Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Skeppdalsströms samfällighetsförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Skeppdalsströms samfällighetsförening"

Transkript

1 Skeppsdalsströms Sid.1(6) organisationsnummer Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Skeppdalsströms samfällighetsförening Medlemmar i Skeppsdalsströms samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie bolagsstämma Måndagen den 7 mars kl 19:00, Hemmesta högstadiums matsal (entrén ligger ca 50 m till höger om sporthallens entré) (Valnämndens nomineringsförslag, inkomna motioner, framställningar och förslag från styrelsen, årsredovisning, revisionsberättelse, budget samt debiteringsplan bifogas) Dagordning 1 Val av ordförande för stämman 2 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 3 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll 4 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 5 Upprättande och fastställande av röstlängd 6 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 7 Fastställande av resultat- och balansräkning 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 9 Framställningar och förslag motioner från medlemmarna 10 Framställningar och förslag från styrelsen 11 Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och suppleanter samt revisorer 12 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för innevarande kalenderår 13 Val av styrelse 14 Val av revisorer 15 Val av valnämnd (tre ledamöter varav en sammankallande) 16 Övriga frågor

2 Skeppsdalsströms 2(6) Valnämndens förslag inför årsmöte 7 mars 2005 Skeppsdalsströms Styrelse Mandattid Namn Val Telefon Ordinarie ledamot J-O Ohlander Omval Ordförande Värmdöviks Dalg. 24 Ordinarie ledamot Karina Uddén Omval Sekreterare Svartträskvägen 2 Ordinarie ledamot Kassör Valnämnden kommer p g a återbud lämna förslag vid stämman Ordinarie ledamot Vägansvarig Roger Starck Ekåsen 13 Ordinarie ledamot Gillis Fållsten Grönområdesansvar Värmdöviks Dalg. 12 Ordinarie ledamot Jürgen Olesch Hamnansvar Lostigen 31 Suppleant Pia Imbro-Ericsson Lövåsen 8 Suppleant Anders Englund Svartträskvägen 5 Omval Omval Nytt val Omval Omval Revisorer Mandattid Namn Val Telefon Ordinarie Bertil Sommar Omval Värmdöviks Dalgång 10 Ordinarie Lennart Svensson Omval Svartträskvägen 20 Suppleant Björn Eriksson Värmdöviks Dalgång Omval Valnämnd Mandattid Namn Val Telefon Sammankallande Kristian Åström Nytt val Svartträskvägen 2 Ordinarie Torgny Jansson Svartträskvägen 28 Ordinarie Bo Nordén Ekåsen 17 Omval Omval Värmdö Kristian Åström Torgny Jansson Bo Nordén

3 Skeppsdalsströms 3(6) Inkomna motioner till ordinarie föreningsstämma 2005 (medlem som önskar läsa motionerna i sin helhet är välkommen att kontakta styrelsens sekreterare) Motion nr 1 Belysning Lövåsen Inlämnad av Pia Imbro m fl Lövåsens fastighetsägare har föreslagit att ytterligare fem gatlyktor placeras ut på Ekåsen. Kostnaden för lyktorna bestrids av samfälligheten. Motionärerna efterlyser en handlingsplan och ett helhetsgrepp från styrelsen om hur belysningsfrågorna ska lösas. Motion nr 2 Belysning i området Inlämnad av Elisabeth Aaserud Motionären påpekar att belysningen i området är undermålig och framhåller dels trafiksäkerhetsaspekter och dels tryggheten mot bakgrund av förekomsten av inbrott. Motionären efterlyser någon form för att belysa vårt område. Motion nr 3 Ytterligare gatubelysning Inlämnad av Elisabeth Svensson Motionären förslår att gatubelysning installeras på Svartträskvägen mellan den belysning som nu finns nere vid Svartträsket och den som finns i backen ned mot Lostigen. Styrelsens yttrande: Behovet av belysning är en fråga som engagerar många medlemmar. Styrelsen kan konstatera att det sedan tidigare finns principbeslut fattat av föreningsstämman som föreskriver att belysning i huvudsak är ett ansvar för fastighetsägarna och att samfällighetens ansvar avser mörka partier som inte ligger i anslutning till fastighet. Styrelsen anser dock att det finns anledning att göra en genomgripande översyn av belysningen i området och därvid göra en beräkning av kostnaderna för olika handlingsalternativ. Förslag till beslut: Styrelsen föreslår att att att stämman avslår yrkanden om ytterligare belysning i avvaktan på en genomgripande översyn där de ekonomiska konsekvenserna beaktas stämman uppdrar åt styrelsen att göra en översyn enligt ovan styrelsen vid nästa ordinarie föreningsstämma presenterar alternativ angående belysning i området Motion nr 4 Anläggande av tennisbana Inlämnad av Motionärerna föreslår att en tennisbana anläggs i området. Styrelsens yttrande: Värmdöviks Tennisklubb innehar två tennisbanor, en vid Herrviksvägen och en norr om Stavsnäsvägen vid Korsmosjön. Våra medlemmar i SSF är mycket välkomna i deras förening och det finns plats för säkert ytterligare hundra medlemmar. Årskostnaden är idag för enskild 650 kronor och strax under kronor för en hel familj. Härutöver finns inga kostnader för spel. Ev. intressenter kan med fördel kontakta kassören Lennart Borg, tfn Förslag till beslut: Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen och hänvisar tennisintresserade medlemmar till Värmdöviks Tennisklubb

4 Skeppsdalsströms 4(6) Motion nr 5 Spegel i korsningen Dalg/Svartträskv Inlämnad av Elisabeth Aaserud Motinären föreslår att spegel monteras i korsningen Värmdöviks Dalgång/Svartträskvägen för att öka säkerheten i korsningen. Styrelsens yttrande: Styrelsen påminner om att högerregeln gäller i korsningen. Vid montering av spegel riskerar förare att förlita sig på denna och bortse från högerregeln. Förslag till beslut: Styrelsen föreslår att stämman avslår yrkandet Motion nr 6 Övergångsställe över Stavsnäsvägen Inlämnad av Elisabeth Svensson Motionären önskar att styrelsen med Vägverket/Värmdö kommun tar upp frågan övergångsställer/alternativt gångtunnel till busshållplatsen. Styrelsens yttrande: Planarkitekten har meddelat att planeringen av Hagabergsskolan ligger på is mot bakgrund av att Viks skola har utbyggnadsprioritet. Så snart detta projekt avslutats kommer Hagabergsskolan att åter bli aktuell liksom väg 222 och korsningen mot vårt område. Vägverket ha skissat på ett korsningsförslag och styrelsen är välkommen till kommunen för en genomgång. Förslag till beslut Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att bevaka frågan Förslag från styrelsen 1. Åtgärder mot inbrott Tyvärr fortsätter vårt område att drabbas av inbrott. Styrelsen har kontinuerligt under året samlat information för att få en uppfattning om inbrott. Styrelsen uppmanar medlemmar som drabbas att kontakta styrelsen med information för att styrelsen ska vara så uppdaterad som möjligt. Ett erbjudande om larm har distribuerats till fastigheterna. Ett möte med de områdesansvariga (för höströjningen) har hållits. Uppslutningen var 100 %. Vid mötet framkom bl a förslag om att utveckla Grannsamverkan och att medlemmar gör regelbundna nattliga vaktrundor (lämpligheten är kontrollerad hos polisen som ställer sig positiv). Styrelsen fäster stor vikt vid att ett organiserat arbete påbörjas. Konkreta aktiviteter som bygger på medlemmarnas engagemang är en förutsättning för att vi ska kunna se resultat. Styrelsen vill gärna ha stämmans beslut på att detta är en prioriterad fråga och att stämman betonar vikten av att det är många medlemmar som engagerar sig. 2. Hemsida Information och kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna är viktig. Idag sker detta genom personliga kontakter och via informationsbrev (som tyvärr blir enkelriktat). Vi tror att en hemsida också skulle vara ett verktyg för att förebygga inbrott. Styrelsen skulle välkomna en mer aktiv dialog och informationsspridning och föreslår (en ledamot reserverade sig) att en hemsida inrättas 2005.

5 Skeppsdalsströms 5(6) 3. Bastubyggnad och grillplats vid Virträsket/grillplats vid badplats Vårt område har två fina sjöar i en underbar omgivning. Styrelsens önskan är att medlemmarna i än högre grad ska få glädje av detta. En bastu och grillplats vid Virträsket och en grillplats vid badplatsen skulle kunna bidra till detta. Styrelsen önskar stämmans uppdrag av utreda förslaget och att till nästa stämma lämna förslag ( inkl kostnadsberäkning och förvaltningsplan). 4. Förslag till komplettering vid vaktgång Under 2004 fanns en Baja-Maja vid hamnen/badplatsen. Genom att sköta städning och tillsyn själva har stora belopp sparats. Under 2004 sköttes detta av ett fåtal medlemmar något som kom många badande/båtfarare till del Styrelsens förslag är att den som går vakt i hamnen också ansvarar för att kontrollera toaletten och att tillse att den är i gott skick. 5. Pumphuset Under 2004 har pumphuset förvärvats av föreningen. Köpeskillingen uppgick till kronor. Styrelsens ambition är att byggnaden ska kunna tas i anspråk som möteslokal för medlemmarna, förvaring av material m m. Reparationsbehovet är emellertid stort och styrelsen föreslår att stämman avsätter medel för de mest akuta reparationerna, se budget pkt 9. Styrelsen önskar stämmans uppdrag att vidare utreda frågan och presentera ett förslag till nästkommande stämma. 6. Långsiktig plan för underhåll av vägar Våra vägar börjar på sina håll kräva förhållandevis stora insatser. Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att göra ett förslag till långsiktig plan för underhåll av vägar och därtill redovisa hur finansiering av detta ska ske. Förslaget presenteras vid ordinarie stämma Båtar och bryggor i våra sjöar De bryggor som finns i våra sjöar måste lagligförklaras. Detta måste ske snarast. Stigar, broar och andra anordningar runt sjön är också bygglovspliktiga. Eftersom detta uppförs på föreningens mark så är det föreningen som också kan beviljas bygglov. Styrelsen föreslår den ges i uppdrag att till nästa stämma lämna ett förslag till policy angående bryggor i Svart- och Viträsket. När det gäller båtar föreslår styrelsen att kanoter och mindre båtar- utan motor- som inte ligger kvar i sjöarna ska få användas. 8. Miljömålet Styrelsen kan med glädje konstatera att det under 2005 meddelats en dom som vunnit laga kraft där det fastslås inga återställningsåtgärder ska göras. Domen innebär en lättnad för vårt område då inga ytterligare kostnader kommer att belasta föreningen. Mot bakgrund av lagakraftvunnen dom föreslår styrelsen att stämman lägger ärendet till handlingarna. 9. Debiteringslängd Samfälligheten har sedan ett par år de facto inte kunnat avsätta medel för kommande underhåll av vägar m m. Det är styrelsens bedömning att en avgiftshöjning på 500 kronor (fördelat på två debiteringar) för 2005 är nödvändig för att på kort- och medellång sikt klara våra åtagande avseende vägar m m. Styrelsen avser att under förutsättning att stämman så beslutar återkomma med en långsiktig plan när frågor rörande bl a belysning och vägar är utredda.

6 Skeppsdalsströms 6(6) 10. Budget för kalenderår (2005) Ga:1 (vägar mm) Resultatbudget, se årsredovisningens bilaga 1, kolumn Budget Kapitalbudget:Omläggning tak vattenverksbyggnad Golv, inredn. mm Summa (egenfinansieras, takomläggning prioriteras) Ga:7 (hamnanläggning) Resultatbudget, se årsredovisningens bilaga 2, kolumn Budget Kapitalbudget: Nya bommar Amortering lån F-spbk Summa (egenfinansieras)

7 Skeppsdalsströms Sid.1(5) organisationsnummer Årsredovisning 2004 Styrelsen för Skeppdalsströms samfällighetsförening avger härmed årsredovisning över föreningens verksamhet och ekonomi för år Förvaltningsberättelse Skeppsdalströms samfällighetsförening förvaltar två gemensamhetsanläggningar, dels den för vägar m m och dels den 1994 tillkomna för båthamnar. Medlemmar Fastigheterna Värmdövik 1:394-1:395, 1:404, 1;473-1:537, 1:540-1:546, 1:553-1:632, 1:634-1:639 (161 fastigheter) deltar i anläggningssamfälligheten ga:1 bestående av dagvattenledningar, vissa dräneringsledningar, vägar med parkeringsplatser samt allmän platsmark och tillhörande vattenområden. Fastigheterna 1:394, 1:404, 1:476:1:477, 1:479, 1:481-1:482, 1:485-1:488, 1:490-1:491, 1:497-1:498, 1:500-1:508, 1:510-1:519, 1:523, 1:525-1:529, 1:532-1:533, 1:536, 1:540, 1:542-1:545, 1:553-1:553, 1:556-1:557, 1:560-1:565, 1:568-1:569, 1:571, 1:577-1:578, 1:583, 1:586, 1:589-1:594, 1:596-1:598, 1:601, 1:603, 1:604-1:606, 1:608-1:613, 1:615-1:617, 1:619, 1:622-1:625, 1:627-1:632, 1:634, 1:636, 1:638-1:639 ( totalt 103 fastigheter efter kompletterande inträden) deltar i anläggningssamfälligheten Värmdövik ga:7 bestående av båthamnar i Skeppsdalsström Ordinarie föreningsstämma hölls den 20 april 2004 i Hemmesta högstadiums matsal. Styrelsen har under verksamhetsåret ( fr o m föreningsstämman) utgjorts av: Jan-Olof Ohlander Karina Uddén Kaj Ekman Gillis Fållsten Roger Starck Sven Matton Ordförande Sekreterare Kassaförvaltare Grönområdesansvarig Vägansvarig Hamnansvarig Suppleanter: Anders Englund Pia Imbro-Ericsson Revisorer: Bertil Sommar Lennart Svensson Björn Eriksson, suppleant

8 Skeppsdalsströms 2(5) Valnämnd: Kristian Åström, sammankallande Torgny Jansson Bo Nordén Styrelsens sammanträden Under verksamhetsåret har sammanlagt nio protokollförda styrelsesammanträden hållits. Styrelsen har under verksamhetsåret distribuerat tre informationsbrev ( juni, september, november) samt kallelse till ordinarie föreningsstämma. Styrelsearbetet har bedrivits under trevliga former i en positiv anda. Under 2004 delades ansvaret för vägar och grönområden mellan två ledamöter. Styrelsen har under året arbetat efter nedanstående ansvarsfördelning: VÄGANSVARIG 1. Vinterväghållning i form av plogningar och sandningar 2. Sommarväghållning sandupptagning senast 30 april farthinder ute senast 30 maj och inne senast 30 november gräsklippningar av lekplats, norra sidan av Svartträsket och vägdiken 3. Skötsel och underhåll av vägbelysningar (ev. nyuppsättningar) parkeringsplatser vattenverksbyggnad GRÖNOMRÅDESANSVARIG 1. Skogs-, fiske- och viltvård 2. Vattenområden 3. Höströjning 4. Vattenhämtningar 5. Skötsel och underhåll av bryggor i badvik och sjöar lekplats Vägar Under verksamhetsåret har styrelsen intagit en mycket restriktiv hållning till åtgärder som är kostsamma i avvaktan på ett avgörande i miljödomstolen. Nedanstående åtgärder har genomförts: Vinterväghållning Vinterväghållningen har ombesörjts av Kentas Last & Schakt. Efter påpekande från entreprenören har en inventering av brunnslock som ligger högt gjorts. Inventeringen genomfördes tillsammans med Värmdö kommun. Åtgärder kommer också att genomföras tillsammans med Värmdö kommun. Sommarväghållning Sandupptagning utfördes i vanlig ordning på samtliga vägar inom området. Gräsklippning av dikesrenar och vissa grönområden gjordes under sommaren. Föreningens farthinder sattes ut i början av maj. SKEPPSDALSSTRÖMS Box 1014 Vägar & Grönområden Pg: SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GUSTAVSBERG Hamnanläggningen Pg:

9 Skeppsdalsströms 3(5) Fler vägskyltar om fartbegränsning har införskaffats. En ny skylt med texten Endast fordon med tillstånd ska sättas upp vid vändplanen på Lostigen för de som ska parkera vid badet/hamnen. Syftet är att i möjligaste mån frigöra parkeringsplatser för medlemmars bruk, vid bad eller båtliv. Grönområden och viltvård Ga:1 I likhet med tidigare år utfördes höströjning inom området. Inför höströjningen hade grönområdesansvarig och ordförande individuella genomgångar med områdesansvariga. Styrelsen hade mycket utbyte av dessa genomgångar och fick också tillfälle att tillsammans med ansvariga närmare bestämma vilka insatser som skulle göras. 52 % av fastigheterna deltog. Stämningen var mycket god och arbetsinsatsen imponerande. Inför höströjningen 2005 hoppas styrelsen på deltagande från fler fastigheter det är bra tillfälle att hålla kontakten med sina grannar och samtidigt bidra till att öka trivseln i vårt område. Under de individuella genomgångarna med de områdesansvariga påpekades att det på föreningens mark finns rishögar, möbler, båtar, bryggor, slangar, elektriska ledningar som snarast bör bortforslas av ägarna. I annat fall kan övriga medlemmar kräva att likaledes ta sig ensidig rätt att disponera föreningens mark. Vidare framkom att enskilda medlemmar huggit ner större bestånd för att få utsiktsgator på föreningens mark och att detta också har uppmärksammats av Skogsvårdsstyrelsens representant. Det är angeläget att ånyo påpeka att sådana åtgärder inte är tillåtna utan skall ske efter vedertagna normer och i samråd med föreningsstyrelse och resp. områdesansvarig. Kvarvarande fällda träd och nedtaget sly från höströjningen kommer att bortforslas under vintern liksom ett antal vindfällen från januari-stormen. För att öka trivseln vid den gemensamma badplatsen har träd fällts och uppröjning skett. Biologisk mångfald Efter ny inspektion av Skogsvårdsstyrelsen konstateras att hänsyn tagits till den biologiska mångfalden i röjningsarbetet. Skogsvårdsstyrelsen har därför beviljat ytterligare ekonomiskt stöd. Styrelsen fäster stor vikt vid att artrikedomen och stabiliteten av vilt i vårt området är bra och att detta beaktas vid höströjningar och andra åtgärder. Viltvård Mot bakgrund av en alltmer förtätad rådjursstam, där vardera djur är bärare av ca fästingar och därigenom i mycket stor utsträckning förorsakar TBE- och boreliainfektioner har styrelsen tagit initiativet till en framtida samfälld jakt med omkringliggande markägare, Värmdö kommun och Svenska Jägarförbundet. Planeringen är omfattande och kan ta upp till tre år innan projektet kan genomföras. Johan Aaserud har generöst erbjudit sig att representera samfälligheten i planläggningen, vilket styrelsen tacksamt accepterat och utsett Johan att medverka i planeringen av jakten. Ansvarig i styrelsen är grönområdesansvarig. Någon avskjutning av djur har inte skett under 2004, trots att enstaka skott på vår fastighet rapporterats till styrelsen. Avtalet med Herrviksnäs fiskevårdsförening har sagts upp (inom ramen för gällande avtal) för upphörande under Höströjning 2005 kommer att äga rum den 8-9 oktober SKEPPSDALSSTRÖMS Box 1014 Vägar & Grönområden Pg: SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GUSTAVSBERG Hamnanläggningen Pg:

10 Skeppsdalsströms 4(5) Lagligförklaring av åtgärderna i Svartträsket och Virträsket Miljödomstolen meddelade dom som ägde laga kraft den 1 december Miljödomstolen har i dom förklarat att de muddringsarbeten som gjordes har utförts i strid mot föreskriven tillståndsplikt. Domstolen konstaterar att Länsstyrelsens förslag på återställningsåtgärder skulle innebära nya ingrepp i miljön och kräva en ny återhämtningsperiod. När det gäller den allemansrättsliga tillgängligheten säger domstolen att de förslag till spång/bro som framlagts visserligen kan vara en lämplig åtgärd men att domstolen inte kan ålägga föreningen att utföra dessa åtgärder. Domstolen förklarar att Länsstyrelsens förelägganden är mer ingripande än vad som behövs. Föreningens överklagande har därför godkänts och Länsstyrelsens beslut upphävs. Utgången av domen är positiv då den innebär att samfälligheten inte åläggs att vidta några åtgärder för återställande och att det följaktligen inte innebär några ytterligare kostnader för föreningen. Styrelsen ser fram emot att i fortsättningen fokusera på uppgifter som bidrar till att öka trivseln och utveckla vårt område. Hamnanläggningen Ga:7 Vi har haft en mycket god uthyrningsgrad, de flesta platser har varit uthyrda. Vaktgången har fungerat bra med begränsad vaktgång under hösten. Den enda incident som rapporterats är att den entreprenör som monterade flaggstången blev bestulen i samband med att arbetet utfördes. Bygglov inför ev flyttning av hamnen har beviljats. Bygglovet har överklagats bl a av några fastigheter i området. Styrelsen har tagit initiativ till dialog med fastighetsägarna och samtidigt understruket att inga åtgärder kommer att göras och kommer heller inte att göras i avvaktan på slutligt beslut i ärendet på stämman. I skrivande stund är tidshorisonten för ett sådant beslut flera år. En begäran om fartbegränsning (5 knop) har lämnats in till Länsstyrelsen. Begäran är f n ute på remiss, beslut väntas En flaggstång har monterats och en inbjudan till att närvara vid flagghalning har gått ut till samtliga fastigheter. Styrelsen hoppas att kunna etablera en tradition där båtsäsongens inledning och avslutning uppmärksammas. Det sker genom flagghissning och flagghalning. Båtsäsongens inledning firas lördagen den 23 april kl 14:00, med flagghissing, samling i hamnen. Ekonomi Styrelsen föreslår att årets underskott på 264 kr för ga:1 respektive överskott på kr för ga:7 balanseras i ny räkning. Underskottet för ga:1 är egentligen betydligt större än angivna 264 kr. Resultatet har, liksom för 2003, av redovisningstekniska skäl reglerats genom delvis upplösning av den stora underhållsfonden med kr ( kr för 2003). Beträffande resultat och ställning hänvisar vi till bilagda resultat- och balansräkningar för ga:1 och ga:7 (årsredovisningens bilagor 1 och 2). SKEPPSDALSSTRÖMS Box 1014 Vägar & Grönområden Pg: SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GUSTAVSBERG Hamnanläggningen Pg:

11 Skeppsdalsströms 5(5) Värmdö den 17 februari 2005 Jan-Olof Ohlander Kaj Ekman Gillis Fållsten Sven Matton Roger Starck Karina Uddén Revisionsberättelse bifogas ej, kommer att föredras på stämman. SKEPPSDALSSTRÖMS Box 1014 Vägar & Grönområden Pg: SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GUSTAVSBERG Hamnanläggningen Pg:

12 BILAGA 1 RESULTATRÄKNING GA:1 Budget 2004 Utfall 2004 Utfall 2003 Budget 2005 Vägavgifter Driftbidrag Vägverket Övrigt (bidrag Skogsv.styrelse) SUMMA INTÄKTER Drift/underhåll, varav: gatubelysning, el mm vägar, farthinder mm markanläggn. (lekpark,bad.) allmänplatsmark o -vatten Styrelse- o revisorkostnader Administrativa kostnader Övrigt/oförutsett Avskrivningar *) SUMMA VSH-KOSTNADER Räntenetto Återfört från uppskr.fond *) Underhållsfond (- = avsättn.) ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNING GA: PG och bank Avgiftsfordringar Övrigt 0 0 S:a omsättningstillgångar Maskiner o inventarier Vägar, markanl., gatubelysn. mm Byggnader Mark S:a anl.tillgångar (netto) SUMMA TILLGÅNGAR Leverantörsskulder Uppl. kostn. o förutbet. intäkter Övriga korta skulder Avräkning ga: Summa skulder Underhållsfond Uppskrivningsfond AT Balanserat resultat Årets resultat S:a eget kapital S:A SKULDER o EGET KAP

13 BILAGA 2 RESULTATRÄKNING GA:7 Budget 2004 Utfall 2004 Utfall 2003 Budget 2005 Fasta driftavgifter Rörliga driftavgifter Extern uthyrning SUMMA INTÄKTER Drift/underhåll, varav: bryggor VVS-anläggning vaktstuga förbrukning el o vatten övrigt Styrelsekostnader Administrativa kostnader Övrigt/oförutsett Avskrivningar SUMMA VSH-KOSTNADER Räntenetto Underhållsfond ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNING GA: PG och bank Avgiftsfordringar Osäkra fordringar Varulager, vimplar o flaggor S:a omsättningstillgångar Förrättningsutgift Bryggor, förankr., bommar, VVS mm Ackumulerade VM-avdrag Vaktstuga (netto efter VM-avdrag) S:a anläggningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Uppl.kostn, levskuld o förutbet intäkter Avräkning ga:1 (- => fordran) Övriga korta skulder Lån Föreningssparbank, 10 år S:a skulder Underhållsfond Inträdesavgifter (103x6.800) Medlemsinsatser Balanserat resultat Årets resultat S:a eget kapital S:A SKULDER o EGET KAP

organisationsnummer 716416-2625 Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Skeppdalsströms samfällighetsförening Medlemmar i Skeppsdalsströms samfällighetsförening kallas/hälsas här välkomma till vår ordinarie

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Årsredovisning för. Rydbo Vägförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Rydbo Vägförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Rydbo Vägförening Räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Rydbo Vägförening 1(5) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Rydbo Vägförening avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30.

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2010 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Å R S S A M M A N S T Ä L L N I N G

Å R S S A M M A N S T Ä L L N I N G Å R S S A M M A N S T Ä L L N I N G för LJUNGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Org. nr. STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSSAMMANSTÄLLNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-05-25-2007-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Resarö Vägförening 2011-02-28

Resarö Vägförening 2011-02-28 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 28 mars 2011 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

org.nr.717907-8574 Farsta Slottsviks samfällighetsförening 717907-8574

org.nr.717907-8574 Farsta Slottsviks samfällighetsförening 717907-8574 Farsta Slottsviks samfällighetsförening Farsta Slottsviks samfällighetsförening org.nr. Föreningens ekonomi Samfällighetsföreningen redovisade 2014 ett överskott på 24 966 kronor. Beträffande föreningens

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING Verksamhetsåret 212 ÅRSREDOVISNING Sida 2 av 5 Styrelsen för Kållekärrs vägförening för härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1/1-31/12 212. STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Årsstämma torsdagen den 27 maj 2010 kl 18.30 i Tekniska nämndhusets hörsal, Flemminggatan 4, Stockholm Närvarande se bilaga 1. Öppnande Ordföranden Åke Amundin förklarade

Läs mer

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 INNEHÅLL 1. Förvaltningsberättelse 2. Föreningsstämma 3. Styrelse 4. Räkenskapsår

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Ribbybergs Samfällighetsförening

Ribbybergs Samfällighetsförening Ribbybergs Samfällighetsförening Protokoll från Föreningsstämma 2016-03-10 Inklusive bilagor Bilaga 1. Förslag till dagordning Bilaga 2a & b. Röstlängd/närvarolista & fullmakter Bilaga 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478 Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2014 avlägga följande årsredovisning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen

Läs mer

Södermöja Samfällighetsförening

Södermöja Samfällighetsförening Årsredovisning rör räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat- och Balansräkning Noter Budget Revisionsberättelse.. Förvaltningsberättelse 2013 Styrelse under året har

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD

STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD 1 Firma Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening, nedan kallad föreningen. 2 Verksamhet Föreningens verksamhet är att främja

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017 2014-08-26 Stadgar för Studentbostadsmässan 2017 1 Föreningens namn Föreningens namn är Studentbostadsmässan 2017. 2 Ändamål Föreningens övergripande syfte och ändamål är att öka attraktionen för Stockholms

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

Resarö Vägförening 2009-02-25

Resarö Vägförening 2009-02-25 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte lördag 21 mars 2009 kl 10.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Safiren

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken 15 2006 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 -- 2006-12-31.

Läs mer

Till medlemmarna i Svensboda samfällighetsförening och Svensboda natur- och fritidsförening

Till medlemmarna i Svensboda samfällighetsförening och Svensboda natur- och fritidsförening Svensboda den 5 september 2016 Till medlemmarna i Svensboda samfällighetsförening och Svensboda natur- och fritidsförening Välkommen till arbetsdagen och föreningsstämman i SSF och medlemsmötet i SNF lördagen

Läs mer

Årsredovisning. Kanotens Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kanotens Samfällighetsförening Årsredovisning för Kanotens Samfällighetsförening 717913-9204 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Kanotens Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, vilket är föreningens

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDBY KYRKBY, GÖTEBORG

ÅRSREDOVISNING 2004 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDBY KYRKBY, GÖTEBORG ÅRSREDOVISNING 2004 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDBY KYRKBY, GÖTEBORG Organisationsnummer: 769601-5648 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lundby Kyrkby får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Balder

Årsredovisning. Brf Balder 1(7) Årsredovisning Brf Balder 11 Styrelsen för Brf Balder 11 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Resarö Vägförening

Resarö Vägförening Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 19 april 2010 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Protokoll ordinarie föreningsstämma Protokoll ordinarie föreningsstämma Dag Plats Önneredshallen, Påvelund Tid kl 19:00 20:00 Närvarande 22 fastigheter enligt bilaga 1 1 Stämmans öppnande Roland Norlén (RN) hälsade alla välkomna och höll

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18.

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18. Kallelse Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma Tid: 213 24/4-212 Klockan 18.3 Plats: BRF Brunnsängens gårdshus Innehåll: Dagordning Resultat

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Stavstensuddes Samfällighet

Stavstensuddes Samfällighet Stavstensuddes Samfällighet Räkenskapsåret 213.1.1-213.12.31 Sida 1 av 1 SuSf - 214.xls Förvaltningsberättelse Styrelsen för Stavstensuddes Samfällighet får härmed avge årsredovisning för verksamheten

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING 2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Ängsrutans Samfällighetsförening

Ängsrutans Samfällighetsförening Årsbokslut för Ängsrutans Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Ängsrutans Samfällighetsförening

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer