Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser"

Transkript

1 Ärende 1 (8) Datum Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation i uppdrag att ta fram ett förslag på ny organisation för webbplatserna. Uppdraget kom som en direkt följd av arbetet med e- strategin som behandlades under samma möte och syftet är att kunna säkerställa en enhetlig och hög nivå vad det gäller kvalitén både ur ett språkligt och tillgängligt perspektiv på kommunens webbplatser, och att kunna förse besökarna med det som de behöver och vill ha. I Revisionens rapport Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida (december, 2013) rekommenderar Revisionen Kommunstyrelsen att se till att det finns en kostnadseffektiv och ändamålsenlig organisation för arbetet med hemsidan samt att denna finns tydligt beskriven. I den rapport (2014:7) som Trivector tagit fram Kommunikationsarbetet En genomlysning i Trelleborgs kommun är följande förbättringsförslag en av de saker som framkommit av genomlysningen: Kommunikationsarbetet inom Trelleborgs kommun behöver struktureras upp och ledas av en resursstark, förankrad och väldefinierad central kommunikationsenhet. 2. Nuvarande organisation Administrationen och utvecklingen av kommunens övergripande webbplats och intranätet Slättnet sköts av kommunens infomaster på kommunikationsenheten. Ute på förvaltningarna och i en del av de kommunala bolagen (de som är en del av kommunens externa webbplats) finns det ca 60 webbredaktörer som de flesta publicerar på både den externa och den interna webbplatsen. Alla förvaltningar har en huvudredaktör som ska ha en mer övergripande kontroll på förvaltningens sidor och som regelbundet träffas på redaktörsmöten. Dessa har även till uppgift att vidarebefordra information och ge support till förvaltningens övriga redaktörer. Trelleborg2000, v 1.0, Webbredaktörerna Redaktörerna är inte webbredaktörer eller kommunikatörer till yrket. De har alla uppgiften att publicera på webben som en bisyssla till sin vanliga tjänst och det blir inte lättare för dem när det oftast inte finns tid avsatt denna uppgift och de behöver stressa med ovana arbetsuppgifter. Kunskaperna i att uttrycka sig i skrift, att skapa tillgängliga filer och bildbehandling med mera varierar mellan de olika redaktörerna. Detta sammantaget gör att det krävs mycket support till många av redaktörerna, och att det ofta blir olika typer av fel vid publicering som behöver korrigeras i efterhand vilket är tidsödande. De flesta av kommunens redaktörer arbetar relativt sällan med publicering.

2 2 (8) Vid en undersökning av de då befintliga webbredaktörerna i maj 2012 svarade 35 av dem på frågan hur ofta de publicerar. Endast nio stycken av dem svarade att de publicerade en eller flera gånger i veckan, 20 personer att de publicerade en eller flera gånger i månaden och sex personer mer sällan än en gång i månaden. De behöver förutom den grundläggande utbildningen i hur man rent tekniskt publicerar utbildas i bland annat juridik kring webbpublicering, att skriva för webb, bildhantering, i tillgänglighet och i sökmotoroptimering. Utbildning i webbpublicering är egentligen den lilla biten. Med ett så pass stort antal redaktörer är det många som behöver utbildas och utbildningarna behöver ske fortlöpande och frekvent eftersom det förekommer en hel del personalförändringar på bara ett år. Något som blir kostsamt i längden och kräver en hel del administration. 2.2 Antal redaktörer per förvaltning som har utbildats i webbpublicering Arbetsmarknadsförvaltningen 2 Bildningsförvaltningen 5 Fritidsförvaltningen 4 Kommunledningsförvaltningen 12 Kulturförvaltningen 6 Räddningstjänsten 3 Samhällsbyggnadsförvaltningen 9 Serviceförvaltningen 3 Socialförvaltningen 3 Tekniska förvaltningen 11 Trelleborgs kommuns utvecklings AB 2 Östersjöterminalen AB 1 Trelleborgs Fjärrvärme AB 1 3. Problembeskrivning 3.1 Den externa webbplatsen och kraven utifrån Kommunens webbplats är kommunens ansikte utåt och kommunens viktigaste kanal i kontakten med medborgarna, vilket gör att det är viktigt att den ger ett professionellt och enhetligt intryck och hjälper till att stärka kommunens varumärke. Riksdagen ställer krav på kommunerna och på myndigheter att deras webbplatser ska vara skrivna på klarspråk (Regeringens proposition 2005/06:2 Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik), det vill säga god svenska, vilket i sin tur ställer höga krav på webbredaktörerna när det gäller språket i det som publiceras. Krav på bland annat tillgänglighet och användbarhet finns i E- delegationens Webbriktlinjer för offentlig sektor (http://www.webbriktlinjer.se/) vilket kräver att innehållet på webbplatsen publiceras på ett korrekt sätt för att vi ska kunna leva upp till dem. Allmänheten ställer höga krav på att kunna hitta information om kommunens verksamheter, om att den ska vara uppdaterad och på att få god service via webbplatsen vid alla tider på dygnet. Den externa webbplatsen, består i dag av sidor, ett antal som ständigt stiger.

3 3 (8) Att jobba med att lägga ut nya sidor och nyheter är bara en liten del av arbetet med webbplatsen. Det gäller också att ha kontroll på sidorna, se till att uppdatera dem och att ständigt arbeta med att förbättra dem. Mycket av arbetet med att publicera material sker i dag slentrianmässigt och utgår inte alls från besökarna och deras behov vilket borde vara utgångspunkten vid all publicering. 3.2 Kommunens intranät, Slättnet Slättnet, kommunens intranät ska vara ett system för verksamhetsnytta, och det nav varifrån man som anställd ska komma åt allt det man behöver för att kunna arbeta effektivt. Slättnet har också en väldigt viktig funktion för att stärka såväl vikänslan bland de anställda som kommunens varumärke. Anställda som fungerar som ambassadörer för kommunen är en stor tillgång. Det behövs en hel del arbete internt i organisationen innan vi är där och högre prioritet för detta arbete. Aktiviteten är inte så hög som man skulle önska i dag och på många håll förekommer det förvirring kring vilket material som ska publiceras var (delvis på grund av att det finns en mängd andra interna system) vilket gör att vi inte får den nytta av intranätet som vi borde ha. De flesta verksamheter och redaktörer lägger i dag mycket mer tid och kraft på att uppdatera och publicera på den externa webbplatsen än på den interna och den innehåller i dag sidor. 3.3 Kostnader och kontinuitet För att få en hög kvalitet på webbplatsen krävs att det finns kontinuitet i arbetet med webbplatsen och att alla som jobbar med den samordnar arbetet som alltid måste utgå från besökarnas behov. Utbildningskostnader för en heldagsutbildning i webbpublicering kostar ca :- för en grupp om max nio personer i vår egen utbildningslokal. Men det är på sikt långtifrån den största kostnaden. Det behövs kompletterande utbildning i en mängd olika ämnen; juridik för webb, bildbehandling, tillgänglighet, skriva för webb, statistik, sökmotorer, m.m. I vissa fall kan vi använda interna föreläsare men i många fall behöver tjänsten köpas in utifrån. Många sällananvändare kräver mycket support per telefon och e-post och i vissa fall praktisk handledning vid datorn. Många sällananvändare gör att det behövs en mängd skriftliga manualer. Många texter behöver skrivas om helt eller delvis innan publicering vilket gör att det blir en del dubbelarbete. Saker som strider mot kommunens publiceringsriktlinjer eller skapar tillgänglighetsproblem behöver korrigeras frekvent. Ju ovanare man är på publicering, desto längre tid krävs vid varje publicering. Något som tar en van webbredaktör med flera års erfarenhet 10 minuter kan för någon som är ovan och oerfaren ta närmare en timme. Det är inte helt ovanligt att redaktörer byts ut på förvaltningarna till exempel på grund av ändrade arbetsuppgifter inom ett år, vilket gör att de inte har en chans att hinna bli självgående utan support och stöttning.

4 4 (8) Kostnaderna för arbetstiden står både i proportion mot hur mångårig vana man har vid webbarbete och hur ofta man arbetar med det. För en person med mångårig vana tar en avancerad sällanuppgift mindre arbetstid än vad än vanlig, enkel uppgift tar för den som bara har ett års erfarenhet. 4. Webbkommunikatörens/webbredaktörens roll 4.1 Webbkommunikatör/webbredaktör en profession. Varför? Alla kan skriva, men alla kan inte kommunicera. Att publicera på en webb handlar inte bara om att det ska finnas där. Det digitala mediet utvecklas väldigt fort. Det kostar för mycket pengar. I kompetensutveckling I intern kommunikation I det dagliga arbetet Att skriva texter är inte svårt. Att klicka på rätt knapp är inte heller svårt. Men att veta vad man ska kommunicera och inte till den aktuella målgruppen är svårt. Det kan jämföras med att ge ut en tidning där redaktionen väljer ut vad som ska tas med i den. Hur vet vi att den information som vi har på webbplatsen faktiskt används om vi inte mäter det? Det är inte effektivt att lägga ut allt vi har. Informationssamhället är väldigt stort och för att underlätta för besökarna ska vi publicera det som de vill ha, inte allt vi har. Att kunna visa upp en samlad bild av kommunen utåt och att genomföra varumärkesplattformen konsekvent kräver att alla som arbetar med kommunikation är väl insatta i den. Det är inte länge sedan Facebook var helt nytt. Idag har närmare fem miljoner svenskar konto på Facebook. Utvecklingen går alldeles för fort för att man på fyra timmar i veckan ska hinna med. På drygt tio år har Google växt från ingenting till var är de idag. Google ändrar ständigt sitt sätt att indexera våra webbplatser vilket gör att vi måste hänga med om våra sidor ska hittas vid sökning. Att jobba för sällan gör att man blir ineffektivare. Jämför med bilkörning. Det är dyrare att utbilda 50 personer i jämförelse med tio. Bara i arbetsbortfall. 4.2 Vad ska en professionell webbkommunikatör/webbredaktör kunna? Kunna skriva specifikt för kanalen webb på klarspråk oavsett om det är till nyheter eller mer statiska sidor, inte bara överföra från tryckt material. Kunna skapa tillgängliga pdf-filer. Behärska bildbehandling för webb med t.ex. Photoshop Fotografera digitalt. Förstå sökmotoroptimering och veta hur man positionerar sig bättre i sökmotorer.

5 5 (8) Ha mycket god erfarenhet av webbpubliseringssystem och publicering av innehåll. Ha förståelse för webben, sociala medier, digital kommunikation och att bidra till att bygga ett varumärke. Ha grundläggande kunskap i HTML och semantik på webben Kunna lära sig skriva på lättläst svenska. Detta arbete är så pass komplext i dag att det finns som utbildning på högskolenivå, till exempel ger en sådan utbildning 120 högskolepoäng vid Borås högskola. 5. Omvärlden Hur arbetar andra kommuner? Eftersom det var framgångsrikt att decentralisera olika funktioner såsom PAoch ekonomifunktionerna inom kommunerna var det naturligt att välja även den organisationen för webborganisationen när webbplatsen skulle börja skötas inom kommunens egen organisation år Under de senaste åren har både ekonomi- och personalfunktionerna inom Trelleborgs kommun centraliserats eftersom det ger så många fördelar och effektiviseringsvinster. Eftersom kraven på webbplatserna har blivit allt större med tiden när webben har blivit en naturlig del av de allra flestas vardag har man inom många kommuner insett att professionen webbredaktör/webbkommunikatör behövs för att kunna möta upp kraven som medborgarna ställer. På allt fler kommuner har man nu tankar kring att centralisera dessa arbetsuppgifter och lägga dem på professionella webbkommunikatörer/webbredaktörer för att få alla de fördelar som det ger. En del kommuner har redan genomfört det och andra har kommit en bit på vägen. Denna trend syns i undersökningen Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 från Web Service Award som visar att andelen som väljer att centralisera arbetet med webbplatserna har ökat från tidigare år. 5.1 Exempel: Örebro kommun Örebro kommun har haft en centraliserad organisation för arbetet med sin webbplats sedan De har ca 15 personer som sitter centralt och jobbar huvudsakligen med webben. Det finns endast ett fåtal lokala publicerare kvar. Kvalitet i text och bilder är en fördel, med den viktigaste är att webben ger större medborgarnytta. De som jobbar med webbplatsen brukar säga "Finns det inte i effektkartan, så finns det inte på webben". Den kontrollen är svårare att få i en decentraliserad organisation. När SKL har undersökt kommunernas webbplatser i undersökningen Information till alla? Placerade sig Örebro kommun på första platsen både 2012 och Örebro kommun har ca (2012) anställda och invånare ( ).

6 6 (8) Källa om organisationen: Erik Lundell, Webbstrateg, Örebro kommun 5.2 Exempel: Helsingborgs stad 2010 omorganiserade Helsingborgs stad sin organisation kring arbetet med sin webbplats för att kunna arbeta med webbplatsen utifrån besökarnas behov i stället för utifrån organisationens behov och på så sätt höja kvalitén på webbplatsen. Från att ha haft flera hundra webbredaktörer övergick man till en central webbredaktion på fem personer och 60 professionella kommunikatörer som ägnar minst 25 % av sin arbetstid åt webbplatsen. Av dessa 60 kommunikatörer är det ca 25 personer som skriver innehållet till webbplatsen och satsningen på klarspråk på webbplatsen kammade hem utmärkelsen klarspråkskristallen Genom att ha ett mycket mindre antal som publicerar har man haft större möjligheter att stötta dem i deras arbete och utbilda dem i mer kvalificerade aspekter kring webbarbete än tidigare. Helsingborgs stad har ca anställda med de kommunala bolagen inräknade och invånare (2012). Källa om organisationen: Björn Westerlund, Chef för webbavdelningen i Helsingborgs stad 5.3 Exempel: Sollentuna kommun I Sollentuna kommun har man skapat en central funktion kring arbetet med webbplatserna och man har en innehållsansvarig för den externa webben, en för den interna webben, en webbmaster, en designer och en webbstrateg. Det finns åtta kommunikatörer/huvudredaktörer som ansvarar för varje förvaltnings information på den externa webben samt två huvudredaktörer för intranätet. Det finns utöver det redaktörer som jobbar ute i enheterna som ansvarar och uppdaterar på enskilda sidor. Sollentuna kommun har ca anställda och invånare (2012). Källa om organisationen: Richard Sundwall, Kommunikatör Sollentuna kommun 6. Förslag på ny webborganisation En centralisering skulle göra det enklare och mer kostnadseffektivt att få en effektiv och kvalitativ webb. Förslaget är att vi därför successivt flyttar arbetet med kommunens webbplatser till en central funktion på kommunledningsförvaltningen. Centraliseringen sker i etapper där de förvaltningar som har störst behov av att få hjälp inom området prioriteras, medan arbetet kan fortsätta som vanligt inom de förvaltningar som anser sig ha tillräcklig bemanning inom området under en övergångsperiod. Då behöver inte flera utbildas i publicering på förvaltningarna och arbetet kan smidigare flyttas över till den centrala enheten. Genom att ta det successivt kan organisationen anpassas efter de behov som finns.

7 7 (8) Kontinuerlig genomlysning av arbetet och organisationen ska borga för att organisationen anpassas efter behoven. En central bemanning skulle ge följande fördelar: Webbkommunikatörer/redaktörer med kunskap om kommunikation och digitala medier. Webbkommunikatörer/redaktörer med ett gemensamt mål. Webbkommunikatörer/redaktörer som ständigt utvärderar och följer upp det som görs. Ökad kompetens bland webbkommunikatörer/redaktörer. Ett användarvänligt och smart arbetssätt genom hela processen. Ett enhetligt bildtänk och språk. En överblick och ett helhetstänk och kan därmed mer effektivt arbeta med att förstärka kommunens varumärke Webbkommunikatörerna/redaktörerna kan täcka upp för varandra vid semester och annan frånvaro. Det är lättare att anpassa organisationen efter de behov som finns. Ett nära samarbete med förvaltningarna kommer att behövas under hela processen likväl som i framtiden för att innehållet på webbplatsen ska kunna kvalitetssäkras. 7. Ekonomi En huvudprincip bör vara att personalkostnaderna finansieras genom att resurser överförs från förvaltningarna till kommunens kommunikationsenhet. När webbredaktörsarbetsuppgifter flyttats från förvaltningarna till kommunikationsenheten ska också ekonomiska resurser flyttas till enheten. 7.1 Införande Initialt krävs investeringar i form av teknik, möbler, med mera. Dessa föreslås finansieras i första hand via kommunstyrelsens investeringsram. 7.2 Genomförande Kunskapsöverföring kring hur arbetet sker i dag behövs i samband med att kommunikationsenhetens personal övertar arbetsuppgifter. Detta innebär att de som publicerar på förvaltningarna i dag måste sätta av tid och beskriva hur det ser ut idag. Även framöver kommer ett nära samarbete med förvaltningarna att behövas för att den webbkommunikatör/redaktör som ansvarar för förvaltningens sidor ska ha kontroll på vad som händer och kunna ta initiativ till uppdateringar och förbättringar. Bilagor Revisionsrapporten: Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida

8 8 (8) Rapport 2014:7 från Trivector Kommunikationsarbetet En genomlysning i Trelleborgs kommun Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 från Web Service Award

Syftet med att förändra webborganisationen är sammanfattningsvis att:

Syftet med att förändra webborganisationen är sammanfattningsvis att: 1. SYFTE OCH MÅL Den största drivkraften till att förändra webborganisationen är att få en mer effektiv organisation som kan producera information av högre kvalitet. I dagens webborganisation ingår ca

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Hur mår Sveriges universitets och

Hur mår Sveriges universitets och Hur mår Sveriges universitets och högskolors webbplatser?...och organisationen bakom? VAD FINNS BAKOM MASKEN? Hur mår Sveriges Universitets och högskolors webbplatser? Trendundersökning Erfarenheter från

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Trelleborgs kommun Gabriella Fredriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Uppdaterad webborganisation för SLU

Uppdaterad webborganisation för SLU 1(8) Kommunikationsavdelningen 2015-05-12 Uppdaterad webborganisation för SLU Bakgrund och syfte med förändringen I början av 2015 fanns drygt 1 500 behöriga webbredaktörer eller skribenter vid SLU. Antalet

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Webbstrategi

Webbstrategi Landstingets kansli Informationsavdelningen Sven-Åke Svensson Landstingets ledningsgrupp Webbstrategi 2013-2015 Webbstrategin är Landstingets långsiktiga inriktning för all kommunikation via Internet beskriver

Läs mer

Örebros nya webbplats

Örebros nya webbplats Örebros nya webbplats Nätverk 7 Föreläsare Kia Lagerqvist, Informationsstrateg Björn Hagström, Systemintegratör Örebros nya webbplats Nätverksdagen Offentliga rummet 2009 Kia Lagerqvist Informationsstrateg

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Webbpolicy Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben 2 Inledning Kommunens webbplats

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Styrdokument Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Senast reviderad av kommunfullmäktige, 9 Giltighetstid 2013-12-16--2017-12-31 2 (9) Beslutshistorik Giltighetstid 2013-12-16 2017-12-31 Antagen av

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

Riktlinjer för Internportalen

Riktlinjer för Internportalen 2015-10-01 1 (7) Riktlinjer för Internportalen 1. Inledning och bakgrund En väl fungerande internkommunikation är en förutsättning för att skapa en effektiv verksamhet och för att nå kommunkoncernens mål

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Kommunikationsstaben, Ny webbplats, nya innehållsstrategier utmaningar och ständiga förbättringar

Kommunikationsstaben, Ny webbplats, nya innehållsstrategier utmaningar och ständiga förbättringar Ny webbplats, nya innehållsstrategier utmaningar och ständiga förbättringar Ett webbprojekt, två delar Webbprojektet bestod av två delar: Flytta patientnära information från www.vll.se > 1177.se 1177.se

Läs mer

Riktlinjer för intranät och extern webbplats. Luleå kommun

Riktlinjer för intranät och extern webbplats. Luleå kommun Riktlinjer för intranät och extern webbplats Luleå kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinje Webb och intranät 2012-12-07 Löpande Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans

Läs mer

Nya uppsala.se. Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014.

Nya uppsala.se. Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014. Nya uppsala.se Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014. Maria Aulén Thomsson, webbstrateg, Uppsala kommun Nya uppsala.se

Läs mer

Helsingborg.se - arbetsorganisation

Helsingborg.se - arbetsorganisation Helsingborg.se - arbetsorganisation Övergripande beskrivning av arbetsorganisationen för Helsingborgs stads webbplatser Sida: 1 (5) 1 Om detta dokument 1.1 Bakgrund Under 2009 påbörjades ett projekt om

Läs mer

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier s riktlinjer för sociala medier 1 s riktlinjer för sociala medier ska hjälpa och stötta de som arbetar inom kommunen att kommunicera via sociala medier. Dokumentet behandlar bland annat förhållningssätt,

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Drift och underhåll av kommunens webbsida

Drift och underhåll av kommunens webbsida Drift och underhåll av kommunens webbsida Granskningsrapport Tingsryds kommun KPMG AB 2017-06-26 Antal sidor 10 Antal bilagor 0 Granskningsrapport Drift och underhåll av kommunens webbsida.docx Tingsryds

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun 1 Styrdokument Handlingstyp: Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun Diarienummer: KS/2016:261 Beslutas av:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida 30 maj 2013 Förstudie Granskning av kommunens hemsida Syfte & revisionsfråga Förstudien syftar till att ta reda på hur ansvarig förvaltning och avdelning hanterar informationen på hemsidan. Med hemsidan

Läs mer

Informationspolicy. Allmänt

Informationspolicy. Allmänt Informationspolicy Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen. Kommunen ska vara en föregångare

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KKKs 2015- Tjänsteskrivelse 2015-06-01 1 (8) Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-507 Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till kommunstyrelsens

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor)

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Dnr 1-657/2013 Version 1.0 Gäller från och med 2014-01-14 Beslut Dnr: 1-657/2013 2014-01-14 Riktlinjer och regler för Karolinska

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Helsingborgs stads nya webborganisation

Helsingborgs stads nya webborganisation Helsingborgs stads nya webborganisation 2010-02-25 Sida: 1 (24) Innehåll 1 Om detta dokument... 3 2 Dagens webborganisation... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Beskrivning... 3 3 Syfte till förändring... 5 3.1

Läs mer

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 2010-10-20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. Datorer...3 5. Personal PC... 4 6. Interaktiva skrivtavlor,

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Om mig 50% på Edelegationen. Ansvarar för psi och vägledningen för webbutveckling 50%

Läs mer

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se Vägledning för webbutveckling Kort om mig E-delegationen 20-25 % Augusti 2010 Teamledare för gruppen: e-tjänster Ingår i förvaltningsgruppen och det fortsatta arbetet Arbetsförmedlingen Januari 2012 Webb-

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst Nya sundbyberg.se Webbkoncept v1.0, 2012-04-04 Innehåll 1. Introduktion 2. Webbstrategi 3. Prioriteringar 4. Innehåll startsida 5. Tonalitet 6. Form 7. Interaktivitet och dialog 8. Sociala medier 9. Sökfunktion

Läs mer

Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12

Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12 Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 14 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Ansvarig nämnd och avgränsning 3 5. Genomförande 4 6. Resultat av granskningen 4 6.1 s organisation och

Läs mer

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Skrift fyra i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

1(8) Riktlinjer för webb och sociala medier. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för webb och sociala medier. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-02-22, 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning Inledning...4 Mål...4 Syfte...4

Läs mer

Sveriges bästa kommunwebb

Sveriges bästa kommunwebb Sveriges bästa kommunwebb Pontus Marie Enköpings kommun Ligger mellan Stockholm, Uppsala och Västerås Känd för sin slogan: Sveriges närmaste stad 42 000 invånare och 3 000 medarbetare Jämförbar med Borlänge,

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun 1 [7] Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun Dokumenttyp: riktlinje Beslutad av: kommunfullmäktige Beslutad: den 26 mars 2015 Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar Dokumentet gäller

Läs mer

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning 2013

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning 2013 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 8 SID 1 (12) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning 2013 SID 2(12) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi PROMEMORIA Kommunikationsstrategi MARS 2015 mars 2015 Dnr 15-1722 INNEHÅLL Varför en kommunikationsstrategi? 3 Vårt uppdrag och vilka är vi till för 4 Vilka vi är och hur vi ska vi arbeta 5 Vårt löfte

Läs mer

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 6 Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Riktlinjer för hur arbetet med internkommunikation ska bedrivas i organisationen, samt principer för fördelning av ansvar. Inledning Kommunikation

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. PR-tjänster

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. PR-tjänster SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för PR-tjänster Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får tillgång till en

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

NÄRHET ELLER DISTANS

NÄRHET ELLER DISTANS NÄRHET ELLER DISTANS Konsekvenser av digital internkommunikation Sveriges Kommuner och Landsting 2014-11-25 Catrin Johansson Professor i organisationers kommunikation Mittuniversitetet SOCIALA MEDIER

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad Dnr Rutin för användning av Social Medier Beslutad av kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2017-04-18 Dnr 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel.

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Man 29 år På grund av min sjukdom har min sociala värld minskat

Läs mer

Projektbeskrivning: Ny hemsida

Projektbeskrivning: Ny hemsida Tillväxtkontoret Anders Hedberg Magnusson Datum Dnr Sid 3 november 2014 2014KS522 1 (10) Projektbeskrivning: Ny hemsida Detta dokument är en beskrivning av projekt Ny hemsida som startats av ITrådet under

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Örebros nya webbplats

Örebros nya webbplats Örebros nya webbplats Seminaruim 6:5 Föreläsare Kia Lagerqvist, Informationsstrateg, Örebro kommun kia.lagerqvist@orebro.se Björn Hagström, Systemintegratör, Örebro kommun bjorn.hagstrom@orebro.se Örebros

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Utmaningar med att införa ett uppgiftsoch medarbetarstyrt intranät. Martina Törnell, intranätansvarig martina.tornell@regionhalland.

Utmaningar med att införa ett uppgiftsoch medarbetarstyrt intranät. Martina Törnell, intranätansvarig martina.tornell@regionhalland. Utmaningar med att införa ett uppgiftsoch medarbetarstyrt intranät Martina Törnell, intranätansvarig martina.tornell@regionhalland.se Halland Alingsås Göteborg Borås Jönköping Kungsbacka Varberg Falkenberg

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Curriculum Vitae Camilla Sandell

Curriculum Vitae Camilla Sandell Curriculum Vitae Camilla Sandell Konsultchef och konsult SAP Kompetensområde/Roller Utbildare Coach Inspiratör Support Skribent Kravställning av redaktörsgränssnitt Konsult och utbildare Camilla är konsultchef

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer