Sammanträdesdatum Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården"

Transkript

1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum KF:s ilaiwliiig NR (54) 120 Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården INLEDNING Fastigheten är belägen norr om Skugganbadet och är en strandtomt benämnd Strandgården. Dnr Efter avstyckning har enligt gällande ramavtal uppdrag lämnats till för försäljning av fastigheten. Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2011/128/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning/enheten för planering och utveckling, med bilaga (köpekontrakt) Yvonne Fahlman föredrar ärendet. Anna ]ägvald deltar vid ärendets behandling. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljning av fastigheten Kristina 4:266 till Fredrik Dahlgren och Cathrine Ovebäck Dahlgren för en köpesumma av tkr och i enlighet med bilagt köpekontrakt, samt att handlingar i ärendet undertecknas av enhetschefen på enheten för planering och utveckling. BESLUT Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljning av fastigheten Kristina 4:266 till Fredrik Dahlgren och Cathrine Ovebäck Dahlgren för en köpesumma av tkr och i enlighet med bilagt köpekontrakt, samt att handlingar i ärendet undertecknas av enhetschefen på enheten för planering och utveckling. Utdrag kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 ~ S~lttaga KS 2011/128/1 ~ KOMMUN 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNlNG Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården. Fastigheten Kristina 4:266 är belägen norr om Skugganbadet och är en strandtomt benämnd Strandgården. Fastigheten är bebyggd med bostadshus och några små uthus, samtliga byggnader är i stort renoveringsbehov. Fastigheten har under många år varit uthyrd som sommarbostad men stått tom det senaste åren. Enligt detaljplan för området, antagen är huvudbyggnaden q-märkt, vilket innebär att byggnaden inte rar rivas och att dess yttre karaktär inte får förvanskas. Fastighetens areal är 3229 kvm. Efter det att avstyckning enligt detaljplan vunnit laga kraft och vatten- och avloppsfrågan ordnats har i enlighet med gällande ramavtal uppdrag lämnats till i Sala AB att försälja fastigheten. Efter budgivning blev högsta budet 2,700,000 kronor från Fredrik Dahlgren och Cathrine Ovebäck Dahlgren, Norrbäck 165,73392 Sala. Villkor för överlåtelsen framgår av köpekontrakt, bilaga 1. Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunstyrelsen anhåller om att kommunfullmäktige beslutar: att godkänna försäljning av fastigheten Kristina 4:266 till Fredrik Dahlgren och Cathrine Ovebäck Dahlgren för en köpesulllffia av 2,700,000 kronor och i enlighet med bifogade köpekontrakt. att handlingar i ärendet undertecknas av enhetschef på Planering och Utveckling KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering och Utveckling ~~,,?~ Yvonne Fahlman markingenjör Bilaga l: Köpekontrakt SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: Yvonne Fahlman Markingenjör Kommunstyrelsens förvaltning Direkt:

3 ...,... ~.. isnaab;;;;;;; AUKTO~SERAD MÄl<lARSAMFUNDET KOPEKONTRAKT Rådmansgatan 9. SALA 0224/ Säljare: Sala Kommun Box Sala med en 1I1-del SALA KOMMUN Komml'n3tvr'::~%ns förvaltning InK 20i1-06- O B aga Org.nr: överlåter - genom försäljning - till Köpare: Fredrik Dahlgren Norrbäck Sala med en 112-del Pers.nr: Mobil: Cathrine Ovebäck Dahlgren Norrbäck Sala med en 1/2-del Pers. nr: Mobil: Fastighet: Fastigheten Sala Kristina 4:266 i fortsättningen kallad fastigheten Köpeskilling: Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) ~ ~T\(?miljoner$juhuri.clratuSEl~' (~ 7jlOOOOkr) och.i övrigt på följande villkor: 1 Tillträdesdag: Köparen ska tillträda fastigheten efter överenskommelse dock senast 20 juli 2011 sedan ~etalning gjorts på det sätt som anges i 2. Andring av tillträdesdag skall meddelas till fastighetsmäklaren. I! t i f i l i ;, j! j 2 Betalningsvillkor: 3 Villkor om lån: 4 Deposition av handpenning: Köparen ska betala köpeskillingen på följande sätt: a. Kontant som handpenning den 9 jun;"2p kr genom insättning på klientmedelskonto i Sala 'Sparbank, kontonr (b ) b. Resterande kontant på tillträdesdagen kr (På tillträdesdagen upprättas en likvidavräkning med ovannämnda poster specificerade. Av Ilkvidavräkningen framgår exakt vad köparen ska betala kontant på tillträdesdagen.) SUMMA KÖPESKILLING kr Köparens upptagande av nya lån utgör inte något särskilt villkor för,detta köp, då köparen har finansiering ordnad. Säljaren och köparen har i särskild bilagd handling - "Depositionsavtal" - avtalat att handpenningen ska deponeras hos fastighetsmäklaren på särskilt klientmedelskonto. i Sala AB Rådmansaatan 9 Hemsida

4 """-4Iio.. {SIlJQ AB;;;;; AUKTORISERAD MÄKlARSAMfUNDET Rådmansgatan 9. SALA 0224/ Belastningar m.m: Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad till högre belopp än totalt O kr (O stycken pantbrev) och att stämpelskatten är betald. Fastigheten belastas inte av servitut och/eller nyttjanderätt. Fastigheten har del i följande samfälligheter och/eller gemensamhetsanläggningar: Andel i samfällighevga: Kristina GA:6-GA:7 Köparen är medveten om att nämnda rättigheter/belastningar gäller med samma villkor som för säljaren att övertas av köparen från och med tillträdesdagen. 6 Faran för fastigheten mm: Fram till tillträdesdagen ska säljaren dels bära risken för att fastigheten skadas av olyckshändelse (den s.k. faran för fastigheten) dels ansvara för att byggnader och annat som hör till fastigheten vårdas väl. Säljaren garanterar att fastigheten under nämnda tid är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar. Faran övergår på köparen från och med tillträdesdagen - även om köparen inte tillträder fastigheten i rätt tid. Har fastigheten skadats eller försämrats på grund av händelse för vilken säljaren står faran, får köparen göra avdrag på köpeskillingen eller, om skadan är av väsentiig betydelse, häva köpet. 7 Fördelning av utgifter och inkomster: Säljaren ska betala räntor, kostnader för uppvärmning, el, sophämtning, vatten/avlopp och andra utgifter för fastigheten som avser tiden fram till tillträdesdagen. Säljaren ska även betala fastighetsavgifvfastighetsskatt för helt kalenderår På tillträdesdagen ska köparen betala säljaren för den del av avgiften/skatten som faller på tiden från och med tillträdesdagen till och med utgången av år 2011, samt att övrig nämnd betalningsskyldighet då övergår på köparen med samtidig rät! till avkastning från fastigheten. Eventuella bränslelager övertages på tillträdesdagen av köparen utan ersättning. 8 Lagfartskostnader m.m: Köparen ska betala kostnader för lagfart, nya lån, nya pantbrev, värdering etc. Förmedlingsprovision till i Sala AB betalas av säljaren enligt separat överenskommelse. Förmedlingsprovision ska även betalas om säljaren skulle häva köpet enligt 9 - exempelvis på grund av dröjsmål med betalning enligt 2. Överenskommen förmedlingsprovision ska betalas vid anfordran så snart bindande köpekontrakt är undertecknat av parterna - samt at! särskilda återgångsvillkor uppfyllts. 9 Kontraktsbrott: Om köparen eller säljaren inte fullgör sina åtaganden enligt detta köpekontrakt har motparten rät! till skadestånd. Vid kontraktsbrott av väsentlig betydelse för part, har denne dessutom rätt att häva köpet. Vid köparens kontraktsbrott ska säljarens skada, inklusive förmedlingsprovision, regleras ur betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen, är köparen skyldig at! omgående betala mellanskillnaden till säljaren. Understiger skadan handpenningen, ska mellanskillnaden snarast återbetalas till köparen. Parterna är medvetna om att full förmedlingsprovision ska betalas vid parts hävning av köpet på grund av kontraktsbrott. Vid köparens kontrilktsbrott ingår förmedlingsprovisionen i det skadestånd köparen blir skyldig att betala till säljaren. i Sala AB RAclm.::ln!=l.(1At~m 9 Hemsida WoNW.maklarhusetisa!a.se

5 Åft.. AUKTORISERAD MÄKlARSAMFUNDET isillflab= RMmansgatan 9. SALA 0224/ Rådighetsinskränkning. Anslutningsavgifter m.m: Om inget?nnat anges i detta kontrakt med bilagor, garanterar säljaren att fastigheten inte berörs av myndighetsbeslut eller annat föreläggande från sotare eller liknande, eller som på något sätt begränsar köparens möjlighet att utnyttja fastigheten på samma sätt som den används av säljaren i dag. Säljaren garanterar även att fastighetsbildning skett i enlighet med gällande plan med samtliga kostnader betalda. Säljaren garanterar vidare att det i dag inte finns några debiterade eller behörigt beslutade kostnader eller avgifter, som ägaren av fastigheten ska betala, såsom för fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, samfällighet, gatumarksersättning/gatubyggnadskostnad (gatukostnader enligt gällande plan) eller för anslutning av vatten- och avlopp och el. 11 Energideklaration: Energideklaration krävs inte. Byggnaden.är undantagen från skyldigheten att energideklareras enligt 2 pkt 4 i Regeringens förordning om energideklaration. 12 Fastighetens fysiska skick: Fastighetens areal är 3229 m' friköpt tomt, bebyggd Ca 1900 med 1 Y,-plans fritidshus. I köpet ingår utan särskild ersättning allt som är fastighets- och byggnadstillbehör, medan lös egendom inte ingår i köpet. Tillbehör som undantas och Jös egendom som ingår i köpet specificeras i bilaga till köpekontraktet. Fastighetsmäklaren har informerat köparen om undersökningsplikten enligt 4 kap 19 Jordabalken. Säljaren har lämnat upplysningar om fastigheten i bilagda objektbeskrivning och frågelista. Köparen är informerad om sin undersökningsplikt och har ingående undersökt fastigheten med byggnader och tillbehör. Köparen förklarar sig godta fastighetens skick och med bindande verkan avstå från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. Köparen är införstådd med att ovanstående villkor.är en så kallad friskrivning från säljarens ansvar som avses i Jordabalken 4 kap 19 avseende "dolda fel". 'Köparen får således efter köpet inie göra gällande några påföljder gentemot säljaren på grund av fel i fastigheten, dess byggnader och byggnadstilibehör. Säljaren svarar för att byggnad, som ska användas av köparen till bostad, på tillträdesdagen är utrymd. Även övriga byggnader ska vara utrymda och tomtmark avröjd. Kvarvarande föremål som tillhör säljaren, har köparen rätt att antingen forsla bort eller behålla utan ersättning. 13 Försäljning av köparens bostad: 14 Slutlikvid, köpebrev, pantbrev: Detta köp har inte gjorts beroende av att köparen ska sälja sin nuvarande bostad. '. Sedan köparen betalat köpeskillingen enligt villkoren i 2, ska sä)jaren till köparen överlämna kvitterat köpebrev och övriga handlingar som krävs för köparens lagfart. Säljaren ska även överlämna nycklar samt de fastighetshandlingar säljaren innehar såsom tomtkarta, ritningar etc. Vid behov, överlämnar fastighetsmäklaren samtidigt et! nytt utdrag ur Lantmäteriets Fastighetsregister.. Äganderätten' övergår till köparen först sedan kvitterat köpebrev överlämnats. Delta innebär bland annat att säljaren, i enlighet med 7, ansvarar för fastighetsavgift-/skatt fram till tillträdesdagen. 14 Övriga villkor: Köparen är infcrmerad och har kännedom om dess innebörd att byggnaden på fastigheten innehar benämningen litet q. Köpet skall åter om kommunfullmäktige ej godkänner överlåtelsen. Atergår köpet, ska köparen omgående få tillbaka betald handpenning och ingen av ' parterna har rätt till skadestånd av andra p,arten. i Sala AB f\å9m!'n:;galan 9 Hemsida WVI/W.maklarhusetisala.se

6 isa/a...,~... AUKTORISERAD Iv\ÄKlARSAlv\fUNDET AD;;;;;;' Rådmallsgaran 9. SALA 0224/ Handlingar: Köparen har skriftligt - i god tid före köpet - erhålfit, tagit del av och är införstådd med: 1:21 Avstående boendekostnadskalkyl 1:21 Info, Energideklaration för småhus separat Bilagor: Följande bilagor tillhör köpekontraktet: 1 Depositionsavtal 2 Utdrag ur Lantmäteriets Fastighetsregister 3 Objektbeskrivning 4 Frågelista Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet. Undertecknande: Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var sit! samt et! utgör i Sala AB:s arkivexemplar. Sala den 8 juni 2011 Sala den 8 juni 2011 Säljare Köpare Sala Kommun gm: Håkan Svärd Ovanstående säljares namnteckning bevittnas , Information om handläggning av personuppgifter Parterna lämnar sitt medgivande till att person- och objektuppgifter får registreras i mäklarföretagets datasystem j den utsträckning som krävs för det aktuella köpet, men även för statistisk bearbetning och möjligheter till kunderbjudanden i annan databas. Ytterligare information om behandling av personuppgifter enligt PuL personuppgiftslagen (1 998:204) lämnas av handläggande fastighetsmäklare.. i Sala AB Rådmansgatan 9 Hems;da WI/IIW.makJarhusetisala.se

7 ... AUKTORISERAD MÄK1.ARS.ANfUNDET FASTIGH!=TSINFO, MINI Rådmansgaran 9. SALA 0224/ Beteckning: Sala Kristina 4:266 Fastigh.reg: Senaste ändring: Inskrivn.reg: Ändringar t.o.m redovisas, senaste ändring: Församling: Sala (198101) Adress(er): Skuggan 110 Ursprung: Kristina 4:1 Areal: Land: 3229,0 m 2 Vatten: 0,0 m 2 Totalt: 3229,0 m 2 Koordinater: 1. X: Y: Registerkarta: -SALA Andel i Kristina GA:6-GA:7 SAMF/GA: Atgärder: Avstyckning ANLF, , Planer: Beslutade 1. Detaljplan.: 1981-P264 Datum: Laga kraft: Genomförande: Början slut Inskrivningsdag: Aktnr: Sala Kommun Box Sala Fång: Köp Köpeskilling: Ingen köpeskilling redovisad Andel: 1/1 Anm: Övr fång 51/23, 57/13, 61/383, 65/976, 66/716, 69/159, 69/1394, 69/1395, 73/928, 75/230, anm 88/11 g i Sala AB Rådmansaatan 9 Hems/da

8 ...,v... AUKTORISERAD MÄKlARSAMFUNDET FASTIGHETSINFO, MINI Rådmallsgatan 9. SALA 0224/ =G' ",,,,,,,,,,,,,,,,,n"""fj''''''-t'. '/7W''''''''''"-'li<'ll:P '",!ii)- l>i ~".,.,-,m;7l_i'!l'''''':'f4!'i~_ilii''_~!1'i!l'''''''. L~M11mSi!1!..J!.Jii!!i!.J!99{].!!!.gl1~1~ff~:j~?t!iiIiir~ti~$pcJtit~lfl# :fftiff!l~~~iitaf~?k~b e, ~y~dt~&1t{it4t;1tji;'fl0:f~ji~ Beteckning: Sala Kristina GA:6 Fastigh.reg: Senaste ändring: Inskrivn.reg: Ändringar t.o.m redovisas Församling: Sala (198101) Ändamål: Vatten och avlopp Delägande Kristina 4:266-4:269 fastigheter: Förvaltning: Atgärder: Västra skuggans samfällighetsförening Anläggningsåtgärd, , Rättigheter: Förmån: 1 Officialservitut Utrymme Förmån: 3 Officialservitut Utrymme i Sala AB Rådmansaatan 9 Hemsida

9 ...,.,... AUKTORISERAD MÄKlARSAIJlFUNDET FASTIGHETSINFO, MINI isajaab~ Rådmansgatan 9. SALA 0224/ r~~låml1llitn11gg!1\mg~jf.~~.~~i!~f!'i1l1yå E~~I' Beteckning: Sala Kristina GA:7 Fastigh.reg: Senaste ändring: Inskrivn.reg: Ändringar t.o.m redovisas Församling: Sala (198101) Ändamål: Väg Delägande Kristina 4:266-4:269 fastigheter: Förvaltning: Atgärder: Västra skuggans samfällighetsförening Anläggningsåtgärd, , Rättigheter: Förmån: 2 Officialservitut Utrymme i Sala AB Rådmansaalan Hemsida

10 E D D D 'fl ~.., ".," ".

11 .....,~ AUKTORISERAD MÄKtARSAN'fUNDET OBJEKTBESKRIVNIN6n(lJ!Sgatal1 9 SALA 0224/13060 isa/a AB;;;;; Handläggare Per Lindgren Fast.beteckning Sala Kristina 4:266 Adress Skuggan Sala Område Strandgården/Långforsen Pris kr Lagf.ägare Sala Kommun Box Sala Org.nr: Andel: 1 Ii Allmänt otri fastigheten Komm. förköp Nej Taxeringsvärde O kr varav byggnad O kr Tomt 3229 m', friköpt, Strandtomt. Vatten/Avlopp Kommunalt vatten och avlopp finns vid tomtgräns. Anslutningsavgiften ingår i priset, däremot får köparen bekosta dragningen från anslutningspunkten till huset. Planförhålfande Detaljplan. Genomförandetid Servitut etc. Andel i samfällighetiga: Kristina GA:6-GA:7 Bef. Pantbrev O st, totalt O kr Övrigt Något nytt taxeringsvärde är ej fastställt efter avstyckning. HIJVudbyggnad. Byggnadstyp Byggnadsår Tak Fasad Utv.plåtarbete 1 Y,-plans fritidshus Ca 1900 Tegel/Plåt Trä Stomme Bjälklag Grundmur Fönster enkelglas Grundläggning Uppvärmning Vedkamin, öppen spis och vedspis Energideklaration Övrigt Veranda och altan i SV-läge. Försäkring Fullvärde i Länsförsäkringar Trä Trä Plintar Energideklaration krävs inte. Byggnaden undantagen från skyldigheten att energideklareras. Övr:byggnader Garage. Liten stuga. Uthus. Litet uthus. Jorkällare. Interiör huvudbyggnad.. Boarea Antal rum Interiör allmänt etc 145 m' (Uppskattat) 5 varav 3 sovrum BOTTE~JVANING. Veranda. Hall. Sal med öppen spis. Serveringsrum. Kök med vedspis och köksentre. Skafferi. ÖVERVANING Stor möblerbar hall med vedkamin. 2 st sovrum. Tvättrum. Sovrum med utgång till balkong. En fastighet med trägolv i hela huset och många fina trädetaljarbeten. Övrigt Fastigheten säljs med friskrivningsklausul. Fastigheten har ett kulturhistoriskt värde och skyddas med q-bestämmelser i detaljplanen. PLD128D Föreliggande objektbeskrivning är upprättad i enlighet med ägarens information. Genom parternas signaturer nedan - Vidimerar saljaren att uppgifterna ar korrekta, samt att köparen har tagit del av och godmjni innehållet. p!a Sign. " '1 if: Saijare /.. Sign Kopare.. / i Sala AB Hemsida Rådmansaatan g

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Samverkanskontoret Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 maj 2013 kl. 18:00 Plats Samverkanskontoret Sysslebäck Gruppmöten Rum är bokade från 16:00 Val av justerare Behörighet, upprop, tid för justering

Läs mer

Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Stig Sandberg (M) Dnr 2015-000025

Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Stig Sandberg (M) Dnr 2015-000025 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-02-23 Kommunfullmäktige Ärende Försäljning av Granudden 1:2 Dnr 2013-000168 Redovisning av medborgarförslag 2014 Dnr 2015-000026 Redovisning av motioner 2014 Dnr 2015-000027

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast KÖPEKONTRAKT Säljare Martti Luoma 441117-8470 Salme Luoma 441030-9282 Bjälkebräcka 110, 454 92 Brastad Mobiltel: 076-795 28 50 Köpare Lysekils Kommun 212000-1389 1/1-del 453 80 Lysekil E-post: mats.tilander@lysekil.se

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf X Organisationsnummer [bostadsrättsförening] Adress I det följande kallad bostadsrätten

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf X Organisationsnummer [bostadsrättsförening] Adress I det följande kallad bostadsrätten ÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) Fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) Fax Köpeobjekt Kommentar Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Suttene gård vid Södra Bullaresjön

Suttene gård vid Södra Bullaresjön Suttene gård vid Södra Bullaresjön MUNKEDAL SUTTENE 1:3 Exklusivt boende med förstklassig utsikt över Södra Bullaresjön. Manngårdsbyggnad med anor från 1500-talet samt två villor varav den ena rymmer två

Läs mer

Årsbok 2006 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2006 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge Jönköping, 6 ha Lugnt läge Tre kilometer öster om Hokasjön ligger den lilla gården Skoga 1:10. En fastighet för dig som vill bo på landet med möjlighet till mindre djurhållning/skogsbruk, eller för dig

Läs mer

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Avtal om förmedlingsuppdrag - med ensamrätt

Avtal om förmedlingsuppdrag - med ensamrätt Avtal om förmedlingsuppdrag - med ensamrätt Fastighetsmäklare Förmedlingsobjekt Utgångspris Provision/arvode Giltighetstid Innebörden av ensamrätt Överlåtelse av uppdrag Redovisning av ränta Fullmakt mm

Läs mer

Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se...

Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se... Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se... Ordlista över ord som hör sammans med fastighetsköp/försäljning Allegat

Läs mer

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Trevlig lägenhet belägen på första våningen. 3 r o k varav två sovrum. Hasselvägen 10A, lugnt läge i sydvästra Rimbo. Liten (8 lgh) och trivsam bostadsrättsförening

Läs mer

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Sälja eller köpa bostad via mäklare Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Det är mycket att tänka på när man ska köpa eller sälja en bostad. Här får du

Läs mer

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr VILLA RÖNNINGE TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr KULTUR- HISTORISKT HUS MED ANOR FRÅN DALARNA ÅR 1860! 2 FANTASTISK FAMILJEVILLA MED

Läs mer

Exekutiv försäljning av fastighet

Exekutiv försäljning av fastighet Exekutiv försäljning av fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN!

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! VILLA VÄSTERHANINGE BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! 2 PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! Lantligt

Läs mer

De senaste 10 åren har verksamheten gått på sparlåga på grund av att ägarparet har blivit äldre och varit tvungna att minska på arbetsbördan.

De senaste 10 åren har verksamheten gått på sparlåga på grund av att ägarparet har blivit äldre och varit tvungna att minska på arbetsbördan. Turistgården Haga Det har varit många olika verksamheter på Haga under de 70 år som gården varit i drift. Under 40-, 50-, och 60-talet var stället semestergård och vandrarhem på sommaren i samarbete med

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa villa.

Värdefull information för Dig som skall köpa villa. Värdefull information för Dig som skall köpa villa. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa villa. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Årsbok 2011 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2011 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland

Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland Kan Du tänka dig att bo bättre? I en genuin havsnära Gotlandsmiljö hittar Du dessa vackra naturtomter för permanent-, weekend- eller fritidsbyggnation. Området

Läs mer

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m Eskilstuna KORTFAKTA Objektstyp: Gård Boarea: 530m 2 Boarea, Bostad 2: 500m 2 Areal Totalt: 203.80 ha. Areal Skogsmark: 47 ha. Areal Åkermark: 120 ha. Areal Betesmark: 9.10 ha. Utgångspris: 32 500 000

Läs mer

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer