FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL"

Transkript

1 Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation kommer med start i december 2015 att trafikeras med pågatåg. Ett detaljplanearbete med syftet att inför detta möjliggöra en ombyggnad av det s.k. Stationshuset och dess omgivning till ett resecentrum med samlokaliserad trafik för tåg-, buss-, taxi-, bil-, cykel- och färjetrafik har genomförts, och kommunfullmäktige i Trelleborg antog föreliggande förslag till detaljplan för INNERSTADEN 6:89 Trelleborgs Centralstation DP 177 (bifogas Bilaga 1). Detaljplanen har vunnit laga kraft I planområdet ingår del av fastigheterna Innerstaden 4:30, 6:1, 6:81, 6:89, 6:95 och 7:1. Innerstaden 4:30, 6:1 och 6:81 ägs av Trelleborgs kommun. Innerstaden 6:89 och 6:95 ägs av Trelleborgs hamn. Innerstaden 7:1 ägs av Trafikverket. Markförhandlingar pågår mellan Trafikverket, Trelleborgs hamn och Trelleborgs kommun. Föreliggande i november 2013 aktuell fastighetsindelning i planområdet i enlighet med illustration nedan.

2 1.2 Överlåtaren har träffat avtal med Trafikverket om markbyte, Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering (Bilaga 2), med innebörd att del av fastigheten Innerstaden 7:1 (gulmarkerad del enligt illustration ovan) genom fastighetsreglering kommer att tillföras fastigheten Innerstaden 6:89. Därmed ingår angiven del av fastigheten Innerstaden 7:1 i överlåtelsen till Förvärvaren enligt villkor nedan. 1.3 Efter fastighetsreglering enligt p.1.2 ovan, skall Överlåtaren, Trelleborgs Hamn AB, genom fastighetsreglering tillföra fastigheten Innerstaden 6:1 dels del av fastigheten Innerstaden 6:95 dels den del av fastigheten Innerstaden 6:89 vilka båda ingår i planområdet enligt p. 1.1 ovan inkl del av fastigheten Innerstaden 7:1 (enligt p. 1.2). Den bebyggda delen Stationshuset och Banhallen (grönmarkerad Ny fastighet nedan), skall även i fortsättning tillhöra Överlåtaren. 1.4 En förutsättning för etablering av ett resecentrum är att den s.k. Banhallen på fastigheten Innerstaden 6:89 skall renoveras och upprustas genom Överlåtarens försorg, och genom separat hyresavtal upplåtas till Trelleborgs kommun, Förvärvaren. Aktuellt hyresavtal, som utgör en förutsättning för detta Fastighetsregleringsavtal, framgår av Bilaga 3. 2 Överlåtelse 2.1 Överlåtaren överlåter härmed till Förvärvaren del av fastigheten Innerstaden 6:95 och del av fastigheten Innerstaden 6:89 (Fastigheten) med omfattning 2

3 som beskrivs i p. 1 ovan, att genom fastighetsreglering tillföras fastigheten Trelleborg Innerstaden 6:1 (Målfastigheten). 2.2 De nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter och andra belastningar som må belasta Fastigheten skall gälla med samma rätt i Målfastigheten. 2.3 De servitut eller andra nyttjanderätter som må gälla till förmån för Fastigheten skall gälla till förmån för Målfastigheten. 2.4 Områdets ev andelar i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter skall övergå till Målfastigheten. 3 Vederlag 3.1 Som ersättning för Fastigheten skall Överlåtaren erhålla tolvmiljoner ( :- ) kronor (Vederlaget). 3.2 Utöver Vederlaget skall Överlåtaren inte vara berättigad till ytterligare kompensation eller ersättning till följd av överlåtelsen av Fastigheten, varken enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen eller annars. 4 Tillträdesdag 4.1 Förvärvaren skall, oaktat vad som anges i fastighetsbildningslagen, tillträda Fastigheten när godkännande och beslut i kommunfullmäktige i Trelleborg (se p. 9.1 nedan) föreligger och vunnit laga kraft (Tillträdesdagen). 4.2 Med tillträde av Fastigheten avses att Förvärvaren och Överlåtaren tar på sig samma rättigheter och skyldigheter som vid tillträde av en fastighet enligt jordabalken. 4.3 Rätten att ingå hyresavtal, servitutsavtal, elabonnemang, värmeleveransavtal och andra avtal som belastar eller berör Fastigheten tillkommer Förvärvaren från och med Tillträdesdagen oavsett om det denna dag föreligger beslut om fastighetsreglering eller inte. 4.4 Överlåtaren förbinder sig till dess lagakraftvunnet beslut om fastighetsreglering avseende Fastigheten föreligger, att lämna de medgivanden och fullmakter till Förvärvaren som är nödvändiga för att Förvärvaren skall kunna utöva de rättigheter som normalt tillfaller en lagfaren och civilrättslig ägare till Fastigheten. 4.5 Förvärvaren förbinder sig att tillse att Fastigheten från Tillträdesdagen är försäkrad i erforderlig omfattning och att denna försäkring inte kommer att 3

4 upphöra förrän tidigast vid den tidpunkt då lagakraftvunnet beslut om fastighetsreglering avseende Fastigheten föreligger. 5 Fastighetsreglering 5.1 Parterna skall snarast möjligt efter undertecknande av detta Fastighetsregleringsavtal ansöka om fastighetsbildningsförrättning. Det åligger Förvärvaren att driva ärendet varvid Överlåtaren skall bistå Förvärvaren. I enlighet med dessa åtaganden förbinder sig parterna att lojalt medverka till att fastighetsreglering kan genomföras och lämna eventuella medgivanden och samtycken samt ingå eventuella kompletterande överenskommelser med enahanda innehåll som må krävas samt att, omedelbart efter lantmäterimyndighetens beslut om fastighetsreglering, godkänna beslutet. 5.2 Förvärvaren skall svara för alla kostnader som är förenade med ansökan om fastighetsreglering. 6 Betalning av Vederlaget m.m. Vederlaget skall erläggas kontant på Tillträdesdagen enligt p. 4.1 ovan. 7 Garantier Överlåtaren garanterar att det avtal avseende förhyrning av lokaler som SJ Idrottsförening har, är uppsagt för avflyttning utan ytterligare krav på fastighetsägaren från hyresgästens sida att samtliga hyresavtal avseende upplåtelse av parkering på fastigheten framgår av sammanställning Bilaga 4 med hyresgäst, hyrestid, hyresbelopp, samt att avtalen är uppsägningsbara för avflyttning utan krav på ersättning att fastigheten ej besväras av andra inskrivningar eller inteckningar än de som framgår av utdrag ur fastighetsregistret, att på fastigheten belöpande anslutningsavgifter har erlagts, Fastigheten överlåts i befintligt och av Förvärvaren besiktigat skick. Förvärvaren friskriver Överlåtaren från ansvar för fel i Fastigheten av vad slag det vara må, såsom faktiska och rättsliga fel, rådighetsfel samt s.k. dolda fel. 4

5 8 Fastighetens skick Köparen, som har beretts tillfälle att undersöka och besiktiga fastigheten, godtar fastighetens skick, användnings- och dispositionsmöjligheter sådana de är och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av faktiska fel, rådighetsfel, rättsliga fel eller andra fel och brister, inklusive s k dolda fel, av vad slag de vara må rörande fastigheten med undantag av vad som framgår under övrigt. 9 Övrigt 9.1 Detta fastighetsregleringsavtal förutsätter för sitt genomförande beslut och godkännande i kommunfullmäktige i Trelleborg kommun. 9.2 Denna överlåtelse går åter om det inte föreligger lagakraftvunnet beslut om fastighetsreglering i allt väsentligt i enlighet med detta avtal senast den xx yy Tvistelösning Detta Fastighetsregleringsavtal skall regleras av svensk rätt. Tvister i anledning av Fastighetsregleringsavtalet och därur uppkomna rättsförhållanden skall slutligt avgöras av allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka Överlåtaren och Förvärvaren har tagit var sitt. Trelleborg den xx yy 2013 Trelleborgs Hamn AB Tommy Halén, verkställande direktör Trelleborgs kommun Jonas Rosenkvist, kommundirektör Jan Isaksson, styrelsens ordförande Ulf Bingsgård, ordförande i kommunstyrelsen. Cathrine Persson, styrelsens vice ordförande 5

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Kristianstads Golfklubb i Åhus och Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB 2 575 aktier i AB Kristianstads Golfbana i Åhus (Fastigheten Kristianstad

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare: Köpare: Köpeobjekt: Upplands Väsby kommun, 212000-0019,194 80 UPPLANDS VÄSBY ( Kommunen ) Brabo Holding AB, 556801-4442 ( Köparen ) Samtliga 1 000 aktier i Vilunda

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare,

Läs mer

FM-enheten 1(1) D A T U M D I A R I E N R H A N D L Ä G G A R E 2013-03-28 LS-LED13-260 Magnus Andersson, tfn 016-10 38 08, SJ LS-FM13-062 Fastighet Härberget 10, Thulegården, Eskilstuna försäljning Komplettering

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 pn ii. I' : S llandlli':g,\(1{ 56 2011 10 (44) 186 Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen Dnr 2 O 11/243 INLEDNING Fastigheten

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

1. Köpeskillingen för fastigheten i nuvarande byggnadsskede enligt denna dag företagen värdering utgör Kr 47.000

1. Köpeskillingen för fastigheten i nuvarande byggnadsskede enligt denna dag företagen värdering utgör Kr 47.000 Mellan Byggnads AB Harry Karlsson, Lund, nedan kallat bolaget, å ena sidan, och......, nedan kallad köparen, å andra sidan, har denna dag träffats följande AVTAL Bolaget försäljer till köparen tomt nr.........

Läs mer

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionservice 2014-09-26 RGS140021 Mathias Svensson, Förvaltare Regionfastigheter 035-17 96 89 Regionstyrelsen Avstyckning och försäljning av mark på fastighet

Läs mer

Mellan Brf Kyrkbyn 1, org nr 769607-2813, nedan kallad Föreningen, å ena sidan, och

Mellan Brf Kyrkbyn 1, org nr 769607-2813, nedan kallad Föreningen, å ena sidan, och Mellan Brf Kyrkbyn 1, org nr 769607-2813, nedan kallad Föreningen, å ena sidan, och..., pers nr..., nedan kallad Medlemmen, å andra sidan har denna dag träffats avtal om utbyggnad av lägenhet över uteplats.

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL. mellan. Sala kommun. och. Heby kommun 1 (10)

Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL. mellan. Sala kommun. och. Heby kommun 1 (10) Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL mellan Sala kommun och Heby kommun 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Parter. 3 2. Definitioner.... 3 3. Bakgrund 4 4. Bolaget och dess Verksamhet... 4 5. Styrelse...

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-13 KS 2015/0130 Kommunfullmäktige Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer...

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer... Köpekontrakt PARTER Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon Köpare Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn Födelseår Passnummer Eventuellt chipnummer /

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 il sala rt;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 20140415 28 (43) 89 Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 Dnr 2014/597 INLEDNING Sala kommuns fastighet Katrinelund

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

MELLAN Studentkåren i Borås Holding AB, 556591-9072, (nedan kallat Säljaren ) med adress 501 90 BORÅS OCH Borås Stad (nedan kallat Köparen ), med adress 501 80 Borås HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE AVTAL

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast KÖPEKONTRAKT Säljare Martti Luoma 441117-8470 Salme Luoma 441030-9282 Bjälkebräcka 110, 454 92 Brastad Mobiltel: 076-795 28 50 Köpare Lysekils Kommun 212000-1389 1/1-del 453 80 Lysekil E-post: mats.tilander@lysekil.se

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården

Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-06-09 KF:s ilaiwliiig NR 35 2011 45 (54) 120 Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården INLEDNING Fastigheten är belägen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer