Granskning av inköp inom processen Teknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av inköp inom processen Teknik"

Transkript

1 PM (6) Dnr KFKS 00/ Granskning av inköp inom processen Teknik Sammanfattning Granskningen visar sammanfattningsvis brister i följande avseenden. Avsteg från redovisningsreglementet främst vad gäller de kontroller mottagningsattestant och beslutsattestant ska genomföra Inköp utanför avtal Inköp där förutsättningar för ramavtal/entreprenadupphandling synes föreligga Brister i granskning av fakturaunderlag i förhållande till avtal och beställning Brister i granskning av rimligheten i fakturerad tjänst Bristerna bedöms vara så pass omfattande att de öppnar risker för oegentligheter. Ärendet Syfte Rapporten är en del i kommunens interna kontroll för att förbättra skyddet mot oegentligheter genom att följa upp gjorda inköp. Verifikationer, under perioden januari tom maj 00, granskades för köp bokförda på ansvar 34xxx M&H-enheten Bygg och Väg. Granskningen avsåg följande.. strohet. Om vissa leverantörer favoriseras 3. Tilläggsbeställningar utöver avtal 4. Samband med verksamheten 5. Rutiner för beställningar 6. Mottagningsattest 7. Beslutsattest Själva upphandlingen och tillhörande förfrågningsunderlag granskades vid behov. Från en urvalsram om 495 verifikationer drogs ett slumpmässigt urval om verifikationer, dvs. 3 procent, för nedanstående leverantörer. Leverantör. Bellmans Åkeri & Entreprenad AB. Dahl Sverige AB 3. EON ES Trafik & Belysning AB 4. Frentab Entreprenad & Söner AB Stickprov 4 9 Urval Procent Stadsledningskontoret Postadress 3 8 Nacka Besöksadress Telefon Växel Direkt Mobil Fax E-post Organisationsnummer

2 5. Hansa Holmberg Entreprenad AB 6. Hansson & Möhring AB 7. Jan Jacobsson Schakt AB 8. JO Erikssons Skogsmaskiner AB 9. J R Erikssons Schakt AB 0. Nacka Express AB. Nacka Trä & Byggvaror = Bygg-Ole. Nacka Schakt AB 3. Saltsjöbadens Åkeri & Schakt 4. Skandinavisk kommunalteknik AB 5. Verkstads Entreprenad Ingarö Summa (6) Inledning Revisorerna granskade kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och stadsbyggnadsnämnden avseende skydd mot mutor och bestickning. Revisorerna rekommenderade bland annat substansgranskningar av gjorda inköp och upptäckandekontroller för att identifiera avvikelser i förhållande till regelsystem, uppföljning av inköpsmönster, kontroll av inköp, verksamhetsanknytning och analys av olika enheters inköp av produkter och tjänster. Kommunstyrelsen framförde i sitt yttrande den 0 september 00, 9, att i ska det vara tydligt att verksamheten ska bedrivas så att misstankar om mutbrott eller andra oegentligheter inte uppstår. Kommunstyrelsen noterade att stadsledningskontoret kommer att intensifiera arbetet med formella upptäckandekontroller i syfte att upptäcka avvikelser i förhållande till regelsystem, stickprov av inköpsmönster på individnivå, kontroll av verksamhetsankytning av gjorda inköp och analys av vad olika enheter köper. Aktuella bestämmelser i redovisningsreglementet Nämnder och kommunala bolagsstyrelser ansvarar för att kommunens redovisningsreglemente tillämpas inom ansvarig styrelses/nämnds verksamhet. Personal ska tillämpa reglementet samt när brister upptäcks rapportera dessa till överordnad chef och till ekonom/controller inom respektive verksamhet. Varje verifikation ska innehålla uppgifter om när den har sammanställts, när den ekonomiska händelsen inträffade, vad den avser, vilket belopp det gäller och vilken motpart den berör. Mottagningsattestanten ska veta att vara eller tjänst har mottagits eller levererats till kommunen. Beslutsattestanten ska kontrollera att en mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet, pris överensstämmer med ramavtal/avtal, taxa, bidragsregler eller beställning, betalningsvillkor mm är uppfyllda, behöriga beslut finns, konteringen är korrekt rätt moms har avdragits verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god redovisningssed Om mottagningsattest skett på följesedel ska denna bifogas verifikationen. Mottagningsattest görs med hela namnet. Mottagningsattestant och beslutsattestant som utför en kontrollåtgärd ska ha nödvändig kompetens för uppgiften. KFKS 00/5-007

3 Rutiner på M&H-enheten Bygg och Väg Från granskningen noteras följande när det gäller tillämpade rutiner inom enheten Bygg och Väg. Texten nedan sammanfattar kommentarerna i bilagan. I bilagan finns kommentarer för varje granskad handling. Allmänt Enligt ramavtalen ska tidrapporterna för levererade tjänster godkännas av arbetsledare innan leverantören kan fakturera utfört arbete. Kommunen har som skallkrav i sitt förfrågningsunderlag att det ska finnas ett underlag/arbetsrapport för varje anställd, kravet omfattar även underentreprenörer till leverantören. Det finns fem arbetsledare för snöröjning samt andra varor och tjänster och tre arbetsledare för varor och tjänster inom VA. Arbetsledarna mottagningsattesterar också verifikationerna i kommunens ekonomisystem Generellt rings beställningar in till leverantören av arbetsledare, dock att beställningar av snöröjning dokumenteras. Vilka som under år 00 har rätt att beslutattestera anges i ett gemensamt delegationsbeslut den maj 00 från teknik- och fastighetsdirektören och direktören för Park, Idrott & Fritid. Respektive nämnd har delegerat till direktörerna att beslutsattestera och gett dem rätt att vidaredelegera uppgiften. I de bakomliggande avtal som omfattas av granskningen finns det en särskild punkt i alla avtal att leverantören på beställarens begäran ska lämna skriftliga uppgifter över vad som har levererats under efterfrågad tidsperiod. Egen statistik över levererade tjänster förs inte av kommunen. Verifikationerna beslutsattesteras av enhetschefen, som kontrollerar fakturan mot tidrapport/följesedel. Beslutsattestanten gör också stickprov mot att rätt pris enligt avtal faktureras av leverantören. Beslutsattestanten kontrollerar inte på plats utfört arbete. Arbetsledning och leverantörer hanterar löpande avsteg från gjorda beställningar. Skälen till avsteg noteras inte. Avsteg är mer regel än undantag; hinder på vägen, parkerade eller felparkerade fordon, maskinhaverier, byte av förare osv. Uppföljning av beställningar av tjänster i jämförelse med levererade tjänster dokumenteras inte. När det gäller snöröjningsavtalen var målet att kommunen med hjälp av sin GPS-utrustning skulle lämna faktureringsunderlag till leverantörerna. Utrustningen har enligt uppgift krånglat sedan 006 och inte varit tillförlitlig. Målet var att kartorna skulle uppdateras fyra gånger/timme och att det skulle vara möjligt att se var snöröjning utfördes och av vilken bil. I ramavtalen stipuleras att besiktning ska ske under vecka 4 av fordon med GPS-utrustning. Enligt enhetschefen syns det på GPS att det är plogat, men inte hur. Enheten har inte kommit så långt att faktureringsunderlag från GPS-mätningen kan användas såsom det står i ramavtalen. Fakturorna stäms dock av mot tidrapporterna av ordinarie arbetsledare. Däremot stäms den sammanställning som görs av beställningarna av snöröjning, den s.k. utringningsrapporten inte av mot levererade tjänster. Enligt ramavtalen för snöröjning ingår övertidsersättning i timersättningen. För övriga avtal betalas övertidsersättning separat för tid som inte infaller måndag-torsdag 6:30-6:00, fredag I utringningsrapporten noteras åtgärd P-P7 och tidpunkt. P=Saltning bussvägar ca 4 timmar, 3 maskiner. P=Sandning lokalgator ca 8 tim, maskiner. P3=snabbplogning bussvägar, kan pågå länge, beror på väderförhållanden, maskiner. P4=plogning hela vägnätet, som regel 9- timmar men kan ta upp till 0 timmar, 45 maskiner. P7=plogning, sandning av gång- cykelvägar ca 8 tim, 8 maskiner. 3 (6)

4 4 (6) 6:30-3:00 samt lördagar, söndagar, helger och lätthelger (= midsommar- jul- och nyårsafton vilka infaller på måndag-fredag). Brådska är aldrig ett giltigt skäl till inte upphandla. När det gäller en specifik teknik kan en förfrågan enligt LOU kan riktas till en namngiven leverantör enligt 4 kap 5 stycket och 4 kap 7 b LOU. Skälen för att tillämpa dessa regler ska dokumentereras. EU-kommissionen kan begära en förklaring om hur man kom fram till att upphandlingsformen var tillämplig. Resultat I tabellen nedan framgår de ramavtal eller avtal som finns för varje leverantör i stickprovet samt om det är en tjänst eller en vara som avtalet avser. Av tabellen syns också när avtal saknas. Tjänst/vara. Bellmans Åkeri & Entreprenad AB ,0,06 Transporter, maskinhyra Lastbilstransporter för schakt- o fyllnadsmtrl Bygg- och anläggningsmaterial sand-grus-krossmaterial Ej avtal Sopning. Dahl Sverige AB VVS- och VA-material 3. EON ES Trafik & Belysning AB med leverantör Service och reparationer - trafiksignalssystem drift och tillsammans med Tyresö, underhåll Värmdö 4. Frentab Entreprenad & Söner AB entreprenader Isrivning 5. Hansa Holmberg Entreprenad AB Hansson & Möhring AB Kemisk-tekniska varor: gatusalt 7. Jan Jacobsson Schakt AB JO Erikssons Skogsmaskiner AB J R Erikssons Schakt AB Transporter, maskinhyror 0. Nacka Express AB Bygg- o anl.material - Sand-grus-krossmaterial Transport av gatusalt. Nacka Trä & Byggvaror = Bygg-Ole Bygg - och anläggningsmaterial. Nacka Schakt AB Transporter snö 3. Saltsjöbadens Åkeri & Schakt 4. Skandinavisk kommunalteknik AB VVS- och VA-material Entreprenad VVS- och VA-material 5. Verkstads Entreprenad Ingarö Närmare detaljer framgår av bilaga : Resultat av stickprov per faktura samt sammanfattning per leverantör. Ramavtal/entreprenadupphandling saknas för bland annat VVS- och VA-material - Dahl Sverige AB, entreprenad Järlaleden nya serviser - Frentab Entreprenad & Söner AB

5 entreprenad Bastusjön - Frentab Entreprenad & Söner AB entreprenaden Blåbärsstiger - Skandinavisk kommunalteknik AB Det gäller också VA-verkets 600 pumpenheter som servas i stort sett varje dag av enligt resultatenhetschefen för VA-verket. Tveksamma underlag finns gällande Bastusjön ochjärlaleden nya serviser, underlag saknas också för Järladen nya serviser, se kommentarer i bilagan. Köp har skett också skett från andra leverantörer än dem som kommunen har ramavtal med. Det gäller Frentab Entreprenad & Söner AB där isrivning skulle kunna ha köpts från någon av de nio leverantörer som kommunen har ramavtal med avseende snöröjning/vintervägunderhåll. Två av ramavtalsleverantörerna för snöröjning har inte anlitats alls under perioden. Bygg- och anläggningsmaterial har köpts från Nacka Trä & Byggvaror, Bygg-Ole, trots att ramavtal finns med Södermalms Trävaru AB. I detta fall saknas också redovisat kostnadssamband med verksamheten. Köp av sand, grus- och krossmaterial har köpts till ett högre pris från Nacka Express AB trots att kommunen har ramavtal med Bellmans Åkeri & Entreprenad AB. Där har följesedlar inte godkänts av arbetsledare och ett stort antal följesedlar har inte heller bifogats. Transporter av snö har köpts från Nacka Schakt AB trots att ramavtal för vinterväghållning finns med nio andra leverantörer. Likaså har vintervägunderhåll köpts från Saltsjöbadens Åkeri & Schakt trots att ramavtal inte finns med leverantören. Enligt enhetens rutiner kontrollerar beslutsattestanten med stickprov att pris enligt avtal fakturerar, trots att redovisningsreglementet föreskriver att kontroll ska ske vid varje attest. Kontrollen som utförs av beslutsattestanten visar brister när det inte är möjligt att från tidrapporterna se vilken maskintyp som har använts och därmed också förstå vilket pris som kommer att faktureras enligt avtal. Avstämning ska ske mot beställning av namngiven maskin enligt de prislistor som finns i ramavtalen. Problemet med att kunna konstatera vilket pris som ska faktureras är tydligt när det gäller Bellmans Åkeri & Entreprenad AB som har ett stort antal prissatta maskiner för sina olika tjänster. I stickprovet går det ändå att konstatera att för högt timpris för transporter (EW 40) har betalats till Bellmans Åkeri & Entreprenad AB. För högt timpris (3 kr/tim övertidsersättning) har betalats för snöröjning/ vintervägunderhåll till Jan Jacobsson Schakt AB. Detta gäller alla granskade fakturor under perioden trots att övertid redan ingår i avtalade priser. at rabattavdrag 5 % framgår inte av verifikationen från EON ES Trafik & Belysning AB. Ramavtalet med Hansson & Möhring AB omfattar både salt och transport av salt, trots detta har transport av salt köpts till ett högre pris från Nacka Express AB, som inte har ramavtal med kommunen. Följesedlar har inte bifogats fakturan. Salt har köpts av ramavtalsleverantör Hansson & Möhring AB som har fakturerat ett för högt saltpris jämfört med ramavtal. Några fakturor kan också ha dubbelfakturerats av Bellmans Åkeri & Entreprenad AB. Jourersättning har betalats till Bellmans för 3 enheter, à kronor, trots att avtalet omfattar 7 enheter. Många gånger är det arbetsledarna som har godkänt tidrapporterna men nästan lika ofta är det okända som har godkänt dessa. En sammanställning med 9 okända underskrifter skickades för cirka tre veckor sedan till enheten med en begäran att få veta namn och funktion. Något svar har ännu inte erhållits. Det finns också många tidrapporter som inte har godkänts av någon person alls. I stickprovet har inga tidrapporter alls från Nacka Schakt AB godkänts. Tidrapporter utgör räkenskapsunderlag till bokförda verifikationer. Det är stora brister i räkenskapsunderlaget när det inte framgår vad tjänsten avser. I redovisningsreglementet anges 5 (6)

6 6 (6) tydligt att varje verifikation ska innehålla uppgifter när den ekonomiska händelsen inträffade, vad den avser, vilket belopp det gäller och vilken motpart den berör. I tidrapporterna förekommer att det är otydligt beskrivet vad som har utförts och klockslag saknas. Pauser ska dras av enligt ramavtal. Klockslag brukar anges inklusive pauser och redovisad arbetstid summerar till färre timmar när pauser dragits av. Det är dock endast ett fåtal av alla granskade tidrapporter där sådana tidsuppgifter har redovisats. Många tidrapporter har inte förarens namn angivet. Kommunen har haft som skallkrav i sitt förfrågningsunderlag att det ska finnas ett underlag/arbetsrapport för varje anställd, kravet omfattar även underentreprenörer till leverantören. Vanligen finns flera tjänstetillfällen per tidrapport. Många tidrapporter har inte daterats vid godkännandet. Leveranser av tjänster där prestationen inte går att kontrollera i efterhand kräver att levererade tjänstetillfällen godkänns med täta intervaller. Det finns flera exempel på attesterade verifikationer, med ett stort antal tidrapporter, som avser mycket stora belopp, vilka har godkänts vid ett och samma tillfälle. När förare har namngetts kan utifrån stickprovsgranskningen konstateras att många orimligt långa arbetstider har godkänts. Arbetstider för samma datum har delats upp på samma tidrapport eller på flera tidrapporter så att det ytligt sett ser ut som att varje tjänstetillfälle är rimligt, men arbetstiden blir orimlig när tidpunkter och datum kontrolleras närmare. En person arbetade 0, timmar/dygn under 6 dygn i sträck, en annan person arbetade 5 timmar under ett dygn. Även när klockslag har angetts och felaktigt antal timmar har fakturerats, har detta godkänts. Stadsledningskontoret Helena Meier Stadsjurist Jane Rönnholm Kollén Internrevisor

7 7 (6) Bilaga Resultat av stickprov. Bellmans Åkeri & Entreprenad AB Period Urval av 67 fakturor Sammanfattning: Det går inte att utifrån tidrapporterna se vilken maskintyp som har använts och därmed förstå vilket pris som kommer att faktureras enligt avtal. Se de tre prislistorna nedan avseende vintervägunderhåll, entreprenadmaskiner och lastbilstransporter för att jämföra med den terminologi som används i tidrapporterna. Arbetsledare eller okända har godkänt tidrapporter där klockslag saknas, raster har inte dragits av, adresser har inte angetts. Ett stort antal orimliga arbetstider har godkänts. Många tidrapporter har inte heller daterats vid godkännandet eller alla tidrapporter som tillhör en faktura har godkänts vid samma tillfälle. Arbetstider under en dag har delats upp på flera personer på samma tidrapport eller på flera tidrapporter så att tiderna ser rimliga ut. En person har arbetat 0, timmar/dygn under 6 dygn i sträck. Även fel antal timmar utifrån angivna klockslag har fakturerats och godkänts. Det finns också två frågor om dubbelfakturering i stickprovet. Jourersättning har betalats för 3 enheter à kr men avtalet omfattar 7 enheter. Grusskatt har betalats trots att skatter och avgifter exkl. moms ingår i avtalet. Fel timpris för transporter betalats (EW 40). Stickprovsresultaten innebär att frågor väcks om det förekommer oegentligheter eller om arbetsrätten följs, faktureras för många timmar, förekommer svart arbetskraft? kr exkl lev. fakturanr moms Tjänstelev vid 34 tillfällen. Klockslag har angetts vid tillfälle och rast har angetts vid samma tillfälle. För övriga 3556 tillfällen saknas klockslag och antal tidrapporter 7

8 8 (6) uppgift om att rast har dragits av. Regeln om timmars dygnsvila har inte tillämpats vid tillfällen där förare namngivits. Adresser saknas. Spec fakturan ovan: Det går inte att utifrån tidrapporterna se vilken maskintyp som har använts och därmed förstå vilket pris som kommer att faktureras enligt avtal. Plogning innebär 375:-/tim - ( i avtalet heter det Plogbil med sidovinge), Plog & Sand innebär 96:-/tim( i avtalet heter det Större gångbanetraktor med plog- och sandaggregat). 3 av 7 tidrapporter är personliga. Fredde har arbetat 7 tim under ett dygn med tim rast samt 8 tim ett annat dygn i samma vecka utan att ta rast. Jerry har arbetat,5 timmar under 8 dygn i sträck (inga raster har dragits av) varav timmar under ett dygn och 4 timmar under ett annat dygn. Förare framgår inte av tidrapporterna 846 (9,5 tim under 6 dygn varav 7 tim, 4 tim, 0 tim under 3 dygn), 8464 (44,5 tim under två dygn 9,5 tim resp. 5 timmar). Varje enhet ska föra dagbok över sitt arbete, arbetade timmar och leverantören ska ansvara för att gällande lagar inom arbetsrätten följs. När förare har namngetts väcks frågor om det förekommer oegentligheter eller om arbetsrätten följs, faktureras för många timmar, förekommer svart arbetskraft? Samma faktura som ovan. Tjänstelev., bortforsling av snö, vid tillfälle. Klockslag saknas. Fakturerat pris finns inte i avtal. Använd maskintyp anges inte i tidrapporten så att 9,0,06 Transporter, maskinhyra kontroll mot avtal kan ske. Tjänstelev vid 58 tillfällen. Klockslag har angetts vid 8 tillfällen varav rast har dragits av vid 3 tillfällen. För resterande tillfällen har inte rast dragits av. Regeln om timmars dygnsvila har inte tillämpats vid tillfälle där förare namngivits. Bo M har arbetat 0 tim under ett dygn varav 3 tim rast. Adresser saknas. Okända har godkänt 4 tidrapporter. Inga tidrapporter har daterats vid godkännandet. 9 Spec fakturan ovan: Det går inte att utifrån tidrapporterna se vilken maskintyp som har använts och därmed förstå vilket pris som kommer att faktureras enligt avtal. Plogning, Sandning innebär 06:-/timme (i avtalet heter det Plogtraktor 4hjulsdriven med hydraulisk svängbar vikplog eller Kombinerad plog och sandtraktor 4-hjulsdriven med hydraulisk svängbar vikplog ). Angiven åtgärd saknas för 7 tidrapporter där 7 tim à 06:-/tim har fakturerats samt för 3 tidrapporter där 6,5 tim à 96:-/tim har fakturerats (i avtalet heter det Större gångbanetraktor med plog- och sandaggregat). tidrapport har åtgärden Skopning rensning av trottoar, 7 tim à 96:-/tim, det finns en åtgärd i avtalet som heter Rensning med traktorskopa 796:-/tim som inte har fakturerats någon gång enl. gjorda stickprov. 3 tidrapporter har angett Skopning och fakturerat 6 tim à 06:-/tim. Fråga ställdes den 6 augusti till beslutsattestanten hur tidrapporten kan matchas mot avtalat pris eftersom levererad tjänst avviker från terminologin i avtalet. Något svar har inte erhållits. Ev. dubbelfaktuering gällande angiven åtgärd Plogning i Älta, adress saknas. Tidrapport tim à 06:- och faktura 35559, tidrapport 306 (summa :-)? Frågan ställdes den 6 augusti till beslutsattestanten. Svar har inte erhållits. Tidrapporterna har samma maskinägare och maskinnr, samma handstil, identiska timmar. Men maskintypen är olika och plogtraktor 8 resp. plogtraktor 9 har angetts. Tidrapporterna har godkänts av samma okända beställare Se fakturan ovan. Tjänstelev vid 39 tillfällen. Klockslag har angetts vid tillfälle. Rast har dragits av vid 5 tillfällen. För resterande tillfällen har inte rast dragits av. Datum saknas när 5 tidrapporter har godkänts. Okänd har godkänt tidrapport Spec fakturan ovan: Det går inte att utifrån tidrapporterna se vilken maskintyp som har använts och därmed förstå vilket pris som kommer att faktureras enligt avtal. Plogning kan enligt tidrapporterna både innebära fakturering à 8:-/tim eller 06:-/tim. Sandning kan enligt tidrapporterna innebära fakturering à 06:-/tim och 07:-/tim. Halkbekämpning i tidrapport innebär fakturering à 06:-/tim. Fråga ställdes den 6 augusti till beslutsattestanten hur tidrapporten kan matchas mot avtalat pris eftersom levererad tjänst avviker från terminologin i avtalet. Något svar har inte erhållits. Ronnie Salgrim har arbetat 79 timmar under 8 dygn varav under dygn 3,5 resp 7,5 timmar. Hasse har arbetat 6 timmar varje dygn den 3/, 7/ och 8/. Regeln om timmars dygnsvila har inte tillämpats. För Ronnie har inte heller regeln om veckovila tillämpats. När förare har namngetts väcks frågor om det förekommer oegentligheter eller om arbetsrätten följs,

9 9 (6) faktureras för många timmar, förekommer svart arbetskraft? Tjänstelev vid 9 tillfällen. Klockslag har angetts vid 8 tillfällen. Rast har dragits av vid tillfällen. För resterande tillfällen har inte rast dragits av. Adress saknas. Datum saknas när 5 tidrapporter har godkänts Spec fakturan ovan: Det går inte att utifrån tidrapporterna se vilken maskintyp som har använts och därmed förstå vilket pris som kommer att faktureras enligt avtal. Plogning innebär enligt tidrapporterna fakturering à 06-/tim eller Moddning samt där ingen åtgärd har angetts (6 tidrapporter) har fakturering skett med 8:-/tim. Gicki har arbetat 9,5, 6 resp 4 timmar under 3 dygn (74789, 74790). Regeln om timmars dygnsvila har inte tillämpats. Tjänstelev vid 0 tillfällen. Klockslag har angetts vid tillfälle. Rast har inte dragits av. Datum saknas när tidrapporter har godkänts. 3 Spec fakturan ovan: Det går inte att utifrån tidrapporterna se vilken maskintyp som har använts och därmed förstå vilket pris som kommer att faktureras enligt avtal. Plogning innebär enligt tidrapporterna fakturering à 06-/tim. Kimmo har arbetat 9 timmar under 7 dygn varav under dygn 0 resp. 4 timmar. Regeln om timmars dygnsvila har inte tillämpats. Tjänstelev vid 9 tillfällen. Klockslag har angetts vid 4 tillfällen varav rast har dragits av vid tillfällen. När klockslag inte har angetts har rast dragits av vid 6 tillfällen. Adresser saknas. Okända har godkänt 4 tidrapporter. 6 tidrapporter har daterats vid godkännandet. 33 Spec fakturan ovan: Det går inte att utifrån tidrapporterna se vilken maskintyp som har använts och därmed förstå vilket pris som kommer att faktureras enligt avtal. Åtgärderna i tidrapporterna är: Snöröjning/snö/snöröjning-plogning varierar 06:-/tim, 96:-/tim och 8:-/tim. Magnus har under 3 dygn arbetat 8 timmar, 7,5 timmar och 9 timmar. En annan (?) Magnus har enligt olika tidrapporter arbetat timmar och timmar under samma två dygn (tidrapporterna 4099 och 89056), under följande 3 dygn arbetade samma person 9 timmar, 8 timmar och 8,5 timmar (83387), antalet timmar uppgår till 88,5 timmar under 5 dygn. Ove har arbetat 5 timmar under ett dygn (86590) samt 6 och 4 timmar under dygn (886594). Andreas har arbetat 9,5 timmar under ett dygn med timmes rast (87655). Regeln om timmars dygnsvila har inte tillämpats. När förare har namngetts väcks frågor väcks om det förekommer oegentligheter eller om arbetsrätten följs, faktureras för många timmar, förekommer svart arbetskraft? Tjänstelev vid tillfällen. Klockslag har angetts vid 6 tillfällen. Rast har inte dragits av vid något tillfälle. Adresser saknas. 4 Spec fakturan ovan: Det går inte att utifrån tidrapporterna se vilken maskintyp som har använts och därmed förstå vilket pris som kommer att faktureras enligt avtal. Åtgärderna i tidrapporterna är: Plog & sand/plogning/sandning/skopninhg urlast/extra sand & plog efter skopning. Fakturerat pris är 96:-/tim. Jerry har angett klockslag som innebär 7 timmars tid men fakturerat för timmar, utan rast, (399). Jerry har också angett tjänstetillfällen under samma dygn om totalt 9 timmar med timmes paus mellan tillfällena, utan raster, (kl ) därefter har Jerry börjat kl (80738). Håkan har angett klockslag som innebär timmars tid men fakturerat för timmar, utan rast, (80737). Håkan har också angett tjänstetillfällen under samma dygn om totalt,5 timmar med 0 timmes paus mellan tillfällena, utan raster,(kl ) (80737) därefter har Håkan börjat kl (80737). Håkan har angett tjänstetillfällen under samma dygn om totalt timmar, utan att ange avdrag för raster och utan att ange klockslag (8398) därefter har Håkan nästa dygn arbetat timmar utan att ange klockslag eller rast. Håkan har också ett dygn arbetat 4 timmar utan rast mellan därefter påbörjade Håkan efter 5 timmars vila nästa pass om 4 timmar utan att ange raster eller sluttidpunkt, from kl Regeln om timmars dygnsvila har inte tillämpats. Tjänsteleverans har skett under 9 tillfällen, när hänsyn tagits till att tjänstetillfällen felaktigt har delats på 4 tjänstetillfällen, uppgår den fakturerade genomsnittliga arbetstiden/tjänstetilfälle för dessa förare till timmar/förare. När förare har namngetts väcks frågor väcks om det förekommer oegentligheter eller om arbetsrätten följs, faktureras för många timmar, förekommer svart arbetskraft?

10 0 (6) Tjänstelev vid 59 tillfällen. Klockslag har angetts vid tillfälle. Raster har inte dragits av vid något tillfälle. Adresser saknas för 55 tillfällen. Datum saknas när 5 tidrapporter godkändes. 9 tidrapporter godkändes den 7/3 (/5/4!), tidrapporter (/ /4!) godkändes den 3/ Spec fakturan ovan: Det går inte att utifrån tidrapporterna se vilken maskintyp som har använts och därmed förstå vilket pris som kommer att faktureras enligt avtal. Åtgärderna i tidrapporterna är: Plogning (varierar mellan 96:-, 06:-, 8:-) /utskopning (746:-) /sandning (746:-, 96:-) /plog & sand (96:-) /sand(ning) (746:-, 96:-) /utskopning snö (746:-) /sandning + fyrhjuling(96:-) /åtgärd ej angiven (96:-, 06:-) /plogning efter borttransport (375:-) /borttransport 746:- ). Fakturerat àpris 746:- finns inte i avtalen. Alex och Moje arbetade tillsammans 8 tim under dygn dvs 9 timmar/person (370). Alex arbetade under samma dygn också 5 tim resp. 5 tim (373). Med andra ord arbetade Alex / 0 timmar, 3/ 4 timmar, 4/ 4 timmar utan rast eller vila. Alex arbetade också under 6 dygn 7 timmar (37, 37) varav under 3 dygn 5 tim (dygnsvila= 9 tim), tim (dygnsvila=3 tim) samt tim utan angivna raster. Alex arbetade även under 3 dygn 9 tim, 6 tim, 6 tim utan angivna raster eller tillräcklig dygnsvila (37). Alex arbetade också den /3 9 tim utan angivna raster eller tillräcklig dygnsvila samt den 5/4 5 timmar vilka delades på tjänstetillfällen i samma tidrapport timmar - (373). Se den vänstra tidrapporten nedan. Alex verkar också ha dubbelfakturerat borttransport 8 timmar à 586:- (44867) med (373). Håkan arbetade timmar under 6 dygn, dvs 0, timmar/dygn utan att ange klockslag eller rast(378). Se den högra tidrapporten nedan. Fredde arbetade under dygn 9 tim resp 9 tim samt under 3 dygn 0 tim, 8 tim, 8 tim (44795). Benny arbetade under 3 dygn 0 tim, 8 tim, 8 tim (448674). När förare har namngetts väcks frågor väcks om det förekommer oegentligheter eller om arbetsrätten följs, faktureras för många timmar, förekommer svart arbetskraft? Ej avtal Sopning Rättelse föreg faktura tidrapport (373). Okänd har godkänt tidrapport. J ourersättning snö 3 enheter à 07 67:-. et omfattar 7 enheter. Det finns ingen notering om att avtalet har utökats med 4 enheter à :-. Tjänstelev vid 7 tillfällen. Klockslag har inte angetts, rast har inte dragits av. Adresser saknas. Felaktigt àpris à 684:fakturerat för 5,5 timmar, för maskintyp EW 40 är det

11 (6) Entreprenadmaskiner med förare Lastbilstransporter för schakt- o fyllnadsmtrl Bygg- och anläggningsmaterial sandgrus-krossmaterial avtalade priset 67:-/timme. Okänd har godkänt tidrapport. Tjänstelev vid 5 tillfällen. Klockslag har inte angetts, rast har inte dragits av. Adresser saknas. Felaktigt àpris à 684:fakturerat för 54,5 timmar, för maskintyp EW 40 är det avtalade priset 67:-/timme. Okänd har godkänt tidrapporten. Tjänstelev vid 5 tillfällen. Klockslag har angetts för tillfälle, särskild notering om att rast inte tagits ut. Vid övriga tillfällen har inte rast dragits av. Adresser saknas. Okänd har godkänt tidrapport. Varulev vid 5 tillfällen av kross/grus. 8 leveransrapporter med följesedlar har inte godkänts av någon. Okänd har godkänt leveransrapport med följesedel. 3 leveransrapporter saknar adresser. Enligt avtalet ingår skatter och avgifter i pris exkl moms. Trots detta har grusskatt fakturerats à /ton dvs totalt 39 kr. 5. Dahl Sverige AB Period Urval 4 av 56 fakturor Sammanfattning: Inget avtal finns för köp av VVS- och VA-material. fanns för perioden et förlängdes ett år till 0063 enligt avtalets förlängningsklausul. Nacka Partner AO Ekonomi och upphandling förlängde med påskrift av leverantören "avtalet "att gälla till och med med oförändrade villkor eller till dess upphandlingen är avslutad" därför att avtalet hade gått ut. I avtalet skrevs också att en ny upphandling kommer att påbörjas under våren 008. Något nytt avtal har ännu inte upphandlats. Enhetschef, Teknik, skrev i september 009 att upphandling inte skett på grund av hög arbetsbelastning men att en upphandling är på gång. Se även resultat 4. Skandinavisk Kommunalteknik AB där avtal också saknas för VVS- och VA-material. kr exkl lev. fakturanr antal tidrapporter moms VVS- och VA-material Se sammanfattning VVS- och VA-material Se sammanfattning VVS- och VA-material Se sammanfattning VVS- och VA-material Se sammanfattning 3. EON ES Trafik & Belysning AB Period Urval av fakturor Sammanfattning: Klockslag saknas. Övertid har fakturerats. Enligt avtalet gäller 5 % rabatt på övrigt material/reservdelar. Rabattavdrag framgår inte av fakturan. Bruttoprislistan finns inte tillgänglig på e-avrop. med leverantör tillsammans med Tyresö, Värmdö med leverantör tillsammans med Tyresö, Värmdö Service och reparationer trafiksignalssystem drift och underhåll Service och reparationer trafiksignalssystem drift och underhåll 4. Frentab Entreprenad & Söner AB kr exkl lev. fakturanr moms antal tidrapporter 0 66 Tjänstelev vid 6 tillfällen. Klockslag saknas. Övertid har fakturerats. Tjänsten 6699 serviceingenjör är inte upphandlad Tjänstelev vid 4 tillfällen gällande samma signalstolpe, klockslag saknas Period Urval 9 av 3 fakturor

12 (6) Sammanfattning: Det finns inga avtal med Frentab. Ingen notering finns om varför inte inköpen har skett hos kommunens ramavtalsleverantörer för vintervägunderhåll. När tidrapporter saknas väcks frågor om det förekommer oegentligheter eller om arbetsrätten följs, faktureras för många timmar, förekommer svart arbetskraft? Järlaleden serviser : Tidrapporterna har inte godkänts av arbetsledare, klockslag har inte angetts, raster har inte dragits av, tveksamma underlag finns för faktura 099, Entreprenaden har inte upphandlats. Anledningen var att det inte fanns en entreprenör på plats som arbetar med samma servis fast på privatdelen s.a.s. anlitar vi gärna vederbörande för att slippa kollisioner på arbetsplatsen, särskilt om vi har fullt upp och inte hinner med inom rimlig tid. Quick fix! Enheteschefen skriver att det är långt ifrån alltid som upphandling sker av Quick Fix-arbeten. : Skälen är inte juridiskt hållbara. Även om upphandlingen ligger under 7 basbelopp så ska tre leverantörer tillfrågas. Vattenläcka Bastusjön : Uppdraget har inte upphandlats. Det gällde en tryckledning för spillvatten, en dykarledning för spillvatten som ligger sjöförlagd genom Bastusjön, arbetet utfördes med dykare och det var naturligtvis en krissituation. : Hanteringen är korrekt om synnerliga skäl enligt LOU är uppfyllda (LOU 5:3). En fyllig beskrivning av de synnerliga skälen måste finnas i ett särskilt PM. Förklaringen som finns är o tillräcklig enligt kommunens upphandlings-expert. kr exkl lev. fakturanr antal tidrapporter moms Entreprenaden har inte upphandlats, 5 % entreprenadpåslag har skett. Tjänstelev vid 9 tillfällen. Tidrapporter saknas med uppgift om klockslag och om raster har dragits av för tid >5 tim. Det finns 6 dagrapporter som avser schaktning där det finns uppgift om vad som har schaktats. Tveksamt underlag finns vilket borde ingå i hantverkarens timpris t.ex. Cramo (hyreskostnader för datum när inte tjänsteleverans har skett, Bröderna Nordquist (byggmatta). Underlaget/Uppdraget som bifogas fakturan har inte godkänts. Se Järlaleden nya serviser uppdraget nedan. Järlaleden nya serviser 39 Se faktura 099. Tveksamt underlag finns för datum när inte tjänsteleverans har skett samt för hyra av utrustning vilket borde ingå i hantverkarens timpris 0996 (Cramo) Underlag även på samkross 0-

13 3 (6) Järlaleden nya serviser Isrivning Isrivning Isrivning Isrivning Vattenläcka Bastusjön Tryckledning Bastusjön (6, ton) och makadam 8-6 (5,3 ton) à 45 kr. Motsvarande grus från ramavtalslev Bellman kostar 96kr resp. 4 kr per ton. Se faktura 099. Tidrapporter saknas för 5 tjänsteleveranser. Samkross 0-6, jord och gräsfrö har inte köpts från ramavtalsleverantör Bellman. Underlag saknas för inköp av asfalt, Fredells, Peab och Hyrpoolen. Tjänstelev vid 4 tillfällen. Okänd har godkänt tidrapporten. Adresser har ej angetts, utfört i S-Baden men kostnaden har bokförts ansvar Boo. Klockslag har inte angetts, avdrag för rast har inte skett. Tjänstelev vid 6 tillfällen. Okänd har godkänt tidrapporten. Adresser har ej angetts, utfört i S-Baden men kostnaden har bokförts ansvar Boo. Klockslag har inte angetts, avdrag för rast har inte skett. Tjänstelev vid 4 tillfällen. Tidrapporten har inte godkänts. Adresser har inte angetts. Klockslag har inte angetts, avdrag för rast har inte skett. Tjänstelev vid 8 tillfällen. Godkänd tidrapport saknas. Klockslag har inte angetts. Ingen upphandling har skett av Vattenläcka Bastusjön. Tre fakturor från underleverantörer saknas: hyra stockmattor, Hyrpoolen, Bygg-Ole. Entreprenadpåslaget varierar på bif fakturaunderlag: 4% (Hyrpoolen), 8 % (Dahls Sverige AB), 36 % (Bygg-Ole) 8 % (Bygg-Ole). Tjänstelev vid 9 tillfällen. Tidrapporter saknas. Klockslag har inte angetts, ingen notering finns om att rast har dragits av. Tveksamma underlag från Bygg-Ole och Hyrpoolen på varor som borde ingå i tjänsteleveransen; tumstock, arbetshandskar, såg, spännband, andingsskydd, vinkel. Slipning av motorsågkedja, bensin till motorsåg för dag när inte tjänsteleverans har skett. Varuleverans från Dahl Sverige AB. Se föreg faktura Hansa Holmberg Entreprenad AB Period Urval 0 av 7 fakturor Sammanfattning: 33 tidrapporter av 40 tidrapporter har godkänts av okänd. Klockslag har endast angetts för vinterväghållningen, raster har inte dragits av alls (tid < 5 timmar). Områden anges för det mesta men inte adresser. Tidrapport har godkänts där en maskinist arbetade 6 timmar en dag och nästa dag fakturerade 9 timmar i sträck utan rast. Dygnsvila om timmar uppnås inte (arbetstidslagen). Stickprovsresultaten innebär att frågor väcks om det förekommer oegentligheter eller om arbetsrätten följs, faktureras för många timmar, förekommer svart arbetskraft? kr exkl lev. fakturanr antal tidrapporter moms Tjänstelev vid 5 tillfällen. Raster har inte dragits av), område har angetts men inte adress. Okänd har godkänt tidrapporterna Tjänstelev vid 9 tillfällen. Raster har inte dragits av, område (ibland flera 304 områden) har angetts men inte adress. Tjänstelev vid 8 tillfällen. Raster har inte dragits av, område har angetts men inte adress. Okänd har godkänt tidrapporterna. 4 3

14 4 (6) Tjänstelev VA vid 4 tillfällen. Klockslag har inte angetts, raster har inte dragits av. Okända har godkänt två av tre tidrapporter. Tjänstelev VA vid 4 tillfällen. Klockslag har inte angetts, raster har inte dragits av. Okända har godkänt fyra av fem tidrapporter. Tjänstelev VA vid 7 tillfällen. Klockslag har inte angetts, raster har inte dragits av. Okända har godkänt tre av fyra tidrapporter. Tjänstelev vid 8 tillfällen. Klockslag har inte angetts, raster har inte dragits av, övertid har angetts. Adresser har inte angetts. Okänd har godkänt tidrapporterna. Tjänstelev vid tillfälle. Klockslag har inte angetts, rast har inte dragits av. Okänd har godkänt tidrapporten. Adresser saknas. Tjänstelev vid 0 tillfällen. Klockslag har inte angetts, raster har inte dragits av. Okänd har godkänt tidrapporterna. Adresser saknas. Tjänstelev VA vid 0 tillfällen. Klockslag har inte angetts, raster har inte dragits av. Okänd har godkänt tidrapporterna. Tjänstelev vid tillfällen. Klockslag har inte angetts, raster har inte dragits av. Okänd har godkänt tidrapporterna Adresser saknas. Tjänstelev vid 4 tillfällen. Klockslag har inte angetts, övertid har angetts. En maskinist har fakturerat 6 timmar i sträck (en tisdag), på onsdagen fakturerade samma maskinist 9 timmar i sträck. Raster har inte dragits av. Okänd har godkänt tidrapporterna Adresser saknas Hansson & Möhring AB Period Urval 4 av 4 fakturor Sammanfattning: Fel saltpris har fakturerats. Följesedlar saknas. Hansson & Möhring har fakturerat 546 kr/ ton i stället för 530 kr/ton. et omfattar både salt och transport av salt. Trots detta har transporter av salt köpts av Nacka Express, som kommunen inte har transportavtal med, se fakturanr kr exkl lev. fakturanr antal tidrapporter moms Felaktigt pris har fakturerats av avtalsparten, totalt 344 kr dyrare under perioden (546 kr/ ton i stället för 530 kr/ton). Följesedlar har inte Kemisk-tekniska varor: gatusalt bifogats. 7. Jan Jacobsson Schakt AB Period Urval 8 av 3 fakturor Sammanfattning: Övertidsersättning om 47 73:50 kr har betalts trots att övertidsersättning ingår i avtalade timpriser för vintervägunderhåll. fakturor har tidrapporter som inte har godkänts av arbetsledare utan av okända personer. Fyra fakturor har inga bifogade tidrapporter. Klockslag har inte angetts. Inga uppgifter finns om att rast har frånräknats (>5timmar). Ingen notering finns om att avstämning har skett mot beställning av tjänsten. Hur kan beslutsattestanten säkerställa rätt antal timmar har fakturerats? Stickprovsresultaten innebär att frågor väcks om det förekommer oegentligheter eller om arbetsrätten följs, faktureras för många timmar, förekommer svart arbetskraft? kr exkl lev. fakturanr antal tidrapporter moms Tjänstelev. vid 7 tillfällen. Klockslag har inte angetts, rast har inte frånräknats. Övertid har fakturerats, à 3 kr/tim, 3 75 kr. Adresser saknas. Okänd har godkänt tidrapporterna. 3 Tjänstelev. vid 5 tillfällen. Klockslag har inte angetts, rast har inte frånräknats Övertid har fakturerats à 3 kr/tim,

15 5 (6) 4 kr. Ingen har godkänt tidrapporten Tjänstelev. vid 4 tillfällen. Klockslag har inte angetts, rast har inte frånräknats. Övertid har fakturerats à 3 kr/tim, 7 0 kr. Adresser saknas. Arbetsledare har godkänt tidrapporten. Tjänstelev. vid tillfällen. Klockslag har inte angetts, rast har inte frånräknats. Övertid har fakturerats à 3 kr/tim, 9 5 kr. Adresser saknas. Okända har godkänt tidrapporterna. Tjänstelev. vid 4 tillfällen. Klockslag har inte angetts, rast har inte frånräknats. Övertid har fakturerats à 3 kr/tim, 9 5 kr. Adresser saknas vid av 4 tjänsteleveranser. Okänd har godkänt tidrapporterna. Tjänstelev. vid tillfällen. Klockslag har inte angetts, rast har inte frånräknats. Övertid har fakturerats à 3 kr/tim, 56 kr. Adresser saknas. Okänd har godkänt tidrapporterna. Tjänstelev. vid 0 tillfällen. Klockslag har inte angetts, rast har inte frånräknats. Övertid har fakturerats à 3 kr/tim, 3 505,50 kr. Adresser saknas. Arbetsledare har godkänt tidrapporterna. Se nedan fakturan till vänster och en tidrapport till höger. Tjänstelev. vid 0 tillfällen. Klockslag har inte angetts, rast har inte frånräknats. Övertid har fakturerats à 3 kr/tim, 46 kr. Adresser saknas vid 8 av 0 tjänsteleveranser. Okänd har godkänt 653 tidrapporterna. Tjänstelev. vid 0 tillfällen. Klockslag har inte angetts, rast har inte frånräknats. Adresser saknas. Vad som har levererats 667 saknas vid 8 av 0 tjänsteleveranser. 3

16 6 (6) Okänd har godkänt tidrapporterna Tjänsteleverans vid 8 tillfällen. Klockslag har inte angetts, rast har inte frånräknats. Adresser saknas. Vad som har levererats saknas vid av 8 tjänsteleveranser. Okänd har godkänt tidrapporterna. Tjänsteleverans vid 8 tillfällen. Klockslag har inte angetts, rast har inte frånräknats. Vad som har levererats saknas. Okänd har godkänt tidrapporterna. Tjänsteleverans vid tillfällen. Klockslag har inte angetts, rast har inte frånräknats. Adresser saknas. Vad som har levererats saknas vid 4 av tjänsteleveranser. Okänd har godkänt tidrapporterna. Tjänsteleverans vid tillfällen. Klockslag har inte angetts, rast har inte frånräknats. Adresser saknas. Okänd har godkänt tidrapporterna. Tjänsteleverans vid tillfälle. Tidrapporten saknas. Övertid har angetts. Datum saknas, vad som har levererats vart måste framgå. Tjänsteleverans vid okänt antal tillfällen. Tidrapporterna saknas. Datum saknas, vad som har levererats till vilken adress måste framgå. Tjänsteleverans vid 3 tillfällen. Klockslag har inte angetts, rast har inte avdragits. Adresser saknas. Tidrapporten har inte godkänts. Tjänsteleveranser vid okänt antal tillfällen. Tidrapporterna saknas. Datum saknas, vad som har levererats till vilken adress måste framgå. Fakturans förfallodag i juni. Tjänsteleverans vid tillfälle. Tidrapporten saknas. Datum saknas, vad som har levererats till vilken adress måste framgå. 8. JO Erikssons Skogsmaskiner AB Period Urval av 5 fakturor Sammanfattning: Tidrapporter har godkänts av ansvarig arbetsledare, datum för godkännande saknas. Klockslag har inte angetts. Rast har inte dragits av (arbetstid >5 timmar). Adresser saknas. Åtgärd i tidrapporterna benämns delvis på samma sätt som beställaren beställt åtgärderna. I utringningsrapporten sammanställs beställda åtgärder. Någon avstämning mellan beställda åtgärder och levererade åtgärder görs inte. kr exkl lev. fakturanr moms Tjänstelev. vid 7 tillfällen. Tjänstelev. vid 7 tillfällen. Se nedan fakturan till vänster och tidrapport till höger. antal tidrapporter 3 4

17 7 (6) 9. J R Erikssons Schakt AB Period Urval 5 av 9 fakturor Sammanfattning: Okända har godkänt alla tidrapporter, rast har inte dragits av (arbetstid >5 timmar). Datum har inte angetts för tillsatsutrustning. kr exkl lev. fakturanr moms Transporter, maskinhyror Transporter, maskinhyror Transporter, maskinhyror Transporter, maskinhyror Transporter, maskinhyror Nacka Express AB antal tidrapporter Tjänstelev. vid 4 tillfällen. Rast har inte frånräknats. Datum har inte angetts för tillsatsutrustning Okänd har godkänt tidrapporterna. Tjänstelev. vid 0 tillfällen. Rast har inte frånräknats. Datum har inte angetts för tillsatsutrustning. Okänd har godkänt tidrapporterna. Tjänstelev. vid tillfällen. Rast har inte frånräknats. Datum har inte angetts för tillsatsutrustning. Okänd har godkänt tidrapporterna. Tjänstelev. vid tillfälle, övertid. Okänd har godkänt tidrapporten. Tjänstelev. vid 8 tillfällen. Rast har inte frånräknats. Datum har inte angetts för tillsatsutrustning. Okänd har godkänt tidrapporterna. 3 Period Urval 3 av 3 fakturor Sammanfattning: : Typ av åtgärder har angetts enligt beställarens terminologin i utringningsrapporten. Levererade timmar i förhållande till beställda timmar noterats inte i utringningsrapporten. Datum saknas när tidrapporterna godkändes. Områden, men inte adresser, har angetts. : Klockslag saknas, raster har inte angetts, övertid har fakturerats utan att ange dag. Vad som har transporterats samt adress har inte angetts utan enbart t.ex. vägnamn. Okända har godkänt 9 av tidrapporter. Sand, grus och krossmaterial: Kommunen har inte avtal med Nacka Express AB, avtalet om dessa varor är med Bellmans Åkeri & Entreprenad AB. Fördyring 4 kr/ton. Ingen notering finns om skäl till att inköpen inte skett med ramavtalsleverantör. Följesedlar har bifogats men inte godkänts eller saknas helt. Transport av gatusalt: Kommunen har inte avtal med Nacka Express AB, avtalet om denna tjänst är med Hansson & Möhring AB. Fördyring kr/ton.

18 8 (6) Alla följesedlar saknas vilka borde ha godkänts och bifogats fakturan. Ingen notering finns om varför inköpen inte skett med ramavtalsleverantör. kr exkl lev. fakturanr moms Tjänstelev vid 8 tillfällen. Rast avdragen. Datum saknas när tidrapporten godkändes. Adress saknas. Förarens namn saknas Se tidrapport nedan. 907 Tjänstelev vid tillfälle Tjänstelev vid 7 tillfällen. Rast avdragen. Tjänstelev vid 3 tillfällen. Rast har inte 90 4 dragits av vid 8 tillfällen. Tjänstelev vid 33 tillfällen. Klockslag saknas, raster har inte dragits av. 903 Adresser har inte angetts. Tjänstelev vid 7 tillfällen. Klockslag saknas, raster har inte dragits av. Övertid har fakturerats utan att ange dag. Vad som har transporterats vart har inte angetts utan enbart en adress o "div" samt "leveranser". Okända har godkänt tidrapporterna. Tjänstelev vid 5 tillfällen. Klockslag saknas, raster har inte dragits av. Vad som har transporterats vart har inte angetts utan enbart en adress. Okända har godkänt 4 av 5 tidrapporter. Tjänstelev vid 3 tillfällen. Klockslag saknas, raster har inte dragits av. Vad som har transporterats vart har inte angetts utan enbart en adress. Okända 908 har godkänt tidrapporter. Tjänstelev vid 8 tillfällen. Klockslag saknas, raster har inte dragits av. Övertid har fakturerats utan att ange dag. Vad som har transporterats vart har inte angetts. Endast en transportsedel av samkross har bifogats antal tidrapporter

19 9 (6) som matchar en tjänsteleverans. Okända har godkänt 4 av 5 tidrapporter Ej avtal Bygg- o anl.material - Sandgrus-krossmaterial 9 80 Ej avtal Bygg- o anl.material - Sandgrus-krossmaterial 6 9 Ej avtal Transport av gatusalt. Nacka Trä & Byggvaror = Bygg-Ole Tjänstelev vid 0 tillfällen. Klockslag saknas, raster har inte dragits av. Vad som har transporterats samt adress har inte angetts. Okänd har godkänt tidrapporterna. Varulev vid tillfällen, följesedlar har bifogats men inte godkänts. Enligt ramavtalet med Bellmans Åkeri är priset kr dyrare. Ingen notering finns inte om skäl till att inköpet inte skett på ramavtal. Varulev under 9 dagar, följesedlar saknas vilka borde ha godkänts och bifogats fakturan. I jämförelse med ramavtalet med Bellmans Åkeri är priset 86 kr dyrare. Ingen notering finns inte om skäl till att inköpet inte skett på ramavtal. Varulev vid 5 tillfällen. Alla följesedlar saknas vilka borde ha godkänts och bifogats fakturan. I jämförelse med avtalet med Hansson & Möhring AB, vilket även omfattar transport av salt, är priset 709 kr dyrare. Ingen notering finns inte om skäl till att inköpet inte skett på ramavtal. Period Urval av 3 fakturor Sammanfattning: är inte upphandlat. Varför har inköpet inte skett hos ramavtalsleverantör Södermalms Trävaru AB eller Holgers stugmaterial AB. Vad har materialet använts till? Det måste finnas ett samband mellan kostnaden och verksamheten. Sambandet måste var tydligt. Adress har inte angetts. kr exkl lev. antal moms fakturanr tidrapporter Vilket samband har kostnaden med verksamheten. Var har detta använts? Se fakturan nedan. Kostnaden har bokförts på vht Bygg - och Bortforsling av snö. Se faktura anläggningsmaterial 3 79 nedan. 9

20 Bygg - och anläggningsmaterial. Nacka Schakt AB 0 (6) 74 Vilket samband har kostnaden med verksamheten. Var har detta 789 använts? Period Urval 9 av 9 fakturor 489 Sammanfattning: Inga tidrapporter har godkänts. Samma tidrapport som till faktura 0009, har bifogats faktura 000. Rast har räknats av vid ett antal tjänsteleveranser dock inte för alla leveranser där arbetstid >5 immar. Adresser saknas. Inget avtal finns gällande transport av snö med Nacka Schakt AB. Ingen notering finns om varför inte inköpen har skett hos kommunens ramavtalsleverantörer för transporter, maskinhyror. kr exkl lev. antal moms fakturanr tidrapporter Tjänsteleverans vid 9 tillfällen. Rast har dragits av vid 5 tjänsteleveranser. Adresser saknas. Adresser saknas. Inga tidrapporter har godkänts. Se sammanställningen till fakturan nedan.

21 Transporter snö (6) Samma faktura som ovan. Tidrapport saknas. Notering finns inte om skäl till att köp skett hos annan än ramavtalsleverantören. Samma tidrapport har bifogats som ovan dvs fakturanr Vad som har utförts på vilken adress måste framgå. En fråga om detta har ställts men inte besvarats. Tjänsteleverans vid 4 tillfällen. Rast har dragits av vid 4 tillfällen. Adresser saknas. Inga tidrapporter har godkänts. Tjänsteleverans vid 34 tillfällen Rast har dragits av vid 8 tillfällen. Adresser saknas. Inga tidrapporter har godkänts. Tjänsteleverans vid 9 tillfällen. Rast har dragit av vid 5 tillfällen. Adresser saknas. Inga tidrapporter har godkänts. Tjänsteleverans vid 3 tillfällen. Rast har dragits av vid tillfälle. Adresser saknas. Inga tidrapporter har godkänts Tjänsteleverans vid 3 tillfällen. Rast 003 har inte dragits av. Adresser saknas.

22 (6) Inga tidrapporter har godkänts. Transporter snö 9 05 Transporter snö Saltsjöbadens Åkeri & Schakt Tjänsteleverans vid 5 tillfällen. Vid 9 tjänsteleveranser har rast dragits av. Inga tidrapporter har godkänts. Adresser saknas. Notering finns inte om skäl till att köp skett hos annan 006 än ramavtalsleverantören. Tjänsteleverans vid 4 tillfällen. Rast har dragits av. Adresser saknas. Inga tidrapporter har godkänts. Notering finns inte om skäl till att köp skett hos annan än 007 ramavtalsleverantören. 9660Period Urval 4 av 4 fakturor 3458 Sammanfattning: Inga tidrapporter har bifogats och därmed inte heller godkänts av arbetsledare. är inte upphandlat. Notering finns inte om varför köp skett hos annan än ramavtalsleverantör. Det framgår inte om raster har dragits av. Adresser saknas för många leveranser. kr exkl lev. antal tidrapporter moms fakturanr Tjänstelev vid 5 tillfällen. Tidrapporter saknas. Adresser har ej angetts för 4 av 5 leveranser. Notering finns inte om skäl till att köp skett hos annan än ramavtalsleverantör Tjänstelev vid 9 tillfällen. Tidrapporter saknas. Avdrag för raster har inte angetts för tid>5 timmar. Adresser saknas för 6 leveranser. Se fakturan nedan.

23 3 (6) 0 50 avtalsaknas Skandinavisk kommunalteknik AB 75 Tjänstelev vid 5 tillfällen. Avdrag för raster har inte angetts för tid>5 timmar. Adresser saknas Tjänstelev vid tillfälle. Tidrapport saknas. Adress saknas Period Urval 5 av 5 fakturor 4874 Sammanfattning: är inte upphandlat för VVS- och Va-material. finns inte med leverantören och detta beror enligt enheten på att pumptypen varit angiven i detaljplan. Inköp från leverantören har bara "rullat på" sedan våren 00 när tidigare enhetschef slutade. Vid fråga om upphandling av Blåbärsstigen blev svaret att beställaren (exploateringsenheten) avgör vilket system som ska byggas ut i resp område. Exploateringsenheten svarade att den inte kan uttala sig om leverantörer eller hur dessa fungerar och att beskedet från VA-verket var att Befintligt lps-system har dimensionerats och byggts av SKT, därför behöver skruvpumpar typ SKT användas.. Enhetschefen för VA & Avfall svarar Vi vill inte blanda system och komponenter. Ansvaret för dimensionering och framtida funktion blir oklart om flera aktörer är inblandade. VA-verket har 600 enheter att serva och byter och servar i stort sett en pump per dag. från kommunens upphandlingsexpert är att ingen leverantör har ensamrätt att leverera varor eller tjänster om det inte finns stöd för detta i särskild lag eller författning. Upphandling ska alltid göras. En förfrågan enligt LOU kan i de här fallen riktas till en namngiven leverantör, LOU 4 kap 5:, 4 kap 7:b. Detta är en upphandling och den ska dokumenteras. När den här möjligheten används kan EU begära en förklaring om hur man kom fram till att man kunde använda den här upphandlingsformen. För att lösa problemet mer långsiktigt kan samma kapitel i LOU användas för tecknande av ramavtal. kr exkl lev. antal tidrapporter moms fakturanr VVS- och VAmaterial är inte upphandlat. VVS- och VAmaterial 784,5 84 är inte upphandlat. VVS- och VAmaterial 4454, är inte upphandlat.

24 4 (6) Blåbärsstigen avtal? VVS- och VAmaterial Blåbärsstigen avtal? VVS- och VAmaterial Delleverans, Blåbärsstigen. Det framgår inte av fakturan vad som är levererat. Det finns ingen hänvisning till avtal. Det finns ett anbud från leverantören som avser Blåbärsstigen. Det är inte påskrivet av leverantören eller kommunen måste vara skriftliga för att vara giltiga. Delleverans, Blåbärsstigen. Det framgår inte av fakturan vad som är levererat. Det finns ingen hänvisning till avtal. Bokfört på Norrkärsvägen kr samt Blåbärsstigen kr. Anbudet avsåg tydligen också annan adress vilket inte framgår av 858 anbudet. Se anbud och fakturor nedan.

25 5. Verkstads Entreprenad Ingarö 708Period Urval 3 av 6 fakturor 033 Sammanfattning: Tidrapporterna har godkänts av arbetsledare. Klockslag har inte angetts för den tid när leverans skedde. Notering om att raster har dragits av finns inte för tid>5 timmar. Område har angetts men inte adress. 0 timmar för mycket har debiterats för faktura nr 005. Regeln om dygnsvila timmar och om veckovila om 36 timmar följs inte för fakturorna 0035 och Enligt avtal ansvarar leverantören för att följa gällande lagar inom arbetsrätten. Stickprovsresultaten innebär att frågor väcks om det förekommer oegentligheter eller om arbetsrätten följs, faktureras för många timmar, förekommer svart arbetskraft? kr exkl lev. antal moms fakturanr tidrapporter Tjänstelev vid 36 tillfällen 8 dec-5 jan 00. Klockslag har inte angetts. Rast har inte dragits av. Adresser saknas. Tidrapporterna godkändes den 6 jan 00. Fakturan omfattar 73,5 timmar, tidredovisningen uppgår till 63,5 timmar kr för mycket har debiterats. 7 Tjänstelev vid 48 tillfällen 7 jan-3 feb 00. Klockslag har inte angetts. Adresser saknas. Rast har inte dragits av. Tidrapporterna godkändes den 4 feb 00. En anställd har arbetat 0,5 timmar resp 5 timmar under två dygn. En annan anställd har arbetat dygn i sträck (4/-4/), totalt 6,5 timmar varav 5, 5,5 och 7, timmar under tre dygn. 8 Tjänstelev vid 36 tillfällen 4 feb- mars 00. Klockslag har inte angetts. Adresser saknas. Rast har inte dragits av. Tidrapporterna har godkänts, men datum har inte angetts. Stefan Dalberg har arbetat ,5, 5,5 samt 6,5 timmar (4 feb 7 5 (6)

26 6 (6) uppdelat på två tillfällen) under tre dygn. Se tidrapporten nedan.

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Fortsatt utveckling av inköpsprocessen genom stödjande team

Fortsatt utveckling av inköpsprocessen genom stödjande team 2012-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/340-007 Kommunstyrelsen Fortsatt utveckling av inköpsprocessen genom stödjande team Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 U^lsf 2G l -01 -ft Uppsala r "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 Utbildningsnämnden Attestanvisning och attestinstruktion 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2008-05-27 Antaget av kommunfullmäktige 2008-01-30, 18 FFS FB ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN OMFATTNING 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet.

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Revisionsrapport* Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Vänersborgs kommun 2007-11-06 Henrik Bergh *connectedthinking

Läs mer

Granskning av delegationsbeslut,

Granskning av delegationsbeslut, INTERNREVISIONEN Granskning av delegationsbeslut, 2013-11-07 10:05 Helena Meier stadsjurist KFKS 2013/585-007 Jane Rönnholm Kollén internrevisor Sammanfattning Fullmäktiges revisorer granskade 2012 miljö-

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 05/KS 0346 KFS 2005:12 Ers KFS 1995:1 ATTESTREGLEMENTE FÖR MOTALA KOMMUN (Antaget av kommunfullmäktige den 24 oktober 2005, 113, gäller fr o m den 1 december 2005.) OMFATTNING 1 Detta reglemente

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Ersätter Utbytt den Sign 1:8 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för kommunens externa och interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun 2012-09-11 Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomikontoret Carina Gårdlund-Amcoff, 0611-34 80 72 Ann Entall, 0611-34 80 71 Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun Gäller från och med 15 oktober 2012

Läs mer

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs stad Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Ernst & Young AB Rapport 2010-05-10 Innehållsförteckning 1 Uppdragsinformation... 2 1.1 Uppdraget... 2 1.2 Inriktning, genomförande och

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Attestreglemente. för Kungälvs kommun

Attestreglemente. för Kungälvs kommun Attestreglemente för Kungälvs kommun Reviderad 2013-11-25. Antagen av Kommunfullmäktige 2014-02-06, Dnr KS2013/1994 1 Attestreglemente för Kungälvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-06, Dnr KS2013/1994,

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av entreprenadtjänster

Granskning av entreprenadtjänster Revisionsrapport Granskning av entreprenadtjänster Kramfors kommun Lisbet Östberg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Allmänna villkor som måste vara uppfyllda för att kunna vara leverantör till Titania. 1. Ditt företag måste inneha svenskt F-skattebevis.

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Administrativa rutiner inom räddningstjänsten. Miljö- och byggnadsnämnden

Administrativa rutiner inom räddningstjänsten. Miljö- och byggnadsnämnden Revisionsrapport Administrativa rutiner inom räddningstjänsten Miljö- och byggnadsnämnden Lomma kommun November 2006 NN, auktoriserad och certifierad kommunal revisor NN, revisionskonsult NN, certifierad

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Arboga Kommun Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141110 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut som egentligen ska fattas av regionstyrelsen men där regionstyrelsen

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Delegation till förvaltningschefen gällande beslut om attesträtt

Delegation till förvaltningschefen gällande beslut om attesträtt 1/1 Kommstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-09-08 Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare: Frida Mellgren Telefon: 0523-613108 E-post: frida.mellgren@lysekil.se Delegation till

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Inköp och upphandling

Inköp och upphandling www.pwc.se Revisionsrapport Lotta Ricklander Richard Vahul Inköp och upphandling Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun Inköp och upphandling Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015

Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-02-02 Tekniska nämnden Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015 Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar enligt

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpskort, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Februari 2012 Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning och metod...

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för ekonomiska transaktioner antaget av kommunfullmäktige 2002-02-13, 11 Gäller från 2002-03-01 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer