Etablering av vissa nyanlända- Bosättning av nyanlända inom etableringsuppdraget. Inlämnad 2 maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etablering av vissa nyanlända- Bosättning av nyanlända inom etableringsuppdraget. Inlämnad 2 maj 2013"

Transkript

1 2013 Etablering av vissa nyanlända- Bosättning av nyanlända inom etableringsuppdraget Inlämnad 2 maj 2013

2 Sida: 2 av 21

3 Sida: 3 av 21 Dnr: AF-2012/ Datum: Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2013 Etablering av vissa nyanlända - Bosättning Arbetsförmedlingen ska återrapportera vilka åtgärder som vidtagits för att fler nyanlända med uppehållstillstånd ska kunna lämna Migrationsverkets mottagande och påbörja sin etableringsprocess samt vilka åtgärder som vidtagits för att nyanlända som bosatts i glesbygdskommuner i högre utsträckning ska stanna kvar i kommunen under etableringsperioden. Arbetsförmedlingen ska i arbetet samråda med Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles Bermudez- Svankvist. Ärendet har föredragits av chefen för enheten Integration Strategi Ingela Söderman. I den slutliga handläggningen inom Arbetsförmedlingen har chefen för avdelningen Integration och etablering Marie Linell-Persson samt Johan Vikström enheten Intetgration Strategi deltagit. Angeles Bermudez-Svankvist Arbetsförmedlingens generaldirektör Ingela Söderman

4 Sida: 4 av 21

5 Sida: 5 av 21 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning och bakgrund Vidtagna åtgärder inom arbetet med bosättning Utveckling av Arbetsförmedlingens interna arbete Förbättrat samarbete mellan Arbetsförmedlingens bosättningssektion och kommuner, lokala arbetsförmedlingar och Migrationsverkets bosättningsenhet Nytt IT stöd för ärendehantering och uppföljning Utveckling av arbetsmetoder och IT-stöd för matchning av bosättningsärenden Information och kommunikation med nyanlända Utveckling av bosättningsprocessen i samarbete med övriga berörda aktörer Överenskommelser om mottagande av nyanlända Samverkan och samordning av myndigheternas arbete Goda exempel Bosättning kopplat till etablering i glesbygd Utvecklingsinitiativ gällande bosättning, etablering och glesbygdsregioners kompetensförsörjning Nuläge i bosättningsarbetet och avslutande analys... 19

6 Sida: 6 av 21

7 Sida: 7 av Sammanfattning Arbetsförmedlingen ska vid behov anvisa nyanlända som har rätt till en etableringsplan och deras familj, en plats för bosättning i en kommun. Anvisningen ska baseras på nyanländas möjligheter att få ett arbete inom pendlingsavstånd. Arbetsförmedlingens arbete med att anvisa nyanlända en plats för bosättning i en kommun utgår från överenskommelser om anvisningsbara platser som kommuner tecknar med länsstyrelser. De anvisningsbara platserna utgår i sin tur från länstalen som Arbetsförmedlingen fastställer i samråd med länsstyrelser och Migrationsverket 1. Länstalen anger en länsvis fördelning av det antal nyanlända som väntas vara i behov av att tas emot i en kommun under året. Antalet nyanlända som är i behov av att anvisas plats för bosättning i en kommun har ökat de senaste åren. Länstalen för 2013 anger ett behov av cirka anvisningsbara platser. Att jämföra med de cirka platser som fanns vid utgången av När antalet anvisningsbara platser inte motsvarar behovet leder det till längre väntan till anvisad bosättning och att fler personer med uppehållstillstånd blir kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden. Den genomsnittliga väntetiden från beslut om uppehållstillstånd till anvisad bosättning är cirka 4 månader och idag väntar ca personer på en bosättningsanvisning. En lång väntan på anvisning försvårar den enskildes möjligheter till snabb etablering. Först med boendesituationen ordnad kan full fokus läggas på vägen till arbete och egen försörjning. För att väntetiderna ska kortas behöver kommunernas mottagande av nyanlända öka så att fler kan anvisas en plats för bosättning. För att kunna öka antalet personer som anvisas en plats för bosättning har Arbetsförmedlingen vidtagit flera förbättringsåtgärder, både av myndighetens interna bosättningsarbete och vad gäller samverkan med kommuner, Migrationsverket och länsstyrelserna. Några av de viktigaste åtgärderna har gällt framtagande av förbättrade arbetsmetoder och rutiner för matchning av bosättningsärenden och för kommunikationen med nyanlända om anvisad bosättning, förbättrade rutiner för samverkan och samordning av berörda myndigheters arbete med att skapa lokal beredskap och kapacitet för ett ökat mottagande av nyanlända, utvecklat IT stöd för 1 För mer information om länstalen se återrapporten Etablering av vissa nyanlända - bosättning som Arbetsförmedlingen lämnade till regeringen den 15:e september 2012.

8 Sida: 8 av 21 ärendehantering och uppföljning samt ökat samarbete mellan bosättningssektionen, kommuner och lokala arbetsförmedlingar. Förbättringsarbetet ovan har gett resultat. Antalet personer som anvisats plats för bosättning via Arbetsförmedlingen har successivt ökat. Men utifrån det stora antalet nyanlända som kommit och det antal som väntas komma de närmsta åren, är dessa förbättrade resultat inte tillräckliga för att antalet personer med uppehållstillstånd på Migrationsverkets boenden inom de närmsta åren ska minska och väntetiderna till anvisad bosättning kortas. För att uppnå detta krävs förändringar av nu gällande regelverk för att förmå kommunerna att öka sitt mottagande av nyanlända. Ett hinder för kommuner att öka sitt mottagande av nyanlända har varit bristande tillgång på lediga bostäder. I flera glesbyggdskommuner finns dock fortfarande förhållandevis god tillgång på bostäder. I dessa kommuner har det istället ofta funnits andra hinder för ett utökat mottagande av nyanlända, såsom bristfälliga kommunikationer, att nyanlända själva inte velat bosätta sig i dessa kommuner eller att kommunerna ansett att det saknats tillräcklig tillgång på utbildningar, aktiviteter, arbetstillfällen och samhällsservice för ett kvalitativt mottagande av nyanlända. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen i Sverige som helhet, men i synnerhet i glesbygdskommuner, innebära stora utmaningar när andelen av befolkningen som är över 65 år ökar. Med anledning av ovan har Arbetsförmedlingen startat ett utvecklingsinitiativ för bosättning, etablering och glesbygdsregioners kompetensförsörjning. Detta initiativ kommer att vara inriktat på de glesbygdsregioner där Migrationsverket har anläggningsboenden och som kommer att drabbas hårt av den pågående generationsväxlingen. I korthet kommer arbetet att handla om att utveckla nya arbetssätt och samverkansformer för att skräddarsy regionala helhetlösningar för bosättning och etablering som möjliggör ökat mottagande av nyanlända och förbättrad etablering utifrån regionala arbetsmarknadsbehov. Arbetet kommer att bedrivas i nära samverkan med kommuner, länsstyrelser, Migrationsverket och arbetsgivare. Om de arbetssätt som utvecklas i projektet faller väl ut kommer det successivt att skalas upp och inkludera fler regioner.

9 Sida: 9 av Inledning och bakgrund Arbetsförmedlingen ska vid behov anvisa nyanlända som har rätt till en etableringsplan och deras familj, en plats för bosättning i en kommun. Anvisningen ska baseras på nyanländas möjligheter att få ett arbete inom pendlingsavstånd. Arbetsförmedlingens arbete med att anvisa nyanlända en plats för bosättning i en kommun utgår från överenskommelser om anvisningsbara platser som kommuner tecknar med länsstyrelser. De anvisningsbara platserna utgår i sin tur från länstalen som Arbetsförmedlingen fastställer i samråd med länsstyrelser och Migrationsverket 2. Länstalen utgår från Migrationsverkets prognoser och anger hur många nyanlända som varje län bör ha beredskap att ta emot under innevarande år och hur många av dessa som beräknas vara i behov av att tas emot genom att de anvisas plats för bosättning via Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Antalet nyanlända som är i behov av att anvisas plats för bosättning i en kommun har ökat de senaste åren. Länstalen för 2013 angav ett behov av cirka anvisningsbara platser. Att jämföra med de cirka platser som fanns vid utgången av En delförklaring till det ökade behovet av anvisningsbara platser är att införandet av etableringsuppdraget innebar att målgruppen för anvisad bosättning utökades, då även nyanlända som skrivits ut ur mottagningssystemet och tagits emot i en kommun samt vissa anhöriga gavs möjligheten att anmäla behov av att anvisas plats för bosättning. Tillgången på anvisningsbara platser har inte motsvarat behoven. I dagsläget finns omkring platser. Att antalet anvisningsbara platser inte motsvarar behovet har lett till längre väntetider till anvisad bosättning och att fler personer med uppehållstillstånd blir kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden. I dagsläget är det cirka personer som väntar på en bosättningsanvisning från Arbetsförmedlingen. Av dessa befinner sig personer på något av Migrationsverkets anläggningsboenden. De övriga har själva bosatt sig i en kommun och därefter anmält behov av att anvisas bosättning till annan kommun via Arbetsförmedlingen. Den genomsnittliga väntetiden från beslut om uppehållstillstånd till anvisad bosättning är idag cirka 4 månader. En lång väntan på anvisning försvårar den enskildes möjligheter till snabb etablering. Först med boendesituationen ordnad kan full fokus läggas på vägen till arbete och egen försörjning. För att väntetiderna ska kortas 2 För mer information om länstalen se återrapporten Etablering av vissa nyanlända - bosättning som Arbetsförmedlingen lämnade till regeringen den 15:e september 2012.

10 Sida: 10 av 21 behöver kommunernas mottagande av nyanlända öka så att fler kan anvisas en plats för bosättning. Ett stort hinder för ett utökat mottagande av nyanlända har varit bristande tillgång på lediga bostäder. I flera glesbygdskommuner finns dock fortfarande förhållandevis god tillgång på bostäder. I dessa kommuner har det istället ofta funnits andra hinder för ett utökat mottagande av nyanlända, såsom bristfälliga kommunikationer, att nyanlända själva inte velat bosätta sig i dessa kommuner eller att kommunerna ansett att det saknats tillräcklig tillgång på utbildningar, aktiviteter, arbetstillfällen och samhällsservice för ett kvalitativt mottagande av nyanlända. Arbetsförmedlingen har i en tidigare återrapport som togs fram tillsammans med Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting gjort en mer ingående analys av de hinder och möjligheter som finns kopplade till nyanländas bosättning 3. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen i Sverige som helhet, men i synnerhet i glesbygdskommuner, innebära stora utmaningar när andelen av befolkningen som är över 65 år ökar 4. 3 Etablering av vissa nyanlända bosättning, som Arbetsförmedlingen lämnade till regeringen den 15:e september Se Arbetsförmedlingens rapport från 2010 Generationsväxlingen på arbetsmarknaden i riket och i ett regionalt perspektiv.

11 Sida: 11 av Vidtagna åtgärder inom arbetet med bosättning Etableringsuppdraget och nyanländas bosättning består av komplexa processer på olika nivåer och involverar ett flertal aktörer. De åtgärder som redovisas i denna rapport är uppdelade i tre övergripande områden: utveckling av Arbetsförmedlingens interna bosättningsarbete, utveckling av bosättningsprocessen i samverkan med övriga berörda aktörer och bosättning kopplat till etablering i glesbygd. 3.1 Utveckling av Arbetsförmedlingens interna arbete Förbättringar av Arbetsförmedlingens interna bosättningsarbete bedrivs inom ramen för ett utvecklingsinitiativ med syftet att ta ett samlat grepp om hela den utveckling som krävs för ett effektivt bosättningsarbete. Detta har inkluderat både arbetsmetoder, verksamhetsprocesser och IT-stöd. De övergripande målsättningarna med arbetet har varit att korta ledtiderna och stärka arbetsmarknadsperspektivet i bosättningsprocessen. De huvudsakliga förbättringar som genomförts beskrivs i korthet nedan Förbättrat samarbete mellan Arbetförmedlingens bosättningssektion och kommuner, lokala arbetsförmedlingar och Migrationsverkets bosättningsenhet Samarbetet mellan Arbetsförmedlingens bosättningssektion och kommunernas integrations- och flyktingsamordnare har successivt förbättrats. Detta har skett genom införandet av strukturerade och enhetliga arbetsmetoder med regelbunden dialog, ökade personliga kontakter och mer frekvent kommunicering av aktuella behov och förutsättningar för kommuners mottagande av nyanlända. Därtill har samordningen mellan Arbetsförmedlingens bosättningshandläggare och länsstyrelser i bosättningsarbetet förbättrats. Slutligen har en översyn gjorts av kommunernas informationsbehov i samband med presentationer av bosättningsärenden och inför mottagande av nyanlända. Slutsatser från denna översyn kommer att ligga till grund för kommande åtgärder för att genom ökat informationsutbyte underlätta för kommunerna att ta emot de nyanlända som anvisas via Arbetsförmedlingen. En god samverkan mellan bosättningssektionen och kommuner bidrar till att korta väntetider i processen och underlätta för kommunerna att öka mottagandet av nyanlända.

12 Sida: 12 av 21 Även samarbetet mellan Arbetsförmedlingens bosättningssektion och Migrationsverkets bosättningsenhet har utvecklats i syfte att samordna och effektivisera kontakterna med kommunerna. Det finns här potential till ökade effektiviseringar genom att möjliggöra ökad informationsöverföring mellan myndigheternas IT-system. Samarbetet mellan bosättningssektionen och lokala arbetsförmedlingskontor är också viktigt för en effektiv process. En utmaning i detta är att kombinera behovet av ett nationellt arbetsmarknadsperspektiv i bosättningsarbetet samtidigt som de nyanlända är inskrivna på ett hundratal lokalkontor utspridda över hela landet. För att underlätta samarbetet mellan bosättningssektionen och lokala arbetsförmedlingskontor har IT-stöd, uppföljningsmöjligheter och arbetsmetoder utvecklats samtidigt som roller och ansvar tydliggjorts Nytt IT stöd för ärendehantering och uppföljning Under sommaren och hösten 2011 utvecklades ett nytt IT stöd för hanteringen av bosättningsärenden som möjliggjorde en mer effektiv ärendehantering, och förbättrade uppföljningsmöjligheter av Arbetsförmedlingens bosättningsarbete och kommunernas mottagande. En del i detta var att ta fram en databas med aktuell statistik per län och kommun över antal presentationer av bosättningsärenden, kommuners svar på dessa, antal anvisade personer samt överenskommelser och faktiskt mottagande av nyanlända per län och kommun. Detta för att ha en samlad nationell bild över bosättningsarbetet. Denna information har sedan utgjort underlag för både Arbetsförmedlingens interna utvecklingsarbete och för länsstyrelsernas uppföljningsarbete av det kommunala mottagande av nyanlända. Detta har också gett förutsättningar för att kunna säkerställa att det finns en regelbunden och bra dialog mellan Arbetsförmedlingens bosättningssektion och de kommuner som har en överenskommelse om mottagandet av nyanlända. Sammantaget ger ovan beskrivna förbättringar ökade förutsättningar för att korta Arbetsförmedlingens ledtider och förbättra styrningen av bosättningsarbetet. Vidare möjliggörs en överblick över lokala och regionala hinder och möjligheter för mottagande av nyanlända, vilket är en förutsättning för att kunna vidta ändamålsenliga och effektiva åtgärder för ett ökat mottagande av nyanlända Utveckling av arbetsmetoder och IT-stöd för matchning av bosättningsärenden Under 2011 togs det också fram arbetsprocesser, metoder och IT-stöd för bosättningsmatchning av nyanlända mot kommuner. Vidareutveckling av både IT-stöd och arbetssätt har sedan skett löpande. Detta har möjliggjort att, utifrån behov och kompetens, matcha alla nyanlända som anmäler behov

13 Sida: 13 av 21 av anvisad bosättning gentemot de kommuner och regioner där hushållets förutsättningar för etablering och arbete bedöms vara som störst. Bra och genomtänkta matchningar väntas öka nyanländas framtida möjligheter till att få ett arbete och kommunens vilja till mottagande av nyanlända Information och kommunikation med nyanlända En förhållandesvis stor andel av de nyanlända som får en bosättningsanvisning tackar nej till denna 5. Detta är problematiskt ur flera perspektiv. Det innebär att arbete läggs ner på ärenden som i praktiken inte ger något resultat och det ger längre ledtider från att en nyanländ anvisas till att en nyanländ flyttar in. Det sistnämnda kan försvåra kommuners samarbete med hyresvärdar då det skapar en risk för att det uppstår kostnader för lägenheter som står tomma i väntan på att en nyanländ flyttar in. Detta problem har dock mildrats sedan det blev möjligt för kommuner att få ersättning för sådana hyreskostnader som uppstår i samband med att en lägenhet gjorts tillgänglig för anvisning 6. En viktig aspekt för att öka andelen som tackar ja till den anvisning de ges är förbättrad information till nyanlända om vad bosättning innebär, hur de på egen hand kan hitta en bostad och vilka förutsättningar som finns i den kommun de blivit anvisade till. Som ett led i att uppnå detta har Arbetsförmedlingen gjort en översyn av det informationsmaterial om bosättning som finns tillgängligt samt förtydligat rutinerna för hur kommunikation om bosättning ska ske innan ett ärende upprättas och vid bosättningsanvisning. Vidare pågår metodutveckling av kommunikationen om bosättning utifrån identifierade framgångsfaktorer och goda exempel. Arbetsförmedlingen har också tillsammans med länsstyrelser tagit fram en plattform på webbsidan där kommuner kan lägga upp målgruppsanpassad information om sin kommun. Syftet är att nyanlända ska kunna få bättre information om de förutsättningar som finns i den kommun som anvisningen avser. I nuläget finns 22 kommuner presenterade på hemsidan. Ambitionen är att flertalet av landets kommuner ska finnas på hemsidan och att den ska översättas till de vanligaste språken bland nyanlända. Detta skulle då också öka nyanländas möjligheter att, utifrån ett informerat val, själva ordna sin bosättning, vilket utgör en stor förbättringspotential i bosättningsarbetet. En förutsättning är dock att en 5 I genomsnitt cirka 33 % av de som får en anvisning tackar nej till den. 6 Ersättningen för tomhyror regleras i den nya 32 a i förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

14 Sida: 14 av 21 hög andel av kommunerna finns presenterade på hemsidan och att kommunerna är delaktiga i att lägga upp och vid behov uppdatera informationen. 3.2 Utveckling av bosättningsprocessen i samarbete med övriga berörda aktörer Arbetsförmedlingens bosättningsarbete är till stor del beroende av bra samarbete med andra aktörer. Den viktigaste delen är samarbetet med kommunerna. För att Arbetsförmedlingen ska kunna anvisa nyanlända krävs det att det finns kommuner som vill och förmår ta emot de nyanlända. Utöver kommunerna har även Migrationsverket och länsstyrelserna viktiga uppgifter. En stor del av arbetet med att förbättra bosättningsprocessen har därför gjorts i samverkan med dessa aktörer. Samverkan har vuxit fram och successivt förbättrats över tid. Mycket av den nationella samverkan inom etableringsuppdraget sker inom ramen för Samverkansdelegationen. I januari 2012 tillsatte Samverkansdelegationen särskilda myndighetsövergripande arbetsgrupper inom olika fokusområden. En sådan grupp är bosättningsgruppen där representanter från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting (SKL) ingår. Mycket av det gemensamma utvecklingsarbetet av bosättningsprocessen som genomförts har initierats och koordinerats inom denna grupp. De åtgärder som vidtagits sammanfattas nedan Överenskommelser om mottagande av nyanlända Som tidigare nämnts är tillräcklig tillgång på anvisningsbara platser centralt för en väl fungerande bosättningsprocess. Stort fokus har därför legat på att förbättra berörda myndigheters arbete kopplat till överläggningar med kommuner om överenskommelser om mottagande av nyanlända. En tidig åtgärd som vidtogs var att se över överenskommelserna om mottagande av nyanlända som länsstyrelserna tecknar med kommuner. Detta i syfte att skapa större enhetlighet och tydliggöra innebörden i centrala begrepp och respektive parts åtaganden. En närliggande åtgärd har varit framtagandet av gemensam statistik från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket som beskriver anvisningar, mottagande och överenskommet antal platser per län och kommun. Denna statistik har gett ett bättre underlag för planering och löpande justering av den lokala och regionala beredskapen och kapaciteten för mottagande av nyanlända. Vidare har länsstyrelserna genomfört en översyn av hur processen för framtagandet av överenskommelser kan utvecklas för att skapa fler anvisningsbara platser som går att omsätta i faktisk bosättning. Detta arbete har lett fram till ett gemensamt metodstöd för överenskommelsearbetet som bland annat innehåller lärande exempel och olika typer av underlag för hur arbetet kan förbättras.

15 Sida: 15 av 21 Ovan beskrivna åtgärder har bidragit till att det åstadkommits en ökad samsyn och kunskap kring behov och möjligheter för ett ökat mottagande av nyanlända, samt att frågan givits ökad fokus och prioritet. Detta har skapat bättre förutsättningar för att fler ska kunna anvisas en plats för bosättning Samverkan och samordning av myndigheternas arbete Bosättningsprocessen involverar ett flertal olika aktörer. För en effektiv bosättningsprocess måste samarbetet i alla led fungera. Inte minst viktigt är att det finns en väl fungerande samordning mellan berörda myndigheters dialog med kommuner gällande mottagande av nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande. Detta för att möjliggöra att kommunernas samlade mottagningskapacitet när det gäller boende används på bästa möjliga sätt. För att förbättra förutsättningarna för att uppnå ovan har en myndighetsgemensam strategi för kommunikation och samordnade kommunkontakter tagits fram. Berörda myndigheter har också tagit fram en myndighetsgemensam och tidssatt process för arbetet från nationella prognoser till länstal, överenskommelsearbete och lokal kapacitet för mottagande av nyanlända. Syftet med att ta fram en sådan process har varit att underlätta planering och samordning mellan berörda myndigheter och mellan överenskommelsearbetet och de kommunala budgetprocesserna. Sammantaget har det under de senaste åren skett avsevärda förbättringar av samverkan och samording mellan Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Migrationsverket inom frågor rörande bosättning av nyanlända Goda exempel Den enskilt viktigaste faktorn för att korta väntetiderna till anvisad bosättning är hur kommunerna arbetar för att öka sitt mottagande av nyanlända som anvisas plats för bosättning. För att öka kunskapen om hur kommuner kan agera för att öka sitt mottagande av nyanlända har Arbetsförmedlingen tillsammans med KUB-projektet 7 gjort en fördjupad analys av kommunala framgångsfaktorer för ett högt mottagande av nyanlända. Denna analys har baserats på intervjuer med tio kommuner som i olika sammanhang lyfts fram som goda exempel gällande mottagandet av nyanlända. Resultatet har sammanställts i en rapport som spridits via Arbetsförmedlingen, länsstyrelser, SKL och KUB-projektets 7 Kommunalt perspektiv i bosättningsprocessen och är ett riksomfattande kommunägt bosättningsprojekt som har som målsättning att kommunala behov och förutsättningar kommer in i den nya bosättningsprocessen. Projektet finansieras gemensamt av flera länsstyrelser i Sverige via 37 medel.

16 Sida: 16 av 21 avslutningskonferens. Förhoppningen är att detta kan bidra till att fler kommuner ser möjligheter till att öka sitt mottagande av nyanlända som anvisas plats för bosättning. De gemensamma framgångsfaktorerna som identifierats genom kommunintervjuerna kan kort sammanfattas i följande punkter: Att kommunen har en regelbunden dialog och förtroendefullt samarbete med hyresvärdar. Att kommunen har en genomtänkt strategi för mottagandet som inkluderar hur kommunen ska jobba proaktivt och långsiktigt med att öka tillgången till bostäder för nyanlända och en organisation som främjar nära samarbete mellan politiker, chefstjänstemän och handläggare. Att det finns ett politiskt stöd i kommunen för ett högt mottagande av nyanlända. Ofta är detta kopplat till att mottagandet av nyanlända relateras till lokala och regionala tillväxtfrågor med avseende på bland annat arbetsmarknadens behov och den demografiska utmaning som många regioner står inför. 3.3 Bosättning kopplat till etablering i glesbygd Att antalet asylsökande ökat samtidigt som väntetiden på bosättning blivit längre har inneburit att Migrationsverket har varit i behov av att utöka antalet platser på sina anläggningsboenden. Förutsättningarna för nyetablering av anläggningsboenden har främst funnits i glesbygdsregioner i norra Sverige där tillgången på lediga bostäder fortfarande är förhållandevis god. Boenden på cirka 800 platser har etablerats i Jämtlands län och under våren och sommaren 2013 kommer boenden på omkring platser öppnas i Västernorrlands län. Ytterligare nyetableringar av anläggningsboenden kan komma att ske under hösten. Nyetablering och utökningar av anläggningsboenden har stor påverkan på lokala och regionala förutsättningarna för mottagande och etablering av nyanlända. Detta har därför föranlett en intensifierad samverkan mellan Arbetsförmedlingen, länsstyrelser, kommuner och Migrationsverket för att skapa en beredskap för både ökat antal asylsökande och ökat antal nyanlända i berörda regioner. Ambitionen har varit att flera av de som beviljas uppehållstillstånd på dessa boenden ska kunna bosättas och genomföra sin etablering i samma eller närliggande kommuner, samt att väntetiden på både beslut om uppehållstillstånd och bosättning ska användas effektivt för att skapa värde för individen. Mot bakgrund av ovan inrättades under hösten 2012 en gemensam arbetsgrupp med representanter från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket på både nationell och lokal nivå, samt länsstyrelsen i

17 Sida: 17 av 21 Jämtland och länsstyrelsen i Västernorrland. Arbetsgruppen har sett över, och tagit fram förslag till förbättringar av processen för etablering av nya anläggningsboenden kopplat till efterkommande process för bosättning och etablering av nyanlända. Vissa av förslagen har snabbt kunnat genomföras inom myndigheternas verksamheter, exempelvis tydliggörande av informationsbehov och kontaktpersoner för respektive myndighet. Andra åtgärder har varit av mer långsiktig karaktär och kommer att utredas vidare. Exempel på sådana åtgärder är utredning av Migrationsverket styrprinciper för den geografiska placeringen av asylsökande och utveckling av organiserad sysselsättning för asylsökande. Den gemensamma målsättningen med arbetet är att underlätta bosättningen och göra väntan på beslut om uppehållstillstånd och väntan på bosättning mer värdeskapande för individen. Fokusområdena för de åtgärder som tagits fram för att uppnå detta är: Att genom bättre samverkan och samordning öka förtroendet för de statliga myndigheternas verksamheter som rör nyanlända och asylsökande och därmed förbättra relationerna med kommuner i dessa frågor. Att genom bättre samverkan och samordning underlätta planeringen av respektive myndighets verksamhet. Att skapa bättre förutsättningar för att öka tillgången på anpassade etableringsinsatser för nyanlända som väntar på bosättning och basera dessa på regionala arbetsmarknadsbehov. Att i högre utsträckning möjliggöra anvisad bosättning utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv till samma kommun eller kommuner i samma region som den nyanlända bor på anläggningsboende i. Att redan under asylprocessen förbereda sökande inför eventuellt deltagande i etableringsuppdraget. Från Arbetsförmedlingens sida har mycket av arbetet handlat om att i berörda regioner skapa beredskap för ett ökat inflöde till etableringsuppdraget genom att bland annat se över fördelningen av medel, inleda rekryteringar, se över behov av etableringsinsatser och föra dialog med utbildningsleverantörer. En särskild utmaning har varit de långa avstånden och de bristfälliga kommunikationerna som funnits i synnerhet i Jämtland. Detta har inneburit ökade krav på samordning av etableringsinsatser för att undvika att deltagarna behöver resa långt mellan olika aktiviteter. En annan viktig del av arbetet har varit att i samarbete med kommuner och länsstyrelser möjliggöra ett utökat mottagande av nyanlända, och att ett flertal av de personer som får uppehållstillstånd i regionen ska kunna tas emot i närliggande kommuner utan att arbetsmarknadsperspektivet i

18 Sida: 18 av 21 bosättningen försvagas. Utgångspunkten för detta har varit att sannolikheten att nyanlända tackar nej till anvisad bosättning minskar om anvisningen kan göras till samma kommun eller närliggande kommun som de bott i under asyltiden. Detta då de känner till regionen och ofta har börjat bygga upp nätverk på orten, samt att barnen kan ha börjat skolan. Även om det är tidigt att i detta läge dra några säkra slutsatser så tycks denna tes stämma. Av de 50 personer som Arbetsförmedlingen anvisats till Jämtland under 2013 har cirka 90 procent tackat ja till anvisningen. Att jämföra med cirka 44 procent av de som anvisade under Den ökade kontinuitet som det innebär när nyanlända ges möjlighet att bo kvar i närheten av den ort där de bott som asylsökande bör också kunna underlätta deras etablering Utvecklingsinitiativ gällande bosättning, etablering och glesbygdsregioners kompetensförsörjning För att bygga vidare dels på det utvecklingsarbete som gjorts inom Arbetsförmedlingen och dels samarbetet som inletts i samband med Migrationsverkets nyetablering av anläggningsboenden i Jämtland och Västernorrland, har Arbetsförmedlingen startat ett särskilt utvecklingsinitiativ inom bosättning och etablering inriktat på de glesbygdsregioner där Migrationsverket har anläggningsboenden och som kommer drabbas hårt av den pågående generationsväxlingen. Målsättningarna med detta är att: Öka nyanländas tillgång till anpassade etableringsinsatser. Öka antalet nyanlända som tas emot i en kommun via anvisning, i synnerhet i kommuner på glesbygd. Minska andelen nyanlända som tackar nej till bosättningsanvisning. Förbättra samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Migrationsverket för att väntetiden på beslut om uppehållstillstånd ska användas effektivare och för att säkerställa lokal beredskap för ökat inflöde till etableringsuppdraget i samband med etableringen av nya anläggningsboenden. För att åstadkomma detta ska nya arbetssätt och samverkansformer utvecklas för att skräddarsy regionala helhetlösningar för bosättning och etablering som möjliggör ökat mottagande av nyanlända och förbättrad etablering utifrån regionala arbetsmarknadsbehov. Arbetet bedrivs i nära samverkan med kommuner, länsstyrelser, Migrationsverket och arbetsgivare. Om de arbetssätt som utvecklas i projektet faller väl ut kommer de att successivt skalas upp och inkludera fler regioner. Arbetet kommer också att förankras med övriga berörda aktörer genom Samverkansdelegationen och tillhörande arbetsgrupper.

19 Sida: 19 av Nuläge i bosättningsarbetet och avslutande analys Förbättringsarbetet som redovisats i avsnittet ovan har gett tydliga resultat. Antalet personer som anvisats plats för bosättning via Arbetsförmedlingen har successivt ökat. Under 2011 anvisades totalt personer, vilket ger ett genomsnitt på omkring 222 personer per månad. Under 2012 anvisades personer, vilket ger ett genomsnitt på 308 personer per månad, och under månaderna januari, februari och mars 2013 har i genomsnitt cirka 383 personer per månad anvisats. För mer detaljerad statistik se avsnitt 6 i Arbetsförmedlingens återrapport Etablering av vissa nyanlända statistik kring etableringsuppdraget, inlämnad den andra maj Arbetsförmedlingen kommer i samverkan med övriga berörda parter att fortsätta bedriva ett intensivt utvecklingsarbete av bosättningsprocessen. Det finns fortsatt utrymme för förbättringar för att antalet som anvisas plats för bosättning ska kunna fortsätta öka. Men utifrån det stora antalet nyanlända som kommit och det antal som prognostiserats kommer detta med all sannolikhet inte vara tillräckligt. Det kommer krävas omfattande förändringar av nu gällande regelverk för att väntetiderna på anvisad bosättning inom de närmsta åren ska kunna kortas. Särskilt oroväckande är de svårigheter som länsstyrelserna har med att förmå landets kommuner att teckna nya överenskommelser om ökat mottagande av nyanlända som anvisas plats för bosättning. Som tidigare nämnts finns i dagsläget omkring platser. Förhandlingar om fler platser pågår och enligt de bedömningar som länsstyrelserna lämnat som underlag till Migrationsverkets prognos, väntas antalet anvisningsbara platser vid årets slut landa på omkring platser. Det skulle innebära en förhållandevis stor ökning, men är ändå långt ifrån de anvisningsbara platser som länstalen för 2013 anger. Därmed kommer antalet personer som väntar på bosättning att fortsätta att öka, vilket ger längre väntetider till anvisad bosättning. Ju fler som väntar på bosättning vid årets slut desto fler anvisningsbara platser kommer behövas för Utifrån nuvarande prognoser väntas uppemot anvisningsbara platser behövas för Med nuvarande förutsättningar kommer detta vara mycket svårt att uppnå. Helt avgörande för att väntetiden till anvisad bosättning ska kunna kortas och att arbetsmarknadsperspektivet i bosättningen ska få genomslag är att kommunerna, genom att öka sitt mottagande av nyanlända, möjliggör att fler nyanlända kan få en bosättningsanvisning.

20 Sida: 20 av 21

21 Sida: 21 av 21 Arbetsförmedlingen Besöksadress Hälsingegatan 38 Stockholm Postadress Stockholm Telefon:

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Sida: 2 av 62. Etablering av vissa nyanlända - Bosättning

Sida: 2 av 62. Etablering av vissa nyanlända - Bosättning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Etablering av vissa nyanlända - Bosättning Inlämnad 15 september 2012 Sida: 2 av 62 Sida: 3 av 62 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-09-15 Återrapportering enligt

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Nyanländas etablering 2 år med Etableringsuppdraget Norrköping, 11 april 2013 Hans-Göran Johansson Sakområdesspecialist Avd. Integration & Etablering hans-goran.johansson@arbetsformedlingen.se Etableringsuppdraget

Läs mer

KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen. KUB-projektet 1

KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen. KUB-projektet 1 2012-06-20 Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 1 Regeringsuppdrag 2012 till myndigheterna Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och länsstyrelserna ska i samråd med Sveriges kommuner

Läs mer

Länstal Diarienumer: Af-2012/ Datum:

Länstal Diarienumer: Af-2012/ Datum: PM Sida: 1 av 10 Diarienumer: Af-2012/300597 Datum: 2012-09-24 Länstal 2013 Länstalen för 2013 har fastställts av Arbetsförmedlingen efter samråd med Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges kommuner

Läs mer

Bilaga 1. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga länsstyrelser

Bilaga 1. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga länsstyrelser bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 1. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga länsstyrelser Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande?

Läs mer

KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen. KUB-projektet

KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen. KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen Det kommunala perspektivet ska bli en självklar del av den nationella bosättningsprocessen. Mål Tydliggöra kommunernas olika behov, förutsättningar

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Prop. 2015:16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nuläge Majoriteten av de nyanlända

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013 Etableringsuppdraget Växjö Konserthus 9 december 2013 Målsättning och syfte öka förutsättningarna för en snabb etablering i arbets- och samhällslivet. tidiga insatser med tydligt jobbfokus starkare incitament

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Migrationsverket tar över anvisningsansvaret Teamledare Tel:

Migrationsverket tar över anvisningsansvaret Teamledare Tel: Migrationsverket tar över anvisningsansvaret 2017 Elina Södring elina.sodring@migrationsverket.se Teamledare Tel: 010-203 69 09 Presentationen idag Bosättningslagen Migrationsverkets ansvar Årsplanering

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Sammanställning enkät om bosättning av nyanlända flyktingar september 2012

Sammanställning enkät om bosättning av nyanlända flyktingar september 2012 Bilaga 2 Sammanställning enkät om bosättning av nyanlända flyktingar september 2012 Lena Nordqvist Sjöborg projektledare et Bakgrund och syfte med enkätundersökningen et är ett kommunalt riksomfattande

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Rapport angående uppdrag till länsstyrelserna rörande bosättning av nyanlända invandrare

Rapport angående uppdrag till länsstyrelserna rörande bosättning av nyanlända invandrare 2012-06-15 1(6) Rapport angående uppdrag till länsstyrelserna rörande bosättning av nyanlända invandrare Uppdraget Den 8 mars gav regeringen i uppdrag till länsstyrelserna att bidra till en mer intensifierad

Läs mer

Integration LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR

Integration LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR Integration NUMMER 2 DECEMBER 2015 LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR Nu bygger vi vidare på Sverige tillsammans Ny proposition om flyktingmottagande Mottagandet av nyanlända under år 2016

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-10-05 SID 1 (1) KS/2015:502 TJÄNSTESKRIVELSE Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Sammanfattning Med anledning av de stora flyktingströmmarna

Läs mer

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Länsstyrelsen 2013-10 10-1717 Länsstyrelserna ska i arbetet med att etablera nyanlända invandrare Medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända invandrare Överlägga och träffa

Läs mer

Sammanställning av tio kommunintervjuer om bosättning av nyanlända april 2013. KUB-projekt

Sammanställning av tio kommunintervjuer om bosättning av nyanlända april 2013. KUB-projekt Sammanställning av tio kommunintervjuer om bosättning av nyanlända april 2013 Innehållsförteckning Inledning behov av utökat mottagande av nyanlända... 3 Metod... 3 Avgränsning... 4 Beskrivning av de tio

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21)

Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21) Dnr 851-4734-2016 1 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM a.registrator@regeringskansliet.se Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande

Läs mer

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande Tidiga insatser för asylsökande Asylsökande i Gävleborg 2016-11-01 1600 1400 1200 1000 800 600 EBO ABO 400 200 0 Källa: Migrationsverket Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Dnr A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nässjö kommuns diarienummer KS2015-194 Sammanfattning Nässjö kommun har

Läs mer

Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt. Nytt uppdrag. Kubprojektet

Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt. Nytt uppdrag. Kubprojektet Integration Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor Nummer 2, juni - 2012 Innehåll - Bosättning av nyanlända invandrare - Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt - Kubprojektet - Nytt uppdrag

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Sida 1 (6) 2016-05-26 Handläggare Susanna Nytell Telefon: 08-508 150 29 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2016-06-16 Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 156-607/2016 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning Kommittédirektiv Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Dir. 2015:107 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande 2013-03-12 1 (1) Till Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Överförmyndaren Järfällahus AB Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Läs mer

Metodstöd för Lokala överenskommelser

Metodstöd för Lokala överenskommelser Metodstöd för Lokala överenskommelser Norrköping 2014-04-10 Hans-Göran Johansson Arbetsförmedlingen, Avd. Integration & Etablering Lotta Dahlerus Sveriges Kommuner och Landsting Metodstöd bakgrund och

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-05-31 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-06-16 Nyanlända

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län

Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län Sida 1 av 5 Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län Denna strategi syftar till att kraftsamla och samordna länets resurser för

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form avskydd eller assistans av UNHCR

Läs mer

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2014-01-13 Rev 2014-01-14 Diarienummer UAN-2013-0479 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Nordqvist Sjöborg Lena Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2013-0555 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

Projektplan KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 2012-04-27

Projektplan KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 2012-04-27 Projektplan KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 2012-04-27 Innehåll Bakgrund... 3 Etableringsreformen... 3 Regeringens uppdrag till myndigheterna kring bosättning

Läs mer

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn 2016-03-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn Statusrapport februari 2016 Förslag till beslut Arbets- och

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Etableringsreformen. Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén. Växjö 29 september

Etableringsreformen. Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén. Växjö 29 september Etableringsreformen Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén Växjö 29 september Regeringens ambition med reformen Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska

Läs mer

Fyra aktuella förordningar

Fyra aktuella förordningar Fyra aktuella förordningar - Om mottagande för bosättning - Om etableringssamtal och etableringsinsatser - Om etableringsersättning Beslutade den 20 maj - Om ersättning till kommuner och landsting Beslut

Läs mer

Integration. Bosättning av nyanlända invandrare. Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor. Nummer 2, juni

Integration. Bosättning av nyanlända invandrare. Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor. Nummer 2, juni Integration Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor Nummer 2, juni - 2012 Innehåll - Bosättning av nyanlända invandrare - Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt - Kubprojektet - Nytt uppdrag

Läs mer

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa nyanlända

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa nyanlända ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-12 Rev 2015-01-13 Diarienummer AMN-2015-0023 Arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48 Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 5 november 2015 att

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal 7a. 2014-08-04 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-04 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal Detta är en uppdatering av

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration RiR 2014:15 Nyanländ i Sverige effektiva insatser för ett snabbt mottagande?

riksrevisionen granskar: etablering och integration RiR 2014:15 Nyanländ i Sverige effektiva insatser för ett snabbt mottagande? riksrevisionen granskar: etablering och integration RiR 2014:15 Nyanländ i Sverige effektiva insatser för ett snabbt mottagande? nyanländ i sverige effektiva insatser för ett snabbt mottagande? riksrevisionen

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea Sida: 1 av 9 Dnr: : Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea 1. Inledning och syfte. En lokal överenskommelse om nyanländas etablering ska i första hand tydliggöra uppdrag, sfördelning,

Läs mer

Tkr Budget Prognos 2 Budget

Tkr Budget Prognos 2 Budget FLYKTINGMOTTAGNING Intäkter 36 609 29 127 21 500 Kostnader - 36 609-29 127-21 500 Nettokostnader 0 0 0 Flyktingmottagningen ansvarar för mottagande av flyktingar till kommunen enligt gällande regler för

Läs mer

Sida: 2 av 14. 17b ii): Flyttningsbidrag Helene Dahlström

Sida: 2 av 14. 17b ii): Flyttningsbidrag Helene Dahlström Arbetsförmedlingens Återrapportering -09-28 Tidsperiod: tertial 2 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-/414101 Datum: -09-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet för, Arbetsförmedlingen ska redovisa

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011. Nyanländas etablering analys med kommentarer över reformens olika delar

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011. Nyanländas etablering analys med kommentarer över reformens olika delar Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Nyanländas etablering analys med Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: AF 2010/436389 Datum: 2011-04-20 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, Nyanländas

Läs mer

Sida: 2 av 76. Etablering av vissa nyanlända statistik kring etableringsuppdraget

Sida: 2 av 76. Etablering av vissa nyanlända statistik kring etableringsuppdraget Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 - Etablering av vissa nyanlända statistik kring Inlämnad den 1 november 2013 Avser januari september 2013 Sida: 2 av 76 Sida: 3 av 76 Dnr: AF-2012/445712 Datum:

Läs mer

Nya regeringsbeslut för etablering av nyanlända. Ylva Johansson Gustav Fridolin

Nya regeringsbeslut för etablering av nyanlända. Ylva Johansson Gustav Fridolin Nya regeringsbeslut för etablering av nyanlända Ylva Johansson Gustav Fridolin 1. Beslutad proposition: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ylva Johansson 2. Beslutade kommittédirektiv: Vissa

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Tyresö

Mottagande av flyktingar i Tyresö TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 2014-03-05 1 (8) Diarienr: 2014/GAN 0029 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Mottagande av flyktingar i Tyresö Förslag till beslut 1. Godkänna förvaltningens

Läs mer

Asyl och flyktingmottagning

Asyl och flyktingmottagning Asyl och flyktingmottagning Asylsökande i anordnat boende (ABO) i eget boende (EBO) Flyktingmottagning asylsökande med uppehållstillstånd kvotflyktingar anhöriga Ensamkommande barn asylsökande eller med

Läs mer

Länsträff

Länsträff Länsträff 2016-01-14 Länsstyrelsens roll Verka för att det ska finnas beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända Teckna överenskommelser med länets kommuner om mottagande av nyanlända Föra dialog med

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSENS ARBETSUTSKOTT 8 (15) Sammanträdesdatum 2010-12-14 225 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Dnr 2010/225 INLEDNING Kommunstyrelsen

Läs mer

Remissyttrande: RUFS Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet

Remissyttrande: RUFS Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet Sida: 1 av 5 V Arbetsförmedlinj Dnr Af-2013-379002 Datum: 2013-11-27 Avsändarens referens: LS 1304-0578 Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550 10422 Stockholm Remissyttrande:

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande

Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4201 15/4223 2015-10-23 Avdelningen för vård och omsorg Elisabeth Melin Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande Beslut Styrelsen föreslår

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-02-03 Diarienummer 851-17795-2010. 1(6) Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal Föregående minnesanteckningar och kort information från Länsstyrelsen Under

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Sida: 1 av 7 Af-2016/00430191 Datum: 2016-12-13 Avsändarens referens: Ju2016/08546/L7 Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

FLYKTINGAR I VÄRLDEN. Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR

FLYKTINGAR I VÄRLDEN. Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR Världens utvecklingsländer är värdar för 86% av alla på flykt Pakistan

Läs mer

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-08-19 Handläggare Veronica Wolgast Karlberg Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2017-09-19 Projekt

Läs mer

(Bild från Nybros hemsida) Integration

(Bild från Nybros hemsida) Integration (Bild från Nybros hemsida) 2015-08-31 Integration Prognos, asyl -och integrationsprocessen Martina Almqvist och Beatrice Solhjort Länsstyrelsens integrationsuppdrag Överlägga och träffa överenskommelser

Läs mer

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09 2015-10-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

Slutrapport KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 2013-06-20

Slutrapport KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 2013-06-20 Slutrapport KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 2013-06-20 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Bakgrund... 6 1.1 Nätverket för interkommunal samverkan kring

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

Möte i Lunds arbetarekommun

Möte i Lunds arbetarekommun 1 Möte i Lunds arbetarekommun 5 oktober 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Projektplan KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen Revidering 2012-09-21

Projektplan KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen Revidering 2012-09-21 Projektplan KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen Revidering 2012-09-21 Innehåll Bakgrund... 3 Etableringsreformen... 3 Regeringens uppdrag till myndigheterna kring

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Sida: 1 av 6 Dnr Af-2016/191118 Datum: 2016-06-21 Avsändarens referens: Ku2016/- 00504/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU

Läs mer