Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser"

Transkript

1 Ärende 1 (8) Datum Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation i uppdrag att ta fram ett förslag på ny organisation för webbplatserna. Uppdraget kom som en direkt följd av arbetet med e- strategin som behandlades under samma möte och syftet är att kunna säkerställa en enhetlig och hög nivå vad det gäller kvalitén både ur ett språkligt och tillgängligt perspektiv på kommunens webbplatser, och att kunna förse besökarna med det som de behöver och vill ha. I Revisionens rapport Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida (december, 2013) rekommenderar Revisionen Kommunstyrelsen att se till att det finns en kostnadseffektiv och ändamålsenlig organisation för arbetet med hemsidan samt att denna finns tydligt beskriven. I den rapport (2014:7) som Trivector tagit fram Kommunikationsarbetet En genomlysning i Trelleborgs kommun är följande förbättringsförslag en av de saker som framkommit av genomlysningen: Kommunikationsarbetet inom Trelleborgs kommun behöver struktureras upp och ledas av en resursstark, förankrad och väldefinierad central kommunikationsenhet. 2. Nuvarande organisation Administrationen och utvecklingen av kommunens övergripande webbplats och intranätet Slättnet sköts av kommunens infomaster på kommunikationsenheten. Ute på förvaltningarna och i en del av de kommunala bolagen (de som är en del av kommunens externa webbplats) finns det ca 60 webbredaktörer som de flesta publicerar på både den externa och den interna webbplatsen. Alla förvaltningar har en huvudredaktör som ska ha en mer övergripande kontroll på förvaltningens sidor och som regelbundet träffas på redaktörsmöten. Dessa har även till uppgift att vidarebefordra information och ge support till förvaltningens övriga redaktörer. Trelleborg2000, v 1.0, Webbredaktörerna Redaktörerna är inte webbredaktörer eller kommunikatörer till yrket. De har alla uppgiften att publicera på webben som en bisyssla till sin vanliga tjänst och det blir inte lättare för dem när det oftast inte finns tid avsatt denna uppgift och de behöver stressa med ovana arbetsuppgifter. Kunskaperna i att uttrycka sig i skrift, att skapa tillgängliga filer och bildbehandling med mera varierar mellan de olika redaktörerna. Detta sammantaget gör att det krävs mycket support till många av redaktörerna, och att det ofta blir olika typer av fel vid publicering som behöver korrigeras i efterhand vilket är tidsödande. De flesta av kommunens redaktörer arbetar relativt sällan med publicering.

2 2 (8) Vid en undersökning av de då befintliga webbredaktörerna i maj 2012 svarade 35 av dem på frågan hur ofta de publicerar. Endast nio stycken av dem svarade att de publicerade en eller flera gånger i veckan, 20 personer att de publicerade en eller flera gånger i månaden och sex personer mer sällan än en gång i månaden. De behöver förutom den grundläggande utbildningen i hur man rent tekniskt publicerar utbildas i bland annat juridik kring webbpublicering, att skriva för webb, bildhantering, i tillgänglighet och i sökmotoroptimering. Utbildning i webbpublicering är egentligen den lilla biten. Med ett så pass stort antal redaktörer är det många som behöver utbildas och utbildningarna behöver ske fortlöpande och frekvent eftersom det förekommer en hel del personalförändringar på bara ett år. Något som blir kostsamt i längden och kräver en hel del administration. 2.2 Antal redaktörer per förvaltning som har utbildats i webbpublicering Arbetsmarknadsförvaltningen 2 Bildningsförvaltningen 5 Fritidsförvaltningen 4 Kommunledningsförvaltningen 12 Kulturförvaltningen 6 Räddningstjänsten 3 Samhällsbyggnadsförvaltningen 9 Serviceförvaltningen 3 Socialförvaltningen 3 Tekniska förvaltningen 11 Trelleborgs kommuns utvecklings AB 2 Östersjöterminalen AB 1 Trelleborgs Fjärrvärme AB 1 3. Problembeskrivning 3.1 Den externa webbplatsen och kraven utifrån Kommunens webbplats är kommunens ansikte utåt och kommunens viktigaste kanal i kontakten med medborgarna, vilket gör att det är viktigt att den ger ett professionellt och enhetligt intryck och hjälper till att stärka kommunens varumärke. Riksdagen ställer krav på kommunerna och på myndigheter att deras webbplatser ska vara skrivna på klarspråk (Regeringens proposition 2005/06:2 Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik), det vill säga god svenska, vilket i sin tur ställer höga krav på webbredaktörerna när det gäller språket i det som publiceras. Krav på bland annat tillgänglighet och användbarhet finns i E- delegationens Webbriktlinjer för offentlig sektor (http://www.webbriktlinjer.se/) vilket kräver att innehållet på webbplatsen publiceras på ett korrekt sätt för att vi ska kunna leva upp till dem. Allmänheten ställer höga krav på att kunna hitta information om kommunens verksamheter, om att den ska vara uppdaterad och på att få god service via webbplatsen vid alla tider på dygnet. Den externa webbplatsen, består i dag av sidor, ett antal som ständigt stiger.

3 3 (8) Att jobba med att lägga ut nya sidor och nyheter är bara en liten del av arbetet med webbplatsen. Det gäller också att ha kontroll på sidorna, se till att uppdatera dem och att ständigt arbeta med att förbättra dem. Mycket av arbetet med att publicera material sker i dag slentrianmässigt och utgår inte alls från besökarna och deras behov vilket borde vara utgångspunkten vid all publicering. 3.2 Kommunens intranät, Slättnet Slättnet, kommunens intranät ska vara ett system för verksamhetsnytta, och det nav varifrån man som anställd ska komma åt allt det man behöver för att kunna arbeta effektivt. Slättnet har också en väldigt viktig funktion för att stärka såväl vikänslan bland de anställda som kommunens varumärke. Anställda som fungerar som ambassadörer för kommunen är en stor tillgång. Det behövs en hel del arbete internt i organisationen innan vi är där och högre prioritet för detta arbete. Aktiviteten är inte så hög som man skulle önska i dag och på många håll förekommer det förvirring kring vilket material som ska publiceras var (delvis på grund av att det finns en mängd andra interna system) vilket gör att vi inte får den nytta av intranätet som vi borde ha. De flesta verksamheter och redaktörer lägger i dag mycket mer tid och kraft på att uppdatera och publicera på den externa webbplatsen än på den interna och den innehåller i dag sidor. 3.3 Kostnader och kontinuitet För att få en hög kvalitet på webbplatsen krävs att det finns kontinuitet i arbetet med webbplatsen och att alla som jobbar med den samordnar arbetet som alltid måste utgå från besökarnas behov. Utbildningskostnader för en heldagsutbildning i webbpublicering kostar ca :- för en grupp om max nio personer i vår egen utbildningslokal. Men det är på sikt långtifrån den största kostnaden. Det behövs kompletterande utbildning i en mängd olika ämnen; juridik för webb, bildbehandling, tillgänglighet, skriva för webb, statistik, sökmotorer, m.m. I vissa fall kan vi använda interna föreläsare men i många fall behöver tjänsten köpas in utifrån. Många sällananvändare kräver mycket support per telefon och e-post och i vissa fall praktisk handledning vid datorn. Många sällananvändare gör att det behövs en mängd skriftliga manualer. Många texter behöver skrivas om helt eller delvis innan publicering vilket gör att det blir en del dubbelarbete. Saker som strider mot kommunens publiceringsriktlinjer eller skapar tillgänglighetsproblem behöver korrigeras frekvent. Ju ovanare man är på publicering, desto längre tid krävs vid varje publicering. Något som tar en van webbredaktör med flera års erfarenhet 10 minuter kan för någon som är ovan och oerfaren ta närmare en timme. Det är inte helt ovanligt att redaktörer byts ut på förvaltningarna till exempel på grund av ändrade arbetsuppgifter inom ett år, vilket gör att de inte har en chans att hinna bli självgående utan support och stöttning.

4 4 (8) Kostnaderna för arbetstiden står både i proportion mot hur mångårig vana man har vid webbarbete och hur ofta man arbetar med det. För en person med mångårig vana tar en avancerad sällanuppgift mindre arbetstid än vad än vanlig, enkel uppgift tar för den som bara har ett års erfarenhet. 4. Webbkommunikatörens/webbredaktörens roll 4.1 Webbkommunikatör/webbredaktör en profession. Varför? Alla kan skriva, men alla kan inte kommunicera. Att publicera på en webb handlar inte bara om att det ska finnas där. Det digitala mediet utvecklas väldigt fort. Det kostar för mycket pengar. I kompetensutveckling I intern kommunikation I det dagliga arbetet Att skriva texter är inte svårt. Att klicka på rätt knapp är inte heller svårt. Men att veta vad man ska kommunicera och inte till den aktuella målgruppen är svårt. Det kan jämföras med att ge ut en tidning där redaktionen väljer ut vad som ska tas med i den. Hur vet vi att den information som vi har på webbplatsen faktiskt används om vi inte mäter det? Det är inte effektivt att lägga ut allt vi har. Informationssamhället är väldigt stort och för att underlätta för besökarna ska vi publicera det som de vill ha, inte allt vi har. Att kunna visa upp en samlad bild av kommunen utåt och att genomföra varumärkesplattformen konsekvent kräver att alla som arbetar med kommunikation är väl insatta i den. Det är inte länge sedan Facebook var helt nytt. Idag har närmare fem miljoner svenskar konto på Facebook. Utvecklingen går alldeles för fort för att man på fyra timmar i veckan ska hinna med. På drygt tio år har Google växt från ingenting till var är de idag. Google ändrar ständigt sitt sätt att indexera våra webbplatser vilket gör att vi måste hänga med om våra sidor ska hittas vid sökning. Att jobba för sällan gör att man blir ineffektivare. Jämför med bilkörning. Det är dyrare att utbilda 50 personer i jämförelse med tio. Bara i arbetsbortfall. 4.2 Vad ska en professionell webbkommunikatör/webbredaktör kunna? Kunna skriva specifikt för kanalen webb på klarspråk oavsett om det är till nyheter eller mer statiska sidor, inte bara överföra från tryckt material. Kunna skapa tillgängliga pdf-filer. Behärska bildbehandling för webb med t.ex. Photoshop Fotografera digitalt. Förstå sökmotoroptimering och veta hur man positionerar sig bättre i sökmotorer.

5 5 (8) Ha mycket god erfarenhet av webbpubliseringssystem och publicering av innehåll. Ha förståelse för webben, sociala medier, digital kommunikation och att bidra till att bygga ett varumärke. Ha grundläggande kunskap i HTML och semantik på webben Kunna lära sig skriva på lättläst svenska. Detta arbete är så pass komplext i dag att det finns som utbildning på högskolenivå, till exempel ger en sådan utbildning 120 högskolepoäng vid Borås högskola. 5. Omvärlden Hur arbetar andra kommuner? Eftersom det var framgångsrikt att decentralisera olika funktioner såsom PAoch ekonomifunktionerna inom kommunerna var det naturligt att välja även den organisationen för webborganisationen när webbplatsen skulle börja skötas inom kommunens egen organisation år Under de senaste åren har både ekonomi- och personalfunktionerna inom Trelleborgs kommun centraliserats eftersom det ger så många fördelar och effektiviseringsvinster. Eftersom kraven på webbplatserna har blivit allt större med tiden när webben har blivit en naturlig del av de allra flestas vardag har man inom många kommuner insett att professionen webbredaktör/webbkommunikatör behövs för att kunna möta upp kraven som medborgarna ställer. På allt fler kommuner har man nu tankar kring att centralisera dessa arbetsuppgifter och lägga dem på professionella webbkommunikatörer/webbredaktörer för att få alla de fördelar som det ger. En del kommuner har redan genomfört det och andra har kommit en bit på vägen. Denna trend syns i undersökningen Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 från Web Service Award som visar att andelen som väljer att centralisera arbetet med webbplatserna har ökat från tidigare år. 5.1 Exempel: Örebro kommun Örebro kommun har haft en centraliserad organisation för arbetet med sin webbplats sedan De har ca 15 personer som sitter centralt och jobbar huvudsakligen med webben. Det finns endast ett fåtal lokala publicerare kvar. Kvalitet i text och bilder är en fördel, med den viktigaste är att webben ger större medborgarnytta. De som jobbar med webbplatsen brukar säga "Finns det inte i effektkartan, så finns det inte på webben". Den kontrollen är svårare att få i en decentraliserad organisation. När SKL har undersökt kommunernas webbplatser i undersökningen Information till alla? Placerade sig Örebro kommun på första platsen både 2012 och Örebro kommun har ca (2012) anställda och invånare ( ).

6 6 (8) Källa om organisationen: Erik Lundell, Webbstrateg, Örebro kommun 5.2 Exempel: Helsingborgs stad 2010 omorganiserade Helsingborgs stad sin organisation kring arbetet med sin webbplats för att kunna arbeta med webbplatsen utifrån besökarnas behov i stället för utifrån organisationens behov och på så sätt höja kvalitén på webbplatsen. Från att ha haft flera hundra webbredaktörer övergick man till en central webbredaktion på fem personer och 60 professionella kommunikatörer som ägnar minst 25 % av sin arbetstid åt webbplatsen. Av dessa 60 kommunikatörer är det ca 25 personer som skriver innehållet till webbplatsen och satsningen på klarspråk på webbplatsen kammade hem utmärkelsen klarspråkskristallen Genom att ha ett mycket mindre antal som publicerar har man haft större möjligheter att stötta dem i deras arbete och utbilda dem i mer kvalificerade aspekter kring webbarbete än tidigare. Helsingborgs stad har ca anställda med de kommunala bolagen inräknade och invånare (2012). Källa om organisationen: Björn Westerlund, Chef för webbavdelningen i Helsingborgs stad 5.3 Exempel: Sollentuna kommun I Sollentuna kommun har man skapat en central funktion kring arbetet med webbplatserna och man har en innehållsansvarig för den externa webben, en för den interna webben, en webbmaster, en designer och en webbstrateg. Det finns åtta kommunikatörer/huvudredaktörer som ansvarar för varje förvaltnings information på den externa webben samt två huvudredaktörer för intranätet. Det finns utöver det redaktörer som jobbar ute i enheterna som ansvarar och uppdaterar på enskilda sidor. Sollentuna kommun har ca anställda och invånare (2012). Källa om organisationen: Richard Sundwall, Kommunikatör Sollentuna kommun 6. Förslag på ny webborganisation En centralisering skulle göra det enklare och mer kostnadseffektivt att få en effektiv och kvalitativ webb. Förslaget är att vi därför successivt flyttar arbetet med kommunens webbplatser till en central funktion på kommunledningsförvaltningen. Centraliseringen sker i etapper där de förvaltningar som har störst behov av att få hjälp inom området prioriteras, medan arbetet kan fortsätta som vanligt inom de förvaltningar som anser sig ha tillräcklig bemanning inom området under en övergångsperiod. Då behöver inte flera utbildas i publicering på förvaltningarna och arbetet kan smidigare flyttas över till den centrala enheten. Genom att ta det successivt kan organisationen anpassas efter de behov som finns.

7 7 (8) Kontinuerlig genomlysning av arbetet och organisationen ska borga för att organisationen anpassas efter behoven. En central bemanning skulle ge följande fördelar: Webbkommunikatörer/redaktörer med kunskap om kommunikation och digitala medier. Webbkommunikatörer/redaktörer med ett gemensamt mål. Webbkommunikatörer/redaktörer som ständigt utvärderar och följer upp det som görs. Ökad kompetens bland webbkommunikatörer/redaktörer. Ett användarvänligt och smart arbetssätt genom hela processen. Ett enhetligt bildtänk och språk. En överblick och ett helhetstänk och kan därmed mer effektivt arbeta med att förstärka kommunens varumärke Webbkommunikatörerna/redaktörerna kan täcka upp för varandra vid semester och annan frånvaro. Det är lättare att anpassa organisationen efter de behov som finns. Ett nära samarbete med förvaltningarna kommer att behövas under hela processen likväl som i framtiden för att innehållet på webbplatsen ska kunna kvalitetssäkras. 7. Ekonomi En huvudprincip bör vara att personalkostnaderna finansieras genom att resurser överförs från förvaltningarna till kommunens kommunikationsenhet. När webbredaktörsarbetsuppgifter flyttats från förvaltningarna till kommunikationsenheten ska också ekonomiska resurser flyttas till enheten. 7.1 Införande Initialt krävs investeringar i form av teknik, möbler, med mera. Dessa föreslås finansieras i första hand via kommunstyrelsens investeringsram. 7.2 Genomförande Kunskapsöverföring kring hur arbetet sker i dag behövs i samband med att kommunikationsenhetens personal övertar arbetsuppgifter. Detta innebär att de som publicerar på förvaltningarna i dag måste sätta av tid och beskriva hur det ser ut idag. Även framöver kommer ett nära samarbete med förvaltningarna att behövas för att den webbkommunikatör/redaktör som ansvarar för förvaltningens sidor ska ha kontroll på vad som händer och kunna ta initiativ till uppdateringar och förbättringar. Bilagor Revisionsrapporten: Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida

8 8 (8) Rapport 2014:7 från Trivector Kommunikationsarbetet En genomlysning i Trelleborgs kommun Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 från Web Service Award

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Trelleborgs kommun Gabriella Fredriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Örebros nya webbplats

Örebros nya webbplats Örebros nya webbplats Nätverk 7 Föreläsare Kia Lagerqvist, Informationsstrateg Björn Hagström, Systemintegratör Örebros nya webbplats Nätverksdagen Offentliga rummet 2009 Kia Lagerqvist Informationsstrateg

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Webbpolicy Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben 2 Inledning Kommunens webbplats

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Helsingborgs stads nya webborganisation

Helsingborgs stads nya webborganisation Helsingborgs stads nya webborganisation 2010-02-25 Sida: 1 (24) Innehåll 1 Om detta dokument... 3 2 Dagens webborganisation... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Beskrivning... 3 3 Syfte till förändring... 5 3.1

Läs mer

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KKKs 2015- Tjänsteskrivelse 2015-06-01 1 (8) Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-507 Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till kommunstyrelsens

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor)

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Dnr 1-657/2013 Version 1.0 Gäller från och med 2014-01-14 Beslut Dnr: 1-657/2013 2014-01-14 Riktlinjer och regler för Karolinska

Läs mer

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren Rita har arbetat med webben som arbetsplats i de senaste åtta år i resebranschen och har en bred digital kompetens från att ha arbetat med digital närvaro

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se Vägledning för webbutveckling Kort om mig E-delegationen 20-25 % Augusti 2010 Teamledare för gruppen: e-tjänster Ingår i förvaltningsgruppen och det fortsatta arbetet Arbetsförmedlingen Januari 2012 Webb-

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Örebros nya webbplats

Örebros nya webbplats Örebros nya webbplats Seminaruim 6:5 Föreläsare Kia Lagerqvist, Informationsstrateg, Örebro kommun kia.lagerqvist@orebro.se Björn Hagström, Systemintegratör, Örebro kommun bjorn.hagstrom@orebro.se Örebros

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida 30 maj 2013 Förstudie Granskning av kommunens hemsida Syfte & revisionsfråga Förstudien syftar till att ta reda på hur ansvarig förvaltning och avdelning hanterar informationen på hemsidan. Med hemsidan

Läs mer

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Skrift fyra i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Om mig 50% på Edelegationen. Ansvarar för psi och vägledningen för webbutveckling 50%

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Nya uppsala.se. Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014.

Nya uppsala.se. Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014. Nya uppsala.se Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014. Maria Aulén Thomsson, webbstrateg, Uppsala kommun Nya uppsala.se

Läs mer

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Framgångsrikt employer branding-arbete Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Vem är vi natalia.panassiouk@helsingborg.se kommunikatör, HR-avdelningen

Läs mer

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen Dokumenttyp: Riktlinjer Ansvarig: Informatör Fastställd av: CCG Fastställd: 2011-06-11 Dnr: 2011/337 003 Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier inom yrkesrollen - från information till kommunikation

Läs mer

Manual: Skapa egna ansökningsformulär

Manual: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Manual: Skapa egna ansökningsformulär Alla folkhögskolor kan skapa egna digitala ansökningsformulär genom en funktion på Folkhögskola.nu. Genom att logga in på www.folkhogskola.nu/admin

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY 01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm Erbjudandet 02 LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY Förslag till samarbete Hej Anders, Här kommer en beskrivning av det arbete vi ser som nästa steg.

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Utbildningsansvariga: Din Webbstrateg i Skandinavien AB, 036-777 9450.

Utbildningsansvariga: Din Webbstrateg i Skandinavien AB, 036-777 9450. Vi vill möta kunskapsbehov hos redan anställda på företag som i dag jobbar med Digital kommunikation, därför kör Nässjöakademin tillsammans med Din Webbstrateg under hösten 2015 igång uppdragsutbildningar

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation Nässjöakademin och Din Webbstrateg i Skandinavien AB har tillsammans tagit fram konceptet för uppdragsutbildningarna som riktar sig mot företag och organisationer som vill utvecklas digitalt. Beroende

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Lättläst: Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Internet är idag en av de viktigaste platserna där myndigheterna träffar medborgarna. Myndigheterna har

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa SBU nationellt kunskapscentrum för

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

Curriculum Vitae Maria Sognefors

Curriculum Vitae Maria Sognefors Curriculum Vitae Maria Sognefors Kompetensområde/Roller Beställarstöd/Rådgivning EPiServerexpert Kravställning av redaktörsgränssnitt Produktägare Redaktionell organisation Kursledare Seniorkonsult och

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras?

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? A P R I L 2 0 1 0 EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering i

Läs mer

Kommunikationsstrategi 2013-2014

Kommunikationsstrategi 2013-2014 Kommunikationsstrategi 2013-2014 Antagen av Östhammars kommunfullmäktige 84 i september 2010. Omarbetad i december 2012 och antagen av kommunstyrelsen xx/2013 Innehåll ANSVAR FÖR INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Enhetliga kommunwebbplatser

Enhetliga kommunwebbplatser Enhetliga kommunwebbplatser en möjlighet? Inledningsvis Frågeställningar Kan enhetliga kommunwebbplatser utgöra en del i kommunwebbplatsernas utveckling? Är det dags att fokusera på användbarhet genom

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH BEMÖTANDE

POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH BEMÖTANDE POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH BEMÖTANDE 2 Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Nacka kommuns grundläggande värdering POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Bevarande och gallring av webbplatsinnehåll riktlinjer för myndigheter

Bevarande och gallring av webbplatsinnehåll riktlinjer för myndigheter Bevarande och gallring av webbplatsinnehåll riktlinjer för myndigheter Teresia Ståhle Enheten för utveckling och e-förvaltning (TUE) Riksarkivet, Sverige Nordisk elarkiv-seminar, Island 26-27 maj 2011

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar:

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar: Kommunal författningssamling G 19 Servicepolicy Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009 Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan

Läs mer