STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR HALMSTAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD"

Transkript

1 STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR HALMSTAD 1 Firma Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening, nedan kallad föreningen. 2 Verksamhet Föreningens verksamhet är att främja stugägarnas ekonomiska intresse genom att äga mark, för att till stugägarnas nytta och trevnad fördela tomter för fritidshus och därmed sammanhängande anordningar. Tomt och därmed sammanhängande anordningar disponeras enligt de villkor som beslutas av årsmötet. 3 Säte Styrelsen har sitt säte i Halmstads kommun 4 Andelsbevis Till varje stuga finns endast ett andelsbevis. Andelsbevisägare är lika med stugägare Andelsägare av stuga äger rätt att vara andelsägare i flera stugor, dock ej mer än motsvarande totalt 100 % av ett andelsbevis/stuga. 5 Rösträtt En stuga är lika med en röst. Stugägare äger rätt att företrädas av befullmäktigat ombud vid röstning. 6 Inträdesavgift Inträde i föreningen sker genom erläggande av inträdesavgift, som motsvarar 1 % av gällande prisbasbelopp upphöjt till närmaste 100-tal kronor 7 Avliden medlem Avliden stugägares maka/make är berättigad att inträda som andelsägare i föreningen utan inträdesavgift. Detta gäller även överlåtelse mellan makar. 1

2 8 Försäljning av fritidshus Stuga skall ha ägts minst tre (3) år för att äga rätt att utbjudas till försäljning. Om det föreligger starka skäl, kan styrelsen medgiva kortare innehavstid. Vid genomförd försäljning skall avgående stugägare betala en utträdesavgift motsvarande 0,5 % av gällande prisbasbelopp avrundat till närmast hundratal kronor till föreningen. Försäljning får endast ske till fysisk person. 9 Avgift Stugägare skall till föreningen betala en årlig avgift i enlighet med den driftsbudget som styrelsen föreslagit och som redovisas i samband med utskick av Tylisten. Samtliga kostnader fördelas lika mellan områdena 1, 2 och 3. Avgiften skall vara föreningen tillhanda senast den 30 april verksamhetsåret. Påminnelseavgift debiteras. Dröjsmålsränta enligt räntelagen tillämpas, och debiteras nästkommande år. 10 Uteslutning Stugägare, som uppenbart vanvårdar sin tomt, eller icke iakttager stadgarna eller i laga ordning tillkomna beslut (exempelvis ordningsregler), kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Stugägare, som utesluts eller frivilligt utträder ur föreningen är ej berättigad till att återfå betald avgift. Nedlagda kostnader å jorden, för plantering, stängsel eller byggnad ersätts ej av föreningen. 11 Byggnation Byggnation skall ske enligt byggnadskontorets normer. Ev. överklagande sker av enskild person till byggnadskontoret. 12 Brandskydd Stugägare, som ämnar uppföra uterum efter byggnadskontorets beviljande, skall och har rätt att brandförstärka framförvarande stuga enligt brandteknisk riskvärdering av Samtliga kostnader erlägges av den som bygger uterum. Samordning mellan berörda stugägare skall ske. Vid nybyggnation av stuga skall brandsäkring ske på egen stuga enligt ovan nämnda riskvärdering och bekostas av byggherren. Brandförsvaret kräver att varje stuga har fungerande brandvarnare. 13 Ansvar För föreningens åtagande svarar endast föreningens tillgångar och förfallna obetalda avgifter. Stugägarna är fria från personligt betalningsansvar. 2

3 14 Förbud Stuga får ej användas som permanent vinterbostad. Husdjur får ej vara lösa inom området. 15 Styrelsen Föreningens angelägenheter handläggs av en på ordinarie föreningsmöte vald styrelse bestående av minst fem och högst sju ledamöter samt tre suppleanter. Kallelse till styrelsens sammanträde skall utgå till alla ledamöter och suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande och om beslutet är enigt. Suppleanterna äger rätt att deltaga i överläggningarna, men ej i besluten. Sammanträden skall protokollföras och justeras av ordföranden vid nästkommande möte. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen därtill utser. 16 Konstituering Föreningsmötet utser ordförande och kassör medan styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare. Mandattiden skall vara 2 år. Avgång skall ske växelvis, vilket innebär med en styrelse om fem ledamöter att ordförande och två styrelseledamöter avgår ena året och kassören och en styrelseledamot avgår andra året. Avgående styrelseledamot eller suppleant kan återväljas. 17 Revisorer Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska revideras av två revisorer, som väljes växelvis på två år. Revisorer och en suppleant utses på ordinarie årsmöte. 18 Räkenskaper Räkenskaperna ska avslutas per kalenderår. Revisorerna ska innan årsmötet senast den 30 april samma år ha fullgjort sitt uppdrag och däröver avgivit revisionsberättelse. 19 Resultatredovisning Uppkommen vinst skall avsättas till reservfond enligt lag. Årsmötet beslutar om disposition av vinst eller förlust efter styrelsens förslag. 20 Årsmöte Ordinarie årsmöte hålls varje år under juni månad. Extra årsmöte hålls då styrelsen anser att det erfordras eller då minst en tiondel av samtliga röstberättigade påkallar det eller om revisorerna finner omständigheter som påkallar det. 3

4 21 Motion från stugägare Stugägare, som önskar få viss fråga behandlad av årsmötet skall inlämna skriftlig motion till styrelsen senast en månad före årsmötet. 22 Dagordning På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: l. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av två justeringsmän (tillika rösträknare) 5. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning 6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 8. Beslut om disposition av redovisad vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 9. Fråga om beviljad ansvarsfrihet för styrelsen 10. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår 11. Val av ordförande eller kassör, växelvis vartannat år 12. Val av styrelseledamöter samt suppleanter 13. Val av revisor samt en revisorssuppleant 14. Övriga val kan förekomma 15. Val av valnämnd om tre ledamöter 16. Rapporter och förslag från styrelsen 17. Inkomna motioner från medlemmarna 18. Övriga frågor 19. Mötets avslutande 23 Kallelse Kallelse till årsmöte sker skriftligen tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före årsmöte samt vid extra årsmöte 1 vecka före. Därutöver sker information på fritidsområdets anslagstavlor. Övriga meddelanden sker skriftligen genom information på anslagstavlorna och hemsidan. 24 Områdesansvariga Styrelsen tillsätter områdesansvariga. Områdesansvarig behöver ej vara styrelseledamot eller suppleant. Områdesansvariga blir adjungerande i styrelsen. 25 Tvister Uppstår tvist rörande ömsesidiga rättigheter och skyldigheter eller föreningens angelägenheter i övrigt och kan tvister ej å föreningssammanträdet eller eljest i godo biläggs, får saken ej dragas inför domstol utan skall hänvisas till avgörande av skiljemän. Skiljemännen skall vara tre och utses sålunda, att de tvistande vardera väljer en och dessa utser en tredje. I övrigt gäller lagen om skiljedom. 4

5 26 Föreningens upplösning Vid föreningens upplösning skall behållna tillgångar fördelas lika bland kvarstående stugägare 27 Övriga bestämmelser I övrigt gäller vad som finnes stadgat i gällande lag om ekonomiska föreningar. Dessa stadgar för Tyluddens Fritidsby ek. förening, Halmstad har antagits vid konstituerande sammanträde den 6 augusti Revidering vid extra föreningsmöte den 20 augusti 2000 samt den 27 juli Registrerat av Bolagsverket Handläggare: Rose-Marie Nyström 5