Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000"

Transkript

1 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun Piteå med en 1/1-del Org.nr: (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Köpare: till Hortlax Plattsättning Entreprenad AB Taktvägen Öjebyn med en 1/1-del Org.nr: Mobil: Köpeskilling: Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) "'**"'''''''Femhundratusen****** och på följande villkor i övrigt: 1 Tillträdesdag: Köparen skall och har rätt att tillträda fastigheten den 20 december 2010, eller den tidigare dag som parterna skriftligen kommer överens om, sedan köpeskillingen erlagts till fullo på det sätt som anges i 2. Ändring av tillträdesdag skall avtalas skriftligt i samråd med handläggande fastighetsmäklare. 2 Betalningsvillkor: Köpeskillingen skall av köparen erläggas på följande sätt: a. Kontant på tillträdesdagen samband hänmed skalllikvidavräkning upprättas. Avräkning skall även avseende förskottsbetalda avgifter/driftskostnader etc) I SUMMA KÖPESKILLING kr Lösen av lån: Fastigheten är ej belånad. 4 Deposition av handpenning: Parterna har avtalat att h::l11r1rlpn,nirln inte ska erl<~g~las för detta Fasrighetsförmedling AB 941 Piteå Fax Org nr fastighersbyran.se

2 I.,.il ~ll;" ~ l-i~lstighctsbyrån (4) 5 Inteckningar Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte belastas av inteckning med pantbrev och endast belastas av nedanstående servitut/nyttjanderätt. Köparen är medveten om att nämnda rättigheter/belastningar gäller på samma villkor som för säljaren. Köparen övertar från och med tillträdesdagen de åtaganden som följer med rättigheterna/belastningarna. 6 Försäkringar Fram till tillträdesdagen skall säljaren dels bära risken för att fastigheten genom olyckshändelse (den s.k. faran för fastigheten) skadas under nämnda tid, dels ansvara för att byggnader och annat som hör till fastigheten väl vårdas, dels hålla fastigheten fullvärdesförsäkrad. Aven om köparen inte tillträder fastigheten i rätt tid, övergår faran ändå på köparen på tillträdesdagen. 7 Fördelning av kostnader och intäkter: Kostnader och intakter fördelas mellan parterna med hänsyn till vad som belöper sig på tiden före respektive efter tillträdesdagen. Fastighetsskatter, räntor, driftskostnader och andra till fastigheten härrörbara utgifter m.m. skall således betalas av säljaren fram till tillträdesdagen och av köparen på tiden efter. Motsvarande tillfaller alla intäkter och avkastning säljaren för tiden intill tillträdesdagen och köparen på tiden härefter. 8 Lagfartskostnader Köparen skall ensam betala kostnader för lagfart, nya pantbrev etc. Förmedlingsprovision till Fastighetsbyrån betalas av säljaren enligt separat överenskommelse 9 Kontraktsbrott: Om köparen ej rätteligen fullgöra sina åtaganden enligt detta köpekontrakt, såvida ej köparens försummelse är oväsentlig, äger säljaren rätt att häva köpet. Härvid skall köparen ersätta säljaren dennes skada. Vid sådan hävning av köpet, skall full provision erläggas enligt 8 - även vid hävning som ej grundar sig på köparens hävningsrätt enligt villkor i föreliggande kontrakt. Motsvarande äger köparen rätt till hävning och skadestånd enligt ovan, i det fall säljaren ej rätteligen fullgör sina åtaganden enligt detta köpekontrakt. Parterna är införstådda med att full förmedlingsprovision skall erläggas vid parts hävning av köpet på grund av kontraktsbrott. Vid köparens kontraktsbrott ingår provisionen i det skadestånd köparen blir skyldig att till säljaren. 10 Rådighetsinskränkning. Anslutningsavgifter Säljaren garanterar, intill denna dag, att inga andra förelägganden eller beslut föreligger från myndighet eller som inskränker köparens rådighet över fastigheten vid nyttjande som nu sker, eller som innebär särskilda skyldigheter för dess ägare, annat än vad som anges i detta kontrakt eller dess bilagor. Vidare att fastighetsbildning skett i enlighet med gällande plan, samt kostnad härför Vidare aalranteras att sarntli~la för f",.,tin~,,,,t~,n debiter;3del/be~h(jlriat beslutade kostnader såsom anislul:nings- och abonrlernallqs,kostnadier avseende El och är betalda. Fasrighersförmedling AB Pitea Org nr

3 . lf',n\.<~ ]~~lstighctsbyrån 11 Besiktning/skick Fastighets beskrivning: Köparen har informerats om sin plikt att undersöka fastigheten. Härför har köparen före köpet beretts tillfälle att med sakkunnig noggrant besiktiga fastigheten med därtill hörande byggnader både in- och utvändigt. Köparen är medveten om att byggnaderna kan vara behäftade med fel och brister beroende av ålder, byggnadssätt, underhåll och användning. Köparen godtager fastigheten med fel och brister vilka ombesörjes och bekostas av köparen ensam. Mot ovanstående bakgrund förklarar sig köparen godtaga fastighetens skick och med bindande verkan avstå från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. Köparen är införstådd med att ovanstående villkor innebär en friskrivning från säljarens felansvar enligt Jordabalken 4 kap 19 avseende s.k. "dolda fel". 3(4) fastigheten utgöres av m 2 friköpt tomt, bebyggd med: Kontorsbyggnad i 2 plan + källare, byggnadsår Se bilagt utdrag ur Lantmäteriverkets Fastighetsregister. Säljaren svarar för att fastighetens tomtmark är avstädad, samt att utrymmen vilka disponeras av säljaren är utrymda och städade. 12 Köpebrev,mm: Sedan köpeskillingen erlagts enligt betalningsvillkoren i 2, överlämnar säljaren till köparen kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga för lagfarts vinnande erforderliga handlingar. Vidare skall säljaren överlämna hyreskontrakt, serviceavtal etc i original, samt i den mån de innehas av säljaren, tomtkarta, ritningar m.m. samt tillhandahålla nytt utdrag ur Lantmäteriverkets Fastighetsregister. Vidare de övriga handlingar som är nödvändiga för köparens förvaltning av fastigheten. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först sedan kvitterat köpebrev överlämnats. 13 Tillägg, Ändringar: Tillägg till eller ändringar av detta köpekontrakt skall göras skriftligen för att äga giltighet. 14 Giltighet En förutsättning för detta avtals giltighet är att behörigt organ i Piteå kommun godkänner fastighetsförsäljningen. ~15 Ovriga villkor: Nuvarande hyresavtal tecknat med Hortlax Skidklubb övertas av köparen. Ny som kommer att påverka pågår. Miljö- och bygg kontoret har fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Hortlax 17: 17. Syftet med detaljplanen ar att en ny användning av fd. förvaltningsbyggnaden. Bilagor: tillhör köpekontraktet Utdrag ur Lantmäteriverkets Fastighetsregister Fasrighetsförmedling AB Piteå Besöksadress Tel Fax Styrelsens Org nr fastighetsbyran.se

4 J-4'astighctsbyrån -. J; -n~ ~ 4 (4) Underteckn.: Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprattats, varav saljare och köpare tagit var sitt samt ett utgör Fastighetsbyråns arkivexemplar. Piteå den 8 december 2010 Saljare Piteå Kommun Piteå den 8 december 2010 Köpare Hortlax Plattsattning Entreprenad AB gm: Patrik Wallgren S, Bef/~steidt Fastighetsförmedling AB 941 Piteå Srorgatan Fax Piteå Org nr mo Bankgiro :'l:i3,'t - j j IU fasrighersbyran,se

5 ~I ~ FASTIGHETSINFO }~lstighctsbyrån I (I4) Fåstigh~t. Beteckning: Fastigh.reg: Inskrivn.reg: Församling: Adress(er): Ursprung: Avskild mark: Areal: Koordinater: Planer: Piteå Hortlax 17:17 Senaste ändring: Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda Ändringar t.o.m redovisas, senaste ändring : Hortlax (258102) Hortlaxvägen 28 Hortlax 17:5 Hortlax 17: 19 Land: 2354,0 m 2 Vatten: 0,0 m 2 Totalt: 2354,0 m 2 1. X: Y: Registerkarta: -PITEÅ Beslutade 1. Byggnadsplan.: 25-HLX-1162 Datum: Registerkarta: , , , 24102, Byggnadsplan.: 25-HLX-1362 Datum: Registerkarta: g L~iifcirt 1. Inskrivningsdag: Piteå Kommun Aktnr: Piteå Fång: Köp Köpeskilling: Ingen köpeskilling redovisad Andel: 1/1 Anm: Anm 92/1296 t~~r1ng$enh ~t~f 1. Taxeringsenhet, typ: Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler Senaste taxering: 2007 Uppgiftsår: 2009 Markvärde: 78 kkr Byggnadsvärde: 454 kkr Summa: 532 kkr Taxerad ägare: Piteå Kommun Piteå Andel: 1/1 Värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler Tax.värde: 78 kkr Riktvärdeområde: Byggrätt: 492 m 2 Riktvärde : 160 kr/m 2 Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler Tax.värde: 454 kkr Nybyggnadsår: 1958 Värderingsår: 1958 Lokalyta: 410m 2 rifiigare tåx.~rlirfj 1. Taxeringsenhet, typ: Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler Tidigare taxering: 2007 Uppgiftsår: 2008 Markvärde: 78 kkr Byggnadsvärde: 454 kkr.... :o(..-** ** t,.åljtm1ite(fetp ~h '$lsitte.y~fketg(jjh.~~ Q~:OJ... u... Summa: 532 kkr

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

1. Köpeskillingen för fastigheten i nuvarande byggnadsskede enligt denna dag företagen värdering utgör Kr 47.000

1. Köpeskillingen för fastigheten i nuvarande byggnadsskede enligt denna dag företagen värdering utgör Kr 47.000 Mellan Byggnads AB Harry Karlsson, Lund, nedan kallat bolaget, å ena sidan, och......, nedan kallad köparen, å andra sidan, har denna dag träffats följande AVTAL Bolaget försäljer till köparen tomt nr.........

Läs mer

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer...

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer... Köpekontrakt PARTER Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon Köpare Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn Födelseår Passnummer Eventuellt chipnummer /

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

HÄSTKÖPEAVTAL Nedan angivna parter har denna dag ingått följande avtal om överlåtelse av häst.

HÄSTKÖPEAVTAL Nedan angivna parter har denna dag ingått följande avtal om överlåtelse av häst. Författat av Advokaten Dan Nordenberg www.la-law.nu 0418-168 65 Kontrakt 2013A 1 PARTER Säljare Namn/Firma HÄSTKÖPEAVTAL Nedan angivna parter har denna dag ingått följande avtal om överlåtelse av häst.

Läs mer

Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se...

Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se... Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se... Ordlista över ord som hör sammans med fastighetsköp/försäljning Allegat

Läs mer

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-13 KS 2015/0130 Kommunfullmäktige Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa villa.

Värdefull information för Dig som skall köpa villa. Värdefull information för Dig som skall köpa villa. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa villa. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256

Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256 Beslutsforslag 2012-07-03 FALKENBERG Kommunledningskontoret Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256 Forslag till beslut Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta 1 Kopa klubbstugan

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT 1. PARTER 1.1 Årjängs nät AB, org.nr. 556892-8591 (hädanefter kallat bolaget) Bolaget har friheten att välja att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden enligt detta

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer 1(5) PFEF_Avtal_FA_150604. Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. Skagen Fastighets AB, 556411-8510. Ombud för 1 4: Advokaterna RK och EK

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. Skagen Fastighets AB, 556411-8510. Ombud för 1 4: Advokaterna RK och EK Sida 1 (19) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 2528-08 KLAGANDE 1. Skagen Fastighets AB, 556411-8510 2. NL 3. MJ 4. MW Ombud för 1 4: Advokaterna RK och EK MOTPART

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

F3:10 AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN

F3:10 AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN 1(7) AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN 2(7) AVTALSMALL, LÅN AV PATIENTJOURNALER 3 3.10.1 Bakgrund och syfte 3 3.10.2 Tillträde 4 3.10.3 Kontaktpersoner 4 3.10.4 Utlånade

Läs mer