Mölndals Golfklubb. HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mölndals Golfklubb. HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl 12"

Transkript

1 Mölndals Golfklubb Föredragningslista HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret. 7. Styrelsens förslag gällande hedersmedlemsskap. (Bil 1) 8. Förslag om ändring av stadgarna efter kompletterande regler för A-spelrätter (Bil 2) 9. Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. (Bil 3) Val av: A B C D klubbens ordförande för en tid av (1) år; halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år; (2) revisorer för en tid av ett år; (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande 9. Behandling av inkomna motioner. Inga motioner inkomna 10. Övriga frågor. (Konsekvensanalys, Bil 4) Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på dagordningen för mötet. 11. Mötets avslutning.

2 2 Saxat ur Bokslut Resultaträkning, KSEK Prognos 16 mån Summa intäkter * varav -medlemsavgifter greenfee, företagsgolf sponsring, reklam driving range hyror Summa kostnader Uppdelat på: -banskötsel golfspelet gemensamt varav -personalkostnader Resultat före avskrivning Summa avskrivning Finansnetto Årets nettoresultat 0** Investeringar Amortering banklån * Varav 365 KSEK avser likvid vid avyttring av inventarier **Vinst vid avyttring av grävmaskin och golfbilar ingår med 165 KSEK

3 3 Ordföranden har ordet Vi har haft ett gynnsamt år Vädrets makter har varit med oss under större delen av säsongen. Banan öppnades den 23 april och under maj var det i det närmaste rekordvärme vilket gjorde att många blöta områden, som ibland haft svårt för att torka upp, fort blev torra och spelbara. Medlemmar har kommit och gått, under september hade vi 1402 stycken varav antalet greenfeemedlemmar utgjorde 134 stycken. Visst har det varit många som lämnat, men nu ser vi tendensen att greenfeemedlemmar blir fullvärdiga medlemmar och skaffar en A-spelrätt. Vår klubb klättrar i anseende, vi förbättrar positivt på banan och nya medlemmar kommer till. Greenfeeintäkterna ökar, framför allt under juli månad. Många gästande spelare, vars ba rn deltog i Gothia Cup, besökte oss. 9-hålsslingan har blivit succé, den var nästan jämt fullbokad. Det blev dock litet kollisioner och trångt vid hål 14 på onsdagar (herrgolfen) och torsdagar (damerna). Inför nästa säsong kommer vi därför att minska något på antalet starter efter kl dessa dagar. Nästa säsong ska vi också ta fram siffror på hur väl utnyttjad 9-hålsslingan är, i år har vi inte kunnat specificera detta fullt ut. Vår utvecklingsgrupp har under året arbetat fram flera förslag på förbättringar, man har kommit en bit på väg. Bl.a. ska vi inrätta en tjänst som klubbchef, vilken kommer att ha det övergripande ansvaret för klubben och dess personal. I övrigt arbetar gruppen vidare emot mål för Det känns fortfarande väldigt bra med kombinationen reception och shop. Under helgerna har bemanningen utgjorts av klubbvärdar och studeranden. Golfvärdar har tjänstgjort på banan under helgerna. Masterplanen gav oss diskussioner och visioner. Vad kan vi göra och vad har vi gjort? Mer om detta längre fram då större arbeten måste budgeteras före beslut. För att undvika onödig trafik på vägen utmed hål 18 har vi satt upp bommar vid infarten och uppe vid hål 16. Vi har en överenskommelse med ägarna till vita huset vid hål 18 att de kan nyttja vägen tills vidare. Vår nye pro, Claes Bergendahl har smält väl in på klubben. Han har haft många elever och kurser för oss andra som vill bättra på golfspelet. Kursverksamheten fortsätter under vinterhalvåret och till våren blir det nya nybörjar- och junioraktiviteter. Jag önskar Er alla en trevlig vinter med mycket golfträning så ses vi laddade till våren. Julia Korsan-Bengtsen

4 Styrelsens förslag till V e r k s a m h e t s p l a n, a v g i f t e r o c h b u d g e t Övergripande målsättning: Fortsatt värna om vår ekonomi Stegvis och måttlig utveckling av banan i linje med Masterplanen Öka relationen till våra medlemmar genom bättre information och kommunikation ANLÄGGNINGAR Inga större ombyggnader är planerade för året. Mindre justeringar med masterplanen som grund sker fortlöpande under året. Dräneringsarbetet fortsätter som tidigare med åtgärder på 5 á 7 st hål. Dressning av fairway även nästa år för att skapa torrare ytskikt. Ett 30-tal spridare för bevattning av fairways är planerade för att bytas ut. Vi fortsätter samarbetet med kommunen beträffande gallring av skog för att få in mer sol och vind på våra tees och greener. Gallring av träd enligt masterplan sker parallellt. Framtagning av beslutsunderlag för större ombyggnader enligt masterplanen skall ske under året. GOLFSPELET Antalet tävlingar kommer att vara i nivå med de senaste åren. Principen är att en helg i månaden hålls tävlingsfri. Med få undantag skall tävling ej förekomma både på lördag och söndag. MILJÖARBETE Klubben erhöll redan år 2002 SGF: s miljödiplom. Vi går nu vidare i avsikt att antingen miljödiplomeras enligt Göteborgsregionens modell för småföretag eller att miljöcertifieras enligt den modell för golfbanor som SGF inom kort kommer att presentera. I samband med utökad extern information om det positiva att spela på vår bana kommer de omfattande naturupplevelserna att lyftas fram. Ytterligare åtgärder mot igenväxning av våra dammar planeras. PERSONAL Banan Personalorganisationen inkl sommarvikarier omfattar cirka 9 årsarbetare. Under året har 2 st banarbetare och 1 mekaniker slutat sin anställning. Pekka Kronlund och Sture Börjesson har slutat på egen begäran medan Rune Larsson har avgått med pension. Banarbetarna är ersatta med ny personal och rekrytering av ny mekaniker påbörjas i höst. Golfspelet En heltidsanställd tränare, Claes Bergendahl finns i organisationen sedan början av Gemensamt Som ett led i en process att utveckla klubbens organisation samt sprida och förstärka den exekutiva funktionen utanför styrelserummet har Lars-Erik Hagbert utsetts till klubbchef från För att frigöra Lars-Erik för de nya arbetsuppgifterna har vi budgeterat för en förstärkning i kansliet för, i första hand, bokföringsarbete. I budgeten ingår, som tidigare, två heltidstjänster i kansliet, en vaktmästare på heltid samt timanställd sommarpersonal i reception/shop. Vi förutsätter fortsatt bemanning i samma utsträckning som hittills i reception/shop med hjälp av medlemmar. INTÄKTSHÖJANDE ÅTGÄRDER De intäktshöjande åtgärder som genomfördes 2007 (bl a greenfeemedlemskap, greenfeesamarbete och Röda avgångar) kvarstår även Erbjudandet till medlemmar att köpa greenfeehäften till rabatterat pris kvarstår också.

5 JUNIORREKRYTERING Antalet juniorer har minskat även 2008 och befaras minska ytterligare. Per oktober uppgår antalet juniorer till 157 st. Målet att på sikt komma tillbaka till 315 juniorer kvarstår. Vi fortsätter skolsamarbetet och hoppas att det skall bära frukt. Vår nya pro ser över nya former för juniorverksamheten. Inträdesavgiften för juniorer togs bort 2008 och under 2009 kommer även registreringsavgiften för förstaårsseniorer att tas bort i syfte att behålla tidigare juniorer. SPEL 9 HÅL Provet med 9-hålsslingann har blivit väldigt uppskattat bland många medlemmar. Vi kommer att permanenta slingan 2009 och i samband med att hela banan skall slopas om nästa år kommer även 9- hålsslingan att bli hcp-grundande. En utvärdering om inskränkning av några starttider för 9-hål i samband med tävlingar skall göras innan nästa spelsäsong. INVESTERINGAR Planerade investeringar om 125 Tkr avser uppställningsyta vid maskinhallen som överförts från 2008 års budget. Kostnaden för nytt verktyg för vår hemsida tas i slutet av Det nya verktyget skall förenkla hanteringen av hemsidan i syfte att fler skall engageras för att hålla den uppdaterad. AMORTERING Amortering på banklånet är ej budgeterat. AVGIFTER Budgeten baseras på att inga års- eller greenfeeavgifter höjs under året. Nytt är att inträdesavgiften för seniorer tas bort i syfte att stimulera rekryteringen av nya medlemmar. Endast registreringsavgiften debiteras nya medlemmar. VISIONSARBETET Styrelsen har genomfört steg 1 och tillsatt en klubbchef för att samordna personalresurserna på ett effektiv sätt. Steg 2 startar med att stärka den ideella organisationen så att medlemmarna blir mer engagerade och att kommittéerna får utökade befogenheter/ansvar i sina uppdrag. I steg 2 ingår också att upprätta marknadsplan för att föra ut allt positivt om klubben, öka attraktionskraften och därmed höja värdet på våra spelrätter.

6 6 AVGIFTER 2009 Inträdes-/registreringsavgifter Ändring -Inträdesavgift, nya seniormedlemmar Inträdesavgift, juniorer 0 0 -Registreringsavgift, ny ägare A-spelrätt tidigare juniorer Årsavgifter* Kategori 1. Senior, fullbetalande Senior, vardagsmedlem Senior, basmedlem Senior, greenfeemedlem Senior, studerande Junior Passiv Provmedlem Max familjeavgift max 2 fullbetalande seniorer ingår *Årsavgiften består av medlemsavgift och spelavgift. Medlemsavgiften är 800 kr. Övriga avgifter (oförändrade) Delbetalningsavgift 200 Förseningsavgift 300 Städavgift 300 Greenfee Normalpris (oförändrade) Senior vardag 320 lö-sö-helg 370 Junior halv senioravgift Äkta make/sambo vardag 580 lö-sö-helg 680 Städbiljetter 200 Medlemsbiljetter Paket om 4 st Max 3 paket/medlem Biljetterna gäller inköpsåret. Rabatt på Normalpris Vardagar MöGK basmedlemmar 100 Vardagar före kl 15 MöGK greenfeemedlemmar 100 Greenfee Pitchbana Seniorer 70 Juniorer 50 Övningsbollar, drivingrange - 1 drag, ca 20 bollar 10 - Kort, 24 drag Städkort 100 MEDLEMSANTAL Utfall avser status september månad Aktiva Budget Utfall 1363 Varav: -fullvärdig Budget Utfall vardags/bas Budget Maxvärde Utfall juniorer Budget Utfall provmedl, 1 år Budget 15 8 Utfall 18 -greenfeemedlemmar Budget Utfall 134 -passiva seniorer Budget Maxvärde Utfall 39 A-SPELRÄTTER Totalt antal A-spelrätter Ej sålda spelrätter = 76 st

7 Utfall Budget Prognos Budget Diff RESULTATBUDGET, KSEK Bud/Prog Not. Intäkter Medlemsavgifter m m % 1 Greenfee, företagsgolf % Drivingrange % Reklam, sponsring % Lektions och kursavgifter % 2 Tävlingsverksamheten % 3 Hyror % Bidrag % Lotteri, bingo % Övriga intäkter % Summa Intäkter % Kostnader Banskötsel Personalkostnader % 4 Leasing arbetsmaskiner % 5 Leasing arbetsfordon N/A 6 Rep o underh grönytor inkl material % 7 Ombyggnader, förbättringar % 8 Arbetsmaskiner - drift inkl rep/underhåll % 9 Övriga ban-kostnader % 11 Summa Banskötsel % Golfspelet Summa Golfspelet % Gemensamt Personalkostnader % Reklam o PR % Kontorsmaterial, trycksaker o d % Porto, telefon o d % Förbundsavgifter % Fastighetskostnader % 12 Arrenden % Övriga kostnader % Summa Gemensamt % Summa Kostnader % DRIFTRESULTAT % Avskrivningar % Finansnetto % Vinst vid avyttring av inventarier % 13 NETTORESULTAT

8 8 Kommentarer Not. Medlemsavgifter m m Inga avgiftshöjningar Lektions och kursavgifter Dessa tillfaller numera klubben som följd av anställd PRO 2 Tävlingsverksamheten Viss höjning av tävlingsavgifter Personalkostnader banan Färre årsarbetare till följd av naturlig avgång 4 Leasing arbetsmaskiner Arbetsmaskiner och 2 nya f-wklippare under hela Leasing arbetsfordon Nytt arbetsfordon för transporter 6 Rep o u-h grönytor inkl material lägre u-h.kostnader av bevattningsanl Ombyggnader, förbättringar Förbättringar enligt masterplan och behov av extern grävhjälp 8 Arbetsmaskiner - drift inkl rep/underhåll Lägre underhåll p.g.a. såld grävare samt nya klippare 9 Övriga ban-kostnader Tuffare prioritering av förbrukningsartiklar 10 Reklam o PR Något större satsning för att profilera MÖGK 11 Fastighetskostnader Högre elkostnader förväntas under Vinst vid avyttring av inventarier Försäljning av 2 st f-wklippare planerat under 2008 flyttat till såld grävare och ersatta golfbilar 13 Kassaflöde KSEK Utfall 2007 Utfall sept Prognos 2008* Budget 2009* Driftresultat Finansnetto Försäljning av tillgångar Investeringar Amortering banklån Förändring OT Förändring KS Summa Kassa UB * exkl. förskottsinbetalning av medlemsavgifter för efterföljande år!

9 (Bil 1) Styrelsens föreslår att årsmötet utser Svante Carlberg till hedersledamot i klubben. Under de 16 år Svante arbetade i styrelsen genomförde han ett mycket stort och gediget arbete. Han var eldsjälen i idéer och lösningar och arbetade verkligen igenom de förslag till förändringar han och andra medlemmar ville genomföra. Hans engagemang för Mölndals Golfklubb var hela tiden stort och värdefullt för klubben. Hemsidan och inte minst underlagen och presentationerna vid våra höst- och vårmöten gjorde oss kända både hos Göteborg Golfförbund och hos andra klubbar i distriktet. Några punkter: Aktiv i krisgruppen från den 24 september Krisgruppen lyckades, som första klubb i landet, genomföra förändringen av medlemslån till spelrätter. Styrelsemedlem i den nya styrelsen som bildades Ansvar för medlemsservice; kansli, rekrytering, golfvärdar, festkommittén och inte minst ansvaret för FORE. För Fore ansvarade Svante i 5 år. Hemsidan startade Svante Vice Ordförande 1998 och chef för administrationen utökades ansvaret att omfatta banan och bankommitté Styrelsens ordförande

10 Förslag till ändring av 1 & 2 i stadgar för Mölndals Golfklubb (Bil 2) Förslag till ny lydelse Gamla stadgar 1 MEDLEMSKAP Medlem är den som innehar en spelrätt och har beviljats inträde i klubben. Medlemskap får vägras endast om särskilda skäl föreligger, såsom hänsyn till arten av eller syftet med klubbens verksamhet eller till annan vägande omständighet. Beslut som innebär att medlemskap vägras skall fattas av Styrelsen. Spelrätten kan vara A: Överlåtelsebar, eller B: utan äganderätt. Juniorer erhåller normalt B-spelrätter enligt villkor som beslutas på årsmöte. Medlem som vid övergång från junioråldern fullgör grundläggande militärtjänstgöring får under den tiden fortsätta med sin B-spelrätt. Medlem som vid övergång från junioråldern, eller från militärtjänstgöring enligt ovan, heltidsstuderar får också fortsätta med sin B-spelrätt upp till 25 års ålder. Greenfeemedlemmar, anställda, och sponsorer erhåller också normalt B-spelrätter enligt villkor som Styrelsen fastställer. Styrelsen äger också rätt att utfärda B- spelrätt till ett begränsat antal elitspelare. Spelrätten är personlig. Styrelsen har möjlighet att meddela undantag från denna regel. Genom beslut av årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till hedersmedlem i klubben. 1 MEDLEMSKAP Medlem är den som innehar en spelrätt och har beviljats inträde i klubben. Medlemskap får vägras endast om särskilda skäl föreligger, såsom hänsyn till arten av eller syftet med klubbens verksamhet eller till annan vägande omständighet. Beslut som innebär att medlemskap vägras skall fattas av Styrelsen. Spelrätten kan vara A: Överlåtelsebar, eller B: Utan äganderätt. Äganderätten till medlems A-spelrätt övergår antingen genom överlåtelse eller förverkan. Juniorer erhåller normalt B-spelrätter enligt villkor som beslutas på årsmöte. Medlem som vid övergång från junioråldern fullgör grundläggande militärtjänstgöring får under den tiden fortsätta med sin B-spelrätt. Medlem som vid övergång från junioråldern, eller från militärtjänstgöring enligt ovan, heltidsstuderar får också fortsätta med sin B-spelrätt upp till 25 års ålder. Greenfeemedlemmar, anställda, och sponsorer erhåller också normalt B-spelrätter enligt villkor som Styrelsen fastställer. Styrelsen äger också rätt att utfärda B- spelrätt till ett begränsat antal elitspelare. Spelrätten är personlig. Styrelsen har möjlighet att meddela undantag från denna regel. Genom beslut av årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till hedersmedlem i klubben. 2 UTTRÄDE Generell regel för medlem med A-spelrätt: Medlem är omedelbart skild från klubben när äganderätten till medlems A-spelrätt övergår antingen genom överlåtelse till annan person som sökt och beviljats inträde i klubben eller genom överlämnande till klubben såsom gåva före den 1 oktober eller genom förverkan. Inga avgifter debiteras för nästkommande år. Undantag från generell regel: Medlem med A-spelrätt som under perioden 1 oktober - 30 november skriftligen anmäler sitt utträde ur klubben är omedelbart skild från klubben men betalningsskyldigheten för nästkommande års Spelrättsavgift kvarstår. Om A-spelrätten inte överlåtits till ny medlem före 1 oktober nästkommande år övergår den till klubben såsom gåva. Medlem med B-spelrätt som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen, varvid spelrätten återgår till klubben och medlemmen är omedelbart skild från klubben. Har medlem ej, senast 30 dagar efter skriftlig anmodan, erlagt årsavgiften är spelrätten förverkad. Medlem vars spelrätt förverkas på detta sätt skall anses ha utträtt frivilligt ur klubben. Klubben disponerar spelrätten för försäljning. Intäkterna från försäljningen återbetalas till den före detta A-spelrättsinnehavaren efter avdrag av eventuella skulder till klubben. Om intäkterna vid försäljningen understiger skulderna till klubben skall restskulden omedelbart regleras. Styrelsen kan meddela anstånd med erläggande av avgifter. 2 UTTRÄDE Medlem med A-spelrätt är omedelbart skild från klubben när ny innehavare av spelrätten ansökt och beviljats medlemskap i klubben. Medlem med B-spelrätt som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen, varvid spelrätten återgår till klubben och medlemmen är omedelbart skild från klubben. Har medlem ej, senast 30 dagar efter skriftlig anmodan, erlagt medlemsavgift är spelrätten förverkad. Medlem vars spelrätt förverkas på detta sätt skall anses ha utträtt frivilligt ur klubben. Klubben disponerar spelrätten för försäljning. Intäkterna från försäljningen återbetalas till den före detta A- spelrättsinnehavaren efter avdrag av eventuella skulder till klubben. Om intäkterna vid försäljningen understiger skulderna till klubben skall restskulden omedelbart regleras. Styrelsen kan meddela anstånd med erläggande av avgifter.

11 (Bil 3) Lindome den 27 oktober 2008 Till Styrelsen för Mölndals Golfklubb Valberedningens förslag till höstmötet Valberedningen föreslår att styrelsen under år 2009 skall bestå av ordförande och 6 ledamöter. Genom detta förslag förnyas styrelsen med 3 ledamöter varje år, samt ordförande vartannat år. Lennart Ringström, Ingemar Bengtsson och Olle Nilsson har ett år kvar av sina mandatperioder. Gunn Aronsson, Bengt Öberg och Kent Brattberg har avsagt sig omval. Valberedningen föreslår att Julia Korsan-Bengtsen väljs till ordförande under 1 år, att Dick Löwendahl och Stig Blomkvist väljs om under 2 år och att Ann-Katrin Jakobsson väljs som ledamot under 2 år. Vidare föreslår valberedningen att följande väljes till revisorer på 1 år: Eva Jönsson, omval Patrik Högström, omval För Valberedningen Mats Ljungberg Christer Karlsson Ann-Katrin Jakobsson

12 (Bil 4) Till Årsmötet Svar på frågan angående vad som händer om klubben tappar 200 medlemmar? Styrelsen har diskuterat frågan och föreslår en handlingsplan enligt nedan. Konsekvenser: Klubben tappar c:a Kr. Rörelsekapitalet är c:a Kr därav fasta och avtalsskrivna kostnader på c:a Kr som ej går att omförhandla innevarande år. Övriga kostnader fördelas på personal c:a Kr och inköp av material till driften på c:a Kr Personalkostnaderna är också svåra att förändra på kort sikt. Varsel och uppsägning tar omkring 6 mån att genomföra Handlingsplan Styrelsens förslag är att bibehålla nivån för innevarande år på skötseln av banan och servicen till våra gäster och medlemmar Inte göra några förbättringsarbeten Minska materialinköp för driften Klubben tar ett lån för de kostnader som behövs enligt ovan Undersöka vad som orsakar medlemsförlusten Verkställa en marknadsföring av klubben Om inga nya medlemmar tillkommer under året måste Styrelsen besluta om en ny arbetsstrategi av barnskötseln och övrig verksamhet Lägga en ny balanserad budget för kommande år, och följa upp den Styrelsen hoppas att vi inte skall komma i denna situation efter att ha genomfört det nya arbetssätt som nu Visionsgruppen arbetar med Mölndal den 4 november 2008 Styrelsen

Mölndals Golfklubb KALLELSE HÖSTMÖTE 2009. Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 21 november 2009 kl 12. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb KALLELSE HÖSTMÖTE 2009. Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 21 november 2009 kl 12. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb Föredragningslista KALLELSE HÖSTMÖTE 2009 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 21 november 2009 kl 12 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Protokoll fört vid vårmöte lördagen den 14 mars 2009 i klubbhuset, Lindome

Protokoll fört vid vårmöte lördagen den 14 mars 2009 i klubbhuset, Lindome Protokoll fört vid vårmöte lördagen den 14 mars 2009 i klubbhuset, Lindome BILAGA Vårmöteshandlingar 2009 Närvarande 52 medlemmar Ordförande Julia Korsan-Bengtsen hälsade alla hjärtligt välkomna och vände

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

Budgetmöte 19 oktober 2013

Budgetmöte 19 oktober 2013 Budgetmöte 19 oktober 2013 Budgetmöte 19 oktober 2013 Dagordning 1. Ordförande öppnar mötet 2. Ordförandens punkt 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

Välkommen till extra årsmöte!

Välkommen till extra årsmöte! Välkommen till extra årsmöte! Dagordning vid extra årsmöte i Skellefteå Golfklubb 2015-12-01 1. Mötets öppnande. 2. Upprop och fastställande av röstlängd. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Sida 1 av 4 Bilaga 3, Allmänna bestämmelser och villkor för medlemskap i Frösåker golfklubb, gäller f o m 2015 Från 22 års ålder ska medlemmar

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2010 1(14)

Höstmöteshandlingar 2010 1(14) Höstmöteshandlingar 2010 1(14) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 25 NOVEMBER 2010 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i klubbhusrestaurangen.

Läs mer

Välkommen till Årsmöte 2016

Välkommen till Årsmöte 2016 Välkommen till Årsmöte 2016 Onsdag den 20 juli kl. 18.00 har vi årsmöte på Mjölkeröds Golfklubb, i Tältet. Styrelsen önskar att så många medlemmar som möjligt kommer till detta möte där resultatet för

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2009. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 14 mars 2009 kl 12.00

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2009. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 14 mars 2009 kl 12.00 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2009 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 14 mars 2009 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits till ny

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Höstmöte kl: Plats: Restaurangen. Välkomna!

Höstmöte kl: Plats: Restaurangen. Välkomna! Höstmöte 2015-11-05 kl: 19.00 Plats: Restaurangen Välkomna! Höstmöte 2015 KALLELSE TILL HÖSTMÖTE I ALVESTA GOLFKLUBB Innan det utlysta mötet börjar, kommer representanter från styrelsen och klubbchefatt

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Höstmöteshandlingar (12)

Höstmöteshandlingar (12) Höstmöteshandlingar 2013 1(12) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 28 NOVEMBER 2013 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i klubbhusrestaurangen.

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE Kallelse höstmöte Upsala Golfklubb 2012-10-22 KALLELSE TILL HÖSTMÖTE Tid: 22 oktober kl. 19:00 Plats: Katedralskolans aula Föredragningslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet

Läs mer

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer:

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer: ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR 9 december 2012 kl.16.00 på Åsundsholm Organisationsnummer: 866001-3452 1 Datum: Söndagen den 9 december 2012 Tid: Kl 16:00 Plats: Åsundsholm Kallelse

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

STADGAR. För Smålands Brevduvesport förbund SBS. SMÅLANDS BREVDUVESPORT Pigeon Racing of the Småland SBS

STADGAR. För Smålands Brevduvesport förbund SBS. SMÅLANDS BREVDUVESPORT Pigeon Racing of the Småland SBS SMÅLANDS BREVDUVESPORT Pigeon Racing of the Småland SBS STADGAR För Smålands Brevduvesport förbund SBS Stadgar gäller för följande klubbar: 16,25,88,94 1 Ändamål Smålands Brevduveförbundet (förkortat SBS),

Läs mer

Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9

Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9 Bokslut för Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9 Räkenskapsåret 01.01.2013 31.12.2013 Innehållsförteckning Sida Kallelse till vårmöte 1 Verksamhetsberättelse 2-3 Resultaträkning 4-5 Balansräkning 6-7 Bokslutsprinciper/Noter/

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN

WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN Höstmöte 2017-11-21 WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 2018 Wattholma Golfklubb Salsta Industrihus 743 92 Vattholma Tel 018-350 340 www.wattholmagk.se Org nr 802445-6785 Wattholma Golfklubb är en ideell

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

VÄSTERLED 18 HÅL ÖSTERLED 18 HÅL HAGBY 9 HÅL. Österled är vår klubbbana som är lite mer lättspelad.

VÄSTERLED 18 HÅL ÖSTERLED 18 HÅL HAGBY 9 HÅL. Österled är vår klubbbana som är lite mer lättspelad. Österåkers Golf 06 En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet. Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Vardag eller Hagby ) Bli medlem i Österåkers Golfklubb 06 Som medlem

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FINANSIERING AV BOSJÖKLOSTER GK OCH AVVECKLING AV MEDLEMSLÅNEN, SAMT NYA MEDLEMSKATEGORIER

STYRELSENS FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FINANSIERING AV BOSJÖKLOSTER GK OCH AVVECKLING AV MEDLEMSLÅNEN, SAMT NYA MEDLEMSKATEGORIER STYRELSENS FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FINANSIERING AV BOSJÖKLOSTER GK OCH AVVECKLING AV MEDLEMSLÅNEN, SAMT NYA MEDLEMSKATEGORIER Bakgrund Greenfeens andel av intäkterna har minskat. Medlemsintäkternas andel

Läs mer

Mölndals Golfklubb ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2008

Mölndals Golfklubb ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2008 1 Mölndals Golfklubb ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2008 Föredragningslista Årsmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 15 mars 2008 kl 12 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Mölndals Golfklubb KALLELSE VÅRMÖTET 2012 Lördagen den 31.3 2012 klockan 12.00 i klubbhuset

Mölndals Golfklubb KALLELSE VÅRMÖTET 2012 Lördagen den 31.3 2012 klockan 12.00 i klubbhuset Mölndals Golfklubb KALLELSE VÅRMÖTET 2012 Lördagen den 31.3 2012 klockan 12.00 i klubbhuset 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning. 3. Fastställande av föredragningslista.

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

VÄLKOMMEN! Höstmöte 16 november 2016 kl.19.00

VÄLKOMMEN! Höstmöte 16 november 2016 kl.19.00 VÄLKOMMEN! Höstmöte 16 november 2016 kl.19.00 AGENDA 19.00 Välkommen 19.15 Pokaltävlingar 19.30 Lavins Minnesfond 19.40 Information Verksamheten 20.00 Ordinarie Höstmöte 21.00 Avslutande av möte Göteborgs

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

The Wash Act Whisky Society

The Wash Act Whisky Society Uppdaterad 2010-04-11 Stadgar för Whiskyprovarföreningen The Wash Act Whisky Society Uppdaterad 2010-04-11 1 (7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1 Begrepp 2 2 Mål 2 3 Verksamhet 2 4 Whiskyprovarträffar

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Stadgar för BMW Sport Club

Stadgar för BMW Sport Club Stadgar för BMW Sport Club 1 Namn Klubbens namn är BMW Sport Club, vilket förkortas BMWSC. 2 Natur och ändamål BMWSC är en ideell förening utan ekonomiska, politiska, eller religiösa intressen. Klubben

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER 1 Innehållsförteckning nummer Instruktion för styrelsens ordförande S 3 Instruktion för vice ordförande S 4 Instruktion för kassören S 5 Instruktion för sekreteraren

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 28 november 2016 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 28 november 2016 klockan 18.30

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 25 januari 2015 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 25 januari 2015 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 25 januari 2015 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Eva Thörngren

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

2012-07-29. Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i När GK

2012-07-29. Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i När GK Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i När GK Spelrättsbevis i När GK (nedan kallad klubben) kan förvärvas av fysisk person som beviljats sådant aktivt seniormedlemskap som förutsätter krav på

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Vardagsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Årsmöte 2016 Tisdagen den 12 april

Årsmöte 2016 Tisdagen den 12 april Årsmöte 2016 Tisdagen den 12 april 1 En historisk tillbakablick - kompletteras 2 50-årsjubileum 1966-2016 Mål Att under hela 2016 få en röd tråd att vi fyller 50 år Avslutas med spel- och festvecka 24

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB

STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 2 Beslutande organ 3 Verksamhet 4 Tävlingsform 5 Arrangemanget Liberian Open 6 Vandringspris

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Höganäs Golfklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Höganäs Golfklubb Protokoll fört vid årsmöte med Höganäs Golfklubb 2016-11-16 Ola Sandberg öppnade mötet, som hölls i Höganäs Bollklubbs lokal, Friluftsvägen 7 i Lerberget och hälsade 41 medlemmar välkomna. 1. Fastställande

Läs mer

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003)

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) (ursprungligen antagna 1992-05-19 och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) 1. Lindholmsdockans Hamnförening är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar. 2. Hamnföreningens ändamål och syfte

Läs mer

1 Namn Stabergs Båtklubb (SBK), stiftad den 25 oktober 1992, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst inom Falu Kommun.

1 Namn Stabergs Båtklubb (SBK), stiftad den 25 oktober 1992, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst inom Falu Kommun. Stadgar Stadgar reviderade 2015 Ordningsregler STADGAR FÖR STABERGS BÅTKLUBB Antagna vid årsmöte den 25 oktober 1992, samt reviderade vid årsmöte 29/1 1994, årsmöte 29/11 1997, årsmöte 30/11 2002, årsmöte

Läs mer

Årsmöte Strategirapport & Rapport från Arenagruppen > Årsmöte VÄLKOMMEN! AIK FOTBOLL AB

Årsmöte Strategirapport & Rapport från Arenagruppen > Årsmöte VÄLKOMMEN! AIK FOTBOLL AB Årsmöte 2010 18.00 18.30 Strategirapport & Rapport från Arenagruppen 18.30 -> Årsmöte VÄLKOMMEN! AIK FOTBOLL Strategidokument 2010 Sammanfattning 20100308 Informationen som delgavs under denna punkt publiceras

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer