Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformationstjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformationstjänster"

Transkript

1 Promemoria Utkast 1 (12) Marknader, Bas Dnr: /921/2014 Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformations

2 2 (12) Innehåll 1. Inledning Beskrivning av kontaktinformationstjäsnter inom samhällsomfattande Lagstiftning som gäller tillhandahållandet av kontaktinformations Tillhandahållande av kontaktinformations Utseendeförfarandets faser Bedömning av att utse leverantör av samhällsomfattande Val av leverantör av samhällsomfattande Frivillighet Kostnadseffektivitet och företagets förutsättningar för att tillhandahålla samhällsomfattande Givande och ändring av beslut om samhällsomfattande Utseende av operatörer för samhällsomfattande Information och samråd Ändring och upphävande av skyldigheter... 12

3 Promemoria Utkast 3 (12) Marknader, Bas Dnr: /921/ Inledning I och med att informationssamhällsbalken (917/2014) träder i kraft den 1 januari 2015 kommer reglering av samhällsomfattande även omfatta telefonkatalogs och nummer (nedan också kontaktinformations). Genom att inkludera kontaktinformations i samhällsomfattande vill man säkerställa att alla användare har tillgång till kontaktinformations som faktiskt tillhandahålls till ett skäligt pris. Den faktiska tillgången omfattar även nas tillgänglighet, emedan till exempel personer med sensoriska funktionshinder inte kan använda kontaktinformations på samma sätt som andra användare. Med samhällsomfattande avses tillhandahållande av allmänna nummer och telefonkatalogs. Till de samhällsomfattande na hör också grundläggande telefoni- och bredbands som tillhandahålls stadigvarande bostäder eller verksamhetsställen av utsedda teleföretag. Dessa teleföretag utses enligt ett särskilt förfarande som inte ingår i denna promemoria 1. Kommunikationsverkets uppgift är att besluta om att utse företag som är skyldiga att tillhandahålla samhällsomfattande. Enligt 85 i informationssamhällsbalken ska Kommunikationsverket genom beslut utse ett eller flera företag till leverantörer av samhällsomfattande, om det är nödvändigt för att säkerställa att samhällsomfattande tillhandahålls inom ett visst geografiskt område. Till leverantörer av samhällsomfattande ska utses företag som har de bästa förutsättningarna för att tillhandahålla samhällsomfattande. Kommunikationsverkets urvalsförfarande ska vara effektivt, opartiskt, öppet och ickediskriminerande. Kommunikationsverket bedömer tillgången till, tillgängligheten av och prissättningens skälighet hos de kontaktinformations som hör till samhällsomfattande i Finland och utser utifrån bedömningen leverantörer som är skyldiga att tillhandahålla samhällsomfattande om de inte tillhandahålls kommersiellt. I sin bedömning ska Kommunikationsverket reda ut alla användargruppers tillgång till tillgängliga kontaktinformations samt bedöma tjänstemarknaden och specialgruppernas behov i samband med att genomföra kontaktinformations. Denna promemoria beskriver det förfarande som Kommunikationsverket ska tillämpa vid bedömning av behovet av att utse en leverantör av samhällsomfattande för ett visst område samt vid utseendet av leverantören. 2. Beskrivning av kontaktinformationstjäsnter inom samhällsomfattande Begreppet kontaktinformations som används i informationssamhällsbalken täcker de i lagstftningen 2 tidigare använda begreppen telefonkatalog, nummerupplysningstjänst, nummerupplysning, abonnentkatalog 1 Promemorian om förafarande vid utseende av leverantöer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kommunikations, dnr 1004/922/2014, är på remiss. 2 Kommunikationsmarknadslag (393/2003) och lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004).

4 4 (12) och annan abonnentkatalog. Exempel på eventuella kontaktinformations i lagens förarbeten nämns telefoni, textmeddelande och som tillhandahålls på internet. 3 Enligt definitionen i informationssamhällsbalken omfattar kontaktinformationstjänsten en nummertjänst och en telefonkatalogstjänst. Med nummertjänst avses en tjänst som t.ex. per telefon eller med textmeddelande gör det möjligt för personer som abonnerar på och använder telefoni att få uppgifter om telefonnummer och adresser. En telefonkatalogstjänst definieras som en tjänst genom vilken det är möjligt att få elektroniska eller tryckta uppgifter om abonnenters och användares telefonnummer och adresser, och uppgifterna ska uppdateras minst en gång om året. 4 Tjänsterna på internet fungerar på basis av sökningar som användarna gör. Användningssyftet med dessa elektroniska kontaktinformations uppfyller dock definitionen av både nummertjänst och telefonkatalogstjänst: genom tjänsten får man uppgifter om abonnenters och användares telefonnummer och adresser. Även om nummertjänst och telefonkatalogstjänst definieras separat, är utgångspunkten enligt lagens förarbeten för båda en teknikneutral metod. För telefonkatalogs nämns uttryckligen en möjlighet att genomföra na också elektroniskt, och definitionen av begreppet innehåller inte ett krav på att kontaktinformationen ska kunna bläddras i form av en katalog. Elektroniska kontaktinformations som tillhandahålls via internet kan alltså enligt Kommunikationsverkets tolkning tas i beaktande vid bedömningen av utbudet av både nummer och telefonkatalogs. På basis av detta anser Kommunikationsverket att det är motiverat att betrakta tillgången till kontaktinformations som en helhet när det bedömer behovet av att utse leverantörer av samhällsomfattande. 3. Lagstiftning som gäller tillhandahållandet av kontaktinformations Bestämmelser om samhällsomfattande som avser kontaktinformations finns i 12 och 23 kap. i informationssamhällsbalken. Enligt 85 1 mom. i informationssamhällsbalken omfattar samhällsomfattande tillhandahållande av allmän nummertjänst och telefonkatalogs. Enligt paragrafens 2 mom. ska Kommunikationsverket fatta beslut om att utse ett eller flera teleföretag eller företag som levererar kontaktinformations till leverantörer av samhällsomfattande, om det är nödvändigt för att säkerställa att samhällsomfattande tillhandahålls inom ett visst geografiskt område. Urvalsförfarandet ska vara effektivt, opartiskt, öppet och icke-diskriminerande. Till leverantörer av samhällsomfattande ska utses företag som har de bästa förutsättningarna för att tillhandahålla samhällsomfattande. Enligt 85 3 mom. i informationssamhällsbalken ska Kommunikationsverket ändra beslut om det sker betydande förändringar i de omständigheter som ligger till grund för beslutet. Enligt 89 i informationssamhällsbalken är ett företag som Kommunikationsverket i enlighet med 85 har utsett till leverantör av samhällsomfattande som avser nummer eller telefonkatalogs skyldigt att ge användarna och abonnenterna tillgång till allmänna och 3 RP 221/2013, s RP 221/2013, s. 172.

5 5 (12) täckande nummer och telefonkatalogs till ett från genomsnittsanvändarens synpunkt rimligt pris. Telefonkatalogs kan enligt 2 mom. tillhandahållas i tryckt eller elektronisk form och uppgifterna ska uppdateras minst en gång om året. Kommunikationsverket får enligt 89 3 mom. meddela närmare föreskrifter om tekniska åtgärder som krävs för att fullgöra den skyldighet som nämns i 1 mom. Enligt lagens förarbeten ska frågan om vad som ska anses vara ett rimlig pris för de samhällsomfattande na bedömas från en genomsnittsanvändares synpunkt och då ska priset och driftkostnader för na vara rimliga från genomsnittsanvändarens synpunkt. Syftet är att förbättra exempelvis småinkomsttagares möjligheter att de facto få tillgång till samhällsomfattande produkter och. Vid bedömningen av ett rimligt pris är det möjligt att också beakta kostnaderna för produktion och upprätthållande av tjänsten. 5 I motiveringen till informationssamhällsbalken framhålls den avsikten att färdigheten hos personer med funktionsnedsättning att använda telefon och elektroniska förbättras, liksom även en jämlik tillgång till na för olika användargrupper. I Finlands handikappolitiska program framhålls också vikten av att färdigheten hos personer med funktionsnedsättning att använda telefon och elektroniska förbättras i Finland, liksom även en jämlik tillgång till na för olika användargrupper. 6 Det är viktigt att förvissa sig om att kontaktinformationsna också i praktiken är tillgängliga för alla. För att olika användargruppers behov ska kunna utredas är det enligt lagens förarbeten nödvändigt att Kommunikationsverket ska bedöma tjänstemarknaden och specialgruppernas behov i samband med kontaktinformationsna. I fråga om funktionshindrade användare kan detta t.ex. betyda att en tjänst ska vara tillgänglig med funktionshindrades egna hjälpmedel. Målsättningen är att säkerställa att alla användare de facto får tillgång till dessa, eftersom, t.ex. hörsel-, syn- eller talskadade personer inte kan utnyttja kontaktinformationsna på samma sätt som övriga användare. 7 Syftet med att utsträcka de samhällsomfatande na till att gälla kontaktinformations är att säkerställa att alla användare till ett skäligt pris får tillgång till integrerade kontaktinformations. Enligt 91 i informationssamhällsbalken är leverantörerna av samhällsomfattande skyldiga att informera om sina samhällsomfattande skyldigheter samt att tillhandahålla samhällsomfattande produkter och. Enligt lagens förarbeten betyder det bland annat att företaget i sin marknadsföringskommunikation och t.ex. på sin webbplats ska beakta sina skyldigheter att leverera samhällsomfattande och produkter. Leverantörens informationsskyldighet gäller också de företag som utsetts till leverantörer av samhällsomfattande som avser kontaktinformations. I 195 i informationssamhällsbalken åläggs dessutom teleföretag som är verksamma i ett telefonnät skyldighet att för sin del se till att användarna har tillgång till allmänna och täckande nummer till ett skäligt pris. Teleföretag ska se till att kontaktinformation med namn, adress och telefonnummer i fråga om användare som med företaget ingått avtal om användning av ett abonnemang i ett telefonnät samlas in och publiceras i en allmänt tillgänglig, täckande telefonkatalog som kan fås till ett skäligt pris. 5 RP 221/2013, s RP 221/2013, s RP 221/2013, s. 51.

6 6 (12) Om utlämnande av kontaktinformation till andra företag för tillhandahållande av kontaktinformations bestäms i lagens 196. Teleföretag och leverantörer av kontaktinformations ska på begäran lämna ut kontaktinformation som avses i mom. till andra företag för tillhandahållande av kontaktinformations. Kontaktinformationen ska lämnas ut i användbar form, till ett kostnadsorienterat pris och på ickediskriminerande villkor. Teleföretag och leverantörer av kontaktinformations är skyldiga att offentliggöra uppgifter om priserna för utlämnande av kontaktinformation. Leverantörer av kontaktinformations får vid behandlingen av informationen inte gynna ett teleföretag på bekostnad av ett annat teleföretag eller annars handla på ett diskriminerande sätt. 4. Tillhandahållande av kontaktinformations Kontaktinformations tillhandahålls både konsument- och företagskunder. Det finns betydligt mer leverantörer som fokuserar på företagskunder, och de tillhandahåller ofta även andra förutom kontaktinformations. Antalet leverantörer som riktar sina till konsumentkunder har minskat under de senaste åren. Teleföretag är enligt 195 i informationssamhällsbalken skyldiga att för sin del se till att användarna har tillgång till allmänna och täckande nummer till ett skäligt pris. För tillfället uppfylls skyldigheten så att teleföretagen på basis av inbördes avtal lämnar ut kontakinformationen om abonnenterna på telefonabonnemang till Suomen Numeropalvelu Oy (nedan SNOY) eller till sin samarbetspartner som tillhandahåller kontaktinformations som ska lämna informationen vidare till SNOY. Kontaktinformationstjänstföretagen upprätthåller också egna databaser som är mer omfattande än SNOY:s databas. Med hjälp av sina egna databaser strävar de efter att ge företagen en möjlighet att mot avgift publicera även annan kontaktinformation än den information som ingår i den samhällsomfattande tjänsten. SNOY upprätthåller en riksomfattande databas över abonnenter, som omfattar information om abonnenterna som ingått ett abonnemangsavtal i det fasta telefonnätet eller i mobilnätet med finländska teleföretag. Alla företag som tillhandahåller kontaktinformations får köpa viss basinformation från databasen. Basinformationen omfattar namn, adress och telefonabonnemangsnummer och eventuell lärdomsgrad eller yrke för användaren av ett telefonabonnemang. Databasen används för att tillhandahålla slutkunderna både nummer och tryckta och elektroniska telefonkataloger. En centraliserad kontaktinformationstjänst är tillgänglig i Finland på numret 118. Tjänsten har ordnats så att när man ringer på numret kopplas kundens samtal till det teleföretags egen servicecentral som tillhandahållit abonnemanget till kunden eller till den samarbetspartners servicecentral som teleföretaget i fråga använder. Det finns flera teleföretag som inte själva producerar nummertjänsten utan köper tjänsten av andra företag. Genom kontaktinformationstjänsten 118 får man bland annat telefonnummer, mobiltelefonnummer samt namn- och adressuppgifter, internet- och e-postadresser för de personer som är bosatta i Finland och för företag som är verksamma i landet. Innehållet i tjänsten kan variera mellan olika teleföretag och andra tjänsteproducenter, eftersom de utöver SNOY:s databaser även kan använda de egna databaserna vid tjänsten. Vid sidan av kontaktinformationsstjänsten 118 finns det också andra riksomfattande

7 7 (12) nummer som företag som tillhandahåller kontaktinformations erbjuder på sina egna servicenummer. När det gäller tryckta telefonkataloger har man i hela landet tillgång till en teleområdesspecifik katalogserie. De innehåller hemregistren, företagsregistren och gula sidor. Telefonkataloginformationen baserar sig på SNOY:s databas över abonnenter. Basinformation i hemregistret är namn-, adressoch nummeruppgifter. Utöver dessa kan hemregistret innehålla avgiftsbelagda tilläggsrader, till exempel e-postadress och mobiltelefonnummer. Utöver de tryckta teleområdesspecifika katalogerna erbjuds användarna olika skräddarsydda, tryckta telefonkataloger eller kataloger som huvudsakligen innehåller företagsuppgifter. Kontaktinformations på internet är tillgängliga både för konsumenter och för företag. Kunden registrerar sig som användare av tjänsten och betalar en engångsregistreringsavgift varefter kunden kan börja använda tjänsten. Det finns också nummer som används med textmeddelande. 5. Utseendeförfarandets faser Kommunikationsverket har till uppgift att säkerställa att alla användargrupper och företagskunder i Finland har tillgång till sådana kontaktinformations som ingår i samhällsomfattande. Avsikten med regleringen av samhällsomfattande är att agera som ett säkerhetsnät, dvs. säkerställa kontaktinformations för alla användargrupper och förtagskunder när som motsvarar samhällsomfattande inte tillhandahålls kommersiellt. Kommunikationsverket ska bedöma marknaden för kontaktinformations och deras riksomfattande täckning samt att vid behov utse ett företag till leverantör av samhällsomfattande i fråga om kontaktinformations. Förfarandet vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande består av två faser. I bedömningens första fas granskas tillgången till kontaktinformations som uppfyller kriterierna för samhällsomfattande. Om alla användargrupper och företagskunder inte har tillgång till som motsvarar samhällsomfattande, inleds den andra fasen, dvs. valet av företag som ska tillhandahålla samhällsomfattande. Till leverantör av samhällsomfattande utses det företag som har de bästa förutsättningarna för att tillhandahålla samhällsomfattande. Förfarandet vid utseende av leverantör av samhällsomfattande tjänst kan åskådliggöras på följande sätt:

8 8 (12) Bedömning av behovet av att utse en leverantör av samhällsomfattande Finns det tillgång till som motsvarar samhällsomfattande NEJ Val av leverantör av samhällsomfattande Frivillighet Företag som har de bästa förutsättningarna för att fungera som leverantör av samhällsomfattande JA Om det finns tillgång till som uppfyller kriterierna för samhällsomfattande, utses ingen leverantör av samhällsomfattande. Beslut om att inte utse någon leverantör av samhällsomfattande Beslut om att utse en leverantör av samhällsomfattande 6. Bedömning av att utse leverantör av samhällsomfattande Kommunikationsverket ska fatta beslut om att utse ett eller flera företag till leverantörer av samhällsomfattande, om det är nödvändigt för att säkerställa att som motsvarar samhällsomfattande tillhandahålls inom ett visst geografiskt område. Tillhandahållandet av samhällsomfattande ska säkerställas på ett sätt som så lite som möjligt påverkar konkurrensläget på marknaden. I 195 i informationssamhällsbalken har man strävat efter att säkerställa att användarna i hela landet har tillgång till täckande nummer- och telefonkatalogs som kan fås till ett skäligt pris. Även om utgångspunkten anses vara att skyldigheterna som ålagts teleföretagen och övriga tjänsteleverantörer i informationssamhällsbalken säkerställer tillgång till samhällsomfattande, ska Kommunikationsverket för att uppskatta behovet av att utse leverantörer av samhällsomfattande utreda nödvändiga uppgifter om det regionala utbudet på samhällsomfattande, om tjänsteleverantörer, om priserna på samhällsomfattande samt om de olika användargruppernas faktiska möjligheter att få tillgängliga till ett skäligt pris. Fastställandet av de geografiska områden som granskas vid bedömningen av att utse leverantör av samhällsomfattande har enligt lagstiftningen lämnats till Kommunikationsverket för prövning. Eftersom marknaden för kontaktinformations är riksomfattande, är Kommunikationsverkets utgångspunkt för urvalsbehovet riksomfattande. Vid bedömningen av urvalsbehovet ska Kommunikationsverket reda ut alla användargruppers tillgång till kontaktinformations, prisets skälighet och nas tillgänglighet samt specialgruppernas behov i samband med att genomföra kontaktinformations. År 2005 gjordes på uppdrag av kommunikationsministeriet en utredning om befintliga katalog för personer med funktionshinder 8. För synskadade var det primära problemet kostnader av att utnyttja katalogna. I utredningen konstateras att ungefär hälften av de synskadade inte kan använda tryckta telefonkataloger utan de är tvingade att använda avgiftsbelagda nummer- 8 Kommunikationsministeriets publikationer 63/2005,på

9 9 (12) upplysningar. Vad gäller kostnaderna för att använda katalog är synskadade enligt utredningen inte i en likvärdig ställning jämfört med övrig befolkning. När utredningen publicerades år 2005 var tillgänglighet och omfattning av information via de allmänna personassisterade nummerupplysnings bättre än elektroniska katalog för synskadade. 9 Vad gäller de övriga specialgrupperna, upplevde döva och hörselskadade inga speciella problem med tillgång eller tillgänglighet till katalog. Deras situation har enligt utredningen förbättrats i och med att elektroniska har utvecklats. 10 På uppdrag av Kommunikationsverket gjordes hösten 2014 en undersökning av möjligheterna för synskadade att använda kontaktinformations. En betydande del av de synskadade kan, enligt utredningen, inte använda internet eller kontaktinformations via internet. Eftersom personer med synskada kan ha begränsningar att använda kontaktinformations på samma sätt som övriga användare, bedömer Kommunikationsverket separat tillgången till kontaktinformations med tanke på de synskadade. Behovet av att utse en leverantör av samhällsomfattande bedöms utifrån tillgången till kommersiella kontaktinformations som motsvarar samhällsomfattande. Om den granskade användargruppen har tillgång till kontaktinformations som motsvarar samhällsomfattande, är det inte nödvändigt att utse en leverantör av samhällsomfattande. För användare med synskada betonas bedömningen av den faktiska tillgången, dvs. i synnerhet bedömningen av nas tillgänglighet. Skälig prissättning och skäliga avtalsvillkor har en särställning i bedömningen, eftersom de kan utgöra ett faktiskt hinder för tjänsten. Frågan om vad som ska anses vara ett rimligt pris för kontaktinformationsna ska bedömas från användarens synpunkt. Med kontaktinformations som uppfyller kriterierna för samhällsomfattande avses också att kontaktinformationsnas innehåll är täckande. För att det ska vara möjligt att uppfylla kriterierna för samhällsomfattande med hjälp av kontaktinformations ska man få alla de kontaktuppgifter som bestäms i lag, dvs. namn, adress och telefonnummer för personer som abonnerar på telefoni. De principer som tillämpas vid bedömning av urvalsbehovet kan åskådliggöras genom figuren nedan. 9 Kommunikationsministeriets publikationer 63/2005, s (på finska). 10 Kommunikationsministeriets publikationer 63/2005, s (på finska).

10 10 (12) I. Tillgång till samhällsomfattande 1. Minst en leverantör tillhandahåller innehållsmässigt täckande kontaktinformations inom området. II. Användares faktiska möjlighet att få samhällsomfattande 2. Tjänster finns att tillgå till rimliga priser och på skäliga avtalsvillkor. 3. Synskadade personer har tillgång till tillgängliga. Om den 1:a förutsättningen inte uppfylls, utses för området en leverantör av samhällsomfattande Om den 2:a eller 3:e förutsättningen inte uppfylls, utses en leverantör av samhällsomfattande för området Områden för vilka det inte utses en leverantör av samhällsomfattande Områden för vilka det utses en leverantör av samhällsomfattande 7. Val av leverantör av samhällsomfattande Enligt 85 i informationssamhällsbalken ska Kommunikationsverket till leverantörer av samhällsomfattnde utse företag som har de bästa förutsättningarna för att tillhandahålla samhällsomfattande. Urvalsförfarandet ska vara effektivt, objektivt, öppet och ickediskriminerande. Processen för att utse leverantörer av samhällsomfattande omfattar företag som tillhandahåller kontaktinformations. Vid valet av företag som tillhandahåller samhällsomfattande är det viktigt att i första hand säkerställa att na tillhandahålls så kostnadseffektivt som möjligt. 11 I jämförelsen av leverantörernas ekonomiska förutsättningar beaktas leverantörens förmåga att bära den belastning som skyldigheten medför. Också en tjänsteleverantörs beredvillighet att verka som leverantör av samhällsomfattande kan vara av betydelse. 11 RP 150/2006, s. 23.

11 11 (12) Jämförelsefaserna kan åskådliggöras genom figuren nedan. I. Frivilligt tillhandahållande av samhällsomfattande beaktas. II. Granskning av förutsättningarna mellan de jämförda tjänsteleverantörerna att fungera som leverantör av samhällsomfattande med särskilt beaktande av kravet på kostnadseffektivitet Frivillighet Kommunikationsverket anser att användarnas faktiska möjlighet att få na bäst säkerställs genom att välja en frivillig tjänsteleverantör till leverantör av samhällsomfattande. Med frivillighet avses att en tjänsteleverantör har anmält sin vilja att tillhandahålla kontaktinformations som ingår i samhällsomfattande till användare som granskningen omfattar. I utseendeförfarandet reder Kommunikationsverket ut huruvida en av tjänsteleverantörerna frivilligt vill tillhandahålla kontaktinformations som motsvarar samhällsomfattande Kostnadseffektivitet och företagets förutsättningar för att tillhandahålla samhällsomfattande Vid valet av företag som tillhandahåller samhällsomfattande är det enligt motiveringen till lagen viktigt att i första hand säkerställa att na tillhandahålls så kostnadseffektivt som möjligt. I Kommunikationsverkets bedömning uppfylls kravet på kostnadseffektivitet genom att till leverantör av samhällsomfattande välja det största företag vars produktionskostnader per kund kan antas vara de lägsta. Det kan bli nödvändigt för ett företag som utsetts till leverantör av samhällsomfattande att utveckla sina som erbjuds för att uppfylla skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande, vilket kan innebära kostnader för företaget. Till leverantörer av samhällsomfattande ska Kommunikationsverket enligt lag utse företag som har de bästa förutsättningarna för att tillhandahålla samhällsomfattande. I bedömningen beaktas leverantörernas marknadsställning som granskas bl.a. med omsättning och marknadsandel. Mätt på det sättet kan det antas att de största företagen har de bästa förutsättningarna för att utveckla sin verksamhet för att motsvara samhällsomfattande utan att det skulle medföra en avsevärd belastning på hela företagets verksamhet. 8. Givande och ändring av beslut om samhällsomfattande 8.1. Utseende av operatörer för samhällsomfattande Enligt 85 i informationssamhällsbalken ska Kommunikationsverket genom beslut utse ett eller flera företag till leverantörer av samhällsomfattande, om det är nödvändigt för att säkerställa att samhällsomfattande tillhandahålls inom ett visst geografiskt område. Kommunikations-

12 12 (12) verket ska ändra beslut om det sker betydande förändringar i de omständigheter som ligger till grund för beslutet. Om det är nödvändigt att utse leeverantör av samhällsomfattande för att säkerställa att samhällsomfattande tillhandahålls inom ett visst geografiskt område, fattar Kommunikationsverket ett förvaltningsbeslut. Ändring i beslutet kan sökas genom att lämna in ett klagomål till förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Enligt lagens 6 kan besvär över ett beslut anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Beslutet är i regel i kraft från det att beslutet delgivits, såvida inte Kommunikationsverket anser att det finns skäl att fastställa en ändamålsenlig övergångstid för när nya beslut om samhällsomfattande träder i kraft. En övergångsperiod kan vara behövlig till exempel om det åläggs skyldigheter för helt nya som ingår i samhällsomfattande. Beslutet är i kraft tills vidare, och tills Kommunikationsverket ändrar beslutet på det sätt som förutsätts i 85 i informationssamhällsbalken, grundat på att de förutsättningar som fanns för beslutet har ändrats på ett väsentligt sätt. Beslutet ska följas oavsett om besvär har anförts, om besvärsinstansen inte beslutar annat Information och samråd Kommunikationsverket informerar töretag som tillhandahåller kontaktinformations separat om inledande av urvalsförfarande. Begäran om utlåtande om beslutsutkast med motiveringar till utseende av leverantörer av samhällsomfattande sänds till företagen. Dessutom sänds en separat begäran om utlåtande till sådana myndigheter och medborgarorganisationer vars verksamhetsmiljö, uppgifter eller representerade personer kan påverkas av beslutet om samhällsomfattande. Beslut om samhällsomfattande kan medföra omfattande konsekvenser för konsumenters och företags livsmiljö, arbete eller andra förhållanden. Därför ger Kommunikationsverket allmänheten en möjlighet att uttala sig om beslutsutkasten. Den allmänna påverkningsmöjligheten genomförs genom att publicera beslutsutkast och meddelanden om samråd på Kommunikationsverkets webbplats. Beslutsutkast finns också att få för avgivande av utlåtande på Kommunikationsverket. Beslut om skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande delges företag som är skyldiga att tillhandahålla samhällsomfattande per post mot mottagningsbevis och publiceras på Kommunikationsverkets webbplats och i den officiella tidningen Ändring och upphävande av skyldigheter Enligt 85 i informationssamhällsbalken ska Kommunikationsverket ändra beslut om det sker betydande förändringar i de omständigheter som ligger till grund för beslutet. Ändring eller upphävande av beslut om samhällsomfattande kan komma i fråga exempelvis till följd av förändringar i tillgången till samhällsomfattande, lagstiftningen om samhällsomfattande eller på marknaden för kontaktinformations.

Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande

Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande Beslutsutkast 1 (13) Dnr: 19.5.2015 184/921/2015 Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformations 1 Sammanfattning Kommunikationsverkets

Läs mer

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kommunikationstjänster

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kommunikationstjänster Utkast 1 (16) Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kommunikations Utkast 2 (16) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunikations som hör till samhällsomfattande...

Läs mer

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER Promemoria 1 (29) Dnr: 20.3.2015 1180/922/2014 BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER 2 (29) Innehåll 1 Inledning... 3 2

Läs mer

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER PM Utkast 1 (28) Dnr: 16.12.2014 1180/922/2014 BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER UTKAST 2 (28) Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 221/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till informationssamhällsbalk samt till lagar om ändring av 161 i markanvändnings- och bygglagen och 38 kap. 8 b i strafflagen PROPOSITIONENS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till informationssamhällsbalk samt till lagar om ändring av 161 i markanvändnings- och bygglagen och 38 kap. 8 b i strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 238/2010 rd. Skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande

RP 238/2010 rd. Skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen, lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar, lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen, lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar, lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen och lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

16.8.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 35 OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN MPS 35

16.8.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 35 OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN MPS 35 16.8.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 35 OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN MPS 35 Kommunikationsverket MPS 35 1 (11) INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 1 LAGSTIFTNING... 2 1.1 LAGSTIFTNINGSGRUND

Läs mer

4.4.2012 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 58 OM KOMMUNIKATIONSNÄTENS OCH -TJÄNSTERNAS KVALITET SAMT OM SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER MPS 58

4.4.2012 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 58 OM KOMMUNIKATIONSNÄTENS OCH -TJÄNSTERNAS KVALITET SAMT OM SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER MPS 58 4.4.2012 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 58 OM KOMMUNIKATIONSNÄTENS OCH -TJÄNSTERNAS KVALITET SAMT OM SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER MPS 58 Kommunikationsverket MPS 58 1 (46) INNEHÅLL 1 LAGSTIFTNING...

Läs mer

MPS 57 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 57

MPS 57 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 57 23.1.2012 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 57 OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONS- NÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR MPS 57 Kommunikationsverket MPS 57

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 32. Om numrering i ett allmänt telefonnät

Motivering till och tillämpning av föreskrift 32. Om numrering i ett allmänt telefonnät MPS 32 8.12.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 32 Om numrering i ett allmänt telefonnät MPS 32 INNEHÅLL AVDELNING A CENTRALA ÄNDRINGAR OCH ÄNDRINGSHISTORIK... 3 1 ÄNDRINGAR... 3 2 ÄNDRINGSHISTORIK

Läs mer

RP 265/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om nödcentralsverksamhet ändras. Syftet med propositionen är att främja befolkningens

RP 265/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om nödcentralsverksamhet ändras. Syftet med propositionen är att främja befolkningens RP 265/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det till kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

8.2.2013 828/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet

8.2.2013 828/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet 8.2.2013 828/9411/2012 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet 2 (33) Innehåll 1 Utgångspunkter för granskningen av betydande

Läs mer

RP 4/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

RP 4/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att informationssamhällsbalken

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 66. Om störningar i televerksamheten

Motivering till och tillämpning av föreskrift 66. Om störningar i televerksamheten 17.12.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 66 Om störningar i televerksamheten MPS 66 MPS 66 1 (76) INNEHÅLL AVDELNING A CENTRALA ÄNDRINGAR OCH ÄNDRINGSHISTORIK... 4 1 Ändringar... 4 2 Ändringshistorik...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET Kommunikationsmarknadsavdelningen Laura Vilkkonen 2.6.2004 BEHOVET AV ATT REVIDERA KOMMUNIKATIONSMARKNADSLAGEN

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET Kommunikationsmarknadsavdelningen Laura Vilkkonen 2.6.2004 BEHOVET AV ATT REVIDERA KOMMUNIKATIONSMARKNADSLAGEN KOMMUNIKATIONSMINISTERIET Kommunikationsmarknadsavdelningen Laura Vilkkonen Promemoria 2.6.2004 BEHOVET AV ATT REVIDERA KOMMUNIKATIONSMARKNADSLAGEN 1. Inledning Den andra fasen av totalreformen av kommunikationsmarknadslagstiftningen,

Läs mer

EN FÖRENINGS MEDLEMSFÖRTECKNING OCH PERSONUPPGIFTSLAGEN

EN FÖRENINGS MEDLEMSFÖRTECKNING OCH PERSONUPPGIFTSLAGEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ EN FÖRENINGS MEDLEMSFÖRTECKNING OCH PERSONUPPGIFTSLAGEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 INNEHÅLL 1. Grunderna för förande av medlemsförteckningen......3 2. Insamling och

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 33. om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Motivering till och tillämpning av föreskrift 33. om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik 17.12.2014 till och tillämpning av föreskrift 33 om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik MPS 33 MPS 33 2 (36) INNEHÅLL AVDELNING A CENTRALA ÄNDRINGAR... 4 1 Ändringar... 4 1.1 Korrekthet

Läs mer

DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING

DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING Uppdaterad 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Innehåll: 1. Inledning...3 2. Direktmarknadsföring till en privatperson...3 2.1. förmedlad per telefonsamtal

Läs mer

Utkast 4.6.2015. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016.

Utkast 4.6.2015. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016. Utkast 4.6.2015 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Enligt lagen

Läs mer

Samhällsomfattande teletjänster: finansieringen vid upphandling och höjning av nivån för funktionellt tillträde till Internet

Samhällsomfattande teletjänster: finansieringen vid upphandling och höjning av nivån för funktionellt tillträde till Internet Promemoria Samhällsomfattande teletjänster: finansieringen vid upphandling och höjning av nivån för funktionellt tillträde till Internet Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som utarbetats

Läs mer

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument.

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument. Operatörernas ansvar enligt lagen om elektronisk kommunikation och annan konsumenträttslig reglering Uppdaterat 2006-02-15 För mer information info@pts.se Tel 08-678 55 00 PTS-F-2006:2 Mer information

Läs mer

9.3.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 13 OM INTERNETFÖRBINDELSE- TJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET MPS 13

9.3.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 13 OM INTERNETFÖRBINDELSE- TJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET MPS 13 9.3.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 13 OM INTERNETFÖRBINDELSE- TJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET MPS 13 9.3.2011 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 1 LAGSTIFTNING... 3 1.1 RÄTTSGRUND... 3 1.2 ANDRA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler PROPOSITIONENS

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagstiftningen om kommunikationsmarknaden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med denna proposition är att främja ett mångsidigt

Läs mer

Skyldigheter för First New Media på marknaden Fast samtalsterminering (marknad 3)

Skyldigheter för First New Media på marknaden Fast samtalsterminering (marknad 3) BESLUT 1(95) Datum Vår referens 2013-10-24 Dnr: 13-10023 Enheten för samtrafik Fredrik Forsanäs 08-678 55 00 pts@pts.se Skyldigheter för First New Media på marknaden Fast samtalsterminering (marknad 3)

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer