Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformationstjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformationstjänster"

Transkript

1 Promemoria Utkast 1 (12) Marknader, Bas Dnr: /921/2014 Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformations

2 2 (12) Innehåll 1. Inledning Beskrivning av kontaktinformationstjäsnter inom samhällsomfattande Lagstiftning som gäller tillhandahållandet av kontaktinformations Tillhandahållande av kontaktinformations Utseendeförfarandets faser Bedömning av att utse leverantör av samhällsomfattande Val av leverantör av samhällsomfattande Frivillighet Kostnadseffektivitet och företagets förutsättningar för att tillhandahålla samhällsomfattande Givande och ändring av beslut om samhällsomfattande Utseende av operatörer för samhällsomfattande Information och samråd Ändring och upphävande av skyldigheter... 12

3 Promemoria Utkast 3 (12) Marknader, Bas Dnr: /921/ Inledning I och med att informationssamhällsbalken (917/2014) träder i kraft den 1 januari 2015 kommer reglering av samhällsomfattande även omfatta telefonkatalogs och nummer (nedan också kontaktinformations). Genom att inkludera kontaktinformations i samhällsomfattande vill man säkerställa att alla användare har tillgång till kontaktinformations som faktiskt tillhandahålls till ett skäligt pris. Den faktiska tillgången omfattar även nas tillgänglighet, emedan till exempel personer med sensoriska funktionshinder inte kan använda kontaktinformations på samma sätt som andra användare. Med samhällsomfattande avses tillhandahållande av allmänna nummer och telefonkatalogs. Till de samhällsomfattande na hör också grundläggande telefoni- och bredbands som tillhandahålls stadigvarande bostäder eller verksamhetsställen av utsedda teleföretag. Dessa teleföretag utses enligt ett särskilt förfarande som inte ingår i denna promemoria 1. Kommunikationsverkets uppgift är att besluta om att utse företag som är skyldiga att tillhandahålla samhällsomfattande. Enligt 85 i informationssamhällsbalken ska Kommunikationsverket genom beslut utse ett eller flera företag till leverantörer av samhällsomfattande, om det är nödvändigt för att säkerställa att samhällsomfattande tillhandahålls inom ett visst geografiskt område. Till leverantörer av samhällsomfattande ska utses företag som har de bästa förutsättningarna för att tillhandahålla samhällsomfattande. Kommunikationsverkets urvalsförfarande ska vara effektivt, opartiskt, öppet och ickediskriminerande. Kommunikationsverket bedömer tillgången till, tillgängligheten av och prissättningens skälighet hos de kontaktinformations som hör till samhällsomfattande i Finland och utser utifrån bedömningen leverantörer som är skyldiga att tillhandahålla samhällsomfattande om de inte tillhandahålls kommersiellt. I sin bedömning ska Kommunikationsverket reda ut alla användargruppers tillgång till tillgängliga kontaktinformations samt bedöma tjänstemarknaden och specialgruppernas behov i samband med att genomföra kontaktinformations. Denna promemoria beskriver det förfarande som Kommunikationsverket ska tillämpa vid bedömning av behovet av att utse en leverantör av samhällsomfattande för ett visst område samt vid utseendet av leverantören. 2. Beskrivning av kontaktinformationstjäsnter inom samhällsomfattande Begreppet kontaktinformations som används i informationssamhällsbalken täcker de i lagstftningen 2 tidigare använda begreppen telefonkatalog, nummerupplysningstjänst, nummerupplysning, abonnentkatalog 1 Promemorian om förafarande vid utseende av leverantöer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kommunikations, dnr 1004/922/2014, är på remiss. 2 Kommunikationsmarknadslag (393/2003) och lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004).

4 4 (12) och annan abonnentkatalog. Exempel på eventuella kontaktinformations i lagens förarbeten nämns telefoni, textmeddelande och som tillhandahålls på internet. 3 Enligt definitionen i informationssamhällsbalken omfattar kontaktinformationstjänsten en nummertjänst och en telefonkatalogstjänst. Med nummertjänst avses en tjänst som t.ex. per telefon eller med textmeddelande gör det möjligt för personer som abonnerar på och använder telefoni att få uppgifter om telefonnummer och adresser. En telefonkatalogstjänst definieras som en tjänst genom vilken det är möjligt att få elektroniska eller tryckta uppgifter om abonnenters och användares telefonnummer och adresser, och uppgifterna ska uppdateras minst en gång om året. 4 Tjänsterna på internet fungerar på basis av sökningar som användarna gör. Användningssyftet med dessa elektroniska kontaktinformations uppfyller dock definitionen av både nummertjänst och telefonkatalogstjänst: genom tjänsten får man uppgifter om abonnenters och användares telefonnummer och adresser. Även om nummertjänst och telefonkatalogstjänst definieras separat, är utgångspunkten enligt lagens förarbeten för båda en teknikneutral metod. För telefonkatalogs nämns uttryckligen en möjlighet att genomföra na också elektroniskt, och definitionen av begreppet innehåller inte ett krav på att kontaktinformationen ska kunna bläddras i form av en katalog. Elektroniska kontaktinformations som tillhandahålls via internet kan alltså enligt Kommunikationsverkets tolkning tas i beaktande vid bedömningen av utbudet av både nummer och telefonkatalogs. På basis av detta anser Kommunikationsverket att det är motiverat att betrakta tillgången till kontaktinformations som en helhet när det bedömer behovet av att utse leverantörer av samhällsomfattande. 3. Lagstiftning som gäller tillhandahållandet av kontaktinformations Bestämmelser om samhällsomfattande som avser kontaktinformations finns i 12 och 23 kap. i informationssamhällsbalken. Enligt 85 1 mom. i informationssamhällsbalken omfattar samhällsomfattande tillhandahållande av allmän nummertjänst och telefonkatalogs. Enligt paragrafens 2 mom. ska Kommunikationsverket fatta beslut om att utse ett eller flera teleföretag eller företag som levererar kontaktinformations till leverantörer av samhällsomfattande, om det är nödvändigt för att säkerställa att samhällsomfattande tillhandahålls inom ett visst geografiskt område. Urvalsförfarandet ska vara effektivt, opartiskt, öppet och icke-diskriminerande. Till leverantörer av samhällsomfattande ska utses företag som har de bästa förutsättningarna för att tillhandahålla samhällsomfattande. Enligt 85 3 mom. i informationssamhällsbalken ska Kommunikationsverket ändra beslut om det sker betydande förändringar i de omständigheter som ligger till grund för beslutet. Enligt 89 i informationssamhällsbalken är ett företag som Kommunikationsverket i enlighet med 85 har utsett till leverantör av samhällsomfattande som avser nummer eller telefonkatalogs skyldigt att ge användarna och abonnenterna tillgång till allmänna och 3 RP 221/2013, s RP 221/2013, s. 172.

5 5 (12) täckande nummer och telefonkatalogs till ett från genomsnittsanvändarens synpunkt rimligt pris. Telefonkatalogs kan enligt 2 mom. tillhandahållas i tryckt eller elektronisk form och uppgifterna ska uppdateras minst en gång om året. Kommunikationsverket får enligt 89 3 mom. meddela närmare föreskrifter om tekniska åtgärder som krävs för att fullgöra den skyldighet som nämns i 1 mom. Enligt lagens förarbeten ska frågan om vad som ska anses vara ett rimlig pris för de samhällsomfattande na bedömas från en genomsnittsanvändares synpunkt och då ska priset och driftkostnader för na vara rimliga från genomsnittsanvändarens synpunkt. Syftet är att förbättra exempelvis småinkomsttagares möjligheter att de facto få tillgång till samhällsomfattande produkter och. Vid bedömningen av ett rimligt pris är det möjligt att också beakta kostnaderna för produktion och upprätthållande av tjänsten. 5 I motiveringen till informationssamhällsbalken framhålls den avsikten att färdigheten hos personer med funktionsnedsättning att använda telefon och elektroniska förbättras, liksom även en jämlik tillgång till na för olika användargrupper. I Finlands handikappolitiska program framhålls också vikten av att färdigheten hos personer med funktionsnedsättning att använda telefon och elektroniska förbättras i Finland, liksom även en jämlik tillgång till na för olika användargrupper. 6 Det är viktigt att förvissa sig om att kontaktinformationsna också i praktiken är tillgängliga för alla. För att olika användargruppers behov ska kunna utredas är det enligt lagens förarbeten nödvändigt att Kommunikationsverket ska bedöma tjänstemarknaden och specialgruppernas behov i samband med kontaktinformationsna. I fråga om funktionshindrade användare kan detta t.ex. betyda att en tjänst ska vara tillgänglig med funktionshindrades egna hjälpmedel. Målsättningen är att säkerställa att alla användare de facto får tillgång till dessa, eftersom, t.ex. hörsel-, syn- eller talskadade personer inte kan utnyttja kontaktinformationsna på samma sätt som övriga användare. 7 Syftet med att utsträcka de samhällsomfatande na till att gälla kontaktinformations är att säkerställa att alla användare till ett skäligt pris får tillgång till integrerade kontaktinformations. Enligt 91 i informationssamhällsbalken är leverantörerna av samhällsomfattande skyldiga att informera om sina samhällsomfattande skyldigheter samt att tillhandahålla samhällsomfattande produkter och. Enligt lagens förarbeten betyder det bland annat att företaget i sin marknadsföringskommunikation och t.ex. på sin webbplats ska beakta sina skyldigheter att leverera samhällsomfattande och produkter. Leverantörens informationsskyldighet gäller också de företag som utsetts till leverantörer av samhällsomfattande som avser kontaktinformations. I 195 i informationssamhällsbalken åläggs dessutom teleföretag som är verksamma i ett telefonnät skyldighet att för sin del se till att användarna har tillgång till allmänna och täckande nummer till ett skäligt pris. Teleföretag ska se till att kontaktinformation med namn, adress och telefonnummer i fråga om användare som med företaget ingått avtal om användning av ett abonnemang i ett telefonnät samlas in och publiceras i en allmänt tillgänglig, täckande telefonkatalog som kan fås till ett skäligt pris. 5 RP 221/2013, s RP 221/2013, s RP 221/2013, s. 51.

6 6 (12) Om utlämnande av kontaktinformation till andra företag för tillhandahållande av kontaktinformations bestäms i lagens 196. Teleföretag och leverantörer av kontaktinformations ska på begäran lämna ut kontaktinformation som avses i mom. till andra företag för tillhandahållande av kontaktinformations. Kontaktinformationen ska lämnas ut i användbar form, till ett kostnadsorienterat pris och på ickediskriminerande villkor. Teleföretag och leverantörer av kontaktinformations är skyldiga att offentliggöra uppgifter om priserna för utlämnande av kontaktinformation. Leverantörer av kontaktinformations får vid behandlingen av informationen inte gynna ett teleföretag på bekostnad av ett annat teleföretag eller annars handla på ett diskriminerande sätt. 4. Tillhandahållande av kontaktinformations Kontaktinformations tillhandahålls både konsument- och företagskunder. Det finns betydligt mer leverantörer som fokuserar på företagskunder, och de tillhandahåller ofta även andra förutom kontaktinformations. Antalet leverantörer som riktar sina till konsumentkunder har minskat under de senaste åren. Teleföretag är enligt 195 i informationssamhällsbalken skyldiga att för sin del se till att användarna har tillgång till allmänna och täckande nummer till ett skäligt pris. För tillfället uppfylls skyldigheten så att teleföretagen på basis av inbördes avtal lämnar ut kontakinformationen om abonnenterna på telefonabonnemang till Suomen Numeropalvelu Oy (nedan SNOY) eller till sin samarbetspartner som tillhandahåller kontaktinformations som ska lämna informationen vidare till SNOY. Kontaktinformationstjänstföretagen upprätthåller också egna databaser som är mer omfattande än SNOY:s databas. Med hjälp av sina egna databaser strävar de efter att ge företagen en möjlighet att mot avgift publicera även annan kontaktinformation än den information som ingår i den samhällsomfattande tjänsten. SNOY upprätthåller en riksomfattande databas över abonnenter, som omfattar information om abonnenterna som ingått ett abonnemangsavtal i det fasta telefonnätet eller i mobilnätet med finländska teleföretag. Alla företag som tillhandahåller kontaktinformations får köpa viss basinformation från databasen. Basinformationen omfattar namn, adress och telefonabonnemangsnummer och eventuell lärdomsgrad eller yrke för användaren av ett telefonabonnemang. Databasen används för att tillhandahålla slutkunderna både nummer och tryckta och elektroniska telefonkataloger. En centraliserad kontaktinformationstjänst är tillgänglig i Finland på numret 118. Tjänsten har ordnats så att när man ringer på numret kopplas kundens samtal till det teleföretags egen servicecentral som tillhandahållit abonnemanget till kunden eller till den samarbetspartners servicecentral som teleföretaget i fråga använder. Det finns flera teleföretag som inte själva producerar nummertjänsten utan köper tjänsten av andra företag. Genom kontaktinformationstjänsten 118 får man bland annat telefonnummer, mobiltelefonnummer samt namn- och adressuppgifter, internet- och e-postadresser för de personer som är bosatta i Finland och för företag som är verksamma i landet. Innehållet i tjänsten kan variera mellan olika teleföretag och andra tjänsteproducenter, eftersom de utöver SNOY:s databaser även kan använda de egna databaserna vid tjänsten. Vid sidan av kontaktinformationsstjänsten 118 finns det också andra riksomfattande

7 7 (12) nummer som företag som tillhandahåller kontaktinformations erbjuder på sina egna servicenummer. När det gäller tryckta telefonkataloger har man i hela landet tillgång till en teleområdesspecifik katalogserie. De innehåller hemregistren, företagsregistren och gula sidor. Telefonkataloginformationen baserar sig på SNOY:s databas över abonnenter. Basinformation i hemregistret är namn-, adressoch nummeruppgifter. Utöver dessa kan hemregistret innehålla avgiftsbelagda tilläggsrader, till exempel e-postadress och mobiltelefonnummer. Utöver de tryckta teleområdesspecifika katalogerna erbjuds användarna olika skräddarsydda, tryckta telefonkataloger eller kataloger som huvudsakligen innehåller företagsuppgifter. Kontaktinformations på internet är tillgängliga både för konsumenter och för företag. Kunden registrerar sig som användare av tjänsten och betalar en engångsregistreringsavgift varefter kunden kan börja använda tjänsten. Det finns också nummer som används med textmeddelande. 5. Utseendeförfarandets faser Kommunikationsverket har till uppgift att säkerställa att alla användargrupper och företagskunder i Finland har tillgång till sådana kontaktinformations som ingår i samhällsomfattande. Avsikten med regleringen av samhällsomfattande är att agera som ett säkerhetsnät, dvs. säkerställa kontaktinformations för alla användargrupper och förtagskunder när som motsvarar samhällsomfattande inte tillhandahålls kommersiellt. Kommunikationsverket ska bedöma marknaden för kontaktinformations och deras riksomfattande täckning samt att vid behov utse ett företag till leverantör av samhällsomfattande i fråga om kontaktinformations. Förfarandet vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande består av två faser. I bedömningens första fas granskas tillgången till kontaktinformations som uppfyller kriterierna för samhällsomfattande. Om alla användargrupper och företagskunder inte har tillgång till som motsvarar samhällsomfattande, inleds den andra fasen, dvs. valet av företag som ska tillhandahålla samhällsomfattande. Till leverantör av samhällsomfattande utses det företag som har de bästa förutsättningarna för att tillhandahålla samhällsomfattande. Förfarandet vid utseende av leverantör av samhällsomfattande tjänst kan åskådliggöras på följande sätt:

8 8 (12) Bedömning av behovet av att utse en leverantör av samhällsomfattande Finns det tillgång till som motsvarar samhällsomfattande NEJ Val av leverantör av samhällsomfattande Frivillighet Företag som har de bästa förutsättningarna för att fungera som leverantör av samhällsomfattande JA Om det finns tillgång till som uppfyller kriterierna för samhällsomfattande, utses ingen leverantör av samhällsomfattande. Beslut om att inte utse någon leverantör av samhällsomfattande Beslut om att utse en leverantör av samhällsomfattande 6. Bedömning av att utse leverantör av samhällsomfattande Kommunikationsverket ska fatta beslut om att utse ett eller flera företag till leverantörer av samhällsomfattande, om det är nödvändigt för att säkerställa att som motsvarar samhällsomfattande tillhandahålls inom ett visst geografiskt område. Tillhandahållandet av samhällsomfattande ska säkerställas på ett sätt som så lite som möjligt påverkar konkurrensläget på marknaden. I 195 i informationssamhällsbalken har man strävat efter att säkerställa att användarna i hela landet har tillgång till täckande nummer- och telefonkatalogs som kan fås till ett skäligt pris. Även om utgångspunkten anses vara att skyldigheterna som ålagts teleföretagen och övriga tjänsteleverantörer i informationssamhällsbalken säkerställer tillgång till samhällsomfattande, ska Kommunikationsverket för att uppskatta behovet av att utse leverantörer av samhällsomfattande utreda nödvändiga uppgifter om det regionala utbudet på samhällsomfattande, om tjänsteleverantörer, om priserna på samhällsomfattande samt om de olika användargruppernas faktiska möjligheter att få tillgängliga till ett skäligt pris. Fastställandet av de geografiska områden som granskas vid bedömningen av att utse leverantör av samhällsomfattande har enligt lagstiftningen lämnats till Kommunikationsverket för prövning. Eftersom marknaden för kontaktinformations är riksomfattande, är Kommunikationsverkets utgångspunkt för urvalsbehovet riksomfattande. Vid bedömningen av urvalsbehovet ska Kommunikationsverket reda ut alla användargruppers tillgång till kontaktinformations, prisets skälighet och nas tillgänglighet samt specialgruppernas behov i samband med att genomföra kontaktinformations. År 2005 gjordes på uppdrag av kommunikationsministeriet en utredning om befintliga katalog för personer med funktionshinder 8. För synskadade var det primära problemet kostnader av att utnyttja katalogna. I utredningen konstateras att ungefär hälften av de synskadade inte kan använda tryckta telefonkataloger utan de är tvingade att använda avgiftsbelagda nummer- 8 Kommunikationsministeriets publikationer 63/2005,på

9 9 (12) upplysningar. Vad gäller kostnaderna för att använda katalog är synskadade enligt utredningen inte i en likvärdig ställning jämfört med övrig befolkning. När utredningen publicerades år 2005 var tillgänglighet och omfattning av information via de allmänna personassisterade nummerupplysnings bättre än elektroniska katalog för synskadade. 9 Vad gäller de övriga specialgrupperna, upplevde döva och hörselskadade inga speciella problem med tillgång eller tillgänglighet till katalog. Deras situation har enligt utredningen förbättrats i och med att elektroniska har utvecklats. 10 På uppdrag av Kommunikationsverket gjordes hösten 2014 en undersökning av möjligheterna för synskadade att använda kontaktinformations. En betydande del av de synskadade kan, enligt utredningen, inte använda internet eller kontaktinformations via internet. Eftersom personer med synskada kan ha begränsningar att använda kontaktinformations på samma sätt som övriga användare, bedömer Kommunikationsverket separat tillgången till kontaktinformations med tanke på de synskadade. Behovet av att utse en leverantör av samhällsomfattande bedöms utifrån tillgången till kommersiella kontaktinformations som motsvarar samhällsomfattande. Om den granskade användargruppen har tillgång till kontaktinformations som motsvarar samhällsomfattande, är det inte nödvändigt att utse en leverantör av samhällsomfattande. För användare med synskada betonas bedömningen av den faktiska tillgången, dvs. i synnerhet bedömningen av nas tillgänglighet. Skälig prissättning och skäliga avtalsvillkor har en särställning i bedömningen, eftersom de kan utgöra ett faktiskt hinder för tjänsten. Frågan om vad som ska anses vara ett rimligt pris för kontaktinformationsna ska bedömas från användarens synpunkt. Med kontaktinformations som uppfyller kriterierna för samhällsomfattande avses också att kontaktinformationsnas innehåll är täckande. För att det ska vara möjligt att uppfylla kriterierna för samhällsomfattande med hjälp av kontaktinformations ska man få alla de kontaktuppgifter som bestäms i lag, dvs. namn, adress och telefonnummer för personer som abonnerar på telefoni. De principer som tillämpas vid bedömning av urvalsbehovet kan åskådliggöras genom figuren nedan. 9 Kommunikationsministeriets publikationer 63/2005, s (på finska). 10 Kommunikationsministeriets publikationer 63/2005, s (på finska).

10 10 (12) I. Tillgång till samhällsomfattande 1. Minst en leverantör tillhandahåller innehållsmässigt täckande kontaktinformations inom området. II. Användares faktiska möjlighet att få samhällsomfattande 2. Tjänster finns att tillgå till rimliga priser och på skäliga avtalsvillkor. 3. Synskadade personer har tillgång till tillgängliga. Om den 1:a förutsättningen inte uppfylls, utses för området en leverantör av samhällsomfattande Om den 2:a eller 3:e förutsättningen inte uppfylls, utses en leverantör av samhällsomfattande för området Områden för vilka det inte utses en leverantör av samhällsomfattande Områden för vilka det utses en leverantör av samhällsomfattande 7. Val av leverantör av samhällsomfattande Enligt 85 i informationssamhällsbalken ska Kommunikationsverket till leverantörer av samhällsomfattnde utse företag som har de bästa förutsättningarna för att tillhandahålla samhällsomfattande. Urvalsförfarandet ska vara effektivt, objektivt, öppet och ickediskriminerande. Processen för att utse leverantörer av samhällsomfattande omfattar företag som tillhandahåller kontaktinformations. Vid valet av företag som tillhandahåller samhällsomfattande är det viktigt att i första hand säkerställa att na tillhandahålls så kostnadseffektivt som möjligt. 11 I jämförelsen av leverantörernas ekonomiska förutsättningar beaktas leverantörens förmåga att bära den belastning som skyldigheten medför. Också en tjänsteleverantörs beredvillighet att verka som leverantör av samhällsomfattande kan vara av betydelse. 11 RP 150/2006, s. 23.

11 11 (12) Jämförelsefaserna kan åskådliggöras genom figuren nedan. I. Frivilligt tillhandahållande av samhällsomfattande beaktas. II. Granskning av förutsättningarna mellan de jämförda tjänsteleverantörerna att fungera som leverantör av samhällsomfattande med särskilt beaktande av kravet på kostnadseffektivitet Frivillighet Kommunikationsverket anser att användarnas faktiska möjlighet att få na bäst säkerställs genom att välja en frivillig tjänsteleverantör till leverantör av samhällsomfattande. Med frivillighet avses att en tjänsteleverantör har anmält sin vilja att tillhandahålla kontaktinformations som ingår i samhällsomfattande till användare som granskningen omfattar. I utseendeförfarandet reder Kommunikationsverket ut huruvida en av tjänsteleverantörerna frivilligt vill tillhandahålla kontaktinformations som motsvarar samhällsomfattande Kostnadseffektivitet och företagets förutsättningar för att tillhandahålla samhällsomfattande Vid valet av företag som tillhandahåller samhällsomfattande är det enligt motiveringen till lagen viktigt att i första hand säkerställa att na tillhandahålls så kostnadseffektivt som möjligt. I Kommunikationsverkets bedömning uppfylls kravet på kostnadseffektivitet genom att till leverantör av samhällsomfattande välja det största företag vars produktionskostnader per kund kan antas vara de lägsta. Det kan bli nödvändigt för ett företag som utsetts till leverantör av samhällsomfattande att utveckla sina som erbjuds för att uppfylla skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande, vilket kan innebära kostnader för företaget. Till leverantörer av samhällsomfattande ska Kommunikationsverket enligt lag utse företag som har de bästa förutsättningarna för att tillhandahålla samhällsomfattande. I bedömningen beaktas leverantörernas marknadsställning som granskas bl.a. med omsättning och marknadsandel. Mätt på det sättet kan det antas att de största företagen har de bästa förutsättningarna för att utveckla sin verksamhet för att motsvara samhällsomfattande utan att det skulle medföra en avsevärd belastning på hela företagets verksamhet. 8. Givande och ändring av beslut om samhällsomfattande 8.1. Utseende av operatörer för samhällsomfattande Enligt 85 i informationssamhällsbalken ska Kommunikationsverket genom beslut utse ett eller flera företag till leverantörer av samhällsomfattande, om det är nödvändigt för att säkerställa att samhällsomfattande tillhandahålls inom ett visst geografiskt område. Kommunikations-

12 12 (12) verket ska ändra beslut om det sker betydande förändringar i de omständigheter som ligger till grund för beslutet. Om det är nödvändigt att utse leeverantör av samhällsomfattande för att säkerställa att samhällsomfattande tillhandahålls inom ett visst geografiskt område, fattar Kommunikationsverket ett förvaltningsbeslut. Ändring i beslutet kan sökas genom att lämna in ett klagomål till förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Enligt lagens 6 kan besvär över ett beslut anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Beslutet är i regel i kraft från det att beslutet delgivits, såvida inte Kommunikationsverket anser att det finns skäl att fastställa en ändamålsenlig övergångstid för när nya beslut om samhällsomfattande träder i kraft. En övergångsperiod kan vara behövlig till exempel om det åläggs skyldigheter för helt nya som ingår i samhällsomfattande. Beslutet är i kraft tills vidare, och tills Kommunikationsverket ändrar beslutet på det sätt som förutsätts i 85 i informationssamhällsbalken, grundat på att de förutsättningar som fanns för beslutet har ändrats på ett väsentligt sätt. Beslutet ska följas oavsett om besvär har anförts, om besvärsinstansen inte beslutar annat Information och samråd Kommunikationsverket informerar töretag som tillhandahåller kontaktinformations separat om inledande av urvalsförfarande. Begäran om utlåtande om beslutsutkast med motiveringar till utseende av leverantörer av samhällsomfattande sänds till företagen. Dessutom sänds en separat begäran om utlåtande till sådana myndigheter och medborgarorganisationer vars verksamhetsmiljö, uppgifter eller representerade personer kan påverkas av beslutet om samhällsomfattande. Beslut om samhällsomfattande kan medföra omfattande konsekvenser för konsumenters och företags livsmiljö, arbete eller andra förhållanden. Därför ger Kommunikationsverket allmänheten en möjlighet att uttala sig om beslutsutkasten. Den allmänna påverkningsmöjligheten genomförs genom att publicera beslutsutkast och meddelanden om samråd på Kommunikationsverkets webbplats. Beslutsutkast finns också att få för avgivande av utlåtande på Kommunikationsverket. Beslut om skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande delges företag som är skyldiga att tillhandahålla samhällsomfattande per post mot mottagningsbevis och publiceras på Kommunikationsverkets webbplats och i den officiella tidningen Ändring och upphävande av skyldigheter Enligt 85 i informationssamhällsbalken ska Kommunikationsverket ändra beslut om det sker betydande förändringar i de omständigheter som ligger till grund för beslutet. Ändring eller upphävande av beslut om samhällsomfattande kan komma i fråga exempelvis till följd av förändringar i tillgången till samhällsomfattande, lagstiftningen om samhällsomfattande eller på marknaden för kontaktinformations.

Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande

Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande Beslutsutkast 1 (13) Dnr: 19.5.2015 184/921/2015 Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformations 1 Sammanfattning Kommunikationsverkets

Läs mer

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kommunikationstjänster

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kommunikationstjänster Utkast 1 (16) Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kommunikations Utkast 2 (16) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunikations som hör till samhällsomfattande...

Läs mer

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M)

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) Kommunikationsverket 1 (5) MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) 1. LAGSTIFTNING Kommunikationsverket kan

Läs mer

Bredband på 1Mbit/s för alla

Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1 Mbit/s för alla Konsumenter och företag har fr.o.m. 1.7.2010 rätt att få en bredbandsanslutning på 1 Mbit/s till sin permanenta bostad eller företagets verksamhetsställe.

Läs mer

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER Promemoria 1 (29) Dnr: 20.3.2015 1180/922/2014 BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER 2 (29) Innehåll 1 Inledning... 3 2

Läs mer

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER PM Utkast 1 (28) Dnr: 16.12.2014 1180/922/2014 BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER UTKAST 2 (28) Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 1 (6) Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 79 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 1 (7) Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 Kommunikationsverket har med stöd av 47, 63 och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET Kommunikationsmarknadsavdelningen Laura Vilkkonen 2.6.2004 BEHOVET AV ATT REVIDERA KOMMUNIKATIONSMARKNADSLAGEN

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET Kommunikationsmarknadsavdelningen Laura Vilkkonen 2.6.2004 BEHOVET AV ATT REVIDERA KOMMUNIKATIONSMARKNADSLAGEN KOMMUNIKATIONSMINISTERIET Kommunikationsmarknadsavdelningen Laura Vilkkonen Promemoria 2.6.2004 BEHOVET AV ATT REVIDERA KOMMUNIKATIONSMARKNADSLAGEN 1. Inledning Den andra fasen av totalreformen av kommunikationsmarknadslagstiftningen,

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 8.4.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19 BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande Itesco AB, 556574-0759 Ombud: Advokat Anna Fernqvist

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster 1 (5) Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 99 och 244 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7629/23 19

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7629/23 19 BESLUT 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7629/23 19 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande Infodata AB, 556197-9740 Ombud: Advokat Ola Hansson

Läs mer

8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet

8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 8.2.2013 829/9411/2012 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 2 (15) Innehåll 1 Utgångspunkt för granskningen av betydande

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

16.8.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 35 OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN MPS 35

16.8.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 35 OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN MPS 35 16.8.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 35 OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN MPS 35 Kommunikationsverket MPS 35 1 (11) INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 1 LAGSTIFTNING... 2 1.1 LAGSTIFTNINGSGRUND

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004 Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Lagens syfte är att trygga

Läs mer

Lag. RSv 69/2004 rd RP 125/2003 rd. RIKSDAGENS SVAR 69/2004 rd

Lag. RSv 69/2004 rd RP 125/2003 rd. RIKSDAGENS SVAR 69/2004 rd RSv 69/2004 rd RP 125/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 69/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation och om ändring av vissa till den anslutna lagar Ärende Regeringen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik 1 (5) Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Trafikverket 781 89 Borlänge MOTPART World Wide Air AB Ombud: AA DKCO Advokatbyrå Ab Pb 236 AX-22 101 Mariehamn

Läs mer

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster 1 (7) Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 86, 87 och 244 i

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR 1 (15) Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR Meddelad i Helsingfors den 23 januari 2012 Kommunikationsverket har, med stöd

Läs mer

Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA)

Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA) Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA) Cecilia Baksa cecilia.baksa@pts.se Dagordning Bakgrund Syfte med GTA GTA-skyldigheter för TeliaSonera Vad händer nu? Bakgrund Införande av EkomL PTS har analyserat

Läs mer

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 5 22.01.2015 MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA ARBHÄLS

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 8/2012 Hushållens bredbandsabonnemang Förekomsten av snabba internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Vårdnadshavare: BB Vårdnadshavare: CC ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 17.12.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 Om tekniska egenskaper hos accessnät med ledare av metall och nätverksutrustning som kopplats till dem MPS 38 MPS 38 1 (10) INNEHÅLL AVDELNING

Läs mer

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster REMISS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2003 02-13500 Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

8.2.2013 828/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet

8.2.2013 828/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet 8.2.2013 828/9411/2012 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet 2 (33) Innehåll 1 Utgångspunkter för granskningen av betydande

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

RP 238/2010 rd. Skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande

RP 238/2010 rd. Skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen, lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar, lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen, lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar, lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Läs mer

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER 1 (6) Promemoria Tukes diarienr 30.12.2013 777/62/2014 Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER Syftet med trygghetstjänster som ordnas

Läs mer

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Promemoria Jurist Mervi Kuittinen 29.9.2014 Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Syftet med denna promemoria är att komplettera Kommunförbundets anvisningar om information

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen) FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens Sida 2010-09-30 Dnr: 10-8803 1(8) Postavdelningen Emma Maraschin 08-678 56 74 emma.maraschin@pts.se Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 221/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till informationssamhällsbalk samt till lagar om ändring av 161 i markanvändnings- och bygglagen och 38 kap. 8 b i strafflagen PROPOSITIONENS

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 6/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt januari juni 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Kommunikationsverket 67 A/2015 M 1 (6) Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2015. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 247 och 272 i informationssamhällsbalken

Läs mer

RP 4/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

RP 4/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att informationssamhällsbalken

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser

Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-09-04 Dnr 150-2012 Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social-

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det till kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 24.4.2009/273 Lag om kandidaters valfinansiering Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde och syfte I denna lag föreskrivs

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10) Konsumentavdelningen Enheten för konsumentfrågor Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2008 PTS tar emot frågor

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007.

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007. RP 277/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 46 i utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att utlänningslagen ändras.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när operatör som har avtal med Telekområdgivarna

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om domännamn ändras enligt erfarenheterna

Läs mer

Elberedskapslag Förändringar i lag & föreskrifter

Elberedskapslag Förändringar i lag & föreskrifter Elberedskapslag Förändringar i lag & föreskrifter Elberedskapsrådet Malin Stridh & Isabelle Auvray 2012-09-19 Innehåll > Hur arbetar vi praktiskt utifrån nuvarande föreskrifter? > Bakgrund till lagändring

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag

Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag m.m. (Ds 2009:28) Ert diarienummer Ju2009/5326/DOM

Läs mer

Hearing om specificerade telefonräkningar

Hearing om specificerade telefonräkningar Minnesanteckningar DATUM VÅR REFERENS 12 maj 2005 04-13115 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Avdelningen för marknadsfrågor 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se Hearing om

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Regler och tillämpningsanvisningar ÖFS 2013:44 (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i grundskola och särskola Antagen av Kommunfullmäktige:

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt juli december 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT

BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT 1(3) BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT Föreskriftens namn Ärendenummer Ansvarig chef Ansvarig tjänsteman på avdelningen Författningstjänster Ansvarig sakkunnig Den sakkunniges sektor/avdelning/enhet Bakgrund

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 56-2012 Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter 1 SAMMANFATTNING Nämnden har, utifrån de 21 polismyndigheternas svar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Personlig assistans

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer