Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)"

Transkript

1 Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja båtlivet genom att verka för god sjösäkerhet, god miljö, gott kamratskap och gott sjömanskap samt förvalta och utveckla den av Kungsbacka kommun arrenderade anläggningen och i övrigt bidra till utvecklingen av Gottskärs hamn. 3 Verksamhet Verksamheten ska främja föreningens ändamål som ideell förening. Föreningen ska erbjuda sina medlemmar båtplatser samt samordna och underlätta medlemmarnas eget arbete avseende upptagning och sjösättning av medlemmarnas båtar. Föreningen ska underhålla och utveckla den arrenderade hamnanläggningen i Gottskärs hamn och upprätthålla dess funktion som gästhamn med tillhörande faciliteter. Anläggningen består av klubblokal med tillhörande hygienutrymmen - inklusive handikapptoalett - verkstad och uteförråd, hamnanläggning inklusive kaj, bryggor, parkeringsplatser och drivmedelsanläggning. 4 Medlemskap Fast medlemskap Rätt att bli ny fast medlem har den som står på föreningens kölista. Ny fast medlem väljs enligt turordning från kölistan. Kömedlem som erbjuds fast medlemskap har rätt att tacka nej och behåller då sin plats på kölistan och förfrågan går till nästa kömedlem. Fast medlemskap erbjuds och godkänns av styrelsen. Säsongsmedlemskap Föreningen har möjlighet att hyra ut ledig båtplats per säsong till medlem från kölistan som då blir s.k. säsongsmedlem. Säsongsmedlem väljs från kölistan i turordning. Tidigare säsongsmedlemskap ger förtur till säsongsplats enligt turordning för säsongsmedlemskap. Intresseanmälan för säsongsmedlemskap och förnyat säsongsmedlemskap ska vara skriftlig och lämnas till styrelsen senast den 31 december året innan. Lämnar man sitt säsongsmedlemskap eller om man inte kan utnyttja erbjuden plats förlorar man sin rätt till förtur. Säsongsmedlem behåller sin ordinarie plats på kölistan. Kömedlemskap Kömedlem är den som står uppsatt på föreningens kölista och betalar årlig köavgift till föreningen. Kömedlemskap anmäls genom att blanketten Adress och båtuppgifter fylls i och lämnas till styrelsen. Blanketten kan hämtas på föreningens hemsida eller erhållas från styrelsen. Onsala Skifteslag (nedan kallat Skifteslaget) Föreningen ska upplåta tio båtplatser till Skifteslaget. Detta gäller enligt ett avtal mellan Skifteslaget och Kungsbacka kommun som föreningen är skyldig att uppfylla. Skifteslagets styrelse bestämmer vem och hur länge skifteslagsmedlem ska vara berättigad till båtplats i föreningen. Skifteslagsmedlem som på detta sätt erhåller

2 Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 2(5) båtplats i föreningen - nedan kallad skifteslagsmedlem - blir samtidigt fast medlem i föreningen för den tid det gäller och ska betala inträdesavgift, medlemslån, medlemsavgift och båtplatsavgift. Skifteslagsmedlemmar jämställs med övriga fasta medlemmar utom vad gäller rätten till överlåtelse och friår (se 7). Utträde Begäran om utträde ur föreningen som fast medlem och från kölistan anmäls till styrelsen som beviljar utträdet. 5 Rätt till båtplats Fasta medlemmar i föreningen har rätt till båtplats i hamnen. Platser till medlemmarnas båtar tilldelas, fördelas och placeras av styrelsen, som också har rätt att genomföra omplaceringar när styrelsen anser att det behövs. Medlem får inte själv överlåta, låna ut eller hyra ut båtplats. Om medlem inte önskar utnyttja tilldelad båtplats kommande säsong (ta friår) ska detta skriftligen anmälas till styrelsen senast 31/12 året innan. I detta fall betalas endast medlemsavgift. Medlem har rätt att avstå från att utnyttja sin båtplats under fyra på varandra följande säsonger; därefter måste medlemmen betala båtplatsavgift för sin båtplats för att inte förverka rätten till densamma (gäller ej skifteslagsmedlem). På båtplatsen ska den båt ligga som anmälts till styrelsen För medlemmarnas platser är båtstorleken maximerad till 12 m längd och 4 m bredd. Dispens för större båt kan sökas hos styrelsen. 6 Skyldigheter Fast medlem som inte tagit friår samt säsongsmedlem är skyldig att utföra arbetsplikt enligt styrelsens anvisningar. Den som inte utför anvisad arbetsplikt måste betala Arbetspliktsavgift till föreningen. Medlem är skyldig att hålla sin båt ansvarsförsäkrad och anmäla vilket försäkringsbolag som anlitats samt försäkringsnummer. Medlem är skyldig att anmäla försäljning eller byte av båt, ändring av kontaktuppgifter (särskilt e-postadress) eller andra ändrade förutsättningar till styrelsen snarast efter det att förändring skett. 7 Överlåtelse Fast medlem har rätt att, efter styrelsens godkännande, överlåta medlemskap och båtplats till maka/make, sambo eller motsvarande liksom till barn eller barnbarn. Samma rätt till övertag gäller för make/maka, sambo eller motsvarande, barn eller barnbarn till avliden fast medlem. Köplats i föreningen kan överlåtas enligt samma regler som för fast medlemskap. Skifteslagsmedlem kan inte överlåta båtplats. 8 Avgifter och lån Samtliga avgifter fastställs varje år på årsmötet. Inträdesavgift Inträdesavgift för fast medlem och skifteslagsmedlem, är en engångsavgift som erläggs i samband med inträde i föreningen. Inträdesavgiften återbetalas inte vid utträde ur föreningen. Medlemslån Medlemslån för fast medlem och skifteslagsmedlem är ett räntefritt medlemslån till föreningen som lämnas i samband med inträde i föreningen. Medlemslånet återbetalas senast ett år efter det att medlemmen begärt utträde ur föreningen.

3 Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 3(5) Medlemsavgift Medlemsavgift är en årlig avgift lika för alla fasta medlemmar och säsongsmedlemmar. Båtplatsavgift Båtplatsavgift är en årlig avgift som beror på båtens storlek. Övriga avgifter 9 Uteslutning Fast medlem som inte följer föreningens stadgar och ordningsföreskrifter eller inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen kan uteslutas genom beslut vid årsmöte genom enkel majoritet. Utesluten medlem förlorar all rätt att utnyttja föreningens båtplatser och andra faciliteter. Inbetalt medlemslån återbetalas efter avdrag för eventuella ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen. Säsongsmedlem kan på liknande grund som fast medlem uteslutas genom beslut i styrelsen. 10 Styrelse och funktionärer m.m. Föreningens styrelse ska bestå av minst fem ledamöter. Ledamöter i styrelsen väljs av årsmötet för en tid av två år i sänder. Då gäller att ordförande och sekreterare väljs efter jämnt verksamhetsårtal samt att kassör och vice ordförande väljs efter udda årtal. Styrelseledamot som avgår före mandattidens slut ersätts vid nästa årsmöte genom fyllnadsval. Styrelseledamot behöver inte vara medlem i föreningen. Styrelsen har rätt att adjungera ytterligare personer till styrelsen, som då inte får rösträtt i styrelsen. Styrelsen utser själv hamnkapten, övriga funktionärer och medlemmar i kommittéer, som inte behöver vara medlemmar av styrelsen. 11 Revisorer Föreningens räkenskaper samt styrelsens och övriga funktionärers förvaltning av föreningens angelägenheter ska granskas av en ordinarie revisor med en suppleant som väljs vid årsmötet för ett år i taget. 12 Valberedning Valberedningen ska bestå av ordförande och två övriga ledamöter som väljs av årsmötet bland föreningens fasta medlemmar och skifteslagsmedlemmar för en tid av ett år. Valberedningens uppgift är att: Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna står i tur för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta. Motta nomineringar från klubbens medlemmar. Själva aktivt söka lämpliga kandidater. Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater. Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet. 13 Tecknings- och attesträtt Föreningen tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av styrelsens ordförande i förening med annan styrelseledamot. Styrelsen äger inte rätt att pantförskriva föreningens egendom eller uppta lån utan att samtliga styrelseledamöter är eniga om beslutet. Ordföranden och kassören äger rätt att disponera föreningens likvida medel var för sig.

4 Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 4(5) 14 Beslut För att fatta beslut i styrelsen fordras att alla ordinarie ledamöter kallats till mötet och att minst fyra ledamöter är närvarande vid mötet. Alla beslut fattas med enkel majoritet och ordföranden har utslagsröst. Kallelse ska ske senast sju dagar före mötet. 15 Styrelsen arbetsuppgifter Styrelsen ska sköta den löpande förvaltningen av föreningens angelägenheter inom ramen för fastställd budget. Styrelsen äger rätt att fatta beslut om ordningsföreskrifter för hamnen och övriga faciliteter. Styrelsens möten ska protokollföras och kopia ska skickas till revisorn. 16 Årsmöte och extra föreningsmöte Årsmöte ska hållas årligen mellan 15 mars 15 april. Styrelsen ska besluta om datum för årsmötet senast 31 januari. Extra föreningsmöte ska hållas då styrelsen anser att behov finns eller då minst 1/5 av föreningens fasta medlemmar skriftligen begär det hos styrelsen. Kallelse utsänds av styrelsen till medlemmarna, samt till Skifteslagets styrelse, enligt till föreningen lämnad kontaktuppgift (e-post eller postadress) senast två veckor före mötet. Dagordning och övriga möteshandlingar ska göras tillgängliga för föreningens medlemmar senast två veckor före mötet. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid fråga om ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning då två tredjedels majoritet gäller (se 22 och 23). Endast fast medlem och skifteslagsmedlem har rösträtt. Årsmöte och extra föreningsmöte kan endast besluta i ärenden som är upptagna i kallelsen. Årsmöten och extra föreningsmöten ska protokollföras och protokollen ska vara tillgängliga för medlemmarna på lämpligt sätt. 17 Förslag till ärenden Såväl styrelse som fast medlem får avge förslag till ärende (motion) att behandlas på årsmöte. Skriftligt förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. 18 Ärenden Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fastställande av dagordning. 4. Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet. 6. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. 7. Revisorns berättelse över granskningen av styrelsens och övriga funktionärers förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott eller underskott i enlighet med balansräkningen. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter i styrelsen, revisor och revisorssuppleant samt valberedning. 11. Inkomna motioner. 12. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter, eventuell indexuppräkning och budget för kommande verksamhetsår. 13. Övriga frågor

5 Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 5(5) 19 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår. 20 Räkenskaper Föreningens räkenskaper ska vara avslutade senast den 15 februari året efter räkenskapsåret och därefter överlämnas till revisorn för granskning. 21 Revision Revisorn äger rätt att när denne så önskar granska föreningens räkenskaper och underlag. Revisorn äger även i övrigt rätt att granska styrelsens och övriga funktionärers förvaltning av föreningens angelägenheter. Över verkställd revision ska revisorn till årsmötet lämna en skriftlig berättelse med förslag rörande ansvarsfrihet för styrelsen. 22 Stadgar Ska förslag till ändring av stadgarna behandlas vid årsmöte ska detta särskilt anges i kallelsen till mötet och förslaget ska bifogas. För ändring av stadgarna fordras minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande möten varav ett ska vara ett årsmöte och med minst tre månader mellan dessa möten. 23 Föreningens upplösning Ska förslag till föreningens upplösning behandlas vid årsmöte måste detta särskilt anges i kallelsen till mötet. Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande möten varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte och med minst tre månader mellan dessa möten. Vid eventuell upplösning ska föreningens tillgångar avyttras och dess skulder betalas. Eventuellt återstående överskott ska fördelas mellan de fasta medlemmarna. Dessa stadgar (version 7) antogs vid extra föreningsmöte och årsmöte 3 april 2012