Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Skeppdalsströms samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Skeppdalsströms samfällighetsförening"

Transkript

1 Skeppsdalsströms Sid.1(6) organisationsnummer Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Skeppdalsströms samfällighetsförening Medlemmar i Skeppsdalsströms samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie bolagsstämma Måndagen den 7 mars kl 19:00, Hemmesta högstadiums matsal (entrén ligger ca 50 m till höger om sporthallens entré) (Valnämndens nomineringsförslag, inkomna motioner, framställningar och förslag från styrelsen, årsredovisning, revisionsberättelse, budget samt debiteringsplan bifogas) Dagordning 1 Val av ordförande för stämman 2 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 3 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll 4 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 5 Upprättande och fastställande av röstlängd 6 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 7 Fastställande av resultat- och balansräkning 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 9 Framställningar och förslag motioner från medlemmarna 10 Framställningar och förslag från styrelsen 11 Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och suppleanter samt revisorer 12 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för innevarande kalenderår 13 Val av styrelse 14 Val av revisorer 15 Val av valnämnd (tre ledamöter varav en sammankallande) 16 Övriga frågor

2 Skeppsdalsströms 2(6) Valnämndens förslag inför årsmöte 7 mars 2005 Skeppsdalsströms Styrelse Mandattid Namn Val Telefon Ordinarie ledamot J-O Ohlander Omval Ordförande Värmdöviks Dalg. 24 Ordinarie ledamot Karina Uddén Omval Sekreterare Svartträskvägen 2 Ordinarie ledamot Kassör Valnämnden kommer p g a återbud lämna förslag vid stämman Ordinarie ledamot Vägansvarig Roger Starck Ekåsen 13 Ordinarie ledamot Gillis Fållsten Grönområdesansvar Värmdöviks Dalg. 12 Ordinarie ledamot Jürgen Olesch Hamnansvar Lostigen 31 Suppleant Pia Imbro-Ericsson Lövåsen 8 Suppleant Anders Englund Svartträskvägen 5 Omval Omval Nytt val Omval Omval Revisorer Mandattid Namn Val Telefon Ordinarie Bertil Sommar Omval Värmdöviks Dalgång 10 Ordinarie Lennart Svensson Omval Svartträskvägen 20 Suppleant Björn Eriksson Värmdöviks Dalgång Omval Valnämnd Mandattid Namn Val Telefon Sammankallande Kristian Åström Nytt val Svartträskvägen 2 Ordinarie Torgny Jansson Svartträskvägen 28 Ordinarie Bo Nordén Ekåsen 17 Omval Omval Värmdö Kristian Åström Torgny Jansson Bo Nordén

3 Skeppsdalsströms 3(6) Inkomna motioner till ordinarie föreningsstämma 2005 (medlem som önskar läsa motionerna i sin helhet är välkommen att kontakta styrelsens sekreterare) Motion nr 1 Belysning Lövåsen Inlämnad av Pia Imbro m fl Lövåsens fastighetsägare har föreslagit att ytterligare fem gatlyktor placeras ut på Ekåsen. Kostnaden för lyktorna bestrids av samfälligheten. Motionärerna efterlyser en handlingsplan och ett helhetsgrepp från styrelsen om hur belysningsfrågorna ska lösas. Motion nr 2 Belysning i området Inlämnad av Elisabeth Aaserud Motionären påpekar att belysningen i området är undermålig och framhåller dels trafiksäkerhetsaspekter och dels tryggheten mot bakgrund av förekomsten av inbrott. Motionären efterlyser någon form för att belysa vårt område. Motion nr 3 Ytterligare gatubelysning Inlämnad av Elisabeth Svensson Motionären förslår att gatubelysning installeras på Svartträskvägen mellan den belysning som nu finns nere vid Svartträsket och den som finns i backen ned mot Lostigen. Styrelsens yttrande: Behovet av belysning är en fråga som engagerar många medlemmar. Styrelsen kan konstatera att det sedan tidigare finns principbeslut fattat av föreningsstämman som föreskriver att belysning i huvudsak är ett ansvar för fastighetsägarna och att samfällighetens ansvar avser mörka partier som inte ligger i anslutning till fastighet. Styrelsen anser dock att det finns anledning att göra en genomgripande översyn av belysningen i området och därvid göra en beräkning av kostnaderna för olika handlingsalternativ. Förslag till beslut: Styrelsen föreslår att att att stämman avslår yrkanden om ytterligare belysning i avvaktan på en genomgripande översyn där de ekonomiska konsekvenserna beaktas stämman uppdrar åt styrelsen att göra en översyn enligt ovan styrelsen vid nästa ordinarie föreningsstämma presenterar alternativ angående belysning i området Motion nr 4 Anläggande av tennisbana Inlämnad av Motionärerna föreslår att en tennisbana anläggs i området. Styrelsens yttrande: Värmdöviks Tennisklubb innehar två tennisbanor, en vid Herrviksvägen och en norr om Stavsnäsvägen vid Korsmosjön. Våra medlemmar i SSF är mycket välkomna i deras förening och det finns plats för säkert ytterligare hundra medlemmar. Årskostnaden är idag för enskild 650 kronor och strax under kronor för en hel familj. Härutöver finns inga kostnader för spel. Ev. intressenter kan med fördel kontakta kassören Lennart Borg, tfn Förslag till beslut: Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen och hänvisar tennisintresserade medlemmar till Värmdöviks Tennisklubb

4 Skeppsdalsströms 4(6) Motion nr 5 Spegel i korsningen Dalg/Svartträskv Inlämnad av Elisabeth Aaserud Motinären föreslår att spegel monteras i korsningen Värmdöviks Dalgång/Svartträskvägen för att öka säkerheten i korsningen. Styrelsens yttrande: Styrelsen påminner om att högerregeln gäller i korsningen. Vid montering av spegel riskerar förare att förlita sig på denna och bortse från högerregeln. Förslag till beslut: Styrelsen föreslår att stämman avslår yrkandet Motion nr 6 Övergångsställe över Stavsnäsvägen Inlämnad av Elisabeth Svensson Motionären önskar att styrelsen med Vägverket/Värmdö kommun tar upp frågan övergångsställer/alternativt gångtunnel till busshållplatsen. Styrelsens yttrande: Planarkitekten har meddelat att planeringen av Hagabergsskolan ligger på is mot bakgrund av att Viks skola har utbyggnadsprioritet. Så snart detta projekt avslutats kommer Hagabergsskolan att åter bli aktuell liksom väg 222 och korsningen mot vårt område. Vägverket ha skissat på ett korsningsförslag och styrelsen är välkommen till kommunen för en genomgång. Förslag till beslut Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att bevaka frågan Förslag från styrelsen 1. Åtgärder mot inbrott Tyvärr fortsätter vårt område att drabbas av inbrott. Styrelsen har kontinuerligt under året samlat information för att få en uppfattning om inbrott. Styrelsen uppmanar medlemmar som drabbas att kontakta styrelsen med information för att styrelsen ska vara så uppdaterad som möjligt. Ett erbjudande om larm har distribuerats till fastigheterna. Ett möte med de områdesansvariga (för höströjningen) har hållits. Uppslutningen var 100 %. Vid mötet framkom bl a förslag om att utveckla Grannsamverkan och att medlemmar gör regelbundna nattliga vaktrundor (lämpligheten är kontrollerad hos polisen som ställer sig positiv). Styrelsen fäster stor vikt vid att ett organiserat arbete påbörjas. Konkreta aktiviteter som bygger på medlemmarnas engagemang är en förutsättning för att vi ska kunna se resultat. Styrelsen vill gärna ha stämmans beslut på att detta är en prioriterad fråga och att stämman betonar vikten av att det är många medlemmar som engagerar sig. 2. Hemsida Information och kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna är viktig. Idag sker detta genom personliga kontakter och via informationsbrev (som tyvärr blir enkelriktat). Vi tror att en hemsida också skulle vara ett verktyg för att förebygga inbrott. Styrelsen skulle välkomna en mer aktiv dialog och informationsspridning och föreslår (en ledamot reserverade sig) att en hemsida inrättas 2005.

5 Skeppsdalsströms 5(6) 3. Bastubyggnad och grillplats vid Virträsket/grillplats vid badplats Vårt område har två fina sjöar i en underbar omgivning. Styrelsens önskan är att medlemmarna i än högre grad ska få glädje av detta. En bastu och grillplats vid Virträsket och en grillplats vid badplatsen skulle kunna bidra till detta. Styrelsen önskar stämmans uppdrag av utreda förslaget och att till nästa stämma lämna förslag ( inkl kostnadsberäkning och förvaltningsplan). 4. Förslag till komplettering vid vaktgång Under 2004 fanns en Baja-Maja vid hamnen/badplatsen. Genom att sköta städning och tillsyn själva har stora belopp sparats. Under 2004 sköttes detta av ett fåtal medlemmar något som kom många badande/båtfarare till del Styrelsens förslag är att den som går vakt i hamnen också ansvarar för att kontrollera toaletten och att tillse att den är i gott skick. 5. Pumphuset Under 2004 har pumphuset förvärvats av föreningen. Köpeskillingen uppgick till kronor. Styrelsens ambition är att byggnaden ska kunna tas i anspråk som möteslokal för medlemmarna, förvaring av material m m. Reparationsbehovet är emellertid stort och styrelsen föreslår att stämman avsätter medel för de mest akuta reparationerna, se budget pkt 9. Styrelsen önskar stämmans uppdrag att vidare utreda frågan och presentera ett förslag till nästkommande stämma. 6. Långsiktig plan för underhåll av vägar Våra vägar börjar på sina håll kräva förhållandevis stora insatser. Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att göra ett förslag till långsiktig plan för underhåll av vägar och därtill redovisa hur finansiering av detta ska ske. Förslaget presenteras vid ordinarie stämma Båtar och bryggor i våra sjöar De bryggor som finns i våra sjöar måste lagligförklaras. Detta måste ske snarast. Stigar, broar och andra anordningar runt sjön är också bygglovspliktiga. Eftersom detta uppförs på föreningens mark så är det föreningen som också kan beviljas bygglov. Styrelsen föreslår den ges i uppdrag att till nästa stämma lämna ett förslag till policy angående bryggor i Svart- och Viträsket. När det gäller båtar föreslår styrelsen att kanoter och mindre båtar- utan motor- som inte ligger kvar i sjöarna ska få användas. 8. Miljömålet Styrelsen kan med glädje konstatera att det under 2005 meddelats en dom som vunnit laga kraft där det fastslås inga återställningsåtgärder ska göras. Domen innebär en lättnad för vårt område då inga ytterligare kostnader kommer att belasta föreningen. Mot bakgrund av lagakraftvunnen dom föreslår styrelsen att stämman lägger ärendet till handlingarna. 9. Debiteringslängd Samfälligheten har sedan ett par år de facto inte kunnat avsätta medel för kommande underhåll av vägar m m. Det är styrelsens bedömning att en avgiftshöjning på 500 kronor (fördelat på två debiteringar) för 2005 är nödvändig för att på kort- och medellång sikt klara våra åtagande avseende vägar m m. Styrelsen avser att under förutsättning att stämman så beslutar återkomma med en långsiktig plan när frågor rörande bl a belysning och vägar är utredda.

6 Skeppsdalsströms 6(6) 10. Budget för kalenderår (2005) Ga:1 (vägar mm) Resultatbudget, se årsredovisningens bilaga 1, kolumn Budget Kapitalbudget:Omläggning tak vattenverksbyggnad Golv, inredn. mm Summa (egenfinansieras, takomläggning prioriteras) Ga:7 (hamnanläggning) Resultatbudget, se årsredovisningens bilaga 2, kolumn Budget Kapitalbudget: Nya bommar Amortering lån F-spbk Summa (egenfinansieras)

7 Skeppsdalsströms Sid.1(5) organisationsnummer Årsredovisning 2004 Styrelsen för Skeppdalsströms samfällighetsförening avger härmed årsredovisning över föreningens verksamhet och ekonomi för år Förvaltningsberättelse Skeppsdalströms samfällighetsförening förvaltar två gemensamhetsanläggningar, dels den för vägar m m och dels den 1994 tillkomna för båthamnar. Medlemmar Fastigheterna Värmdövik 1:394-1:395, 1:404, 1;473-1:537, 1:540-1:546, 1:553-1:632, 1:634-1:639 (161 fastigheter) deltar i anläggningssamfälligheten ga:1 bestående av dagvattenledningar, vissa dräneringsledningar, vägar med parkeringsplatser samt allmän platsmark och tillhörande vattenområden. Fastigheterna 1:394, 1:404, 1:476:1:477, 1:479, 1:481-1:482, 1:485-1:488, 1:490-1:491, 1:497-1:498, 1:500-1:508, 1:510-1:519, 1:523, 1:525-1:529, 1:532-1:533, 1:536, 1:540, 1:542-1:545, 1:553-1:553, 1:556-1:557, 1:560-1:565, 1:568-1:569, 1:571, 1:577-1:578, 1:583, 1:586, 1:589-1:594, 1:596-1:598, 1:601, 1:603, 1:604-1:606, 1:608-1:613, 1:615-1:617, 1:619, 1:622-1:625, 1:627-1:632, 1:634, 1:636, 1:638-1:639 ( totalt 103 fastigheter efter kompletterande inträden) deltar i anläggningssamfälligheten Värmdövik ga:7 bestående av båthamnar i Skeppsdalsström Ordinarie föreningsstämma hölls den 20 april 2004 i Hemmesta högstadiums matsal. Styrelsen har under verksamhetsåret ( fr o m föreningsstämman) utgjorts av: Jan-Olof Ohlander Karina Uddén Kaj Ekman Gillis Fållsten Roger Starck Sven Matton Ordförande Sekreterare Kassaförvaltare Grönområdesansvarig Vägansvarig Hamnansvarig Suppleanter: Anders Englund Pia Imbro-Ericsson Revisorer: Bertil Sommar Lennart Svensson Björn Eriksson, suppleant

8 Skeppsdalsströms 2(5) Valnämnd: Kristian Åström, sammankallande Torgny Jansson Bo Nordén Styrelsens sammanträden Under verksamhetsåret har sammanlagt nio protokollförda styrelsesammanträden hållits. Styrelsen har under verksamhetsåret distribuerat tre informationsbrev ( juni, september, november) samt kallelse till ordinarie föreningsstämma. Styrelsearbetet har bedrivits under trevliga former i en positiv anda. Under 2004 delades ansvaret för vägar och grönområden mellan två ledamöter. Styrelsen har under året arbetat efter nedanstående ansvarsfördelning: VÄGANSVARIG 1. Vinterväghållning i form av plogningar och sandningar 2. Sommarväghållning sandupptagning senast 30 april farthinder ute senast 30 maj och inne senast 30 november gräsklippningar av lekplats, norra sidan av Svartträsket och vägdiken 3. Skötsel och underhåll av vägbelysningar (ev. nyuppsättningar) parkeringsplatser vattenverksbyggnad GRÖNOMRÅDESANSVARIG 1. Skogs-, fiske- och viltvård 2. Vattenområden 3. Höströjning 4. Vattenhämtningar 5. Skötsel och underhåll av bryggor i badvik och sjöar lekplats Vägar Under verksamhetsåret har styrelsen intagit en mycket restriktiv hållning till åtgärder som är kostsamma i avvaktan på ett avgörande i miljödomstolen. Nedanstående åtgärder har genomförts: Vinterväghållning Vinterväghållningen har ombesörjts av Kentas Last & Schakt. Efter påpekande från entreprenören har en inventering av brunnslock som ligger högt gjorts. Inventeringen genomfördes tillsammans med Värmdö kommun. Åtgärder kommer också att genomföras tillsammans med Värmdö kommun. Sommarväghållning Sandupptagning utfördes i vanlig ordning på samtliga vägar inom området. Gräsklippning av dikesrenar och vissa grönområden gjordes under sommaren. Föreningens farthinder sattes ut i början av maj. SKEPPSDALSSTRÖMS Box 1014 Vägar & Grönområden Pg: SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GUSTAVSBERG Hamnanläggningen Pg:

9 Skeppsdalsströms 3(5) Fler vägskyltar om fartbegränsning har införskaffats. En ny skylt med texten Endast fordon med tillstånd ska sättas upp vid vändplanen på Lostigen för de som ska parkera vid badet/hamnen. Syftet är att i möjligaste mån frigöra parkeringsplatser för medlemmars bruk, vid bad eller båtliv. Grönområden och viltvård Ga:1 I likhet med tidigare år utfördes höströjning inom området. Inför höströjningen hade grönområdesansvarig och ordförande individuella genomgångar med områdesansvariga. Styrelsen hade mycket utbyte av dessa genomgångar och fick också tillfälle att tillsammans med ansvariga närmare bestämma vilka insatser som skulle göras. 52 % av fastigheterna deltog. Stämningen var mycket god och arbetsinsatsen imponerande. Inför höströjningen 2005 hoppas styrelsen på deltagande från fler fastigheter det är bra tillfälle att hålla kontakten med sina grannar och samtidigt bidra till att öka trivseln i vårt område. Under de individuella genomgångarna med de områdesansvariga påpekades att det på föreningens mark finns rishögar, möbler, båtar, bryggor, slangar, elektriska ledningar som snarast bör bortforslas av ägarna. I annat fall kan övriga medlemmar kräva att likaledes ta sig ensidig rätt att disponera föreningens mark. Vidare framkom att enskilda medlemmar huggit ner större bestånd för att få utsiktsgator på föreningens mark och att detta också har uppmärksammats av Skogsvårdsstyrelsens representant. Det är angeläget att ånyo påpeka att sådana åtgärder inte är tillåtna utan skall ske efter vedertagna normer och i samråd med föreningsstyrelse och resp. områdesansvarig. Kvarvarande fällda träd och nedtaget sly från höströjningen kommer att bortforslas under vintern liksom ett antal vindfällen från januari-stormen. För att öka trivseln vid den gemensamma badplatsen har träd fällts och uppröjning skett. Biologisk mångfald Efter ny inspektion av Skogsvårdsstyrelsen konstateras att hänsyn tagits till den biologiska mångfalden i röjningsarbetet. Skogsvårdsstyrelsen har därför beviljat ytterligare ekonomiskt stöd. Styrelsen fäster stor vikt vid att artrikedomen och stabiliteten av vilt i vårt området är bra och att detta beaktas vid höströjningar och andra åtgärder. Viltvård Mot bakgrund av en alltmer förtätad rådjursstam, där vardera djur är bärare av ca fästingar och därigenom i mycket stor utsträckning förorsakar TBE- och boreliainfektioner har styrelsen tagit initiativet till en framtida samfälld jakt med omkringliggande markägare, Värmdö kommun och Svenska Jägarförbundet. Planeringen är omfattande och kan ta upp till tre år innan projektet kan genomföras. Johan Aaserud har generöst erbjudit sig att representera samfälligheten i planläggningen, vilket styrelsen tacksamt accepterat och utsett Johan att medverka i planeringen av jakten. Ansvarig i styrelsen är grönområdesansvarig. Någon avskjutning av djur har inte skett under 2004, trots att enstaka skott på vår fastighet rapporterats till styrelsen. Avtalet med Herrviksnäs fiskevårdsförening har sagts upp (inom ramen för gällande avtal) för upphörande under Höströjning 2005 kommer att äga rum den 8-9 oktober SKEPPSDALSSTRÖMS Box 1014 Vägar & Grönområden Pg: SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GUSTAVSBERG Hamnanläggningen Pg:

10 Skeppsdalsströms 4(5) Lagligförklaring av åtgärderna i Svartträsket och Virträsket Miljödomstolen meddelade dom som ägde laga kraft den 1 december Miljödomstolen har i dom förklarat att de muddringsarbeten som gjordes har utförts i strid mot föreskriven tillståndsplikt. Domstolen konstaterar att Länsstyrelsens förslag på återställningsåtgärder skulle innebära nya ingrepp i miljön och kräva en ny återhämtningsperiod. När det gäller den allemansrättsliga tillgängligheten säger domstolen att de förslag till spång/bro som framlagts visserligen kan vara en lämplig åtgärd men att domstolen inte kan ålägga föreningen att utföra dessa åtgärder. Domstolen förklarar att Länsstyrelsens förelägganden är mer ingripande än vad som behövs. Föreningens överklagande har därför godkänts och Länsstyrelsens beslut upphävs. Utgången av domen är positiv då den innebär att samfälligheten inte åläggs att vidta några åtgärder för återställande och att det följaktligen inte innebär några ytterligare kostnader för föreningen. Styrelsen ser fram emot att i fortsättningen fokusera på uppgifter som bidrar till att öka trivseln och utveckla vårt område. Hamnanläggningen Ga:7 Vi har haft en mycket god uthyrningsgrad, de flesta platser har varit uthyrda. Vaktgången har fungerat bra med begränsad vaktgång under hösten. Den enda incident som rapporterats är att den entreprenör som monterade flaggstången blev bestulen i samband med att arbetet utfördes. Bygglov inför ev flyttning av hamnen har beviljats. Bygglovet har överklagats bl a av några fastigheter i området. Styrelsen har tagit initiativ till dialog med fastighetsägarna och samtidigt understruket att inga åtgärder kommer att göras och kommer heller inte att göras i avvaktan på slutligt beslut i ärendet på stämman. I skrivande stund är tidshorisonten för ett sådant beslut flera år. En begäran om fartbegränsning (5 knop) har lämnats in till Länsstyrelsen. Begäran är f n ute på remiss, beslut väntas En flaggstång har monterats och en inbjudan till att närvara vid flagghalning har gått ut till samtliga fastigheter. Styrelsen hoppas att kunna etablera en tradition där båtsäsongens inledning och avslutning uppmärksammas. Det sker genom flagghissning och flagghalning. Båtsäsongens inledning firas lördagen den 23 april kl 14:00, med flagghissing, samling i hamnen. Ekonomi Styrelsen föreslår att årets underskott på 264 kr för ga:1 respektive överskott på kr för ga:7 balanseras i ny räkning. Underskottet för ga:1 är egentligen betydligt större än angivna 264 kr. Resultatet har, liksom för 2003, av redovisningstekniska skäl reglerats genom delvis upplösning av den stora underhållsfonden med kr ( kr för 2003). Beträffande resultat och ställning hänvisar vi till bilagda resultat- och balansräkningar för ga:1 och ga:7 (årsredovisningens bilagor 1 och 2). SKEPPSDALSSTRÖMS Box 1014 Vägar & Grönområden Pg: SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GUSTAVSBERG Hamnanläggningen Pg:

11 Skeppsdalsströms 5(5) Värmdö den 17 februari 2005 Jan-Olof Ohlander Kaj Ekman Gillis Fållsten Sven Matton Roger Starck Karina Uddén Revisionsberättelse bifogas ej, kommer att föredras på stämman. SKEPPSDALSSTRÖMS Box 1014 Vägar & Grönområden Pg: SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GUSTAVSBERG Hamnanläggningen Pg:

12 BILAGA 1 RESULTATRÄKNING GA:1 Budget 2004 Utfall 2004 Utfall 2003 Budget 2005 Vägavgifter Driftbidrag Vägverket Övrigt (bidrag Skogsv.styrelse) SUMMA INTÄKTER Drift/underhåll, varav: gatubelysning, el mm vägar, farthinder mm markanläggn. (lekpark,bad.) allmänplatsmark o -vatten Styrelse- o revisorkostnader Administrativa kostnader Övrigt/oförutsett Avskrivningar *) SUMMA VSH-KOSTNADER Räntenetto Återfört från uppskr.fond *) Underhållsfond (- = avsättn.) ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNING GA: PG och bank Avgiftsfordringar Övrigt 0 0 S:a omsättningstillgångar Maskiner o inventarier Vägar, markanl., gatubelysn. mm Byggnader Mark S:a anl.tillgångar (netto) SUMMA TILLGÅNGAR Leverantörsskulder Uppl. kostn. o förutbet. intäkter Övriga korta skulder Avräkning ga: Summa skulder Underhållsfond Uppskrivningsfond AT Balanserat resultat Årets resultat S:a eget kapital S:A SKULDER o EGET KAP

13 BILAGA 2 RESULTATRÄKNING GA:7 Budget 2004 Utfall 2004 Utfall 2003 Budget 2005 Fasta driftavgifter Rörliga driftavgifter Extern uthyrning SUMMA INTÄKTER Drift/underhåll, varav: bryggor VVS-anläggning vaktstuga förbrukning el o vatten övrigt Styrelsekostnader Administrativa kostnader Övrigt/oförutsett Avskrivningar SUMMA VSH-KOSTNADER Räntenetto Underhållsfond ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNING GA: PG och bank Avgiftsfordringar Osäkra fordringar Varulager, vimplar o flaggor S:a omsättningstillgångar Förrättningsutgift Bryggor, förankr., bommar, VVS mm Ackumulerade VM-avdrag Vaktstuga (netto efter VM-avdrag) S:a anläggningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Uppl.kostn, levskuld o förutbet intäkter Avräkning ga:1 (- => fordran) Övriga korta skulder Lån Föreningssparbank, 10 år S:a skulder Underhållsfond Inträdesavgifter (103x6.800) Medlemsinsatser Balanserat resultat Årets resultat S:a eget kapital S:A SKULDER o EGET KAP

organisationsnummer 716416-2625 Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Skeppdalsströms samfällighetsförening Medlemmar i Skeppsdalsströms samfällighetsförening kallas/hälsas här välkomma till vår ordinarie

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

Resarö Vägförening 2011-02-28

Resarö Vägförening 2011-02-28 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 28 mars 2011 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD

STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD 1 Firma Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening, nedan kallad föreningen. 2 Verksamhet Föreningens verksamhet är att främja

Läs mer

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING Verksamhetsåret 212 ÅRSREDOVISNING Sida 2 av 5 Styrelsen för Kållekärrs vägförening för härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1/1-31/12 212. STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Årsstämma torsdagen den 27 maj 2010 kl 18.30 i Tekniska nämndhusets hörsal, Flemminggatan 4, Stockholm Närvarande se bilaga 1. Öppnande Ordföranden Åke Amundin förklarade

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF Organisationsnummer 717900-0067 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen avlämnar härmed följande redovisning för förvaltningsåret 2012. Styrelsens sammansättning Ordförande

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Kanotens Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kanotens Samfällighetsförening Årsredovisning för Kanotens Samfällighetsförening 717913-9204 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Kanotens Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, vilket är föreningens

Läs mer

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Fiberprojekt 2015-04-22 1(3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl. 19.00 i Torsgården, Lönashult.

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Närvarande 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Justeringsmän PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2006-04-23 Representanter för 35 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal.

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. KUTANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning 2009-05-01-2010-04-30 2008-05-01-2009-04-30 Intäkter Fakturering medlemmar 28 539 567 556 Övriga intäkter 11 582 9 930 Summa intäkter

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

1 januari 25 maj 25 maj 31 december

1 januari 25 maj 25 maj 31 december Art Kallelse till föreningsstämma i Svensboda samfällighetsförening Tid Lördagen den 31 maj 2014 kl 10.00-11.30 Plats Föreningshuset vid fotbollsplanen Dagordning 1 Föreningsstämmans öppnande 2 Fråga om

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening

Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening Stadgar för: Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening 1, (6) Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening FIRMA, SÄTE & ÄNDAMÅL 1 Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening, är en sammanslutning av

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDBY KYRKBY, GÖTEBORG

ÅRSREDOVISNING 2004 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDBY KYRKBY, GÖTEBORG ÅRSREDOVISNING 2004 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDBY KYRKBY, GÖTEBORG Organisationsnummer: 769601-5648 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lundby Kyrkby får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sörfjärdens vägförening Org nr 717910-2244 Styrelsen för Sörfjärdens vägförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01 2008-04-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningens vägnät

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Falsterbo Vägförening den 8 juli 2013 på Flommens GK, Falsterbo. Närvarande: se bifogad närvaroförteckning. Vägföreningens ordföranden Bo Ejlertsson hälsade

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Vara Energi ek. för. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Vara. 3 Ändamål Föreningen har till ändamål att producera, distribuera

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer