jobb i danmark job i dan Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade obb i danmark JOBB I DAnMA Arbejde med...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "jobb i danmark job i dan Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade obb i danmark JOBB I DAnMA Arbejde med..."

Transkript

1 UDNIENIE W DANII jobb i danmark obb i danmark Arbejde med... Information till utlänningar om möjligheterna att arbete och leva i Danmark working in denm ARBEIT IN DÄ job i dan JOBB I DAnMA Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade

2 2 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade JOBB I DANMARK information till utlänningar om möjligheterna att arbeta och leva i Danmark Redaktion: Jens Folkersen och Ole Jensen Text: Marianne Schjøtt Rohweder Grafiskt arbete: grafit.dk Översättning: FayMedia, Tryck: FOA Fag og Arbejde Broschyren ges ut med stöd från Beskæftigelsesministeriet och kan hämtas på: Illustrationer: Fremsida: modell bild/maria Laustsen, s. 2: Carsten Andreasen/POLFOTO, s. 3: Niels Aage Skovbo, s. 7: Thomas Lekfeldt/POLFOTO, s. 9: Jens Dige/POLFOTO, s. 10 tv: Eva Wernlid/POLFOTO. s. 11 tv: Ruddi Christensen, mf: Flemming Jeppesen, th: Nana Reimers, s. 12 tv: Lars Krabbe/POLFOTO, tv: Morten Andersen, s. 13 tv. Lars Skaaning, th: Markussen Tobias Selnæs/POLFOTO, s. 14: Jens Dresling/POLFOTO, s. 15: Nc Inc/ POLFOTO, s. 17: Mette Bendixsen/POLFOTO, s. 18: Jesper Stormly Hansen/POLFOTO, s. 23: Jørgen True, s. 26: Henning Hjorth/POLFOTO, s. 27: Karsten Bidstrup/POLFOTO, s. 28: Kåre Viemose/POLFOTO, s. 29: Jacob Ehrbahn/ POLFOTO, s. 30: Per Folkver/POLFOTO, s. 31: Miriam Dalsgaard/POLFOTO. Annan bilder: istockphoto Utgiven av FOA Fag og Arbejde, december 2009

3 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 1 Innehåll Välkommen till Hälso- och Sjukvårdssektorn... 2 Kapitel 1 Danmark en välfärdskultur Vem kan arbeta och bo i Danmark? Jobb i Danmark Del av en facklig gemenskap Löne- och arbetsvillkor A-kassa Arbetsmiljö Danmark ett utbildningsland Utbildning och arbete inom sektorn Leva och bo i Danmark Möt danskarna... 31

4 2 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade Välkommen till Hälso- och Sjukvårdssektorn Arbetet med att ta hand om samhällets äldre, sjuka, funktionshindrade och andra invånare som behöver hjälp är en viktig grundsten i det danska välfärdssystemet. Vissa behöver lite hjälp i det egna hemmet, andra behöver vård och omsorg dygnet runt, men oavsett insatsens storlek är utgångsläget alltid den enskildes egna resurser och målet en tillvaro med så hög kvalitet som möjligt. Oavsett om du just nu överväger eller håller på att förbereda dig för att börja jobba i Danmark, ger denna broschyr dig nyttig information om det sam- hälle och den arbetsmarknad som du kommer att bli en del av. I broschyren kan du bland annat läsa om anställningsmöjligheter, överenskommelser, utbildning och a-kassa. Du får också en överblick över de praktiska saker som är förutsättningen för att du, eventuellt tillsammans med din familj, kan skapa dig en välfungerande vardag i ett nytt land. Oavsett hur länge du tänker stanna. Behov av utländsk arbetskraft Befolkningsutvecklingen i Danmark innebär att det i framtiden inte endast kommer att finnas fler äldre invånare utan också att antalet yrkesverksamma som kan utföra arbetsuppgifterna minskar. Det betyder att rekrytering av arbetskraft till både sjukhusen och äldreomsorgen står i fokus. Flera kommuner, privata arbetsgivare inom området och bemanningsföretag håller på att anställa arbetskraft från andra länder. Under många år har vi i Danmark använt oss av utländsk arbetskraft med särskild kompetens, till exempel för att täcka upp bristen på sjuksköterskor och läkare eller för att utföra arbeten inom byggbranschen och i högteknologiföretag. Rekryteringen av arbetskraft inom FOAs områden är ett förhållandevis nytt fenomen, men man kan se att intresset ökar. För närvarande anställs nya medarbetare främst från Danmarks grannländer Sverige och Tyskland, men i allt större grad anställs också EU-medborgare från östeuropeiska länder, särskilt till den danska äldreomsorgen. Arbete över gränserna Den fria rörligheten när det gäller arbetskraft har alltid existerat mellan de nordiska länderna. Som

5 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 3 EU-medborgare har det under de senaste åren också blivit lättare att få uppehålls- och arbetstillstånd i Danmark om du har blivit lovad ett jobb. Dessutom har den danska lagstiftningen, som reglerar invandringen från länder utanför EU, anpassats så att möjligheterna att bo och arbeta i Danmark också ökat om du kommer från ett land utanför Norden och EU. Här får du ett bra underlag för att kunna fatta beslut om en eventuell framtid på den danska arbetsmarknaden. Och har du redan fått jobb i Danmark, kan broschyren hjälpa dig att undvika misstag och göra dig redo för livet i ett nytt land. Gå in på Om du behöver mer eller mer detaljerad information om sådant som du läser om i denna broschyr, gå in på Webbplatsen vänder sig till utländska medarbetare inom den offentliga sektorn.

6 4 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 1 Danmark en välfärdsstat Det danska välfärdssystemet grundas på en mångårig tradition av solidaritet med de svagaste invånarna. Detta skyddsnät finansieras via ett skattesystem, som i princip bygger på att de som tjänar mest, betalar mest till det gemensamma. Välfärdsstaten garanterar principiellt samma tillgång för alla till ett socialt system, där invånarna har rätt till bland annat barnomsorg, utbildning och folkpension och ett hälso- och sjukvårdssystem med till exempel gratis sjukhusvård, läkarvård och äldreomsorg. Skyddsnätet Att erbjuda samma tillgång till socialt stöd och hälsooch sjukvård är dock en sanning med vissa modifika- tioner. Den danska välfärdsmodellen är, som allt annat i den moderna, individualiserade världen, under förändring. Denna utveckling syns bland annat i ökningen av utbudet av privata alternativ, till exempel hemtjänst och sjukhusbehandling, för dem som vill och kan betala ur egen kassa. Det finns ett politiskt intresse att stärka samhällets skyddsnät genom egenfinansierade sjukvårdsförsäkringar både hos den enskilde invånaren, som gärna vill försäkra sig om snabbare och effektivare behandling, och bland offentliga och privata verksamheter som på detta sätt försöker att minska omkostnaderna för kostsam sjukfrånvaro på grund av väntetider till behandling. Men grundpelaren i välfärden är fortfarande att alla som har behov kan få hjälp. Och med

7 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 5 uppehållstillstånd i Danmark, bostad, personnummer och skattsedel bidrar du och har därmed också tillgång till den danska välfärdsstatens tjänster. Avtalsstyrd arbetsmarknad Den danska arbetsmarknaden avspeglar också denna solidaritet i det som kallas för den danska modellen. Modellen för hur arbetsmarknaden fungerar är unik för Danmark och innebär att regleringen av arbetsvillkor och lön sker via frivilliga avtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Goda arbetsförhållanden I Danmark har vi en tradition som säger att arbetsmiljön ska anpassas efter människan och inte tvärstom. Det är arbetsgivarna som ansvarar för att du som medarbetare har en sund och utvecklande arbetsmiljö. Som arbetstagare är du tillsammans med arbetsgivarna med om att skapa en policy, som kan garantera detta. Arbetsmiljöarbetet handlar både om den psykiska och den fysiska trivseln, om att förebygga våld och stress och om att ha tillgång till hjälpmedel av hög teknisk kvalitet, så att tunga lyft som kan ge förslitningsskador, arbetsplatsolyckor med mera kan förebyggas. Utbildning hela livet Danmark är också ett utbildningsland med en tradition och målsättning att landets invånare ska inspireras till och ha möjlighet att utbilda sig hela livet. Utbildningssystemet är konstruerat så att barn och unga får en grundlig, gratis utbildning. De vuxna ska oavsett ekonomisk förmåga och beroende på förutsättningar och behov kunna kompetensutveckla sig hela livet. Integration Som ny medlem i det danska samhället blir du också en samhällsmedborgare. Integration i ett främmande land är alltid en utmaning. Arbetsplatserna och fackföreningarna arbetar med att säkra att utländska medarbetare ska finna sig tillrätta och vilja stanna i Danmark. Men du får störst utbyte av gemenskapen och glider lättare in i det danska samhället om du själv tar ansvar och sätter dig in i kulturen. Och framför allt, lär dig språket.

8 6 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 2 Vem kan arbeta och bo i danmark? Förutsättningarna för att du ska kunna få uppehållsoch arbetstillstånd i Danmark beror på var i världen du kommer ifrån. I detta kapitel beskrivs villkoren för uppehålls- och arbetstillstånd. Du kan få mer information och rådgivning hos din lokala FOA-avdelning. Reglerna är fastställda dels i EU-lagstiftningen, dels i den danska lagstiftningen. Man kan dela in arbetssökande utlänningar i tre grupper: Nordiska medborgare, som fritt kan uppehålla sig och arbeta i Danmark. EU-medborgare, som fritt kan uppehålla sig i landet i tre månader och som arbetssökande i upp till sex månader. För EU-medborgare gäller följande: 1. Vill du stanna i Danmark i mer än tre månader, ska du ansöka om att få ett registreringsbevis senast tre månader efter inresa. För att få ett registreringsbevis, ska du kunna dokumentera att du antingen är egen företagare eller att du är arbetstagare här i landet. 2. Om din anställning upphör, förlorar du rätten till uppehållstillstånd. Detta gäller inte om du får en ny anställning, om din arbetslöshet är tillfällig eller om du blir uppsagd av arbetsgivaren. 3. Har du haft en obruten anknytning till den danska arbetsmarknaden i tolv månader eller har du under de första tolv månaderna anmält dig till ett Jobcentrum som arbetssökande, kan du stanna i landet upp till sex månader. Övriga utlänningar ska ha ett uppehålls- och arbetstillstånd för att uppehålla sig och arbeta i Danmark. Kommer du från ett land utanför Norden eller EU finns det olika modeller för att få detta. 1. Postivlisten är en lista över en rad yrkesområden där det i Danmark saknas kvalificerad arbetskraft. Om du har en yrkes- eller utbildningsbakgrund som matchar en arbetsbeskrivning på Positivlisten och du har erbjudande om jobb i Danmark inom yrkesområdet, kan du få uppehålls- och arbetstillstånd. 2. Beløbsordningen kallas det system som innebär att alla utlänningar med erbjudande om ett jobb med en bestämd lön oavsett sysselsättningssituationen i övrigt kan få uppehållsoch arbetstillstånd i Danmark. När detta skrivs är den lön som du årligen ska tjäna för att kunna få tillstånden fastställd till danska kronor. 3. Koncernopholdstilladelse innebär att utländska arbetstagare med särskilda kunskaper och kvalifikationer, som är tidsbegränsat anställda i en på förhand godkänd koncern, kan få uppehållstillstånd i tre år. 4. Almindelig adgang betyder generellt tillträde och kan vid speciella tillfällen tilldelas om det inte finns tillgänglig arbetskraft här i landet, i EU eller i Norden. Löne- och arbetsförhållanden ska utformas enligt danska avtal. 5. Greencard skapar möjlighet för utlänningar med speciella kvalifikationer att få uppehållstillstånd i upp till tre år för att söka arbete här i landet. Att ta med familjen Om du arbetar i Danmark och kommer från ett EUeller ett nordiskt land kan du fritt ta med din familj till Danmark om ni bor tillsammans och kan försörja

9 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 7 er själva. Den medföljande partnern får också uppehålls- och arbetstillstånd. Det samma gäller om du kommer från ett land utanför EU och har fått uppehållstillstånd enligt positivlisten eller beleløbsordningen. Har du kommit till landet via almindelig tilgang har du inte samma rätt, om du inte anställdes för tre eller fler år sedan och anställningen förlängs i samma omfattning. Har du kommit till landet via positivlisten eller beløbsordningen får du i första omgången uppehållstillstånd i högst tre år, med möjlighet till förlängning. Uppehållets varaktighet Kommer du från ett nordiskt land eller ett land inom EU kan du i princip uppehålla dig i Danmark så länge du har arbete. Om du har kommit till landet från ett land utanför EU enligt almindelig tilgang kommer du inledningsvis att bli beviljad uppehållstillstånd för ett år i taget.

10 8 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 3 jobb i Danmark Det finns flera sätt att finna ett arbete i Danmark på: Du kan själv söka bland de annonser som arbetsgivaren sätter in i lokala tidningar eller söka annonser via en jobbportal, till exempel www. workindenmark.dk. Du kan annonsera själv. På jobbportalen www. workindenmark.dk kan du också själv annonsera efter arbete och lägga ut upplysningar om din utbildning och tidigare jobb, skapa ett så kallat CV. Du kan vända dig till ett bemanningsföretag. Sådana, antingen i Danmark eller i ditt hemland, kan förmedla arbetskraft till danska kommunala arbetsgivare. Du kan besöka jobbmässor. Vissa kommunala arbetsgivare ställer ut på jobbmässor och du kan ta kontakt med dem i samband med att du besöker mässan. Spontan ansökan. Du kan alltid skicka en spontan ansökan till en arbetsgivare om det finns en plats i Danmark som du kan tänka dig att arbeta på. Rekommendation. Kanske känner du någon som redan arbetar i Danmark och som kan förmedla en kontakt till sin egen arbetsgivare. Arbetsgivare Det finns olika anställningsmöjligheter när det gäller arbete i den offentliga sektorn. Du kan bli anställd av: En kommunal arbetsgivare En privat arbetsgivare Ett bemanningsföretag antingen i Danmark eller i ditt hemland De flesta anställningar har ett avtal som garanterar dig de löne- och anställningsvillkor som gäller inom ditt yrkesområde på den danska arbetsmarknaden. Men i samband med att du blir anställd av en privat arbetsgivare ska du vara uppmärksam på vad ditt anställningskontrakt innehåller. Du kan, som medlem av FOA, få hjälp med att kontrollera om allt är OK hos den lokala FOA-avdelningen. Jobbansökan En jobbansökan ska vara kort och precis och inte fylla mer än en A4. Den ska innehålla en beskrivning av vem du är, vilken erfarenhet och utbildning du har och varför du gärna vill arbeta inom just detta yrkesområde. Till ansökan bifogas ditt CV samt relevanta betyg, utbildningsbevis och betyg från tidigare arbetsgivare. Danskkunskaper Inom den offentliga arbetsmarknaden är kontakten mellan invånarna mycket central. Det innebär att dina språkkunskaper är mycket viktiga. Och en förutsättning för att du kan arbeta med människor är att du i samband med anställning i Danmark genomgår en intensivkurs i danska. Det finns många varianter på hur olika arbetsgivare löser detta. Som regel kommer du, som redan nämnts, bli erbjuden en danskkurs. Om du kommer till Danmark på egen hand och får uppehålls- och arbetstillstånd har du rätt till gratis danskundervisning i din hemkommun. Du kan läsa mer om danskundervisning i kapitel 8. Yrkesmässig bakgrund I Danmark är utbildning viktig och målet är att alla yrkesverksamma som arbetar med människor, till exempel inom äldrevården och äldreomsorgen, har en yrkesutbildning. Men du måste inte vara yrkesutbildad för att få jobb på den offentliga arbetsmarknaden i Danmark.

11 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 9 Oavsett om du rekryteras genom ett bemanningsföretag eller direkt av arbetsgivaren bör du i samband med danskundervisningen få gå en introduktionskurs som presenterar arbetet inom det område som du ska jobba med. Under anställningen kommer du också löpande att få möjlighet att gå yrkesmässiga kurser och eventuellt också att gå en yrkesmässig grundutbildning. Bedömning av dina förutsättningar Statliga Styrelsen for International Uddannelse har möjlighet att värdera, utföra en så kallad validering av, din utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet samt bedöma vilket yrkesområde dessa motsvarar i Danmark. I Danmark är förutsättningen för vissa jobb, till exempe inom hälso- och sjukvårdssektorn, att du har behörighet. Kommer du från ett EU-land är det möjligt att överföra behörigheten. Samma möjligheter finns dock inte om du kommer från ett land utanför EU. Om Styrelsen for International Uddannelse Styrelsen for International Uddannelse är en institution på Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som bland annat arbetar med att främja mobilitet och globalt utbildningssamarbete. Styrelsen for International Uddannelse ger råd, vägleder och stödjer invånare, institutioner, organisationer och företag. Styrelsen for International Uddannelse bedömer utländska utbildningar och informerar om hur utbildningar ges formell behörighet, tvärs över gränserna. Som EU-medborgare kan du få dina förutsättningar för att arbeta i Danmark validerade utan kostnad. Du måste dock själv betala eventuella översättningar. Ansökningsblankett hämtas på

12 10 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade det framgå att den anställde arbetar på olika platser samt uppgift om huvudkontor eller arbetsgivarens adress. Beskrivning av arbetet eller upplysning om den anställdes titel, position, anställning eller jobbkategori. Anställningskontrakt Oavsett om ett avtal slutits eller ej, är det krav enligt lag att du i samband med din anställning i Danmark och senast en månad efter att du börjat jobba, får ett anställningskontrakt. Obligatoriska uppgifter i anställningskontraktet är: Arbetsgivarens och den anställdes namn och adress. Arbetsplatsens placering. I brist på en fast arbetsplats eller plats där arbetet i huvudsak utförs ska Anställningens startdatum. Anställningens förväntade varaktighet, när det inte rör sig om en tillsvidare-anställning. Den anställdes rättigheter avseende semesterdagar samt om det utbetalas lön för semesterdagar. Längden på den anställdes respektive arbetsgivarens uppsägningstid eller reglerna för detta. Uppgift om den avtalade lönen, som den anställde har rätt till när anställningen påbörjas samt tillägg och andra lönedelar som inte ingår i grundlönen, till exempel pensionsbidrag och eventuell kost och logi. Dessutom ska det framgå när lönen utbetalas. Normalarbetstid specificerad per dag eller per vecka. Upplysning om vilka kollektiva överenskommelser eller avtal som reglerar anställningen. Rör det sig om överenskommelser eller avtal som är ingångna av parter utanför verksamheten, ska det finnas upplysningar om vilka dessa parter är.

13 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 11 4 Del av en facklig gemenskap Den danska arbetsmarknaden skiljer sig från andra EU-länder genom att i huvudsak vara reglerad av frivilliga avtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Staten blandar sig inte i vilka avtal arbetsmarknadens parter ingår inom de olika yrkesområdena, så länge de inte försämrar de rättigheter som lagstiftningen ger. Avtalen Löne- och anställningsvillkor förhandlas konkret på plats i olika överenskommelser medan ramarna för samarbetet mellan arbetsmarknadens parter är fastställda i det så kallade huvudavtalet. Uppstår konflikter med att följa avtalen ska tvisten avgöras vid en Faglig domstol, så kallad medling, eller i Arbetsretten, som är en dansk specialdomstol. Hela denna struktur, som också kallas för Den danske model innebär att den danska arbetsmarknaden är mycket välreglerad och att både medarbetare och arbetsgivare har stort inflytande över hur lönen och ramarna för arbetet ska vara. Organisering Förutsättningen för att den danska modellen ska fungera är att de involverade är organiserade. De flesta arbetsgivare är organiserade i arbetsgivarföreningar, som sköter deras förhandlingar och ger allmänna råd, och cirka 80 procent av de danska arbetstagarna är medlemmar i en fackförening, som tillvaratar deras rättigheter och krav. Det är fullständigt frivilligt att vara fackföreningsansluten och det är också möjligt att välja mellan

14 12 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade olika fackföreningar. Men i motsats till många andra länder är arbetstagarna i Danmark organiserade efter fack och yrkesområde, inte efter bransch. FOA Fag og Arbejde FOA är ofta den givna fackföreningen för dig när du blir anställd på den danska offentliga arbetsmarknaden. FOA är uppdelat på fyra sektorer: Hälso- och sjukvårdssektorn Pedagogisk sektor Kost- och servicesektorn Teknik- och servicesektorn De flesta av de medlemmarna arbetar med att leverera offentlig service bland annat genom att: passa barn vårda patienter på sjukhus och vårdhem sköta räddningstjänsten, till exempel släcka bränder erbjuda hjälp och service till äldre och handikappade köra bussar städa och laga mat på sjukhus, servicehus, skolor och regementen övervaka och underhålla byggnader Fackföreningens uppgifter FOA har fyra huvuduppgifter. FOA ska: Teckna avtal med arbetsgivarorganisationer om löne- och anställningsvillkor. Organisera och utbilda fackliga förtroendemän, som är förbindelselänk mellan fackföreningen och den enskilde medlemmen på arbetsplatsen. Representera medlemmarnas intressen i förhållande till det politiska systemet. Ge råd till medlemmarna om förhållanden som gäller arbetsplatsen och det egna arbetslivet samt hantera ärenden som rör oenighet mellan medlem och arbetsgivare. Din lokala FOA-avdelning FOA består av 43 lokala avdelningar och när du blir medlem i fackföreningen blir du en del av en facklig gemenskap. Som tidigare nämnts tillvaratar fackföreningen dina övergripande intressen i förhandlingar som gäller lön och arbetsvillkor och spelar också en roll i ditt dagliga arbetsliv. Fackförbundets lokalavdelning tar sig an det dagliga när det gäller fackliga frågor som rör arbetsplatsen, medlar om det uppstår konflikter, ger råd om arbetslöshetsförsäkringen, utbildning med mera samt sköter lokala förhandlingar till exempel med din arbetsgivare om du har anställ-

15 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 13 ning via ett privat bemanningsföretag och inte är anställd direkt av kommunen. Din lokalavdelning är också redo att hjälpa dig med praktiska frågor, som du som utlänning och ny i Danmark kan stöta på. Här kan du få en pratstund och goda råd om de privata utmaningar som det innebär att hitta en bostad och bli en del av det lokala samhället. Förtroendevalda Bland de medarbetare som är organiserade väljs en facklig förtroendeman, en så kallad förtroendevald, på danska tillidsrepræsentante (TR), som i det dagliga arbetet ska tillvarata kollegernas intressen i lokala förhandlingar och om det uppstår problem på arbetsplatsen. Så fort det finns fem anställda har de rätt att välja en förtroendevald som kan tillvarata medarbetarnas intressen i förhållande till arbetsgivaren och som har ett förstärkt anställningsskydd. De förtroendevalda är också förbindelselänk till fackföreningen, som ansvarar för att ge dem relevant utbildning. Är du anställd av ett privat bemanningsföretag med mer än fem anställda och ännu inte valt någon facklig förtroendeman, kan du kontakta din lokalavdelning. Även visstidsanställda eller timanställda med mer än åtta timmars jobb per vecka räknas, när man ska fastställa rätten att välja facklig förtroendeman. Skyddsombud Det är arbetsgivaren som ansvarar för att medarbetarna inte vantrivs eller blir sjuka av arbetet. Men medarbetarna har ett medansvar och arbetsplatser med mer än tio anställda måste ha en skyddskommitté där ledning och medarbetare gemensamt arbetar för att garantera en god och sund arbetsmiljö. Skyddsombud heter sikkerhedsrepræsentant på danska och förkortas ofta SR. Du kan läsa mer om skyddskommittén i kapitel 7. Ditt inflytande på arbetsplatsen MED står för danska medindflydelse og medbestemmelse som betyder medinflytande och medbestämmande. I arbetsplatsens MED-kommitté avtalar medarbetare och ledare sådana förhållanden som har betydelse för arbetsförhållandena på arbetsplatsen, till exempel: Personalpolicy Arbetsmiljöpolicy Jämställdhetspolicy Kompetensutvecklingspolicy Policy för outsourcing Sociala frågor Politik för borgerservice, service som gäller samhällsfrågor

16 14 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 5 löne- och arbetsförhållanden Löne- och arbetsförhållanden på den danska arbetsmarknaden regleras dels genom lagstiftning, dels genom de avtal som ingås mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, som beskrevs i föregående kapitel. Avtalet är den överenskommelse som fastställer de överordnade villkoren i anställningen. I FOA tecknas de flesta avtal med Kommunernes Landsforening (KL) och Regionsforeningen. Men det ingås också avtal med privata arbetsgivare, till exempel med bemanningsföretag, i synnerhet i samband med rekrytering av medarbetare från utlandet. Avtalet fastställer: Löner och avtalade löneökningar Pensionsfrågor Arbetstid, övertidsarbete och utbetalning av tillägg Utbildning och kurser Gemensamma avtal Förutom själva överenskommelsen ingås överordnande avtal mellan de samarbetsorganisationer som förbundet, FOA, respektive arbetsgivaren, KL, är medlemmar i.

17 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 15 Dessa avtal innehåller bestämmelser för de områden som är gemensamma för flera avtalsområden, till exempel: Semesteravtal Avtal om ledighet på grund av familjeskäl, till exempel barnledighet Avtal om facklig förtroendeman Hängavtal De flesta arbetsgivare inom FOA:s område är offentliga arbetsgivare. Men det finns, som nämnts, också en del privata. Hängavtalen med de privata arbetsgivarna skrivs från gång till gång. Oftast vill den privata arbetsgivaren följa det avtal som har ingåtts för yrkesområdet och detta skrivs in i det hängavtal som tecknas med den privata arbetsgivaren. Avtalen kan dock också innehålla andra delar, till exempel överenskommelse om bostad och arbetstidsreglering, men oavsett vad som avtalas kan avtalet inte försämra de rättigheter som överenskommelsen garanterar. Lagstadgade villkor Några av anställningsvillkoren är fastställda av lagar och regler som är antagna antingen av EU eller av Folketinget, som är Danmarks motsvarighet till Sveriges riksdag. Exempelvis: Semesterlagen Arbetsmiljölagen Allt kan förhandlas I samband med förhandlingar som rör avtal kan i princip alla arbetsförhållanden tas upp. Som utgångspunkt kan det dock inte tecknas avtal som ställer medarbetaren i en sämre position än vad lagen reglerar. Ett exempel är semesterlagen, som fastställer att alla arbetstagare har rätt till fem veckors semester. Där har parterna ingått ett semesteravtal för anställda i kommuner och regioner, som ger dem rätt till sex veckors semester.

18 16 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 6 Arbetslöshetsförsäkring Förutsättningen är att du ska kunna försörja dig själv och din familj när du arbetar och uppehåller dig i Danmark. Men också som utlänning ska du kunna försäkra dig mot arbetslöshet och få ekonomiskt stöd om du blir arbetslös. Du har också möjlighet att föra över anciennitet, det vill säga tillgodoräkningsbar tid, från en arbetslöshetsförsäkring i ditt tidigare arbetsland till din nya danska arbetslöshetskassa, så kallad a-kassa. I de flesta EU-länder är arbetslöshetsförsäkringen kopplad till anställningen och obligatorisk. I Danmark är det frivilligt att försäkra sig mot arbetslöshet. För att vara berättigad till a-kassa när du blir arbetslös, ska du själv ha begärt inträde i en a-kassa. Valfri a-kassa FOA är, som tidigare nämnts, en fackförening för en medarbetargrupp som du kan tillhöra och är liksom andra fackföreningar i Danmark ansluten till en a-kassa. Men det innebär inte att du nödvändigtvis måste välja just denna a-kassa. A-kassa och fackförening är oberoende av varandra och det är fritt att välja var man vill vara försäkrad mot arbetslöshet. Fördelarna med att välja FOA:s egen a-kassa är att det här finns en särskild kunskap om just ditt yrkesområde och att a-kassan rent geografiskt är placerad i samma hus som fackföreningens lokalavdelning. Detta gör det enkelt att samarbeta om det uppstår problem som rör din anställning. A-kasseersättning A-kasseersättningen har en lång historia som började för över hundra år sedan när fackföreningsrörelsen i samband med stor arbetslöshet upprättade hjälpkassor. Här kunde arbetslösa medlemmar träffas varje dag, stämpla och få utbetalt a-kasseersättning. Sedan 1907, när den första lagen om a-kasseersättning an- togs, har staten ansvaret för att formulera villkoren för rättigheterna till a-kasseersättning. Överföring av anciennitet Om du kommer från ett annat EU-land, där du har varit medlem i en a-kassa, kan du föra över din anciennitet, det vill säga tillgodoräkningsbar tid, från det tidigare arbetslandet till Danmark. Du ska dock vara uppmärksam på att din anställning i Danmark ska påbörjas senast åtta veckor efter att du har lämnat din arbetslöshetsförsäkring i gamla arbetslandet. I annat fall förverkas ancienniteten. Om du byter arbetsland, kan du på samma sätt föra över din anciennitet från din danska a-kassa till det nya landet. Om du blir arbetslös Om du blir arbetslös har du rätt till arbetslöshetsersättning när du har varit medlem i en arbetslöshetskassa i ett år och haft heltidsarbete i minst 52 veckor under de senaste tre åren. Är du deltidsanställd är det motsvarande tid som ska tjänas in, för att uppfylla kravet som en jämförbar heltidsanställning, och rätten till a-kasseersättning kan träda i kraft. För att få utbetalt a-kasseersättning ska du vara arbetslös samt kunna och vilja ta ett annat arbete. Det innebär att du som arbetslös ska vara aktivt arbetssökande. Vad detta innebär mer exakt är för tillfället under diskussion i Danmark, men blir du arbetslös kan du alltid få hjälp av din a-kassa. Arbetslös under tiden som du utbildar dig Om du blir arbetslös under en utbildningsperiod för att du, till exempel, blir kuggad under praktiken på grund av bristande danskkunskaper eller kulturella

19 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 17 skillnader, kan du om du uppfyller de allmänna förutsättningarna, få a-kasseersättning i mellanperioden upp till tre månader fram till dess praktikperioden eventuellt kan göras om eller utbildningen fortsätter. Den danska efterlönen Efterløn är ett unikt danskt begrepp som inte finns i andra länder. Det är en frivillig form av förtidspension för dem som är medlemmar i en a-kassa. Efterlön ger dig möjlighet att dra dig tillbaka helt eller delvis från arbetsmarknaden från det att du fyllt 60 år. Det är inte säkert att efterlön är aktuellt för dig, bland annat för att en av förutsättningarna för att få efterlön är att du har tillhört en a-kassa i 30 år. Men om du är under 30 år och planerar att slå dig ner och bli gammal i Danmark, kan du få veta mer om hur du anmäler dig till detta system hos din a-kassa.

20 18 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 7 En god arbetsmiljö I Danmark finns en lång tradition av att arbeta för en sund och god arbetsmiljö. En rad lagar och bestämmelser som alla har människan i centrum ålägger arbetsgivaren att garantera att arbetsmiljön är god, att medarbetarna trivs fysiskt och psykiskt och kan utföra sina arbeten utan att bli utsatta för olyckor eller bli utslitna. Lagstiftning och överenskommelse Spelreglerna för hur arbetsgivaren ska garantera en god preventiv arbetsmiljö administreras av danska staten genom Arbejdstilsynet, som motsvarar svenska Arbetsmiljöverket. Lagstiftningen beskriver en minimivå för arbets- miljön, men arbetsmarknadens parter kan via avtalsförhandlingar förbättra arbetsmiljön ytterligare. Ett exempel på en förbättring genom avtal är en ökad insats för att förhindra stress. Denna ålägger arbetsgivarna att utarbeta en policy som motverkar stress. Under avtalsförhandlingarna 2008 blev denna insats dessutom utvidgad till att också omfatta mob bning och våld mot tredje person, där EU-lagstiftningen till exempel endast omfattar våld mellan två parter. Skyddsombudet Skyddsombudet, på danska sikkerhedsrepræsentanten (SR), är den som person som ni som medarbetare har

21 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 19 valt till att arbeta med arbetsmiljön på er arbetsplats. Det ska väljas en SR när det finns fler än tio anställda på arbetsplatsen. Om man inte ha valt en SR, är det arbetsledaren som ska sköta uppgiften. Det är alltid bra att välja en SR, eftersom det är det enklaste sättet för er att bevaka era intressen. Har du problem med din arbetsmiljö? Om du upplever att du har problem med din arbetsmiljö, att den är alltför betungande, antingen fysiskt eller psykiskt, kan du vända dig till din SR. Det kan vara så att du inte bryr dig om att påtala problemen, för du rädd för att mista ditt arbete, men du ska veta att du har lagstadgad rätt till ett arbete med en god arbetsmiljö. Om ni inte har valt en SR på din arbetsplats eller om det svar du får inte är tillfredsställande kan du vända dig till Arbejdstilsynet, som motsvarar svenska Arbetsmiljöverket. Här blir din förfrågan diskret behandlad och inför arbetsgivaren förblir du anonym. Arbejdstilsynet kommer utifrån din förfrågan att oanmält besöka arbetsplatsen för att kontrollera förhållandena. Är du medlem i FOA kan du också alltid vända dig till din lokal avdelning om du har problem. Tillsyn av din arbetsmiljö Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att se till att arbetsmiljön lever upp till det som avtalats. Det redskap som används i denna utvärdering kallas för en arbejdspladsvurdering (APV) och motsvarar en svensk arbetsmiljörond. Denna APV som är lagstadgad och ska revideras när det sker förändringar på arbetsplatsen bygger på dina och dina kollegors värdering av er arbetsmiljö. Arbetsgivaren behöver dig och dina kollegors åsikter för att kunna utföra en god kontroll av arbetsmiljön. Fyra prioriterade områden Arbetsmiljön kan delas upp i fysisk respektive psykisk arbetsmiljö. I Danmark har regeringen antagit en nationell handlingsplan för perioden 2010 till 2020 med fyra prioriterade områden där arbetsmiljön ska förbättras: Antalet olyckor ska minska Buller såväl hörselskadande som genererande ljudnivåer ska minska Psykisk arbetsmiljö där bland annat sjukfrånvaron ska minska Muskel- och skelettbesvär där förslitning ska förebyggas genom att fokusera på bättre lyft och arbetsställningar samt hjälpmedel.

22 20 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 8 Danmark ett utbildningsland I Danmark har vi målsättningen att alla invånare ska inspireras till och ha möjlighet att utbilda sig hela livet. Och arbetsmarknadens parter har tillsammans med staten åtagit sig att hela tiden utveckla nya utbildningsmöjligheter för arbetstagarna. Utvecklingen av välfärdsamhället är beroende av välutbildade samhällsmedborgare. Den utbildning som alltid är aktuell är den som motsvarar den enskildes förutsättningar och önskemål och kombinerar detta med samhällets behov av kvalificerad arbetskraft. Ett samordnat EU-mål Denna utveckling kommer under följande år att förstärkas ytterligare och inte enbart i Danmark. I hela EU är samordning av utbildning över gränserna ett högt prioriterat insatsområde. Det primära i det EU-arbete som rör utbildning är att skapa ett samordnat europeiskt utbildningsområde. I första omgången är det de eftergymnasiala utbildningarna som står i fokus, men man arbetar också med att ta bort nationella barriärer för utbildningar som till exempel lärar-, hälso- och sjukvårdsutbildningarna. Här arbetar EU-kommissionen bland annat med en handlingsplan för livslångt lärande som ska minska problemen med att överföra kompetenser och utbildningar mellan länderna. Få din utbildning validerad EU har ännu inte skapat denna samordning eller transparens mellan utländska och danska utbildningar inom den offentliga arbetsmarknaden. I Danmark har vi en rad utbildningar som inte finns i andra EU-länder. Som tidigare nämnts har du möjlighet att få din utbildning och din arbetslivserfarenhet validerad av den statliga myndigheten Styrelsen for International Uddannelse. Om du har problem med att dokumentera dina färdigheter och kunskaper kan du också vid yrkesutbildningarna och de flesta vuxenutbildningar få en kompetensvärdering. Danska en förutsättning för arbetet Att kunna tala och förstå danska är mycket viktigt om du ska kunna sköta arbetet inom det offentliga området, där arbetsuppgifterna sker i nära kontakt med användaren och invånaren. Att kunna tala och förstå språket gör det dessutom mycket lättare att komma i kontakt med danskarna och finna sig tillrätta i det nya landet. Arbetsgivare som rekryterar medarbetare från utlandet anpassar vanligtvis danskundervisningen till yrkesintroduktionen. Det finns många varianter på hur man erbjuder kurser. Några rekryteringsfirmor

23 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 21 erbjuder undervisning i danska i ditt hemland innan avresan. Andra arrangerar intensivkurser, som du deltar i när du anlänt. Undervisningen kan ske i sammanhängande perioder eller kombinerat med olika yrkesmässiga praktikperioder. Du har rätt till danskundervisning Om du kommer till Danmark på eget initiativ har du också flera möjligheter att lära dig danska på. Dansk lagstiftning innebär att utländska arbetstagare som vistas lagligt och har adress i Danmark senaste en månad efter förfrågan eller senast en månad efter erhållandet av danskt personnummer, så kallat cpr, har rätt till erbjudande från hemortskommunen om danskundervisning Beroende på dina språkliga förutsättningar erbjuds du en av tre danskkurser. Varje kurs motsvarar 1,2 års heltidsutbildning och kan genomföras inom tre år på en skola eller ett företag. Dessutom finne flera andra utbildningserbjudanden som förutsätter att du redan har vissa danskkunskaper. Det gäller till exempel yrkesinriktad danskundervisning på arbetsmarknadsutbildningarna, AMU, där alla sökande antas. För dig som kommer som utlänning till Danmark för att arbeta finns det, förutom de grundläggande Det danska utbildningssystemet ORDINÄR UTBILDNING eftergymnasial utbildning Kandidatutbildning Masterutbildning Eftergymnasial utbildning KVU MVU LVU Bachelorutbildning Diplom VVU Ungdomsutbildning EUD, SOSU, lantbruksut - bildningar Gymnasieutbildningar GVU AMU HF AVU Grundutbildning Grundskolor, ettårig utbildning efter grundskola, privatskolor Vuxenutbildning FVU Folkbildning Förberedande utbildning Folkhögskolor med internat Folkhögskolor utan internat Studieförbund Hushållningsoch handarbetsskolor Folkbildning i universitetsstäderna Förkortningar: LVU = långa, akademiska utbildningar KVU = korta, akademiska utbildningar MVU = medellånga akademiska utbildningar EUD = yrkesutbildningar VVU = eftergymnasiala vuxenutbildningar GVU = grundutbildningar för vuxna AMU = arbetsmarknadsutbildningar HF = högra förberedande examen AVU = allmänna vuxenutbildningar FVU = förberedande vuxenundervisning SOSU = utbildningar inom hälso- och sjukvård Danmark har en övergripande utbildningspolitisk målsättning för livslångt lärande. Vi har nioårig skolplikt för barn och unga, som följs av ett utbildningssystem uppbyggt av flera olika moduler som kan kombineras efter den enskildes förutsättningar och önskemål.

24 22 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade yrkesutbildningarna, flera möjligheter till kompetensutveckling. De två för dig mest aktuella möjligheterna beskrivs här nedan. Arbetsmarknadsutbildning Arbetsmarknadsutbildning, AMU, består av korta kompetenshöjande kurser, som vänder sig till dem som såväl har som saknar yrkeskunskaper. Undervisningen är både praktisk och teoretisk och kan äga rum både på heltid och på deltid. De flesta AMU-kurser är kostnadsfria, andra kostar en mindre summa, till exempel inom det pedagogiska området och hälso- och sjukvårdsområdet. Vuxenutbildning Generell vuxenutbildning är ett komplement till det ordinarie utbildningssystemet och anpassat efter vuxna som arbetar. Utbildningen kan vara några enstaka timmar i veckan under en kort tid eller deltidsutbildning under en längre tid. Utbildningarna är anpassade så att de tar hänsyn till arbets- och livserfarenhet. Ekonomi Det finns olika möjligheter till ekonomiskt stöd medan du utbildar dig. Beroende på utbildningsnivån kan man ansöka om ekonomisk kompensation. I samband med en grundläggande yrkesutbildning är du berättigad till så kallad elevlön. Är du äldre än 25 år, får du vanligtvis vuxenelevlön. Om du deltar i arbetsmarknadsutbildning och har ett arbete får du lön under utbildningen. även om du är arbetslös kan du gå en AMUutbildning. I så fall får ersättning som motsvarar a-kasseersättningen. Går du en eftergymnasial utbildning kan du vara berättigad till Statens Uddannelsesstøtte, så kallat SU som motsvarar svenska studiemedel. Du kan få mer information om arbete och utbildning inom ditt yrkesområde i kapitel 9.

25 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 23 9 utbildning och arbete inom sektorn Sjukvårdsbiträden och undersköterskor Det primära i äldreomsorgen och omsorgen om invånare som är sjuka eller har en funktionsnedsättning är alltid hela människan och problemlösningen utgår från uppfattningen om den enskildes egna resurser och behov. Det innebär att de invånare som så behöver kan få hjälp på flera olika nivåer, från städhjälp i sitt eget hem till hjälp dygnet runt på ett vårdhem. Den vård som erbjuds bygger på respekt för den enskilda människan, som behöver hjälp och stöd, och medarbetaren ska alltid ha utbildning som gör det möjligt att lösa arbetsuppgifterna på en hög yrkesmässig nivå. Du kan få mer information om yrket och utbildningar på Att arbeta inom hälso- och sjukvårdsområdet I ditt arbete inom äldreomsorgen arbetar du nära människor som behöver din hjälp för att leva ett liv med högsta möjliga kvalitet. Tillsammans med personen är det din uppgift att finna och skapa bästa möjliga lösningar och det ställer ofta krav på din yr-

26 24 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade kesmässiga kompetens och kräver ett brett kunnande om till exempel friskvård, vård, kost, motion och sjukdomar. Du ska också kunna anpassa ditt arbete så att du inte med felaktiga lyft, till exempel, riskerar din egen hälsa. Arbeta som vårdbiträde Ett vårdbiträde arbetar vanligtvis i hemsjukvården, på vårdhem, i skyddade bostäder eller på servicehus. Arbetsuppgifterna beror på arbetsplatsen, men arbetet är mycket självständigt och sträcker sig från praktisk hjälp med städning, inköp och hjälp med personlig vård, till aktivering och mänskligt stöd till äldre och sjuka och människor som har ett funktionshinder. Att arbeta som undersköterska Arbetet som undersköterska förutsätter att du har legitimation. Kommer du från ett EU-land och har en utbildning från ditt hemland, till exempel som sjuksköterska eller annat, som motsvarar innehållet i utbildningen till undersköterska, kan din legitimation godkännas i Danmark. Ansökan om godkänd legitimation ska sändas till danska Sundhedstyrelsen. En undersköterska arbetar vanligtvis på sjukhus, inom psykiatrin och äldreomsorgen och på institutioner för fysiskt och psykiskt funktionshindrade. Arbetsuppgifterna beror på arbetsplatsen, men arbetet är helhetsorienterat och mycket självständigt. Det sträcker sig från sjuksköterskeuppgifter till samarbete med andra yrkesgrupper, koordinerade arbetsuppgifter och aktivering av äldre, sjuka och personer med funktionshinder fysiska som psykiska. Utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet Många infödda danskar börjar en karriär inom vård och omsorg som icke utbildade, men målsättningen är att det ska finnas ett stort yrkeskunnande i problemlösningen. Därför erbjuder arbetet med till exempel äldre flera utbildningsmöjligheter. När du kommer till landet som outbildad, har du också möjlighet att gå en utbildning inom hälso- och sjukvård. Om du inte har någon yrkesutbildning och är äldre än 25 har du också möjlighet att gå en AMU-utbildning, det vill säga en arbetsmarknadsutbildning, där du behåller din grundlön under utbildningsförloppet. Introduktion för utlänningar Din anställning inom vård och omsorg hos en kommunal eller privat arbetsgivare eller hos ett privat bemanningsföretag som levererar tjänster till kommunen, kommer, som nämnts, alltid att börja med en introduktion. Det varierar hur denna introduktion ser ut, men den bästa tänkbara är skapad i samarbete mellan din lokala FOA-avdelning, din arbetsgivare och en godkänd utbildningsinstitution inom området. Den yrkesmässiga introduktionen kommer, som nämnts i förra kapitlet, som regel att vara kombinerad med intensiv danskundervisning. Utbildning till vårdbiträde Målet är att de medarbetare som arbetar inom vård och omsorg ska ha en yrkesmässig grundutbildning. Liksom alla andra har du rätt att söka till en utbildning i Danmark. Du kan dock inte genomföra en grundutbildning utan att såväl skriftligt som muntligt behärska danska språket på en rimlig nivå. Formellt är förutsättningen för att söka in på grundutbildningen till vårdbiträde att du behärskar danska motsvarande nivå 3 eller danska på nivå 2, kompletterat med sex månaders relevant yrkeserfarenhet. Utbildningen till vårdbiträde sker på en av de många hälso- och sjukvårdsskolor som finns över hela landet. Du kan söka direkt till den enskilda skolan eller så kan du bli anställd av kommunen, som ordnar så att du kan börja på utbildningen. Har du yrkeserfarenhet eller annan utbildning kan din utbildning eventuellt kortas. Utbildningen till vårdbiträde pågår i 1 år och 7 månader, inklusive grundkursen på 20 veckor. Utbildningen, utom grundkursern som växlar mellan praktik och skolundervisning, kan fördelas så här: tre skolundervisningsperioder, sammanlagt 24 veckor två praktikperioder, sammanlagt 31 veckor Avtal om utbildningsmöjlighet I samband med den senaste avtalsförhandlingen för hälso- och sjukvårdspersonal ingicks ett avtal som ger alla icke yrkesutbildade rätt till vårdbiträdesutbildning under vissa förutsättningar. Erbjudandet om utbildning ska komma senast ef-

27 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 25 ter tre månaders sammanhängande anställning. Du är inte skyldig att acceptera erbjudandet. Under utbildningen kan du vara tjänstledig och får ekonomisk kompensation som motsvarar vuxenelevlön, som avlönas enligt lönenivå 11. Vidareutbildning Hälso- och sjukvårdsutbildningen kan vara ett steg på vägen till en utbildning till undersköterska. Men du kan också vidareutbilda dig via flera olika arbetsmarknadsutbildningar, AMU, som ger nationell kompetens och som också kan ge meriter i förhållande till yrkesinriktade grundutbildningar. Du kan till exempel ta en AMU-kurs i demenssjukdomar, om det är ett område inom äldreomsorgen som du intresserar dig särskilt för eller arbetar med. Utbildning till undersköterska För att arbeta som undersköterska i Danmark ska du, som tidigare nämnts, komma från Norden eller vara EU-medborgare och ha en motsvarande utbildning från ditt hemland som kan ge legitimation. Undersköterska är steg två på hälso- och sjukvårdsutbildningen. Har du en utbildning som vårdbiträde kan det ge behörighet till undersköteskenivån och har du yrkeserfarenhet eller annan utbildning kan din utbildning eventuellt förkortas. Du kan söka direkt till den enskilda skolan eller gå utbildningen i samband med anställning i en kommun. Utbildningen till undersköterska pågår i ett år och åtta månader. Utbildningen växlar mellan praktik och skolundervisning och fördelar sig så här: fyra skolunervisningsperioder, sammanlagt cirka 32 veckor tre praktikperioder, sammanlagt cirka 49 veckor Fortbildning och vidareutbildning Undersköterskeutbildningen ger behörighet till flera mellanlånga vidareutbildningar, till exempel sjuksköterska, socialrådgivare och pedagog. Också som undersköterska kan du välja att kompetensutveckla dig till exempel via arbetsmarknadsutbildningarna, AMU, som ger nationell kompetens och som också ger meriter i förhållande till grundläggande yrkesutbildningar. Har du arbetat som undersköterska i två och är över 25 gammal har du möjlighet att gå en vidareutbildning inom friskvårdsområdet. Denna vidareutbildning ger möjlighet till utbildning på diplomnivå. Lönenivå hälso- och sjukvårdssektorn Som heltidsanställd med 37 timmars arbetsvecka: Outbildat vårdbiträde DKK Utbildat vårdbiträde DKK Gäller från Avser endast grundlön för nämnda yrkesgrupper. Eventuella lokala lönetillägg tillkommer. Kontakta den lokala FOAavdelningen för ytterligare upplysningar.

28 26 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 10 leva och bo i Danmark När du har fått uppehålls- och arbetstillstånd och anländer till Danmark är det flera praktiska saker som ska falla på plats för att din vardag att fungera. Du ska först och främst ha tak över huvudet givetvis av rent praktiska orsaker, men också för att du måste ha en bostad för att få tillträde till det danska välfärdssamhället personnummer, som på danska kallas cpr-nummer, och också ett sjukförsäkringskort och en skattsedel. Bostad Det kan vara svårt att hitta en hyreslägenhet med rimlig hyra i Danmark och hyrorna kan variera kraftigt från landsdel till landsdel. Det samma gäller för insats- och ägarlägenheter. Är du anställd av en kommunal arbetsgivare är det möjligt att du kan hyra en av kommunens allmännyttiga bostäder. Men kommuner har generellt inte och ej heller arbetsgivare skyldighet att erbjuda bostad till invånare som har jobb och har möjlighet att försörja sig själv. Privata arbetsgivare kan också erbjuda bostad och några har redan ordnat en lägenhet åt dig innan du kommer till Danmark. Du ska vara uppmärksam på hur mycket du ska betala för den bostad som arbetsgivaren erbjuder. Det finns olyckliga exempel på hur privata företag har tagit överpriser för lägenhetserbjudanden. Är du FOAmedlem och misstänker att den bostad som du blir erbjuden är för dyr eller håller alltför låg standard,

29 Att arbeta med äldre, sjuka och funktionshindrade 27 kan du också tala med din lokalavdelning om bostadssituationen. Får du en bostad genom en privat uthyrare på bostadsmarknaden ska du vara uppmärksam på att det kan finnas många fallgropar. Kanske är det helt naturligt för dig att du ska betala bara för att få lov att hyra lägenheten, för det är vanligt i andra länder, till exempel i Tyskland. I Danmark är det OK att betala deposition, men det är inte lagligt att ta en dusör eller pengar under bordet i samband med uthyrning. Cpr-nummer dansk personnummer För att få ett cpr-nummer ska du som sagt ha en permanent bostad och du ska personligen besöka kommunen och ta med ditt uppehålls- och arbetstillstånd, ditt pass och eventuellt din vigselattest och dina barns födelseattester. Uppehållstillstånd eller registreringsbevis är en förutsättning för att få ett cpr-nummer, ett danskt personnummer. Inflyttade från ett annat nordiskt land eller från EU ska ha ett cpr-nummer om de ska vistas i Danmark längre än sex månader. Kommer du från ett land utanför EU ska du ha ett cpr-nummer om vistelsen blir längre än tre månader. Skatteväsendet har dessutom befogenhet att ge ett så kallat skattepersonnummer till personer som inte uppfyller kraven för cpr-nummer, men som har ett skatteärende i Danmark.

jobb i danmark Att arbeta med kost och service job i dan obb i danmark JOBB I DAnMA Arbejde med...

jobb i danmark Att arbeta med kost och service job i dan obb i danmark JOBB I DAnMA Arbejde med... UDNIENIE W DANII jobb i danmark obb i danmark Arbejde med... Information till utlänningar om möjligheterna att arbete och leva i Danmark working in denm ARBEIT IN DÄ job i dan JOBB I DAnMA Att arbeta med

Läs mer

jobb i danmark Att arbeta med teknik och service job i dan obb i danmark JOBB I DAnMA Arbejde med...

jobb i danmark Att arbeta med teknik och service job i dan obb i danmark JOBB I DAnMA Arbejde med... UDNIENIE W DANII jobb i danmark obb i danmark Arbejde med... Information till utlänningar om möjligheterna att arbete och leva i Danmark working in denm ARBEIT IN DÄ job i dan JOBB I DAnMA Att arbeta med

Läs mer

jobb i danmark Att arbeta med barn och unga job i dan obb i danmark JOBB I DAnMA Arbejde med...

jobb i danmark Att arbeta med barn och unga job i dan obb i danmark JOBB I DAnMA Arbejde med... UDNIENIE W DANII jobb i danmark obb i danmark Arbejde med... Information till utlänningar om möjligheterna att arbete och leva i Danmark working in denm ARBEIT IN DÄ job i dan JOBB I DAnMA Att arbeta med

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Sida: 1 av 7 Ny på Arbetsförmedlingen (textversion av filmen ny.arbetsformedlingen.se) Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb 2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal.

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal. Riktlinjer handlednings- och utbildningsplaner för Yrkesintroduktionsanställningar inom Scenkonstområdet 2015-04-28 Yrkesintroduktion inom scenkonstområdet. Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har i syfte

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN Polisförbundets LÖNEPOLITISKA program LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN 2 Polisförbundets LÖNEpolitiska program 4 Nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor Avtalsyrkanden 2016 Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor HÖK med bilagor Lön och ersättningar Löneökningar Kommunal yrkar på löneökningar med minst

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna YTTRANDE Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Ledarna Sveriges chefsorganisation är en facklig organisation

Läs mer

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. Servicefacket PAM är ditt fackförbund Om du arbetar eller studerar inom en privat servicebransch Handel, hotell- och restaurang, städ- och fastighetsservice, säkerhet,

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING

Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING I enlighet med EU-kommissionens förordning 577/98 ska medlemsländerna varje år genomföra en tilläggsundersökning

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Läkare utan specialistutbildning Tekniker

Läkare utan specialistutbildning Tekniker Koncernstab HR Malin Ferbas HR-strateg Tel 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se PM INTRODUKTIONSPROGRAM Datum 2014-05-20 Dnr 1500978 1 (8) Introduktionsprogram för utlandsutbildade personer Inledning Sen

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

Utskrift från Nordiska Ministerrådets Gränshinderdatabas Utskrivet:

Utskrift från Nordiska Ministerrådets Gränshinderdatabas  Utskrivet: Utskrift från Nordiska Ministerrådets Gränshinderdatabas http://www.norden.org/granshinder Utskrivet: 2016-12-19 2 OM GRÄNSHINDERDATABASEN Om denna utskrift Detta är en utskrift från Nordiska ministerrådets

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer