Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 med tillhörande byggnadsinventarier på de villkor som framgår av köpekontraktet. Köpet genomförs genom att Kalmar kommun övertar Kalmar Familjebads KB:s lån på 33 miljoner kronor. Kalmar kommun ökar därmed nuvarande låneskuld från 687,2 miljoner kronor till 720,2 miljoner kronor. Kommunfullmäktige godkänner att tomträttsavtalet upphör att gälla den 30 december Kommunfullmäktige godkänner att återstående tillgångar och skulder i Kalmar Familjebad KB kommer att säljas till Kalmar Familjebad AB, verksamhet och personal överförs till Kalmar Familjebad AB genom en så kallad verksamhetsövergång. Kommunfullmäktige godkänner att Kalmar Kommunbolag AB efter att tillgångar och skulder är reglerade avvecklar Kalmar Familjebad KB. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2011 att ge Kalmar Kommunbolag AB och Kalmar Familjebad i uppdrag att bland annat utreda byggnadens renoveringsbehov och utvecklingsmöjligheter samt effekterna om den övergår till serviceförvaltningen och i fortsättningen hyrs av Kalmar Familjebad KB. Kalmar Familjebad har i samverkan med externa konsulter och serviceförvaltningen via statusbesiktningar och rapporter (framtagna under åren ) visat på anläggningens behov av ombyggnad alternativt nybyggnad. Förslag på alternativ har tagits fram för renovering/ombyggnad av byggnaden med nuvarande verksamhetsinriktning. I samverkan med upphandlade arkitekter har förslag Adress Box 611, Kalmar Besök Stadshuset, Östra Sjögatan 18 Tel vx

2 2 (3) och kalkyler också tagits fram för en ombyggnad med tillkommande framtida verksamheter i byggnaden. Kostnader för planerade ombyggnader ryms inte i Kalmar kommuns investeringsbudget under planperioden. Som en del av uppdraget föreslås därför att byggnaden i ett första steg säljs till Kalmar kommun under Effekten ekonomiskt innebär att kommunstyrelsen köper byggnaden för 33 miljoner kronor och Kalmar Familjebad betalar överenskommen hyra för byggnaden inklusive budgeterat yttre underhåll. Servicenämnden förvaltar byggnaden efter köpet. Fördelar och behov gällande överlåtelsen; - Bolagets krav gällande nya redovisningsregler som gäller från årsskiftet i alla större koncerner kan hanteras på ett smidigare sätt i en övergång. - Genom ägandet av serviceförvaltningen får området en helhet och därmed kunna nyttja kompetens inom intern fastighetsförvaltning. - Byggnaden finns och övervakas i kommunens regi i samband med budget. - Kalmar Familjebad betalar hyra inklusive budgeterat yttre underhåll. - Fram till att Kalmar kommun tar beslut om en renovering/om- och nybyggnad av fastigheten kommer Kalmar Familjebad AB att fortsätta driva verksamheten med god kontroll av regelbundna underhålls- och säkerhetskontroller. - Vid en övergång av byggnaden finns därmed möjligheten att avveckla kommanditbolaget och enbart driva verksamheten i ett AB. Förslag på handlingsplan Byggnaden på fastigheten Nötskrikan 4 och byggnadsinventarierna säljs till Kalmar kommun för marknadsvärdet. Att överlåtelsen sker till marknadsvärde är viktigt då försäljningen sker till en icke skattepliktig verksamhet. Köpeskillingen och dess erläggande motsvaras av att Kalmar kommun tar över lånen på motsvarande 33 miljoner koronor. Någon stämpelskatt kommer inte utgå då det enbart är byggnaden som säljs. Marken ägs redan idag av Kalmar kommun. Kalmar Familjebad KB har idag tomträtt på fastigheten Nötskrikan 4 och i samband med försäljningen av byggnaden övergår tomträtten till Kalmar kommun. Tomträtten (inskrivningen) upphör sedan genom ansökan till Lantmäteriet Fastighetsinskrivningen. Övriga tillgångar och inventarier i Kalmar Familjebad KB överlåts till Kalmar Familjebad AB, överlåtelsen kommer att ske till marknadspriser. Verksamhet och personal i kommanditbolaget överförs till Kalmar Familjebad AB genom en så kallad verksamhetsövergång. Samtliga anställdas anställning, samt rättigheter och skyldigheter med anledning av anställningsavtalet, övergår på lika villkor till Kalmar Familjebad AB per den 1 januari Med tanke på den värdering som skett av byggnaden och bedömda värden på inventarierna etc. så tyder detta på att överlåtelsen kan ske utan stora effekter på resultatet i kommanditbolaget. När allt är genomfört och tillgångar och skulder är reglerade föreslås Kalmar Kommunbolag AB avveckla Kalmar Familjebad KB.

3 3 (3) Kalmar Familjebad AB skriver ett hyresavtal för hela badfastigheten och betalar överenskommen hyra för byggnaden inklusive avhjälpande yttre underhåll. Kalmar Familjebad AB ansvarar själva för kostnader avseende inre underhåll. Oförutsedda händelser som väsentligt påverkar budgeterade underhållskostnader föranledda av byggnadens skick ska förankras och beslutas i Kalmar Kommunbolag AB. Ola Johansson VD Kalmar Kommunbolag AB Maria Björkman Ekonomichef Kalmar Kommunbolag AB

4 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 5 november Försäljning av Kalmar Familjebads fastighet till serviceförvaltningen Handlingar Överläggning Tjänsteskrivelse om kommunstyrelsens köp av Kalmar Familjebads byggnad på fastigheten Nötskrikan 4. Kalmar Kommunbolags förslag till beslut där kommunstyrelsen får köpa Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 med tillhörande byggnadsinventarier på de villkor som framgår av köpekontraktet. Köpet genomförs genom att Kalmar kommun övertar Kalmar Familjebads KB:s lån på 33 miljoner kronor. Kalmar kommun ökar därmed nuvarande låneskuld från 687,2 miljoner kronor till 720,2 miljoner kronor. Kommunfullmäktige godkänner att tomträttsavtalet upphör att gälla den 30 december Kommunfullmäktige godkänner att återstående tillgångar och skulder i Kalmar Familjebad KB kommer att säljas till Kalmar Familjebad AB, verksamhet och personal överförs till Kalmar Familjebad AB genom en så kallad verksamhetsövergång. Kommunfullmäktige godkänner att Kalmar Kommunbolag AB efter att tillgångar och skulder är reglerade avvecklar Kalmar Familjebad KB. Beslut Reservation Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget om försäljning av Kalmar Familjebads fastighet till serviceförvaltningen samt lämna ärendet vidare till Kalmar kommun. Inger Hilmansson lämnar följande anteckning till protokollet: Beslutet att byggnaden förs över till Kalmar kommun är bra och mitt yrkande om att även verksamheten flyttar till kommunen under Kultur och Fritidsnämnden syftar till en bättre samordning och ett tydligare ekonomiskt ansvar för verksamheterna inom fritidssektorn. Efter en motion från Folkpartiet liberalerna år 2006 gavs kommunstyrelsen uppdraget att utreda de ekonomiska och juridiska förutsättningarna för att föra över Kalmar Familjebad AB och Kalmar Familjebad KB i förvaltningsform under Kultur- och Fritidsnämnden. Då Kalmar Familjebad KB avvecklats finns goda förutsättningar för en ändrad driftsform. Sekreterare Maria Björkman Justerat Anders Andersson Per-Olof Jonsson ordförande Rätt utdraget intygar Maria Björkman

5 Kalmar Familjebad KB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 16 oktober Beslut om försäljning av Kalmar Familjebads fastighet till Serviceförvaltningen Handlingar Överläggning Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Familjebad KB. Susanne Söderberg, VD föredrog styrelsen i Kalmar Familjebads förslag om att sälja fastigheten Nötskrikan 4 med tillhörande byggnadsinventarier på de villkor som framgår av köpekontraktet. I samband med övergången föreslås att Kalmar Familjebad KB avvecklas och att inventarier i bolaget överlåts till Kalmar Familjebad AB. Beslut Styrelsen beslutar att ställa sig bakom försäljningen utav fastigheten Nötskrikan 4 med tillägg om att hyra skall motsvara nuvarande kostnad för fastigheten. Styrelsen godkänner även en avveckling utav Kalmar Familjebad KB i samband med försäljningen och att inventarier i bolaget överlåts till Kalmar Familjebad AB. Sekreterare Susanne Söderberg Justerat Lasse Johansson, Ordförande Susanne Lenander, Ledamot Rätt utdraget intygar Susanne Söderberg

6 K Ö P E K O N T R A K T Säljare: KB Kalmar Familjebad, org. nr , Smålandsgatan 21, Kalmar, nedan kallad Säljaren Köpare: Kalmar kommun, org.nr , Box 611, Kalmar, nedan kallad Köparen 1. Överlåtelseförklaring mm Säljaren överlåter och försäljer härmed byggnaden på Fastigheten Nötskrikan 4 till Köparen på nedan angivna villkor. Den dag detta köpekontrakt undertecknats av parterna kallas nedan Avtalsdagen. 2. Tillträdesdag och äganderättens övergång Äganderätten till bygganden övergår från Säljaren till Köparen den 30 december, nedan kallad Tillträdesdagen, vid vilken dag Säljaren, sedan full köpeskilling har erlagts, ska utfärda ett köpebrev. 3. Köpeskillingen och dess erläggande Köpeskillingen för byggnaden utgör trettiotre miljoner ( ) kronor och ska erläggas kontant på Tillträdesdagen genom övertagande av följande lån hos Kommuninvest; lånenummer med lånebelopp femton miljoner ( ) kronor och lånenummer med lånebelopp arton miljoner ( ) konor. Skulle Köparen brista i rätta fullgörandet av betalning enligt denna paragraf äger Säljaren häva köpet. 4. Inteckningsbelastning, servitut och nyttjanderätter Så vitt känt för Säljaren belastas byggnaden inte av inteckningar till ett högre belopp än kr, vilket framgår av bilagda fastighetsutdrag, bilaga 1. Köparen och säljaren överenskommer härmed att gällande tomträttsavtal upphör att gälla på tillträdesdagen. Så vitt känt för Säljaren belastas inte byggnaden av andra servitut, nyttjanderätter etc. än som framgår av detta köpekontrakt och bilagda fastighetsutdrag.

7 5. Jämkning av avdrag för ingående skatt Säljaren är frivilligt skattskyldig för lokalerna i byggnaden. Köparen övertar genom förvärvet av byggnaden säljarens rättigheter och skyldigheter att jämka avdrag för ingående skatt enligt 9 kap. 9 jämfört med 8a kap. 12 första stycket mervärdeskattelagen. Säljaren skall senast på tillträdesdagen till köparen överlämna en handling jämlikt 8a kap. 15 mervärdeskattelagen tillsammans med en handling jämlikt 8a kap. 16 mervärdeskattelagen, om säljaren innehar en sådan, båda belöpande på tiden fram till tillträdesdagen, för att köparen skall kunna fullgöra sin jämkningsskyldighet. Den handling som utfärdas enligt 8a kap. 15 mervärdeskattelagen skall innehålla de uppgifter som framgår av 8 a kap. 17 mervärdeskattelagen. Säljaren och köparen skall på tillträdesdagen gemensamt anmäla överlåtelsen av byggnaden till Skatteverket. 6. Byggnadens skick Byggnaden överlåts i på Avtalsdagen befintligt skick. 7. Äganderättens och farans övergång, försäkring Äganderätten till bygganden övergår på Tillträdesdagen. Säljaren ansvarar för att byggnaden intill tillträdesdagen är fullvärdeförsäkrad. Skulle byggnaden drabbas av brand eller annan skada före tillträdesdagen ska köpet ändå fullföljas, varvid köparen mot att erlägga köpeskillingen inträder i säljarens rätt enligt försäkringen. 8. Överlämnande av handlingar Säljaren förbinder sig att till Köparen på Tillträdesdagen överlämna samtliga handlingar beträffande byggnaden. På Tillträdesdagen ska Säljaren mot erhållande av köpeskillingen överlämna kvitterat köpebrev till Köparen. 2

8 9. Skadestånd Skulle Köparen inte fullfölja sina åtaganden enligt detta kontrakt äger Säljaren rätt att omedelbart häva köpet och erhålla skadestånd. Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav Säljaren och Köparen tagit var sitt. Kalmar den / 2013 För Kalmar Familjebad KB Susanne Söderberg Lasse Johansson Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas:... För Kalmar kommun Johan Persson Patrik Ihrman Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas:... 3

9 UTDRAG or ojusterat protokoll 1 (1) Sammanträdesdatum Servicenämnden 141 Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Dnr SFN 2013/0888 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse Skrivelse Kalmar Kommunbolag AB Aktivitetsplan köp av byggnad samt avveckling av Kalmar Familjebad KB Bakgrund Kalmar Familjebad har, på uppdrag av kommunstyrelsen, i samverkan med serviceförvaltningen och externa konsulter utrett fastighetens renoveringsbehov och utvecklingsmöjligheter. Investeringsbehovet är omfattande och som ett första steg i utvecklingen av fastigheten förslår Kalmar Kommunbolag AB kommunstyrelsen att köpa Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 med tillhörande byggnadsinventarier och att serviceförvaltningen förvaltar och hyr ut byggnaden efter köpet. Beslut Servicenämnden tillstyrker Kalmar kommuns köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 samt att serviceförvaltningen förvaltar och hyr ut byggnaden efter köpet. Sekreterare Anna Sandstedt Justeras Dzenita Abaza ordförande Inger Kornelius Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-13 KS 2015/0130 Kommunfullmäktige Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

Samverkanskontoret Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 maj 2013 kl. 18:00 Plats Samverkanskontoret Sysslebäck Gruppmöten Rum är bokade från 16:00 Val av justerare Behörighet, upprop, tid för justering

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-20 KS 2015/0042 Kommunstyrelsen Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 november 2012 KALLELSE Föredragningslista l (3) 2012-11-20 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen PLATS OCH TID Bäve, 2012-11-28 kl. Il :00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Henrik

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT 1. PARTER 1.1 Årjängs nät AB, org.nr. 556892-8591 (hädanefter kallat bolaget) Bolaget har friheten att välja att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden enligt detta

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer