Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Skeppdalsströms samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Skeppdalsströms samfällighetsförening"

Transkript

1 Skeppsdalsströms Sid.1(6) organisationsnummer Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Skeppdalsströms samfällighetsförening Medlemmar i Skeppsdalsströms samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie bolagsstämma Måndagen den 7 mars kl 19:00, Hemmesta högstadiums matsal (entrén ligger ca 50 m till höger om sporthallens entré) (Valnämndens nomineringsförslag, inkomna motioner, framställningar och förslag från styrelsen, årsredovisning, revisionsberättelse, budget samt debiteringsplan bifogas) Dagordning 1 Val av ordförande för stämman 2 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 3 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll 4 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 5 Upprättande och fastställande av röstlängd 6 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 7 Fastställande av resultat- och balansräkning 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 9 Framställningar och förslag motioner från medlemmarna 10 Framställningar och förslag från styrelsen 11 Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och suppleanter samt revisorer 12 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för innevarande kalenderår 13 Val av styrelse 14 Val av revisorer 15 Val av valnämnd (tre ledamöter varav en sammankallande) 16 Övriga frågor

2 Skeppsdalsströms 2(6) Valnämndens förslag inför årsmöte 7 mars 2005 Skeppsdalsströms Styrelse Mandattid Namn Val Telefon Ordinarie ledamot J-O Ohlander Omval Ordförande Värmdöviks Dalg. 24 Ordinarie ledamot Karina Uddén Omval Sekreterare Svartträskvägen 2 Ordinarie ledamot Kassör Valnämnden kommer p g a återbud lämna förslag vid stämman Ordinarie ledamot Vägansvarig Roger Starck Ekåsen 13 Ordinarie ledamot Gillis Fållsten Grönområdesansvar Värmdöviks Dalg. 12 Ordinarie ledamot Jürgen Olesch Hamnansvar Lostigen 31 Suppleant Pia Imbro-Ericsson Lövåsen 8 Suppleant Anders Englund Svartträskvägen 5 Omval Omval Nytt val Omval Omval Revisorer Mandattid Namn Val Telefon Ordinarie Bertil Sommar Omval Värmdöviks Dalgång 10 Ordinarie Lennart Svensson Omval Svartträskvägen 20 Suppleant Björn Eriksson Värmdöviks Dalgång Omval Valnämnd Mandattid Namn Val Telefon Sammankallande Kristian Åström Nytt val Svartträskvägen 2 Ordinarie Torgny Jansson Svartträskvägen 28 Ordinarie Bo Nordén Ekåsen 17 Omval Omval Värmdö Kristian Åström Torgny Jansson Bo Nordén

3 Skeppsdalsströms 3(6) Inkomna motioner till ordinarie föreningsstämma 2005 (medlem som önskar läsa motionerna i sin helhet är välkommen att kontakta styrelsens sekreterare) Motion nr 1 Belysning Lövåsen Inlämnad av Pia Imbro m fl Lövåsens fastighetsägare har föreslagit att ytterligare fem gatlyktor placeras ut på Ekåsen. Kostnaden för lyktorna bestrids av samfälligheten. Motionärerna efterlyser en handlingsplan och ett helhetsgrepp från styrelsen om hur belysningsfrågorna ska lösas. Motion nr 2 Belysning i området Inlämnad av Elisabeth Aaserud Motionären påpekar att belysningen i området är undermålig och framhåller dels trafiksäkerhetsaspekter och dels tryggheten mot bakgrund av förekomsten av inbrott. Motionären efterlyser någon form för att belysa vårt område. Motion nr 3 Ytterligare gatubelysning Inlämnad av Elisabeth Svensson Motionären förslår att gatubelysning installeras på Svartträskvägen mellan den belysning som nu finns nere vid Svartträsket och den som finns i backen ned mot Lostigen. Styrelsens yttrande: Behovet av belysning är en fråga som engagerar många medlemmar. Styrelsen kan konstatera att det sedan tidigare finns principbeslut fattat av föreningsstämman som föreskriver att belysning i huvudsak är ett ansvar för fastighetsägarna och att samfällighetens ansvar avser mörka partier som inte ligger i anslutning till fastighet. Styrelsen anser dock att det finns anledning att göra en genomgripande översyn av belysningen i området och därvid göra en beräkning av kostnaderna för olika handlingsalternativ. Förslag till beslut: Styrelsen föreslår att att att stämman avslår yrkanden om ytterligare belysning i avvaktan på en genomgripande översyn där de ekonomiska konsekvenserna beaktas stämman uppdrar åt styrelsen att göra en översyn enligt ovan styrelsen vid nästa ordinarie föreningsstämma presenterar alternativ angående belysning i området Motion nr 4 Anläggande av tennisbana Inlämnad av Motionärerna föreslår att en tennisbana anläggs i området. Styrelsens yttrande: Värmdöviks Tennisklubb innehar två tennisbanor, en vid Herrviksvägen och en norr om Stavsnäsvägen vid Korsmosjön. Våra medlemmar i SSF är mycket välkomna i deras förening och det finns plats för säkert ytterligare hundra medlemmar. Årskostnaden är idag för enskild 650 kronor och strax under kronor för en hel familj. Härutöver finns inga kostnader för spel. Ev. intressenter kan med fördel kontakta kassören Lennart Borg, tfn Förslag till beslut: Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen och hänvisar tennisintresserade medlemmar till Värmdöviks Tennisklubb

4 Skeppsdalsströms 4(6) Motion nr 5 Spegel i korsningen Dalg/Svartträskv Inlämnad av Elisabeth Aaserud Motinären föreslår att spegel monteras i korsningen Värmdöviks Dalgång/Svartträskvägen för att öka säkerheten i korsningen. Styrelsens yttrande: Styrelsen påminner om att högerregeln gäller i korsningen. Vid montering av spegel riskerar förare att förlita sig på denna och bortse från högerregeln. Förslag till beslut: Styrelsen föreslår att stämman avslår yrkandet Motion nr 6 Övergångsställe över Stavsnäsvägen Inlämnad av Elisabeth Svensson Motionären önskar att styrelsen med Vägverket/Värmdö kommun tar upp frågan övergångsställer/alternativt gångtunnel till busshållplatsen. Styrelsens yttrande: Planarkitekten har meddelat att planeringen av Hagabergsskolan ligger på is mot bakgrund av att Viks skola har utbyggnadsprioritet. Så snart detta projekt avslutats kommer Hagabergsskolan att åter bli aktuell liksom väg 222 och korsningen mot vårt område. Vägverket ha skissat på ett korsningsförslag och styrelsen är välkommen till kommunen för en genomgång. Förslag till beslut Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att bevaka frågan Förslag från styrelsen 1. Åtgärder mot inbrott Tyvärr fortsätter vårt område att drabbas av inbrott. Styrelsen har kontinuerligt under året samlat information för att få en uppfattning om inbrott. Styrelsen uppmanar medlemmar som drabbas att kontakta styrelsen med information för att styrelsen ska vara så uppdaterad som möjligt. Ett erbjudande om larm har distribuerats till fastigheterna. Ett möte med de områdesansvariga (för höströjningen) har hållits. Uppslutningen var 100 %. Vid mötet framkom bl a förslag om att utveckla Grannsamverkan och att medlemmar gör regelbundna nattliga vaktrundor (lämpligheten är kontrollerad hos polisen som ställer sig positiv). Styrelsen fäster stor vikt vid att ett organiserat arbete påbörjas. Konkreta aktiviteter som bygger på medlemmarnas engagemang är en förutsättning för att vi ska kunna se resultat. Styrelsen vill gärna ha stämmans beslut på att detta är en prioriterad fråga och att stämman betonar vikten av att det är många medlemmar som engagerar sig. 2. Hemsida Information och kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna är viktig. Idag sker detta genom personliga kontakter och via informationsbrev (som tyvärr blir enkelriktat). Vi tror att en hemsida också skulle vara ett verktyg för att förebygga inbrott. Styrelsen skulle välkomna en mer aktiv dialog och informationsspridning och föreslår (en ledamot reserverade sig) att en hemsida inrättas 2005.

5 Skeppsdalsströms 5(6) 3. Bastubyggnad och grillplats vid Virträsket/grillplats vid badplats Vårt område har två fina sjöar i en underbar omgivning. Styrelsens önskan är att medlemmarna i än högre grad ska få glädje av detta. En bastu och grillplats vid Virträsket och en grillplats vid badplatsen skulle kunna bidra till detta. Styrelsen önskar stämmans uppdrag av utreda förslaget och att till nästa stämma lämna förslag ( inkl kostnadsberäkning och förvaltningsplan). 4. Förslag till komplettering vid vaktgång Under 2004 fanns en Baja-Maja vid hamnen/badplatsen. Genom att sköta städning och tillsyn själva har stora belopp sparats. Under 2004 sköttes detta av ett fåtal medlemmar något som kom många badande/båtfarare till del Styrelsens förslag är att den som går vakt i hamnen också ansvarar för att kontrollera toaletten och att tillse att den är i gott skick. 5. Pumphuset Under 2004 har pumphuset förvärvats av föreningen. Köpeskillingen uppgick till kronor. Styrelsens ambition är att byggnaden ska kunna tas i anspråk som möteslokal för medlemmarna, förvaring av material m m. Reparationsbehovet är emellertid stort och styrelsen föreslår att stämman avsätter medel för de mest akuta reparationerna, se budget pkt 9. Styrelsen önskar stämmans uppdrag att vidare utreda frågan och presentera ett förslag till nästkommande stämma. 6. Långsiktig plan för underhåll av vägar Våra vägar börjar på sina håll kräva förhållandevis stora insatser. Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att göra ett förslag till långsiktig plan för underhåll av vägar och därtill redovisa hur finansiering av detta ska ske. Förslaget presenteras vid ordinarie stämma Båtar och bryggor i våra sjöar De bryggor som finns i våra sjöar måste lagligförklaras. Detta måste ske snarast. Stigar, broar och andra anordningar runt sjön är också bygglovspliktiga. Eftersom detta uppförs på föreningens mark så är det föreningen som också kan beviljas bygglov. Styrelsen föreslår den ges i uppdrag att till nästa stämma lämna ett förslag till policy angående bryggor i Svart- och Viträsket. När det gäller båtar föreslår styrelsen att kanoter och mindre båtar- utan motor- som inte ligger kvar i sjöarna ska få användas. 8. Miljömålet Styrelsen kan med glädje konstatera att det under 2005 meddelats en dom som vunnit laga kraft där det fastslås inga återställningsåtgärder ska göras. Domen innebär en lättnad för vårt område då inga ytterligare kostnader kommer att belasta föreningen. Mot bakgrund av lagakraftvunnen dom föreslår styrelsen att stämman lägger ärendet till handlingarna. 9. Debiteringslängd Samfälligheten har sedan ett par år de facto inte kunnat avsätta medel för kommande underhåll av vägar m m. Det är styrelsens bedömning att en avgiftshöjning på 500 kronor (fördelat på två debiteringar) för 2005 är nödvändig för att på kort- och medellång sikt klara våra åtagande avseende vägar m m. Styrelsen avser att under förutsättning att stämman så beslutar återkomma med en långsiktig plan när frågor rörande bl a belysning och vägar är utredda.

6 Skeppsdalsströms 6(6) 10. Budget för kalenderår (2005) Ga:1 (vägar mm) Resultatbudget, se årsredovisningens bilaga 1, kolumn Budget Kapitalbudget:Omläggning tak vattenverksbyggnad Golv, inredn. mm Summa (egenfinansieras, takomläggning prioriteras) Ga:7 (hamnanläggning) Resultatbudget, se årsredovisningens bilaga 2, kolumn Budget Kapitalbudget: Nya bommar Amortering lån F-spbk Summa (egenfinansieras)

7 Skeppsdalsströms Sid.1(5) organisationsnummer Årsredovisning 2004 Styrelsen för Skeppdalsströms samfällighetsförening avger härmed årsredovisning över föreningens verksamhet och ekonomi för år Förvaltningsberättelse Skeppsdalströms samfällighetsförening förvaltar två gemensamhetsanläggningar, dels den för vägar m m och dels den 1994 tillkomna för båthamnar. Medlemmar Fastigheterna Värmdövik 1:394-1:395, 1:404, 1;473-1:537, 1:540-1:546, 1:553-1:632, 1:634-1:639 (161 fastigheter) deltar i anläggningssamfälligheten ga:1 bestående av dagvattenledningar, vissa dräneringsledningar, vägar med parkeringsplatser samt allmän platsmark och tillhörande vattenområden. Fastigheterna 1:394, 1:404, 1:476:1:477, 1:479, 1:481-1:482, 1:485-1:488, 1:490-1:491, 1:497-1:498, 1:500-1:508, 1:510-1:519, 1:523, 1:525-1:529, 1:532-1:533, 1:536, 1:540, 1:542-1:545, 1:553-1:553, 1:556-1:557, 1:560-1:565, 1:568-1:569, 1:571, 1:577-1:578, 1:583, 1:586, 1:589-1:594, 1:596-1:598, 1:601, 1:603, 1:604-1:606, 1:608-1:613, 1:615-1:617, 1:619, 1:622-1:625, 1:627-1:632, 1:634, 1:636, 1:638-1:639 ( totalt 103 fastigheter efter kompletterande inträden) deltar i anläggningssamfälligheten Värmdövik ga:7 bestående av båthamnar i Skeppsdalsström Ordinarie föreningsstämma hölls den 20 april 2004 i Hemmesta högstadiums matsal. Styrelsen har under verksamhetsåret ( fr o m föreningsstämman) utgjorts av: Jan-Olof Ohlander Karina Uddén Kaj Ekman Gillis Fållsten Roger Starck Sven Matton Ordförande Sekreterare Kassaförvaltare Grönområdesansvarig Vägansvarig Hamnansvarig Suppleanter: Anders Englund Pia Imbro-Ericsson Revisorer: Bertil Sommar Lennart Svensson Björn Eriksson, suppleant

8 Skeppsdalsströms 2(5) Valnämnd: Kristian Åström, sammankallande Torgny Jansson Bo Nordén Styrelsens sammanträden Under verksamhetsåret har sammanlagt nio protokollförda styrelsesammanträden hållits. Styrelsen har under verksamhetsåret distribuerat tre informationsbrev ( juni, september, november) samt kallelse till ordinarie föreningsstämma. Styrelsearbetet har bedrivits under trevliga former i en positiv anda. Under 2004 delades ansvaret för vägar och grönområden mellan två ledamöter. Styrelsen har under året arbetat efter nedanstående ansvarsfördelning: VÄGANSVARIG 1. Vinterväghållning i form av plogningar och sandningar 2. Sommarväghållning sandupptagning senast 30 april farthinder ute senast 30 maj och inne senast 30 november gräsklippningar av lekplats, norra sidan av Svartträsket och vägdiken 3. Skötsel och underhåll av vägbelysningar (ev. nyuppsättningar) parkeringsplatser vattenverksbyggnad GRÖNOMRÅDESANSVARIG 1. Skogs-, fiske- och viltvård 2. Vattenområden 3. Höströjning 4. Vattenhämtningar 5. Skötsel och underhåll av bryggor i badvik och sjöar lekplats Vägar Under verksamhetsåret har styrelsen intagit en mycket restriktiv hållning till åtgärder som är kostsamma i avvaktan på ett avgörande i miljödomstolen. Nedanstående åtgärder har genomförts: Vinterväghållning Vinterväghållningen har ombesörjts av Kentas Last & Schakt. Efter påpekande från entreprenören har en inventering av brunnslock som ligger högt gjorts. Inventeringen genomfördes tillsammans med Värmdö kommun. Åtgärder kommer också att genomföras tillsammans med Värmdö kommun. Sommarväghållning Sandupptagning utfördes i vanlig ordning på samtliga vägar inom området. Gräsklippning av dikesrenar och vissa grönområden gjordes under sommaren. Föreningens farthinder sattes ut i början av maj. SKEPPSDALSSTRÖMS Box 1014 Vägar & Grönområden Pg: SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GUSTAVSBERG Hamnanläggningen Pg:

9 Skeppsdalsströms 3(5) Fler vägskyltar om fartbegränsning har införskaffats. En ny skylt med texten Endast fordon med tillstånd ska sättas upp vid vändplanen på Lostigen för de som ska parkera vid badet/hamnen. Syftet är att i möjligaste mån frigöra parkeringsplatser för medlemmars bruk, vid bad eller båtliv. Grönområden och viltvård Ga:1 I likhet med tidigare år utfördes höströjning inom området. Inför höströjningen hade grönområdesansvarig och ordförande individuella genomgångar med områdesansvariga. Styrelsen hade mycket utbyte av dessa genomgångar och fick också tillfälle att tillsammans med ansvariga närmare bestämma vilka insatser som skulle göras. 52 % av fastigheterna deltog. Stämningen var mycket god och arbetsinsatsen imponerande. Inför höströjningen 2005 hoppas styrelsen på deltagande från fler fastigheter det är bra tillfälle att hålla kontakten med sina grannar och samtidigt bidra till att öka trivseln i vårt område. Under de individuella genomgångarna med de områdesansvariga påpekades att det på föreningens mark finns rishögar, möbler, båtar, bryggor, slangar, elektriska ledningar som snarast bör bortforslas av ägarna. I annat fall kan övriga medlemmar kräva att likaledes ta sig ensidig rätt att disponera föreningens mark. Vidare framkom att enskilda medlemmar huggit ner större bestånd för att få utsiktsgator på föreningens mark och att detta också har uppmärksammats av Skogsvårdsstyrelsens representant. Det är angeläget att ånyo påpeka att sådana åtgärder inte är tillåtna utan skall ske efter vedertagna normer och i samråd med föreningsstyrelse och resp. områdesansvarig. Kvarvarande fällda träd och nedtaget sly från höströjningen kommer att bortforslas under vintern liksom ett antal vindfällen från januari-stormen. För att öka trivseln vid den gemensamma badplatsen har träd fällts och uppröjning skett. Biologisk mångfald Efter ny inspektion av Skogsvårdsstyrelsen konstateras att hänsyn tagits till den biologiska mångfalden i röjningsarbetet. Skogsvårdsstyrelsen har därför beviljat ytterligare ekonomiskt stöd. Styrelsen fäster stor vikt vid att artrikedomen och stabiliteten av vilt i vårt området är bra och att detta beaktas vid höströjningar och andra åtgärder. Viltvård Mot bakgrund av en alltmer förtätad rådjursstam, där vardera djur är bärare av ca fästingar och därigenom i mycket stor utsträckning förorsakar TBE- och boreliainfektioner har styrelsen tagit initiativet till en framtida samfälld jakt med omkringliggande markägare, Värmdö kommun och Svenska Jägarförbundet. Planeringen är omfattande och kan ta upp till tre år innan projektet kan genomföras. Johan Aaserud har generöst erbjudit sig att representera samfälligheten i planläggningen, vilket styrelsen tacksamt accepterat och utsett Johan att medverka i planeringen av jakten. Ansvarig i styrelsen är grönområdesansvarig. Någon avskjutning av djur har inte skett under 2004, trots att enstaka skott på vår fastighet rapporterats till styrelsen. Avtalet med Herrviksnäs fiskevårdsförening har sagts upp (inom ramen för gällande avtal) för upphörande under Höströjning 2005 kommer att äga rum den 8-9 oktober SKEPPSDALSSTRÖMS Box 1014 Vägar & Grönområden Pg: SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GUSTAVSBERG Hamnanläggningen Pg:

10 Skeppsdalsströms 4(5) Lagligförklaring av åtgärderna i Svartträsket och Virträsket Miljödomstolen meddelade dom som ägde laga kraft den 1 december Miljödomstolen har i dom förklarat att de muddringsarbeten som gjordes har utförts i strid mot föreskriven tillståndsplikt. Domstolen konstaterar att Länsstyrelsens förslag på återställningsåtgärder skulle innebära nya ingrepp i miljön och kräva en ny återhämtningsperiod. När det gäller den allemansrättsliga tillgängligheten säger domstolen att de förslag till spång/bro som framlagts visserligen kan vara en lämplig åtgärd men att domstolen inte kan ålägga föreningen att utföra dessa åtgärder. Domstolen förklarar att Länsstyrelsens förelägganden är mer ingripande än vad som behövs. Föreningens överklagande har därför godkänts och Länsstyrelsens beslut upphävs. Utgången av domen är positiv då den innebär att samfälligheten inte åläggs att vidta några åtgärder för återställande och att det följaktligen inte innebär några ytterligare kostnader för föreningen. Styrelsen ser fram emot att i fortsättningen fokusera på uppgifter som bidrar till att öka trivseln och utveckla vårt område. Hamnanläggningen Ga:7 Vi har haft en mycket god uthyrningsgrad, de flesta platser har varit uthyrda. Vaktgången har fungerat bra med begränsad vaktgång under hösten. Den enda incident som rapporterats är att den entreprenör som monterade flaggstången blev bestulen i samband med att arbetet utfördes. Bygglov inför ev flyttning av hamnen har beviljats. Bygglovet har överklagats bl a av några fastigheter i området. Styrelsen har tagit initiativ till dialog med fastighetsägarna och samtidigt understruket att inga åtgärder kommer att göras och kommer heller inte att göras i avvaktan på slutligt beslut i ärendet på stämman. I skrivande stund är tidshorisonten för ett sådant beslut flera år. En begäran om fartbegränsning (5 knop) har lämnats in till Länsstyrelsen. Begäran är f n ute på remiss, beslut väntas En flaggstång har monterats och en inbjudan till att närvara vid flagghalning har gått ut till samtliga fastigheter. Styrelsen hoppas att kunna etablera en tradition där båtsäsongens inledning och avslutning uppmärksammas. Det sker genom flagghissning och flagghalning. Båtsäsongens inledning firas lördagen den 23 april kl 14:00, med flagghissing, samling i hamnen. Ekonomi Styrelsen föreslår att årets underskott på 264 kr för ga:1 respektive överskott på kr för ga:7 balanseras i ny räkning. Underskottet för ga:1 är egentligen betydligt större än angivna 264 kr. Resultatet har, liksom för 2003, av redovisningstekniska skäl reglerats genom delvis upplösning av den stora underhållsfonden med kr ( kr för 2003). Beträffande resultat och ställning hänvisar vi till bilagda resultat- och balansräkningar för ga:1 och ga:7 (årsredovisningens bilagor 1 och 2). SKEPPSDALSSTRÖMS Box 1014 Vägar & Grönområden Pg: SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GUSTAVSBERG Hamnanläggningen Pg:

11 Skeppsdalsströms 5(5) Värmdö den 17 februari 2005 Jan-Olof Ohlander Kaj Ekman Gillis Fållsten Sven Matton Roger Starck Karina Uddén Revisionsberättelse bifogas ej, kommer att föredras på stämman. SKEPPSDALSSTRÖMS Box 1014 Vägar & Grönområden Pg: SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GUSTAVSBERG Hamnanläggningen Pg:

12 BILAGA 1 RESULTATRÄKNING GA:1 Budget 2004 Utfall 2004 Utfall 2003 Budget 2005 Vägavgifter Driftbidrag Vägverket Övrigt (bidrag Skogsv.styrelse) SUMMA INTÄKTER Drift/underhåll, varav: gatubelysning, el mm vägar, farthinder mm markanläggn. (lekpark,bad.) allmänplatsmark o -vatten Styrelse- o revisorkostnader Administrativa kostnader Övrigt/oförutsett Avskrivningar *) SUMMA VSH-KOSTNADER Räntenetto Återfört från uppskr.fond *) Underhållsfond (- = avsättn.) ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNING GA: PG och bank Avgiftsfordringar Övrigt 0 0 S:a omsättningstillgångar Maskiner o inventarier Vägar, markanl., gatubelysn. mm Byggnader Mark S:a anl.tillgångar (netto) SUMMA TILLGÅNGAR Leverantörsskulder Uppl. kostn. o förutbet. intäkter Övriga korta skulder Avräkning ga: Summa skulder Underhållsfond Uppskrivningsfond AT Balanserat resultat Årets resultat S:a eget kapital S:A SKULDER o EGET KAP

13 BILAGA 2 RESULTATRÄKNING GA:7 Budget 2004 Utfall 2004 Utfall 2003 Budget 2005 Fasta driftavgifter Rörliga driftavgifter Extern uthyrning SUMMA INTÄKTER Drift/underhåll, varav: bryggor VVS-anläggning vaktstuga förbrukning el o vatten övrigt Styrelsekostnader Administrativa kostnader Övrigt/oförutsett Avskrivningar SUMMA VSH-KOSTNADER Räntenetto Underhållsfond ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNING GA: PG och bank Avgiftsfordringar Osäkra fordringar Varulager, vimplar o flaggor S:a omsättningstillgångar Förrättningsutgift Bryggor, förankr., bommar, VVS mm Ackumulerade VM-avdrag Vaktstuga (netto efter VM-avdrag) S:a anläggningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Uppl.kostn, levskuld o förutbet intäkter Avräkning ga:1 (- => fordran) Övriga korta skulder Lån Föreningssparbank, 10 år S:a skulder Underhållsfond Inträdesavgifter (103x6.800) Medlemsinsatser Balanserat resultat Årets resultat S:a eget kapital S:A SKULDER o EGET KAP

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Kallelse till ordinarie föreningsstämma SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Onsdagen den 25 april 19.00 Restaurang Le Golf på Wermdö Golf & Country Club www.skeppsdalsstrom.se KALLELSE till ORDINARIE

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

VÄLKOMNA TILL SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRENINGSSTÄMMA 2012

VÄLKOMNA TILL SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRENINGSSTÄMMA 2012 VÄLKOMNA TILL SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRENINGSSTÄMMA 2012 DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande på stämman 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 4 Utseende av två

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud.

En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud. Bästa medlem i Dyviks samfällighetsförening! Kallelse till årets stämma i bifogas. Enligt föreningens stadgar skall årsmöteshandlingarna hållas tillgängliga på angiven plats (hos styrelsens sekreterare).

Läs mer

Älvsala Nya Tomtägareförening

Älvsala Nya Tomtägareförening Älvsala Nya Tomtägareförening KALLELSE Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Lördagen den 25 april 2015 kl. 18.00 21.00 Plats: Gustavsbergsteatern/ Gustavsbergs

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 Blåsippsbackens Samfällighetsförening Årsstämma Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 1-3 Kaffe serveras från kl. 18.30 Observera

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 12 mars 2008 kl 1900 Österskärsskolans Matsal

Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 12 mars 2008 kl 1900 Österskärsskolans Matsal Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 12 mars 2008 kl 1900 Österskärsskolans Matsal 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Dagordning 3 Beslut om årsavgift och annan avgift

Läs mer

Årsmöte 2014. Sandviks Tomtägareförening

Årsmöte 2014. Sandviks Tomtägareförening Årsmöte 2014 för Sandviks Tomtägareförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 1 Välkomna Styrelsen Verksamhetsberättelse för Sandviks Tomtägareförening.

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015

Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015 HSB:s Brf Hamnkaptenen i Sthlm, org nr 702002-8200 Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015 2015-04-12 BrfHamnkaptenen Förvaltningsberättelse år 2014 1(11 Att bo

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag!

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag! 1 Södra Bryggans Samfällighetsförening (SBSF), Vättersö, 6 juni 2005 Hej Vättersö- och Aspöbor, Framför oss ligger en kall juni månad och en het augusti - enligt vissa spåmän. Vi vet bara en sak säkert:

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Tid: torsdagen den 27 mars 2014, kl 19.00 Plats: Kryptan i Kista kyrka Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3.

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening

Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening Datum: Torsdagen den 27 mars 2014, klockan 19.00 (18.30) Plats: Aulan i Kapareskolan, Håkullavägen, Onsala. OBS! Mötet börjar 19.00

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 Föreningens medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma lördagen den 12 april 2014 kl.11.00. Stämman hålls i kommunens möteslokal (samma lokal som 2013) bredvid polisstationen

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer