Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av"

Transkript

1 ÄRENDEBESKRIVNING (1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens beslut 85/10, varigenom godkänts pendelbusskoncept för linje 174 på stråket Dalby Staffanstorp-Malmö, och som erfordras för att tillgodose det behov av mark som verkställigheten av detta beslut om pendelbusstrafik medför. Ordförandens beslutsförslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna i ärendet föreliggande avtal om köp av Staffanstorp Stanstorp 1;223, samt att utgiften för fastighetsförvärv enligt första att-satsen skall finansieras genom ianspråktagande av Staffanstorps kommuns likvida medel. Bilagor: Förslag till protokoll, förslag till köpeavtal

2 t:7. ~trk5 ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) STAFFANSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Staffanstorp Stanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av (dm Ks ) Kommunstyrelsen upptar ärende om förvärv av Staffanstorp Stanstorp 1:223. Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att i ärendet aktuellt markförvärv är föranlett av kommunstyrelsens beslut den 6 december 2010, 85, varigenom godkänts pendelbusskoncept för linje 174 på stråket Dalby Staffanstorp-Malmö, och erfordras för att tillgodose det behov av mark som verkställigheten av detta beslut om pendelbusstrafik medför. Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande. Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att godkänna i ärendet föreliggande avtal om köp av Staffanstorp Stanstorp 1:223, samt att utgiften för fastighetsförvärv enligt första att-satsen skall finansieras genom ianspråktagande av Staffanstorps kommuns likvida medel. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på eget yrkande enligt ovan, och förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande, vilket beslut av ordföranden, då votering inte begärs, härefter bekräftas med klubbslag. Kommunstyrelsen har således beslutat att godkänna i ärendet föreliggande avtal om köp av Staffanstorp Stanstorp 1:223, samt att utgiften för fastighetsförvärv enligt första att-satsen skall finansieras genom ianspråktagande av Staffanstorps kommuns likvida medel. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

3 VI kl1~1 n~l KÖPEKONTRAKT H;te.-U qmm 1/(\$ f tjt...-~ ~ClMA'wl r ~, t k Cfvyl,.,~.e1N flit.j I ~,. n c;~, ~ vje-e-t.~':' rp~",j( VG+.5tO\. 1. Parter ca- :l...u\. ko },I- l' f.l ef'/( Georg Lundberg, dödsbo, , Idrottsvägen 19, r-r tf)",,) Ili ~, STAFFANSTORP, nedan kallas Säljaren Staffanstorps kommun, , STAFFANSTORP genom des STAFFANSTORPS KOMMUN kommunstyrelse, nedan kallad Köparen l O 2. Överlåtelse Avtalet omfattar fastigheten Staffanstorp Stanstorp 1:223, areal enligt fastighetsregistret 1730m2, nedan kallat Köpeobjektet. Köpeobjektet är berört av fastighetsreglering, berörande dess sydvästra del vilket innebär att arealen minskas med ca40m2. Diarlenr Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen Köpeobjektet på följande villkor. 3. Tillträde till köpeobjektet Tillträde skall ske Säljaren svarar för skatter och andra avgifter som utgår för fastigheten och som avser tiden fram till tillträdesdagen. Köparen svarar för skatter och andra avgifter som utgår för fastigheten och som avser tiden fr o m tillträdesdagen. 4. Köpeskilling Köpeskillingen för köpeobjektet är tremiljonersexhundratusen ( ) kronor Köpeskilling skall erläggas enligt följande: a kontant som handpenning, tre dagar efter det att kommunstyrelsens protokoll justerats b kontant på Tillträdesdagen Summa kr kr kr Sedan Köpeskillingen enligt ovan erlagts skall Säljaren utfärda köpebrev och till Köparen överlämna övriga för lagfarts vinnande erforderlig handlingar. Äganderätten till Köpeobjektet övergår till Köparen när Köparen till fullo erlagt ovan angiven Köpeskilling. 5. Inteckningar och nyttjanderätter

4 Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen ej är intecknad till ett högre belopp än kr: Säljaren garanterar att det överlåtna markområdet på tillträdesdagen inte besväras av andra, nyttjanderätter, servitut eller annan liknande rättighet. Säljaren skall, på tillträdesdagen, överlämna de pantbrev som finns uttagna i Köpeobjektet till Köparen. 6. Lagfartskostnader Köparen svarar för lagfartskostnader samt övriga med köpet förenade kostnader. Parterna är medvetna om att det normalt är förenat med kostnader för att lösa in lån som belastar fastigheten och att denna kostnad inte går att fastställa före lösendagen. Kostnader vid lösen av säljarens lån, vilka ej skall övertagas av köparen, betalas av säljaren på tillträdesdagen. 7. Fastighetens skick Köparen har beretts tillfälle att företa önskade undersökningar, godkänner den överlåtna fastighetens skick, och frånsäger sig all rätt till talan beträffande fel och/eller brister i Köpeobjektet. För det fall fel eller brister i Köpeobjektet skulle finnas, då oavsett om detta kunnat upptäckas genom undersökningar före köpet eller ej bär således Köparen ensam ansvaret och kostnaderna för dessa. 8. Anläggande av busshållplats Köpeobjektet är beläget i anslutning till anläggandet av ny busshållplats i Staffanstorp. Köparen kommer så snart detta avtal undertecknats och godkänts av Staffanstorps kommunstyrelse, (se punkt 12 nedan), att inleda arbete med anläggande av busshållplats i Köpeobjektets södra del, bilaga 1. Säljaren medger att Köparen har tillträde till denna del av Köpeobjektet samt frånsäger sig rätten att lämna synpunkter i samband med denna åtgärd, i och med detta avtals undertecknande och godkännande kommunstyrelsen i Staffanstorp. 9. Säljaren rättigheter och skyldigheter Säljaren har rätt att, fram till och med , disponera byggnaderna på Köpeobjektet, (för utflyttning av lösöre mm). Säljaren skall ta bort all egendom som inte ingår i köpet. Gör säljaren inte detta har Köparen rätt att ta bort lösöresegendomen på säljarens bekostnad. Städning av byggnaderna behöver ej utföras. 10. Köparens rättigheter och skyldigheter Köparen förbinder sig att, vid anläggningsarbete i samband med anläggandet av nya busshållplatser, vidtaga nödiga försiktighetsåtgärder och övriga hänsynstagande så att Säljarens tillträde till byggnaderna inte förhindras. 11. Fastighetsbildning

5 Köparen har för avsikt att genom fastighetsreglering överföra köpeobjektet till en av säljaren ägd fastighet. Säljaren förbinder sig att biträda Köparens ansökan om erforderlig förrättning enligt fastighetsbildningslagen för i detta avtal angiven marköverlåtelse. 12. Villkor Detta köpekontrakt förutsätter för sin giltighet att kommunstyrelsen i Staffanstorps godkänner detta köpekontrakt och att köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Staffanstorp Säljare Georg lundberg, dödsbo Staffanstorp Köpare STAFFANSTORPS KOMMUN Ingalill Hellberg Kommundirektör Michael Sandin Kommunstyrelsens ordf Namnförtydligande, tel nr, Enligt fullmakt Säljarens egenhändiga namnteckning bevittnas:

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 pn ii. I' : S llandlli':g,\(1{ 56 2011 10 (44) 186 Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen Dnr 2 O 11/243 INLEDNING Fastigheten

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast KÖPEKONTRAKT Säljare Martti Luoma 441117-8470 Salme Luoma 441030-9282 Bjälkebräcka 110, 454 92 Brastad Mobiltel: 076-795 28 50 Köpare Lysekils Kommun 212000-1389 1/1-del 453 80 Lysekil E-post: mats.tilander@lysekil.se

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården

Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-06-09 KF:s ilaiwliiig NR 35 2011 45 (54) 120 Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården INLEDNING Fastigheten är belägen

Läs mer

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0-0 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Kommunfullmäktige godkände tidigare i år återtagande

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare: Köpare: Köpeobjekt: Upplands Väsby kommun, 212000-0019,194 80 UPPLANDS VÄSBY ( Kommunen ) Brabo Holding AB, 556801-4442 ( Köparen ) Samtliga 1 000 aktier i Vilunda

Läs mer

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-13 KS 2015/0130 Kommunfullmäktige Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Läs mer

1. Köpeskillingen för fastigheten i nuvarande byggnadsskede enligt denna dag företagen värdering utgör Kr 47.000

1. Köpeskillingen för fastigheten i nuvarande byggnadsskede enligt denna dag företagen värdering utgör Kr 47.000 Mellan Byggnads AB Harry Karlsson, Lund, nedan kallat bolaget, å ena sidan, och......, nedan kallad köparen, å andra sidan, har denna dag träffats följande AVTAL Bolaget försäljer till köparen tomt nr.........

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Kristianstads Golfklubb i Åhus och Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB 2 575 aktier i AB Kristianstads Golfbana i Åhus (Fastigheten Kristianstad

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den april 0 kl 8.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden Val av justerande ledamöter Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor

Läs mer

Mellan Brf Kyrkbyn 1, org nr 769607-2813, nedan kallad Föreningen, å ena sidan, och

Mellan Brf Kyrkbyn 1, org nr 769607-2813, nedan kallad Föreningen, å ena sidan, och Mellan Brf Kyrkbyn 1, org nr 769607-2813, nedan kallad Föreningen, å ena sidan, och..., pers nr..., nedan kallad Medlemmen, å andra sidan har denna dag träffats avtal om utbyggnad av lägenhet över uteplats.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Samverkanskontoret Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 maj 2013 kl. 18:00 Plats Samverkanskontoret Sysslebäck Gruppmöten Rum är bokade från 16:00 Val av justerare Behörighet, upprop, tid för justering

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1390.109 Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian

Läs mer

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionservice 2014-09-26 RGS140021 Mathias Svensson, Förvaltare Regionfastigheter 035-17 96 89 Regionstyrelsen Avstyckning och försäljning av mark på fastighet

Läs mer

KommuRstyrelsen~ handling nr 19/2007 KOPEAVTAL

KommuRstyrelsen~ handling nr 19/2007 KOPEAVTAL ~ls.ltl(tf~ "ß, l,;clf :gfls KmmuRstyrelsen~ handling nr 19/2007.. KOPEAVTAL Parter: Staten genm: Banverket Östra Banreginen (rg.nr 202100-4003) Fastighetsenheten Bx 1070 172 22 Sundbyberg N edan kallad

Läs mer

Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se...

Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se... Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se... Ordlista över ord som hör sammans med fastighetsköp/försäljning Allegat

Läs mer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf X Organisationsnummer [bostadsrättsförening] Adress I det följande kallad bostadsrätten

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf X Organisationsnummer [bostadsrättsförening] Adress I det följande kallad bostadsrätten ÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) Fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) Fax Köpeobjekt Kommentar Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf

Läs mer

Årsbok 2005 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2005 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer