/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet"

Transkript

1 /9411/2012 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet

2 2 (15) Innehåll 1 Utgångspunkt för granskningen av betydande marknadsinflytande Telefonitjänster i slutkundsledet Relevanta marknader för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet Relevanta nyttighetsmarknader Relevanta geografiska marknader Granskning av marknadsinflytande Granskning av motverkande inflytande Övriga faktorer som inverkar på bedömningen av marknadsinflytande Sammanfattning av granskningen av marknadsinflytande Resultatet av marknadsanalysen... 13

3 3 (15) 1 Utgångspunkt för granskningen av betydande marknadsinflytande Enligt 17 1 mom. i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) ska Kommunikationsverket i syfte att klarlägga konkurrensläget regelbundet göra en marknadsanalys av partioch detaljmarknader som definierats som relevanta. Vid definieringen av relevanta kommunikationsmarknader ska Kommunikationsverket enligt lagens 16 beakta kommissionens rekommendation 1. Den relevanta nyttighetsmarknaden består i det här fallet av samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet. Det handlar om en grossistmarknad enligt kommissionens rekommendation (marknad nr 3). Marknaden samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet analyserades förra gången år Då gav Kommunikationsverket ett beslut om betydande marknadsinflytande till 20 teleföretag och höll tidigare beslut om betydande marknadsinflytande i kraft för 15 företags del 2. Besluten för de enskilda företagen och marknadsanalysen kan läsas i sin helhet på Kommunikationsverkets internetsidor 3. Samtidigt med analysen av samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet analyserar Kommunikationsverket marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet (marknad nr 2 i kommissionens rekommendation). 2 Telefonitjänster i slutkundsledet Enligt 43 3 mom. i kommunikationsmarknadslagen avses med samtalsterminering, dvs. inkommande trafik, användning av teleföretagets telefonnät till att upprätta en förbindelse, när förbindelsen upprättas från det andra teleföretagets telefonnät till teleföretagets telefonnät. Inkommande trafik är trafik från sammankopplingspunkten till samtalets mottagare. Förmedling av taltelefoni från sammankopplingspunkt till samtalets mottagare kallas i allmänhet terminering. Samtalet kan endast termineras av den operatör som äger nätet i vilket samtalets mottagare har sitt abonnemang. Efterfrågan av termineringstjänsten är alltså inte substituerbar med efterfrågan av en annan termineringstjänst i grossistledet. 1 Kommissionens rekommendation om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 2007/879/EG, EUT L 344, , s Som en följd av sammanslagningar och företagsförvärv berör analysen av betydande marknadsinflytande för tillfället 31 teleföretag. 3

4 4 (15) Europeiska kommissionen konstaterar i motiveringspromemorian till marknadsrekommendationen 4, att det finns möjligheter för efterfrågans substituerbarhet i slutkundsledet. Det kan hända exempelvis, om slutkunden har alternativa sätt att ringa ett samtal till avsedd mottagare i det fasta nätet. Därför är det motiverat att först betrakta substituerbarhet på efterfrågesidan på taltelefonitjänster i slutkundsledet. Slutkunderna väntar att taltelefonitjänsten är dubbelriktad, dvs. den möjliggör uppringing och mottagning av samtal. För att använda taltelefonitjänster behövs ett abonnemang i telefonnätet. Med ett abonnemang i telefonnätet avses en tjänst som är tillgänglig för uppringning och mottagning av nationella och internationella samtal och för samtal till larmtjänsten via ett eller flera nummer inom en nationell eller internationell nummerplan. Abonnemang i telefonnätet omfattar telefonabonnemang i det fasta nätet (fasta abonnemang), telefonabonnemang i mobilnätet (mobilabonnemang) samt VoIP-abonnemang i det fasta nätet. Från dessa abonnemang är det möjligt att använda taltelefonitjänster via en fast anslutninspunkt. Vid granskning av slutkundsledet är det viktigt att undersöka om taltelefonitjänster som tillhandahålls via mobilabonnemang och VoIP-abonnemang är substituerbara med taltelefonitjänster som tillhandahålls via telefonabonnemang i det fasta nätet. Ett mobilabonnemang till exempel kan användas vid andra ställen än via fast anslutningspunkt, och det möjliggör förutom användning av taltelefonitjänster även övriga tjänster, t.ex. SMSoch MMS-meddelandetjänster. Av dessa orsaker är substituerbarheten nödvändigtvis inte symmetriskt mao. ett mobilabonnemang kan substituera ett telefonabonnemang i det fasta nätet, men ett telefonabonnemang i det fasta nätet är nödvändigtvis inte en substitut för ett mobilabonnemang. Symmetrisk substituerbarhet anses dock inte vara en väsentlig fråga för bedömning av förhandsreglering av samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet, emedan avsikten är att bedöma tjänster som kan utgöra en substitut för telefonabonnemang i det fasta nätet och på så sätt bedöma om det finns behov av att förhandsreglera marknaden i grossistledet. Konkurrensläget i slutkundsledet avseende telefonitjänster, dvs. telefonabonnemang och de taltelefonitjänster som används via dem har analyserats i Kommunikationsverkets utkast till beslut om betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta nätet i grossistledet. 4 Explanatory note. Accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and services. SEC(2007) 1483/2. Brussels, 13/11/2007

5 5 (15) I Finland fanns totalt telefonabonnemang i det fasta nätet i mitten av år Samtidigt uppgick antalet mobilabonnemang till 9,14 miljoner. Antalet VoIP-abonnemang i det fasta nätet var Av alla ringda samtalsminuter år 2011 originerade 8 procent från telefonabonnemang i det fasta nätet, och resten från mobilabonnemang. 14 procent av hushållskunderna hade ett telefonabonnemang i det fasta nätet och 98 procent ett mobilabonnemang år Enligt en enkätundersökning som Kommunikationsverket lät göra år 2010 hade 56 procent av företagen fasta telefonabonnemang och 97 procent mobilabonnemang. Kommunikationsverket anser i sitt utkast till beslut om betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet att ett mobilabonnemang är ett substituerande alternativ till ett abonnemang i det fasta nätet då det gäller telefonitjänster i slutkundsledet. Således utgör också samtal till och från mobilabonnemang ett substituerande alternativ till samtal till och från abonnemang i det fasta nätet. Det betyder att vid granskning av samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet ska man beakta att majoriteten av slutkunderna har en möjlighet att ersätta ett samtal till abonnemang i det fasta nätet med ett samtal från ett mobilabonnemang till ett annat mobilabonnemang. VoIP-abonnemang är också ett substitut för ett abonnemang i det fasta nätet. Antalet VoIP-abonnemang är dock så litet att de inte är relevanta för resultatet av analysen av samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet. 3 Relevanta marknader för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 3.1 Relevanta nyttighetsmarknader Enligt 43 3 mom. i kommunikationsmarknadslagen avses med samtalsterminering, dvs. inkommande trafik, användning av teleföretagets telefonnät till att upprätta en förbindelse, när förbindelsen upprättas från det andra teleföretagets telefonnät till teleföretagets telefonnät. Inkommande trafik är trafik från sammankopplingspunkt till samtalets mottagare. Till denna nyttighetsmarknad hör, oberoende av tekniken, inkommande trafik i teleföretagets fasta telefonnät samt alla sammankopplingsprodukter och tjänster som är nödvändiga för genomförande av den inkommande trafiken.

6 6 (15) Substituerbarhet på efterfrågesidan Med substituerbarhet på efterfrågesidan avses köparens möjlighet att byta tjänsteleverantör. På marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet avses med köpare ett teleföretag som tillhandahåller den uppringande kunden taltelefonitjänst (mao. företag som köper termineringstjänsten) och med tjänsteleverantör ett företag i det fasta nätet vars kund samtalet rings till (mao. företag som säljer termineringstjänsten). Med efterfrågans substituerbarhet kan man granska om det finns sådana konkurrerande produkter på marknaden som kunderna kan byta till, ifall priset på den relevanta produkten stiger på ett betydande och varaktigt sätt. Priset för samtalsterminering i ett visst teleföretags fasta telefonnät bestäms av det teleföretag vars nät den sökta slutanvändaren har anslutit sig till. Uppringarens operatör kan inte köpa samtalsterminering från något annat nätföretag än det som äger nätet där samtalets mottagare har sitt abonnemang. Kommunikationsverket anser att efterfrågans substituerbarhet i grossistledet inte är möjlig. Substituerbarhet på utbudssidan 3.2 Relevanta geografiska marknader Med utbudets substituerbarhet avses möjligheten för andra än tillverkare eller leverantörer av ifrågavarande produkter att genast eller inom kort tid övergå till att tillverka dessa produkter eller leverera dessa tjänster utan avsevärda kostnader. På marknaden för samtalsterminering i det fasta nätet i grossistledet avses med tillverkare av produkt eller tjänsteleverantör det teleföretag som samtalets mottagare är ansluten till som slutkund (dvs. företag som säljer termineringstjänsten). Med andra än tillverkare av produkterna i fråga eller tjänsteleverantör avses således andra företag som kunde tillhandahålla en substitut för termineringstjänsten i grossistledet. Substituerbarhet på utbudssidan kan bedömas utgående från att granska konkurrerande företags tillträde till marknaden, när priset på den produkt som bedöms stiger på ett betydande och varaktigt sätt. På utbudssidan finns varken nu eller i den närmaste framtiden sådana alternativ som skulle möjliggöra att samtal till en slutkund i ett visst fast telefonnät skulle kunna termineras av något annat teleföretag än det som äger vederbörande nät. Kommunikationsverket anser att utbudets substituerbarhet i grossistledet inte är möjlig. På basis av substituerbarheten på efterfråge- och utbudssidan är det inte möjligt att ersätta samtalsterminering i ett visst fast

7 7 (15) telefonnät i grossistledet med samtalsterminering i ett annat telefonnät i grossistledet. Därför anser Kommunikationsverket att den relevanta marknadens geografiska räckvidd avgränsas så att varje fast telefonnät som tillhandahåller samtalsterminering bildar en egen relevant marknad. 4 Granskning av marknadsinflytande Då varje fast telefonnät bildar en egen relevant marknad har varje företag i det fasta telefonnätet en marknadsandel på 100 procent av samtalstermineringen till abonnemang i företagets eget telefonnät. En marknadsandel på 100 procent på en definierad grossistmarknad betyder dock inte automatiskt att företaget har betydande marknadsinflytande. I synnerhet i detta fall kan andra företags motverkande inflytande begränsa marknadsinflytande för det företag som tillhandahåller termineringstjänsten, dvs. företagets möjlighet att uppträda oberoende av andra teleföretag och i sista hand av slutkunderna. 4.1 Granskning av motverkande inflytande Såsom konstaterades ovan kan terminering, enligt definitionen, inte substitueras med en annan termineringstjänst i grossistledet. Europeiska kommissionen har dock ansett att substituerbarhet på efterfrågesidan är möjligt i slutkundsledet 5. Substituerbarhet på efterfrågesidan i slutkundsledet kan avsevärt påverka hur stort motverkande inflytande de teleföretag som köper samtalsterminering i det fasta nätet i grossistledet har i relation till det teleföretag som tillhandahåller tjänsten i grossistledet. Substituerbarhet på efterfrågesidan i slutkundsledet betyder en situation där den uppringande slutkunden kan välja det abonnemang som han eller hon vill använda för att ringa den slutkund som tar emot samtalet. I praktiken kan substituerbarhet på efterfrågesidan betraktas genom att bedöma om den uppringande slutkunden har alternativ för samtal till ett telefonabonnemang i det fasta nätet, om priset på ett samtal till telefonabonnemang i det fasta nätet stiger på ett betydande och varaktigt sätt. Så gott som alla slutkunder har ett mobilabonnemang. Ovan konstaterades också att ett mobilabonnemang är en substitut 5 Explanatory note. Accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and services. SEC(2007) 1483/2. Brussels, 13/11/2007

8 8 (15) för ett telefonabonnemang i det fasta nätet. Det betyder att taltelefonitjänster från mobilabonnemang är substitut för taltelefonitjänster från telefonabonnemang i det fasta nätet. Den uppringande slutkunden kan i regel välja ett substituerande abonemmang för abonnemanget i det fasta nätet för att försöka nå samtalets mottagare. Slutkunden kan alltså ersätta ett samtal till ett abonnemang i det fasta telefonnätet med ett samtal till ett mobilabonnemang. Om slutkunden fritt kan välja abonnemanget för samtalets mottagare, ska teleföretaget, som tillhandahåller samtalsterminering i grossistledet, beakta detta vid prissättning av samtalsterminering i grossistledet. I en sådan situation kan en höjning av priset på samtalsterminering i grossistledet leda till minskade slutkunds- och grossistintäkter för teleföretaget som tillhandahåller denna tjänst. Slutkunderna förväntar sig dubbelriktad taltelefonitjänst, dvs. de vill både ringa och ta emot samtal via sitt telefonabonnemang. Utbudet av taltelefonitjänster i Europa baserar sig på principen "uppringaren betalar". Det betyder att endast den som ringer betalar för de ringda samtalsminuterna. Ett företag som äger ett fast nät eller ett mobilnät debiterar slutkunden en avgift för ringda samtalsminuter och intäktsför en del av avgiften som ersättning för användningen av nätet till det teleföretag vars nät det ringda samtalet terminerar i. Prissättning av samtalsterminering har alltså ingen direkt inverkan på abonnemangskostnaderna och beteendet för samtalets mottagare, utan påverkar endast priset som uppringaren betalar för samtalet. Prissättning av samtalsterminering kan dock indirekt påverka beteendet för samtalets mottagare när prissättningen har en märkbar effekt på uppringarnas vilja att ringa samtal till mottagare. Effekten uppstår om konsekvensen av prissättningen är att slutkundspriset på samtalet uppmuntrar uppringaren att söka alternativa medel för att ringa samtalet eller att minska antalet gånger man ringer mottagaren i fråga. Eftersom nästan alla som ringer och tar emot samtal har ett mobilabonnemang, kan slutkunderna i regel alltid ringa sina samtal från mobilabonnemang till mobilabonnemang som alternativ till samtal från abonnemang i det nätet eller mobilnätet till abonnemang i det fasta nätet. De uppringande slutkunderna kan på så sätt undvika kostnader som härrör sig från prishöjning av samtalsterminering i det fasta nätet genom att välja det mest förmånligaste sättet att ringa mottagaren. I sådana situationer har också mottagaren ett inci-

9 9 (15) tament att börja använda en taltelefonitjänst som utgör ett alternativ för taltelefonitjänsten i det fasta nätet, eftersom taltelefonitjänsten i det fasta nätet inte längre uppfyller de krav som uppställts för den, dvs. prissättning av samtalsterminering hindrar avsevärt mottagning av samtal. Det begränsar avsevärt möjligheterna för företag i det fasta nätet att, oberoende av slutkunderna, prissätta samtalsterminering i det fasta nätet, om förändringarna i grossistpriset direkt överförs till slutkundspriserna i form av ökade produktionskostnader. På en konkurrerande slutkundsmarknad överförs höjningen av grossistpriset direkt till slutkundspriset. Det är alltså möjligt att prissättningen hos ett företag som tillhandahåller samtalsterminering i det fasta nätet begränsas av de uppringande slutkundernas, och därigenom de egna slutkundernas, beteende. Hur betydelsefulla dessa begränsningar är beror främst på om höjningen av termineringspriset överförs till slutkundspriserna för samtal till det fasta telefonnätet samt i vilken mån de uppringande slutkunderna börjar använda en substituerande taltelefonitjänst till följd av höjningen av termineringspriset. Om uppringarna dessutom har möjlighet och incitament att ersätta samtal till mottagare med andra medel, kan lösningarna för prissättning av samtalsterminering även avsevärt påverka intäkter från samtalsterminering i grossistledet för det teleföretag som tillhandahåller denna tjänst, då antalet fakturerade termineringsminuter minskar. Nettoinverkan av termineringsprishöjningen på grossistintäkterna beror på efterfrågans priselasticitet för samtalsminuter som rings till det fasta telefonnätet. Produkterna på marknaden samtalsterminering kan indelas i tre klasser: samtalsterminering inom ett individuellt teleföretags telefonnät; samtalsterminering från det fasta telefonnätet till ett individuellt fast telefonnät; samtalsterminering från mobilnätet till ett individuellt fast telefonnät. Inom ett individuellt teleföretags telefonnät har prissättningen av samtalsterminering främst direkta effekter endast på de samtalspriser som detta teleföretags egna slutkunder betalar. Med tanke på förhandsreglering är det då skäl att granska samtalsterminering från det fasta telefonnätet och från mobilnätet till ett individuellt fast telefonnät. Nedan betraktas de konsekvenser som föranleds då ett företag i det fasta nätet märkbart och varaktigt höjer termineringspriset på samtal antingen från ett fast telefonnät eller från ett mobilnät. Som ett specialfall betraktas företag som utövar verksamhet både i det fasta nätet och i mobilnätet.

10 10 (15) Samtalsterminering från mobilnätet till ett individuellt fast telefonnät Något under hälften av all samtalsterminering i de fasta telefonnäten originerade från mobilabonnemang år Cirka 5 procent alla samtalsminuter från mobilabonnemang ringdes till telefonabonnemang i det fasta nätet. Eftersom grossistpriset för samtalsterminering i mobilnätet är förhandsreglerat, kan mobilnätföretaget inte höja grossistpriset om företaget för det fasta nätet höjer sitt grossistpris. Till följd av prishöjningen kan mobilnätföretaget dock höja slutkundspriset för de samtal som rings till det företags nät som höjde grossistpriset. Då konkurrensen på marknaden för mobilsamtal i slutkundsledet kan anses vara funktionell, ska mobilnätföretaget också införa en avsevärt ökad kostnad i slutkundspriset. Samtalen från mobilnäten har i regel prissatts oberoende av samtalsslag så att samtalen till telefonabonnemang i det fasta nätet har samma pris som samtalen till mobilabonnemang. Om priset på ett termineringssamtal från mobilabonnemang till telefonabonnemang i det fasta nätet avsevärt och varaktigt stiger, och om termineringspriset överförs i samtalets slutkundspris, blir priset på samtal till telefonabonnemang i det fasta nätet högre än priset på samtal till mobilabonnemang. Så gott som alla kunder som har ett telefonabonnemang i det fasta nätet har också ett mobilabonnemang. Den stora täckningen av mobilabonnemang möjliggör att slutkunden i regel kan välja om han eller hon vill ringa till telefonabonnemanget i det fasta nätet eller till det existerande mobilabonnemanget. Kostnaden för ett samtal som slutkunden ringer är i praktiken priset på det uppringda samtalet. Då minutpriset på ett samtal till telefonabonnemang i det fasta nätet, på grund av höjningen av termineringspriset, är högre än minutpriset på ett samtal till mobilabonnemang, kan man anta att en betydande del av slutkunderna ringer samtalet till mobilabonnemang i stället för fast abonnemang. Slutkunderna förväntar sig att taltelefonitjänsten är dubbelriktad, dvs. den möjliggör uppringing och mottagning av samtal. Efter höjningen av termineringspriset är det i praktiken inte längre möjligt för slutkunderna med telefonabonnemang i det fasta nätet att ta emot samtal från slutkunderna i mobilnätet. Företaget i det fasta nätet skulle sannolikt också förlora egna slutkunder. Om företaget i det fasta nätet höjer termineringspriset, skulle det minska antalet samtal som mobilkunderna ringer till det

11 11 (15) fasta nätet i fråga. På grund av tillbudsstående substitut kan man anta att efterfrågans priselasticitet vid samtal till det fasta nätet är stor. Prishöjning av termineringstjänsten orsakar sannolikt en procentuellt större minskning av efterfrågan på terminering. Till följd av en stor höjning av termineringspriset skulle företaget i det fasta nätet sannolikt också förlora grossistintäkter. Andelen kunder som inte har ett mobilabonnemang vid sidan om ett telefonabonnemang i det fasta nätet är liten. Då termineringspriset är nätspecifikt, kan företaget i det fasta telefonnätet inte prissätta terminering på ett annorlunda sätt för de kunder som inte har ett mobilabonnemang som substituerar telefonabonnemanget i det fasta nätet. Dessa kunder har alltså inte någon inverkan på resultatet med tanke på motverkande inflytande. I det rådande marknadsläget har företagen i det fasta nätet alltså avsevärda restriktioner när det gäller att prissätta det grossistpris som mobilnätföretagen ska betala för samtalsterminering i det fasta telefonnätet. På basis av det som anförts ovan anser Kommunikationsverket att med tanke på samtalsterminering från mobilnätet till ett individuellt fast telefonnät kan prisrestriktionerna anses vara så betydelsefulla att företagen i det fasta nätet inte kan prissätta produkten på marknaden för samtalsterminering i grossistledet oberoende av mobilnätföretagen och slutkunderna. Samtalsterminering från det fasta telefonnätet till ett individuellt fast telefonnät Ungefär en tredjedel av all samtalsterminering i fasta telefonnät originerade från telefonabonnemang för andra teleföretag i det fasta nätet år Omkring en tredjedel av samtalsminuterna från telefonabonnemang i det fasta nätet ringdes till telefonabonnemang i ett annat fast telefonnät. Det är sannolikt att om ett företag i det fasta telefonnätet höjer grossistpriset kommer de andra företagen i det fasta telefonnätet som har ett avtalsförhållande med teleföretaget att också höja grossistpriset. Nätföretagen har ett incitament att hålla termineringsintäkterna från andra teleföretag i balans med termineringsutgifterna som betalas andra teleföretag. Den stora täckningen av mobilabonnemang möjliggör att slutkunden i regel kan välja om han eller hon vill ringa från ett telefonabonnemang i det fasta nätet till ett annat telefonabonnemang i det fasta nätet eller från ett mobilabonnemang till ett annat mobilabonnemang. Om höjningen av termineringspriset på ett samtal från ett telefonabonnemang i det fasta nätet till ett annat telefonabonnemang i det fasta nätet överförs till den

12 12 (15) uppringande slutkundens pris för taltelefoni, har slutkunden ett incitament att börja ringa samtalen från ett mobilabonnemang till ett annat mobilabonnemang. Slutkunderna kan i regel direkt börja använda mobilnätets tjänster utan stora byteskostnader. En höjningen av termineringspriset skulle orsaka en höjning i slutkundspriserna och leda till ett minskat antal samtalsminuter som ringts från ett fast telefonabonnemang till ett annat fast telefonabonnemang och sannolikt också till ett intäktsförlust för de teleföretag som tillhandahåller taltelefonitjänster i det fasta nätet. På lång sikt leder detta antagligen till en förlust av kunder med telefonabonnemang i det fasta nätet, då det finns ett heltäckande utbud av alternativ för både fasta abonnemang och samtal från fasta abonnemang, och dessa tjänster blir alltmer lockande i och med att priset på taltelefonitjänsterna i det fasta nätet höjs. På basis av det som anförts ovan anser Kommunikationsverket att med tanke på samtalsterminering från ett fast telefonnät till ett annat individuellt fast telefonnät kan prisrestriktionerna anses vara så betydelsefulla att företagen i det fasta nätet inte kan prissätta grossistprodukten på marknaden för samtalsterminering oberoende av andra teleföretag och av slutkunderna. Företag som verkar i det fasta telefonnätet och mobilnätet På basis av det som anförts ovan skulle en prishöjning av samtalsterminering i det fasta telefonnätet alltså i sista hand gynna de företag som tillhandahåller tjänster i mobilnätet och äger de telefonabonnemang till vilka samtalen skulle övergå. Då mobilnätföretagen även tillhandahåller tjänster i det fasta nätet kan man tänka att de vill flytta samtalen för kunderna hos företag i övriga fasta nät över till sitt eget mobilnät genom att höja termineringspriserna i det fasta nätet. Ett mobilnätföretag kan dock inte vara säker på vilket av de existerande mobilnäten som samtalen från det fasta nätet skulle övergå till. En del av samtalen skulle alltså övergå från ett mobilnätföretagets fasta telefonnät till andra företags mobilnät, vilket begränsar företagets möjlighet att styra kunder till att använda tjänster i företagets eget mobilnät. Kommunikationsverket anser att ställningen av företag som tillhandahåller tjänster både i det fasta telefonnätet och i mobilnätet inte avsevärt påverkar deras motverkande inflytande på marknaden för samtalsterminering i ett individuellt fast telefonnät i grossistledet.

13 13 (15) 4.2 Övriga faktorer som inverkar på bedömningen av marknadsinflytande Med tanke på övriga faktorer som kan begränsa marknadsinflytande anser Kommunikationsverket att deras inverkan på resultatet av marknadsanalysen av samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet är så liten att det inte är motiverat att bedöma dem närmare. 4.3 Sammanfattning av granskningen av marknadsinflytande Då varje fast telefonnät bildar en egen relevant marknad har varje nätföretag i det fasta telefonnätet en marknadsandel på 100 procent av samtalstermineringen till abonnemang i företagets eget telefonnät. Efterfrågan på terminering i det fasta telefonnätet i grossistledet kan sägas vara härledd från efterfrågan på taltelefonitjänster i slutkundsledet. Slutkundernas möjlighet att ersätta efterfrågan på terminering i det fasta telefonnätet med alternativa taltelefonitjänster för samtal till det fasta telefonnätet, i synnerhet med taltelefonitjänster i mobilnätet, begränsar företagens marknadsinflytande i det fasta telefonnätet. Utbudet av mobilabonnemang och taltelefonitjänster som tillhandahålls via dem för att ersätta taltelefonitjänster i det fasta nätet begränsar möjligheterna för företag i det fasta telefonnätet att verka oberoende av konkurrenter och av slutkunderna. Begränsningen gäller grossistprissättning av samtalsterminering både från mobilnätet till det fasta telefonnätet och från ett annat fast telefonnät till det fasta telefonnätet. Kommunikationsverket anser att ett företag i det fasta telefonnätet inte har betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i företagets eget telefonnät i grossistledet trots att företagets marknadsandel är 100 procent. Företagens marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i grossistledet begränsas avsevärt av motverkande inflytande. Därför anser Kommunikationsverket att nuvarande marknadsläge är sådant att marknaden för samtalsterminering i ett individuellt fast telefonnät inte längre behöver förhandsregleras. 5 Resultatet av marknadsanalysen På basis av marknadsanalysen anser Kommunikationsverket att förhandsreglering av marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet inte längre är motiverad och därför ska någon förhandsreglering inte längre införas på marknaden. Företagen i det fasta telefonnätet har inte betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i företagets eget telefonnät i grossistledet. Motverkande inflytande begränsar företagens marknadsinflytande avsevärt.

14 14 (15) Eftersom det på basis av ovan anförda grunder inte längre finns någt behov av förhandsreglering på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet, anser Kommunikationsverket att följande företag inte längre har betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet: AinaCom Oy 6 Alajärven Puhelinosuuskunta Anvia Abp 7 Blue Lake Communications Oy 8 DNA Ab 9 Elisa Abp 10 Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Eurajoen Puhelin Osk Härkätien Puhelin Oy Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö Jakobstadsnejdens Telefon Ab Kaisanet Oy 11 Karis Telefon Ab Keikyän Puhelin Osk Kimito Telefonaktiebolag KYMP Oy 12 Laitilan Puhelin Osk LPOnet Oy Ab 13 Länsilinkki Oy Mariehamns Telefon Ab Mikkelin Puhelin Oyj 14 Pargas Telefon Ab - Paraisten Puhelin Oy, Pohjois-Hämeen Puhelin Oy PPO-Yhtiöt Oy 15 SSP Yhtiöt Oy 16 6 SMP-besluten som gäller AinaCom Oy gavs till Finnet Com Oy och Hämeen Puhelin Oy SMP-besluten som gäller Anvia Abp gavs till Gamlakarleby Telefon Ab och Vasa Läns Telefon Ab SMP-beslutet som gäller Blue Lake Communications Oy gavs till Savonlinnan Puhelin Oy SMP-besluten som gäller DNA Ab gavs till KPY Verkot Oy, Satakunnan Puhelin Oy, Oulun Puhelin Oyj, Lojo Telefon Ab, Lännen Puhelin Oy, Telepohja Oy och Päijät-Hämeen Puhelin Oyj SMP-besluten som gäller Elisa Abp gavs till Lounet OY, Elisa Networks Oy, Kesnet Oy, Saunalahti Group Oyj, Soon Net Oy, Tikka Networks Oyoch Riihimäen Puhelin Oy SMP-besluten som gäller Kaisanet Oy gavs till Iisalmen Puhelin Oy och Kajaanin Puhelinosuuskunta SMP-beslutet som gäller KYMP Oy gavs till Kymen Puhelin Oy SMP-beslutet som gäller LPOnet Oy Ab gavs till Lovisa Telefon Ab SMP-beslutet som gäller Mikkelin Puhelin Oyj gavs till Mikkelin Puhelin Oy SMP-besluten som gäller PPO-Yhtiöt Oy gavs till Pohjanmaan PPO Oy och Telepohja Oy

15 15 (15) Tampereen Puhelin Oy Telekarelia Oy 17 TeliaSonera Finland Oyj 18 TDC Ab Finland 19 Vakka-Suomen Puhelin Oy Ålands Telefonandelslag 16 SMP-besluten som gäller SSP Yhtiöt Oy gavs till Salon Seudun Puhelin Oy och Forssan Seudun Puhelin Oy SMP-besluten som gäller Telekarelia Oy gavs till Telekarelia Oy och Outokummun Puhelin Oy SMP-besluten som gäller TeliaSonera Finland Oyj gavs till Auria Networks Oy och Sonera Carrier Networks Oy SMP-beslutet som gäller TDC Ab gavs till TDC Song Oy

8.2.2013 828/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet

8.2.2013 828/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet 8.2.2013 828/9411/2012 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet 2 (33) Innehåll 1 Utgångspunkter för granskningen av betydande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 6/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt januari juni 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster 1 (5) Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 99 och 244 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 1 (7) Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 Kommunikationsverket har med stöd av 47, 63 och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering

11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering SMP@pts.se Peter von Wovern Endat via e-post 2012-04-02 11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering Tele2 Sverige AB (Tele2) har givits möjlighet att kommentera utkast till

Läs mer

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 1 (6) Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 79 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformationstjänster

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformationstjänster Promemoria Utkast 1 (12) Marknader, Bas Dnr: 01.12.2014 1338/921/2014 Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformations 2 (12) Innehåll

Läs mer

Modell för kostnadsorienterad prissättning av abonnentförbindelser

Modell för kostnadsorienterad prissättning av abonnentförbindelser Promemoria 1 (7) Dnr: 10.10.2013 548/962/2013 Modell för kostnadsorienterad prissättning av abonnentförbindelser Inledning Standardkomponentmodell Den 3 december 2012 meddelade Kommunikationsverket beslut

Läs mer

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR 1 (15) Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR Meddelad i Helsingfors den 23 januari 2012 Kommunikationsverket har, med stöd

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 8.4.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande

Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande Beslutsutkast 1 (13) Dnr: 19.5.2015 184/921/2015 Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformations 1 Sammanfattning Kommunikationsverkets

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik 1 (5) Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den

Läs mer

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M)

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) Kommunikationsverket 1 (5) MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) 1. LAGSTIFTNING Kommunikationsverket kan

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt juli december 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen, PTS Post- och telestyrelsen 2012-10-10 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. PTS arbetar för att alla ska ha tillgång till

Läs mer

Marknadsöversikt 2/2011

Marknadsöversikt 2/2011 Marknadsöversikt 2/2011 Prisnivån på teletjänster i Finland 2010 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som

Läs mer

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kommunikationstjänster

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kommunikationstjänster Utkast 1 (16) Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kommunikations Utkast 2 (16) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunikations som hör till samhällsomfattande...

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang MARKNADSÖVERSIKT 9/2012 Detaljpriser på teletjänster Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Bredband på 1Mbit/s för alla

Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1 Mbit/s för alla Konsumenter och företag har fr.o.m. 1.7.2010 rätt att få en bredbandsanslutning på 1 Mbit/s till sin permanenta bostad eller företagets verksamhetsställe.

Läs mer

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera?

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Viktoria Arwinge Enhetschef vid enheten för accessinfrastruktur Konkurrensavdelningen PTS viktoria.arwinge@pts.se Post- och telestyrelsen PTS styrs av regering,

Läs mer

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för nätinfrastrukturtillträde (marknad 4)

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för nätinfrastrukturtillträde (marknad 4) Förslag till beslut Datum Vår referens Sida 2014-02-07 Dnr: 11-9306 1(228) Konkurrensavdelningen 08-678 55 00 Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för nätinfrastrukturtillträde

Läs mer

Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA)

Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA) Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA) Cecilia Baksa cecilia.baksa@pts.se Dagordning Bakgrund Syfte med GTA GTA-skyldigheter för TeliaSonera Vad händer nu? Bakgrund Införande av EkomL PTS har analyserat

Läs mer

Innehåll. Skyldigheter för Lycamobile på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 5

Innehåll. Skyldigheter för Lycamobile på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 5 Innehåll PTS avgörande 5 1 För en ökad konkurrens och harmonisering 10 1.1.1 Tidigare fattade beslut 10 1.2 Nuvarande reglering har ökat valmöjligheterna för slutanvändarna 11 1.3 Lycamobile omfattas av

Läs mer

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER PM Utkast 1 (28) Dnr: 16.12.2014 1180/922/2014 BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER UTKAST 2 (28) Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER Promemoria 1 (29) Dnr: 20.3.2015 1180/922/2014 BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER 2 (29) Innehåll 1 Inledning... 3 2

Läs mer

Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna

Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna Post- och telestyrelsen smp@pts.se Sidnr 1 (6) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2012-01-17 11-9306, 11-9313 Remiss av PTS PM Substitutionsanalys:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det till kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Marknadsöversikt 3/2011. Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader

Marknadsöversikt 3/2011. Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader Marknadsöversikt 3/2011 Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader 2011 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket

Läs mer

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Kommunikationsverket 67 A/2015 M 1 (6) Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2015. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 247 och 272 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer MARKNADSFÖRING GÄLLANDE UPPBINDNING AV MOBILTELEFONER OCH ANSLUTNINGAR Den nya bestämmelsen om uppbindning i kommunikationsmarknadslagen trädde i kraft 1.4.2006. Enligt lagens

Läs mer

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU IP/08/1016 Bryssel den 26 juni 2008 Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU I syfte att öka konkurrensen mellan operatörerna och sänka telefonavgifterna

Läs mer

RP 238/2010 rd. Skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande

RP 238/2010 rd. Skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen, lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar, lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen, lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar, lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

2012-01-17. Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna?

2012-01-17. Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna? PM Datum 2012-01-17 Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna? Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät

Läs mer

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER 1 Allmänt Parterna tillhandahåller Trafiktjänster mot den ersättning och enligt de villkor som anges nedan, och de villkor som respektive Part anger i bilaga till Avtalet. Priser

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 8/2012 Hushållens bredbandsabonnemang Förekomsten av snabba internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

16.8.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 35 OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN MPS 35

16.8.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 35 OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN MPS 35 16.8.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 35 OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN MPS 35 Kommunikationsverket MPS 35 1 (11) INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 1 LAGSTIFTNING... 2 1.1 LAGSTIFTNINGSGRUND

Läs mer

Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007

Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007 DATUM RAPPORTNUMMER: 23 januari 2007 PTS-ER-2008:4 DIARIENR: 06-3299 Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007 Metodbeskrivning och beräkningar Innehåll Sammanfattning...5 1 Inledning...7

Läs mer

MPS 38 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 38

MPS 38 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 38 15.2.2010 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 38 OM TEKNISKA EGENSKAPER HOS ABONNENTFÖRBINDELSER MED LEDARE AV METALL OCH NÄTVERKSUTRUSTNING SOM KOPPLATS TILL DEM MPS 38 Kommunikationsverket

Läs mer

RP 4/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

RP 4/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att informationssamhällsbalken

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 17.12.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 Om tekniska egenskaper hos accessnät med ledare av metall och nätverksutrustning som kopplats till dem MPS 38 MPS 38 1 (10) INNEHÅLL AVDELNING

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

2010-09-30. Näringslivets telekomförening, NTK c/o Nilsson, Fatburstrappan 18, T19:4 118 26 Stockholm E-post: info@ntk-forening.se

2010-09-30. Näringslivets telekomförening, NTK c/o Nilsson, Fatburstrappan 18, T19:4 118 26 Stockholm E-post: info@ntk-forening.se Remissyttrande PM Bättre regler för elektroniska kommunikationer (Ds 20120:19). Härmed överlämnas Näringslivets Telekomförening, NTK, yttrande över rubricerad promemoria. NTK tackar för möjligheten och

Läs mer

TIKU Begäran om uppgifter. Svarsanvisning

TIKU Begäran om uppgifter. Svarsanvisning TIKU Begäran om uppgifter Svarsanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Området för tillgång till det fasta nätet som lämpar sig för tillhandahållande av telefoni-, bredbands- och tv-tjänster 2. Planerade ändringar

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Skyldigheter för First New Media på marknaden Fast samtalsterminering (marknad 3)

Skyldigheter för First New Media på marknaden Fast samtalsterminering (marknad 3) BESLUT 1(95) Datum Vår referens 2013-10-24 Dnr: 13-10023 Enheten för samtrafik Fredrik Forsanäs 08-678 55 00 pts@pts.se Skyldigheter för First New Media på marknaden Fast samtalsterminering (marknad 3)

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Patrik Hiselius, Stab Juridik, Regulatoriska frågor 2003-10-06

Patrik Hiselius, Stab Juridik, Regulatoriska frågor 2003-10-06 1 Lagen om Elektronisk Kommunikation (LEK) och dess betydelse för Internet i Sverige Patrik Hiselius, Legal Counsel TeliaSonera Sverige, Stab Juridik Presentation vid Internetdagarna 2003 i Folkets Hus

Läs mer

Marknadsöversikt 1/2010. Kommunikationsmarknaden i Finland2009. årsöversikt

Marknadsöversikt 1/2010. Kommunikationsmarknaden i Finland2009. årsöversikt Marknadsöversikt 1/2010 Kommunikationsmarknaden i Finland2009 årsöversikt Innehållsförteckning INLEDNING 3 TELEMARKNAD OCH -TJÄNSTER 4 Bredbandstjänster... 5 Bredbandsanslutningar och -teknik... 5 Bredbandstjänster

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 32. Om numrering i ett allmänt telefonnät

Motivering till och tillämpning av föreskrift 32. Om numrering i ett allmänt telefonnät MPS 32 8.12.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 32 Om numrering i ett allmänt telefonnät MPS 32 INNEHÅLL AVDELNING A CENTRALA ÄNDRINGAR OCH ÄNDRINGSHISTORIK... 3 1 ÄNDRINGAR... 3 2 ÄNDRINGSHISTORIK

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 28. om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Motivering till och tillämpning av föreskrift 28. om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster 9.12.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 28 om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster MPS 28 MPS 28 2 (34) INNEHÅLL AVDELNING A CENTRALA ÄNDRINGAR OCH ÄNDRINGSHISTORIK...

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning

TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning TELENOR WIRELESS OFFICE Med Mobil Anknytning Beskrivning Öppen 2 (24) DOKUMENTSTYRNING Revisionshistoria Revision Datum Beskrivning A 2004-05-06 Första revision B 2004-09-20 Tillägg och förtydligande av

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

Översikt över kommunikationssektorn

Översikt över kommunikationssektorn Översikt över kommunikationssektorn 3/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 3/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Utveckling

Läs mer

IP-telefoni Regulatoriska frågor

IP-telefoni Regulatoriska frågor Regulatoriska frågor Martin Sjöberg Verksjurist martin.sjoberg@pts.se Klicka häroch förtelestyrelsens roll PostGenom reglering, tillståndsgivning, tillsyn, tvistlösning, beslutsfattande och informationsinsatser

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 221/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till informationssamhällsbalk samt till lagar om ändring av 161 i markanvändnings- och bygglagen och 38 kap. 8 b i strafflagen PROPOSITIONENS

Läs mer

POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41. Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31

POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41. Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31 POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41 9 Marknadsdata 2000 9.1 Fast telefoni Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31 PSTN-abonnemang 3 870

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster 1 (7) Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 86, 87 och 244 i

Läs mer

Innehåll. Skyldigheter för Mundio på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 6

Innehåll. Skyldigheter för Mundio på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 6 Innehåll PTS avgörande 6 1 Reglering för ökad konkurrens och harmonisering 11 1.1 PTS sektorsspecifika reglering i dess sammanhang 11 1.1.1 EU-kommissionens befogenheter i frågor om marknadsavgränsning

Läs mer

Telekommunikationer 2008

Telekommunikationer 2008 Telekommunikationer 2008 Uppgifterna är konfidentiella enligt statistiklagen (280/2004). Företagsstrukturer 00022 STATISTIKCENTRALEN ELEKTRONISK BLANKETTS WEBBADRESS : http://sol.itella.net/tele Företagets

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen och lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Yttrande över utkast till analys och reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde Ert Dnr: 11-9306

Yttrande över utkast till analys och reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde Ert Dnr: 11-9306 Till Post- och Telestyrelsen smp@pts.se Ert ärende 11-9306 Remissvar Sida 1(8) Diarienr 1.6-75/2014 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson t.f. VD Yttrande över utkast till analys och reglering

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Ombud: advokaten Erik Söderlind, Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå, Box 5402, 114 84 STOCKHOLM

Ombud: advokaten Erik Söderlind, Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå, Box 5402, 114 84 STOCKHOLM 2004-12-21 Dnr 1135/2004 1 (30) Stockholms tingsrätt Ansökan om stämning Kärande Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM Svarande TeliaSonera AB (publ.), org. nr 556103-4249 106 63 STOCKHOLM Ombud: advokaten

Läs mer

Beräkning av samtrafikpriser med särkostnad en konsekvensanalys

Beräkning av samtrafikpriser med särkostnad en konsekvensanalys Rapportnummer PTS-ER 2012:9 Datum 2012-03-05 Beräkning av samtrafikpriser med särkostnad en konsekvensanalys Beräkning av samtrafikpriser med särkostnad en konsekvensutredning Rapportnummer PTS-ER 2012:9

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå David Troëng EU:s mål elektroniska kommunikationer Gemensam konkurrenskraftig inre marknad för e-komtjänster Harmoniserad tillämpning av regelverket Vissa grundkrav

Läs mer

Remiss angående PTS förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen

Remiss angående PTS förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen Post- och telestyrelsen Bo Martinsson Public Sidnr 1 (9) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens bo.martinsson@pts.se 2010-09-29 10-8918

Läs mer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer Rekommendation 1 (9) Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet s rekommendationer Rekommendation 2 (9) Innehåll 1 Förord... 3 2 Inledning... 3 3 Planering av låsanordningen... 4 4 Alternativa

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige

Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige DATUM RAPPORTNUMMER 14 december 2006 PTS-ER-2006:49 ISSN 1650-9862 DIARIENR 06-16626 Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige 2006, kvartal 3 FÖRFATTARE Hayato Fagerfjäll Förord PTS skall

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

Översikt över kommunikationssektorn

Översikt över kommunikationssektorn Översikt över kommunikationssektorn 2012 1 Innehåll Förord 3 Telefoni-, bredbands- och televisionsabonnemang 4 Marknadsandelar 7 Dataöverföringstjänster 9 Telefonitjänster 12 Att betala för tjänster 13

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

Yttrande över Post- och telestyrelsens utkast till rapporten Marknadsutvecklingen på område för trådbunden tv

Yttrande över Post- och telestyrelsens utkast till rapporten Marknadsutvecklingen på område för trådbunden tv Datum: 2010-11-09 Post- och telestyrelsen Att: Jacob Bolin Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till adress: smp@pts.se Yttrande över Post- och telestyrelsens utkast till rapporten Marknadsutvecklingen

Läs mer

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n 9 B n E f n L n u q T nr n, 74/9nnq 1 ffi. Swedish Competition Authority 2010-09-08 Dnr 374/2009 1(5) \ Tele2 Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s samarbete om nätinfrastruktur för mobila tele- och datatjänster

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18

Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18 NEA Nätverket för elektroniska affärer Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18 Förord Denna NEA-rapport handlar om viktiga av EU-kommissionen

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; SFS 2011:590 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer