Etablering av vissa nyanlända- Bosättning av nyanlända inom etableringsuppdraget. Inlämnad 2 maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etablering av vissa nyanlända- Bosättning av nyanlända inom etableringsuppdraget. Inlämnad 2 maj 2013"

Transkript

1 2013 Etablering av vissa nyanlända- Bosättning av nyanlända inom etableringsuppdraget Inlämnad 2 maj 2013

2 Sida: 2 av 21

3 Sida: 3 av 21 Dnr: AF-2012/ Datum: Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2013 Etablering av vissa nyanlända - Bosättning Arbetsförmedlingen ska återrapportera vilka åtgärder som vidtagits för att fler nyanlända med uppehållstillstånd ska kunna lämna Migrationsverkets mottagande och påbörja sin etableringsprocess samt vilka åtgärder som vidtagits för att nyanlända som bosatts i glesbygdskommuner i högre utsträckning ska stanna kvar i kommunen under etableringsperioden. Arbetsförmedlingen ska i arbetet samråda med Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles Bermudez- Svankvist. Ärendet har föredragits av chefen för enheten Integration Strategi Ingela Söderman. I den slutliga handläggningen inom Arbetsförmedlingen har chefen för avdelningen Integration och etablering Marie Linell-Persson samt Johan Vikström enheten Intetgration Strategi deltagit. Angeles Bermudez-Svankvist Arbetsförmedlingens generaldirektör Ingela Söderman

4 Sida: 4 av 21

5 Sida: 5 av 21 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning och bakgrund Vidtagna åtgärder inom arbetet med bosättning Utveckling av Arbetsförmedlingens interna arbete Förbättrat samarbete mellan Arbetsförmedlingens bosättningssektion och kommuner, lokala arbetsförmedlingar och Migrationsverkets bosättningsenhet Nytt IT stöd för ärendehantering och uppföljning Utveckling av arbetsmetoder och IT-stöd för matchning av bosättningsärenden Information och kommunikation med nyanlända Utveckling av bosättningsprocessen i samarbete med övriga berörda aktörer Överenskommelser om mottagande av nyanlända Samverkan och samordning av myndigheternas arbete Goda exempel Bosättning kopplat till etablering i glesbygd Utvecklingsinitiativ gällande bosättning, etablering och glesbygdsregioners kompetensförsörjning Nuläge i bosättningsarbetet och avslutande analys... 19

6 Sida: 6 av 21

7 Sida: 7 av Sammanfattning Arbetsförmedlingen ska vid behov anvisa nyanlända som har rätt till en etableringsplan och deras familj, en plats för bosättning i en kommun. Anvisningen ska baseras på nyanländas möjligheter att få ett arbete inom pendlingsavstånd. Arbetsförmedlingens arbete med att anvisa nyanlända en plats för bosättning i en kommun utgår från överenskommelser om anvisningsbara platser som kommuner tecknar med länsstyrelser. De anvisningsbara platserna utgår i sin tur från länstalen som Arbetsförmedlingen fastställer i samråd med länsstyrelser och Migrationsverket 1. Länstalen anger en länsvis fördelning av det antal nyanlända som väntas vara i behov av att tas emot i en kommun under året. Antalet nyanlända som är i behov av att anvisas plats för bosättning i en kommun har ökat de senaste åren. Länstalen för 2013 anger ett behov av cirka anvisningsbara platser. Att jämföra med de cirka platser som fanns vid utgången av När antalet anvisningsbara platser inte motsvarar behovet leder det till längre väntan till anvisad bosättning och att fler personer med uppehållstillstånd blir kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden. Den genomsnittliga väntetiden från beslut om uppehållstillstånd till anvisad bosättning är cirka 4 månader och idag väntar ca personer på en bosättningsanvisning. En lång väntan på anvisning försvårar den enskildes möjligheter till snabb etablering. Först med boendesituationen ordnad kan full fokus läggas på vägen till arbete och egen försörjning. För att väntetiderna ska kortas behöver kommunernas mottagande av nyanlända öka så att fler kan anvisas en plats för bosättning. För att kunna öka antalet personer som anvisas en plats för bosättning har Arbetsförmedlingen vidtagit flera förbättringsåtgärder, både av myndighetens interna bosättningsarbete och vad gäller samverkan med kommuner, Migrationsverket och länsstyrelserna. Några av de viktigaste åtgärderna har gällt framtagande av förbättrade arbetsmetoder och rutiner för matchning av bosättningsärenden och för kommunikationen med nyanlända om anvisad bosättning, förbättrade rutiner för samverkan och samordning av berörda myndigheters arbete med att skapa lokal beredskap och kapacitet för ett ökat mottagande av nyanlända, utvecklat IT stöd för 1 För mer information om länstalen se återrapporten Etablering av vissa nyanlända - bosättning som Arbetsförmedlingen lämnade till regeringen den 15:e september 2012.

8 Sida: 8 av 21 ärendehantering och uppföljning samt ökat samarbete mellan bosättningssektionen, kommuner och lokala arbetsförmedlingar. Förbättringsarbetet ovan har gett resultat. Antalet personer som anvisats plats för bosättning via Arbetsförmedlingen har successivt ökat. Men utifrån det stora antalet nyanlända som kommit och det antal som väntas komma de närmsta åren, är dessa förbättrade resultat inte tillräckliga för att antalet personer med uppehållstillstånd på Migrationsverkets boenden inom de närmsta åren ska minska och väntetiderna till anvisad bosättning kortas. För att uppnå detta krävs förändringar av nu gällande regelverk för att förmå kommunerna att öka sitt mottagande av nyanlända. Ett hinder för kommuner att öka sitt mottagande av nyanlända har varit bristande tillgång på lediga bostäder. I flera glesbyggdskommuner finns dock fortfarande förhållandevis god tillgång på bostäder. I dessa kommuner har det istället ofta funnits andra hinder för ett utökat mottagande av nyanlända, såsom bristfälliga kommunikationer, att nyanlända själva inte velat bosätta sig i dessa kommuner eller att kommunerna ansett att det saknats tillräcklig tillgång på utbildningar, aktiviteter, arbetstillfällen och samhällsservice för ett kvalitativt mottagande av nyanlända. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen i Sverige som helhet, men i synnerhet i glesbygdskommuner, innebära stora utmaningar när andelen av befolkningen som är över 65 år ökar. Med anledning av ovan har Arbetsförmedlingen startat ett utvecklingsinitiativ för bosättning, etablering och glesbygdsregioners kompetensförsörjning. Detta initiativ kommer att vara inriktat på de glesbygdsregioner där Migrationsverket har anläggningsboenden och som kommer att drabbas hårt av den pågående generationsväxlingen. I korthet kommer arbetet att handla om att utveckla nya arbetssätt och samverkansformer för att skräddarsy regionala helhetlösningar för bosättning och etablering som möjliggör ökat mottagande av nyanlända och förbättrad etablering utifrån regionala arbetsmarknadsbehov. Arbetet kommer att bedrivas i nära samverkan med kommuner, länsstyrelser, Migrationsverket och arbetsgivare. Om de arbetssätt som utvecklas i projektet faller väl ut kommer det successivt att skalas upp och inkludera fler regioner.

9 Sida: 9 av Inledning och bakgrund Arbetsförmedlingen ska vid behov anvisa nyanlända som har rätt till en etableringsplan och deras familj, en plats för bosättning i en kommun. Anvisningen ska baseras på nyanländas möjligheter att få ett arbete inom pendlingsavstånd. Arbetsförmedlingens arbete med att anvisa nyanlända en plats för bosättning i en kommun utgår från överenskommelser om anvisningsbara platser som kommuner tecknar med länsstyrelser. De anvisningsbara platserna utgår i sin tur från länstalen som Arbetsförmedlingen fastställer i samråd med länsstyrelser och Migrationsverket 2. Länstalen utgår från Migrationsverkets prognoser och anger hur många nyanlända som varje län bör ha beredskap att ta emot under innevarande år och hur många av dessa som beräknas vara i behov av att tas emot genom att de anvisas plats för bosättning via Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Antalet nyanlända som är i behov av att anvisas plats för bosättning i en kommun har ökat de senaste åren. Länstalen för 2013 angav ett behov av cirka anvisningsbara platser. Att jämföra med de cirka platser som fanns vid utgången av En delförklaring till det ökade behovet av anvisningsbara platser är att införandet av etableringsuppdraget innebar att målgruppen för anvisad bosättning utökades, då även nyanlända som skrivits ut ur mottagningssystemet och tagits emot i en kommun samt vissa anhöriga gavs möjligheten att anmäla behov av att anvisas plats för bosättning. Tillgången på anvisningsbara platser har inte motsvarat behoven. I dagsläget finns omkring platser. Att antalet anvisningsbara platser inte motsvarar behovet har lett till längre väntetider till anvisad bosättning och att fler personer med uppehållstillstånd blir kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden. I dagsläget är det cirka personer som väntar på en bosättningsanvisning från Arbetsförmedlingen. Av dessa befinner sig personer på något av Migrationsverkets anläggningsboenden. De övriga har själva bosatt sig i en kommun och därefter anmält behov av att anvisas bosättning till annan kommun via Arbetsförmedlingen. Den genomsnittliga väntetiden från beslut om uppehållstillstånd till anvisad bosättning är idag cirka 4 månader. En lång väntan på anvisning försvårar den enskildes möjligheter till snabb etablering. Först med boendesituationen ordnad kan full fokus läggas på vägen till arbete och egen försörjning. För att väntetiderna ska kortas 2 För mer information om länstalen se återrapporten Etablering av vissa nyanlända - bosättning som Arbetsförmedlingen lämnade till regeringen den 15:e september 2012.

10 Sida: 10 av 21 behöver kommunernas mottagande av nyanlända öka så att fler kan anvisas en plats för bosättning. Ett stort hinder för ett utökat mottagande av nyanlända har varit bristande tillgång på lediga bostäder. I flera glesbygdskommuner finns dock fortfarande förhållandevis god tillgång på bostäder. I dessa kommuner har det istället ofta funnits andra hinder för ett utökat mottagande av nyanlända, såsom bristfälliga kommunikationer, att nyanlända själva inte velat bosätta sig i dessa kommuner eller att kommunerna ansett att det saknats tillräcklig tillgång på utbildningar, aktiviteter, arbetstillfällen och samhällsservice för ett kvalitativt mottagande av nyanlända. Arbetsförmedlingen har i en tidigare återrapport som togs fram tillsammans med Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting gjort en mer ingående analys av de hinder och möjligheter som finns kopplade till nyanländas bosättning 3. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen i Sverige som helhet, men i synnerhet i glesbygdskommuner, innebära stora utmaningar när andelen av befolkningen som är över 65 år ökar 4. 3 Etablering av vissa nyanlända bosättning, som Arbetsförmedlingen lämnade till regeringen den 15:e september Se Arbetsförmedlingens rapport från 2010 Generationsväxlingen på arbetsmarknaden i riket och i ett regionalt perspektiv.

11 Sida: 11 av Vidtagna åtgärder inom arbetet med bosättning Etableringsuppdraget och nyanländas bosättning består av komplexa processer på olika nivåer och involverar ett flertal aktörer. De åtgärder som redovisas i denna rapport är uppdelade i tre övergripande områden: utveckling av Arbetsförmedlingens interna bosättningsarbete, utveckling av bosättningsprocessen i samverkan med övriga berörda aktörer och bosättning kopplat till etablering i glesbygd. 3.1 Utveckling av Arbetsförmedlingens interna arbete Förbättringar av Arbetsförmedlingens interna bosättningsarbete bedrivs inom ramen för ett utvecklingsinitiativ med syftet att ta ett samlat grepp om hela den utveckling som krävs för ett effektivt bosättningsarbete. Detta har inkluderat både arbetsmetoder, verksamhetsprocesser och IT-stöd. De övergripande målsättningarna med arbetet har varit att korta ledtiderna och stärka arbetsmarknadsperspektivet i bosättningsprocessen. De huvudsakliga förbättringar som genomförts beskrivs i korthet nedan Förbättrat samarbete mellan Arbetförmedlingens bosättningssektion och kommuner, lokala arbetsförmedlingar och Migrationsverkets bosättningsenhet Samarbetet mellan Arbetsförmedlingens bosättningssektion och kommunernas integrations- och flyktingsamordnare har successivt förbättrats. Detta har skett genom införandet av strukturerade och enhetliga arbetsmetoder med regelbunden dialog, ökade personliga kontakter och mer frekvent kommunicering av aktuella behov och förutsättningar för kommuners mottagande av nyanlända. Därtill har samordningen mellan Arbetsförmedlingens bosättningshandläggare och länsstyrelser i bosättningsarbetet förbättrats. Slutligen har en översyn gjorts av kommunernas informationsbehov i samband med presentationer av bosättningsärenden och inför mottagande av nyanlända. Slutsatser från denna översyn kommer att ligga till grund för kommande åtgärder för att genom ökat informationsutbyte underlätta för kommunerna att ta emot de nyanlända som anvisas via Arbetsförmedlingen. En god samverkan mellan bosättningssektionen och kommuner bidrar till att korta väntetider i processen och underlätta för kommunerna att öka mottagandet av nyanlända.

12 Sida: 12 av 21 Även samarbetet mellan Arbetsförmedlingens bosättningssektion och Migrationsverkets bosättningsenhet har utvecklats i syfte att samordna och effektivisera kontakterna med kommunerna. Det finns här potential till ökade effektiviseringar genom att möjliggöra ökad informationsöverföring mellan myndigheternas IT-system. Samarbetet mellan bosättningssektionen och lokala arbetsförmedlingskontor är också viktigt för en effektiv process. En utmaning i detta är att kombinera behovet av ett nationellt arbetsmarknadsperspektiv i bosättningsarbetet samtidigt som de nyanlända är inskrivna på ett hundratal lokalkontor utspridda över hela landet. För att underlätta samarbetet mellan bosättningssektionen och lokala arbetsförmedlingskontor har IT-stöd, uppföljningsmöjligheter och arbetsmetoder utvecklats samtidigt som roller och ansvar tydliggjorts Nytt IT stöd för ärendehantering och uppföljning Under sommaren och hösten 2011 utvecklades ett nytt IT stöd för hanteringen av bosättningsärenden som möjliggjorde en mer effektiv ärendehantering, och förbättrade uppföljningsmöjligheter av Arbetsförmedlingens bosättningsarbete och kommunernas mottagande. En del i detta var att ta fram en databas med aktuell statistik per län och kommun över antal presentationer av bosättningsärenden, kommuners svar på dessa, antal anvisade personer samt överenskommelser och faktiskt mottagande av nyanlända per län och kommun. Detta för att ha en samlad nationell bild över bosättningsarbetet. Denna information har sedan utgjort underlag för både Arbetsförmedlingens interna utvecklingsarbete och för länsstyrelsernas uppföljningsarbete av det kommunala mottagande av nyanlända. Detta har också gett förutsättningar för att kunna säkerställa att det finns en regelbunden och bra dialog mellan Arbetsförmedlingens bosättningssektion och de kommuner som har en överenskommelse om mottagandet av nyanlända. Sammantaget ger ovan beskrivna förbättringar ökade förutsättningar för att korta Arbetsförmedlingens ledtider och förbättra styrningen av bosättningsarbetet. Vidare möjliggörs en överblick över lokala och regionala hinder och möjligheter för mottagande av nyanlända, vilket är en förutsättning för att kunna vidta ändamålsenliga och effektiva åtgärder för ett ökat mottagande av nyanlända Utveckling av arbetsmetoder och IT-stöd för matchning av bosättningsärenden Under 2011 togs det också fram arbetsprocesser, metoder och IT-stöd för bosättningsmatchning av nyanlända mot kommuner. Vidareutveckling av både IT-stöd och arbetssätt har sedan skett löpande. Detta har möjliggjort att, utifrån behov och kompetens, matcha alla nyanlända som anmäler behov

13 Sida: 13 av 21 av anvisad bosättning gentemot de kommuner och regioner där hushållets förutsättningar för etablering och arbete bedöms vara som störst. Bra och genomtänkta matchningar väntas öka nyanländas framtida möjligheter till att få ett arbete och kommunens vilja till mottagande av nyanlända Information och kommunikation med nyanlända En förhållandesvis stor andel av de nyanlända som får en bosättningsanvisning tackar nej till denna 5. Detta är problematiskt ur flera perspektiv. Det innebär att arbete läggs ner på ärenden som i praktiken inte ger något resultat och det ger längre ledtider från att en nyanländ anvisas till att en nyanländ flyttar in. Det sistnämnda kan försvåra kommuners samarbete med hyresvärdar då det skapar en risk för att det uppstår kostnader för lägenheter som står tomma i väntan på att en nyanländ flyttar in. Detta problem har dock mildrats sedan det blev möjligt för kommuner att få ersättning för sådana hyreskostnader som uppstår i samband med att en lägenhet gjorts tillgänglig för anvisning 6. En viktig aspekt för att öka andelen som tackar ja till den anvisning de ges är förbättrad information till nyanlända om vad bosättning innebär, hur de på egen hand kan hitta en bostad och vilka förutsättningar som finns i den kommun de blivit anvisade till. Som ett led i att uppnå detta har Arbetsförmedlingen gjort en översyn av det informationsmaterial om bosättning som finns tillgängligt samt förtydligat rutinerna för hur kommunikation om bosättning ska ske innan ett ärende upprättas och vid bosättningsanvisning. Vidare pågår metodutveckling av kommunikationen om bosättning utifrån identifierade framgångsfaktorer och goda exempel. Arbetsförmedlingen har också tillsammans med länsstyrelser tagit fram en plattform på webbsidan där kommuner kan lägga upp målgruppsanpassad information om sin kommun. Syftet är att nyanlända ska kunna få bättre information om de förutsättningar som finns i den kommun som anvisningen avser. I nuläget finns 22 kommuner presenterade på hemsidan. Ambitionen är att flertalet av landets kommuner ska finnas på hemsidan och att den ska översättas till de vanligaste språken bland nyanlända. Detta skulle då också öka nyanländas möjligheter att, utifrån ett informerat val, själva ordna sin bosättning, vilket utgör en stor förbättringspotential i bosättningsarbetet. En förutsättning är dock att en 5 I genomsnitt cirka 33 % av de som får en anvisning tackar nej till den. 6 Ersättningen för tomhyror regleras i den nya 32 a i förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

14 Sida: 14 av 21 hög andel av kommunerna finns presenterade på hemsidan och att kommunerna är delaktiga i att lägga upp och vid behov uppdatera informationen. 3.2 Utveckling av bosättningsprocessen i samarbete med övriga berörda aktörer Arbetsförmedlingens bosättningsarbete är till stor del beroende av bra samarbete med andra aktörer. Den viktigaste delen är samarbetet med kommunerna. För att Arbetsförmedlingen ska kunna anvisa nyanlända krävs det att det finns kommuner som vill och förmår ta emot de nyanlända. Utöver kommunerna har även Migrationsverket och länsstyrelserna viktiga uppgifter. En stor del av arbetet med att förbättra bosättningsprocessen har därför gjorts i samverkan med dessa aktörer. Samverkan har vuxit fram och successivt förbättrats över tid. Mycket av den nationella samverkan inom etableringsuppdraget sker inom ramen för Samverkansdelegationen. I januari 2012 tillsatte Samverkansdelegationen särskilda myndighetsövergripande arbetsgrupper inom olika fokusområden. En sådan grupp är bosättningsgruppen där representanter från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting (SKL) ingår. Mycket av det gemensamma utvecklingsarbetet av bosättningsprocessen som genomförts har initierats och koordinerats inom denna grupp. De åtgärder som vidtagits sammanfattas nedan Överenskommelser om mottagande av nyanlända Som tidigare nämnts är tillräcklig tillgång på anvisningsbara platser centralt för en väl fungerande bosättningsprocess. Stort fokus har därför legat på att förbättra berörda myndigheters arbete kopplat till överläggningar med kommuner om överenskommelser om mottagande av nyanlända. En tidig åtgärd som vidtogs var att se över överenskommelserna om mottagande av nyanlända som länsstyrelserna tecknar med kommuner. Detta i syfte att skapa större enhetlighet och tydliggöra innebörden i centrala begrepp och respektive parts åtaganden. En närliggande åtgärd har varit framtagandet av gemensam statistik från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket som beskriver anvisningar, mottagande och överenskommet antal platser per län och kommun. Denna statistik har gett ett bättre underlag för planering och löpande justering av den lokala och regionala beredskapen och kapaciteten för mottagande av nyanlända. Vidare har länsstyrelserna genomfört en översyn av hur processen för framtagandet av överenskommelser kan utvecklas för att skapa fler anvisningsbara platser som går att omsätta i faktisk bosättning. Detta arbete har lett fram till ett gemensamt metodstöd för överenskommelsearbetet som bland annat innehåller lärande exempel och olika typer av underlag för hur arbetet kan förbättras.

15 Sida: 15 av 21 Ovan beskrivna åtgärder har bidragit till att det åstadkommits en ökad samsyn och kunskap kring behov och möjligheter för ett ökat mottagande av nyanlända, samt att frågan givits ökad fokus och prioritet. Detta har skapat bättre förutsättningar för att fler ska kunna anvisas en plats för bosättning Samverkan och samordning av myndigheternas arbete Bosättningsprocessen involverar ett flertal olika aktörer. För en effektiv bosättningsprocess måste samarbetet i alla led fungera. Inte minst viktigt är att det finns en väl fungerande samordning mellan berörda myndigheters dialog med kommuner gällande mottagande av nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande. Detta för att möjliggöra att kommunernas samlade mottagningskapacitet när det gäller boende används på bästa möjliga sätt. För att förbättra förutsättningarna för att uppnå ovan har en myndighetsgemensam strategi för kommunikation och samordnade kommunkontakter tagits fram. Berörda myndigheter har också tagit fram en myndighetsgemensam och tidssatt process för arbetet från nationella prognoser till länstal, överenskommelsearbete och lokal kapacitet för mottagande av nyanlända. Syftet med att ta fram en sådan process har varit att underlätta planering och samordning mellan berörda myndigheter och mellan överenskommelsearbetet och de kommunala budgetprocesserna. Sammantaget har det under de senaste åren skett avsevärda förbättringar av samverkan och samording mellan Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Migrationsverket inom frågor rörande bosättning av nyanlända Goda exempel Den enskilt viktigaste faktorn för att korta väntetiderna till anvisad bosättning är hur kommunerna arbetar för att öka sitt mottagande av nyanlända som anvisas plats för bosättning. För att öka kunskapen om hur kommuner kan agera för att öka sitt mottagande av nyanlända har Arbetsförmedlingen tillsammans med KUB-projektet 7 gjort en fördjupad analys av kommunala framgångsfaktorer för ett högt mottagande av nyanlända. Denna analys har baserats på intervjuer med tio kommuner som i olika sammanhang lyfts fram som goda exempel gällande mottagandet av nyanlända. Resultatet har sammanställts i en rapport som spridits via Arbetsförmedlingen, länsstyrelser, SKL och KUB-projektets 7 Kommunalt perspektiv i bosättningsprocessen och är ett riksomfattande kommunägt bosättningsprojekt som har som målsättning att kommunala behov och förutsättningar kommer in i den nya bosättningsprocessen. Projektet finansieras gemensamt av flera länsstyrelser i Sverige via 37 medel.

16 Sida: 16 av 21 avslutningskonferens. Förhoppningen är att detta kan bidra till att fler kommuner ser möjligheter till att öka sitt mottagande av nyanlända som anvisas plats för bosättning. De gemensamma framgångsfaktorerna som identifierats genom kommunintervjuerna kan kort sammanfattas i följande punkter: Att kommunen har en regelbunden dialog och förtroendefullt samarbete med hyresvärdar. Att kommunen har en genomtänkt strategi för mottagandet som inkluderar hur kommunen ska jobba proaktivt och långsiktigt med att öka tillgången till bostäder för nyanlända och en organisation som främjar nära samarbete mellan politiker, chefstjänstemän och handläggare. Att det finns ett politiskt stöd i kommunen för ett högt mottagande av nyanlända. Ofta är detta kopplat till att mottagandet av nyanlända relateras till lokala och regionala tillväxtfrågor med avseende på bland annat arbetsmarknadens behov och den demografiska utmaning som många regioner står inför. 3.3 Bosättning kopplat till etablering i glesbygd Att antalet asylsökande ökat samtidigt som väntetiden på bosättning blivit längre har inneburit att Migrationsverket har varit i behov av att utöka antalet platser på sina anläggningsboenden. Förutsättningarna för nyetablering av anläggningsboenden har främst funnits i glesbygdsregioner i norra Sverige där tillgången på lediga bostäder fortfarande är förhållandevis god. Boenden på cirka 800 platser har etablerats i Jämtlands län och under våren och sommaren 2013 kommer boenden på omkring platser öppnas i Västernorrlands län. Ytterligare nyetableringar av anläggningsboenden kan komma att ske under hösten. Nyetablering och utökningar av anläggningsboenden har stor påverkan på lokala och regionala förutsättningarna för mottagande och etablering av nyanlända. Detta har därför föranlett en intensifierad samverkan mellan Arbetsförmedlingen, länsstyrelser, kommuner och Migrationsverket för att skapa en beredskap för både ökat antal asylsökande och ökat antal nyanlända i berörda regioner. Ambitionen har varit att flera av de som beviljas uppehållstillstånd på dessa boenden ska kunna bosättas och genomföra sin etablering i samma eller närliggande kommuner, samt att väntetiden på både beslut om uppehållstillstånd och bosättning ska användas effektivt för att skapa värde för individen. Mot bakgrund av ovan inrättades under hösten 2012 en gemensam arbetsgrupp med representanter från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket på både nationell och lokal nivå, samt länsstyrelsen i

17 Sida: 17 av 21 Jämtland och länsstyrelsen i Västernorrland. Arbetsgruppen har sett över, och tagit fram förslag till förbättringar av processen för etablering av nya anläggningsboenden kopplat till efterkommande process för bosättning och etablering av nyanlända. Vissa av förslagen har snabbt kunnat genomföras inom myndigheternas verksamheter, exempelvis tydliggörande av informationsbehov och kontaktpersoner för respektive myndighet. Andra åtgärder har varit av mer långsiktig karaktär och kommer att utredas vidare. Exempel på sådana åtgärder är utredning av Migrationsverket styrprinciper för den geografiska placeringen av asylsökande och utveckling av organiserad sysselsättning för asylsökande. Den gemensamma målsättningen med arbetet är att underlätta bosättningen och göra väntan på beslut om uppehållstillstånd och väntan på bosättning mer värdeskapande för individen. Fokusområdena för de åtgärder som tagits fram för att uppnå detta är: Att genom bättre samverkan och samordning öka förtroendet för de statliga myndigheternas verksamheter som rör nyanlända och asylsökande och därmed förbättra relationerna med kommuner i dessa frågor. Att genom bättre samverkan och samordning underlätta planeringen av respektive myndighets verksamhet. Att skapa bättre förutsättningar för att öka tillgången på anpassade etableringsinsatser för nyanlända som väntar på bosättning och basera dessa på regionala arbetsmarknadsbehov. Att i högre utsträckning möjliggöra anvisad bosättning utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv till samma kommun eller kommuner i samma region som den nyanlända bor på anläggningsboende i. Att redan under asylprocessen förbereda sökande inför eventuellt deltagande i etableringsuppdraget. Från Arbetsförmedlingens sida har mycket av arbetet handlat om att i berörda regioner skapa beredskap för ett ökat inflöde till etableringsuppdraget genom att bland annat se över fördelningen av medel, inleda rekryteringar, se över behov av etableringsinsatser och föra dialog med utbildningsleverantörer. En särskild utmaning har varit de långa avstånden och de bristfälliga kommunikationerna som funnits i synnerhet i Jämtland. Detta har inneburit ökade krav på samordning av etableringsinsatser för att undvika att deltagarna behöver resa långt mellan olika aktiviteter. En annan viktig del av arbetet har varit att i samarbete med kommuner och länsstyrelser möjliggöra ett utökat mottagande av nyanlända, och att ett flertal av de personer som får uppehållstillstånd i regionen ska kunna tas emot i närliggande kommuner utan att arbetsmarknadsperspektivet i

18 Sida: 18 av 21 bosättningen försvagas. Utgångspunkten för detta har varit att sannolikheten att nyanlända tackar nej till anvisad bosättning minskar om anvisningen kan göras till samma kommun eller närliggande kommun som de bott i under asyltiden. Detta då de känner till regionen och ofta har börjat bygga upp nätverk på orten, samt att barnen kan ha börjat skolan. Även om det är tidigt att i detta läge dra några säkra slutsatser så tycks denna tes stämma. Av de 50 personer som Arbetsförmedlingen anvisats till Jämtland under 2013 har cirka 90 procent tackat ja till anvisningen. Att jämföra med cirka 44 procent av de som anvisade under Den ökade kontinuitet som det innebär när nyanlända ges möjlighet att bo kvar i närheten av den ort där de bott som asylsökande bör också kunna underlätta deras etablering Utvecklingsinitiativ gällande bosättning, etablering och glesbygdsregioners kompetensförsörjning För att bygga vidare dels på det utvecklingsarbete som gjorts inom Arbetsförmedlingen och dels samarbetet som inletts i samband med Migrationsverkets nyetablering av anläggningsboenden i Jämtland och Västernorrland, har Arbetsförmedlingen startat ett särskilt utvecklingsinitiativ inom bosättning och etablering inriktat på de glesbygdsregioner där Migrationsverket har anläggningsboenden och som kommer drabbas hårt av den pågående generationsväxlingen. Målsättningarna med detta är att: Öka nyanländas tillgång till anpassade etableringsinsatser. Öka antalet nyanlända som tas emot i en kommun via anvisning, i synnerhet i kommuner på glesbygd. Minska andelen nyanlända som tackar nej till bosättningsanvisning. Förbättra samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Migrationsverket för att väntetiden på beslut om uppehållstillstånd ska användas effektivare och för att säkerställa lokal beredskap för ökat inflöde till etableringsuppdraget i samband med etableringen av nya anläggningsboenden. För att åstadkomma detta ska nya arbetssätt och samverkansformer utvecklas för att skräddarsy regionala helhetlösningar för bosättning och etablering som möjliggör ökat mottagande av nyanlända och förbättrad etablering utifrån regionala arbetsmarknadsbehov. Arbetet bedrivs i nära samverkan med kommuner, länsstyrelser, Migrationsverket och arbetsgivare. Om de arbetssätt som utvecklas i projektet faller väl ut kommer de att successivt skalas upp och inkludera fler regioner. Arbetet kommer också att förankras med övriga berörda aktörer genom Samverkansdelegationen och tillhörande arbetsgrupper.

19 Sida: 19 av Nuläge i bosättningsarbetet och avslutande analys Förbättringsarbetet som redovisats i avsnittet ovan har gett tydliga resultat. Antalet personer som anvisats plats för bosättning via Arbetsförmedlingen har successivt ökat. Under 2011 anvisades totalt personer, vilket ger ett genomsnitt på omkring 222 personer per månad. Under 2012 anvisades personer, vilket ger ett genomsnitt på 308 personer per månad, och under månaderna januari, februari och mars 2013 har i genomsnitt cirka 383 personer per månad anvisats. För mer detaljerad statistik se avsnitt 6 i Arbetsförmedlingens återrapport Etablering av vissa nyanlända statistik kring etableringsuppdraget, inlämnad den andra maj Arbetsförmedlingen kommer i samverkan med övriga berörda parter att fortsätta bedriva ett intensivt utvecklingsarbete av bosättningsprocessen. Det finns fortsatt utrymme för förbättringar för att antalet som anvisas plats för bosättning ska kunna fortsätta öka. Men utifrån det stora antalet nyanlända som kommit och det antal som prognostiserats kommer detta med all sannolikhet inte vara tillräckligt. Det kommer krävas omfattande förändringar av nu gällande regelverk för att väntetiderna på anvisad bosättning inom de närmsta åren ska kunna kortas. Särskilt oroväckande är de svårigheter som länsstyrelserna har med att förmå landets kommuner att teckna nya överenskommelser om ökat mottagande av nyanlända som anvisas plats för bosättning. Som tidigare nämnts finns i dagsläget omkring platser. Förhandlingar om fler platser pågår och enligt de bedömningar som länsstyrelserna lämnat som underlag till Migrationsverkets prognos, väntas antalet anvisningsbara platser vid årets slut landa på omkring platser. Det skulle innebära en förhållandevis stor ökning, men är ändå långt ifrån de anvisningsbara platser som länstalen för 2013 anger. Därmed kommer antalet personer som väntar på bosättning att fortsätta att öka, vilket ger längre väntetider till anvisad bosättning. Ju fler som väntar på bosättning vid årets slut desto fler anvisningsbara platser kommer behövas för Utifrån nuvarande prognoser väntas uppemot anvisningsbara platser behövas för Med nuvarande förutsättningar kommer detta vara mycket svårt att uppnå. Helt avgörande för att väntetiden till anvisad bosättning ska kunna kortas och att arbetsmarknadsperspektivet i bosättningen ska få genomslag är att kommunerna, genom att öka sitt mottagande av nyanlända, möjliggör att fler nyanlända kan få en bosättningsanvisning.

20 Sida: 20 av 21

21 Sida: 21 av 21 Arbetsförmedlingen Besöksadress Hälsingegatan 38 Stockholm Postadress Stockholm Telefon:

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Sida: 2 av 62. Etablering av vissa nyanlända - Bosättning

Sida: 2 av 62. Etablering av vissa nyanlända - Bosättning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Etablering av vissa nyanlända - Bosättning Inlämnad 15 september 2012 Sida: 2 av 62 Sida: 3 av 62 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-09-15 Återrapportering enligt

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Projektplan KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 2012-04-27

Projektplan KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 2012-04-27 Projektplan KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 2012-04-27 Innehåll Bakgrund... 3 Etableringsreformen... 3 Regeringens uppdrag till myndigheterna kring bosättning

Läs mer

Projektplan KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen Revidering 2012-09-21

Projektplan KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen Revidering 2012-09-21 Projektplan KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen Revidering 2012-09-21 Innehåll Bakgrund... 3 Etableringsreformen... 3 Regeringens uppdrag till myndigheterna kring

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011. Nyanländas etablering analys med kommentarer över reformens olika delar

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011. Nyanländas etablering analys med kommentarer över reformens olika delar Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Nyanländas etablering analys med Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: AF 2010/436389 Datum: 2011-04-20 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, Nyanländas

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Slutrapport KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 2013-06-20

Slutrapport KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 2013-06-20 Slutrapport KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 2013-06-20 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Bakgrund... 6 1.1 Nätverket för interkommunal samverkan kring

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

In 2013.386 KS Projektbeskrivning om barns och ungas uppväxtvillkor, levnadsvanor och hälsa i Lindesbergs kommun, Folkhälsoteamet

In 2013.386 KS Projektbeskrivning om barns och ungas uppväxtvillkor, levnadsvanor och hälsa i Lindesbergs kommun, Folkhälsoteamet MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen 2013-02-26 Sida 1 (1) Lindesbergs kommun Kansliavdelningen Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In 2013.386 KS Projektbeskrivning

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-29 Sida: 2 av 15 Sida: 3 av 15 Dnr: Af-2012/445712 Datum: 2013-11-29 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa den ekonomiska

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Från flykt till flytt. Anvisning av ensamkommande barn - så går det till. Fortsatt hög nivå på mottagande av ensamkommande barn

Från flykt till flytt. Anvisning av ensamkommande barn - så går det till. Fortsatt hög nivå på mottagande av ensamkommande barn Integration NUMMER 4 DECEMBER 2014 LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR Från flykt till flytt Anvisning av ensamkommande barn - så går det till Fortsatt hög nivå på mottagande av ensamkommande

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Jämställdhet och. 13 nyanlända invandrares etablering

Jämställdhet och. 13 nyanlända invandrares etablering Jämställdhet och 13 nyanlända invandrares etablering Förslag till statens budget för 2016 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Jämställdhet

Läs mer

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen mars 2011 Rapport 1 1 UPPDRAGET...- 3-1.1 AVGRÄNSNINGAR... - 3-1.2 ALLMÄNT... - 3-2 REDOVISNING...- 4-2.1 MÅLGRUPP... - 4 - Sammanfattning...- 4-2.2

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-03-25 Diarienummer KSN-2015-0359 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Integration #4 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN. Utökad målgrupp för samhällsorientering. Kraftig volymökning av det svenska flyktingmottagandet

Integration #4 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN. Utökad målgrupp för samhällsorientering. Kraftig volymökning av det svenska flyktingmottagandet Integration #4 INTEGRATION December LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR 2012 2 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN Utan hälsa ingen etablering! Utökad målgrupp för samhällsorientering föreslås Kraftig

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

En delrapport från Folkpartiets integrationsarbetsgrupp

En delrapport från Folkpartiets integrationsarbetsgrupp Rapport 2015-04-27 En delrapport från Folkpartiets integrationsarbetsgrupp Folkpartiets förslag för att lösa boendesituationen för nyanlända och asylsökande Syftet med denna rapport är att föreslå lösningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Ev. rehabiliterande insatser Kartläggning och Bosättning Svenska för invandrare SFI Samhälls-orientering Översätta och värdera kompetens Utveckla och stärka kompetens

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Sida: 2 av 54. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning

Sida: 2 av 54. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Etablering av vissa nyanlända Samverkan Inlämnad den 22 februari 2013 Sida: 2 av 54 Sida: 3 av 54 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-08-27 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 2 september 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

KUB projektet slutlig utvärderingsrapport

KUB projektet slutlig utvärderingsrapport Bilaga 1 KUB projektet slutlig utvärderingsrapport Juni 2013 Pia Holgersson www.velopia.se 1. Bakgrund till utvärderingsrapporten... 4 2. Projektets idé, syfte och mål... 5 3. Projektorganisation... 6

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället Promemoria 2015-09-10 Arbetsmarknadsdepartementet Ur budgetpropositionen för 2016: Investeringar för snabbare etablering Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till etablering i ett nytt land. Därför

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Sida: 2 av 20. 4. Systemstöd tertial 2 år 2012

Sida: 2 av 20. 4. Systemstöd tertial 2 år 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 4. Systemstöd tertial 2 2012-09-28 Avser perioden 2012-05 2012-08 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-09-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Konferens om bosättning av nyanlända, med inriktning på kvotflyktingar och kommuners perspektiv 2013-04-23

Konferens om bosättning av nyanlända, med inriktning på kvotflyktingar och kommuners perspektiv 2013-04-23 Konferens om bosättning av nyanlända, med inriktning på kvotflyktingar och kommuners perspektiv 2013-04-23 KUB-projektets och Migrationsverkets konferens gav dem som arbetar med flyktingfrågor och bosättning

Läs mer

Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015

Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015 MINNESANTECKNING 1(5) Dnr 851-5351-2015 Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Stenbäck Holmér 040-25 26 54 asa.stenback.holmer@lansstyrelsen.se Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Leda för Resultat Leda för Resultat är en del av överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting som avser stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten. Leda

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet 2007-02-01 Vårt diarienummer: KS-INAR-2006-01104 Regeringen Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet Inledning Malmö stad ser etnisk mångfald som en tillgång och en möjlighet. Mötet med andra

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-11-18 s (2.4) 237 Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Sala kommun 2015; information Dnr 2011+/ 1185

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet. Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015

Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet. Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015 Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015 Migrantens resa Migrantens resa Länder Region/vistelse Rutter/rörelse EU - nationellt EU - system Sverige

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Fakta 2014:4 META 2013 Publiceringsdatum 2014-04-10 Kontaktperson Cecilia Gustafsson Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Utvecklingsledare

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

En sammanställning av nyanländas utanförskap från arbetsmarknaden

En sammanställning av nyanländas utanförskap från arbetsmarknaden En sammanställning av nyanländas utanförskap från arbetsmarknaden För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län - Ett ESF finanserat samverkansprojekt, jan-okt 2014 En mobiliseringsprocess för bättre

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

2014-07- 0 2 20 B-0419 Dpl

2014-07- 0 2 20 B-0419 Dpl KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2014-08-26 Diarienummer UAN-2013-0479 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn 14 15 16 Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn Antalet ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige ökar för varje år och har

Läs mer