jobb i danmark Att arbeta med barn och unga job i dan obb i danmark JOBB I DAnMA Arbejde med...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "jobb i danmark Att arbeta med barn och unga job i dan obb i danmark JOBB I DAnMA Arbejde med..."

Transkript

1 UDNIENIE W DANII jobb i danmark obb i danmark Arbejde med... Information till utlänningar om möjligheterna att arbete och leva i Danmark working in denm ARBEIT IN DÄ job i dan JOBB I DAnMA Att arbeta med barn och unga

2 2 Att arbeta med barn och unga JOBB I DANMARK information till utlänningar om möjligheterna att arbeta och leva i Danmark Redaktion: Jens Folkersen och Ole Jensen Text: Marianne Schjøtt Rohweder Grafiskt arbete: grafit.dk Översättning: FayMedia, Tryck: FOA Fag og Arbejde Broschyren ges ut med stöd från Beskæftigelsesministeriet och kan hämtas på: Illustrationer: Fremsida: modell bild/maria Laustsen, s. 2: Ireneusz Cyranek/POLFOTO, s. 3: Jesper Stormly/POLFOTO, s. 7: Thomas Lekfeldt/POLFOTO, s. 9: Jens Dige/POLFOTO, s. 10, tv: Eva Wernlid/POLFOTO. s. 11 tv: Ruddi Christensen, mf: Flemming Jeppesen, th. Nana Reimers, s. 12 tv: Lars Krabbe/POLFOTO, tv: Morten Andersen, s. 13 tv: Lars Skaaning, th: Markussen Tobias Selnæs/POLFOTO, s. 14: Jens Dresling/POLFOTO, s. 15: Nc Inc/POLFOTO, s. 17: Mette Bendixsen/ POLFOTO, s. 18: Jesper Stormly Hansen/POLFOTO, s. 23: Anders Vendelbo/POLFOTO, s. 25: Jørgen True, s. 26: Henning Hjorth/POLFOTO, s. 27: Karsten Bidstrup/POLFOTO, s. 28: Kåre Viemose/POLFOTO, s. 29: Jacob Ehrbahn/POLFOTO, s. 30: Per Folkver/POLFOTO, s.31: Miriam Dalsgaard/POLFOTO. Annan bilder: istockphoto Utgiven av FOA Fag og Arbejde, december 2009

3 Att arbeta med barn och unga 1 Innehåll Välkommen till den Pedagogiska sektorn Kapitel 1 Danmark en välfärdskultur Vem kan arbeta och bo i Danmark? Jobb i Danmark Del av en facklig gemenskap Löne- och arbetsvillkor A-kassa Arbetsmiljö Danmark ett utbildningsland Utbildning och arbete inom sektorn Leva och bo i Danmark Möt danskarna... 31

4 2 Att arbeta med barn och unga Välkommen till den Pedagogiska sektorn I Danmark är det pedagogiska arbetet med små och lite större förskolebarn prioriterat. Pedagogiken bygger på önskemålet att inspirera barn till att lära och agera från det att de är helt små. Som anställd inom barnomsorgen har du tillsammans med andra yrkesgrupper en viktig roll i det som rymmer både passning av barn och stimulering av deras nyfikenhet. Också i arbetet med fysisk och psykisk utvecklingshämmade, som bland annat sköts av anställda inom omsorgen, är det den enskilda människans egna möjligheter och resurser som står i centrum. Även om det just nu rekryteras utländska medarbetare framförallt till danska omsorgen och vård- och städsektorn har du också möjlighet att få jobb inom den pedagogiska sektorn. Oavsett om du just nu överväger eller håller på att förbereda dig för att börja jobba i Danmark, kommer du här att hitta nyttig information om det samhälle och den arbetsmarknad som du nu blir en del av. Delar av broschyren vänder sig primärt till medarbetare som rekryteras för att arbeta inom äldrevården, men här finns också nyttiga upplysningar för dig som kommer till Danmark för att arbeta inom barnomsorgen. I broschyren kan du bland annat läsa om anställningsmöjligheter, överenskommelser, a-kassa och utbildning. Du får också hjälp med att få en överblick över de praktiska saker som är förutsättningen för att du, eventuellt tillsammans med din familj, kan skapa dig en välfungerande vardag i ett nytt land. Oavsett hur länge du tänker stanna. Behov av utländsk arbetskraft Det är bland annat befolkningsutvecklingen i Danmark som gör att det kommer vara brist på arbetskraft inom hela den offentliga sektorn i framtiden. Det är i synnerhet rekrytering av arbetskraft till äldreområdet som står i fokus och flera kommuner, privata arbetsgivare och bemanningsföretag anställer just nu arbetskraft från andra länder. Under många år har vi i Danmark använt oss av utländsk arbetskraft med särskild kompetens, till exempel för att täcka upp bristen på sjuksköterskor

5 Att arbeta med barn och unga 3 och läkare eller för att utföra arbeten inom byggbranschen och i högteknologiföretag. Rekryteringen av arbetskraft inom FOAs områden är ett förhållandevis nytt fenomen, men man kan se att intresset ökar. Tills vidare kommer nya medarbetare framförallt från Danmarks grannländer Sverige och Tyskland, men också från fler och fler länder i östra Europa att anställas i Danmark och då i synnerhet inom dansk äldreomsorg. Arbete över gränserna Den fria rörligheten när det gäller arbetskraft har alltid existerat mellan de nordiska länderna. Som EU-medborgare har det under de senaste åren också blivit lättare att få uppehålls- och arbetstillstånd i Danmark om du har blivit lovad ett jobb. Dessutom har den danska lagstiftningen, som reglerar invandringen från länder utanför EU, anpassats så att möjligheterna att bo och arbeta i Danmark också ökat om du kommer från ett land utanför Norden och EU. Här får du ett bra underlag för att kunna fatta beslut om en eventuell framtid på den danska arbetsmarknaden. Och har du redan fått jobb i Danmark, kan broschyren förhindra misstag och göra dig redo för livet i ett nytt land. Gå in på Om du behöver mer eller mer detaljerad information om sådant som du läser om i denna broschyr, gå in på Webbplatsen vänder sig till utländska medarbetare inom den offentliga sektorn.

6 4 Att arbeta med barn och unga 1 Danmark en välfärdsstat Det danska välfärdssystemet grundas på en mångårig tradition av solidaritet med de svagaste invånarna. Detta skyddsnät finansieras via ett skattesystem, som i princip bygger på att de som tjänar mest, betalar mest till det gemensamma. Välfärdsstaten garanterar principiellt samma tillgång för alla till ett socialt system, där invånarna har rätt till bland annat barnomsorg, utbildning och folkpension och ett hälso- och sjukvårdssystem med till exempel gratis sjukhusvård, läkarvård och äldreomsorg. Skyddsnätet Att erbjuda samma tillgång till socialt stöd och hälsooch sjukvård är dock en sanning med vissa modifika- tioner. Den danska välfärdsmodellen är, som allt annat i den moderna, individualiserade världen, under förändring. Denna utveckling syns bland annat i ökningen av utbudet av privata alternativ, till exempel hemtjänst och sjukhusbehandling, för dem som vill och kan betala ur egen kassa. Det finns ett politiskt intresse att stärka samhällets skyddsnät genom egenfinansierade sjukvårdsförsäkringar både hos den enskilde invånaren, som gärna vill försäkra sig om snabbare och effektivare behandling, och bland offentliga och privata verksamheter som på detta sätt försöker att minska omkostnaderna för kostsam sjukfrånvaro på grund av väntetider till behandling. Men grundpelaren i välfärden är fortfarande att alla som har behov kan få hjälp. Och med

7 Att arbeta med barn och unga 5 uppehållstillstånd i Danmark, bostad, personnummer och skattsedel bidrar du och har därmed också tillgång till den danska välfärdsstatens tjänster. Avtalsstyrd arbetsmarknad Den danska arbetsmarknaden avspeglar också denna solidaritet i det som kallas för den danska modellen. Modellen för hur arbetsmarknaden fungerar är unik för Danmark och innebär att regleringen av arbetsvillkor och lön sker via frivilliga avtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Goda arbetsförhållanden I Danmark har vi en tradition som säger att arbetsmiljön ska anpassas efter människan och inte tvärstom. Det är arbetsgivarna som ansvarar för att du som medarbetare har en sund och utvecklande arbetsmiljö. Som arbetstagare är du tillsammans med arbetsgivarna med om att skapa en policy, som kan garantera detta. Arbetsmiljöarbetet handlar både om den psykiska och den fysiska trivseln, om att förebygga våld och stress och om att ha tillgång till hjälpmedel av hög teknisk kvalitet, så att tunga lyft som kan ge förslitningsskador, arbetsplatsolyckor med mera kan förebyggas. Utbildning hela livet Danmark är också ett utbildningsland med en tradition och målsättning att landets invånare ska inspireras till och ha möjlighet att utbilda sig hela livet. Utbildningssystemet är konstruerat så att barn och unga får en grundlig, gratis utbildning. De vuxna ska oavsett ekonomisk förmåga och beroende på förutsättningar och behov kunna kompetensutveckla sig hela livet. Integration Som ny medlem i det danska samhället blir du också en samhällsmedborgare. Integration i ett främmande land är alltid en utmaning. Arbetsplatserna och fackföreningarna arbetar med att säkra att utländska medarbetare ska finna sig tillrätta och vilja stanna i Danmark. Men du får störst utbyte av gemenskapen och glider lättare in i det danska samhället om du själv tar ansvar och sätter dig in i kulturen. Och framför allt, lär dig språket.

8 6 Att arbeta med barn och unga 2 Vem kan arbeta och bo i danmark? Förutsättningarna för att du ska kunna få uppehållsoch arbetstillstånd i Danmark beror på var i världen du kommer ifrån. I detta kapitel beskrivs villkoren för uppehålls- och arbetstillstånd. Du kan få mer information och rådgivning hos din lokala FOA-avdelning. Reglerna är fastställda dels i EU-lagstiftningen, dels i den danska lagstiftningen. Man kan dela in arbetssökande utlänningar i tre grupper: Nordiska medborgare, som fritt kan uppehålla sig och arbeta i Danmark. EU-medborgare, som fritt kan uppehålla sig i landet i tre månader och som arbetssökande i upp till sex månader. För EU-medborgare gäller följande: 1. Vill du stanna i Danmark i mer än tre månader, ska du ansöka om att få ett registreringsbevis senast tre månader efter inresa. För att få ett registreringsbevis, ska du kunna dokumentera att du antingen är egen företagare eller att du är arbetstagare här i landet. 2. Om din anställning upphör, förlorar du rätten till uppehållstillstånd. Detta gäller inte om du får en ny anställning, om din arbetslöshet är tillfällig eller om du blir uppsagd av arbetsgivaren. 3. Har du haft en obruten anknytning till den danska arbetsmarknaden i tolv månader eller har du under de första tolv månaderna anmält dig till ett Jobcentrum som arbetssökande, kan du stanna i landet upp till sex månader. Övriga utlänningar ska ha ett uppehålls- och arbetstillstånd för att uppehålla sig och arbeta i Danmark. Kommer du från ett land utanför Norden eller EU finns det olika modeller för att få detta. 1. Postivlisten är en lista över en rad yrkesområden där det i Danmark saknas kvalificerad arbetskraft. Om du har en yrkes- eller utbildningsbakgrund som matchar en arbetsbeskrivning på Positivlisten och du har erbjudande om jobb i Danmark inom yrkesområdet, kan du få uppehålls- och arbetstillstånd. 2. Beløbsordningen kallas det system som innebär att alla utlänningar med erbjudande om ett jobb med en bestämd lön oavsett sysselsättningssituationen i övrigt kan få uppehållsoch arbetstillstånd i Danmark. När detta skrivs är den lön som du årligen ska tjäna för att kunna få tillstånden fastställd till danska kronor. 3. Koncernopholdstilladelse innebär att utländska arbetstagare med särskilda kunskaper och kvalifikationer, som är tidsbegränsat anställda i en på förhand godkänd koncern, kan få uppehållstillstånd i tre år. 4. Almindelig adgang betyder generellt tillträde och kan vid speciella tillfällen tilldelas om det inte finns tillgänglig arbetskraft här i landet, i EU eller i Norden. Löne- och arbetsförhållanden ska utformas enligt danska avtal. 5. Greencard skapar möjlighet för utlänningar med speciella kvalifikationer att få uppehållstillstånd i upp till tre år för att söka arbete här i landet. Att ta med familjen Om du arbetar i Danmark och kommer från ett EUeller ett nordiskt land kan du fritt ta med din familj till Danmark om ni bor tillsammans och kan försörja

9 Att arbeta med barn och unga 7 er själva. Den medföljande partnern får också uppehålls- och arbetstillstånd. Det samma gäller om du kommer från ett land utanför EU och har fått uppehållstillstånd enligt positivlisten eller beleløbsordningen. Har du kommit till landet via almindelig tilgang har du inte samma rätt, om du inte anställdes för tre eller fler år sedan och anställningen förlängs i samma omfattning. Har du kommit till landet via positivlisten eller beløbsordningen får du i första omgången uppehållstillstånd i högst tre år, med möjlighet till förlängning. Uppehållets varaktighet Kommer du från ett nordiskt land eller ett land inom EU kan du i princip uppehålla dig i Danmark så länge du har arbete. Om du har kommit till landet från ett land utanför EU enligt almindelig tilgang kommer du inledningsvis att bli beviljad uppehållstillstånd för ett år i taget.

10 8 Att arbeta med barn och unga 3 Jobb i Danmark Det finns flera sätt att finna ett arbete i Danmark på: Du kan själv söka bland de annonser som arbetsgivaren sätter in i lokala tidningar eller söka annonser via en jobbportal, till exempel www. workindenmark.dk. Du kan annonsera själv. På jobbportalen www. workindenmark.dk kan du också själv annonsera efter arbete och lägga ut upplysningar om din utbildning och tidigare jobb, skapa ett så kallat CV. Du kan vända dig till ett bemanningsföretag. Sådana, antingen i Danmark eller i ditt hemland, kan förmedla arbetskraft till danska kommunala arbetsgivare. Du kan besöka jobbmässor. Vissa kommunala arbetsgivare ställer ut på jobbmässor och du kan ta kontakt med dem i samband med att du besöker mässan. Spontan ansökan. Du kan alltid skicka en spontan ansökan till en arbetsgivare om det finns en plats i Danmark som du kan tänka dig att arbeta på. Rekommendation. Kanske känner du någon som redan arbetar i Danmark och som kan förmedla en kontakt till sin egen arbetsgivare. Arbetsgivare Det finns olika anställningsmöjligheter när det gäller arbete i den offentliga sektorn. Du kan bli anställd av: En kommunal arbetsgivare En privat arbetsgivare Ett bemanningsföretag antingen i Danmark eller i ditt hemland De flesta anställningar har ett avtal som garanterar dig de löne- och anställningsvillkor som gäller inom ditt yrkesområde på den danska arbetsmarknaden. Men i samband med att du blir anställd av en privat arbetsgivare ska du vara uppmärksam på vad ditt anställningskontrakt innehåller. Du kan, som medlem av FOA, få hjälp med att kontrollera om allt är OK hos den lokala FOA-avdelningen. Jobbansökan En jobbansökan ska vara kort och precis och inte fylla mer än en A4. Den ska innehålla en beskrivning av vem du är, vilken erfarenhet och utbildning du har och varför du gärna vill arbeta inom just detta yrkesområde. Till ansökan bifogas ditt CV samt relevanta betyg, utbildningsbevis och betyg från tidigare arbetsgivare. Danskkunskaper Inom den offentliga arbetsmarknaden är kontakten mellan invånarna mycket central. Det innebär att dina språkkunskaper är mycket viktiga. Och en förutsättning för att du kan arbeta med människor är att du i samband med anställning i Danmark genomgår en intensivkurs i danska. Det finns många varianter på hur olika arbetsgivare löser detta. Som regel kommer du, som redan nämnts, bli erbjuden en danskkurs. Om du kommer till Danmark på egen hand och får uppehålls- och arbetstillstånd har du rätt till gratis danskundervisning i din hemkommun. Du kan läsa mer om danskundervisning i kapitel 8. Yrkesmässig bakgrund I Danmark är utbildning viktig och målet är att alla yrkesverksamma som arbetar med människor, till exempel inom äldrevården och äldreomsorgen, har en yrkesutbildning. Men du måste inte vara yrkesutbildad för att få jobb på den offentliga arbetsmarknaden i Danmark.

11 Att arbeta med barn och unga 9 Oavsett om du rekryteras genom ett bemanningsföretag eller direkt av arbetsgivaren bör du i samband med danskundervisningen få gå en introduktionskurs som presenterar arbetet inom det område som du ska jobba med. Under anställningen kommer du också löpande att få möjlighet att gå yrkesmässiga kurser och eventuellt också att gå en yrkesmässig grundutbildning. Bedömning av dina förutsättningar Statliga Styrelsen for International Uddannelse har möjlighet att värdera, utföra en så kallad validering av, din utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet samt bedöma vilket yrkesområde dessa motsvarar i Danmark. I Danmark är förutsättningen för vissa jobb, till exempe inom hälso- och sjukvårdssektorn, att du har behörighet. Kommer du från ett EU-land är det möjligt att överföra behörigheten. Samma möjligheter finns dock inte om du kommer från ett land utanför EU. Om Styrelsen for International Uddannelse Styrelsen for International Uddannelse är en institution på Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som bland annat arbetar med att främja mobilitet och globalt utbildningssamarbete. Styrelsen for International Uddannelse ger råd, vägleder och stödjer invånare, institutioner, organisationer och företag. Styrelsen for International Uddannelse bedömer utländska utbildningar och informerar om hur utbildningar ges formell behörighet, tvärs över gränserna. Som EU-medborgare kan du få dina förutsättningar för att arbeta i Danmark validerade utan kostnad. Du måste dock själv betala eventuella översättningar. Ansökningsblankett hämtas på

12 10 Att arbeta med barn och unga det framgå att den anställde arbetar på olika platser samt uppgift om huvudkontor eller arbetsgivarens adress. Beskrivning av arbetet eller upplysning om den anställdes titel, position, anställning eller jobbkategori. Anställningskontrakt Oavsett om ett avtal slutits eller ej, är det krav enligt lag att du i samband med din anställning i Danmark och senast en månad efter att du börjat jobba, får ett anställningskontrakt. Obligatoriska uppgifter i anställningskontraktet är: Arbetsgivarens och den anställdes namn och adress. Arbetsplatsens placering. I brist på en fast arbetsplats eller plats där arbetet i huvudsak utförs ska Anställningens startdatum. Anställningens förväntade varaktighet, när det inte rör sig om en tillsvidare-anställning. Den anställdes rättigheter avseende semesterdagar samt om det utbetalas lön för semesterdagar. Längden på den anställdes respektive arbetsgivarens uppsägningstid eller reglerna för detta. Uppgift om den avtalade lönen, som den anställde har rätt till när anställningen påbörjas samt tillägg och andra lönedelar som inte ingår i grundlönen, till exempel pensionsbidrag och eventuell kost och logi. Dessutom ska det framgå när lönen utbetalas. Normalarbetstid specificerad per dag eller per vecka. Upplysning om vilka kollektiva överenskommelser eller avtal som reglerar anställningen. Rör det sig om överenskommelser eller avtal som är ingångna av parter utanför verksamheten, ska det finnas upplysningar om vilka dessa parter är.

13 Att arbeta med barn och unga 11 4 Del av en facklig gemenskap Den danska arbetsmarknaden skiljer sig från andra EU-länder genom att i huvudsak vara reglerad av frivilliga avtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Staten blandar sig inte i vilka avtal arbetsmarknadens parter ingår inom de olika yrkesområdena, så länge de inte försämrar de rättigheter som lagstiftningen ger. Avtalen Löne- och anställningsvillkor förhandlas konkret på plats i olika överenskommelser medan ramarna för samarbetet mellan arbetsmarknadens parter är fastställda i det så kallade huvudavtalet. Uppstår konflikter med att följa avtalen ska tvisten avgöras vid en Faglig domstol, så kallad medling, eller i Arbetsretten, som är en dansk specialdomstol. Hela denna struktur, som också kallas för Den danske model innebär att den danska arbetsmarknaden är mycket välreglerad och att både medarbetare och arbetsgivare har stort inflytande över hur lönen och ramarna för arbetet ska vara. Organisering Förutsättningen för att den danska modellen ska fungera är att de involverade är organiserade. De flesta arbetsgivare är organiserade i arbetsgivarföreningar, som sköter deras förhandlingar och ger allmänna råd, och cirka 80 procent av de danska arbetstagarna är medlemmar i en fackförening, som tillvaratar deras rättigheter och krav. Det är fullständigt frivilligt att vara fackföreningsansluten och det är också möjligt att välja mellan

14 12 Att arbeta med barn och unga olika fackföreningar. Men i motsats till många andra länder är arbetstagarna i Danmark organiserade efter fack och yrkesområde, inte efter bransch. FOA Fag og Arbejde FOA är ofta den givna fackföreningen för dig när du blir anställd på den danska offentliga arbetsmarknaden. FOA är uppdelat på fyra sektorer: Hälso- och sjukvårdssektorn Pedagogisk sektor Kost- och servicesektorn Teknik- och servicesektorn De flesta av de medlemmarna arbetar med att leverera offentlig service bland annat genom att: passa barn vårda patienter på sjukhus och vårdhem sköta räddningstjänsten, till exempel släcka bränder erbjuda hjälp och service till äldre och handikappade köra bussar städa och laga mat på sjukhus, servicehus, skolor och regementen övervaka och underhålla byggnader Fackföreningens uppgifter FOA har fyra huvuduppgifter. FOA ska: Teckna avtal med arbetsgivarorganisationer om löne- och anställningsvillkor. Organisera och utbilda fackliga förtroendemän, som är förbindelselänk mellan fackföreningen och den enskilde medlemmen på arbetsplatsen. Representera medlemmarnas intressen i förhållande till det politiska systemet. Ge råd till medlemmarna om förhållanden som gäller arbetsplatsen och det egna arbetslivet samt hantera ärenden som rör oenighet mellan medlem och arbetsgivare. Din lokala FOA-avdelning FOA består av 43 lokala avdelningar och när du blir medlem i fackföreningen blir du en del av en facklig gemenskap. Som tidigare nämnts tillvaratar fackföreningen dina övergripande intressen i förhandlingar som gäller lön och arbetsvillkor och spelar också en roll i ditt dagliga arbetsliv. Fackförbundets lokalavdelning tar sig an det dagliga när det gäller fackliga frågor som rör arbetsplatsen, medlar om det uppstår konflikter, ger råd om arbetslöshetsförsäkringen, utbildning med mera samt sköter lokala förhandlingar till exempel med din arbetsgivare om du har anställ-

15 Att arbeta med barn och unga 13 ning via ett privat bemanningsföretag och inte är anställd direkt av kommunen. Din lokalavdelning är också redo att hjälpa dig med praktiska frågor, som du som utlänning och ny i Danmark kan stöta på. Här kan du få en pratstund och goda råd om de privata utmaningar som det innebär att hitta en bostad och bli en del av det lokala samhället. Förtroendevalda Bland de medarbetare som är organiserade väljs en facklig förtroendeman, en så kallad förtroendevald, på danska tillidsrepræsentante (TR), som i det dagliga arbetet ska tillvarata kollegernas intressen i lokala förhandlingar och om det uppstår problem på arbetsplatsen. Så fort det finns fem anställda har de rätt att välja en förtroendevald som kan tillvarata medarbetarnas intressen i förhållande till arbetsgivaren och som har ett förstärkt anställningsskydd. De förtroendevalda är också förbindelselänk till fackföreningen, som ansvarar för att ge dem relevant utbildning. Är du anställd av ett privat bemanningsföretag med mer än fem anställda och ännu inte valt någon facklig förtroendeman, kan du kontakta din lokalavdelning. Även visstidsanställda eller timanställda med mer än åtta timmars jobb per vecka räknas, när man ska fastställa rätten att välja facklig förtroendeman. Skyddsombud Det är arbetsgivaren som ansvarar för att medarbetarna inte vantrivs eller blir sjuka av arbetet. Men medarbetarna har ett medansvar och arbetsplatser med mer än tio anställda måste ha en skyddskommitté där ledning och medarbetare gemensamt arbetar för att garantera en god och sund arbetsmiljö. Skyddsombud heter sikkerhedsrepræsentant på danska och förkortas ofta SR. Du kan läsa mer om skyddskommittén i kapitel 7. Ditt inflytande på arbetsplatsen MED står för danska medindflydelse og medbestemmelse som betyder medinflytande och medbestämmande. I arbetsplatsens MED-kommitté avtalar medarbetare och ledare sådana förhållanden som har betydelse för arbetsförhållandena på arbetsplatsen, till exempel: Personalpolicy Arbetsmiljöpolicy Jämställdhetspolicy Kompetensutvecklingspolicy Policy för outsourcing Sociala frågor Politik för borgerservice, service som gäller samhällsfrågor

16 14 Att arbeta med barn och unga 5 löne- och arbetsförhållanden Löne- och arbetsförhållanden på den danska arbetsmarknaden regleras dels genom lagstiftning, dels genom de avtal som ingås mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, som beskrevs i föregående kapitel. Avtalet är den överenskommelse som fastställer de överordnade villkoren i anställningen. I FOA tecknas de flesta avtal med Kommunernes Landsforening (KL) och Regionsforeningen. Men det ingås också avtal med privata arbetsgivare, till exempel med bemanningsföretag, i synnerhet i samband med rekrytering av medarbetare från utlandet. Avtalet fastställer: Löner och avtalade löneökningar Pensionsfrågor Arbetstid, övertidsarbete och utbetalning av tillägg Utbildning och kurser Gemensamma avtal Förutom själva överenskommelsen ingås överordnande avtal mellan de samarbetsorganisationer som förbundet, FOA, respektive arbetsgivaren, KL, är medlemmar i.

17 Att arbeta med barn och unga 15 Dessa avtal innehåller bestämmelser för de områden som är gemensamma för flera avtalsområden, till exempel: Semesteravtal Avtal om ledighet på grund av familjeskäl, till exempel barnledighet Avtal om facklig förtroendeman Hängavtal De flesta arbetsgivare inom FOA:s område är offentliga arbetsgivare. Men det finns, som nämnts, också en del privata. Hängavtalen med de privata arbetsgivarna skrivs från gång till gång. Oftast vill den privata arbetsgivaren följa det avtal som har ingåtts för yrkesområdet och detta skrivs in i det hängavtal som tecknas med den privata arbetsgivaren. Avtalen kan dock också innehålla andra delar, till exempel överenskommelse om bostad och arbetstidsreglering, men oavsett vad som avtalas kan avtalet inte försämra de rättigheter som överenskommelsen garanterar. Lagstadgade villkor Några av anställningsvillkoren är fastställda av lagar och regler som är antagna antingen av EU eller av Folketinget, som är Danmarks motsvarighet till Sveriges riksdag. Exempelvis: Semesterlagen Arbetsmiljölagen Allt kan förhandlas I samband med förhandlingar som rör avtal kan i princip alla arbetsförhållanden tas upp. Som utgångspunkt kan det dock inte tecknas avtal som ställer medarbetaren i en sämre position än vad lagen reglerar. Ett exempel är semesterlagen, som fastställer att alla arbetstagare har rätt till fem veckors semester. Där har parterna ingått ett semesteravtal för anställda i kommuner och regioner, som ger dem rätt till sex veckors semester.

18 16 Att arbeta med barn och unga 6 Arbetslöshetsförsäkring Förutsättningen är att du ska kunna försörja dig själv och din familj när du arbetar och uppehåller dig i Danmark. Men också som utlänning ska du kunna försäkra dig mot arbetslöshet och få ekonomiskt stöd om du blir arbetslös. Du har också möjlighet att föra över anciennitet, det vill säga tillgodoräkningsbar tid, från en arbetslöshetsförsäkring i ditt tidigare arbetsland till din nya danska arbetslöshetskassa, så kallad a-kassa. I de flesta EU-länder är arbetslöshetsförsäkringen kopplad till anställningen och obligatorisk. I Danmark är det frivilligt att försäkra sig mot arbetslöshet. För att vara berättigad till a-kassa när du blir arbetslös, ska du själv ha begärt inträde i en a-kassa. Valfri a-kassa FOA är, som tidigare nämnts, en fackförening för en medarbetargrupp som du kan tillhöra och är liksom andra fackföreningar i Danmark ansluten till en a-kassa. Men det innebär inte att du nödvändigtvis måste välja just denna a-kassa. A-kassa och fackförening är oberoende av varandra och det är fritt att välja var man vill vara försäkrad mot arbetslöshet. Fördelarna med att välja FOA:s egen a-kassa är att det här finns en särskild kunskap om just ditt yrkesområde och att a-kassan rent geografiskt är placerad i samma hus som fackföreningens lokalavdelning. Detta gör det enkelt att samarbeta om det uppstår problem som rör din anställning. A-kasseersättning A-kasseersättningen har en lång historia som började för över hundra år sedan när fackföreningsrörelsen i samband med stor arbetslöshet upprättade hjälpkassor. Här kunde arbetslösa medlemmar träffas varje dag, stämpla och få utbetalt a-kasseersättning. Sedan 1907, när den första lagen om a-kasseersättning an- togs, har staten ansvaret för att formulera villkoren för rättigheterna till a-kasseersättning. Överföring av anciennitet Om du kommer från ett annat EU-land, där du har varit medlem i en a-kassa, kan du föra över din anciennitet, det vill säga tillgodoräkningsbar tid, från det tidigare arbetslandet till Danmark. Du ska dock vara uppmärksam på att din anställning i Danmark ska påbörjas senast åtta veckor efter att du har lämnat din arbetslöshetsförsäkring i gamla arbetslandet. I annat fall förverkas ancienniteten. Om du byter arbetsland, kan du på samma sätt föra över din anciennitet från din danska a-kassa till det nya landet. Om du blir arbetslös Om du blir arbetslös har du rätt till arbetslöshetsersättning när du har varit medlem i en arbetslöshetskassa i ett år och haft heltidsarbete i minst 52 veckor under de senaste tre åren. Är du deltidsanställd är det motsvarande tid som ska tjänas in, för att uppfylla kravet som en jämförbar heltidsanställning, och rätten till a-kasseersättning kan träda i kraft. För att få utbetalt a-kasseersättning ska du vara arbetslös samt kunna och vilja ta ett annat arbete. Det innebär att du som arbetslös ska vara aktivt arbetssökande. Vad detta innebär mer exakt är för tillfället under diskussion i Danmark, men blir du arbetslös kan du alltid få hjälp av din a-kassa. Arbetslös under tiden som du utbildar dig Om du blir arbetslös under en utbildningsperiod för att du, till exempel, blir kuggad under praktiken på grund av bristande danskkunskaper eller kulturella

19 Att arbeta med barn och unga 17 skillnader, kan du om du uppfyller de allmänna förutsättningarna, få a-kasseersättning i mellanperioden upp till tre månader fram till dess praktikperioden eventuellt kan göras om eller utbildningen fortsätter. Den danska efterlönen Efterløn är ett unikt danskt begrepp som inte finns i andra länder. Det är en frivillig form av förtidspension för dem som är medlemmar i en a-kassa. Efterlön ger dig möjlighet att dra dig tillbaka helt eller delvis från arbetsmarknaden från det att du fyllt 60 år. Det är inte säkert att efterlön är aktuellt för dig, bland annat för att en av förutsättningarna för att få efterlön är att du har tillhört en a-kassa i 30 år. Men om du är under 30 år och planerar att slå dig ner och bli gammal i Danmark, kan du få veta mer om hur du anmäler dig till detta system hos din a-kassa.

20 18 Att arbeta med barn och unga 7 En god arbetsmiljö I Danmark finns en lång tradition av att arbeta för en sund och god arbetsmiljö. En rad lagar och bestämmelser som alla har människan i centrum ålägger arbetsgivaren att garantera att arbetsmiljön är god, att medarbetarna trivs fysiskt och psykiskt och kan utföra sina arbeten utan att bli utsatta för olyckor eller bli utslitna. Lagstiftning och överenskommelse Spelreglerna för hur arbetsgivaren ska garantera en god preventiv arbetsmiljö administreras av danska staten genom Arbejdstilsynet, som motsvarar svenska Arbetsmiljöverket. Lagstiftningen beskriver en minimivå för arbets- miljön, men arbetsmarknadens parter kan via avtalsförhandlingar förbättra arbetsmiljön ytterligare. Ett exempel på en förbättring genom avtal är en ökad insats för att förhindra stress. Denna ålägger arbetsgivarna att utarbeta en policy som motverkar stress. Under avtalsförhandlingarna 2008 blev denna insats dessutom utvidgad till att också omfatta mob bning och våld mot tredje person, där EU-lagstiftningen till exempel endast omfattar våld mellan två parter. Skyddsombudet Skyddsombudet, på danska sikkerhedsrepræsentanten (SR), är den som person som ni som medarbetare har

21 Att arbeta med barn och unga 19 valt till att arbeta med arbetsmiljön på er arbetsplats. Det ska väljas en SR när det finns fler än tio anställda på arbetsplatsen. Om man inte ha valt en SR, är det arbetsledaren som ska sköta uppgiften. Det är alltid bra att välja en SR, eftersom det är det enklaste sättet för er att bevaka era intressen. Har du problem med din arbetsmiljö? Om du upplever att du har problem med din arbetsmiljö, att den är alltför betungande, antingen fysiskt eller psykiskt, kan du vända dig till din SR. Det kan vara så att du inte bryr dig om att påtala problemen, för du rädd för att mista ditt arbete, men du ska veta att du har lagstadgad rätt till ett arbete med en god arbetsmiljö. Om ni inte har valt en SR på din arbetsplats eller om det svar du får inte är tillfredsställande kan du vända dig till Arbejdstilsynet, som motsvarar svenska Arbetsmiljöverket. Här blir din förfrågan diskret behandlad och inför arbetsgivaren förblir du anonym. Arbejdstilsynet kommer utifrån din förfrågan att oanmält besöka arbetsplatsen för att kontrollera förhållandena. Är du medlem i FOA kan du också alltid vända dig till din lokal avdelning om du har problem. Tillsyn av din arbetsmiljö Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att se till att arbetsmiljön lever upp till det som avtalats. Det redskap som används i denna utvärdering kallas för en arbejdspladsvurdering (APV) och motsvarar en svensk arbetsmiljörond. Denna APV som är lagstadgad och ska revideras när det sker förändringar på arbetsplatsen bygger på dina och dina kollegors värdering av er arbetsmiljö. Arbetsgivaren behöver dig och dina kollegors åsikter för att kunna utföra en god kontroll av arbetsmiljön. Fyra prioriterade områden Arbetsmiljön kan delas upp i fysisk respektive psykisk arbetsmiljö. I Danmark har regeringen antagit en nationell handlingsplan för perioden 2010 till 2020 med fyra prioriterade områden där arbetsmiljön ska förbättras: Antalet olyckor ska minska Buller såväl hörselskadande som genererande ljudnivåer ska minska Psykisk arbetsmiljö där bland annat sjukfrånvaron ska minska Muskel- och skelettbesvär där förslitning ska förebyggas genom att fokusera på bättre lyft och arbetsställningar samt hjälpmedel.

22 20 Att arbeta med barn och unga 8 Danmark ett utbildningsland I Danmark har vi målsättningen att alla invånare ska inspireras till och ha möjlighet att utbilda sig hela livet. Och arbetsmarknadens parter har tillsammans med staten åtagit sig att hela tiden utveckla nya utbildningsmöjligheter för arbetstagarna. Utvecklingen av välfärdsamhället är beroende av välutbildade samhällsmedborgare. Den utbildning som alltid är aktuell är den som motsvarar den enskildes förutsättningar och önskemål och kombinerar detta med samhällets behov av kvalificerad arbetskraft. Ett samordnat EU-mål Denna utveckling kommer under följande år att förstärkas ytterligare och inte enbart i Danmark. I hela EU är samordning av utbildning över gränserna ett högt prioriterat insatsområde. Det primära i det EU-arbete som rör utbildning är att skapa ett samordnat europeiskt utbildningsområde. I första omgången är det de eftergymnasiala utbildningarna som står i fokus, men man arbetar också med att ta bort nationella barriärer för utbildningar som till exempel lärar-, hälso- och sjukvårdsutbildningarna. Här arbetar EU-kommissionen bland annat med en handlingsplan för livslångt lärande som ska minska problemen med att överföra kompetenser och utbildningar mellan länderna. Få din utbildning validerad EU har ännu inte skapat denna samordning eller transparens mellan utländska och danska utbildningar inom den offentliga arbetsmarknaden. I Danmark har vi en rad utbildningar som inte finns i andra EU-länder. Som tidigare nämnts har du möjlighet att få din utbildning och din arbetslivserfarenhet validerad av den statliga myndigheten Styrelsen for International Uddannelse. Om du har problem med att dokumentera dina färdigheter och kunskaper kan du också vid yrkesutbildningarna och de flesta vuxenutbildningar få en kompetensvärdering. Danska en förutsättning för arbetet Att kunna tala och förstå danska är mycket viktigt om du ska kunna sköta arbetet inom det offentliga området, där arbetsuppgifterna sker i nära kontakt med användaren och invånaren. Att kunna tala och förstå språket gör det dessutom mycket lättare att komma i kontakt med danskarna och finna sig tillrätta i det nya landet. Arbetsgivare som rekryterar medarbetare från utlandet anpassar vanligtvis danskundervisningen till yrkesintroduktionen. Det finns många varianter på hur man erbjuder kurser. Några rekryteringsfirmor

23 Att arbeta med barn och unga 21 erbjuder undervisning i danska i ditt hemland innan avresan. Andra arrangerar intensivkurser, som du deltar i när du anlänt. Undervisningen kan ske i sammanhängande perioder eller kombinerat med olika yrkesmässiga praktikperioder. Du har rätt till danskundervisning Om du kommer till Danmark på eget initiativ har du också flera möjligheter att lära dig danska på. Dansk lagstiftning innebär att utländska arbetstagare som vistas lagligt och har adress i Danmark senaste en månad efter förfrågan eller senast en månad efter erhållandet av danskt personnummer, så kallat cpr, har rätt till erbjudande från hemortskommunen om danskundervisning Beroende på dina språkliga förutsättningar erbjuds du en av tre danskkurser. Varje kurs motsvarar 1,2 års heltidsutbildning och kan genomföras inom tre år på en skola eller ett företag. Dessutom finne flera andra utbildningserbjudanden som förutsätter att du redan har vissa danskkunskaper. Det gäller till exempel yrkesinriktad danskundervisning på arbetsmarknadsutbildningarna, AMU, där alla sökande antas. För dig som kommer som utlänning till Danmark för att arbeta finns det, förutom de grundläggande Det danska utbildningssystemet ORDINÄR UTBILDNING eftergymnasial utbildning Kandidatutbildning Masterutbildning Eftergymnasial utbildning KVU MVU LVU Bachelorutbildning Diplom VVU Ungdomsutbildning EUD, SOSU, lantbruksut - bildningar Gymnasieutbildningar GVU AMU HF AVU Grundutbildning Grundskolor, ettårig utbildning efter grundskola, privatskolor Vuxenutbildning FVU Folkbildning Förberedande utbildning Folkhögskolor med internat Folkhögskolor utan internat Studieförbund Hushållningsoch handarbetsskolor Folkbildning i universitetsstäderna Förkortningar: LVU = långa, akademiska utbildningar KVU = korta, akademiska utbildningar MVU = medellånga akademiska utbildningar EUD = yrkesutbildningar VVU = eftergymnasiala vuxenutbildningar GVU = grundutbildningar för vuxna AMU = arbetsmarknadsutbildningar HF = högra förberedande examen AVU = allmänna vuxenutbildningar FVU = förberedande vuxenundervisning SOSU = utbildningar inom hälso- och sjukvård Danmark har en övergripande utbildningspolitisk målsättning för livslångt lärande. Vi har nioårig skolplikt för barn och unga, som följs av ett utbildningssystem uppbyggt av flera olika moduler som kan kombineras efter den enskildes förutsättningar och önskemål.

24 22 Att arbeta med barn och unga yrkesutbildningarna, flera möjligheter till kompetensutveckling. De två för dig mest aktuella möjligheterna beskrivs här nedan. Arbetsmarknadsutbildning Arbetsmarknadsutbildning, AMU, består av korta kompetenshöjande kurser, som vänder sig till dem som såväl har som saknar yrkeskunskaper. Undervisningen är både praktisk och teoretisk och kan äga rum både på heltid och på deltid. De flesta AMU-kurser är kostnadsfria, andra kostar en mindre summa, till exempel inom det pedagogiska området och hälso- och sjukvårdsområdet. Vuxenutbildning Generell vuxenutbildning är ett komplement till det ordinarie utbildningssystemet och anpassat efter vuxna som arbetar. Utbildningen kan vara några enstaka timmar i veckan under en kort tid eller deltidsutbildning under en längre tid. Utbildningarna är anpassade så att de tar hänsyn till arbets- och livserfarenhet. Ekonomi Det finns olika möjligheter till ekonomiskt stöd medan du utbildar dig. Beroende på utbildningsnivån kan man ansöka om ekonomisk kompensation. I samband med en grundläggande yrkesutbildning är du berättigad till så kallad elevlön. Är du äldre än 25 år, får du vanligtvis vuxenelevlön. Om du deltar i arbetsmarknadsutbildning och har ett arbete får du lön under utbildningen. även om du är arbetslös kan du gå en AMUutbildning. I så fall får ersättning som motsvarar a-kasseersättningen. Går du en eftergymnasial utbildning kan du vara berättigad till Statens Uddannelsesstøtte, så kallat SU som motsvarar svenska studiemedel. Du kan få mer information om arbete och utbildning inom ditt yrkesområde i kapitel 9.

25 Att arbeta med barn och unga 23 9 utbildning och arbete inom sektorn Pedagog, barnskötare, dagbarnvårdare eller anställd inom omsorgen Att lära genom lek är centralt i arbetet med barn. Oavsett om du är anställd i ett familjedaghem, på förskola eller på en så kallad døgninstitution, ett resurscentrum för minderåriga som har hamnat snett, är det viktigt att förbereda barnen så att de kan bli delaktiga i samhället. Som anställd inom barnomsorgen kommer planeringen av vardagen med barnen att ske i samarbete med andra yrkesgrupper, till exempel pedagoger och städpersonal, samt tillsammans med barnen och deras föräldrar. Som anställd inom omsorgen arbetar du med människor och sätter deras möjligheter i fokus. Du tar hand om och stödjer barn och vuxna som på grund av fysiskt eller psykiskt handikapp, psykisk sjukdom eller missbruk, behöver hjälp. Den vård, omsorg, behandling och stimulering som de behöver, planeras i samarbete med vårdtagarna och pedagogerna. Du kan få mer information om arbete och utbildning inom yrkesområdet på Att arbeta som barnskötare En barnskötare kan arbeta på vuggestuer, som är daghem för de minsta barnen, på förskola och på fritidshem.

26 24 Att arbeta med barn och unga Arbetsuppgifterna är att ta hand om barnen samt inspirera till lek och aktiviteter som utvecklar deras möjligheter. Barnskötarna arbetar också med pedagogiska, förebyggande och stödjande insatser för barn med särskilda behov. Tillsammans med föräldrarna ska personalen enligt lagstiftningen skapa pedagogiska läroplaner som bidrar till att stödja barnens naturliga utveckling. Lagen ska garantera och inspirera till att det i omsorgen av förskolebarnen skapas inlärningsmiljöer med stor lyhördhet inför barns nyfikenhet. Att arbeta som dagbarnvårdare Kommunala dagbarnvårdare är anställda av kommunen, men arbetar i sitt eget hem. Dagbarnvårdaren sköter passning, omsorg och utveckling av en barngrupp på mellan tre och fyra, maximalt fem barn, vanligtvis i åldern 6 månader 3 år. I vardagen poängteras vikten av att vistas i naturen och högläsning samt att barnen får delta i vardagliga aktiviteter. Även dagbarnvårdare arbetar med pedagogiska läroplaner. Att arbeta inom omsorgen Anställda inom omsorgen arbetar bland annat med barn och vuxna med fysiska och psykiska funktionshinder samt med barn och unga som har sociala handikapp och som är placerade utanför hemmet. Anställda inom omsorgen arbetar bland annat på kommunala eller regionala boenden, i privata hem samt i olika typer av resurscentra och aktivitetshus. Arbetsuppgifterna varierar stort, från vård och omsorg dygnet runt, till praktisk hjälp ett par timmar i veckan. Den pedagogiska assistentutbildningen Är du dagbarnvårdare, anställd inom omsorgen, barnskötare eller har liknande pedagogiskt arbete, kan du bli antagen till den pedagogiska assistentutbildningen. Utbildningen ger dig möjlighet att: stödja barn, unga och vuxna i deras utveckling arbeta i familjedaghem, på förskola eller på speciella institutioner för barn, unga eller vuxna med särskilda behov bli antagen till pedagogutbildningen Två utbildningsmöjligheter Beroende på ålder och erfarenhet finns det två utbildningsmöjligheter: Den ordinarie pedagogiska assistentutbildningen Utbildningen vänder sig till sökanden utan erfarenhet av det pedagogiska området. Utbildningen pågår i sammanlagt 2 år och 9,5 månader och består vanligtvis av: En grundkurs på 20 veckor En huvudmodul med 54 veckors skolundervisning Två praktikperioder på vardera 26 veckor GVU pedadgogisk assistentutbildning GVU står för grunduddannelse til voksne och betyder grundutbildning för vuxna. Utbildningen vänder sig till sökanden med minst två års yrkeslivserfarenhet av pedagogiskt arbete och är en individuellt anpassad kurs på cirka 54 veckor. Du kan få tjänstledigt och har möjlighet att få lön under utbildningen.

27 Att arbeta med barn och unga 25 Vidareutbildning Dagbarnvårdare, barnskötare och anställda inom om-sorgen kan kompetensutvecklas genom flera olika arbetsmarknadsutbildningar, AMU. De flesta AMU-kurser är utan kostnad för deltagarna och om arbetsgivaren inte betalar lön under utbildningen är det möjligt att få VEU, som står för voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse och betyder vuxen- och vidareutbildningsersättning. Ersättningen motsvarar a-kasseersättningen. Lönenivå pedagogisk sektor Som heltidsanställd med 37 timmars arbetsvecka: Outbildad barnskötare: DKK Utbildad barnskötare: DKK Outbildad inom omsorgen: DKK Utbildad inom omsorgen: DKK Utbildad pedagog DKK Gäller från Avser endast grundlön för nämnda yrkesgrupper. Eventuella lokala lönetillägg tillkommer. Kontakta den lokala FOAavdelningen för ytterligare upplysningar.

28 26 Att arbeta med barn och unga 10 leva och bo i Danmark När du har fått uppehålls- och arbetstillstånd och anländer till Danmark är det flera praktiska saker som ska falla på plats för att din vardag att fungera. Du ska först och främst ha tak över huvudet givetvis av rent praktiska orsaker, men också för att du måste ha en bostad för att få tillträde till det danska välfärdssamhället personnummer, som på danska kallas cpr-nummer, och också ett sjukförsäkringskort och en skattsedel. Bostad Det kan vara svårt att hitta en hyreslägenhet med rimlig hyra i Danmark och hyrorna kan variera kraftigt från landsdel till landsdel. Det samma gäller för insats- och ägarlägenheter. Är du anställd av en kommunal arbetsgivare är det möjligt att du kan hyra en av kommunens allmännyttiga bostäder. Men kommuner har generellt inte och ej heller arbetsgivare skyldighet att erbjuda bostad till invånare som har jobb och har möjlighet att försörja sig själv. Privata arbetsgivare kan också erbjuda bostad och några har redan ordnat en lägenhet åt dig innan du kommer till Danmark. Du ska vara uppmärksam på hur mycket du ska betala för den bostad som arbetsgivaren erbjuder. Det finns olyckliga exempel på hur privata företag har tagit överpriser för lägenhetserbjudanden. Är du FOAmedlem och misstänker att den bostad som du blir erbjuden är för dyr eller håller alltför låg standard,

29 Att arbeta med barn och unga 27 kan du också tala med din lokalavdelning om bostadssituationen. Får du en bostad genom en privat uthyrare på bostadsmarknaden ska du vara uppmärksam på att det kan finnas många fallgropar. Kanske är det helt naturligt för dig att du ska betala bara för att få lov att hyra lägenheten, för det är vanligt i andra länder, till exempel i Tyskland. I Danmark är det OK att betala deposition, men det är inte lagligt att ta en dusör eller pengar under bordet i samband med uthyrning. Cpr-nummer dansk personnummer För att få ett cpr-nummer ska du som sagt ha en permanent bostad och du ska personligen besöka kommunen och ta med ditt uppehålls- och arbetstillstånd, ditt pass och eventuellt din vigselattest och dina barns födelseattester. Uppehållstillstånd eller registreringsbevis är en förutsättning för att få ett cpr-nummer, ett danskt personnummer. Inflyttade från ett annat nordiskt land eller från EU ska ha ett cpr-nummer om de ska vistas i Danmark längre än sex månader. Kommer du från ett land utanför EU ska du ha ett cpr-nummer om vistelsen blir längre än tre månader. Skatteväsendet har dessutom befogenhet att ge ett så kallat skattepersonnummer till personer som inte uppfyller kraven för cpr-nummer, men som har ett skatteärende i Danmark.

30 28 Att arbeta med barn och unga Inbetalning av skatt Cpr-numret ger möjlighet att skaffa en skattsedel. Alla, som har bostad i eller uppehåller sig i Danmark i minst sex månader, är skattepliktiga oavsett om uppehållet är lagligt eller ej. Tre sätt att få skattsedel på: 1. Genom ett besök på borgerservice, som är ett medborgarkontor med kundtjänst för samhällsservice, i din kommun. 2. Genom att skatteverket besöker din verksamhet eller att din arbetsgivare ansvarar för att de anställda besöker skatteverket. 3. Din arbetsgivare kan också skicka in upplysningar och dokumentation åt dig. Att framställa en skattsedel förutsätter inte att det finns ett arbetstillstånd Men kan du inte visa upp ett arbetstillstånd rapporterar skatteverket detta till Udlændingeservice, som administrerar Udlændingeloven, utlänningslagen, och behandlar ärenden om utlänningars uppehåll i Danmark. Skatteavdrag Som utlänning kan du ha rätt till olika skatteavdrag. Nedan kan du läsa om några av dessa avdrag. Men dina skatteförhållanden kommer alltid att baseras på en individuell bedömning och därför ska du kontakta din lokala skattemyndighet. Storleken på avdraget baseras på antalet hemresor under anställningen och är en uppskattning som skattemyndigheten gör tillsammans med dig. Avdrag för bidrag till hemlandets socialförsäkringar Är du gränsgångare och arbetar både i Danmark och i ditt hemland, kan du i Danmark få avdrag för ditt bidrag till socialförsäkringar i hemlandet. Din danska arbetsgivare ska meddela myndigheterna i ditt hemland om avdraget. Alternativt ska din danska arbetsgivare betala cirka 30 procent av din bruttoinkomst i arbetsgivarbidrag. Bank För att din lön ska kunna utbetalas måste du ha ett lönekonto. Som utlänning kan du öppna ett konto i en dansk bank. Du ska visa upp pass eller legitimation och intyg som dokumenterar din adress i Danmark för att få ett konto. Det är en fördel om ditt lönekonto också är ditt Nemkonto. Nemkonto är ett offentligt utbetalningssystem där myndigheterna kan betala pengar till dig, till exempel överskjutande skatt eller socialbidrag. Du har också möjlighet att få din lön överförd från en dansk bank till ett bankkonto i utlandet. De flesta Skatt och gränsgångare Gränsgångare från utlandet, till exempel från Sverige och Tyskland, är begränsat skattepliktiga i Danmark. Det innebär att du som pendlar är fullt skattepliktig i ditt hemland, men att skattemyndigheterna i ditt hemland kan anpassa beskattningen på den del av inkomsten som beskattas i Danmark. Om din skattepliktiga inkomst i Danmark är större än 75 procent av den samlade inkomsten kan du välja att få göra avdrag för utgifter som rör personliga eller familjemässiga förhållanden på samma sätt som de som bor i Danmark och är helt beskattade här. Resor och reseavdrag De reseutgifter som du har i samband med att du utför ditt arbete kan antingen utbetalas som en skattefri ersättning från din arbetsgivare eller så kan de konkreta utgifterna dras från din skattepliktiga inkomst.

31 Att arbeta med barn och unga 29 banker kan erbjuda en engelskspråkig version av internetbanken till dig. Bil Kommer du från ett annat nordiskt land kan du använda ditt körkort direkt i Danmark. EU-medborgare ska byta körkortet till ett danskt. Kommer du från ett land utanför EU med undantag för Japan, Sydkorea, Schweiz och Ryssland ska du dels göra ett kunskapsprov och dels ett körprov, för att få köra bil i Danmark. Har du tagit med din egen bil från hemlandet, ska du byta till danska registreringsskyltar om du har uppehållit dig i Danmark i: I ett år eller Inom de senaste 24 månaderna har varit här i landet i sammanlagt 365 dagar. Det är skatteverket som avgör om du ska ha nya registreringsskyltar och i så fall utfärdar sådana. Skola Tar du med dina barn till Danmark har du rätt till barnomsorg och skolgång när några villkor är uppfyllda. Ska ni vistas i Danmark i mer än sex månader är barn från sju år och äldre skolpliktiga och har rätt till skolgång i kommunen. Dessutom kan dina barn i nödvändig utsträckning erbjudas danskundervisning som andra språk. Rent praktiskt går det till så att de får börja i en förberedelseklass, tillsammans med andra barn som kommer till Danmark från utlandet, till exempel flyktingar. Hemspråksundervisning När tolv elever tillsammans med en kvalificerad lärare kan samlas har barn till föräldrar från EU-länder dessutom rätt till hemspråksundervisning. Det är inte alltid möjligt att erbjuda detta i hemkommunen, utan barnen kan bli hänvisade till en annan kommun i närheten.

32 30 Att arbeta med barn och unga Privatskolor På många ställen i landet finns det avgiftsfinansierade internationella privatskolor som alternativ till det offentliga skolutbudet. Barnomsorg Som utlänning med barn har du samma rättigheter när det gäller tillgång till barnomsorg som danskar som bor i landet. Barnomsorg är inte gratis i Danmark. Det finns olika former av bidrag till avgiften i förhållande till civilstånd och du kan få rabatt om du har flera barn. Du får veta mer om möjligheter och avgifter för att få barnomsorg för dina barn om du vänder dig till borgerservice, ett medborgarkontor med kundtjänst för samhällsservice, i din kommun. Socialförsäkringar och sociala bidrag Om du vistas lagligt i Danmark har du som regel samma tillgång till socialförsäkringarna som alla andra. Men du ska observera att du som utlänning inte har rätt till socialhjälp eller så kallad starthjälp innan du har vistats i Danmark i sammanlagt sju år under de senaste åtta åren. Tillgång till hälso- och sjukvård Tillgång till hälso- och sjukvård, som till exempel läkare, specialistläkare, barntandvård, barnhälsovård och sjukhus är kopplat till cpr-nummer. Har du ett cpr-nummer kan du, liksom alla andra invånare i detta land, fritt använda dig av denna hälso- och sjukvård. Pendlare kan också använda sig av det danska hälso- och sjukvårdssystemet även om de inte bor i Danmark. Pendlar du, kan du få ett särskilt sjukförsäkringskort som ska förnyas en gång om året. Kortet får man genom att vända sig till den kommun som verksamheten arbetsplatsen ligger i och ansökan sänds via hemlandets hälso- och sjukvårdsmyndigheter. vända dig till borgerservice, medborgarkontoret med kundtjänst för samhällsfrågor, i din kommun. Är du medlem i FOA kan din fackliga förtroendeman eller din lokala FOA-avdelning också ge dig råd. Barnbidrag Som utlänning med barn, bostad och skatteplikt i Danmark har du också rätt till barnbidrag. Om barnbidraget som betalas ut i ditt hemland eller annat EU-land är högre än det som betalas ut i Danmark kan barnbidraget ändå betalas ut från hemlandet. Förutsättningen är att barnen också är bosatta i Danmark, att de har cpr-nummer och att du som lönemottagare har ett NemKonto. Om dina barn inte bor i Danmark, utan i ditt hemland, är det kommunen som avgör om det ändå ska betalas ut barnbidrag. Bostadsbidrag Bor du året runt i en lägenhet med kök har du samma rättigheter till bostadsbidrag som alla andra. Sjukpenning Vistas du lagligt i Danmark har du rätt till sjukpenning efter samma regler som alla andra. Kommunen eller Jobcentret har skyldighet att följa upp din sjukanmälan. Föräldraledighet För att få tjänstledigt och föräldrapenning under föräldraledigheten ska du, som utlänning, uppfylla flera krav. Du ska ha varit knuten till arbetsmarknaden oavbrutet under de senaste 13 veckorna innan frånvaroperioden börjar och under denna period ha varit sysselsatt under minst 120 timmar. Du får inte ha rätt till a-kasseersättning eller liknande enligt ett annat lands lagstiftning. Det är inte allt inom hälso- och sjukvården som är gratis. Du ska själv betala för behandling hos till exempel sjukgymnaster, kiropraktiker och tandläkare. Sociala bidrag Vistas du lagligt i Danmark har du samma tillgång till sociala bidrag som alla andra. Blir du till exempel sjuk eller arbetslös utan att vara försäkrad ska du

33 Att arbeta med barn och unga Möt danskarna När man frågar utlänningar, som kommer till Danmark för att arbeta, vad de tycker om landet och dess invånare uttrycker de flesta entusiasm över den danska arbetsmarknaden. De upplever att arbetsvillkoren är goda och lönen bra. Å andra sidan finns det också många som tycker det kan vara svårt att finna sig tillrätta. Danskarna upplevs som reserverade och ofta svåra att komma in på livet. Uppmärksamhet Vi behöver alla känna att våra liv har innehåll och kvalitet och märka att vi är en del av en gemenskap. Goda löne- och arbetsvillkor kan inte kompensera en otrygg vardag. De kommunala arbetsgivarna, som redan har erfarenhet av att rekrytera medarbetare utanför landets gränser, är införstådda med att det kan vara ett problem om de nya medarbetarna och deras familj inte hittar fotfästet i lokalsamhället. På många ställen görs det därför stora insatser för att involvera och förbereda de invånare och kollegor som till vardags ska samarbete med dig. Det krävs både extra uppmärksamhet och omsorg om du ska finna dig till rätta. En av de metoder som du kanske stöter på är att du som ny medarbetare får dig tilldelat en mentor. En mentor är en kollega som lärt känna din bakgrund och dina förutsättningar och som därför kan hjälpa till med att introducera dig både när det gäller arbetet och lokalsamhället. Gemenskap En naturlig gemenskap finner du också i din fackförening. På en övergripande nivå arbetar FOA för integration av utlänningar på flera olika sätt, bland annat genom att göra en större satsning på information om internationell rekrytering. Denna broschyr är en del av det arbetet. Målet med integrationsarbe-

34 32 Att arbeta med barn och unga tet är att skapa större förståelse för och riva några av de barriärer som kan motverka att du och din familj finner er tillrätta och därmed får vardagen att fungera i Danmark. Din lokala FOA-avdelning är inte enbart inställd på att tackla de arbetsmässiga utmaningarna utan också beredd att ge dig råd och hjälpa dig med de mer privata aspekterna av anställningen. Danmark är ett föreningsland. Väldigt många danskar är på sin fritid engagerade i sport, kulturella, sociala och andra fritidssysselsättningar. Så ett gott råd är att du och din familj blir medlem i en av dessa föreningar som med all säkerhet finns i ditt lokalsamhälle. Dialog Oavsett hur stora ansträngningar din omgivning gör för att du ska trivas både på arbetsplatsen och i vardagen som helhet, så finns det tyvärr inget säkert recept som garanterar att det ska lyckas. Integration i ett nytt samhälle kommer alltid att vara en personlig utmaning, som också beror på din personlighet och kultur. Öppenhet och fördomsfri nyfikenhet inför det som är nytt och annorlunda kommer alltid att öppna dörrar. Och det allra viktigaste som du själv kan göra för att bli en del av det danska samhället är att omedelbart sätta igång att lära dig danska. Dialog främjar förståelse. Att kunna tala med varandra är själva nyckeln till gemenskap.

35

36 www foa-international.dk Staunings Plads 1-3 DK-1790 København V

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA!

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! UT I ARBETSLIVET!!!! ATT JOBBA OCH TJÄNA PENGAR kan vara kul. Med några enkla kunskaper kan du undvika fallgroparna. Den här broschyren innehåller det

Läs mer

Arbeta utomlands. Håkan von Platen och Bo Ragnar Omarbetning av Hilkka Helle (2001) och Lena Lidberg (2009)

Arbeta utomlands. Håkan von Platen och Bo Ragnar Omarbetning av Hilkka Helle (2001) och Lena Lidberg (2009) Arbeta utomlands Arbeta utomlands Håkan von Platen och Bo Ragnar Omarbetning av Hilkka Helle (2001) och Lena Lidberg (2009) 4 5 Artikelnummer: 501 Upplaga: 8 000 ex Producerad: Mars 2009 Papper: Maxioffset

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Det nya europa. en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission

Det nya europa. en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission Det nya europa en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission Kontakt: Lennart Forsberg, socialchef, 031-755 36 06, lennart.forsberg@stadsmissionen.org Claes Haglund, projektledare, 031-755 36 89, claes.haglund@stadsmissionen.org

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013 För en feministisk politik Feministiskt initiativ 2013 Antagen vid kongressen 5 7 april 2013 Innehållsförteckning För en feministisk politik 2011 En feministisk politik 3 A. Välfärd som verktyg 4 B. Ekonomi

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3. Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3. Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3 Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Finansieringen av hälso-

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Sverige världens bästa land att växa upp i

Sverige världens bästa land att växa upp i Handlingsprogram beslutat vid Kristdemokraternas riksting, september 2013 Sverige världens bästa land att växa upp i 1 www.kristdemokraterna.se 2 Innehåll SVERIGE VÄRLDENS BÄSTA LAND ATT VÄXA UPP I...5

Läs mer

Vi föds inte vid gränsen!

Vi föds inte vid gränsen! Vi föds inte vid gränsen! Motivation och hinder avseende invandrares kompetensutveckling i Norden ett tankedokument Mohamed Chaib & Karin Bengtsson-Sandberg Rapport 1:2003 1 Utgivare: Högskolan för lärande

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Handbok för insatspersonal. Före, under och efter internationella insatser.

Handbok för insatspersonal. Före, under och efter internationella insatser. Handbok för insatspersonal Före, under och efter internationella insatser. Handbok för insatspersonal Före, under och efter internationella insatser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktperson:

Läs mer