Motivering till och tillämpning av föreskrift 69/2014 M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motivering till och tillämpning av föreskrift 69/2014 M"

Transkript

1 MPS 69/2014 M 1 (13) Motivering till och tillämpning av föreskrift 69/2014 M Föreskrift om anmälningar om allmän televerksamhet, programverksamhet, beställ-tv-verksamhet och betal-tv-verksamhet MPS 69/2014 M

2 MPS 69/2014 M 2 (13) INNEHÅLL Avdelning A Motivering till enskilda paragrafer och anvisningar för tillämpning Föreskriftens syfte Tillämpningsområde...3 Allmänt...3 Televerksamhetsanmälan...4 Programverksamhetsanmälan...6 Beställ-tv-anmälan...7 Betal-tv-anmälan Uppgifter som lämnas i anmälningar om bedrivande av verksamhet...8 Motivering...8 Uppgifternas offentlighet och publicering av dem Anmälans form och inlämnande av den till...9 Rekommendation om att anmäla förändringar på anmälningsblankett Ikraftträdande Erhållande av upplysningar och publicering Avdelning B Lagstiftning Rättsgrund Finsk lagstiftning EU-lagstiftningen Referenslista... 12

3 MPS 69/2014 M 3 (13) Avdelning A Motivering till enskilda paragrafer och anvisningar för tillämpning 1 Föreskriftens syfte Syftet med regleringen av anmälningsplikter är att säkerställa att för sina styrnings- och övervakningsuppgifter som baserar sig på informationssamhällsbalken får tillräckliga uppgifter om de företag som utövar televerksamhet och televisionsverksamhet samt de leverantörer som tillhandahåller beställ-tv- och betal-tv-tjänster. Med hjälp av uppgifterna kan även informera och rådgiva aktörerna samt ge dem tillfälle att bli hörda om frågor som gäller deras verksamhet. Information om verksamhetsutövare är av betydelse också för andra myndigheter än. I synnerhet utövare av allmän televerksamhet, dvs. teleföretag, behöver fortfarande information om andra teleföretag. Att information om verksamhetsutövare offentliggörs betjänar också företagens kunder. Anmälningar om bedrivande av verksamhet innebär varken rättigheter eller skyldigheter för verksamhetsutövaren. Uppgifterna om den verksamhet som bedrivs bör enligt motiveringen till informationssamhällsbalken vara sådana att kan bekräfta att anmälningar från ett företag eller en organisation har mottagits samt inrikta sin övervakning på de rätta aktörerna. [2] 2 Tillämpningsområde Allmänt Föreskriften tillämpas på den televerksamhetsanmälan, programverksamhetsanmälan, beställ-tv-anmälan och betal-tv-anmälan som avses i 4 1 mom. i informationssamhällsbalken. Anmälningspliktig verksamhet är allmän televerksamhet, programverksamhet, beställ-tv-verksamhet och betal-tv-verksamhet. I föreskriftens 3 fastställs de uppgifter som anmälningarna ska innehålla. I föreskriftens 4 fastställs hur anmälningarna görs. [1] Anmälningspliktig verksamhet anges för respektive anmälan i informationssamhällsbalken och lagmotiveringen. I allmänhet kan man konstatera att arten av den verksamhet som bedrivs är av betydelse vid bedömningen av anmälningsplikten. Omständigheter som gäller verksamhetsutövaren är däremot i regel inte av betydelse med tanke på anmälningsplikten. Anmälningspliktiga verksamhetsutövare som avses i informationssamhällsbalken

4 MPS 69/2014 M 4 (13) kan förutom företag vara till exempel föreningar, läroanstalter eller kommuner. Utövare av programverksamhet samt leverantörer av beställ-tvtjänster och betal-tv-tjänster ska dock göra en anmälan endast om tjänsteleverantören är etablerad i Finland. Anmälningsplikten gäller tjänster som verksamhetsutövarna själva producerar. Återförsäljning av tjänster som ett annat företag har producerat är inte anmälningspliktig verksamhet. Enligt lagens 4 2 mom. behöver anmälan inte göras om verksamhet som är kortvarig eller annars av mindre betydelse. Närmare bestämmelser om hurudan verksamhet som ska betraktas som kortvarig eller av mindre betydelse får utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. Allmän televerksamhet har tidigare ansetts vara av ringa betydelse om teleföretagets omsättning av televerksamhet i Finland har understigit euro per år. Vid ikraftträdandet av informationssamhällsbalken har man dock frångått denna omsättningsgräns som fastställts i statsrådets förordning om televerksamhet som är av ringa betydelse (675/2003). [3] Nedan behandlas omständigheter som är centrala med tanke på funktioner som omfattas av anmälningsplikten. Televerksamhetsanmälan Anmälningspliktig televerksamhet enligt 4 i informationssamhällsbalken motsvarar huvudsakligen televerksamhetsanmälan i i kommunikationsmarknadslagen (393/2003). [4] Med anmälningspliktig allmän televerksamhet avses i enlighet med definitionen i 3 i informationssamhällsbalken tillhandahållande av nättjänster eller kommunikationstjänster till en grupp av användare som inte har avgränsats på förhand. Utövare av allmän televerksamhet är teleföretag med de skyldigheter och rättigheter som bestäms i informationssamhällsbalken. Med begreppet teleföretag avses i lagen alltså även andra leverantörer av nät- eller kommunikationstjänster än företag som bedriver affärsverksamhet. Avgörande för anmälningsskyldigheten är tillhandahållande av tjänster, inte det om verksamheten tillhandahålls mot eller utan vederlag. Skyldigheten att lämna en televerksamhetsanmälan gäller till exempel följande aktörer: - nätföretag och tjänsteföretag som utövar verksamhet i ett fast telefonnät eller i ett mobilnät - företag som tillhandahåller tillgång till televisions- och radionät: markbundna nät som använder radiovågor som utbreder sig fritt samt kabeltelevisionsnät

5 MPS 69/2014 M 5 (13) - företag som tillhandahåller nättjänster för dataöverföring - innehavare av programkoncession som tillhandahåller programtjänster i televisions- och radionät - övriga aktörer som utövar sändningsverksamhet, t.ex. överföring av data, i televisions- och radionät - aktörer som utövar televisionsverksamhet via satellit, om den egentliga sändningsverksamheten sker från Finland - leverantörer av internetförbindelsetjänser samt - leverantörer av e-posttjänster. Allmän televerksamhet är tillhandahållande av ovan beskrivna nät- och kommunikationstjänster till en grupp av användare som inte har avgränsats på förhand. Vid bedömningen av om det är fråga om en icke-avgränsad användarkrets ska beaktas åtminstone nätets och tjänsternas karaktär, nätets och användarkretsens omfattning samt villkoren för att bli användare. Exempelvis följande funktioner är inte allmän televerksamhet som avses i informationssamhällsbalken: - En kommunikationstjänst som drivs för ett företags eller någon annan organisations eget behov är en tjänst som tillhandahålls en på förhand avgränsad användarkrets. Sådana tjänster är exempelvis tjänster som ett företag erbjuder sina anställda och tjänster som en skola erbjuder sina studerande. - Ett enskilt husbolag kan inte bedriva allmän televerksamhet genom att skaffa internetabonnemang till alla lägenheter, trots att husbolaget på något sätt i tekniskt hänseende deltar i förverkligandet eller hanteringen av tjänsten. Bedömningen av om det är fråga om en icke-avgränsad användarkrets förutsätter ofta en totalbedömning av verksamheten. Begreppet allmän televerksamhet åskådliggörs i motiveringen till informationssamhällsbalken med följande exempel: - Om den krets som använder en tjänst består av en gemenskap som är mycket omfattande eller som man fritt kan ansluta sig till, kan användarkretsen inte anses vara på förhand avgränsad. Exempelvis en kommunikationstjänst som ett café eller hotell erbjuder sina kunder i och för sig riktar sig till en kundkrets som är mycket fritt sammansätt, men användarkretsen är i dessa fall så liten till sin omfattning att tillhandahållandet av tjänsten på det hela taget inte kan betraktas som allmän televerksamhet. - Den omständigheten att en kommunikationstjänst fungerar endast med en viss applikation eller terminalutrustning i princip inte innebär att användarkretsen är på förhand avgränsad.

6 MPS 69/2014 M 6 (13) - Olika typer av nätverk och kommunikationstjänster för sociala medier är såpass fritt att ansluta sig till att medlemskap inte enbart kan anses liktydigt med en avgränsning av användarkretsen på förhand. - Den omständigheten att nät eller tjänster är tillgängliga endast inom ett visst geografiskt område kan inte ensam för sig på det som anses i lagen anses vara ett kännetecken på en användarkrets som är avgränsad på förhand. Programverksamhetsanmälan Enligt informationssamhällsbalken ska verksamhetsutövaren göra en anmälan till innan verksamheten inleds när det gäller annan än koncessionspliktig televisionsverksamhet, om den som levererar tjänsten är etablerad i Finland. Anmälningsplikten motsvarar enligt lagmotiveringen huvudsakligen bestämmelserna i 7 b och 15 i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998). [5] Med televisionsverksamhet avses i informationssamhällsbalken ursprunglig sändning av programutbud som består av audiovisuella program och som är avsedd att tas emot av allmänheten samtidigt, enligt en fastställd programtablå. Televisionsverksamhet innebär linjär sändning i realtid av en programström som är desamma för samtliga mottagare. Anmälningspliktig programverksamhet enligt informationssamhällsbalken gäller televisionsverksamhet som bedrivs i kabel-tv-nätet och IPTV-nätet. Bedrivande av koncessionspliktig televisionsverksamhet omfattas inte av skyldigheten att göra en programverksamhetsanmälan. För televisionsverksamhet som utövas i ett digitalt markbundet masskommunikationsnät krävs därför inte en programverksamhetsanmälan. Bestämmelsen om anmälningsplikten i 7 b i lagen om televisions- och radioverksamhet omfattade tidigare inte den allmännyttiga digitala televisionsverksamhet som Rundradion Ab utövar med stöd av lagen om Rundradion Ab. Motsvarande avgränsning finns inte i informationssamhällsbalken, men i lagmotiveringen konstateras att anmälningsplikten huvudsakligen motsvarar skyldigheten i lagen om televisions- och radioverksamhet. Med beaktande av att syftet med anmälningsplikten är att för styrningsoch övervakningsbehov ge information om aktörerna på branschen anser att det inte heller i fortsättningen är motiverat att kräva att Rundradion Ab gör en programverksamhetsanmälan om bolagets allmännyttiga verksamhet. Med anledning av speciallagstiftningen har behövliga uppgifter om verksamheten för styrningsoch övervakningsbehov. [6]

7 MPS 69/2014 M 7 (13) Anmälningsplikten gäller endast en tjänsteleverantör som har etablerat sig i Finland. Enligt 207 i informationssamhällsbalken har en leverantör av audiovisuella innehållstjänster etablerat sig i Finland, om 1) verksamhetsutövarens huvudkontor finns i Finland och besluten om programtablåer eller programkataloger fattas i Finland, eller 2) verksamheten har en betydande koppling till Finland och besluten om programtablåer eller programkataloger, de anställdas arbetsplats, inledande av verksamhet, ekonomiskt betydelsefull verksamhet, en satellitsändningsstation eller satellitkapacitet eller någon motsvarande omständighet. Närmare bestämmelser om de omständigheter som ska beaktas när det bedöms om verksamheten har betydande koppling utfärdas genom förordning av statsrådet. Beställ-tv-anmälan Enligt informationssamhällsbalken ska verksamhetsutövaren göra en anmälan till innan verksamheten inleds när det gäller beställ-tv-verksamhet, om den som levererar tjänsten är etablerad i Finland. Anmälningsplikten är ny. Med beställ-tv avses en tjänst där användarna tillhandahålls audiovisuella program från en programkatalog över programmen. Varje tittare kan själv välja platsen och tidpunkten för programmet i beställ-tv-tjänsten. Definitionen i informationssamhällsbalken motsvarar definitionen i 2 4 punkten i lagen om televisions- och radioverksamhet. Skyldigheten att göra en beställ-tv-anmälan gäller endast en tjänsteleverantör som är etablerad i Finland. Bedömningen av om en leverantör av beställ-tv är etablerad i Finland görs enligt 207 i informationssamhällsbalken såsom beskrivs ovan för programverksamhetsanmälan. Betal-tv-anmälan Enligt informationssamhällsbalken ska verksamhetsutövaren göra en anmälan om betal-tv-verksamhet till innan verksamheten inleds. Anmälningsplikten är ny. Med betal-tv avses i denna lag en tjänst där en verksamhetsutövare tillhandahåller linjära betal-tv-tjänster i ett markbundet digitalt masskommunikationsnät med hjälp av ett avkodningssystem.

8 MPS 69/2014 M 8 (13) Också skyldigheten att göra en betal-tv-anmälan gäller endast en tjänsteleverantör som är etablerad i Finland. Bedömningen av om en tjänsteleverantör är etablerad i Finland görs också i detta fall enligt 207 i informationssamhällsbalken såsom beskrivs ovan för programverksamhetsanmälan. 3 Uppgifter som lämnas i anmälningar om bedrivande av verksamhet Motivering I föreskriftens 3 anges uppgifter som lämnas i anmälningar om bedrivande av verksamhet. Enligt motiveringen till informationssamhällsbalken motsvarar anmälningsplikten som gäller televerksamhet och programverksamhet huvudsakligen innehållet i kommunikationsmarknadslagen i fråga om televerksamhetsanmälan och innehållet i lagen om televisions- och radioverksamhet i fråga om anmälan om televisions- och radioverksamhet. Vid definieringen av innehållet i anmälan har utgångspunkten därför varit uppgifter som krävs i 13 i lagen om televisions- och radioverksamhet samt i 2 i kommunikationsministeriets förordning om koncessionsansökans och televerksamhetsanmlans innehåll (695/2003). [7] Anmälningsplikten som gäller tillhandahållande av beställ-tv-tjänster och betal-tv-tjänster i informationssamhällsbalken är däremot nya. Uppgifter som krävs i anmälningar begränsas också för dessa av syftet med regleringen, dvs. att säkerställa att för sin övervakning har tillräckliga kontaktuppgifter om leverantörerna av tjänster. Enligt motiveringen till informationssamhällsbalken ska uppgifterna om den verksamhet som bedrivs vara så fullständiga att kan bekräfta att anmälningar från ett företag eller en organisation har mottagits samt inrikta sin övervakning på de rätta aktörerna. I föreskriftens 3 anges först de identifierings- och kontaktuppgifter som krävs i anmälan om bedrivande av verksamhet. De är verksamhetsutövarens namn, företagets eller organisationens FO-nummer, behövliga adressuppgifter för att nå utövaren och kontaktpersoner samt kontaktpersonernas kontaktuppgifter. I anmälan ska också ges företagets koncernförhållanden. I anmälan om bedrivande av verksamhet ska också ges en kort beskrivning av de tjänster som tillhandahålls. För utövare av televerksamhet betyder det en beskrivning av de kommunikationsnät och -tjänster som tillhandahålls eller planeras. För utövare av programverksamhet samt leverantörer av beställ-tv- eller betal-tv-tjänster ska i anmälan innehålla en allmän beskrivning av det programutbud som tillhandahålls eller planeras. Uppgifter om verksamheten ska även omfatta företagets geografiska verksamhets-

9 MPS 69/2014 M 9 (13) område samt en uppskattning av vilken dag verksamheten kommer att inledas. Utövare av programverksamhet samt leverantörer av beställ-tv- eller betaltv-tjänster ska i anmälan dessutom ge en redogörelse för var upptagningar som förutsätts i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) kan ses eller höras. [8] Uppgifternas offentlighet och publicering av dem Enligt 5 i informationssamhällsbalken för en offentlig förteckning över anmälningar som avses i lagens 4. Den förteckning som avses i informationssamhällsbalken offentliggörs på s webbplats. Övriga uppgifter som anges i föreskriftens 3 lämnas ut enligt de förutsättningar som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). 4 Anmälans form och inlämnande av den till I föreskriftens 4 bestäms om hur de anmälningar om bedrivande av verksamhet som avses i 4 1 mom. i informationssamhällsbalken ska göras. Enligt paragrafen ska anmälan göras på en elektronisk blankett som finns på s webbplats. Enligt 5 i informationssamhällsbalken ska inom en vecka bekräfta mottagandet av en anmälan. I bekräftelsen ska det anges de på informationssamhällsbalken baserade rättigheter och skyldigheter som gäller den anmälda verksamheten i Finland. Enligt 4 5 mom. i informationssamhällsbalken ska utan dröjsmål underrättas om sådana förändringar i verksamheten som är relevanta för uppgifterna som givits i anmälan som avses i lagens 4 1 mom. och om avslutande av verksamheten.

10 MPS 69/2014 M 10 (13) har enligt informationssamhällsbalken rätt att meddela föreskrifter endast om de uppgifter som ska lämnas i anmälningar som avses i 4 1 mom. i informationssamhällsbalken samt om anmälningarnas form och om hur de ska lämnas in till. ger verksamhetsutövarna möjlighet att också göra anmälningar om förändringar i verksamheten på samma elektroniska anmälningsblankett. Rekommendation om att anmäla förändringar på anmälningsblankett rekommenderar att den elektroniska blanketten som finns på verkets webbplats också används för anmälningar om förändringar i verksamheten. 5 Ikraftträdande Föreskriften träder i kraft den 1 januari Verksamhetsutövarnas anmälningsplikt träder i kraft enligt informationssamhällsbalkens ikraftträdandebestämmelse också den 1 januari Erhållande av upplysningar och publicering Föreskriften har publicerats i s föreskriftssamling och kan erhållas vid s kundtjänst. Därtill publiceras föreskriften samt motiverings- och tillämpningspromemorian elektroniskt på s webbplats och i Finlands elektroniska författningssamling Finlex [10].

11 MPS 69/2014 M 11 (13) Avdelning B Lagstiftning Rättsgrund Finsk lagstiftning Med stöd av 4 4 mom. i informationssamhällsbalken kan meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas in i anmälningar som avses i paragrafens 1 mom. samt om anmälningarnas form och om hur de ska lämnas in till. EU-lagstiftningen I fråga om allmän televerksamhet hänför sig föreskriften till den reglering som gäller allmän auktorisation i artikel 3 i EU:s auktorisationsdirektiv 1. Genom föreskriften genomförs artikelns bestämmelser om en anmälan som krävs av leverantörer av elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster. [9] Syftet med EU:s auktorisationsdirektiv är att genomföra en inre marknad för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster genom harmonisering och förenkling av de bestämmelser och villkor som gäller för auktorisation av sådana nät och tjänster, så att dessa lättare kan tillhandahållas inom gemenskapen. I direktivets artikel 3 bestäms om allmän auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Enligt artikeln ska medlemsstaterna säkerställa friheten att tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster i enlighet med de villkor som anges i direktivet. Medlemsstaterna får i regel inte hindra ett företag från att tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster. Tillhandahållande av elektroniska kommunikationsnät eller tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster får endast underkastas allmän auktorisation. Det får krävas att det berörda företaget ska göra en anmälan, men inte att det ska ha erhållit ett uttryckligt beslut eller någon annan administrativ handling från den nationella regleringsmyndigheten, innan det börjar utöva de rättigheter som följer av auktorisationen. Företaget får inleda sin verksamhet direkt efter ingiven anmälan, om sådan krävs, under förutsättning att bestämmelserna om nyttjanderätt till radiofrekvenser och nummer är uppfyllda. 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Direktivet har ändrats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG.

12 MPS 69/2014 M 12 (13) Referenslista Företag som bedriver verksamheten i flera olika medlemsstater och tillhandahåller gränsöverskridande elektroniska kommunikationstjänster behöver endast göra en anmälan för respektive medlemsstat. I direktivet konstateras att den anmälan som avses i artikel 3 får inte innefatta mer än att en juridisk eller fysisk person underlättar den nationella regleringsmyndigheten om att personen har för avsikt att börja tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster och lämnar in det minimum av information som den nationella regleringsmyndigheten behöver för att kunna föra ett register eller en förteckning över leverantörer av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Informationen ska inskränka sig till sådana uppgifter som är nödvändiga för att identifiera leverantören, t.ex. leverantörens organisationsnummer, leverantörens kontaktuppgifter, leverantörens adress, kortfattad beskrivning av nätet eller tjänsten, samt den planerade tidpunkten för inledande av verksamheten. [1] Informationssamhälsbalk (917/2014) uppdaterad version: [2] RP 221/2013 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till informationssamhällsbalk samt till lagar om ändring av 161 i markanvändnings- och bygglagen och 38 kap. 8 b i strafflagen: [3] Statsrådets förordning om televerksamhet som är av ringa betydelse (675/2003), (upphävda författningar) [4] Kommunikationsmarknadslag ( /393): (upphävda författningar) [5] Lag om televisions- och radioverksamhet (744/1998): (upphävda författningar) [6] Lag om Rundradion Ab (1380/1993) uppdaterad version: [7] Kommunikationsministeriets förordning om koncessionsansökans och televerksamhetsanmälans innehåll (695/2003): (upphävda författningar)

13 MPS 69/2014 M 13 (13) [8] Lag om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) uppdaterad författning: [9] 2009 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG av den 25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, [ V:PDF] 2002 Auktorisationsdirektiv Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster [ V:PDF] Inofficiell konsoliderad version 2009 Auktorisation 19:SV:PDF I de konsoliderade versionerna har man i direktiv om elektronisk kommunikation från år 2002 infört de ändringar som gjorts i direktiven 2009/136/EG och 2009/140/EG. De konsoliderade versionerna är inte officiella utan de har utfärdats endast för dokumentationsbehov i EU. EU:s organ svarar inte för deras innehåll. Innehållet bör vid behov kontrolleras i det ursprungliga ändringsdirektivet. [10] Finlands elektroniska författningssamling

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 17.12.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 Om tekniska egenskaper hos accessnät med ledare av metall och nätverksutrustning som kopplats till dem MPS 38 MPS 38 1 (10) INNEHÅLL AVDELNING

Läs mer

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR 1 (15) Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR Meddelad i Helsingfors den 23 januari 2012 Kommunikationsverket har, med stöd

Läs mer

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster 1 (5) Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 99 och 244 i informationssamhällsbalken

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Kommunikationsverket 67 A/2015 M 1 (6) Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2015. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 247 och 272 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 55. Om teleföretagets kostnadsberäkningssystem och om beskrivningen av systemet

Motivering till och tillämpning av föreskrift 55. Om teleföretagets kostnadsberäkningssystem och om beskrivningen av systemet 1 (12) x.x.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 55 Om teleföretagets kostnadsberäkningssystem och om beskrivningen av systemet MPS 55 MPS 55 2 (12) INNEHÅLL AVDELNING A CENTRALA ÄNDRINGAR

Läs mer

MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 53 A/2011 M FÖRESKRIFT OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER MPS 53

MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 53 A/2011 M FÖRESKRIFT OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER MPS 53 24.5.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 53 A/2011 M FÖRESKRIFT OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER MPS 53 Kommunikationsverket 53 1 (7) INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 1 LAGSTIFTNING...

Läs mer

Klicka här för att ändra

Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra Post- och telestyrelsen Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Per Bergstrand Nivå två verksjurist Nivå tre per.bergstrand@pts.se Nivå fyra» Nivå fem Lag Bakgrund till

Läs mer

Föreskrift om störningar i televerksamheten

Föreskrift om störningar i televerksamheten Kommunikationsverket 66/2014 M 1 (10) Föreskrift om störningar i televerksamheten Meddelad i Helsingfors den 17 december 2014. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 274 och 275 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 70 B. Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet

Motivering till och tillämpning av föreskrift 70 B. Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet 1 (13) 30.6.2015 Motivering till och tillämpning av föreskrift 70 B Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet MPS 70 B MPS 70 B 2 (13) INNEHÅLL AVDELNING A FÖRESKRIFTENS

Läs mer

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster 1 (7) Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 86, 87 och 244 i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

Föreskrift OM KOMMUNIKATIONSNÄTENS OCH -TJÄNSTERNAS KVALITET SAMT OM SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 4 april 2012

Föreskrift OM KOMMUNIKATIONSNÄTENS OCH -TJÄNSTERNAS KVALITET SAMT OM SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 4 april 2012 1 (9) Föreskrift OM KOMMUNIKATIONSNÄTENS OCH -TJÄNSTERNAS KVALITET SAMT OM SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 4 april 2012 Kommunikationsverket har, med stöd av 60 c och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

RP 181/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen

RP 181/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det vissa preciseringar och ändringar

Läs mer

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 1 (7) Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 Kommunikationsverket har med stöd av 47, 63 och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004)

Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) 1 (5) BILAGA 2 TILLÄMPLIGA LAGRUM Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) 38 (1.12.2006/1061) Avgiftsskyldighetens grunder Teleföretag som utövar anmälningspliktig eller koncessionsberoende

Läs mer

Standard RA1.6. Anmälan om utläggning av verksamhet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA1.6. Anmälan om utläggning av verksamhet. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA1.6 Anmälan om utläggning av verksamhet Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 8/2015

Föreskrifter och anvisningar 8/2015 Föreskrifter och anvisningar 8/2015 Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del II, Dnr FIVA 17/01.00/2015 Utfärdade 30.11.2015 Gäller från 1.1.2016 FINANSINSPEKTIONEN tfn 010 831 51 fax

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 228/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 i lagen om vattentjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om vattentjänster

Läs mer

Kommunikationsverket 46 F/2007 M. Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET. Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007

Kommunikationsverket 46 F/2007 M. Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET. Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007 1 (5) Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007 Kommunikationsverket har med stöd av 51 och 52 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 1 (6) Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 79 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik 1 (5) Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den

Läs mer

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning REMISS Datum Vår referens 2013-04-25 Dnr: 13-4788 1(9) Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning PTS publicerade år 2009 en vägledning om vilka tjänster och nät som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M

Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M 1 (9) 17.4.2015 Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M Föreskrift om granskning av radiosändare som medför stora risker för störningar MPS 2 C/2015 M MPS 2 C/2015 M 2 (9) INNEHÅLL AVDELNING

Läs mer

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA1.2 Förvärv av bestämmande inflytande i Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 5/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Rättsgrund och internationella

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av minimikrav

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 70. Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet

Motivering till och tillämpning av föreskrift 70. Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet 1 (10) 16.12.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 70 Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet MPS 70 MPS 70 2 (10) INNEHÅLL AVDELNING A FÖRESKRIFTENS

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 6/2016

Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar om informationsskyldighet Dnr FIVA 6/01.00/2016 Utfärdade 7.6.2016 Gäller från 3.7.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 70 F. Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet

Motivering till och tillämpning av föreskrift 70 F. Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet 28.11.2016 Motivering till och tillämpning av föreskrift 70 F Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet MPS 70 F MPS 70 F 1 (12) INNEHÅLL AVDELNING A FÖRESKRIFTENS

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M)

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) Kommunikationsverket 1 (5) MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) 1. LAGSTIFTNING Kommunikationsverket kan

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-25. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-25. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-25 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Riksdagens finansutskott

Läs mer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer Rekommendation 1 (9) Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet s rekommendationer Rekommendation 2 (9) Innehåll 1 Förord... 3 2 Inledning... 3 3 Planering av låsanordningen... 4 4 Alternativa

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2527 10 Canal Digital Sverige AB org. nummer 556039-8306 Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.9.2015 C(2015) 6197 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 3.9.2015 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10 i direktiv 2009/72/EG Finland (Åland)

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 70 E. Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet

Motivering till och tillämpning av föreskrift 70 E. Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet 1 (11) 20.6.2016 Motivering till och tillämpning av föreskrift 70 E Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet MPS 70 E MPS 70 E 2 (11) INNEHÅLL AVDELNING A FÖRESKRIFTENS

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Föreskrift om spärrtjänster för abonnemang

Föreskrift om spärrtjänster för abonnemang 1 (11) Föreskrift om spärrtjänster för abonnemang Utfärdad i Helsingfors den x månad 20xx Kommunikationsverket har med stöd av 135 i informationssamhällsbalken av den 7 november 2014 (917/2016) meddelat

Läs mer

Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER. Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011

Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER. Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011 1 (5) Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011 Kommunikationsverket har, med stöd av 14 a och 14 b i lagen av den 16 juni 2004 om dataskydd vid

Läs mer

Föreskrift OM AUKTION AV FREKVENSOMRÅDET MHZ. Meddelad i Helsingfors den 4 september 2009

Föreskrift OM AUKTION AV FREKVENSOMRÅDET MHZ. Meddelad i Helsingfors den 4 september 2009 1 (9) Föreskrift OM AUKTION AV FREKVENSOMRÅDET 2500-2690 MHZ Meddelad i Helsingfors den 4 september 2009 Kommunikationsverket har med stöd av 5 och 10 i lagen om auktion av vissa radiofrekvenser av den

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem

Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem 1 (13) 6.2.2015 Motivering till och tillämpning av föreskrift 15 AH/2015 M Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem MPS 15 AH/2015 M

Läs mer

Konsekvensutredning avseende ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal

Konsekvensutredning avseende ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2017-10-06 Dnr: 17-8934 1(14) Avdelningen för samhällstjänster Catharina Hjelmqvist 08 678 57 76 catharina.hjelmqvist@pts.se Konsekvensutredning avseende ändringar

Läs mer

Föreskrift OM INTERNETFÖRBINDELSETJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET. Meddelad i Helsingfors den 9 mars 2011

Föreskrift OM INTERNETFÖRBINDELSETJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET. Meddelad i Helsingfors den 9 mars 2011 1 (6) Föreskrift OM INTERNETFÖRBINDELSETJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET Meddelad i Helsingfors den 9 mars 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 19 och 20 i lagen av den 16 juni 2004 om dataskydd vid

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2015/0284(COD) 26.5.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för

Läs mer

Utfärdad i Helsingfors den xx xx 2016

Utfärdad i Helsingfors den xx xx 2016 Föreskrift 1 (9) XX/2016 UTKAST Föreskrift Om auktion av frekvensområdet 703 733 MHz och 758 788 MHz 1 Tillämpningsområde 2 Tidsfrist för anmälan 3 Utfärdad i Helsingfors den xx xx 2016 Uppgifter i samband

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

MPS 7 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 7

MPS 7 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 7 1.9.2009 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 7 OM SKYLDIGHET FÖR LEVERANTÖRER AV IDENTIFIERINGSTJÄNSTER OCH CERTIFIKATUTFÄRDARE SOM TILLHANDAHÅLLER ALLMÄNHETEN KVALIFICERADE CERTIFIKAT ATT GÖRA

Läs mer

Kommunikationsverket 1C/2003 M. Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM

Kommunikationsverket 1C/2003 M. Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM 1 (10) Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM Meddelad i Helsingfors den 3 juli 2003 Kommunikationsverket har med stöd av 20 1

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen

Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen 1 (8) Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen av dem Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2016

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2016 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2016 51/2016 (Finlands författningssamlings nr 620/2016) Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

MPS 38 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 38

MPS 38 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 38 15.2.2010 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 38 OM TEKNISKA EGENSKAPER HOS ABONNENTFÖRBINDELSER MED LEDARE AV METALL OCH NÄTVERKSUTRUSTNING SOM KOPPLATS TILL DEM MPS 38 Kommunikationsverket

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 70 E70 F. Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet

Motivering till och tillämpning av föreskrift 70 E70 F. Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet 1 (14) 20.6xx.x.2016 Motivering till och tillämpning av föreskrift 70 E70 F Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet MPS 70 E70 F MPS 70 E70 F 2 (14) INNEHÅLL

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 1 kap. 1 mom. 8 punkten, 13 och 14 kap., 15 kap. 2 mom. och 16 kap. 3, av dem

Läs mer

Minister Leena Luhtanen

Minister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar) I enlighet med 96 2 mom. i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2014 (Finlands författningssamlings nr 372/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ett finsk-norskt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Radioutrustningslag; utfärdad den 28 april 2016. SFS 2016:392 Utkom från trycket den 11 maj 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Tillämpningsområde och definitioner

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 18 januari 2000 1998/0106(COD) PE2 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 18 januari 2000 inför antagandet

Läs mer

MPS 57 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 57

MPS 57 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 57 23.1.2012 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 57 OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONS- NÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR MPS 57 Kommunikationsverket MPS 57

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2007/0174(COD) 20.12.2007 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 november 2014 917/2014 Informationssamhällsbalk Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: AVDELNING

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Artikel 1. Överenskommelsens syfte

Artikel 1. Överenskommelsens syfte Bilaga Fördragstext ÖVERENSKOMMELSE MELLAN REPUBLIKEN FINLAND OCH KONUNGARIKET SVERIGE OM TRANSPORT AV SÄRSKILDA AVFALLSFLÖDEN INOM LÄNDERNAS GRÄNSOMRÅDEN Artikel 1 Överenskommelsens syfte Syftet med denna

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Sammanfattning av informationssamhällsbalkens (917/2014) paragrafer om domännamn

Sammanfattning av informationssamhällsbalkens (917/2014) paragrafer om domännamn Sammanfattning av informationssamhällsbalkens (917/2014) paragrafer om domännamn AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 kap. Lagens syften och definitioner I denna lag avses med 3 Definitioner 21) skyddat

Läs mer

BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT

BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT 1(3) BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT Föreskriftens namn Ärendenummer Ansvarig chef Ansvarig tjänsteman på avdelningen Författningstjänster Ansvarig sakkunnig Den sakkunniges sektor/avdelning/enhet Bakgrund

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2006 Nr 743 748 INNEHÅLL Nr Sidan 743 Lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen... 2249 744 Lag om ändring av 7 iordningslagen...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät; SFS 2016:534 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Förordning (2010:173) om alkoholskatt

Förordning (2010:173) om alkoholskatt Skatter m.m./skatter m.m. 1 Termer och uttryck 1 [4071] Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1994:1564) om alkoholskatt ([4001] o.f.). Termer och uttryck som används i denna förordning har

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

Beslut. Nätavdelningen / Utvecklingsenheten

Beslut. Nätavdelningen / Utvecklingsenheten Nätavdelningen / Utvecklingsenheten Risto Murto Beslut x.x.2016 1(6) LVM/292/07/2016 KONCESIONSBESLUT OM ÄNDRING AV KONCESSIONER FÖR DET DIGITALA MARKBUNDNA TELEVISIONSNÄTET I LANDSKAPET ÅLAND KONCESSIONSHAVARE

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer