Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014"

Transkript

1 1 (10) Föreskrift om säkerställande av överensstämmelse samt om märkning och dokument i fråga om teleterminalutrustning, nätverksutrustning och fast installation Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av mom., mom., mom. och mom. i informationssamhällsbalken av den 7 november 2014 (917/2014) meddelat följande föreskrift: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Föreskriftens syfte Syftet med denna föreskrift är att främja funktionsduglig och trygg elektronisk kommunikation samt fri rörlighet för teleutrustningar. 2 Tillämpningsområde Genom denna föreskrift bestäms om 1) skyddskrav på elektromagnetisk kompatibilitet hos teleterminalutrustning, nätverksutrustning och fast installation hos nätverksutrustningar, 2) märkning och annan information i fråga om teleterminalutrustning och nätverksutrustning, 3) det förfarande som iakttas vid säkerställandet av överensstämmelse i fråga om teleterminalutrustning samt relaterade dokument, 4) dokument om sådan nätverksutrustning som är avsedd för en viss på förhand definierad fast installation och som inte saluförs, och 5) om det förfarande och de dokument som följs när fasta installationer utförs. 3 Begränsningar av tillämpningsområdet Föreskriften gäller inte 1) teleterminalutrustning som avses i mom. 5 punkten i informationssamhällsbalken eller

2 2 (10) 4 Definitioner 2) teleterminalutrustning som enligt informationssamhällsbalken helt eller delvis räknas som radioanläggning om vilkens säkerställande av överensstämmelse och märkning bestäms separat. Kraven i föreskriftens 2 och 4 kapitel i fråga om säkerställande av överensstämmelse och märkning tillämpas inte på nätverksutrustning som enligt mom. i informationssamhällsbalken är avsedd för en viss fast installation och som inte saluförs. I denna föreskrift avses med: 1) bedömningsorgan ett organ som en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har utsett för i denna lag avsedda förfaranden för bedömning av radioanläggningars och teleterminalutrustningars överensstämmelse med uppställda krav och som staten i fråga har anmält till Europeiska gemenskapernas kommission som utsett organ, och 2) utrustning i informationssamhällsbalken avsedda teleutrustningar och fasta installationer, vars funktion kan påverkas av elektromagnetiska förhållanden eller som kan generera elektromagnetisk störning. 2 kap. Tekniska krav och standarder 5 Skyddskrav på elektromagnetisk kompatibilitet En teleterminalutrustning, nätverksutrustning och fast installation ska med beaktande av teknikens nivå konstrueras och tillverkas så att: 1) den elektromagnetiska störning den alstrar inte överstiger den nivå som gör att radioanläggningar och teleutrustningar och andra utrustningar inte fungerar som avsett, och att 2) den har en sådan tålighet mot den elektromagnetiska störning som kan förväntas vid avsedd användning att dess avsedda funktion inte i oacceptabel utsträckning försämras. 6 Tillämpning av harmoniserade standarder En teleterminalutrustning, nätverksutrustning och fast installation anses uppfylla de väsentliga tekniska krav som avses i mom. i informationssamhällsbalken och i 4 i denna föreskrift om den överensstämmer med de harmoniserade standarder som gäller denna utrustning. Om en harmoniserad standard uppvisar brister med avseende på de väsentliga tekniska krav som avses i mom. i informationssamhällsbalken, kan teleterminalutrustningen, nätverksutrustningen och den fasta installationen anses uppfylla de väsentliga tekniska krav som ingår i standarden i fråga, om den harmoniserade standarden följs i enlighet med den tolkningsanvisning eller de villkor som Europeiska gemenskapernas kommission har uppställt och som offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

3 3 (10) 3 kap. Dokument i fråga om teleutrustningar och fast installation 7 Tekniskt dokument om teleterminalutrustning Om teleterminalutrustningens överensstämmelse säkerställs med intern produktionskontroll som avses i mom. 1 punkten i informationssamhällsbalken eller med produktionskontroll som innehåller utlåtande av ett bedömningsorgan som avses i 4 punkten, ska utrustningens tillverkare eller den som enligt 252 i informations-samhällsbalken är ansvarig i stället för tillverkaren utfärda förutom en försäkran om överensstämmelse som avses i mom. i informations-samhällsbalken också uppgöra ett tekniskt dokument utgående från vilken det är möjligt att bedöma om de väsentliga tekniska kraven har uppfyllts. Tillverkaren eller den som enligt 252 i informationssamhällsbalken är ansvarig i stället för denna ska säkerställa att det tekniska dokumentet följs vid produktionen av teleterminalutrustningen. Det tekniska dokumentet ska innehålla uppgifter om formgivningen, tillverkningen och funktionen av teleterminalutrustningen samt: 1) en allmän beskrivning av produkten, 2) begreppsmässig formgivning och tillverkningsritningar samt system över åtminstone komponenter, monteringsgrupper och kretsar, 3) de beskrivningar och förklaringar som krävs för att förstå dessa ritningar och system samt hur produkten fungerar, 4) en förteckning över de harmoniserade standarder som har tillämpats samt beskrivningar och förklaringar av lösningar som har antagits för att uppfylla de väsentliga tekniska kraven, om harmoniserade standarder inte har följts eller inte existerar, 5) resultat av konstruktionsberäkningar, undersökningar och dylikt, och 6) provningsrapporter. 8 Presentation för ett bedömningsorgan av tekniskt dokument Om teleterminalutrustningens överensstämmelse säkerställs med produktionskontroll som omfattar utlåtande av ett bedömningsorgan som avses i mom. 4 punkten i informationssamhällsbalken, där det tekniska dokumentet som avses i 7 i denna föreskrift presenteras för ett bedömningsorgan, ska utrustningens tillverkare eller den som enligt 252 i informationssamhällsbalken är ansvarig i stället för tillverkaren samtidigt uppge övriga bedömningsorgan, för vilka det tekniska dokumentet presenteras. En utrustning kan släppas ut på marknaden fyra veckor efter det att det tekniska dokumentet har presenterats för ett bedömningsorgan eller tidigare efter det att organet har avgett sitt yttrande över utrustningen. Bedömningsorganet ska tillkännage sitt negativa utlåtande för övriga bedömningsorgan, för vilka det tekniska dokumentet har presenterats.

4 4 (10) 9 Dokument om teleterminalutrustning vid fullständig kvalitetssäkring Om teleterminalutrustningens överensstämmelse säkerställs med fullständig kvalitetssäkring som avses i mom. 6 punkten i informationssamhällsbalken, ska utrustningens tillverkare förutom en försäkran om överensstämmelse som avses mom. i informationssamhällsbalken också ge bedömningsorganet dokumentation om planerade produkter och om det kvalitetssystem som används vid konstruktion, tillverkning och kontroll av produkter. Innehållet i dokumenten och beskrivning av förfarandet för fullständig kvalitetssäkring finns i bilaga Dokument om nätverksutrustning avsedd för fast installation Nätverksutrustningens tillverkare eller den som är ansvarig i stället för denna ska för en nätverksutrustning avsedd för fast installation uppgöra ett dokument, varav framgår följande uppgifter: 1) identifiering av utrustningen, dvs. typ, tillverkningsnummer, serienummer eller annan information som gör att utrustningen kan identifieras, 2) namn och adress till tillverkaren eller den som enligt 252 i informationssamhällsbalken är ansvarig i stället för tillverkaren, 3) vilken fast installation utrustningen är avsedd för, och 4) försiktighetsåtgärder som krävs för att fast installation uppfyller kraven i 5 i denna föreskrift. 11 Dokument om fast installation av nätverksutrustning Det tekniska genomförandet av fast installation ska dokumenteras så att av dokumenten framgår hur syftet med komponenter och försiktighetsåtgärder vid installation av nätverksutrustning som avses i 10 har beaktats och hur det i övrigt har säkerställts att fast installation som helhet uppfyller de skyddskrav som avses i 5 i denna föreskrift. I dokumenten ska också uppges den person som är ansvarig för fast installation enligt mom. i informationssamhällsbalken. Innehavaren av en fast installation svarar för uppgörande och förvaring av dokument samt för förvaring av dokument i fråga om fast installerad nätverksutrustning. Dokumenten ska hållas tillgängliga för inspektion av de behöriga myndigheterna så länge den fasta installationen är i bruk. 4 kap. Märkning av utrustningar och annan information 12 Ansvar för märkningar och annan information För märkningen av en teleterminalutrustning och nätverksutrustning och för uppgifterna som ska uppges om nätverksutrustning ansvarar tillverkaren eller den som enligt 252 i informationssamhällsbalken är ansvarig i stället för tillverkaren.

5 5 (10) På en teleterminalutrustning och nätverksutrustning får inte anbringas andra märkningar än de som avses i detta kapitel, om en sådan annan märkning försvagar synligheten och läsligheten av den märkning som avses i detta kapitel. 13 Individualisering av teleutrustning En teleterminalutrustning och nätverksutrustning ska individualiseras genom en märkning som förutom typ av utrustning dessutom upptar tillverknings- eller serienummer samt namn på tillverkaren av utrustningen eller på den som är ansvarig för att ha släppt ut utrustningen på marknaden. 14 CE-märkning av teleutrustning En teleterminalutrustning och nätverksutrustning som uppfyller de väsentliga krav som nämns i mom. i informationssamhällsbalken ska förses med den CE-märkning som beskrivs i bilaga 2 under iakttagande av Europaparlamentets och rådets förordning om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter (765/2008/EG, ackrediterings- och marknadskontrollförordningen). 15 Bedömningsorganets identifikationsnummer Till CE-märkningen på en teleterminalutrustning ska fogas identifikationsnumret till det bedömningsorgan som tillverkaren har använt om det sätt som nämns i 8 eller 9 vid förfarandet för bedömning av överensstämmelse används. Den märkning som gäller identifikationsnumret ska ha samma höjd som CE-märkningen. 16 Annan information om nätverksutrustning En nätverksutrustning ska medföljas av en bruksanvisning eller något annat dokument med följande uppgifter: 1) uppgifter som är behövliga för att kunna använda utrustningen i enlighet med dess syfte, 2) särskilda försiktighetsåtgärder som är behövliga i samband med montering, installation, underhåll eller användning av apparaten för att apparaten ska överensstämma med skyddskraven i 4 när den tas i bruk, och 3) begränsad användning, om apparatens överensstämmelse med skyddskraven inte kan säkerställas i bostadsområden. Uppgift om den begränsade användningen ska, vid behov, också vara synlig på förpackningen.

6 6 (10) 5 kap. Ikraftträdandebestämmelser 17 Ikraftträdande Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2015 och den gäller till och med Föreskriftens 10 och 11 samt de övriga föreskrifterna om nätverksutrustning och fasta installationer i denna föreskrift är dock i kraft till och med Erhållande av upplysningar och publicering Föreskriften har publicerats i Kommunikationsverkets föreskriftssamling och kan erhållas vid Kommunikationsverkets kundtjänst: Besöksadress Postadress Östersjögatan 3 A, Helsingfors PB 313, Helsingfors Telefon Fax Webbplats FO-nummer Helsingfors den 17 december 2014 Asta Sihvonen-Punkka generaldirektör Jarno Ilme direktör Europarlamentets och rådets direktiv (2004/108/EG, av ) om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompabilitet och om upphävande av direktiv 89/336/EEG Europaparlamentets och rådets direktiv (1999/5/EG, av ) om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse

7 7 (10) BILAGA 1 Förfarande för bedömning av överensstämmelse som avses i 9. 1 Fullständig kvalitetssäkring som avses i 256 i informationssamhällsbalken 1. Fullständig kvalitetssäkring är det förfarande vid vilket den tillverkare som uppfyller skyldigheterna i punkt 2 säkerställer och intygar att de berörda produkterna uppfyller de tillämpliga kraven i 254 i informationssamhällsbalken och kraven i denna föreskrift. Tillverkaren ska anbringa den märkning som avses i 262 i informationssamhällsbalken och i 4 kapitlet i denna föreskrift på varje produkt och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse enligt mom. I informations-samhällsbalken. 2. Tillverkaren ska enligt mom. i informationssamhällsbalken använda ett godkänt kvalitetssystem för formgivning, tillverkning, slutlig produktkontroll och provning enligt vad som anges i punkt 3, och ska övervakas i enlighet med punkt Kvalitetssystem 3.1 Tillverkaren ska ansöka om bedömning av sitt kvalitetssystem hos ett bedömningsorgan Ansökan ska innehålla - alla relevanta uppgifter om de berörda produkterna - dokumentation om kvalitetssystemet. 3.2 Kvalitetssystemet ska säkerställa att produkterna uppfyller de krav som ställs på dem. Alla de faktorer, krav och bestämmelser som antagits av tillverkaren ska dokumenteras på ett systematiskt och metodiskt sätt i form av skriftliga riktlinjer, förfaranden och anvisningar. Dokumentationen om kvalitetssystemet ska säkerställa en gemensam tolkning av kvalitetsstrategi och -förfaranden som kvalitetsprogram, planer, handböcker och register. Dokumentationen ska särskilt omfatta en fullgod beskrivning av - kvalitetsmål, organisationsstrukturer samt ledningens ansvar och befogenheter avseende formgivning och produktkvalitet, - de tekniska specifikationer, inklusive harmoniserade standarder, tekniska bestämmelser och tillämpliga provningsspecifikationer, som kommer att tillämpas samt, om de standarder som avses i 5 i föreskriften inte kommer att tillämpas till fullo, de åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att de väsentliga kraven som tillämpas på produkten uppfylls, - de tekniker för formgivningsstyrning och formgivningskontroll, metoder och systematiska åtgärder som kommer att användas vid formgivning av de produkter som tillhör den berörda produktkategorin, 1 Bilaga V till direktiv 1999/5/EG

8 8 (10) - de motsvarande tekniker för tillverkning, kvalitetskontroll, och kvalitetssäkring, samt de metoder och systematiska åtgärder som kommer att användas, - de undersökningar och provningar som kommer att genomföras före, under och efter tillverkningen, den regelbundenhet med vilken de kommer att genomföras samt eventuellt resultaten av de provningar som genomförs före tillverkningen, - de åtgärder som säkerställer att provnings- och undersökningshjälpmedlen följer tillämpliga bestämmelser för utförandet av den erforderliga provningen, - kvalitetsregister, till exempel kontrollrapporter, provningsuppgifter, kalibreringsdata, rapporter avseende den berörda personalens kvalifikationer osv., - medel för övervakning för att se till att den erforderliga formgivnings- och produktkvaliteten uppnås och att kvalitetssystemet fungerar på ett effektivt sätt. 3.3 Bedömningsorganet ska bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om det motsvarar de krav som avses i punkt 3.2. Organet ska förutsätta att kvalitetssystem som uppfyller den relevanta harmoniserade standarden motsvarar kraven. Bedömningsorganet ska, mot bakgrund av den relevanta dokumentation som tillhandahålls enligt punkterna 3.1 och 3.2 samt i tillämpliga fall de provningsresultat som tillhandahålls av tillverkaren, särskilt bedöma om systemet för kvalitetskontroll säkerställer att produkterna motsvarar de krav som nämns i föreskriften. Revisionsgruppen ska innehålla åtminstone en medlem som har erfarenhet av att bedöma den berörda produkttekniken. I utvärderingsförfarandet ska ingå ett bedömningsbesök vid tillverkarens anläggning. Tillverkaren ska informeras om beslutet. Meddelandet ska innehålla slutsatserna av undersökningen och det motiverade bedömningsbeslutet. 3.4 Tillverkaren ska åta sig att uppfylla de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet och säkerställa att det förblir ändamålsenligt och effektivt. Tillverkaren eller dennes representant ska underrätta det bedömningsorgan som har godkänt kvalitetssystemet om alla planerade moderniseringar av systemet. Bedömningsorganet ska utvärdera de föreslagna ändringarna och avgöra om det ändrade kvalitetssystemet fortfarande uppfyller de krav som avses i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig. Det ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slutsatserna av undersökningen och det motiverade bedömningsbeslutet. 4. EG-övervakning på bedömningsorganets ansvar

9 9 (10) 4.1 Syftet med övervakningen är att se till att tillverkaren på ett riktigt sätt uppfyller de skyldigheter som följer av det godkända kvalitetssystemet. 4.2 Tillverkaren ska enligt mom. i informationssamhällsbalken tillåta bedömningsorganet kontroll av sina produktions-, kontroll-, provnings- och lagerlokaliteter samt tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter för organet, i synnerhet - dokumentation om kvalitetssystemet - kvalitetsregister avseende kvalitetssystemets formgivningsdel, till exempel analysresultat, beräkningar och provningar - kvalitetsregister avseende kvalitetssystemets tillverkningsdel, till exempel kontrollrapporter, provningsuppgifter, kalibreringsdata och rapporter om den berörda personalens kvalifikationer. 4.3 Bedömningsorganet ska med lämpliga intervall genomföra revisioner för att försäkra sig om att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet samt lämna en revisionsrapport till tillverkaren. 4.4 Bedömningsorganet kan dessutom göra oanmälda besök hos tillverkaren. Vid dessa besök kan bedömningsorganet om det är nödvändigt utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera om kvalitetssystemet fungerar korrekt. Det ska ge tillverkaren en besöksrapport och, om provning har förekommit, en provningsrapport. 5. Tillverkaren ska, enligt mom. i informationssamhällsbalken, under en period av minst tio år efter det att den sista produkten tillverkades, kunna uppvisa följande för de nationella myndigheterna i de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: - den dokumentation som avses i punkt 3.1, andra strecksatsen - de ändringar som avses i punkt 3.4 andra stycket - de beslut och rapporter från bedömningsorganet som avses i punkt 3.4 sista stycket, punkt 4.3 och punkt Varje bedömningsorgan ska till de övriga bedömningsorganen lämna relevanta uppgifter om de godkännanden av kvalitetssystem, inbegripet hänvisningar till den eller de berörda produkterna, som det har utfärdat och återkallat.

10 10 (10) BILAGA 2 Märkningar av teleterminalutrustningar: XXXX CE-märkning 2. Identifikationsnumret för ett bedömningsorgan. CE-märkningen ska vara minst 5 mm hög utom då detta inte är möjligt på grund av utrustningens art. 2 Identifikationsnumret för ett bedömningsorgan ska anbringas enbart i de situationer som avses i 8 och 9.

Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen

Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen 1 (8) Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen av dem Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av

Läs mer

Kommunikationsverket 1C/2003 M. Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM

Kommunikationsverket 1C/2003 M. Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM 1 (10) Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM Meddelad i Helsingfors den 3 juli 2003 Kommunikationsverket har med stöd av 20 1

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radio- och

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning; SFS 2010:1334 Utkom från trycket den 30 november 2010 utfärdad den 11 november 2010. Regeringen

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning;

Läs mer

Nr BILAGOR. Bilaga 4 Verifikation av enstaka objekt. Bilaga 1: EG-försäkran om överensstämmelse. Bilaga 5: Fullständig kvalitetssäkring

Nr BILAGOR. Bilaga 4 Verifikation av enstaka objekt. Bilaga 1: EG-försäkran om överensstämmelse. Bilaga 5: Fullständig kvalitetssäkring Nr 621 1609 BILAGOR Bilaga 1: EG-försäkran om överensstämmelse Bilaga 2: Modeller för CE-märkningen om överensstämmelse och för uppgiften om garanterad ljudeffektnivå Bilaga 3: Intern tillverkningskontroll

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning ELSÄK-FS X Utkom från trycket den beslutade den [DD månad årtal]. Elsäkerhetsverket

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran;

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; beslutade den 6 september 2016. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 5 och 10 järnvägsförordningen (2004:526).

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Statens räddningsverks föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar Teknisk kontroll

Läs mer

RADIOANLÄGGNINGAR SOM INTE BEHÖVER TILLSTÅND LVR 1 / 2010 KOMMUNIKATIONSVERKET

RADIOANLÄGGNINGAR SOM INTE BEHÖVER TILLSTÅND LVR 1 / 2010 KOMMUNIKATIONSVERKET RADIOANLÄGGNINGAR SOM INTE BEHÖVER TILLSTÅND LVR 1 / 2010 KOMMUNIKATIONSVERKET Radioanläggningar som inte behöver tillstånd 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. DE VIKTIGASTE FÖRFATTNINGARNA OM

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516068HSLFS Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Föreskrifter

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

23.5.91 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 128/ 1

23.5.91 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 128/ 1 13/Vol. 20 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 95 391L0263 23.5.91 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 128/ 1 RÅDETS DIREKTIV av den 29 april 1991 om tillnärmning av medlemsstaternas

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:11 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle; Utkom

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen BESLUT 1(5) Birger Hägg Spektrumavdelningen 08-678 56 41 birger.hagg@pts.se Datum Vår referens Aktbilaga 2018-01-09 Dnr: 18-77 4 Polla Hadi, Thomsons väg 54, lgh 1701 213 72 Malmö Beslut om förbud enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om leksakers säkerhet; SFS 2011:579 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av minimikrav

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Radioutrustningslag; utfärdad den 28 april 2016. SFS 2016:392 Utkom från trycket den 11 maj 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Tillämpningsområde och definitioner

Läs mer

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se DATUM DIARIENR 26 september 2007 07-10958 AKTBIL. 2 Malux Sweden AB

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning; ELSÄK-FS

Läs mer

CE-märkning av personlig skyddsutrustning

CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som tillverkar eller importerar personlig skyddsutrustning. Men

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Peggy Lerman BFS 1997:58 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle; Utkom

Läs mer

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström 2014-05-14 Fyra frågeställningar: 1. Hur kan jag agera redan vid inköp för att undvika leksaker som inte

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om buller från viss utomhusutrustning; SFS 2001:1084 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver 1 följande. Allmänna

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Inledande bestämmelser 1 [7531] Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving

Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving 2017-04-28 Europeiska produktregler Ledstjärna: fri rörlighet på europeiska inre marknaden - Gemensamt (harmoniserat)

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Kommunikationsverket 67 A/2015 M 1 (6) Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2015. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 247 och 272 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU8 Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2006/07:67 Lagen om elektromagnetisk

Läs mer

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:4) om kontroll och om utsläppande på marknaden av explosiva varor för civilt bruk

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:4) om kontroll och om utsläppande på marknaden av explosiva varor för civilt bruk KONTROLL OCH UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN AV EXPLOSIVA VAROR FÖR CIVILT BRUK Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:4) om kontroll och om utsläppande på marknaden av explosiva varor för civilt bruk

Läs mer

Nya direktiv Nya föreskrifter

Nya direktiv Nya föreskrifter Nya direktiv Nya föreskrifter Bakgrund Nya direktiv från EU som ska implementeras i svensk lagstiftning som föreskrifter. Lågspänningsdirektivet Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet ATEX-direktivet

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 1 juni 2011 Myndigheten

Läs mer

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning 1 Vad är personlig skyddsutrustning? Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas

Läs mer

Utfärdad i Helsingfors den xx xx 2016

Utfärdad i Helsingfors den xx xx 2016 Föreskrift 1 (9) XX/2016 UTKAST Föreskrift Om auktion av frekvensområdet 703 733 MHz och 758 788 MHz 1 Tillämpningsområde 2 Tidsfrist för anmälan 3 Utfärdad i Helsingfors den xx xx 2016 Uppgifter i samband

Läs mer

Säkra maskiner. om regler för maskiner

Säkra maskiner. om regler för maskiner Säkra maskiner om regler för maskiner Varför har vi regler för maskiner? Regler behövs för att vi ska ha säkra maskiner som inte orsakar olyckor. För att kunna ha fri rörlighet på marknaden inom EU gäller

Läs mer

Marknadskontroll av utrymningsbeslag

Marknadskontroll av utrymningsbeslag INFORMATION Datum 2015-10-29 Diarienummer 3091/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av panikutrymningsbeslag och nödutrymningsbeslag Marknadskontroll av utrymningsbeslag Allmänt om marknadskontroll

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Föreskrift 2/2010 1/(7)

Föreskrift 2/2010 1/(7) Föreskrift 2/2010 1/(7) Anmälan till produktregistret gällande produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Föreskrift OM INTERNETFÖRBINDELSETJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET. Meddelad i Helsingfors den 9 mars 2011

Föreskrift OM INTERNETFÖRBINDELSETJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET. Meddelad i Helsingfors den 9 mars 2011 1 (6) Föreskrift OM INTERNETFÖRBINDELSETJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET Meddelad i Helsingfors den 9 mars 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 19 och 20 i lagen av den 16 juni 2004 om dataskydd vid

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

ANSÖKAN om granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE-märkning av medicintekniska produkter)

ANSÖKAN om granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE-märkning av medicintekniska produkter) ANSÖKAN om (för CE-märkning av medicintekniska produkter) Företag: ansöker om granskning, av SP som anmält organ, enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11, senast ändrade genom LVFS 2011:13 (EG-direktiv

Läs mer

( 2006/42/EG) (2006/42/EG)

( 2006/42/EG) (2006/42/EG) Nya maskindirektivet et (2006/42/EG) 1 Nya maskindirektivet kti t (2006/42/EG) Vad innebär det nya maskindirektivet? Vad får det för konsekvenser? - För riksdag, regering och förvaltningsmyndigheter -

Läs mer

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster 1 (5) Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 99 och 244 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Nya PED. Direktiv 2014/68/EU. Ny AFS kommer från Arbetsmiljöverket

Nya PED. Direktiv 2014/68/EU. Ny AFS kommer från Arbetsmiljöverket Nya PED Direktiv 2014/68/EU Ny AFS kommer från Arbetsmiljöverket Varför? Rättvisare, säkrare, enklare - Produkter på marknaden som inte uppfyller kraven eller är farliga - Minskat förtroende - Ekonomisk

Läs mer

Återkallelse av såld utrustning samt ersättning för kostnader för provning av radioutrustning m.m.

Återkallelse av såld utrustning samt ersättning för kostnader för provning av radioutrustning m.m. BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-03-06 Dnr: 14-7275 16 Spektrumavdelningen, S4 Birger Hägg 08-678 5641 birger.hagg@pts.se HIPS AB Box 4335 102 67 Stockholm Saken Återkallelse av såld utrustning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 18 januari 2000 1998/0106(COD) PE2 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 18 januari 2000 inför antagandet

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG 3.5.2000 L 106/1 I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG av den 20 mars 2000 om hastighetsmätare för två- och trehjuliga motorfordon och om ändring

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter [4851] Medicintekniska produkter Lag (1993:584) om medicintekniska produkter Lagens tillämpningsområde [4851] Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om medicintekniska produkter.

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; KIFS 2012:n Utkom

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om marin utrustning

Lag. om ändring av lagen om marin utrustning Lag om ändring av lagen om marin utrustning I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om marin utrustning (1503/2011) 30, ändras 1 och 2, 3 4 mom., 4 6, 7 2 mom., 8 1 mom., 10 15, 17 19, 20 2 mom.,

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2016:12) om ickeautomatiska

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2016:12) om ickeautomatiska Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2016:12) om ickeautomatiska vågar Ändring införd: t.o.m. STAFS 2016:14 1 kap. Inledande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i utsädesförordningen (2000:1330); SFS 2016:1181 Utkom från trycket den 9 december 2016 utfärdad den 1 december 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet.

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet. 2 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV PÅ ETT MÄTINSTRUMENT DEFINITIONER Mätstorhet Med mätstorhet avses storhet som ska mätas. Influensstorhet Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter om aktiva medicintekniska produkter för implantation; LVFS 2001:5

Läkemedelsverkets föreskrifter om aktiva medicintekniska produkter för implantation; LVFS 2001:5 1(21) Läkemedelsverkets föreskrifter om aktiva medicintekniska produkter för implantation; LVFS 2001:5 Detta dokument har sammanställts i informationssyfte och finns endast i nätversion. Kontrollera därför

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

Kommunikationsverket 10A/2007 M. Föreskrift

Kommunikationsverket 10A/2007 M. Föreskrift 1 (6) Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDE AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED UPPSTÄLLDA KRAV FÖR RADIOANLÄGGNINGAR SOM ANVÄNDS I RADIOKOMMUNIKATION FÖR LUFTFART Meddelad i Helsingfors den 18 april 2007 Kommunikationsverket

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om explosiva varors överensstämmelse med kraven I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven (1140/2016): 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Så skapar du en prestandadeklaration och CE-märkning för: FÖNSTER

Så skapar du en prestandadeklaration och CE-märkning för: FÖNSTER Så skapar du en prestandadeklaration och CE-märkning för: FÖNSTER Boverket har under 2015-2016 utfört marknadskontroll av fönster som omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 14351-1. Kontrollen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ny lag om leksakers säkerhet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ny lag om leksakers säkerhet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-12-13 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Ny lag om leksakers säkerhet Enligt

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kim Reenaas Utkom från trycket den 6 oktober 2015 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk beslutade den

Läs mer

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland PARALLELLTEXTER Datum 200X-XX-XX Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag Tobakslagstiftning Landskapsregeringens lagförslag nr x/200x-200x INNEHÅLL L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel;

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; beslutade den xxxx. LVFS 2012:XX Utkom från trycket den Läkemedelsverket föreskriver 1 med stöd av 4 kap. 6-7 samt 10 kap. 5 läkemedelsförordningen

Läs mer

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 10 kap.

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 10 kap. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:3) om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt; TSFS 2016:118 Utkom från trycket

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter (STAFS 2007:1) om återkommande kontroll av automatiska vågar Ändring införd: t.o.m. STAFS 2011:9 Tillämpningsområde

Läs mer

Marknadskontroll av byggprodukter. Slutrapport för cement

Marknadskontroll av byggprodukter. Slutrapport för cement Marknadskontroll av byggprodukter Slutrapport för cement Marknadskontroll av byggprodukter Slutrapport för cement Titel: Marknadskontroll av byggprodukter, oktober 2016 Diarienummer: 3.5.4 1989/2013 Webbplats:

Läs mer

16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter

16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter 16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter Generellt sett är dessa skyldigheter mer betungande när företagen uppträder i rollen som tillverkare samt mindre betungande när de uppträder i rollen

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

Manual för CE-märkning. Sara Elfving

Manual för CE-märkning. Sara Elfving Manual för CE-märkning Sara Elfving Manualen hur gör man? - Två vägar till CE-märkning - Omfattas min produkt av en harmoniserad standard? 1. CE-märkning via harmoniserad standard 2. CE-märkning när harmoniserad

Läs mer