Helsingborgs stads nya webborganisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingborgs stads nya webborganisation"

Transkript

1 Helsingborgs stads nya webborganisation Sida: 1 (24)

2 Innehåll 1 Om detta dokument Dagens webborganisation Bakgrund Beskrivning Syfte till förändring Analys och konsekvens av nuläge Förslag till ny organisation Beskrivning av webborganisationen Förändring av webborganisationens ledning och styrning Införande av ämnesredaktioner Rollbeskrivningar Webborganisationens påverkan på linjeorganisationen Förvaltningarnas åtaganden Utse medlem i webbråd Tillsätta förvaltningens webbredaktörer Medlemmar i ämnesredaktioner Utgångspunkt för tillsättningen av webbredaktörer Sammanställning av dagens webbarbete Resursbehov i nya webborganisationen Kommunstyrelsens förvaltning Kulturförvaltningen Miljöförvaltningen Skol- och fritidsförvaltningen Socialförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen Utvecklingsnämnden Vård- och omsorgsförvaltningen Stadsteatern Konserthuset Sida: 2 (24)

3 1 Om detta dokument Detta dokument innehåller: beskrivning av dagens webborganisation och arbetssätt syfte med förändringen förslag till ny webborganisation för styrning, utveckling och redaktionellt arbete beskrivning av förvaltningarnas åtaganden Förslaget är framtaget inom ramen för delprojekt Organisation i projektet Helsingborg.se Ett urval av nuvarande webbredaktörer på både central och förvaltningsnivå har deltagit i arbetet med att ta fram förslaget. Grunden till förslaget är baserat på erfarenheter från webborganisationerna i Malmö stad, Göteborgs stad och Stockholms stad. Mer information om metoden finns i slutrapporten för effektkartläggning. 2 Dagens webborganisation 2.1 Bakgrund Bakgrunden till dagens webborganisation står att hämta från två förvaltningsplaner som har tagits fram för stadens webbplatser. När Helsingborgs stads webbplatser gjordes om 2005 togs det fram en förvaltningsplan för Helsingborgs stads webbplatser. Det var ett beslutsunderlag som formellt sett inte antogs i någon beslutande instans, men praktiserades ändå utan egentligt mandat. I förvaltningsplanen presenteras gruppen inforumsansvariga som finns i den nuvarande webborganisationen. Däremot saknas en beskrivning av vad rollen inforumsansvarig innebär. Utgångspunkten för förvaltningsplanen från 2005 är en redovisning av den tekniska miljön. Hösten 2008 togs det fram en ny förvaltningsplan som antogs i den styrgrupp som enligt förvaltningsplan skulle finnas. I den här planen finns det beskrivet hur webbens arbete framför allt påverkar Kommunikation och utvecklingsavdelningen på KSF, och hur ärendehanteringen för webbfrågor ska skötas. Dessutom har de inforumsansvariga fått sina roller beskrivna, till skillnad från föregående förvaltningsplan. Förvaltningsplanen från 2008 har inte redovisats eller presenterats i staden, förutom vissa delar som rör ärendehanteringen. 2.2 Beskrivning Bilden nedan visar den webborganisation som finns idag. De heldragna linjerna mellan rutorna betyder att det finns en tydlig relation eller ett förhållande mellan funktionerna. De streckade linjerna betyder att det finns en otydlig (eller att det i vissa fall saknas) relation eller förhållande mellan funktionerna Sida: 3 (24)

4 Bild 1. Dagens webborganisation Ansvarig utgivare Stadsdirektören i Helsingborgs stad är ansvarig utgivare för stadens webbplatser och därmed ansvarig för innehållet på webbplatserna Systemägare Systemägare är Helsingborgs stads kommunikationsdirektör som organisatoriskt tillhör kommunikation och utvecklingsavdelningen på KSF. I den förvaltningsplan som togs fram anges att systemägaren utser systemförvaltare för det dagliga arbetet. I praktiken har det inneburit att systemägaren har delegerat ansvaret för det dagliga arbetet till webbredaktionschefen Styrgrupp I styrgruppen sitter representanter från webbredaktionen, IT-driftenheten och IT-utvecklingsenheten på kommunikation och utvecklingsavdelningen på KSF. Styrgruppen hanterar önskemål och synpunkter från verksamheterna och förvaltningarna Webbredaktionschef Webbredaktionschefen är chef för den centrala webbredaktionen och tillhör Kommunikation och utvecklingsavdelningen på KSF. I den förvaltningsplan som togs fram saknas Sida: 4 (24)

5 rollbeskrivning för funktionen, förutom att funktionen är en del av webbredaktionen och den är sammankallande för möten Central webbredaktion Den centrala webbredaktionen tillhör kommunikation och utvecklingsavdelningen på KSF. I förvaltningsplanen från 2008 finns en kortfattad arbetsbeskrivning för funktionen Inforumsansvariga De inforumsansvariga är representanter från olika förvaltningar. Deras arbetsuppgifter som beskrivs i förvaltningsplanen från är bland annat att vara superredaktör, vidareförmedla information till sina redaktörer och att de ska arbeta förvaltningsövergripande och överskridande Redaktörer I förvaltningsplanen från 2005 anges att skribenter ingår i webborganisationen, men det saknas rollbeskrivning. I förvaltningsplanen från 2008 finns det en beskrivning av vad en redaktör ska arbeta med och att grunden för det är ett redaktörskörkort. 3 Syfte till förändring 3.1 Analys och konsekvens av nuläge Otydlighet i webborganisationen I ovanstående beskrivning anges att det finns två förvaltningsplaner framtagna för webbarbetet, men att ingen av dem är etablerade och förankrande i full utsträckning. Generellt för webborganisationen är att den inte är en sammanhållen organisation utan löst sammansatta enheter med svaga i vissa fall obefintliga länkar mellan verksamheterna. Det finns enskilda redaktörer som inte vet att det finns en central webbredaktion, och det finns inforumsansvariga som inte vet vilka redaktörer eller skribenter som publicerar på våra externa webbsidor. Kommunikationen är med andra ord obefintlig. Bristen på kommunikation och samverkan i webborganisationen avspeglas på webbplatsen där det saknas både samverkan och samsyn kring innehållet på webbplatsen. Eftersom webbplatsen har ett utgivningsbevis är stadsdirektören enligt lag ansvarig för allt innehåll som publiceras på webbplatsen. Avsaknaden av tydliga roller medför att redaktörerna inte vet vilka arbetsuppgifter som de förväntas utföra, de vet inte heller vem som bestämmer vilket innehåll som ska finnas på webbplatsen - verksamhetschefen eller webbredaktionschefen? Sida: 5 (24)

6 3.1.2 Redaktörer saknar både kompetens och tid Januari 2010 genomfördes en enkät bland stadens cirka 300 redaktörer det vill säga de som har rättighet att publicera på stadens webbplatser. Resultatet från enkäten visar att cirka 92 procent av dem enligt egen utsaga jobbar mindre än 3 timmar i veckan med webbarbete. Motsvarande antal anger att den enda webbutbildning de har genomgått är stadens egna utbildningar i publiceringsverktyget. I förhållande till den tid som läggs ned på webbarbete och antalet redaktörer eller de som har rätt att publicera på webbarna, visar på en stor obalans. Webbarbete är i dag komplext och ställer så pass stora på krav på medarbetarna att det orimligt att anta att de ska klara av det på några timmar i veckan. En grundläggande utbildning i verktyget är inte tillräckligt En växande webbplats Eftersom redaktörer inte har rätt utbildning och dessutom väldigt lite avsatt tid till webbarbete blir konsekvensen att all tid läggs på att lägga ut informationen på webbplatsen. Väldigt lite tid läggs på att uppdatera/rensa bort gammal information och att vårda webbplatsen. Konsekvensen blir en webbplats som bara växer och växer (antal sidor), ju större webbplats desto svårare att underhålla. I den effektkartläggning som projektet har genomfört, har medborgarna beskrivit att de upplever webbplatsen som icke uppdaterad och det är givetvis ett problem. Dessutom har webbplatsen en stor informationsmängd som saknar någon egentlig målgrupp. 4 Förslag till ny organisation 4.1 Beskrivning av webborganisationen Grundtanken med en ny webborganisation är att säkerställa att vi får en korrekt och uppdaterad helsingborg.se och att det finns arbetsflöden och processer som motsvarar de krav som användarna har av en modern kommunal webbplats. I samband med att stadens webbplatser utvecklas och förändras under 2010 är nödvändigt att anpassa organisationen efter den förändringen. Den nya helsingborg.se kommer att ha en uppdelning som i högre grad utgår ifrån ämnen och inte stadens organisation. Det förutsätter ett förvaltningsöverskridande arbete. Det förutsätter också tid, mandat och kompetens för att säkerställa en hög kvalitet även lång tid efter lanseringen av nya helsingborg.se. Den nya webborganisationen ska bidra till att: Undvika förvaltningsperspektiv och istället utgå från målgruppernas behov Säkerställa mer samarbete över gränserna Få en mer levande webbplats Få en tydlig fokusering utifrån ämne och målgrupp Ta fram tydligare roller Leverera högre kvalitet Utveckla högre kompetens bland webbredaktörerna Sida: 6 (24)

7 4.2 Förändring av webborganisationens ledning och styrning I webborganisationens överordnade nivå införs två nya funktioner (roller); webbråd och utvecklingsansvarig. Webbrådet ska vara stödjande genom att agera ett bollplank till webbchefen och utvecklingsansvarig samt rådgivande till systemägaren. Syftet med att ha ett webbråd är att få en bred förankring i hela organisationen för webbarbetet. Webbrådet fungerar som remissinstans och är delaktigt i framtagandet av strategi och riktlinjer. Utvecklingsansvarig driver utvecklingsarbetet för webbplatsen avseende gemensamma och övergripande satsningar. Utvecklingsansvarig och webbchefen samarbetar nära med varandra. Detaljerad beskrivning av de nya rollerna finns under punkt 4.4. Bild 2. Nya webborganisationens ledning och styrning. 4.3 Införande av ämnesredaktioner För att uppnå ökad samordning och samsyn i det redaktionella arbetet införs ämnesredaktioner. Grunden för ämnesredaktionerna är de effektkartor styrdokument som har tagits fram av för stadens webbplatser. Utgångspunkten är att ämnesredaktionerna ska drivas av en webbsamordnare som har till uppgift samordna det redaktionella arbetet kring ett eller flera ämnen. Webbsamordnarna kommer organisatoriskt att tillhöra KSF, varav fyra från kommunikations- och utvecklingsavdelningen samt en från näringsliv och marknad, förutom ämnesredaktionen för kulturplatserna. I redaktionerna ska det även finnas webbredaktörer samt nyckelpersoner. Redaktörerna utses av förvaltningarna, och nyckelpersoner (verksamhetsutvecklare och andra med betydelse för informationsflödet på webbplatserna) av webbsamordnarna i samråd med förvaltningarna. Fasta medlemmar i ämnesredaktionerna är alltid webbsamordnarna och webbredaktörerna. Det är en fördel om vissa nyckelpersonerna är fasta, men det stora flertalet medverkar efter avrop från ämnesredaktionerna. Detaljerad beskrivning av de nya rollerna finns under punkt Sida: 7 (24)

8 Webbchef Ämnesredaktioner Bygga, bo och miljö Omsorg och stöd Trafik och stadsplanering Utbildning och barnomsorg Webbsamordnare: Webbsamordnare: KSF Webbredaktör: SBF, MF, KSF - MEX, H+, BRF Nyckelpersoner: SBF, MF, KSF - MEX, H+, BRF KSF Webbredaktör: VOF, SOF, UVN Nyckelpersoner: VOF, SOF, UVN Webbsamordnare: KSF Webbredaktör: SBF, KSF Nyckelpersoner: SBF, KSF Webbsamordnare: KSF Webbredaktör: SFF, UVN Nyckelpersoner: SFF, UVN Uppleva och göra (+Biblioteken) Arbete Kommun och politik Kulturplatserna Webbsamordnare: Webbsamordnare: Webbsamordnare: Webbsamordnare: KSF Webbredaktör: KF, SFF, VOF, SBF, KSF Nyckelpersoner: KF, SFF, VOF, SBF KSF Webbredaktör: UVN, KSF Nyckelpersoner: UVN, KSF KSF Webbredaktör: KSF Nyckelpersoner: KSF KF Webbredaktör: KF Nyckelpersoner: KF Besökare Företagare Webbsamordnare: Webbsamordnare: KSF (Näringsliv) Webbredaktör: KSF (Näringsliv) Webbredaktör: KSF, KF Nyckelpersoner: KSF, KF KSF, MF, KF, SFF, SOF, SBF Nyckelpersoner: KSF, MF, KF, SFF, SOF, SBF Informationslämnare Bild 3. Ämnesredaktioner Sida: 8 (24)

9 4.4 Rollbeskrivningar Ansvarig utgivare Stadsdirektören i Helsingborgs stad är ansvarig utgivare för stadens webbplatser och därmed ansvarig för innehållet på webbplatserna Systemägare Kommunikationsdirektören i Helsingborgs stad är systemägare för stadens webbplatser. Den är också ordförande för webbrådet. Arbetsuppgifter och ansvar Utser systemförvaltare för det dagliga arbetet med helsingborg.se Befogenheter Besluta om fristående domäner i samråd med webbchef Besluta om fristående webbplatser i samråd med webbchef Webbråd Webbrådet ska vara stödjande genom att agera ett bollplank till webbchefen och utvecklingsansvarig samt rådgivande till systemägaren. Syftet med att ha ett webbråd är att få en bred förankring i hela organisationen för webbarbetet. Webbrådet fungerar som remissinstans och är delaktigt i framtagandet av strategi och riktlinjer. I webbrådet finns personer som organisatoriskt tillhör alla förvaltningar. Personerna ska ha mandat och befogenhet att representera sin förvaltning (t.ex. informationschef eller motsvarande). Arbetsuppgifter och ansvar Rådgivande till webbchef och utvecklingsansvarig Deltar i webbarbetet på en strategisk nivå Förankra i den egna organisationen Sida: 9 (24)

10 4.4.4 Webbchef Webbchefen leder det redaktionella arbetet. Har ansvar för struktur och innehåll på övergripande nivå. Beslut som fattas görs utifrån beslutade strategier och riktlinjer. Leder webbsamordnarnas arbete. Webbchefen tillhör KSF:s kommunikations- och utvecklingsavdelning, och är enhetschef för den centrala webbredaktionen. Arbetsuppgifter och ansvar Ta fram underlag till webbstrategi/verksamhetsplan Ta fram underlag till riktlinjer och styrdokument Leder webbsamordnarnas arbete Marknadsföra webben externt Prioriteringar på redaktionell nivå Redaktionell support Förvalta och utveckla strukturen på övergripande nivå Ta fram rutiner och åtgärder för att skapa samordning mellan ämnen Utvärdera kundnöjdhet Tolka och analysera statistik Analysera sökord på övergripande nivå In, när, omvärldsbevakning Planering och inköp av utbildning och kompetensutveckling Befogenheter Besluta om vad som ska vara på förstasidan (har sista ordet vid konflikt) Besluta om struktur Besluta om tillgång till verktyget/rättigheter Utvecklingsansvarig Den som är utvecklingsansvarig driver utvecklingsarbetet för webbplatsen avseende gemensamma och övergripande satsningar. Utvecklingsansvarig och webbchefen samarbetar nära med varandra. Denna roll gäller gemensamma tjänster och funktioner. Tjänsten som utvecklingsansvarig är på mellan 75 och 100 procent beroende på behov. Den tillhör KSF:s kommunikations- och utvecklingsavdelning IT-utvecklingsenhet. Arbetsuppgifter Nya funktioner för webbplatserna Köpa in tjänster Kravställa Skriva specifikationer In, när, omvärldsbevakning Projektledare gemensamma webbprojekt Ta fram beslutsunderlag om utvecklingsinsatser Befogenheter Beställa nya gemensamma funktioner Godkänna leveranser från IT-drift och externa leverantörer Ge uppdrag till IT-drift Besluta om inköp av funktioner och leverantörer Sida: 10 (24)

11 4.4.6 Webbmaster Webbmastern är en teknisk resurs som behövs för att det dagliga arbetet ska flyta smidigt. Personen ger support, felsöker och utbildar. Den samverkar i hög grad med utvecklingsansvarig. Webbmastern är placerad på kommunikations- och utvecklingsavdelningen och har webbchefen som chef. Det är en heltidstjänst. Arbetsuppgifter Kontrollera och åtgärda döda länkar Felsöka Installationer av moduler, flashapplikationer Godkänna leveranser från IT Modifieringar av befintliga sidmallar Analysera sökord Ge support Testa leveranser Lägga till sökord/synonymer Konfigurering av sökmotor Vara rådgivare i webbfrågor Ta fram manualer Utbilda andra redaktörer Dela ut rättigheter i verktyget Kontrollera validering och tillgänglighet Befogenheter Ändra i texter (ändra överallt, stavfel, tillgänglighetsaspekt, formatera) Ändra i rubriker (ändra överallt, stavfel, tillgänglighetsaspekt) Besluta om installationer Ge uppdrag till IT-drift Godkänna leveranser från IT-drift Sida: 11 (24)

12 4.4.7 Webbsamordnare Webbsamordnaren samordnar det redaktionella arbetet inom ett eller flera ämnen. Utgångspunkten är att webbsamordnarna ingår även i den centrala webbredaktionen, förutom vissa överenskomna undantag. Dessa personer bör vara utbildade inom information, journalistik eller liknande samt ha god erfarenhet av webbarbete. Webbsamordnaren jobbar heltid med webbarbete. Arbetsuppgifter Värdera nyheter Samverka med andra kanaler Prioriteringar Tolka och analysera statistik Ta emot synpunkter från användarna Förvalta och utveckla strukturen Samordna det redaktionella arbetet (kallar till och leder möten enligt rutiner) Leta nyheter Utbilda medarbetare Prioriteringar på redaktionell nivå Kontrollera och åtgärda döda länkar Kravställa/återkoppla förslag till webbchef/utvecklingsansvarig Innehållsutveckling Godkänna texter Samverka mellan kanaler Befogenheter Besluta om nyhetsvärdering Besluta om vad som ska vara på respektive ämnes ingångssida Besluta om innehåll inom respektive ämne Ändra i rubriker Ändra i texter Besluta om bilder Besluta om filmer Besluta om nytt innehåll Sida: 12 (24)

13 4.4.8 Webbredaktörer Webbredaktören utför det redaktionella arbetet inom respektive ämnesredaktion. Personerna har sin organisatoriska placering på en förvaltning och utses av förvaltningarna. Dessa personer måste vara duktiga på att skriva och det är en fördel om de har tidigare erfarenhet av webbarbete. Webbredaktören jobbar minst 25 procent av en heltid med webbarbete. Arbetsuppgifter Skriva texter för webben Enklare grafiskt arbete Rensa och ta bort gammalt Definiera sökord Lägga till sökord/metadata i texter Kontrollera validering och tillgänglighet Bearbeta/hantera bilder Grundläggande nyhetsvärdering Publicera Beställa filmer från mediaproducent Ta emot synpunkter från medarbetarna Leta nyheter Krisinformation Befogenheter Publicera Besluta om bilder Besluta om filmer Informationslämnare nyckelpersoner Samtliga anställda inom Helsingborgs stad är potentiella informationslämnare, men för att fånga upp verksamheternas kunskap och kompetens är det nödvändigt att vissa nyckelpersoner är med i ämnesredaktionerna. De ska inte arbeta som redaktörer utan bidra med respektive specialkompetens. Det är respektive redaktion som i samråd med förvaltningarna som avgör vilka som ska vara nyckelpersoner. Arbetsuppgifter Skriva texter Skriva grundtexter, utkast Vara informationslämnare (behöver inte skriva själv) Föreslå filmer Sida: 13 (24)

14 4.5 Webborganisationens påverkan på linjeorganisationen Den nya webborganisationen kommer att påverka linjeorganisationen både på KSF och på alla andra förvaltningar. De webbredaktörer som idag finns i den centrala webbredaktionen på KSF kommer att utses till webbsamordnare för en eller flera ämnesredaktioner. Kommunikation och utvecklingsavdelningen, KSF utser utvecklingsansvarig Förvaltningarna utser medlem i webbrådet Förvaltningarna utser webbredaktörer Förvaltningarna utser nyckelpersoner som medlemmar i ämnesredaktioner Bild 4. Webborganisationens påverkan på linjeorganisationen Sida: 14 (24)

15 5 Förvaltningarnas åtaganden 5.1 Utse medlem i webbråd Förvaltningen ska utse en representant som medlem i webbrådet. Det ska vara en person som har mandat och befogenhet att representera sin förvaltning (t.ex. informationschef eller motsvarande). Arbetsinsatsen beräknas till 4-8 timmar i kvartalet. (Se mer information om arbetsuppgifter och befogenheter under punkt: 4.4.) 5.2 Tillsätta förvaltningens webbredaktörer Förvaltningen ska tillsätta de personer som ska arbeta som webbredaktörer. Det ska vara en person som kan jobba minst 25 % med webbarbete. (Se mer information om arbetsuppgifter och befogenheter under punkt 4.4.samt rekommendation för antal webbredaktörstjänster per förvaltning under punkt 6.0) 5.3 Medlemmar i ämnesredaktioner Varje ämnesredaktion består av förutom webbsamordnaren (från KSF) även av webbredaktörer och nyckelperson från förvaltningarna. Webbredaktörerna som finns på varje förvaltning kommer att vara medlemmar i en eller flera ämnesredaktioner (beroende på om förvaltningen har information inom flera av webbplatsens ämnen = effektkartor). Nyckelpersoner kallar vi personer med viss special kompetens inom ett verksamhetsområde. Nyckelpersonerna utses av ämnesredaktionen i samråd med förvaltningen. Nyckelpersonerna kommer att medverka vid ämnesredaktionens möten. Arbetsinsatsen för olika nyckelperson kan variera och är svår att beräkna, maximalt beräknas 1 timme i veckan. 6 Utgångspunkt för tillsättningen av webbredaktörer 6.1 Sammanställning av dagens webbarbete Under januari 2010 genomfördes en enkät bland de som har rätt att publicera i stadens webbverktyg. Syftet med enkäten var att kartlägga hur mycket tid som läggs ned på webbarbete, enligt egen uppfattning. Enkäten distribuerades till 293 personer. 228 svarade på den, och av dem så var det 193 som uppgav de arbetade med stadens webbplatser Sida: 15 (24)

16 I genomsnitt jobbar redaktörerna 2,5 timmar i veckan, medan typvärdet är 1 timme per vecka. Nedan presenteras resultat från enkäten samt förslag på bemanning för webbarbete för respektive förvaltning från och med Förvaltning KSF KF MF SFF SOF SBF UVN VOF Antal svar: < 1 timme * Tabell 1. Redovisning av webbarbete i timmar per förvaltning. * En av dem arbetar heltid åt SBF. 6.2 Resursbehov i nya webborganisationen Projektet har gjort en uppskattning av hur stort resursbehovet av webbredaktörer är på varje förvaltning. Förslaget anger hur många webbredaktörer som behövs och hur stor del av deras tjänst som behöver läggas på webbarbete. Antalet redaktörer baseras på enkätresultatet, informationsbehovet på nya helsingborg.se och delaktighet i ämnesredaktionerna, men inte på hur stor förvaltningen är. Grundläggande är att varje förvaltning har motsvarande minst en heltid för webbarbete, och varje redaktör jobbar minst 25 procent av en heltid med webbarbete. Förvaltning KSF KF MF SFF SOF SBF UVN VOF Antal redaktörer % % % % * Tabell 2. Antal webbredaktörer och tjänstefördelning per förvaltning. * Redaktörer knutna till skolorna Sida: 16 (24)

17 6.2.1 Resursbehovet i timmar per vecka Utgångspunkten är att vi ska höja kvaliteten i webbarbetet. Det kommer att innebära att respektive redaktör måste lägga ned mer tid på webbarbete än tidigare. Det betyder att trots en minskning av antalet redaktörer ökar antalet nedlagda timmar på webbarbete. Förvaltning KSF KF MF SFF SOF SBF UVN VOF Timmar, 2010* Timmar, Tabell 3. Totala antal timmar per vecka för webbarbete per förvaltning. * Baseras på resultatet från enkäten Utbildningsbehov Utgångspunkten att vi ska höja kvaliteten i webbarbetet innebär också att vi måste höja kompetensen hos webbredaktörerna, vilket i stor utsträckning görs genom olika typer av utbildningar. Genom att minska antalet redaktörer kan vi för en mindre utbildningspeng erbjuda en både bredare och djupare webbutbildning. 250 redaktörer 1 dags utbildning för varje redaktör (samma för alla med fokus på verktyget) 50 redaktörer 3-4-dagarsutbildning för varje redaktör (skrivkurser, webbkunskap, webb-tv, med mera) kronor kronor Tabell 4. Två olika utbildningsscenarier Sida: 17 (24)

18 6.3 Kommunstyrelsens förvaltning Enkätresultat Enkät < 1 timme * Antal redaktörer Den förvaltning som har spännvid vad gäller hur mycket man jobbar med webben. 31 svarade på enkäten, varav 8 uppgav att de jobbade 100 procent med webbarbete. Notera att en av dem är anställd av KSF, men jobbar åt SBF. 21 av dem som svarade angav att de jobbar mindre än 3 timmar i veckan med webbarbete Bemanningsförslag Webbarbete 25 % 5 50 % Antal redaktörer I förslaget till ny webborganisation anges att fem webbsamordnare ska arbeta inom KSF, där fyra är heltidsanställda vid kommunikations- och utvecklingsavdelningen inom KSF, samt en till näringsliv och marknad. Det finns fortfarande ett behov av en central webbredaktion, 75 % främst med tanke på arbetet med stadens intranät, där 100 % 7 kommunikations- och utvecklingsavdelningen har ett övergripande ansvar. De fyra webbsamordnarna ingår i den centrala webbredaktionen men kompletteras med två webbredaktörer som arbetar med intranätet och KSF:s information. För näringsliv & marknads del behövs motsvarande en heltid som kan delas på fyra personer som jobbar 25 procent vardera med Företagsdelen samt Besökarsidorna. Räddningstjänsten bör avsätta minst 25 procent av en heltid för webbarbete. I korthet: 5 webbsamordnare på heltid, 2 webbredaktörer på heltid, samt 5 webbredaktörer på 25 procent Sida: 18 (24)

19 6.4 Kulturförvaltningen Enkätresultat Enkät < 1 timme Antal redaktörer 18 svarade på enkäten. Den totala timberäkningen för dessa 18 motsvarar enligt egen utsaga 60 timmar i veckan, alltså 1,5 heltidstjänster. Enligt den omfattning som kulturförvaltningens informationsbehov som idag presenteras på stadens webbplatser torde den timberäkningen vara kraftigt i underkant Bemanningsförslag Webbarbete Antal redaktörer I förslaget till ny webborganisation anges att kulturförvaltningen 25 % 4 ska ha en webbsamordnare för kulturplatsernas webbplatser. Den ska jobba 100 procent som webbsamordnare. 50 % 75 % 100 % 1 1 Organisatoriskt omfattar förvaltningen delaktighet i tre ämnesredaktioner samt tre egna webbplatser, exklusive stadsteatern och konserthuset. Mot bakgrund av detta är förslaget att förvaltningen har motsvarande 2,5 heltidstjänster för webbarbete enligt fördelningen: 1 webbsamordnare på 100 procent, 1 webbredaktör på 50 procent (arbetar dedikerat för minst två av ämnesredaktionerna), 4 webbredaktörer på 25 procent av en heltid. 6.5 Miljöförvaltningen Enkätresultat Enkät < 1 timme Antal redaktörer Sida: 19 (24)

20 svarade på enkäten, och där 3 av dem uppgav att de jobbade mindre 1 timme i veckan med webbarbete. Den sammanlagda timberäkningen är cirka 10 timmar i veckan, det vill säga motsvarande 25 procent av en heltid. Precis som i fallet med kulturförvaltningen är det en underdrift i relation till medborgarnas och företagens förväntningar och förvaltningens informationsbehov Bemanningsförslag Webbarbete Antal redaktörer 25 % 1 50 % Förvaltningens redaktörer kommer att ingå i två ämnesredaktioner. Förslaget innebär förvaltningen har motsvarande en heltidstjänst för webbarbete, som kan fördelas på 2 redaktörer som arbetar 100 procent respektive 25 procent med webbarbete. 75 % 100 % Skol- och fritidsförvaltningen Enkätresultat Enkät < 1 timme Antal redaktörer Den förvaltning som har numerärt flest redaktörer. I enkäten var det 111 av dem svarade som tillhör SFF. 67 av dem uppger att de jobbar mindre än 1 timme i veckan, och att 34 av dem jobbar mindre mellan 1 och 3 timmar. Förklaringen ligger i att varje skola har en redaktör, och därtill en hög omsättning bland redaktörerna Bemanningsförslag Webbarbete Antal redaktörer 25 % 3 50 % Sida: 20 (24)

21 75 % Grundprincipen är att varje redaktör jobbar minst 25 procent av en 100 % 6 heltid med webbarbete, och mot den bakgrunden blir det komplicerat att hitta en lämplig modell för förvaltningen. För att få ett mer effektivt webbarbete är att samordna webbarbetet mellan skolorna mer än idag. Förslaget är därför att förvaltningen ha 6 heltidsredaktörer för att täcka skolornas behov. På en övergripande förvaltningsnivå kommer det behövas 4 redaktörer som jobbar minst vardera 25 procent. 6.7 Socialförvaltningen Enkätresultat Enkät < 1 timme Antal redaktörer Resultatet från enkäten visar att 5 medarbetare arbetar med helsingborg.se. I snitt jobbar de 2-3 timmar i veckan med webbarbete. Med tanke på den stora informationsmängd som idag finns på helsingborg.se är timantalet i underkant Bemanningsförslag Webbarbete Antal redaktörer 25 % 1 50 % Enligt det organisationsförslag som redovisas i detta dokument kommer förvaltningen vara representerade i två ämnesredaktioner. Mot bakgrund av detta och det stora informationsbehovet rekommenderas att förvaltningen har minst två webbredaktörer, varav en arbetar heltid med webb. 75 % 100 % Stadsbyggnadsförvaltningen Enkätresultat Enkät Antal redaktörer Sida: 21 (24)

22 < 1 timme av dem som svarade på enkäten tillhör förvaltningen, och i genomsnitt uppger de att de arbetar 2 timmar i veckan med webben. Då ska tilläggas att ytterligare en heltidsanställd redaktör arbetar åt förvaltningen men är anställd av KSF Bemanningsförslag Webbarbete Antal redaktörer 25 % 4 50 % 75 % Förvaltning är representerade i tre ämnesredaktioner och har en betydande informationsmängd på den nuvarande webben, samt kommer ha det även på den nya versionen av helsingborg.se. Det finns redan en heltidsanställd redaktör på förvaltningen som bör kompletteras med ytterligare motsvarande en heltid fördelad på 4 redaktörer. 100 % Utvecklingsnämnden Enkätresultat Enkät < 1 timme Antal redaktörer Resultatet visade att förvaltningen har nio anställda som publicerar på stadens externa webb. En av dem jobbar mellan 6 och 10 timmar med webben, medan resten arbetar i snitt 2 timmar i veckan Bemanningsförslag Webbarbete Antal redaktörer 25 % Sida: 22 (24)

23 50 % 75 % Förvaltningen kommer ha representanter i två ämnesredaktioner. Förslaget är att ha minst 2 webbredaktörer, varav en arbetar heltid. 100 % Vård- och omsorgsförvaltningen Enkätresultat Enkät < 1 timme Antal redaktörer Fyra svarade på enkäten, två av dem jobbar mindre än en timme i veckan med webbarbete Bemanningsförslag Webbarbete 25 % 1 Antal redaktörer Deltar i två ämnesredaktioner. Minst två redaktörer, varv minst en jobbar heltid med webbarbete. 50 % 75 % 100 % Sida: 23 (24)

24 6.11 Stadsteatern Bemanningsförslag En redaktör på 25 procent av en heltid Konserthuset Bemanningsförslag En redaktör på 25 procent av en heltid Sida: 24 (24)

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Helsingborg.se - riktlinjer

Helsingborg.se - riktlinjer Helsingborg.se - riktlinjer Direktiv för Helsingborgs stads webbplatser Sida: 1 (10) Innehåll 1. Inledning 2. Om Helsingborg.se 3. Organisation av stadens webbplatser 4. Utformning av stadens webbplatser

Läs mer

Effektkarta Helsingborg.se

Effektkarta Helsingborg.se Effektkarta Helsingborg.se Om detta dokument Detta dokument beskriver övergripande syfte, effektmål och målgrupper (personas), information och innehåll på helsingborg.se. Det är ett styrdokument som ska

Läs mer

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida 30 maj 2013 Förstudie Granskning av kommunens hemsida Syfte & revisionsfråga Förstudien syftar till att ta reda på hur ansvarig förvaltning och avdelning hanterar informationen på hemsidan. Med hemsidan

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Framgångsrikt employer branding-arbete Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Vem är vi natalia.panassiouk@helsingborg.se kommunikatör, HR-avdelningen

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

Örebros nya webbplats

Örebros nya webbplats Örebros nya webbplats Nätverk 7 Föreläsare Kia Lagerqvist, Informationsstrateg Björn Hagström, Systemintegratör Örebros nya webbplats Nätverksdagen Offentliga rummet 2009 Kia Lagerqvist Informationsstrateg

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KKKs 2015- Tjänsteskrivelse 2015-06-01 1 (8) Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-507 Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till kommunstyrelsens

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Örebros nya webbplats

Örebros nya webbplats Örebros nya webbplats Seminaruim 6:5 Föreläsare Kia Lagerqvist, Informationsstrateg, Örebro kommun kia.lagerqvist@orebro.se Björn Hagström, Systemintegratör, Örebro kommun bjorn.hagstrom@orebro.se Örebros

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet 1

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Webbpolicy Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben 2 Inledning Kommunens webbplats

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-09-11 1 (1) Regelverk för s webbplatser Framtaget regelverk för s webbplatser fastställes. Regelverket

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog

Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog Försäkringsprocesser RIKTLINJER 2010-01-15 Ändringsdatum Serienummer Version 2010:01 1.0 1 (10) + Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog Försäkringsprocesser RIKTLINJER 2010-01-15 Ändringsdatum

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10 SUNETs Projektmodell Version: 2012-04-10 Syfte Syftet med denna modell för arbete med SUNETs tjänster är att ge användare och kunder en väl fungerande tjänst som uppfyller de mål som SUNET styrelse har

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Skiss, förslag på projektorganisation gällande arbetet med implementeringen av webb/katalog 2.0

Skiss, förslag på projektorganisation gällande arbetet med implementeringen av webb/katalog 2.0 Skiss, förslag på projektorganisation gällande arbetet med implementeringen av webb/katalog 2.0 Namn: Sydostbiblioteken, Biblioteken i Sydost? Projektledarens arbetsuppgifter och ansvarsområden 1. Webbredaktör

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län, 2014 Produktion Kommunikationssektionen Foto Lars Hedelin Guide för avtalsarbete Sedan hösten 2012 har Polismyndigheterna

Läs mer

Enhetliga kommunwebbplatser

Enhetliga kommunwebbplatser Enhetliga kommunwebbplatser en möjlighet? Inledningsvis Frågeställningar Kan enhetliga kommunwebbplatser utgöra en del i kommunwebbplatsernas utveckling? Är det dags att fokusera på användbarhet genom

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Administrativa avdelningen Eva Emfel 1 (7) från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Uppdraget i korthet Delta

Läs mer

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering Region Skåne Koncernstab Centrum för verksamhetsplanering och analys Ingrid Bengtsson-Rijavec 044 309 33 91 Ingrid.Bengtsson-Rijavec@skane.se Direktiv 2008-03-25 Dnr Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET. Örebro l äns landsting

RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET. Örebro l äns landsting RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET Örebro l äns landsting Inledning Detta dokument anger riktlinjer för Örebro läns landstings webbplats och har sin grund i landstingets policy för information och kommunikation,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Projektredovisning. Vårkonferensen 24 april 2008

Projektredovisning. Vårkonferensen 24 april 2008 Projektredovisning Vårkonferensen 24 april 2008 Redovisning Barnomsorg Ekonomiskt bistånd ÖTP / Applikationsdistribution DÄHS Föreningsbidrag & lokalbokning Digitala assistenter IT-strategisk workshop

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Utmaningar med att införa ett uppgiftsoch medarbetarstyrt intranät. Martina Törnell, intranätansvarig martina.tornell@regionhalland.

Utmaningar med att införa ett uppgiftsoch medarbetarstyrt intranät. Martina Törnell, intranätansvarig martina.tornell@regionhalland. Utmaningar med att införa ett uppgiftsoch medarbetarstyrt intranät Martina Törnell, intranätansvarig martina.tornell@regionhalland.se Halland Alingsås Göteborg Borås Jönköping Kungsbacka Varberg Falkenberg

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Karin Ringman Ingvarsson Kanslichef karin.ringman-ingvarsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsväxling för objektet

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning Ärendet i korthet Ärendet föredras av Marianne Sarberg. Kommunstyrelsen har 3 6gltzbeslutat infora verksamhetsbaserad arkiwedovisning senast juni zot4, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS zoos:4.

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Curriculum Vitae Camilla Sandell

Curriculum Vitae Camilla Sandell Curriculum Vitae Camilla Sandell Konsultchef och konsult SAP Kompetensområde/Roller Utbildare Coach Inspiratör Support Skribent Kravställning av redaktörsgränssnitt Konsult och utbildare Camilla är konsultchef

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer SKELLEFTEÅ KOMMUN Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer Detta dokument är ett ramverk för hur Skellefteå kommun arbetar med och beskriver sina processer. Innehållsförteckning 1 Detta dokument...

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Datum 2015-08-24 Version 1.0. Projektplan Regional samordning av ehälsa

Datum 2015-08-24 Version 1.0. Projektplan Regional samordning av ehälsa Datum 2015-08-24 Projektplan Regional samordning av ehälsa Innehåll BAKGRUND... 2 EFFEKTMÅL... 2 LEVERANSER... 2 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR... 2 KRAV PÅ STYRGRUPP OCH OMVÄRLD... 3 METOD/ARBETSSÄTT...

Läs mer

Har även skapat en lista på alla som twittrade på #socintra: http://twitter.com/#!/molbimien/socintra

Har även skapat en lista på alla som twittrade på #socintra: http://twitter.com/#!/molbimien/socintra Se även twitterflödet från erfautbytet på: http://live.twingly.com/socintra Har även skapat en lista på alla som twittrade på #socintra: http://twitter.com/#!/molbimien/socintra Presentationsrunda (medurs)

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer