 96 3) beställning 4) anbud 5) förfrågningsunderlag 4 Kompletterande handlingar m m, som beställaren skall tillhandahålla under uppdragets genomförande 5 Underkonsulter ( 3.4 ABK 96) 6 Tider ( 5 ABK 96) A. Uppdraget skall utföras enligt bifogad tidplan, se bilaga B. Uppdraget skall utföras enligt senare upprättad tidplan C. Uppdraget skall vara slutfört 7 Ansvar ( 6.3 ABK 96) Konsultens sammanlagda skadeståndsskyldighet begränsas till...kronor.

11 Bilaga Ersättning ( 9 ABK 96) Ersättning erläggs enligt förkryssade alternativ A Rörligt arvode 1 Rörligt arvode efter nedlagd tid Timprislista, bilaga nr... Dagprislista, bilaga nr... 2 Rörligt arvode efter annan grund än 1. Specificeras under 10 Särskilda bestämmelser eller i bilaga... B Fast arvode Fast arvode erläggs med...kronor. Indexreglering skall ske enligt... varvid basmånaden är Utöver förkryssat arvode enligt A eller B ovan är konsulten berättigad till särskild ersättning för kostnader enligt nedanstående moment ( 9.4 ABK 96). instrument, fältutrustning eller laboratorieundersökning dator och/eller datorprogram för beräkningar, ritningsarbete el dyl kopiering modelltillverkning rese- och traktamentskostnader underkonsult Övriga kostnader (specificeras) På konsultens verifierade självkostnad för särskild ersättning läggs ett procentuellt pålägg om...% Om särskild ersättning erläggs enligt andra grunder anges detta under D nedan. C Ersättning omfattande fast arvode och särskild ersättning erläggs med... kr. Indexreglering skall ske enligt... varvid basmånaden är D Enligt bilaga nr...

12 Bilaga Betalning ( 10 ABK 96) 10 Särskilda bestämmelser Här kan bl a dokumenteras bestämmelser om vite, kvalitetsplan etc. Av detta kontrakt är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade Ort och datum Beställare Ort och datum Konsult namnteckning namnteckning

13 Bilaga (1) Bilaga 2 - Anbud, Arkitektateljén ARKITEKTATELJÉN Bengt Christersson Lund AB Christian Fredriksson c/o Byggledningsfirma Andersson & Son Box LUND ANBUD Projektering av industribyggnad åt AB Christian Fredriksson Vi erbjuder oss härmed att utföra rubricerade projektering för ett fast arvode av Femhundranittioentusen ( :-) kronor exklusive mervärdesskatt i överensstämmelse med PM för anbudsgivare av och Byggprogram av Arkitektateljén kommer för uppdragets fullföljande att utnyttja följande underkonsulter, ingående i det fasta arvodet: Byggnadskonstruktioner: - Civ ing Sven Statsson, Konstruktionsbyrån (timdebitering 375:-) - Ing Lotta Bjelke, d:o (timdebitering 375:-) VS-installationer: - Ing Åke Kröök, Installationskonsult AB (timdebitering 360:-) - Tekn Per Stift, d:o (timdebitering 360:-) Ventilation: - Ing Inge Drag, Installationskonsult AB (timdebitering 375:-) El-installation: - Ing Volter Ohm, Installationskonsult AB. (timdebitering 375:-) Från vår egen sida kommer undertecknad och ritare Sven Blysson att deltaga i projekteringen. För de befattningshavare, där timdebitering ej angivits, gäller samma villkor som i det avtal rörande programarbete som utförts åt AB Christian Fredriksson tidigare under året. Med vänlig hälsning Arkitektateljén Bengt Christersson SAR Konsultgatan Ritarby, Telefon Organisationsnummer Postgiro Bankgiro

14 Bilaga Bilaga 3 - Anbud, AKAB Allmänna Konsultgruppen AB - AKAB Ark Anders Andersson Malmö AB Christian Fredriksson c/o Byggledningsfirman Andersson & Son AB Box LUND 11 ANBUD Projektering av industribyggnad åt AB Christian Fredriksson Härmed erbjuder vi oss att genomföra projektering av rubricerade byggprojekt mot ett fast arvode av kronor Femhundraåttioetttusen ( ) exkl mervärdesskatt i enlighet med o PM för anbudsgivare av o Byggprogram av Vi förutsätter att indexreglering av kontraktssumman kommer att ske. Följande medarbetare kommer att deltaga i projektet med angiven timdebitering: Arkitektarbete Arkitekt Eva Svensson Ingenjör Sven Persson Byggnadskonstruktion Civilingenjör Karin Struktur Ingenjör Bosse Balchk VS-installationer Civilingenjör Arne Armatur Ingenjör Rita Rehnt Ventilation Ingenjör Anders Lufting Installationer Ingenjör Folke Ström 590 kr 360 kr 575 kr 375 kr 575 kr 375 kr 550 kr 565 kr Vi hoppas att detta anbud är förmånligt för Er och ber att få hänvisa till undertecknad för ytterligare information. Med vänlig hälsning Allmänna Konsultgruppen AB - AKAB Anders Andersson, Arkitekt/VD AKAB. Grusvägen 13, Lund; tel Postgiro , Bankgiro Organisationsnummer:

15 Övning B Bilaga 3b Faktura

16 Övning B B2 - Organisera byggprojektet Mål med övningen Syftet med övningen är att känna till olika upphandlingsformer, samt att kunna bedöma hur dessa påverkar projektet med avseende på tid, ansvar och ekonomi. Övningen skall också ge kännedom om de olika befattningar och aktörer som är involverade i ett byggprojekt. Läshänvisningar Kompendium: Byggledning Del 2: Byggandets delprocesser kap 1 och 2 Förutsättningar val av upphandlingsform Det är viktigt att välja upphandlingsform så tidigt som möjligt, eftersom det påverkar hur projekteringen ska genomföras. Om man exempelvis väljer totalentreprenad kommer huvuddelen av projekteringsarbetet att genomföras av entreprenörens projektörer. Följande förutsättningar bildar underlag för det beslut som skall fattas: 1. Totalprojektledaren vill så tidigt som möjligt erhålla kontroll över den slutliga kostnaden för byggprojektet. 2. Den tidplan som upprättats skall gälla med oförändrad leveranstidpunkt, någon forcering av tidplanen har sålunda ej beslutats av totalprojektstyrelsen. 3. Totalprojektledaren vill att företaget skall ha goda möjligheter att påverka detaljlösningar i projekteringsskedet, inte minst med tanke på önskemål från de anställdas referensgrupp. Uppgift a) Ge förslag till alternativa upphandlingsformer Föreslå tre olika ansvarsformer (kombinationer av entreprenad- och ersättningsform) som i bästa möjliga mån uppfyller kraven från totalprojektledaren. Presentera förslagen för honom med hjälp av organisationsplaner med kompletterande text. Ange vilka för- och nackdelar det finns med de olika alternativen. b) Välj upphandlingsform för projektet Välj med hjälp av analysen upphandlingsform för AB Christian Fredrikssons byggprojekt. Motivera valet. Förutsättningar - organisation Att etablerade företag skall ha en bestämd organisation med angivna ansvarsgränser för olika befattningshavare anses sedan länge vara självklart. Lika självklart måste det vara att organisera de projekt, som genomförs inom företagen, på motsvarande sätt. I vårt fall skall inom totalprojektets ram omsättas flera miljoner. Sådana uppgifter kan inte skötas som någon bisyssla av befattningshavare i basorganisationen utan att dessa avlastas från delar av sina ordinarie arbetsbördor. Projektet skall således ur organisationssynpunkt betraktas som ett fristående företag. Genom att göra upp en organisationsplan får man möjlighet att styra projektet mot de mål man satt upp i fråga om kostnader, tid och kvalitet.

17 Övning B Vi skall nu organisera Aluminiumdivisionens totalprojekt, som omfattar såväl maskinprojekt som byggprojekt. Lämplig form är linje/stabsorganisation. Följande funktioner behövs i projektorganisationen: Totalprojektstyrelse (fyra-fem medlemmar) Totalprojektledare Totalprojektplanerare (tidplanering ) Maskinprojektledare Maskinprojekteringsledare Maskinmontageledare (övervakar montaget av nya maskinerna) Byggprojektledare Kvalitetsansvarig enligt PBL Byggprojektörer (A, K, VS, Vent, El etc). Byggnadsentreprenörer (med installationsentreprenörer). Underentreprenörer 14 Vissa av dessa kan betraktas som stabsfunktioner. Dessutom behövs ytterligare några stabsfunktioner, såsom Ekonomi Inköp Uppgift c) Organisationsplan/ Bemanning Gör ett organisationsschema (linje stab) utifrån ovanstående förutsättningar och val av upphandlingsform d) Befattningsbeskrivning För att en organisationsplan skall fungera riktigt, behövs att ansvars- och befogenhetsgränser fastlägges noggrant. Detta brukar göra i form av befattningsbeskrivningar. Fastställ vilka/vilka befattningar av de som gavs i förutsättningarna som passar in på följande arbetsuppgifter och påståenden. Vem skall: ansvara för genomförandet av delprojektet bygg i enlighet med av totalprojektledaren (TPL) lämnade anvisningar och instruktioner ansvara för kontroll av maskinmontage förbereda och lämna underlag för beslut i byggfrågor till byggherren (TPL) sluta avtal med byggnadsentreprenörens underentreprenörer upprätta byggritningar och handlingar vara beställarens entreprenadjuridiske rådgivare under entreprenadtiden planera och samordna det administrativa arbetet inom totalprojektet leda och följa projektets genomförande och rapportera till projektstyrelsen ta beslut om ramkostnader upprätta och följa upp tidplan för projektet samordna planering och inköp av maskinutrustning till den nya verksamheten utreda placering av den nya maskinutrustningen utföra elinstallationer hjälper byggherren att kontrollera att samhällskraven uppfylls i projektet

18 Övning B B3 - Programskrivning Mål med övningen Syftet med övningen är att i ett tidigt skede kunna fastställa de behov och funktioner man vill att byggprojektet skall uppfylla. Läshänvisningar Kompendium: Byggledning Del 2: Byggandets delprocesser kap 2 Förutsättningar På grundval av uppgifter framkomna under utredningsskedet skall byggprojektledaren utforma byggherrens program, d v s omforma företagets krav och önskemål till byggnadstekniskt fackspråk. Programmet skall utgöra: - underlag för fortsatt projektering - underlag för upphandling av projektörer alternativt utgöra: - underlag för upphandling av en totalentreprenad Grundläggande för utformandet av byggprogrammet bör vara: "Beskriv endast det önskade resultatet, ej utförandet, som leder fram till detta." Härigenom ges projektörerna och framförallt anbudsräknarna vid en entreprenad möjlighet att själva finna de totalt sett mest ekonomiska lösningarna. I programskedet låses ca 80 % av den slutliga kostnaden för byggprojektet. Det är således ytterst viktigt för byggprojektledaren att kritiskt granska byggherrens önskemål och komma med synpunkter vid formulerandet av programmet. Under utredningsskedet har en rad krav och önskemål framkommit beträffande den nya byggnaden. Av tidsskäl kan inte alla dessa krav och önskemål behandlas inom ramen för övningsuppgiften. Inte heller finns det möjlighet att göra ett fullständigt byggprogram. Övningen kommer därför att inriktas på några belysande delar inom programskedet. På bifogade flödesschema, figur 3.1, har sammanställts de areabehov, som framkommit under utredningen. Förutom de areor som inledningsvis behövs har även medtagits de areor, som man anser sig kunna behöva vid senare utbyggnad av verksamheten om tre år. Direktör Fredriksson har hävdat att man skall bygga ut även för senare behov direkt i den första etappen. Fredrikssons motiv: a) Byggnadskostnaderna stiger varje år. b) Det måste vara billigare att bygga tillkommande areor i samband med den stora entreprenaden. c) Företaget kommer att drabbas av störningar när etapp 2 skall byggas. Totalprojektledaren är av en annan uppfattning och föreslår att man väntar med etapp 2. Dennes motiv: a) Företagets kapital kan användas bättre än på inte utnyttjade byggnadsareor. b) Man kan inte vara säker på att företagets utveckling verkligen kommer att medföra större lokalbehov.

19 Övning B Uppgift a) Alternativval - etappvis utbyggnad Analysera med hjälp av nedanstående förutsättningar samt ytbehov från figur 3.1, frågeställningen beträffande den etappvisa utbyggnaden. Beräknad byggnadskostnad för industrilokal idag: kr/m 2 Beräknad ökning av byggkostnaderna 3 %/år Beräknad merkostnad på grund av att bygget utförs i två etapper: 5 % av byggnadskostnaden för etapp 2 Beräknad störningskostnad för pågående verkstadsproduktion p g a byggnadsarbeten med tillkommande etapp: Företagets kalkylränta (den ränta som företaget förväntar sig att erhålla på sitt kapital vid alternativa investeringar): kr (dagens penningvärde) 10% Beräkning av företagets kapital- och byggkostnader görs som "slutvärdesberäkning". Gör jämförande kalkyler och välj alternativ. b) Alternativval - målningsavdelning Totalprojektledaren har konsulterat byggprojektledaren för att få beslutsunderlag beträffande utformning av målningsavdelningen. Två alternativ föreligger: 1. Sprutmålning med vattenbaserade färger i sprutrum. Erforderlig golvarea: 200 m 2 Erforderligt antal luftomsättningar enligt föreskrifter: 30 luftoms/tim För beräkning av dimensionerande volym behöver endast 3 meters höjd medräknas. 2. Sprutmålning med lättflyktiga lösningsmedel i sprutbox. Erforderlig golvarea: Erforderlig lufthastighet enligt Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar för utsugning av luft från sprutbox: Sprutboxens öppning : Kostnad för sprutboxen: P g a de lättflyktiga lösningsmedlen kräver brandchefen fallskjutport samt högre brandklass på anslutande väggar, vilket ger en merkostnad på: 70 m 2 (p g a att färgen torkar fortare) 0,5 m/s 2x2 meter kr kr Beräkna med hjälp av ovanstående uppgifter samt nedanstående kostnadsdata, vilket alternativ som är det ekonomiskt sett mest gynnsamma (från driftkostnader bortses i exemplet). Investeringskostnad för byggnaden: kr/m 2 BTA. Investeringskostnad för ventilationsanläggningen: 13 kr per m 3 ventilerad luft och timme.

20 Övning B c) Areaberäkning Beräkna erforderlig area för matsal, personalrum och kontor med följande förutsättningar: Matsal Utrymmesbehov: 1,2 m 2 /plats Tillägg för kök, lager, soputrymme, avkoppling etc.: 42 m 2 Vid dimensionering skall hänsyn tagas till att 20 % av stolarna skall kunna stå outnyttjade även när alla 45 anställda finns närvarande. Personalrum Utrymmesbehov: 3 m 2 /person Enligt referensgruppens önskemål skall personalrummet utformas med en avdelning med klädskåp för gångkläder, mellanliggande WC- och tvättavdelning med dusch samt en avdelning med klädskåp för arbetskläder. Kontorsutrymmen Utrymmesbehov inklusive kapprum, wc, korridorer och arkiv: 25 m2/person. Tillägg för pentry: 20 m 2 Rumsindelning med beskrivning av erforderliga utrymmens funktion görs normalt i detta skede, men på grund av övningsuppgiftens knappa tidsram redovisas tillsvidare kontorsdelen endast som en sammanhängande area. d) Översiktlig layout Rita upp, med stöd av de resultat som framkommit under deluppgift a-c samt situationsplanen förutsättningarna för utbyggnadsprojektet, en översiktlig layout över byggnaden. Följande byggnadsutrymmen skall placeras ut: Kontorsdel: Industridel: Kontorsutrymme Matsal och kök Personalrum Råvarulager Tillverkningshall Monteringshall Målningshall Färdigvarulager

21 18 Övning B Utplaceringen skall göras så att flödesschemat nedan uppfylls. Förbindelse med befintlig byggnad Förbindelse med befintlig byggnad Entré Chef Rec. Hall Matsal 45 pers Frd Sop Kontor 6 pers Kpr KÖK Råvarulager T T Städ Avkoppling Arkiv Omklädningsrum Herr 30 pers Omkl. Dam 15 pers El och undercent. 55 m2 Tillverkningshall År 1999: 720 m2 År 2002: 1000 m2 Takhöjd: 4,5 m Monteringshall År 1999: 360 m2 År 2002: 500 m2 Takhöjd: 4,5 m Målningshall 200 m2 Takhöjd: 4,5 m Färdigvarulager År 1999: 540 m2 År 2002: 650 m2 Takhöjd: 4,5 m 820 m2 Takhöjd 4,5 m Inlastning Utlastning A-konsult AB FLÖDESSCHEMA AB Christian Fredriksson Figur. 3.1 Flödesschema över verksamheten inom AB Christian Fredriksson

22 Övning B Bef.Verkstad TomtgrŠns UngefŠrlig placering av ny byggnad

23 Övning B B4 - Planera byggprojektet Mål med övningen Syftet med övningen är att känna till de begrepp som används vid tidplanering. Att kunna upprätta en strukturplan, tidsberäkna strukturplanen, och överföra denna till en plan med tidsatt axel. Övningen skall också ge kunskap om hur man i tidplaneringen hanterar nya eller ändrade projektförutsättningar. Läshänvisningar Kompendium: Byggledning Del 2: Byggandets delprocesser kap 5 Förutsättningar Under utredningsskedet har framkommit att AB Christian Fredriksson har goda möjligheter till försäljning av produkter av nu aktuell typ om leverans kan ske den 1 juni om två år. Starttidpunkt för projektet är den 1 september i år och följande villkor gäller beträffande tidåtgång för projektets huvudaktiviteter. Aktivitet Nr Beskrivning Beroende av att nedanstående aktivitet är klar Tidåtgång, månader M1 Layout för verkstad - 1 M2 Maskinprojektering M1 5 M3 Upphandling av maskinutrustning M2 2 M4 Tillverkning av maskinutrustning M3 6 M5 Montage av maskinutrustning M4, B9 2 M6 Intrimning av maskinutrustning M5 1 M7 Tillverkning av produkter för försäljning M6, B10 2 B1 Byggprogram M1 1 B2 Upphandling av konsulter B1 1 B3 Förslagshandlingar B2 1 B4 Huvudhandlingar B3 1 B5 Ansökan om bygglov B4 1 B6 Bygghandlingar B4, M2 2 B7 Upphandling av entreprenörer B6 1 B8 Grund- och stomarbeten B5, B7 3 B9 Byggnadsarbeten till "tät" byggnad B8 3 B10 Stomkomplettering B9 3

24 Övning B Uppgift a) Projektplan Rita strukturplan enligt ovanstående förutsättningar, och beräkna tidigaste och senaste start respektive sluttid för aktiviteterna. Ange kritiska aktiviteter. Juli månad varje år bortgår p.g.a. semester. Undersök om målsättningen från utredningsskedet med leverans av produkter den 1 juni 20xx kan uppfyllas. 21 b) Försening Sedan projektplanen fastställts i projektorganisationen har byggprojektledaren som en av sina första uppgifter undersökt läget beträffande fastighetsbildningen, varvid det visat sig att nybyggnadskarta ej beställts. Eftersom detta är en omständig procedur kommer bygglovet, som kräver grundkarta, att bli tre månader försenat. Föreslå lämpliga åtgärder med följande förutsättningar: 1) Förkorta byggnadstiden med en månad för B8, grund- och stomarbeten, genom övertidsarbete. Beräknad merkostnad kr. 2) Förkorta tillverkningstiden för maskinutrustning, M4, med max två månader genom övertidsarbete. Beräknad merkostnad kr per inbesparad månad. 3) Genom provisoriska intätningar kan byggnaden göras klar för maskinmontage en månad tidigare, d v s aktivitet B9 förkortas till två månader och B10 ökas till fyra månader. Merkostnad för provisorisk tätning kr. 4) Om även B10 behöver förkortas, måste man tillgripa övertidsarbete, vilket ger en merkostnad i detta fall på kr per inbesparad månad. Redovisas samtidigt med deluppgift c. c) Forcering av planen Försäljningschefen B Claesson har meddelat totalprojektledaren P Larsson att för att ej gå miste om en order måste företagets leverans av produkter ske redan den 1 april 20xx. Larsson kan genom kontroll av tidplanen samt med stöd av kostnadsdata (från deluppgift b) lägga fram villkoren för en forcering med två månader för totalprojektstyrelsen. Ange dessa villkor. Forcering anses motiverat om merkostnaderna understiger kr. Motivera ett beslut i ärendet.

25 Övning B B5 - Köp av fastighet Mål med övningen Syfte med övningen är att kunna bedöma förutsättningar för olika alternativ vid val av fastighet. Att känna till de begrepp och definitioner som är förknippade med ett fastighetsköp, samt att kunna utforma ett köpekontrakt. Läshänvisningar Kompendium: Byggledning Del 1: Byggandet ur ett samhällsperspektiv kap 4 Föreläsningsanteckningar Förutsättningar Christian Fredriksson AB har tidigare varit i kontakt med kommunen om ett eventuellt köp av en intilliggande fastighet, Vårby 44:4. Den genomförda utredningen pekar på att en utbyggnad av verksamheten skulle vara lönsam och därför vill Christian Fredriksson AB köpa den intilliggande fastigheten så snart som möjligt. Företaget vill oavsett om man bygger på tomten eller inte, säkerställa att verksamheten kan expandera på lång sikt. Ansvariga tjänstemän och chefen för den tekniska förvaltningen vid kommunen meddelar att kommunen ställer sig positiv till en överlåtelse. Detaljplanen stöder även en utbyggnad av Christian Fredriksson AB. Ombud för kommunen vid överlåtelsen är chefen för den tekniska förvaltningen Nils Nilsson. Hans underskrift av överlåtelseavtalet skall dock godkännas av kommunfullmäktige när det gäller fastighetsavtal. Köparen har anlitat en sakkunnig som genomfört en besiktning av fastigheten före köpet. Uppgift a) Val av fastighet Utred alternativa placeringar av utbyggnaden. Investeringskostnaderna för den nya byggnaden med tillhörande markarbeten kan bedömas bli lika stora (med undantag för tomtpriset) oavsett placering. Genomför beräkning av företagets årliga kostnad, år ett, för de alternativa förslagen. En kostnadspost är kostnaden för det egna kapitalet. Denna kostnad motsvaras av den avkastning som kapitalet gett om vi inte satsat detta kapital i projektet. Företagets avkastningskrav på det egna kapitalet (kalkylräntan) är 10%. Kostnad för eget kapital år 1 = Köpeskillingen * Kalkylräntan 1) Köp grannfastigheten Den angränsande fastigheten, som vetter mot Katarinavägen har en storlek på 90*180 meter och kostnaden för råmarken är 580 kr per kvadratmeter. Enligt kommunens uppgifter har en grundundersökning av den aktuella fastigheten utförts, varvid framkommit att marken, som i princip är horisontell och något trädbevuxen, täcks av ett 20 cm tjockt matjordslager samt att därunder finns mäktiga lager av moränlera. Någon extraordinär grundförstärkning är därför inte nödvändig. Den nya fastigheten ligger inom samma detaljplan som den befintliga. 2) Köp fastighet i Dalby Kommunen har också föreslagit en lokalisering till ett industriområde i Dalby. Där finns en ledig tomt om m2 och kostnaden för råmarken är 480 kr per kvadratmeter (subventionerat pris från kommunen i avsikt att öka industrietableringen i Dalby). Markförhållandena för denna tomt är i princip lika som för den aktuella tomten i Lund. Detaljplanen är avpassad för den typ av verksamhet som AB Christian Fredriksson bedriver. Avståndet mellan tomten i Dalby och företagets lokaler i Lund är 15 km. Om placeringen av den

Byggprocessen 1 (5) Övning B3 12-03-09

Byggprocessen 1 (5) Övning B3 12-03-09 Byggprocessen 1 (5) B3 - Programskrivning Mål med övningen Syftet med övningen är att i ett tidigt skede kunna fastställa de behov och funktioner man vill att byggprojektet skall uppfylla. Förutsättningar

Läs mer

Förutsättningar för utbyggnadsprojektet

Förutsättningar för utbyggnadsprojektet Byggprocessen 1 (2) Förutsättningar Förutsättningar för utbyggnadsprojektet AB Christian Fredriksson i Lund har haft stora framgångar med sina system för glasöverbyggnader, en sektor som enligt gjorda

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Hålla Ram Konsten att hålla

Läs mer

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % Ingångsvärde 80 % Minimiav Program Projektering Produktion Skeden Söka Ram Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Typ av projekt Investering

Läs mer

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1. Varför behöver en verksamhet organiseras och vilka fördelar finns?

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Produktionskalkylering

Produktionskalkylering Produktionskalkylering Kalkylsammanställning Konto 1 Markförvärv 11 Köpeskilling 12 Lagf artskostnad 19 Öv riga kostnader 2 Anslutningsavgifter 21 VA 22 El 23 Fjärrv ärme 29 Öv riga kostnader 3 Entreprenadkostnad

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och klargör målsättningen 2. Identifiera

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress Flerbostadshus ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) I Offert önskas på Byggfelsförsäkring Inkl. Hyresförlust m.m. Önskar följande självrisk 3 basbelopp 5 basbelopp Annan:... II Försäkringstecknare (den som

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Kalkylering Lukas 14:28-30 Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad Sid 1 av 6 UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Beställare: Kalle Karlsson Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2012-04-25 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

Konsultupphandling. Construction Management

Konsultupphandling. Construction Management Konsultupphandling Förfrågan Ja tack Offert, anbud Accept Avtal Avtal en viljeförklaring som inom viss tid mött ett antagande varvid bindande avtal uppstått Konsensual avtal Formalavtal Fastighetsköp Realavtal

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2013-06-12 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Konsultupphandling Ja tack

Konsultupphandling Ja tack upphandling Ja tack Förfrågan Offert, anbud Avtal en viljeförklaring som inom viss tid mött ett antagande varvid bindande avtal uppstått Konsensual avtal Formalavtal Fastighetsköp Realavtal Lån av cykel

Läs mer

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor.

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor. KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 Surahammar (nedan kallad Säljaren ) KÖPARE: Netto Marknad Sverige AB org.nr 556615-2269 311 84 Falkenberg

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Det är vanligt i dag att antalet underleverantörer ökar till en ganska lång kedja vilket medför svårigheter med uppföljning inom projektet.

Det är vanligt i dag att antalet underleverantörer ökar till en ganska lång kedja vilket medför svårigheter med uppföljning inom projektet. Sida 1 (7) Föreläsningsanteckningar Må970929 Upphandling (Gunnar Selin) Upphandling har i dag delegerats ner till en låg nivå inom stora företag. Tidigare hade -före tagen staber som skötte upphandlingen

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när?

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när? Frågelista - bilaga till köpekontraktet Säljare: Anders Molander Säljare: Eva Molander Karl Dahlgrensgatan 21, 582 28 Linköping Bostadstel: 013-16 37 49 Ägarandel: Ägarandel: 1/2-del 1/2-del Objekt: Byggnad

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

Frågelista - fastighet

Frågelista - fastighet Säljare Jan-Ivar Bakken 660203-1111 Objekt Frågor att besvara om fastigheten Fastigheten Sigtuna Odensala-Ista 2:7 med adress Odensala Ista 162, 19592 Märsta Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren.

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Säljare Roger Lind 1/2del 1/2del Bygårdsvägen 5, 185 94 Vaxholm Objekt Fastigheten Vaxholm Ytterby 4:684 Frågor att besvara om fastigheten Frågorna i denna frågelista

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 27 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 1 27 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade parter ska beredas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

Uppgifter om nybyggnadsprojekt

Uppgifter om nybyggnadsprojekt Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 offentlighetsoch sekretesslagen (SFS 2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB HANINGE RIBBY 2:221 GRÄNSVÄGEN 27 C, 137 41 VÄSTERHANINGE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Adress Telefon Mobil Org nr E-post/webb Kvistvägen 8 136 68 VENDELSÖ 08-776 20 91 070-468 23

Läs mer

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej.

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej. Anslutningsavtal v.151004 - Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 20150801 Avtalet är upprättat mellan Starrkärrs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769628-4756 (i fortsättningen kallad

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS

TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS Tomt vid Vita Bandet ca 200 m till badstrand!!! Unikt tillfälle att förvärva en tomt på havssidan i Söndrum!!! Här får du möjlighet att bygga ditt

Läs mer

Tillåtna hjälpmedel: Penna, räknedosa (formelsamling bifogas tentan)

Tillåtna hjälpmedel: Penna, räknedosa (formelsamling bifogas tentan) Exempeltentamen Sid 1 Byggprocessen VBEA10 Tentamenstid: 5 timmar Tentamen omfattar 60 poäng. Namn: Personnummer: Resultat Uppnådda poäng på tentamen: Betyg: Tillåtna hjälpmedel: Penna, räknedosa (formelsamling

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Idag Samhällsbyggnadskontoret Byggprojekt Miljö, Kvalité, Energi Kalkyler Övning Färdiga arbetsplatser Upphandling mm Sammanfattning Fastighet Projektledare

Läs mer

Överenskommelsen omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten.

Överenskommelsen omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten. Produktionskostnadskalkyler vid nyproduktion av småhus 12 version 2 Denna överenskommelse har utarbetats av Konsumentverket, Trä- och Möbelföretagen och Villaägarnas Riksförbund och avser skyldighet att

Läs mer

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Följande handlingar skall bifogas din ansökan/anmälan: Ansökan Fasadritning Förslag till kontrollplan Sektionsritning Teknisk

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Schildts i Åstorp AB

Schildts i Åstorp AB Schildts i Åstorp AB Å S TORP, EXEMPLET 1 Exempelgatan 2 Överlåtelsebesiktning för köpare Augusti 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 schildts i åstorp ab box 77 265 21 åstorp 070 594 96 96 info@schildts.se

Läs mer

Fastighet med träförråd Gotland

Fastighet med träförråd Gotland Projektnr. 12053855 Diarienr. 2042/2014 Fastighet med träförråd Gotland E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar den 2014-08-19 och är öppen minst

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Vänligen Stefan Wahlström

Vänligen Stefan Wahlström Till bolagsverket: Härmed vill styrelsen i B rf Ombrytaren org nr: 769626-6084 anmäla registrering av ekonomisk plan. Registreringsavgiften är betald till BG: 5050-0255 med 900:- den 11/6 2014 Med vänliga

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Samfälligheten Tallbacken 1(8) KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Tisdag den 22 juni 2010, kl 18.30 Plats: Umeå Folkets Hus, Lokal: PB-salen FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1

GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DELRUMSBESKRIVNING Sid 1-18 Göteborg 2007-04-13 GF KONSULT AB, Box 8774, 402 76 Göteborg.

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Ekshärad! Villa i 1½-plan med källare. Rymligt kök och inglasad veranda i söderläge. Två sovrum på ovanvåning. Bastu

Läs mer

Capellavägen 26 Järfälla

Capellavägen 26 Järfälla SKÄLBY 3:1238 Capellavägen 26 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-05-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för)

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0- Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn mm (HSB ek för) HSB Landskrona hyr lokaler inom

Läs mer

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Tid Måndagen den 29 mars 2010, kl. 08.15-13.15 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Jens Beiron, kan nås via mobiltel 0705-977997 eller ank 12 54 Hjälpmedel Miniräknare

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Bodbörsen AB Telefon Styrelsens säte TEKNISK BESKRIVNING Objekt 2287 ALLMÄNT Byggnaden är tillverkad och monterad av volymelement enligt Moelven

Läs mer