Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik"

Transkript

1 1 (5) Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den 7 november 2014 (917/2014) meddelat följande föreskrift: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Föreskriftens syfte Föreskriften innehåller krav med vilka det säkerställs att nödsamtal och nödtextmeddelanden samt därtill relaterad, för nödtjänsten väsentlig information överförs från de allmänna kommunikationsnäten till nödcentralerna. Föreskriftens krav säkerställer också att nödsamtalen har bättre möjligheter att lyckas än normala samtal vid olika slags belastningar och störningar i kommunikationsnätet. 2 Tillämpningsområde 3 Definitioner Denna föreskrift gäller nödsamtal och nödtextmeddelanden i det allmänna kommunikationsnätet. Med nödsamtal avses i denna föreskrift ett samtal till det allmänna nödnumret 112. Med nödtextmeddelande avses i denna föreskrift ett sms (Short Message Service)-meddelande som användaren kan skicka till numret 112. Med glesbygdsområde avses i denna föreskrift landsbygdskommuner i enlighet med Statistikcentralens statistisk kommungruppering samt de tätortskommuner som inom ramen för landsbygdens utvecklingsprogram har klassificerats som glest bebyggd landsbygd. Med tätort avses i denna föreskrift en koncentration av bebyggelse i enlighet med Statistikcentralens definition. Med centraltätort avses i denna föreskrift en med tanke på kommunens administrativa eller ekonomiska verksamhet viktig tätort som enligt Statistikcentralens definitioner är en centraltätort (ct) eller en kyrkby (kb).

2 2 (5) 2 kap. Genomförande och styrning av nödtrafik 4 Genomförande av nödtrafik Ett teleföretag som tillhandahåller telefonitjänster ska erbjuda användaren möjlighet att ringa ett nödsamtal och, i fråga om mobilabonnemang, möjlighet att skicka ett nödtextmeddelande. Teleföretaget ska se till att nödsamtalet kan ringas från 1) ett fungerande telefonabonnemang som har stängts eller vars användning har begränsats av en orsak som beror på användaren, 2) från ett förhandsbetalt (prepaid) abonnemang då saldot på kortet är förbrukat, samt 3) från en mobiltelefon som inte har ett kort som identifierar abonnemanget. Teleföretaget ska se till att ett nödtextmeddelande kan skickas från ett förhandsbetalt (prepaid) abonnemang då saldot på kortet är förbrukat. Teleföretaget ska se till att numret för anropande abonnemang som sänds i samband med nödsamtalet är sådant att 1) det är möjligt att få behövlig information om abonnent, användare och installeringsadress, 2) det möjliggör motringning till abonnemanget i fråga och 3) det möjliggör positionering av anropande mobilabonnemang. Teleföretaget ska för sin del se till att den adress- och positionsinformation som nödmyndigheten får i samband med nödanmälan uppfyller följande krav för korrekthet och tillförlitlighet: 1) adressinformationen om abonnemang i det fasta nätet och mobilabonnemang är högst ett dygn gammal och innehåller den adress som uppgetts för abonnemanget 2) positionsinformationen via mobilnätsbaserad positionering visar abonnemangets position minst med en cells noggrannhet. Teleföretaget ska se till att det i samband med 112-nödsamtal från fordon (ecall) förmedlas en ecall-flagga som är inlagd i terminalen. 5 Styrning av nödtrafik Ett teleföretag ska i samband med nödsamtalet överföra information om det samarbetsområde för nödcentralerna som samtalet kommer ifrån, om informationen kan fås från nätet. Teleföretaget ska styra nödsamtalen till nödmyndighetens system enligt styrinformationen och på det sätt som nödmyndigheten och teleföretagen har kommit överens om. Om användaren slår teleområdets riktnummer före nödnumret får det inte inverka på styrinformationen som upprättas i nätet.

3 3 (5) Teleföretaget ska dokumentera de förfaringssätt som det använder vid styrningen av nödsamtal per teknologi. Teleföretaget som förmedlar textmeddelanden ska styra nödtextmeddelandena till det teleföretag med vilket nödmyndigheten har kommit överens om förmedlingen av nödtextmeddelanden till nödcentralernas system. Teleföretaget ska ta hand om eventuell omroutning av nödsamtal från ett företagsnät (företagets interna IP-nät, växelnät eller annat motsvarande nät) och därtill eventuellt hörande nummeromvandling i utgångscentralen eller i ett motsvarande ställe så att det, på basis av informationen från det relevanta nätet, i samband med samtalet överförs information om det samarbetsområde för nödcentralerna som samtalet kommer ifrån. Teleföretaget ska för sin del se till att samtalet inte kan vidarekopplas till det allmänna nödnumret 112. Det teleföretag som förmedlar ett nödsamtal eller ett nödtextmeddelande till en nödmyndighet ska se till att numret för anropande abonnemang överförs vid nödsamtalen och nödtextmeddelandena alltid när numret är mottaget och nödmyndighetens gränssnitt möjliggör överföringen av numret. 3 kap. Säkerställande av nödsamtal 6 Allmänt säkerställande av nödsamtal Ett teleföretag ska prioritera nödsamtalen i det allmänna kommunikationsnätet. Teleföretaget ska dokumentera de förfaringssätt som det använder för prioriteringen av nödsamtalen per teknologi. Redundans för komponenterna i viktighetsklass 1 och 2 enligt Kommunikationsverkets föreskrift 54 samt förbindelserna mellan dem ska säkerställas så att nödtrafik på redundansförbindelsen är prioriterad på samma sätt som nödtrafik på den förbindelse som behöver redundans. Förbindelserna mellan nödcentralen och det teleföretag som ansluter nödcentralen till det allmänna kommunikationsnätet ska få redundas. Teleföretaget ska säkerställa att basstationens bärvågor släcks ut om överföringsförbindelsen mellan mobilnätets basstation och kontrollenheten för basstationen avbryts. 7 Säkerställande av nätet som används för nödsamtal i tätorter inom glesbygdsområden Ett teleföretag ska säkerställa att ett enskilt avbrott i överföringsförbindelser mellan mobilnätets basstation och en komponent i viktighetsklass 2 enligt Kommunikationsverkets föreskrift 54 inte hindrar nödsamtal som rings via mobilnät i något av de hela tätortsområden som nämns i bilaga 1. Ett teleföretag ska säkerställa att ett enskilt avbrott i överföringsförbindelser mellan det fasta telefonnätets koncentrator som

4 4 (5) sköter mer än 100 abonnenter och en komponent i viktighetsklass 2 enligt Kommunikations-verkets föreskrift 54 inte hindrar nödsamtal som rings via det fasta telefon-nätet i något av de hela centraltätortsområden i kommuner som nämns i bilaga 1. Teleföretaget ska dokumentera planerna för och utförandet av den redundans som avses i denna paragraf särskilt för varje tätort på glesbygdsområden. 4 kap. Ikraftträdandebestämmelser 8 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller tills vidare. I denna version av föreskriften har hänsyn tagits till den nyaste förteckningen över tätorter från år 2012 som varit tillgänglig samt de kommunändringar som man haft kännedom om tills början av år 2014 samt ändringarna i den statistiska kommungrupperingen. Till följd av ändringarna kommer kraven på redundans att gälla ytterligare 30 tätorter. Dessa tätorter är markerade med rött i bilaga 1 till föreskriften. Teleföretagen ska säkerställa att den redundans som föreskriften förutsätter har utförts i tätorterna i fråga senast den 31 december nödtextmeddelanden införs när det nya nödcentralsdatasystemet tas i drift år Färdigheter som 112-nödtextmeddelanden förutsätter ska vara genomförda i kommunikationsnäten så att meddelandena kan tas i drift genast när nödcentralerna är färdiga att hantera dem. Larmsystemet för fordon (ecall-systemet) är slutligt tillgängligt när ecallfunktionaliteterna har genomförts i alla fordon, kommunikationsnät och nödcentraler. Enligt de senaste besluten på EU-nivå ska ecall tas i drift senast den 1 oktober Erhållande av upplysningar och publicering Föreskriften har publicerats i Kommunikationsverkets föreskriftssamling och kan erhållas vid Kommunikationsverkets kundtjänst: Besöksadress Postadress Östersjögatan 3 A, Helsingfors PB 313, Helsingfors Telefon från utlandet Fax från utlandet Webbplats FO-nummer

5 5 (5) Helsingfors den 17 december 2014 Asta Sihvonen-Punkka generaldirektör Kirsi Karlamaa direktör

MPS 57 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 57

MPS 57 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 57 23.1.2012 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 57 OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONS- NÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR MPS 57 Kommunikationsverket MPS 57

Läs mer

16.8.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 35 OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN MPS 35

16.8.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 35 OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN MPS 35 16.8.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 35 OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN MPS 35 Kommunikationsverket MPS 35 1 (11) INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 1 LAGSTIFTNING... 2 1.1 LAGSTIFTNINGSGRUND

Läs mer

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER Sammandrag för tjänstens användare 2 Innan du ingår avtal ska du noggrant läsa igenom teleföretagets allmänna avtalsvillkor, tjänstespecifika

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter 1 TILL TJÄNSTEANVÄNDAREN Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 66. Om störningar i televerksamheten

Motivering till och tillämpning av föreskrift 66. Om störningar i televerksamheten 17.12.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 66 Om störningar i televerksamheten MPS 66 MPS 66 1 (76) INNEHÅLL AVDELNING A CENTRALA ÄNDRINGAR OCH ÄNDRINGSHISTORIK... 4 1 Ändringar... 4 2 Ändringshistorik...

Läs mer

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER 1.9.2013 SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER Dessa avtalsvillkor har fastställts utifrån rekommendationer

Läs mer

Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder

Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna leveransvillkor för konsumentkunder.

Läs mer

9.3.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 13 OM INTERNETFÖRBINDELSE- TJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET MPS 13

9.3.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 13 OM INTERNETFÖRBINDELSE- TJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET MPS 13 9.3.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 13 OM INTERNETFÖRBINDELSE- TJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET MPS 13 9.3.2011 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 1 LAGSTIFTNING... 3 1.1 RÄTTSGRUND... 3 1.2 ANDRA

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004 Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Lagens syfte är att trygga

Läs mer

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 1. Allmänt 1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på leveranser av Elisas tjänster åt konsumentkunden. Tjänsterna kan omfatta anslutningar och andra kommunikationstjänster

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter 1 1/7/2015 Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik, FiCom rf har förhandlat fram dessa avtalsvillkor tillsammans med konsumentombudsmannen

Läs mer

ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER

ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER 1.7.2015 ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik, FiCom rf har förhandlat fram dessa

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 67. om televerksamhetens informationssäkerhet

Motivering till och tillämpning av föreskrift 67. om televerksamhetens informationssäkerhet 4.3.2015 Motivering till och tillämpning av föreskrift 67 om televerksamhetens informationssäkerhet MPS 67 MPS 67 A 1 (62) INNEHÅLL AVDELNING A CENTRALA ÄNDRINGAR OCH ÄNDRINGSHISTORIK... 4 1 Ändringar...

Läs mer

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget.

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget. SAMMANDRAG AV LILJENETS AVTALSVILLKOR De allmänna avtalsvillkoren ( nedan allmänna avtalsvillkor ) tillämpas på tjänster som Liljenet Fiberkabelandelslag (nedan teleföretag ) tillhandahåller sina kunder.

Läs mer

Underrättelse avseende krav om god funktion och teknisk säkerhet Telia Fastmobil

Underrättelse avseende krav om god funktion och teknisk säkerhet Telia Fastmobil Datum Vår referens Sida 2008-03-19 Dnr: 08-562 1(6) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Per Bergstrand 08-678 57 08 per.bergstrand@pts.se TeliaSonera AB Att: Per Hemrin Stab juridik, regulatoriska

Läs mer

19.9.2008 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 11 OM E-POSTTJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET OCH FUNKTIONSDUGLIGHET MPS 11

19.9.2008 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 11 OM E-POSTTJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET OCH FUNKTIONSDUGLIGHET MPS 11 19.9.2008 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 11 OM E-POSTTJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET OCH FUNKTIONSDUGLIGHET MPS 11 Kommunikationsverket MPS 2 (19) Innehåll 1 LAGSTIFTNING... 3 1.1 RÄTTSGRUND...

Läs mer

Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation

Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation Innehållsförteckning Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation... 3 Tillförlitlighet, integritet och tillgänglighet... 4 Goda praxis... 6 Att välja

Läs mer

Användarhandbok. för Sonera Mobilabonnemang. Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier.

Användarhandbok. för Sonera Mobilabonnemang. Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier. Användarhandbok för Sonera Mobilabonnemang Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier. Ta del av guiden och välj just de förmåner du vill ha. ! Bra att veta Egna sidor för dig På adressen www.sonera.fi/matkapuhelin/hallinta

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 221/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till informationssamhällsbalk samt till lagar om ändring av 161 i markanvändnings- och bygglagen och 38 kap. 8 b i strafflagen PROPOSITIONENS

Läs mer

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller användaren

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till informationssamhällsbalk samt till lagar om ändring av 161 i markanvändnings- och bygglagen och 38 kap. 8 b i strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13 Dnr. 131 647171-13/111 131 647173-13/111 131 647177-13/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister (SKVFS 2013:X), krav på kassaregister

Läs mer

RP 4/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

RP 4/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att informationssamhällsbalken

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser Lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om program för energieffektivisering; SFS 2004:1196 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

23.9.2014. Cybersäkerhetsöversikt

23.9.2014. Cybersäkerhetsöversikt 23.9.2014 Cybersäkerhetsöversikt 3/2014 Innehåll Inledning... 3 Informationssäkerhet ur statistisk synvinkel... 4 1 Autoreporter... 4 1.1 Observationer av skadliga program... 4 1.2 Observationer av skadliga

Läs mer